staff ideas / syniadau staff

Download Staff ideas / Syniadau staff

Post on 04-Aug-2015

157 views

Category:

Government & Nonprofit

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Staff Ideas Shared Learning Webinar Gweminar Dysgu a Rennir ar Syniadau Staff 2. If you are having trouble with sound, please check the volume on your laptop is turned up (see picture >>) If you still cannot hear us, please email sharedlearningevent@wao.gov.uk or call Bethan on 07891 050075 3. Website www.wao.gov.uk/goodpractice Twitter @GoodPracticeWAO #WAOideas Blog goodpracticeexchange.wordpress.com Vimeo vimeo.com/walesauditoffice Pinterest pinterest.com/goodpracticewao Email good.practice@wao.gov.uk Storify storify.com/GoodPracticeWAO Sharing information Rhannu gwybodaeth 4. Chris Bolton Good Practice Exchange Manager, Wales Audit Office Rheolwr y Gyfnewidfa Arfer Da, Swyddfa Archwilio Cymru 029 2032 0662 chris.bolton@wao.gov.uk @whatsthepont http://whatsthepont.com/ Introductions Cyflwyniadau 5. Zufi Yousaf Operations Manager, ideasUK Rheolwr Gweithrediadau, ideasUK Introductions Cyflwyniadau 029 20320662 zufi@ideasuk.com http://blog.ideasuk.com/ 6. Steff Griffiths All Wales Continuous Improvement Community Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan 01639 686284 s.l.griffiths@npt.gov.uk Introductions Cyflwyniadau 7. Stuart Laws Ministry of Defence Y Weinyddiaeth Amddiffyn 020 72184950 Stuart.laws368@mod.uk Introductions Cyflwyniadau 8. Why is it important to gather ideas from your staff? Pam maen bwysig i gasglu syniadau eich staff? 9. Chris Bolton Good Practice Exchange Manager, Wales Audit Office Rheolwr y Gyfnewidfa Arfer Da, Swyddfa Archwilio Cymru Many hands make light work There is often more that one best answer Gellir ysgafnhaur baich drwy ei rannu Yn aml, mae mwy nag un ateb cywir Why is it important to gather ideas from your staff? Pam maen bwysig i gasglu syniadau eich staff? 10. To help improve the productivity and efficiency within your organisation Who knows more about your organisation than your own staff (front-line and back-house) I helpu i wella cynhyrchiant ac effeithlonrwydd o fewn eich sefydliad Does neb yn gwybod mwy am eich sefydliad nag eich staff eich hun (rheng flaen a chynorthwyol) Zufi Yousaf Operations Manager, ideasUK Rheolwr Gweithrediadau, ideasUK Why is it important to gather ideas from your staff? Pam maen bwysig i gasglu syniadau eich staff? 11. Steff Griffiths All Wales Continuous Improvement Community Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan Why is it important to gather ideas from your staff? Pam maen bwysig i gasglu syniadau eich staff? Staff are best placed to know what changes need to be done they are at the coal-face of the service Staff will own the change if it has been generated by them Mae staff yn y sefyllfa orau i wybod pa newidiadau sydd angen gwneud - nhw yw rheng flaen' y gwasanaeth Os mai staff syn creur newid, byddan nhwn berchen ar y newid 12. Stuart Laws Ministry of Defence Y Weinyddiaeth Amddiffyn Engagement Where employees are listened to and valued for their ideas, their engagement with the employer increases Ymgysylltu Bydd gweithwyr yn ymgysylltun well u cyflogwyr os bydd eu llais yn cael ei glywed au syniadaun cael eu gwerthfawrogi Why is it important to gather ideas from your staff? Pam maen bwysig i gasglu syniadau eich staff? 13. What methods do you use? Pa ddulliau ydych chi'n defnyddio? 14. What methods do you use? Pa ddulliau ydych chi'n defnyddio? Chris Bolton Good Practice Exchange Manager, Wales Audit Office Rheolwr y Gyfnewidfa Arfer Da, Swyddfa Archwilio Cymru Tried many, would prefer action workshops Currently testing social media - Yammer Wedi rhoi cynnig ar lawer, ond byddain well gen i weithdai gweithredu Yn arbrofi chyfryngau cymdeithasol ar hyn o bryd - Yammer 15. This really depends on the need of your organisation An online idea scheme and database, which can all be run in-house Mae hyn yn dibynnu ar beth sydd angen ar eich mudiad Cynllun syniadau a basdata ar-lein, syn gallu cael ei redeg yn fewnol Zufi Yousaf Operations Manager, ideasUK Rheolwr Gweithrediadau, ideasUK What methods do you use? Pa ddulliau ydych chi'n defnyddio? 16. Steff Griffiths All Wales Continuous Improvement Community Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan What methods do you use? Pa ddulliau ydych chi'n defnyddio? Variety of ways from basic suggestion boxes to more structured change interventions What ever the method, it is essential to have buy in from the top of the organisation Ffyrdd amrywiol, o flychau awgrymiadau sylfaenol i ymyriadau newid mwy strwythuredig Beth bynnag yw'r dull, rhaid cael cefnogaeth o frig y sefydliad 17. Stuart Laws Ministry of Defence Y Weinyddiaeth Amddiffyn There isnt a silver bullet, it differs from organisation to to organisation. For the Ministry of Defence Ive developed an Ideas Management Strategy, which combines a number of key supporting and enabling activities to drive improvement. Does dim un ffordd gywir, maen amrywio o sefydliad i sefydliad. Dwi wedi datblygu Strategaeth Reoli Syniadau ir Weinyddiaeth Amddiffyn, syn cyfuno nifer o weithgareddau allweddol i gefnogi a galluogir broses o hybu gwelliant. What methods do you use? Pa ddulliau ydych chi'n defnyddio? 18. What benefits do you get? Pa fuddion ydych chi'n cael? 19. What benefits do you get? Pa fuddion ydych chi'n cael? Chris Bolton Good Practice Exchange Manager, Wales Audit Office Rheolwr y Gyfnewidfa Arfer Da, Swyddfa Archwilio Cymru Different points of view and experiences Staff feel engaged and part of the solution Safbwyntiau a phrofiadau gwahanol Staff yn teimlon rhan or datrysiad ac wediu hymgysylltu 20. Return On Investment is dependant on what investment / energy you put in to your scheme Financial savings, improved customer / employee experience and more productivity / efficiency Enillion ar Fuddsoddiad yn dibynnu ar ba fuddsoddiad / egni syn cael ei roi ich cynllun Arbedion ariannol, profiad gwell i gwsmeriaid / gweithwyr a mwy o gynhyrchiant / effeithlonrwydd Zufi Yousaf Operations Manager, ideasUK Rheolwr Gweithrediadau, ideasUK What benefits do you get? Pa fuddion ydych chi'n cael? 21. Steff Griffiths All Wales Continuous Improvement Community Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan What benefits do you get? Pa fuddion ydych chi'n cael? -ility:- Sustainability, Responsibility, Accountability, Acceptability, Adaptability Employee growth and increased morale Cynaladwyedd, Cyfrifoldeb, Atebolrwydd, Derbynioldeb, Hyblygrwydd Gwelliant personol staff a gwell morl 22. Stuart Laws Ministry of Defence Y Weinyddiaeth Amddiffyn Implementing staff ideas result in small to medium level changes & reduce (and possibly remove) the need to a formal change programme. Return on Investment, In 2014-15 the MoD realised 6M in cashable savings & 35.5M in efficiency savings from our ideas scheme. Mae gweithredu syniadau staff yn golygu newid ar lefel bach/canolig a lleihau (neu ddiddymu, o bosib) yr angen am raglen newid ffurfiol. Enillion ar Fuddsoddiad, yn 2014-15 fe wnaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn sicrhau 6M mewn arbedion arian parod a 35.5M mewn arbedion effeithlonrwydd, gydan rhaglen syniadau. What benefits do you get? Pa fuddion ydych chi'n cael? 23. What advice would you give to anyone thinking about gathering staff ideas? Pa gyngor fyddech chi'n rhoi i rywun sy'n meddwl am gasglu syniadau staff? 24. What advice would you give to anyone thinking about gathering staff ideas? Pa gyngor fyddech chi'n rhoi i rywun sy'n meddwl am gasglu syniadau staff? Chris Bolton Good Practice Exchange Manager, Wales Audit Office Rheolwr y Gyfnewidfa Arfer Da, Swyddfa Archwilio Cymru Look for small wins, they fuel the engine Build upon what works, stop what doesnt Chwiliwch am gyfleoedd i gyflawnin gyflym, dyma syn rhoi hwb ir broses Adeiladwch ar yr hyn syn gweithio, a stopior hyn sydd ddim yn gweithio 25. Do the right research to establish the right needs for your organisation Have the right processes in place and most importantly, the right buy-in from the organisation Gwnewch yr ymchwil cywir er mwyn ffeindior anghenion cywir ar gyfer eich sefydliad Rhaid cael y prosesau cywir ac yn bwysicaf oll, bod eich sefydliad yn prynu i mewn yn y modd iawn Zufi Yousaf Operations Manager, ideasUK Rheolwr Gweithrediadau, ideasUK What advice would you give to anyone thinking about gathering staff ideas? Pa gyngor fyddech chi'n rhoi i rywun sy'n meddwl am gasglu syniadau staff? 26. Steff Griffiths All Wales Continuous Improvement Community Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan What advice would you give to anyone thinking about gathering staff ideas? Pa gyngor fyddech chi'n rhoi i rywun sy'n meddwl am gasglu syniadau staff? Just Do It! Do something with the ideas Gwnewch e! Gwnewch rywbeth gydar syniadau 27. Stuart Laws Ministry of Defence Y Weinyddiaeth Amddiffyn Work with the existing culture, keep it simple, dont just rely on an IT Solution Manage expectations from the start Gweithiwch gydar diwylliant syn bodoli eisoes, cadwch on syml, a pheidiwch dibynnu ar TG Mae angen rheoli disgwyliadau or cychwyn What advice would you give to anyone thinking about gathering staff ideas? Pa gyngor fyddech chi'n rhoi i rywun sy'n meddwl am gasglu syniadau staff? 28. Questions? Cwestiynau? 29. Website www.wao.gov.uk/goodpractice Twitter @GoodPracticeWAO #WAOideas Blog goodpracticeexchange.wordpress.com Vimeo vimeo.com/walesauditoffice Pinterest pinterest.com/goodpracticewao Email good.practice@wao.gov.uk Storify storify.com/GoodPracticeWAO Thank you / Diolch

Recommended

View more >