sta je krija joga

Download Sta Je Krija Joga

Post on 12-Jul-2015

740 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Odvezati uzicu daha koji vezuje duu za telo. Krija slui da se produi ivot i da se svest proiri u beskonanost. Metodom joge se prevazilazi igra povuci-potegni izmeu uma i za materiju vezanih ula, a predanik se oslobaa kako bi ponovo mogao da nasledi carstvo nebesko. Paramhansa Jogananda

Krija je specifina tehnika meditacije koja ubrzava ljudsku evoluciju i koja vodi ka Bogospoznaji. Nju je u moderno doba obnovio besmrtni guru, Babai, a na Zapad ju je iz Indije poetkom dvadesetog veka preneo Paramhansa Jogananda. Da bi se krija pravilno praktikovala potrebna je paljiva priprema. Pripremne tehnike, kao i inicijaciju u samu tehniku krije mogue je dobiti u Ananda centrima kojih ima irom sveta, ukljuujui i evropski Ananda centar u Asiziju u Italiji. Ova knjiica je vodi za one koji ele da se vie upoznaju sa tim ta je krija joga i ta je potrebno za inicijaciju. Pozivamo vas da nam se direktno javite za dalje informacije ili ako elite da porazgovarate o vaoj linoj situaciji: anandabeograd@gmail.com, kriya@ananda.it.

Prvo poglavlje

ta je krija joga?Krija joga je napredna tehnika kojom se postie duhovna evolucija i koja nam je dola iz vremena vie duhovne prosvetljenosti. Ona je deo drevne nauke raa joge (Raja Yoga), a pominju je Patanali u njegovim Joga sutrama i ri Krina u Bhagavad Giti. Iako se sama tehnika krije otkriva samo iniciranim, njenu svrhu i osnovnu prirodu su opisali Jogananda i Krijananda u svojim autobiografijama, u poglavljima posveenim ovoj temi. Krija jogi umom usmerava svoju ivotnu energiju putanjom koja krui, navie i nanie, oko est kimenih centara (medularnog, karlinog, dorsalnog, lumbarnog, sakralnog i koksigealnog pleksusa) koji se odnose na dvanaest zvezdanih znakova zodijaka, simbolinom Kosmikom oveku. Pola minuta okretanja energije oko osetljive kimene modine dovodi do suptilnog napretka u ovekovoj evoluciji; tih pola minuta krije odgovara jednoj godini duhovnog napredovanja. Paramhansa Jogananda Krija joga usmerava energiju uzduno oko kime, postepeno neutraliui vrtloge ite (chitta = oseanja, emocije). Ona istovremeno snai nerve u kimi i u mozgu kako bi mogli da prime kosmike struje energije i svesti. Jogananda je rekao da je krija vrhunska nauka joge. Svami Krijananda Znanje o krija jogi je bilo izgubljeno tokom mranog doba materlijalizma, poznatog u Indiji kao kali juga. Nju je obnovio besmrtni indijski uitelj, Babai, kada ju je 1861. pokazao Sjami aran Lahiriju iz Benaresa, koji je potom razvio krija principe u odreenu seriju tehnika meditacije i vebi pranajame. Lahiri Mahaaja je ovom naukom poduio hiljade uenika, od kojih su veina bili porodini ljudi koji su, kao i on, imali svetovne dunosti i istovremeno praktikovali kriju.

2

U jednom od najvanijih delova iz Autobiografije jednog jogija, koji se tie krija joge u modernom svetu, Babai kae Lahiriju Mahaaji: Postojao je duboki razlog za to to me nisi sreo sve do tad kada si ve bio oenjen ovek, sa skromnim poslovnim dunostima. Mora odbaciti ideje o tome da e se pridruiti naoj tajnoj druini na Himalajima; tvoj ivot lei u bunim trnicama, da slui kao primer ideala jogidomaina. Veliki su uli zov mnogih zbunjenih svetovnih mukaraca i ena, nastavio je. Ti si izabran da donese duhovnu utehu kroz krija jogu mnogim iskrenim tragaocima. Ti, koji si i sam domain, ohrabrie milione koji su optereeni porodinim vezama i tekim svetovnim dunostima. Mora ih voditi kako bi videli da najvia jogijska dostignua nisu nedostupna porodinom oveku... Sladak novi traak boanske nade osvetlie srca svetovnih ljudi. Kroz tvoj skladan ivot, oni e razumeti da osloboenje zavisi od unutranjih, a ne spoljanjih, odricanja... Gledao sam Babaija preklinjajui ga, Molim te da mi dozvoli da kriju podelim sa svim tragaocima, ak i ako isprva ne mogu da se zakunu da e se potpuno posvetiti unutranjem odricanju. Izmuenim mukarcima i enama ovog sveta, koje progoni trostruka patnja, potreban je duhovni podstrek. Oni moda nikad nee pokuati da kroe na put osloboenja ako im krija inicijacija ne bude ponuena. Neka tako bude. Kroz tebe je otkrivena Boija volja. Sa ovim jednostavnim reima, milostivi guru otklonio je stroge ograde koje su vekovima skrivale krija jogu od sveta. Daj kriju slobodno, svima koji ponizno trae pomo. Krija dolazi na Zapad Tehnika krije prenoena je narednim generacijama putem iste svete ceremonije inicijacije koju je Babai priredio za Lahirija Mahaaju, a koju su preneli uenici Lahirija Mahaaje i dalje, njihovi uenici.

3

Paramhansa Jogananda je direktni duhovni potomak Babaija i Lahirija Mahaaje. Njegov guru, Svami ri Juktevar Giri, bio je jedan od najnaprednijih uenika Lahirija Mahaaje. Godine 1920., Joganandini uitelji su ga poslali da krija jogu i znanje o venim, univerzalnim istinama (u Indiji poznatim kao Sanatan Dharma) prenese na Zapad. Od tada pa sve do njegove smrti 1952. godine, Jogananda je iveo u Sjedinjenim amerikim dravama, gde je u kriju inicirao desetine hiljada iskrenih tragaoca, nadahnjujui ih da svoj ivot posvete postizanju Bogospoznaje. Dok su u Indiji pravila za praktikovanje duhovnog, jogijskog, naina ivota dobro poznata, na Zapadu je Jogananda morao da poduava ljude o stvarima kao to su pravilna ishrana, ispravni stavovi, skladan ivot koji uspostavlja sklad tela, uma i due; kako da razviju snagu volje i samo-disciplinu; kako da prevaziu fizike i emocionalne vezanosti. Ova ivotna uenja postala su sutinski deo puta krija joge i neophodna su prilikom uenja tehnike krije, na isti nain na koji su Patanalijeve jame i nijame neophodni koraci ka postizanju viih stepenova raa joge. Joganandina uenja tako postavljaju krija jogu u iri kontekst jogijskog naina ivota. Joganandin direktni uenik, Krijananda, osnovao je obrazovne centre i zajednice koje se baziraju na ovom nainu ivota u SAD, Evropi i Indiji. Krija joga kroz Anandu Duhovni uitelji obino ovlaste neke od svojih bliskih uenika da prenose dalje njihovu tradiciju, ak i tokom sopstvenog ivota. Zanimljivo je primetiti da Isus sam nije krtavao, nego njegovi uenici (Jovan, 4:2).

4

Paramhansa Jogananda je takoe ovlastio neke svoje bliske uenike da iniciraju u njegovo ime. Neki od ovih uenika su pripadali njegovom monakom redu, dok su drugi bili domaini, u skladu sa krija tradicijom koju je uspostavio Lahiri Mahaaja. Posle manje od godinu dana provedenih sa Joganandom, Svami Krijananda je postavljen da nadgleda monahe i ovlaen da daje inicijaciju u kriju. Tokom ostatka ivota Joganandaija, Krijananda je esto davao inicijaciju. Po Joganandinoj smrti, Krijanada je poslat da irom sveta govorio o samoostvarenju i da daje krija inicijaciju. Po osnivanju Anande 1968. godine, Krijananda je nastavio da predanicima prenosi uenja samoostvarenja (selfrealization), pomaui svakom ueniku da se u skladu sa sopstevnim mogunostim i u sopstvenom ritmu pripremi i primi kriju. Krijananda je takoe ovlastio neke lanove Ananda Sanghe da daju krija inicijaciju u Joganandino ime. Trenutno postoji etrnaest krijaarja (kriyacharya) koji daju inicijacije irom sveta.

5

Drugo poglavlje

Koraci do inicijacijeKupovina u duhovnom supermarketu U dananje doba informacija lako je dobro se upoznati sa velikim brojem duhovnih staza. Radoznali e uvek moi da pronau vie nego to im je potrebno da bi zadovoljili svoju radoznalost. Nivo iznad radoznalosti jeste istraivanje, a najplodniji oblik istraivanja je kroz lino iskustvo. Ako neko, na primer, eli neto da sazna o ajurvedskoj masai, treba da ode u neki ajurvedski centar i dobije masau. Ajfelov toranj upoznaemo tako to emo ga posetiti, a mango tako to emo ga probati. Ako biste eleli da upoznate krija jogu, trebalo bi da isprobate tehnike samoostvarenja kako biste vi sami mogli oceniti kakve efekte one imaju na vau svest i na va svakodnevni ivot. Ono to sledi su neki primeri kako moete da se upoznate sa ovim uenjima i sa uiteljima krija joge. Prouavajte uenja o samoostvarenju Krija joga pripada korpusu uenja koja se u Indiji nazivaju Sanatan Dharma, a koje je Jogananda nazvao samoostvarenje (self-realization). U svojoj knjizi Hinduistiki put buenja (The Hindu Way of Awakening), Svami Krijananda navodi sledee: Ako se ispravno razume Sanatan Dharma, ima korene u samim osnovama univerzuma. Kao uenje, ona ne iskljuuje nijednu praksu koja doprinosi produhovljavanju i uzdizanju uma, buenju nesebine ljubavi, potpirivanju enje za istinom, oslobaanju od stega egocentrinosti i sebinosti, produbljivanju nae svesti o onom to zapravo jeste umesto onog ime se ini.

6

Pojednostavljeno, cilj Sanatan Dharme je dvostruk: s jedne strane, uzdizanje ljudske svesti, a s druge, proirivanje naeg linog identiteta kroz ljubav, kako bismo itav ivot i itavu stvarnost prigrlili kao nau. Bilo koja praksa koja ljude usmerava u ovom pravcu, ak i ako ne definie svoj cilj na tako konkretan nain, s punim pravom spada u okvire Sanatan Dharme. Sledee knjige prosvetljenju: mogu vam pribliiti ovaj pristup

Autobiografija jednog jogija (originalno izdanje), Paramhansa Jogananda (postoji prevod kasnijeg izdanja Autobiografije na srpskom jeziku) The Essence of Self-Realization, Paramhansa Jogananda, priredio Svami Krijananda (dostupno samo na engleskom jeziku) Awaken to Superconsciousness, Svami Krijananda (dostupno samo na engleskom jeziku) The Art and Science of Raja Yoga, Svami Krijanada (u pripremi on-line izdanje na srpskom jeziku) Mans Eternal Quest; The Divine Romance; Journey to Self-Realization, Paramhansa Jogananda (dostupno samo na engleskom jeziku)

Knjige o Joganandi: The Path: One Mans Quest on the Only Path There Is, Svami Krijananda (postoji prevod na hrvatski jezik koji je izdala Ananda grupa iz Hrvatske; za informacije o porudbini obratiti se Anandi Beograd) Conversations with Yogananda, Svami Krijananda God Alone, Sestra Gjanamata (postoji probni prevod na hrvatski, u obliku fotokopije; za informacije obratiti se Anandi Beograd) The Flawless Mirror, Kamala Silva (samo englesko izdanje) Audio/video pr