sأ„أ„stأ„minen, luotonkأ„yttأ– ja 2019_ آ  sأ¤أ¤stأ¤minen, luotonkأ¤yttأ¶...

Download Sأ„أ„STأ„MINEN, LUOTONKأ„YTTأ– JA 2019_ آ  Sأ¤أ¤stأ¤minen, luotonkأ¤yttأ¶ ja maksutavat

Post on 31-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 26.4.2019

  SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT

  Tekstiraportti 2019

 • 1

  Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

  Sisällysluettelo

  1 Yhteenveto ......................................................................................................................................... 3

  2 Johdanto ............................................................................................................................................. 8

  2.1 Tutkimuksen tarkoitus .................................................................................................. 8

  2.2 Tutkimuksen toteutus ................................................................................................... 8

  3 Raha-asioiden suunnitteleminen ja nykyinen rahatilanne .............................................................. 9

  4 Säästäminen ja sijoittaminen .......................................................................................................... 12

  4.1 Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet ........................................................................ 12

  4.2 Säästö- ja sijoituskohteiden arvo tällä hetkellä ........................................................... 14

  4.3 Säästö- ja sijoitusaikeet .............................................................................................. 17

  4.4 Säästö- ja sijoituskohteen valintakriteerit .................................................................... 19

  5 Luotonotto ........................................................................................................................................ 22

  5.1 Nykyiset luottomuodot ................................................................................................ 22

  5.1.1 Asuntolainat .............................................................................................................. 22

  5.1.2 Kulutusluotot, sijoitusluotot ja opintolainat ................................................................. 24

  5.2 Luotonottosuunnitelmat .............................................................................................. 26

  5.3 Lainatarjousten kysyminen ......................................................................................... 27

  5.4 Asuntolainan laina-ajat ............................................................................................... 29

  5.5 Lainamäärät ............................................................................................................... 31

  5.5.1 Asuntolainat .............................................................................................................. 31

  5.5.2 Kulutusluotot ............................................................................................................. 32

  5.6 Kahden viimeisen vuoden aikana otetut asuntolainamäärät ....................................... 33

  5.7 Lainan osuus asunnon rahoituksesta ......................................................................... 35

  5.8 Velanhoitomenojen osuus käteen jäävistä tuloista ...................................................... 36

  5.9 Lainojen maksusuunnitelmien muutokset ja lyhennysvapaiden jaksojen käyttö .......... 38

  5.10 Asuntoon liittyvä taloyhtiölaina ja uudisasunnon hintaan liittyvä tontti ......................... 40

  5.10.1 Omaan omistusasuntoon liittyvä taloyhtiölaina ........................................................ 40

  5.10.2 Uudisasuntoon liittyvä taloyhtiölaina ja tontti ........................................................... 40

  5.11 Laina sijoitusasunnon ostoon ..................................................................................... 41

  6 Talouden ja asuntolainojen riskit ja niihin varautuminen ............................................................. 42

  6.1 Talouteen liittyvät riskit ja varautuminen niihin ............................................................ 42

  6.2 Asuntolainaan liittyvät riskit ja varautuminen niihin ..................................................... 43

  6.3 Asuntolainan korkosidonnaisuus ja lyhennystapa ....................................................... 46

  6.4 Varautuminen mahdolliseen koron nousuun ............................................................... 47

  6.5 Lainaan liitetty korkokatto ........................................................................................... 50

 • 2

  Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

  6.6 Lainaturvavakuutukset ja henkivakuutukset ................................................................ 50

  7 Maksaminen ..................................................................................................................................... 54

  7.1 Laskunmaksutavat ..................................................................................................... 54

  7.2 E-laskupalvelut ........................................................................................................... 56

  7.3 Ostosten maksaminen ................................................................................................ 56

  7.3.1 Päivittäistavaraostosten maksaminen ....................................................................... 56

  7.3.2 Sähköinen kuitti ostoksista ........................................................................................ 58

  7.3.3 Lähimaksuominaisuuden käyttäminen ...................................................................... 59

  7.3.4 Verkkokaupassa tehtyjen ostosten maksaminen ....................................................... 60

  7.3.5 Mobiilisovellus, jolla voi siirtää rahaa tai maksaa ostoksia ......................................... 61

  7.4 Käteisen rahan nostotavat .......................................................................................... 62

  8 Henkilökohtainen pankkipalvelu ..................................................................................................... 63

 • 3

  Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

  1 Yhteenveto

  • Edelleen yli puolet suomalaisista suunnittelee omaa talouttaan korkeintaan puoleksi vuodeksi kerrallaan. Lyhyellä tähtäimellä raha-asioitaan suunnittelevien osuus on hie- man kasvanut ja pitemmällä tähtäimellä talouttaan suunnittelevien osuus taas laskenut keväästä 2017. Myös omia menojaan säännöllisesti seuraavien osuus on laskenut.

  • Aiempaa suuremmalla osalla suomalaisista (60 %) tulot ovat suuremmat kuin menot, eli rahaa voisi jäädä säästöön. Kuitenkin niiden osuus, joilla tulot ovat menoja pienemmät, on noussut takaisin kevään 2015 tasolle. Valtaosa heistä selviää säästöillään ja vain pieni osa joutuu ottamaan lainaa menojensa kattamiseen.

  • Kiinnostus säästämistä ja sijoittamista kohtaan on edelleen varsin korkealla tasolla.

  Vaikka säästöjä tai sijoituksia omaavien osuus onkin nyt hivenen laskenut, säästö- tai sijoitusaikeissa olevien osuus jatkaa 2015 alkanutta kasvuaan. Säästöjen ja sijoitusten hajauttaminen eli varojen sijoittaminen useampaan kohteeseen samanaikaisesti, on kui- tenkin vähentynyt ja sama suuntaus näkyy myös tulevissa säästökohteissa.

  • Varautuminen pahan päivän varalle, halu kasvattaa omaa varallisuutta sekä turvalli- suushakuisuus näkyvät edelleen säästö- ja sijoituskohteiden valinnassa. Kaikkien sääs- tö- ja sijoituskohteiden osuudet ovat kuitenkin selvästi pienentyneet keväästä 2017. Säästö- ja sijoitustilisäästäminen on edelleen suosituin säästämisen muoto. Rahas- tosäästäminen on noussut toiseksi suosituimmaksi säästömuodoksi ja pörssiosakkeisiin sijoittaminen on käyttötilien jälkeen neljänneksi suosituinta.

  • Tällä tutkimuskierroksella selvitettiin säästö- ja sijoituskohteiden arvoa tällä hetkellä.

  Suomalaisten keskimääräinen rahoitusvarallisuus on tällä hetkellä 18 600 euroa. Kun huomioidaan vain ne, kellä on säästöjä ja sijoituksia, niitä on keskimäärin 39 000 euroa (mediaani 15 000 euroa). Euromääräisesti suurin säästökohde ovat talletukset, joita on kolmella neljäsosalla säästöjä tai sijoituksia omaavista. Niiden keskimääräinen arvo täl- lä hetkellä on melko korkea (23 600 euroa), joten niiden kokonaisarvo nousee suurim- maksi. Toiseksi suurin säästökohde kokonaisarvoltaan ovat sijoitusrahastot, joiden kes- kimääräinen arvo on 20 000 euroa. Säästökohteista kolmanneksi suurimpana ovat pörssiosakkeet, joiden keskimääräinen arvo tällä hetkellä on 24 700 euroa. Pörssiosak- keiden kokonaisarvo jää tässä tutkimuksessa silti sijoitusrahastoja pienemmäksi, koska osakesijoittajia on lukumääräisesti vähemmän.

  • Talletusvarallisuuden, sijoitusrahastojen ja osakesijoitusten mediaani eli yleisin varalli- suuden arvo kaikkien näitä sijoituskohteita omaavien keskuudessa on 7 500 euroa. Va- rallisuuden keskiarvo on kaikissa näissä sijoituskohteissa huomattavasti mediaania suu- rempi, mikä kertoo siitä, että varallisuus on jakautunut hyvin epätasaisesti.

  • Turvallisuus, vaivattomuus ja riskittömyys ovat edelleen tärkeimmät säästämis- tai sijoi-

  tuskohteen valintakriteerit. Riskittömyyden merkitys on hivenen pienentynyt kevään 2017 tasosta, turvallisuuden ja vaivattomuuden taas hienoisesti kasvanut. Tuoton mer- kitys on palannut pitem

Recommended

View more >