sİstemler - İstanbul

of 39 /39
EKTODERMDEN MEYDANA GELEN ORGAN VE SİSTEMLER

Author: others

Post on 05-Feb-2022

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint PresentationSSTEMLER
ndüksiyon olay Chorda dorsalis Dorsalinde kalnlama Neural Plate( Plak )
Nöral kanal Nöral kanal (Tubulus nöyralis ) 4. somit düzeyinde
ilk kaynamay yapar. Bu noktadan kraniale ve kaudale doru fermuar gibi
giderek kaynar. Nöroporus karanialis ve nöyroporus kaudalis bir süre
daha varln sürdürür. Bu sürede amniyonla balantldr ve beslenmesini
buradan salar. Nöroposus kranialis embriyonal dönemin ortasnda
kapanr, kaudalis daha sonraki süreçte kapanr.
• Pars Alaris: Sensitif sinir hücreleri,
• Pars Basalis: Motor sinir Hücreleri
(Manto katman ) (D yada Marjinal katman )
Neuroepitel hücreleri ( indiferent ) mitozla çoalr Ventriküler mitoz diye adlandrlr.
Ventriküler tabaka diye adlandrlr. (Ependim hücrelerini oluturur ) Farkllama balar ve neurablast ve glioblast hücreler ekillenir.
Sinir Sistemi
prozensefelon
Mezensefalon
Rombensefelon
Pontin Fleksura ( dorsalinde )
• 1) Telencephalon(ön bölüm) – Dorsale ve kaudale geniler ve diensephelon ve
mezensefalonun üzerini örter . • Beyin yarm küreleri(cerebrum) • Tractus ve bulbus olfactorius • Corpus callosum.
• 2.Diencephalon (arka bölüm)
• Ventralde:nörohipofiz • Yanlarda:göz keseleri
2)Myelencephalon(arka): • Medulla oblongata
• -Telensefalonda=ventrikulus lateralis • -Diensefalonda=ventrikulus tersiyus(3.ventrikul) • -Mezensefalonda=Aquaduktus silvii • -Metensefalon ve Miyelensefalonda=ventrikulus
kuartus(4. ventrikul) • (Medulla spinaliste) Canalis sentralis
B. Medulla spinalis
• Merkezindeki kanal ‘kanalis sentralis’ olur.
Beyin ve medulla spinaliste 3 köken hücre vardr
• Neuroblastlar=Nöyranlar yapar • Glioblastlar=Nörogliya (destek hücrelerini)
yapar. • Ependim hücreleri=Kanalis sentralisi ve
beyin boluklarn örter.
C. Sinir Gangliyonlar
2) Deri ve epidermal oluumlar
Deri
• Tek katl ektoderm iki sral oluur • 1.Epiblast(altta) sürekli çoalr. • 2.Periderm(üstte) dejenere olur dökülür. • Epiblast=Str.germinativum olarak
postnatal dönemde kalr.
• 4.Ya bezleri ve ter bezleri ayn yolla geliir.
Memenin Geliimi
• b.T. vaskuloza(korioidea) : Mezodermden • c.T.fibroza(Sklera): Mezodermden • d.Lens kristallina(mercek): Ektodermden • e.Korpus siliyare ve iris:Mezodermden • f.Kornea:Ektoderm ve mezodermden • g.Palpebra(göz kapaklar): Ektodermal
invaginasyonlar
Gözün geliimi • Lamina optika ad verilen alanda gelimeye balar. • Resessus optikus adl iki evaginasyon yapar. • Foreman orbitalis ten geçip fossa orbitalise
yerleir. • Vezicula optika adl bir genileme yapar. • Ektoderme bakan ksm çöküntü yapar ve foveola
optika y yapar. ( Göz kadehi )
• Ektodermde çoalan hücreler ektoderden kopar ve lens kristalinay oluturur.
• Mezodermde arkadan öne doru ilerler ve önde iki kola ayrlr. Biri lense yapr prosesus ciliasisi oluturur. Dier uç önde birbiriyle birlemeden serbest sonlanr ve iris oluturur.risin snrlandrd boluk pupilladr.
KULAK • ç kulak:Ektodermden
– Vesicula auditiva – Ektodermle balant kaybolur – Boumlanr. – üst ksm:Utrikulus ve yarm daireler – Alt ksm: kulak salyangozu ve sacculus geliir.
Orta kulak
• Orta kulak:Endodermden ve mezodermden – Tuba Auditiva, Cavum timpani ve kulak
kemiklerinden oluur. – Tuba Auditiva ve cavum tippani yutak
endoderminden – Kulak kemikleri: yutak kavsi mezeniminden
geliir.
KOKU ALMA ORGANI
4-AIZ BOLUU LE LGL ORGANLAR
• Ektoderm çöker Stomadeum’u oluturur. Stomadeum, geniler ve Az boluunu yapar.
Pros. frontalis, proc. Maksillaris, Pros. Mandibularis geliir.
Üstte çok katl yass epitel +Altta mezenim= Az Mukozasn oluturur.
Daman oluumu
• Proc. Maksillaris arkada ve çift:Proc palatini lateralis( yan damak çkntlar adn alrlar.
• Önde ve tek olan proc. Palatini medialistir. • Damak plaklar ortada birleir : Raphe
palatini adn alr.
• Az mukozas epiteli ba doku içine evaginasyonlar yapar.Bu topluluklar tükrük bezlerini oluturur. Gll.parotis,Gll.mandibularis,Gll.sublingualis
• =büyük bezler • Gll. Labialis,Gll.buccales,Gll.linguales=küçük
bezler
geliir. • Primer az boluu I,II,III.,IV. Yutak kavisleri
tarafndan snrlandrlr. – Tuberkulum lingue medium ( II ) ( tek ),+Tuberkulum
lingue laterale I Yutak( Çift ): dilin serbest ksm – Dil Kökü : II.,III., IV yutak kavisler birleerek oluur. – Önce tek katl sonra çok katl yass epitele dönüür.
• Dta ektoderm, • içte mezoderm (çizgili kas ve ba dokusu). • Tat tomurcuklar ve papillalar
Diler • Alt ve üst çene kenarnda az boluu
epiteli mezenime doru çöküntüler yapar. • Di kristas ad verilir: lamina dentis oluur • Primer di kabarcklarn oluturur. • Bu kabarcklar ; • Derinlie uzar = Daimi di kabarcn
yapar • Yanlara dallanr=Süt di kabarcn yapar
• Mina: • Süt dii kabarc içine mezenim çöküntü
yapar.Mina organn ekillendirir. • Mina organnda 1.Ameloblast tabakas (içteki
ektoderm) mina prizmalarn yapar • 2.Mina pulpas • 3.D mina epiteli. • Bu üç yap mina prizmalar ekillerince kaybolur. • Dentin:Odentoblast hücrelerinden(mezenimden) • Sement:Di torbacgndan(mezenim) • Di pulpas: Mezenimden geliir.
HPOFZ
kesesi) • Nörohipofiz:Diensefalon’un ventral
EKTODERMDEN MEYDANA GELEN ORGAN VE SSTEMLER
Slayt Numaras 2
C. Sinir Gangliyonlar
Deri
Daman oluumu
Tükrük bezleri