srpske narodne pesme iz ohrida - mokranjac

Download Srpske Narodne Pesme Iz Ohrida - Mokranjac

Post on 18-Apr-2015

269 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

16. Srbske narodne pesmi z Ohrida.Harmoniziral Stjevan St. Mokranjac.Deseti opek.

(X. rukovet: Srpske narodne pesme sa Ohrida.) Allegretto grazioso. vifSopran.

P

Alt.

m\i *

W

B i - l j a . na "i/'

pla.tno

Pj gm

mbe . le

Pse

J5E

pna Oh.rid mf

ski . te

Pm

iiz - vo -

m

P

P

ri.

be . lo be . le. e P

g ina Oh-rid - ski - te t/* | _

lad - ni

m

P

te

iz-vo.ri.

L

Tenor.B i _ l j a .na

pla.tno

P

be _ lo

be - le-e

Bas.

Pvi - na

S. rfm. e

be _ le ,.

lad

- ni

te

iz.vo_ri.

P?. gra.dja .

Sri. Be.lo .

iz _ vo

/a

Mi po. mi . n a . ha

PP

dim.

Vi _ na . ri

Be.lo

ni.

m P-m-

mVi . n a . r i

v.. Be-lo

Mi p o . mi - na.ha

P P i

Pvi - na

Pn,

dim.

gra _ dja - ni a d 0 ni

m

&a ani.

,Vi . na . ri.

f r mo-re,

g

m

P

P

dim.

gra - dja

mZjg r a . dja - ni,

gVi.na.ri Be.lo gra.dja -

zga.zi

te

M gm

i

fP

Be-lo

-

g r a . d j a . n i , kro.tko te . r a j . te

fr

m

rr kar.vaw pp

anot,

r

Da ne mi

r u c n r r"pla.tno,

t

da ne mi

r

go zga_zi-te,

pp

fSri!

JE

m

da ne mi

Vi - na

p!f

tpla - tno

-f m zga.zi .

Da ne mi

$te,

zga.zi

-

te,

t E t

ot

e

mi

r

i T4

ot mi -

je *4*

pla . tno -d

da.rov

. sko.

T-

B i . l j a . n o , mo. mo

PPm

u . ba

P P. va,

PBi-lja.no, mo. mo

m

mJ'e

p l a . tno

$i f

f

a

S P P'd-*

S sda . rov _ sko.

iva,

JEJ

Bi.lja.no, mo . mo

u _ ba

Bi.lja.no,

m

r

r

l

r

r fbr

P

P

JJ | J rr r

P\J

u . b a - va!

A-ko ti

pla-tno

rr.

Szga-zi me, : dim. so vi _ no ce go pla - ti - me. -=r dim. Vi - na. ri, P

i

33

P

p

i >latno be-lo

A .ko ti

&u.ba _ va!

P

mo.mo

A.ko ti pla -tno

P

P

zga.zi - me, " dim.

-

mdim.

fmce go pla

zga.zi .me, so v i . no ~ dim. P

P

PPBe-lo

r - r

# m

P

S

- ti . me. dim.

m

3

33. no^_

- gra-dja - ni

mo.re,

rrm

rtfBe -lo pp

m

. gra-dja.ni, ne vi go sa.kam vi-no

drf^

rp

Tok vi go r r PP

sa-kam lu.do

ff

ff r

i sm

m

- no,

Tok vi

r

PP

go

r r sa-kam, tok sa-kam go lu.do.no,

ri

fP

Iri,

f s

ii

f

tok sa_kam lu - do - no,

i nne sakam vi-no - no,

Vi . na

p it* Tok sa .

3== kam

* 1

lu . do

A

35=

to na-pred

m ra te.

to na.pred t e . ra v p . no i

to te.ra

if

Ff kar-vakar.va

not,

r

B to

f

Pno.si

ife . sot nad o

iko,

33EEP

P S

Bi . l j a . n u gle . da za gle - da

JLL

m *not, to 4 to

3no.si J fe . sot nad o

mko, nad o-ko,

Bi - l j a . n u

3f S

tfe

U.

no.si

sot nad o

P Po

i

f f P nad fo-ko, ko,S Eko,

r

i

ggjjgle_- da

p*v J J upod o ko,

i

^ o - ko,

Sko,

Prit.:

Bi_lja_nu

i

m i/O

mto no.si fe . sot f nad o B i . lja.nu

mgle . da

&pod o rif.==~

&ko. O

Ppod

P

iPfepod o .ko,.

p o-ko, gle. da pod o . ko,i

ito no

m

I

m

m

3

si fe sot nad o-ko, nad

o . ko, B i . lja.nu

r:t

to no.si

EI

#to no_si

P

s i

a jj

fe . sot

nad

o . ko, Bi-lja.nu

g l e . da

m

e

pod o n t. :=

gle . da

pod rit.:

p so

ko. /O

m

P.

ko. /O

m

fe.sot nad o . ko, 1 2

Bi-lja.nu

gle-da

I

it

pod o

ko.

Adagio con espressionej h i Sopran, Alt.

S 3 ETenor. puki "/Z" Le - le tu . F , go! p

sm mtri

f ^ rj

_

Do Bas. J_-

f=

Vpu -

sstri

mi

T T ki

pu - kna

_

le,

Do.

m

r

ju

F

t r t r g

J

rl

pu . ski,

do tri

r r ^ i pu - kiP

J13

^na

p-

-

-J:

Sci

5

_

pp

_

3

>

na - ci,

le - le

tu . go,

\

iIt

is rtu

%rPtri

PDo tri ju

ZJ .na

_ ci,

f

Pp tri P

ju - na _ ci

P PT

dim.

n

/

i

pa . dna - le,

-

r go,

t r i

r

sDo tri l e . le ju tu - g o , - na pp'. i f

t/O

Allegrorfizz 1. Din - ka A

E3r cJ!rPpr = pa.dna.le, V

i

&

pa - dna

le, le,

r

rDo Do

ppmi mi

maj - ke,

tu PP

.

r go,. tu - go,

n

le-le tu-go,

mtri J = i h 9 ro _ ai, > :'j -m kr .s i, 9-

S F-f P i" Jltmaj - ke,

pla.ka pp

r

J a - le. /Cv

pa i t

r cr r- dna -

pf r i=4X

it4

le _ le PP

pla- ka

3

i- J ^ h i - i=F dro.bni sol-z i M j r

ii

le. /C>

2. Dro.bni j:

t '' r f [A i i rJ> J* JJ. sol _ zi ^rfr7

1h

t=F 9

H

r *h 9e

dvo.ri m e - te, p .9

dro.bni sol - i'i

Din - ka

- n - M dvo-ri me . t >

rp

r f

= i s--

H 4=;f = f

1

r o . ili. -i > J k r . i. 9-

a Din - k 9 -G 3in - ka 9

ro _ ni, V-Vm

ti m - k i P r - st i f 9 t

Dr o - bili a 4 9

so1 - z i r D _ d, E > v--va' i

tan.k

ir.st i i

- T f-i L H

jboco r/'/. > in.

| i fiT:

irj;i

po-po.va

PPTP p P

p P* T rI - ko-no.mo I . ko.no. mo -

va,

T T r T

Din.ka,Din-ka,

m

po.po-va

f f f rI -

rt

ko.ao.mo

filva.

SIof! -isr-

1 g

rva.

g

po.po-va

P va, si

Din-ka,Din-ka,

po_po-va

H i

m

m12

m

I - ko.no.mo

?

pp

S p

Andante. J = 76. m

pp

m

il

m

mm

m 0

Pu.i

m

mpU-SCl

m

me,

pu.i

me,

pu.i me,

m

dim.

pp

maj-ko le dim.

mi - la

do na

PP-

me. ne, pu.sci

m

me.ne, mi - la

m

imaj ko dim. do na P P r =

s4 M

s

P

M M

m

s 3VJ

S

J

dim. , uirn.

PP,

rit/~=~a

temP

r?'/.

dvor,

da vi -

W

pMi vr-vi, maj-ko le mi - la, no lu do i mla .

dim.

m

dvor,

m

do. /O:

m 0

da vi

w

EMi vr . vi maj-ko, no lu -

dim. r>rit.

m

do

i mla .

m

3=3M

do. /O-

/O

app

J- -

dim.

mZa ne

i

i

fe;za ne go, za ne-go, maj.ko le mi . la, dim. ja sa -

go,

mUi

Za ne

go,

mi - la

maj_ko,

mofl za

ne.go,

mi - la

maj _

ko, dim. i

m

ja sa

-

S

p

m

p

s H

ja sa

p

38j * mpa tempo

vo mo.mi, vo

P

ifelESder

m o . m i . n o . t o pen

p

M vo P J J

ce.

g Sff

a?tata

mo.mi, vo '"

f = mo.mi. r

$

poco rit.

S Uno_to pen. der ce.

m

i

13

J" 0 ce.

vo p-

mo $r=

mi. no-to pen .der

vo

mo

A

W\,

Jv' f a tempo

-

mi

PPno-to

3E

m

S

P P

m

sig^se,

t a

pa tempo p 0 *

gi igo

#A s

00De_nje go, de.nje go moma var . de

P

l 0 m

mNo-e

go, no.ce

g

sbe.arkra . de

JI taa De - nje JL

nitgo u . ba . va

mo . ma

i

var . de tata

No

.

ce

go

be _ ar

kra

de

De . nje

m

331 go

tap u - ba _ va

mo . ma

va