srijeda, 4. travnja 2007. »sluŽbeni vjesnik« broj 8

Click here to load reader

Post on 19-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Broj 8 - Stranica 249»SLUBENI VJESNIK«Srijeda, 4. travnja 2007.
SLUBENI VJESNIK BROJ: 8 SRIJEDA, 4. TRAVNJA 2007. GODINA LIII
2007.
ISSN 1334-4595
38. Na temelju lanka 35. stavka 2. i lanka 391. stav-
ka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01 i 79/06), lanka 41. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 9/06 i 12/06) i lanka 14. Poslovnika Gradskog poglavar- stva Grada Hrvatska Kostajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 20/06), Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 32. sjednici odranoj 26. oujka 2007. godine, donijelo je
O D L U K U o darovanju Republici Hrvatskoj stanova u
vlasništvu Grada Hrvatska Kostajnica
lanak 1. Grad Hrvatska Kostajnica, s ciljem pomoi u rješa-
vanju stambenog zbrinjavanja te u skladu s postupcima i odredbama definiranim Uredbom Vlade Republike Hrvatske o darovanju stanova i kua u vlasništvu Re- publike Hrvatske na podrujima posebne dravne skrbi hrvatskim braniteljima te lanovima obitelji poginulih, zatoenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovin- skog rata (»Narodne novine«, broj 142/06) i Rješenja Ministarstva razvitka i obnove stanova u vlasništvu Grada Hrvatska Kostajnica kako slijedi:
- stan u Ul. R. Djetelia 56, br. 3, priz., pov. 20,40 m2, korisnik Edin Jašarevi,
- stan u Ul. R. Djetelia 56, br. 7, II. kat, pov. 54,47 m2, korisnik Perica Markan,
- stan u Ul. R. Djetelia 54, br. 13, IV. kat, pov. 61,60 m2, korisnik Saša Kelava,
- stan u Ul. R. Djetelia 54, br. 14, IV. kat, pov. 38,60 m2, korisnik Janja Alar,
- stan u Ul. R. Djetelia 6, br. 5, III. kat, pov. 62,00 m2, korisnik Trpimir Sokler,
- stan u Ul. R. Djetelia 6, br. 6, III. kat. pov. 62,87 m2, korisnik Tvrtko Sokler,
- stan u Ul. V. Nazora 5, I. kat, pov. 55,40 m2, korisnik Miroslav Juri,
- stan u Ul. V. Nazora 5, II. kat, pov. 55,40 m2, korisnik Josip Vukadin,
- stan u Ul. V. Nazora 5, II. kat, pov. 55,40 m2, korisnik Ida Kovaevi,
- stan u Ul. V. Nazora 9, br. 12, I. kat, pov. 60,30 m2, korisnik Ivica Tomaši,
- stan u Ul. V. Nazora 9, br. 17, II. kat, pov. 62,80 m2, korisnik Ivica Kušlan,
- stan u Ul. V. Nazora 9, br. 20, III. kat, pov. 62,80 m2, korisnik Miroslav Vukovi,
- stan u Ul. V. Nazora 23, br. 2, priz. pov. 65,60 m2, korisnik Boidar Jankovi,
- stan u Ul. G. Lederera 6, br. 1, priz. pov. 50,65 m2, korisnik Mario Došen,
- stan u slobodno stojeoj kui tip »Marles« u Ul. M. Krlee 47, pov. 75 m2, k..br. 1672/7 upisan u z.k.ul. 2784 k.o. Kostajnica, korisnik eljko Bolevi,
daruje Republici Hrvatskoj.
lanak 2.
Ovlašuje se gradonaelnik Grada Hrvatska Ko- stajnica da s Republikom Hrvatskom sklopi Ugovor o darovanju nekretnina iz lanka 1. ove Odluke.
lanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik Tomislav Paunovi, v.r.
Stranica 250 - Broj 8 »SLUBENI VJESNIK« Srijeda, 4. travnja 2007.
39. Na temelju lanka 41. Statuta Grada Hrvatska Ko-
stajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 9/06 i 12.06) i lanka 14. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Hrvatska Kostajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 20/06), Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 32. sjednici odranoj 26. oujka 2007. godine donosi
O D L U K U o stavljanju van snage Plana rasporeda kioska
na podruju Opine Hrvatska Kostajnica
lanak 1. Ovom Odlukom stavlja se van snage Plan raspo-
reda kioska na podruju Opine Hrvatska Kostajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 26/96).
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Slu-
benom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik Tomislav Paunovi, v.r.
40. Na temelju lanka 4. stavka 4. Odluke o ugostitelj-
skoj djelatnosti na podruju Grada Hrvatska Kostajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 4/07), lanka 41. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 9/06 i 12/06) i lanka 14. Poslovnika Gradskog pogla- varstva Grada Hrvatska Kostajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 20/06), Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 32. sjednici odranoj 26. oujka 2007. godine donosi
O D L U K U o davanju ovlaštenja Jedinstvenom upravnom
odjelu u rješavanju zahtjeva za produljeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata
lanak 1. Ovom Odlukom daje se ovlaštenje Jedinstvenom
upravnom odjelu Grada Hrvatska Kostajnica u rješava- nju zahtjeva za produljeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata skupine »restorani« i »barovi«.
Ovlaštenje se daje u postupanju za produljeno radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (doeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i slinih dogaaja).
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Slu-
benom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik Tomislav Paunovi, v.r.
41. Na temelju lanka 41. Statuta Grada Hrvatska Ko-
stajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 9/06 i 12/06) i lanka 14. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Hrvatska Kostajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 20/06), Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 32. sjednici odranoj 26. oujka 2007. godine donosi
O D L U K U o stavljanju van snage Plana rasporeda kioska
na podruju Opine Hrvatska Kostajnica
lanak 1. Ovom Odlukom stavlja se van snage Plan raspo-
reda kioska na podruju Opine Hrvatska Kostajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 26/96).
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Slu-
benom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik Tomislav Paunovi, v.r.
42. Na temelju lanka 48. stavka 1. toke 5. Zakona
o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Na- rodne novine«, broj 33/01 i 60/01), lanka 3. Zakona o dravnim slubenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01), lanka 40. i 41. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 9/06 i 12/06) i lanka 10. Odluke o ustrojstvu Gradske upra- ve Grada Hrvatska Kostajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 16/04), Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 32. sjednici odranoj 26. oujka 2007. godine donijelo je
Broj 8 - Stranica 251»SLUBENI VJESNIK«Srijeda, 4. travnja 2007.
O D L U K U o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu Ureda gradonaelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatska
Kostajnica
lanak 1. U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Ureda grado-
naelnika i Jedinstvenog upravnog odjela (»Slubeni vjesnik«, broj 16/04 i 36/06), lanak 18. mijenja se i glasi:
»U tijelima Gradske uprave Grada Hrvatska Kostajnica sistematiziraju se slijedea radna mjesta:
1. URED GRADONAELNIKA
Br. izvr. Zadaci i poslovi Struni uvjeti
1. TAJNIK GRADSKOG
1
Rukovodi i koordinira rad Ureda gradonaelnika, organizira i obavlja strunu pripremu i obradu sjednica Gradskog vijea, Gradskog poglavarstva i stalnih radnih tijela Gradskog vijea i Gradskog poglavarstva u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opim aktima, sudjeluje u njihovom radu u savjetodavnom smislu, sudjeluje u pripremi akata, izrauje konane tekstove odluka i dru- gih akata koje donose Gradsko vijee, Gradsko poglavarstvo i akata radnih tijela, dostavlja akte Gradskog vijea na nadleni postupak tijelima dravne uprave radi nadzora, izrauje nacrte akata koje donosi Gradsko vijee i Gradsko po- glavarstvo ako izrada tih akata nije u nadlenosti Jedinstvenog upravnog odjela, prua savjeto- davnu strunu pomo Jedinstvenom upravnom odjelu u izradi nacrta opih akata i primjeni propisa, sreuje i uva izvornu dokumentaciju Gradskog vijea i Gradskog poglavarstva i nji- hovih radnih tijela, prati i primjenjuje propise iz djelokruga lokalne samouprave, vodi popise i oevidnike slubenika i namještenika, odgovara za zakonitost rada Gradskog vijea i Gradskog poglavarstva, zastupa Grad na temelju pisane punomoi gradonaelnika, organizira suradnju s Jedinstvenim upravnim odjelim u obavljanju zajednikih poslova, te obavlja i druge poslove u skladu s ovlastima i zakonom.
VII. stupanj strune spreme pravnom smjera, poloen dr- avni struni ispit i pet godina radnog iskustva
2. TAJNICA
1
Obavlja uredske poslove za gradonaelnika i njegove zamjenike, dogovara prijem stranaka, vodi potrebne evidencije, vodi popis akata koje donosi Ured gradonaelnika, gradonaelnik, tajnik Gradskog vijea i Gradskog poglavarstva, Gradsko vijee i Gradsko poglavarstvo, otvara, pregledava i razvrstava poštu, arhivira predmete, vodi poslove zapisniara na sjednicama Gradskog vijea i Gradskog poglavarstva, obavlja prijepis za potrebe Ureda Gradonaelnika i gradonaelnika osobno, vodi brigu o pravodobnom informiranju medija i glasila o posjetama dravnih dunosnika, dunosnika upanija i gradova, radu Gradskog vijea i Gradskog poglavarstva, a prema uputama i uz suglasnost gradonaelnika, obavlja prijepise tekstova, obradu i prijepis akata donesenih po Gradskom vijeu, Gradskom poglavarstvu, vodi brigu o pravodobnoj dostavi akata Uredu dravne uprave u Sisako-moslavakoj upaniji, vodi brigu o objavi akata donesenih od Gradskog vijea i Gradskog poglavarstva, surauje s glasilima lokalne i dravne razine u cilju informiranja o
IV. stupanj strune spreme upravnog ili drugog odgovaraju- eg smjera, pozna- vanje rada na PC, poloen dravni ispit i 12 mjeseci radnog iskustva
Stranica 252 - Broj 8 »SLUBENI VJESNIK« Srijeda, 4. travnja 2007.
Red. br.
Br. izvr. Zadaci i poslovi Struni uvjeti
djelatnostima u Gradu Hrvatska Kostajnica, sudjeluje u promidbenim aktivnostima na po- druju Grada angairanjem medija, organizira izaslanstvo Grada i dolazak drugih izaslanstava, obavlja poslove glasnogovornika gradonaelnika i njegovih zamjenika, dogovara prijeme i sastanke za gradonaelnika i njegove zamjenike, sastav- lja protokol prilikom obiljeavanja znaajnijih datuma za Grad i prilikom posjeda dunosnika i sl. uspostavlja telefonske veze putem kune centrale, obavlja poslove umnoavanja materi- jala, obavlja poslove pripreme hrane i napitaka, usluge nošenja napitaka, te druge poslove po nalogu gradonaelnika.
3. VODITELJ PISARNICE I ARHIVE 1
U skladu sa zakonskim propisima, Statutom Grada Hrvatska Kostajnica, pravilnicima i osta- lim propisima organizira rad prijamne pisarnice, dostavlja, otprema, zaprima i razvrstava poštu, formira spise te ih dostavlja djelatnicima Grad- ske uprave, vodi urudbeni zapisnik, upisnik i registar, vodi propisane evidencije, vodi brigu o peatima i njihovoj uporabi, arhivira predmete te obavlja i druge poslove po nalogu
IV. stupanj strune spreme upravnog ili drugog odgovaraju- eg smjera, poloen dravni struni ispit i 12 mjeseci radnog iskustva
4. ADMINISTRATIVNI REFERENT - UPISNIAR 1
Dostavlja, otprema, zaprima i razvrstava poštu, formira spise te ih dostavlja djelatnicima Grad- ske uprave, vodi urudbeni zapisnik, upisnik i registar, vodi propisane evidencije, arhivira predmete, obavlja poslove umnoavanja ma- terijala i prijepisa tekstova te obavlja i druge poslove po nalogu.
IV. stupanj strune spreme upravnog ili drugog smjera, poznavanje rada na PC, poloen dr- avni struni ispit i 12 mjeseci radnog iskustva
5. DOMAR - VOZA 1
Organizira rad na porti Grada Hrvatska Kostaj- nica, vodi evidenciju osoba koje ulaze u zgradu Gradskog poglavarstva, vodi brigu o centralnom grijanju u zgradi Gradskog poglavarstva, vodi brigu o odravanju poslovnih prostorija, odrava i vrši manje popravke opreme u vlasništvu Gra- da Hrvatska Kostajnica, vodi brigu o vanjskom ureenju okoliša zgrade Gradskog poglavarstva, upravlja motornim vozilom i vodi brigu oko evi- dencija i odravanja motornih vozila, vrši poslove ekonomata i dostave te obavlja i druge poslove po nalogu
VKV voza i poloen ispit za loaa cen- tralnog grijanja
6. ISTAICA 1
Vodi brigu o istoi svih prostorija Ureda grado- naelnika i Jedinstvenog upravnog odjela, ureda Gradske uprave, hodnika i dvorana za sastanke, vrši dostavu pismena iz Ureda gradonaelnika i Jedinstvenog upravnog odjela, vrši dostavu i otpremu pošte, obavlja poslove pripreme hrane i napitaka, usluge nošenja napitaka, te druge poslove po nalogu
Osnovna škola
Br. izvr. Zadaci i poslovi Struni uvjeti
1. PROELNIK 1
Rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skaldu sa zakonima, Statutom Grada Hrvatska Kostajnica, pravilnicima i ostalim zakonskim propisima, organizira i koordinira rad djelatnika, odgovara za zaštitu zakonitosti i pravodobno
VII. stupanj strune spreme ekonomskog, graevinskog, prav- nog ili srodnog smje- ra, poloen dravni
Broj 8 - Stranica 253»SLUBENI VJESNIK«Srijeda, 4. travnja 2007.
Red. br.
Br. izvr. Zadaci i poslovi Struni uvjeti
obavljanje poslova i zadaa, sudjeluje u rješa- vanju najsloenijih pitanja iz djelokruga Jedin- stvenog upravnog odjela, iz svog djelokruga rada sudjeluje u pripremi akata koje donosi Gradsko vijee i Gradsko poglavarstvo, a iste akte duan je prije sjednica Gradskog vijea i Gradskog poglavarstva na vrijeme dostaviti na uvid gradonaelniku i tajniku Gradskog vijea i Gradskog poglavarstva.
struni ispit i pet godina radnog isku- stva
2. ADMINISTRATIVNI REFERENT 1
Obavlja administrativne poslove, preuzima i otprema poštu, vodi potrebne evidencije unutar Odjela, vrši poslove prijepisa i pisanja po dikta- tu, a po potrebi i za Ured gradonaelnika, vodi zapisnike za potrebe Gradskog vijea, Gradskog poglavarstva i drugih povjerenstava ili radnih tijela, obavlja poslove umnoavanja materijala, poslove pripreme hrane i napitaka, usluge nošenja napitaka, te druge poslove po nalogu.
IV. stupanj strune spreme upravnog il i drugog odgo- varajueg smjera, poznavanje rada na PC, poloen dr- avni struni ispit i 12 mjeseci radnog iskustva
3.
DJELATNOSTI I STAMBENU DJELATNOST
1
U skaldu sa zakonima, Statutom, pravilnicima i ostalim propisima organizira rad na imovinsko- pravnim poslovima za Grad Hrvatsku Kostajnicu, radi na pripremi akata Jedinstvenog upravnog odjela koji se pripremaju za sjednice Gradskog vijea i Gradskog poglavarstva te ih prije sjed- nica dostavlja na uvid proelniku Jedinstvenog upravnog odjela i gradonaelniku, vodi upravne postupke u kojima se pojavljuje Grad Hrvatska Kostajnica kao stranka, vodi propisani postupak vezan uz stjecanje, upravljanje i raspolaganje imovinom, vodi propisane evidencije imovine, priprema planove i mjere u vezi gospodarenja poslovnim, stambenim prostorom i zemljištem u vlasništvu Grada Hrvatska Kostajnica, vodi po- stupke vezane za izvlaštenja, sudjeluje u pripremi podnesaka za provoenje upravnog, parninog, ovršnog i drugih postupaka pred sudom i drugim tijelima, šalje opomene za plaanje dospjelih rata i priprema dokumentaciju za ovrhu, vodi postupak i priprema rješenja za prisilnu naplatu pravnim, fizikim osobama i graanima za sve vrste pri- hoda osim gradskih poreza, radi ostale poslove u postupku prisilne naplate u skaldu sa vaeim propisima, vodi potrebne evidencije iz oblasti stanovanja i socijalne skrbi, prati problematiku i predlae mjere za poboljšanje stanja iz oblasti društvenih djelatnosti, daje svu strunu i pravnu pomo mjesnim odborima na podruju Grada, te obavlja i druge poslove po nalogu.
VII. stupanj stru- ne spreme pravnog smjera, poloen dr- avni struni ispit i pet godina radnog iskustva
ODJELJAK GRADITELJSTVA, URBANIZMA, OBNOVE, KOMUNALNIH POSLOVA I ZAŠTITE OKOLIŠA
4. VODITELJ ODJELJKA 1
Prati zakonske i ostale propise, sudjeluje u izradi opih i pojedinanih akata iz svog djelokruga rada, radi na pripremi nacrta akata za Gradsko vijee i Gradsko poglavarstvo, priprema prijedloge za izradu potrebite projektne dokumentacije i dokumentacije prostornog ureenja, organizira javne rasprave, raspolae sa vaeom planskom i kartografskom dokumentacijom Grada, izrauje razne skice i crtee, vrši uvide u katastar, daje posebne tehnike uvjete i suglasnosti, vodi i prati postupak vezan uz graevne investicije,
VI. ili VII. stupanj strune spreme graevinskog, arhi- tektonskog, geodet- skog ili šumarskog smjera, poloen dr- avni struni ispit i pet godina radnog iskustva
Stranica 254 - Broj 8 »SLUBENI VJESNIK« Srijeda, 4. travnja 2007.
Red. br.
Br. izvr. Zadaci i poslovi Struni uvjeti
nabavu, ishoenje graevnih dozvola, pribavlja potrebne investicijske podloge i drugu dokumen- taciju, koordinira izradu tehnike dokumentacije, sudjeluje u tehnikom pregledu i primopredaji graevine, vodi propisane evidencije, radi na poslovima urbanizma, prostornog planiranja i ureenja, zaštiti i ouvanju okoliša i ekologije, zaštienih dijelova prirode, poduzima mjere ou- vanja graditeljske kulturne baštine Grada i u tom smislu usko surauje s nadlenim Konzervatorskim odjelom, obavlja strune poslove u svezi korištenja zemljišta, vodi poslove vezane uz gospodarenje i odravanje stambenih graevina, koordinira radove i poslove vezane uz odravanje nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, obnovu graevina, obavlja strune i administrativne poslove sukladno odredbama zakona, Pravilnika i Odluke o grobljima, sudjeluje u izradi nacrta rješenja iz oblasti komunalnog gospodarstva, zamjenjuje proelnika u njegovoj izonosti, te obavlja i druge poslove po nalogu.
5. KOMUNALNI REDAR I VODITELJ VLASTITOG
POGONA 1
Prati zakone i ostale propise, sudjeluje u izradi opih i pojedinanih akata iz svog djelokruga, vrši nadzor nad poslovima dimnjaarske slube i odravanja javne rasvjete, poslovima komunalne higijene, odravanja groblja, higijeniarske slube i drugim poslovima po odredbama Zakona o ko- munalnom gospodarstvu, Odluke o komunalnom redu te propisa iz vlastite nadlenosti, obavlja poslove vezane uz odravanje nerazvrstanih cesta, parkirališta i drugih javnih prometnih površina, prometne signalizacije, donosi rješenja u svrhu odravanja komunalnog reda, izrie mandatne kazne, predlae pokretanje prekršajnog postup- ka, donosi rješenja u skraenom prekršajnom postupku, te obavlja i druge poslove po nalogu. Komunalni redar obavlja poslove voditelja Vla- stitog pogona.
IV. stupanj strune spreme upravnog ili drugog odgovaraju- eg smjera, poloen dravni struni ispit i 12 mjeseci radnog iskustva
VLASTITI POGON
6. KOMUNALNI DJELATNIK 6
Poslovi na odravanju parkova i drugih javnih površina kao što su: sadnja, pljevljenje, obre- zivanje, košnja, sakupljanje ostale bio - mase i druge radnje, obavljanje fizikih poslova u svezi s iskopom i zatrpavanjem grobova prilikom pogreba i ekshumacije, odravanje istoe na grobljima, odravanje reda na grobljima, odravanje zelenih površina koje gravitiraju groblju, išenje, išenje prometnica u naselju, nabava urbane opreme i sadnog materijala i druge poslove odreene Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona.
NKV djelatnik i 12 mjeseci radnog isku- stva
ODJELJAK RAUNOVODSTVENIH POSLOVA
U skladu sa zakonima, Statutom, pravilnicima i ostalim zakonskim propisima vodi raunovodstvo Grada i organizira rad u Odjeljku raunovodstvenih poslova, priprema nacrte Prorauna, izmjene i dopune Prorauna, sastavlja tromjesene obra- une, godišnji obraun Prorauna, usmjerava prihode (kontira) i rashode iz dokumenata na
VI. ili VII. stupanj strune spreme eko- nomskog smjera, po- loen struni ispit i pet godina radnog iskustva
Broj 8 - Stranica 255»SLUBENI VJESNIK«Srijeda, 4. travnja 2007.
Red. br.
Br. izvr. Zadaci i poslovi Struni uvjeti
raune iz raunskog plana za financijsko knji- govodstvo, obavlja poslove planiranja prihoda, sastavlja bilancu imovine Grada, vodi evidenciju dugotrajne imovine i sitnog inventara te vrši obraun amortizacije, organizira godišnji popis svih osnovnih sredstava Grada, izrauje stati- stike izvještaje za investicije, javne prihode i ostale statistike izvještaje, sastavlja izvješa za platni promet, Dravni zavod za statistiku, vrši kontiranje i knjienje u financijskom knjigovod- stvu prihoda i izdataka, imovine, potraivanja i obveza, ulaznih i izlaznih rauna, bankovnih i blagajnikih dokumenata gradskih prihoda i izdataka, usklauje analitike evidencije s finan- cijskim knjigovodstvom, sastavlja brutto bilance, izvještaje o ostvarenim prihodima i utrošenim sredstvima, o stanju imovine, potraivanja, vodi evidenciju o utrošenim sredstvima za Mjesne odbore, priprema prijedlog odluka o naknadama troškova i materijalnim pravima djelatnika, te obavlja i ostale poslove po nalogu.
8. RAUNOVODSTVENI REFERENT 1
Vrši obraun plaa i ostalih naknada djelatnika, vodi evidenciju razreza zaduenja komunalne naknade, evidenciju zakupa stanova, poslovnih prostora, javnih površina i druge evidencije, sa- stavlja isplatne liste, izvješa za platni promet, statistiku, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, obraunava naknade po Ugovorima o djelu, honorarima i slino, vodi brigu o isplati student- skih stipendija, vodi blagajniko poslovanje, sve poslove likvidature, obraunava putne naloge, nabavlja uredski materijal, vodi brigu o isplati naknada za rad lanova Gradskog vijea, Grad- skog poglavarstva, radnih tijela, obavlja i druge poslove po nalogu.
IV. stupanj strune spreme upravnog ili drugog odgovaraju- eg smjera, poloen dravni struni ispit i 12 mjeseci radnog iskustva
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Slu-
benom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik Tomislav Paunovi, v.r.
43. Na temelju lanka 40. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 9/06 i 12/06), lanka 14. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Hrvatska Kostajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 20/06) i lanka 1. Odluke o prodaji UP »Central« d.o.o. iz Hrvatske Kostajnice, Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 35. sjednici odranoj 2. travnja 2007. godine donijelo je
O D L U K U o raspisivanju Javnog natjeaja za prodaju UP »Central« d.o.o. iz Hrvatske Kostajnice
lanak 1. Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica
raspisuje Javni natjeaj za prodaju UP »Central« d.o.o. iz Hrvatske Kostajnice.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik Tomislav Paunovi, v.r.
Stranica 256 - Broj 8 »SLUBENI VJESNIK« Srijeda, 4. travnja 2007.
44. Na temelju lanka 40. Statuta Grada Hrvatska Ko-
stajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 9/06 i 12/06), lanka 14. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Hrvatska Kostajnica (»Slubeni vjesnik«, broj 20/06), Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 35. sjednici odranoj 2. travnja 2007. godine donijelo je
O D L U K U o stavljanju van snage Odluke o prodaji UP »Central« d.o.o. Hrvatska Kostajnica
lanak 1. Odluka o prodaji UP »Central« d.o.o. Hrvatska Ko-
stajnica, KLASA: 022-05/07-01/27, URBROJ: 2176/02- 07-02-06 od 30. oujka 2007. godine stavlja…