srijeda, 31.01.2007. - icty. · pdf filesvjedok: zlatan Čelanovi ć (otvorena sjednica)...

Click here to load reader

Post on 19-Sep-2019

10 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Proceduralna pitanja (otvorena sjednica) Strana 6623

  srijeda, 31.01.2007. Predmet br. IT-05-88-T

  Ovaj transkript je izrañen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regiona, načinjenog tokom sudskog postupka, poštujući verbatim pravilo (doslovan zapis, od riječi do riječi). Kako su na suñenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na suñenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioca na B/H/S. Članom 33 Statuta Meñunarodnog suda utvrñeno je da su radni jezici Meñunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike izmeñu ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti usklañena s transkriptom na engleskom jeziku.

  srijeda, 31.01.2007. 1

  [Otvorena sjednica] 2

  [Optuženi su ušli u sudnicu] 3

  [Svjedok je ušao u sudnicu] 4

  ... Početak u 14.15h 5

  SUDSKI SLUŽBENIK: [simultani prevod] Meñunarodni krivični sud za 6

  bivšu Jugoslaviju zasjeda. 7

  Izvolite sjesti. 8

  SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Molim sekretara da najavi predmet. 9

  SEKRETAR: [simultani prevod] Dobar dan, časni Sude. Ovo je predmet 10

  IT-05-88-T, Tužilac protiv Vujadina Popovića i drugih. 11

  SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Hvala. Svi optuženi su ovdje, timovi 12

  Obrane su ovdje, nedostaje samo gospoña Condon, kao što je objasnio gospodin 13

  Živanović. Izvolite. 14

  G. ŽIVANOVIĆ: /prevod engleskog transkripta: "Ona dolazi sutra, časni 15

  Sude."/ 16

  SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Pretpostavljam da će i gospodin 17

  Bourgon uskoro doći... biti s nama. 18

  GðA NIKOLIĆ: Da, časni Sude, u kancelariji je, radi. Hvala. 19

  SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Hvala Vam. Tužilaštvo, gospodin 20

  McCloskey, gospodin Thayer, i niko više iza stuba. 21

  Svjedoče, molim Vas sjedite. Uskoro ću Vam se obratiti. 22

  SVJEDOK: Hvala. 23

  SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Dobili smo Vašu poruku, gospodine 24

  Josse, meñutim, mislim da nema potrebe za iznošenjem bilo kakvih dodatnih 25

  argumenata, s obzirom na ono što ćemo mi sada da odlučimo. 26

  G. JOSSE: [simultani prevod] Hvala, časni Sude. 27

  28

  29

  30

 • Odluka (otvorena sjednica) Strana 6624

  srijeda, 31.01.2007. Predmet br. IT-05-88-T

  Ovaj transkript je izrañen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regiona, načinjenog tokom sudskog postupka, poštujući verbatim pravilo (doslovan zapis, od riječi do riječi). Kako su na suñenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na suñenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioca na B/H/S. Članom 33 Statuta Meñunarodnog suda utvrñeno je da su radni jezici Meñunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike izmeñu ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti usklañena s transkriptom na engleskom jeziku.

  SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Mi smo juče prošli kroz cijeli 1

  postupak baveći se argumentima gospoñe Fauveau kojima su se pridružili svi 2

  ostali timovi Odbrane. I prva izjava koju želimo da damo je da smo mi 3

  uvjereni, i to vrlo uvjereni, da je Tužilaštvo ispunilo naše zahtjeve, 4

  ispoštovalo naše direktive, posebno uzevši u obzir sadašnje okolnosti. I 5

  štaviše, nama je drago što Tužilaštvo nastavlja da to radi. 6

  I takoñe, želimo da kažemo da, općenito govoreći, u ovakvoj izjavi 7

  kao što je ova neminovno ima i materijala koji nije relevantan, posebno kad 8

  se uzme u obzir da je ova izjava, kao što su i slične izjave, data u svrhu 9

  drugih suñenja, takoñe. U ovom konkretnom slučaju koji je pred nama, teško 10

  je da Pretresno vijeće a priori utvrdi da sve što timovi Odbrane smatraju 11

  nerelevantnim je takoñe i nerelevantno. Kao rezultat toga smatramo da kada 12

  bismo uskratili Tužilaštvu zahtjev da svjedoka 45 pretvori u svjedoka po 13

  92ter, da bi to bio, ustvari, najbolji način da se pozabavimo svim ovim 14

  argumentima Odbrane. Prema tome, svjedoka 45 ćemo uvesti kao viva voce 15

  svjedoka. 16

  A Vama, gospodine, dobar dan. 17

  SVJEDOK: /nečujno/ 18

  SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Želim Vam dobrodošlicu na ovaj 19

  Meñunarodni sud, na kojem ćete uskoro početi da svjedočite. Naš pravilnik 20

  traži da prije nego što počnete da svjedočite date svečanu izjavu da ćete 21

  govoriti istinu. Gospoña poslužiteljica će Vam sada dati tekst svečane 22

  izjave. Molim Vas pročitajte je naglas, i to će biti Vaša svečana zakletva 23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • Svjedok: Zlatan Čelanović (otvorena sjednica) Strana 6625 Ispituje g. McCloskey

  srijeda, 31.01.2007. Predmet br. IT-05-88-T

  Ovaj transkript je izrañen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regiona, načinjenog tokom sudskog postupka, poštujući verbatim pravilo (doslovan zapis, od riječi do riječi). Kako su na suñenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na suñenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioca na B/H/S. Članom 33 Statuta Meñunarodnog suda utvrñeno je da su radni jezici Meñunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike izmeñu ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti usklañena s transkriptom na engleskom jeziku.

  pred nama. 1

  SVJEDOK: Svečano izjavljujem da ću govoriti istinu, cijelu istinu i 2

  ništa osim istine. 3

  SVJEDOK: ZLATAN ČELANOVIĆ 4

  SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Hvala Vam. Molim Vas sjedite, 5

  raskomotite se. 6

  SVJEDOK: Thank you. 7

  SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Gospodin McCloskey će Vam 8

  postavljati pitanja. Nakon toga će u unakrsnom ispitivanju postavljati 9

  pitanja razni timovi Odbrane. 10

  Gospodine McCloskey, izvolite. 11

  G. McCLOSKEY: [simultani prevod] Hvala, gospodine predsjedavajući. 12

  Dobar dan svima. 13

  SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Dobar dan. 14

  Ispituje g. McCloskey: 15

  [Tužilac ispituje putem prevodioca] 16

  P: Svjedoče, možete li nam reći Vaše puno ime i prezime? 17

  O: Zlatan Čelanović. 18

  P: Gdje ste roñeni? 19

  O: U Bratuncu. 20

  P: Gdje ste odrasli? 21

  O: U Bratuncu. 22

  P: Da li još uvijek živite u Bratuncu? 23

  O: Da. 24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • Svjedok: Zlatan Čelanović (otvorena sjednica) Strana 6626 Ispituje g. McCloskey

  srijeda, 31.01.2007. Predmet br. IT-05-88-T

  Ovaj transkript je izrañen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regiona, načinjenog tokom sudskog postupka, poštujući verbatim pravilo (doslovan zapis, od riječi do riječi). Kako su na suñenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na suñenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioca na B/H/S. Članom 33 Statuta Meñunarodnog suda utvrñeno je da su radni jezici Meñunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike izmeñu ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti usklañena s transkriptom na engleskom jeziku.

  P: Šta ste po zanimanju? 1

  O: Diplomirani pravnik. 2

  P: I samo ukratko, recite nam kakvim pravom se bavite u Bratuncu. 3

  O: Imovinskim pravom. 4

  P: U redu, želio bih da se vratimo u ratne godine. Posebno u 5

  približno 1995. godinu, prvo. Možete li nam reći na kojoj funkciji ste bili 6

  1995. u vojsci, na kojem položaju? 7

  O: Na funkciji referenta za pravne poslove, pitanje vjere i morala. 8

  P: A u kojoj jedinici? 9

  O: Pri komandi brigade. 10

  P: Koje brigade? 11

  O: Bratunačke brigade, lake pješadijske… /nerazgovijetno/ 12

  P: A ko je bio Vaš neposredni starješina? 13

  O: Major Ratko Jeftić, pomoćnik komandanta za isti organ, pod istim 14

  nazivom. 15

  P: U redu, a ko je bio njegov starješina u julu 1995? 16

  O: Komandant Vidoje Blagojević. 17

  P: Možete li nam nešto reći o Vašim dužnostima 1995. godine? 18

  O: Mogu. Moje dužnosti su bile da u sklopu svojih redovnih poslova 19

  vodim postupke koji su nastali povredom vojne discipline od strane vojnih 20

  obveznika, znači disciplinske postupke. Treba l