srijeda, 27. 2. 2019. sluŽbene novine federacije bih broj

Click here to load reader

Post on 15-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Srijeda, 27. 2. 2019. SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 13 - Stranica 13
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU SA DUNOSTI DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE U SASTAVU
FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA - FEDERALNOG MINISTARSTVA
UNUTARNJIH POSLOVA I O ODUZIMANJU INA
I. Dragan Luka razrješava se, na lini zahtjev, sa dunosti
direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova sa danom 28.01.2019. godine.
II. Draganu Lukau oduzima se in Glavni generalni
inspektor policije sa danom 28.01.2019. godine.
III. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit e se
u "Slubenim novinama Federacije BiH".
V. broj 162/2019 22. februara 2019. godine
Sarajevo Premijer
215 Temeljem lanka 56. stavak 2. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", broj 35/05) i l. 10. i 18. Zakona o vještacima ("Slubene novine Federacije BiH", br. 49/05 i 38/08), federalni ministar pravde donosi
RJEŠENJE 1. GORDANU SOLDI, diplomiranom inenjeru sigurnosti,
produava se mandat stalnog sudskog vještaka iz protivpoarne zaštite i zaštite na radu, za šest godina, poev od 14.11.2018. godine.
2. Rješenje Federalnog ministarstva pravde broj 02-49-2949- 30/18 od 10.12.2018. godine stavlja se van snage.
Broj 01-06-3-408-254/18 12. veljae/februara 2019. godine
Sarajevo Ministar
AGENCIJA ZA DRAVNU SLUBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
216 Na temelju lanka 30. stavak (2) u svezi sa lankom 64.
stavak (2). toka a) Zakona o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16), Agencija za dravnu slubu Federacije Bosne i Hercegovine donosi
PRAVILNIK O PRAVILIMA I POSTUPKU PROVEDBE JAVNOG
NATJEAJA I POSTAVLJENJA DRAVNIH SLUBENIKA U TIJELIMA DRAVNE SLUBE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
lanak 1. (Predmet pravilnika)
(1) Ovim pravilnikom, sukladno Zakonu o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o dravnoj slubi), ureuju se pravila i postupak provedbe javnog natjeaja, radi popune upranjenih radnih mjesta dravnih slubenika u tijelima dravne slube u Federaciji
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: tijelo dravne slube).
(2) Pravila i postupak provedbe javnog natjeaja, iz stavka (1) ovog lanka, ukljuuju: podnošenje zahtjeva za popunu radnog mjesta; objavu i sadraj javnog natjeaja; prijava na javni natjeaj; ocjena ispravnosti prijave; ispit opeg znanja i struni ispit; pribavljanje i ocjena dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natjeaja; ponavljanje natjeajne procedure; utvrivanje i dostavljanje Liste uspješnih kandidata; izbor kandidata sa Liste uspješnih kandidata i njegovo postavljenje; obavještavanje kandidata sa Liste uspješnih kandidata o postavljenju; priziv i prizivni postupak; okonanje javnog natjeaja; preuzimanje dunosti dravnog slubenika; priuvna Lista uspješnih kandidata; tekst prisege; izvještavanje Agencije za dravnu slubu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) i dostavljanje RDS obrasca za postavljenog dravnog slubenika Agenciji.
lanak 2. (Primjena pravilnika)
Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na procedure za popunu upranjenih radnih mjesta u dravnoj slubi iz lanka 6. Zakona o dravnoj slubi, ako drugim zakonom nije drugaije propisano.
lanak 3. (Zahtjev za popunu radnog mjesta)
(1) U sluaju kad se upranjeno radno mjesto ne popuni na drugi nain propisan Zakonom o dravnoj slubi, rukovoditelj tijela dravne slube, odnosno tijelo nadleno za postavljenje, zahtjev za objavu javnog natjeaja podnosi Agenciji.
(2) Rukovoditelj tijela dravne slube, odnosno tijelo nadleno za postavljenje uz zahtjev iz stavka (1) ovog lanka, Agenciji dostavlja izvod iz pravilnika o unutarnjem ustrojstvu tijela dravne slube, za radno mjesto ija se popuna trai. Izvod ukljuuje i posebne uvjete za radno mjesto koje treba popuniti. Posebni uvjeti radnog mjesta moraju biti usklaeni s propisima koji reguliraju ovu oblast.
(3) U sluaju oigledne neusklaenosti posebnih uvjeta radnog mjesta sa vaeim propisima, Agencija od tijela dravne slube trai njihovo otklanjanje. Ukoliko tijelo dravne slube ne otkloni nepravilnosti, Agencija o tome obavještava nadlenu inspekciju i odlae objavu javnog natjeaja sve dok nadleno inspekcijsko tijelo uprave ne izvrši nadzor.
lanak 4. (Popuna sa liste prekobrojnih)
Popunu upranjenog radnog mjesta iz lanka 3. stavak (1) ovog pravilnika, Agencija prvo pokušava izvršiti sa liste prekobrojnih dravnih slubenika koju vodi za sva tijela dravne slube (lanak 23. Zakona o dravnoj slubi).
lanak 5. (Objava javnog natjeaja)
(1) Javni natjeaj objavljuje se sukladno odredbama lanka 24. stavak (3) Zakona o dravnoj slubi.
(2) Integralni tekst javnog natjeaja iz lanka 6. ovog pravilnika objavljuje se samo na slubenoj internet stranici Agencije.
lanak 6. (Sadraj javnog natjeaja)
(1) Tekst javnog natjeaja sadri: naziv tijela dravne slube na iji zahtjev se vrši popuna; naziv radnog mjesta koje se treba popuniti; opis poslova radnog mjesta; ope uvjete za postavljenje dravnog slubenika iz lanka 25. Zakona o dravnoj slubi; posebne uvjete upranjenog radnog mjesta iz pravilnika o unutarnjem ustrojstvu tijela dravne slube;
Broj 13 - Stranica 14 SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 27. 2. 2019.
popis dokumenata kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta radnog mjesta sa naznakom forme u kojoj se dostavljaju, mjesto i adresu na koju se dostavlja prijava.
(2) U tekstu javnog natjeaja daju se upute kandidatima: o uvjetima koje trebaju ispunjavati da bi pristupili ispitu opeg znanja; o vremenu i nainu dostave dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natjeaja; posebnu napomenu da kandidati u javnom natjeaju moraju ispunjavati uvjete javnog natjeaja sa danom njegove objave, neovisno od toga kada su dokazi zatraeni ili dostavljeni i da se nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave nee razmatrati, te o roku za podnošenje prijave.
(3) Tekst javnog natjeaja sadri upozorenje da e kandidat koji u bilo emu ne postupi po navodima javnog natjeaja biti iskljuen iz natjeajne procedure bez mogunosti ponavljanja propuštene radnje.
(4) Javni natjeaj sadri i napomenu da je kandidat, koji polae pravo na prioritetno zapošljavanje temeljem posebnog zakona, duan, dostaviti i odgovarajue dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
(5) Kod popune upranjenog radnog mjesta strunog suradnika, u tekstu javnog natjeaja, posebno se navode i uvjeti pod kojim se prijavljuju namještenici iz lanka 66.a) Zakona o dravnoj slubi.
(6) U sluaju potrebe, tekst natjeaja moe sadravati i druge napomene za kandidate.
lanak 7. (Prijava na javni natjeaj)
(1) Prijavu na javni natjeaj kandidati podnose Agenciji u roku 15 dana od dana objave javnog natjeaja na propisanom obrascu koji ini sastavni dio ovog pravilnika.
(2) U prijavni obrazac unose se sljedei podaci: naziv tijela dravne slube u ime kojeg se javni natjeaj objavljuje; naziv oglašenog radnog mjesta; osobni podaci kandidata ukljuujui i mogunost njegovog izjašnjenja o pripadnosti narodu ili ostalima; podaci o obrazovanju kandidata; podaci o zaposlenju i ostvarenom radnom stau; podaci o poloenim ispitima profesionalne nadogradnje; posebni uvjeti propisani javnim natjeajem; jedinstveni matini broj i broj osobne iskaznice; datum popune obrasca i vlastoruni potpis.
(3) Prijavni obrazac po potrebi moe sadravati i druge podatke. (4) Sastavni dio prijavnog obrasca ini i izjava o ispunjavanju
opih uvjeta za postavljenje dravnih slubenika iz lanka 25. Zakona o dravnoj slubi, koju kandidat popunjava i potpisuje istovremeno sa prijavnim obrascem.
(5) Dokumentaciju, kojom se dokazuje ispunjavanje opih, posebnih i drugih uvjeta javnog natjeaja, kandidati su duni dostaviti u skladu sa odredbama ovog pravilnika i javnog natjeaja.
lanak 8. (Ocjena ispravnosti prijave)
(1) Agencija ocjenjuje formalno-pravnu ispravnost i sadrinu podnesene prijave.
(2) Nepravodobnu, nepotpunu ili neurednu prijavu Agencija odbacuje.
(3) O razlozima odbacivanja prijave, Agencija obavještava kandidata u pisanoj formi.
(4) Protiv obavijesti iz stavka (3) ovog lanka, moe se izjaviti priziv, u roku od osam dana od dana njenog prijema.
(5) Prizivom iz stavka (4) ovog lanka mogu se pobijati samo injenice i okolnosti u svezi sa razlozima o odbacivanju prijave navedene u obavijesti.
lanak 9. (Ispit opeg znanja i struni ispit)
(1) Provedba ispita opeg znanja i strunog ispita, objava rezultata i obavještavanje kandidata o rezultatima ispita, vrši se sukladno podzakonskim aktom iz lanka 29. stavak (3) Zakona o dravnoj slubi.
(2) Protiv obavijesti iz stavka (1) ovog lanka, moe se izjaviti priziv, u roku od osam dana od dana njenog prijema.
(3) Prizivom iz stavka (2) ovog lanka mogu se pobijati samo injenice i okolnosti u svezi sa rezultatima ispita opeg znanja i strunog ispita navedene u obavijesti.
lanak 10. (Pribavljanje dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natjeaja)
(1) Kandidati koji su uspješno poloili struni ispit duni su u roku od pet dana od dana primitka obavijesti o rezultatima ovog ispita dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natjeaja, sa izuzetkom dokaza o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
(2) Obveza, iz stavka (1) ovog lanka, unosi se u obavijest o postignutom rezultatu strunog ispita.
lanak 11. (Ocjena dokaza)
(1) Agencija vrši ocjenu dostavljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natjeaja.
(2) Agencija e iskljuiti iz daljnje natjeajne procedure kandidata: a) koji ne dostavi traene dokaze u roku iz lanka 10.
ovog pravilnika; b) za koga se na temelju ocjene dostavljenih dokaza,
utvrdi da ne ispunjava uvjete javnog natjeaja. (3) Agencija pisano obavještava kandidata o iskljuenju iz
natjeajne procedure. (4) Protiv obavijesti, iz stavka (3) ovog lanka, moe se izjaviti
priziv, u roku od osam dana od dana njenog prijema. (5) Prizivom iz stavka (4) ovog lanka se mogu pobijati samo
injenice i okolnosti u svezi sa razlozima iskljuenja iz natjeajne porcedure navedene u obavijesti.
lanak 12. (Ponavljanje natjeajne procedure)
(1) U sluaju ako se, povodom izuzea bilo kojeg lana povjerenstva za izbor, provedena procedura javnog natjeaja proglasi nevaeom, Agencija ponovno organizira postupak javnog natjeaja u dijelu i na nain kako je to odreeno odlukom Odbora dravne slube za prizive ili nadlenog suda.
(2) Odreene radnje natjeajne procedure bie ponovljene u odnosu na pojedine kandidate i u sluaju, ako njegovi razlozi iz priziva kojim ukazuje na uinjene propuste u provedenoj natjeajnoj proceduri, budu prihvaeni od strane Odbora dravne slube za prizive ili nadlenog suda.
lanak 13. (Lista uspješnih kandidata)
(1) Listu uspješnih kandidata ine kandidati koji su uspješno poloili struni ispit i koji ispunjavaju uvjete javnog natjeaja.
(2) Listu uspješnih kandidata utvruje Agencija nakon okonanog postupka po prizivu kandidata, odnosno nakon isteka roka za priziv i istu objavljuje na oglasnoj ploi.
lanak 14. (Dostavljanje Liste uspješnih kandidata)
Listu uspješnih kandidata iz lanka 13. stavak (2) ovog pravilnika, zajedno sa kopijama prijava kandidata sa te Liste i kopijama dokaza iz lanka 6. stavak (4) ovog pravilnika, Agencija
Srijeda, 27. 2. 2019. SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 13 - Stranica 15
dostavlja tijelu dravne slube na iji zahtjev je objavljen javni natjeaj.
lanak 15. (Intervju)
(1) Rukovoditelj tijela dravne slube, odnosno tijelo nadleno za postavljenje dravnog slubenika, moe prije donošenja odluke o izboru, obaviti usmeni intervju sa kandidatima sa Liste uspješnih kandidata.
(2) O mjestu i vremenu provedbe intervjua rukovoditelj tijela dravne slube, odnosno tijelo nadleno za postavljenje dravnog slubenika iz stavka (1) ovog lanka obavještava kandidate usmeno ili na drugi prigodan nain.
(3) Kandidat koji se iz bilo kojeg razloga ne odazove na zakazani intervju zadrava status kandidata na listi uspješnih i zbog toga ne gubi mogunost postavljenja.
lanak 16. (Izbor kandidata i zahtjev za mišljenje Agencije o postavljenju)
Rukovoditelj tijela dravne slube, odnosno tijelo nadleno za postavljenje, duan je u roku od deset dana od dana primitka Liste uspješnih kandidata, izvršiti izbor kandidata sa liste koga namjerava postaviti i od Agencije zatraiti mišljenje za postavljenje.
lanak 17. (Mišljenje Agencije o postavljenju)
Agencija daje mišljenje o postavljenju dravnog slubenika sa Liste uspješnih kandidata u roku od pet dana od dana primitka zahtjeva tijela dravne slube.
lanak 18. (Postavljenje dravnog slubenika)
(1) Postavljenje dravnog slubenika vrši rukovoditelj tijela dravne slube, odnosno tijelo nadleno za postavljenje, sa Liste uspješnih kandidata uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije.
(2) Postavljenje dravnog slubenika vrši se rješenjem koje se objavljuje na oglasnoj ploi tijela dravne slube i dostavlja dravnom slubeniku i Agenciji.
(3) Rješenje o postavljenju sadri podatke propisane u lanku 31. stavak (4) Zakona o dravnoj slubi.
(4) Protiv Rješenja, iz stavka (2) ovog lanka, moe se izjaviti priziv, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
lanak 19. (Obavijest o postavljenju)
(1) Svakog kandidata sa Liste uspješnih kandidata, Agencija obavještava o izvršenom postavljenju na propisanom obrazcu koji je sastavni dio ovog pravilnika, u roku od pet dana od dana primitka Rješenja o postavljenju.
(2) Obrazac obavijesti iz stavka (1) ovog lanka sadri podatke o: pravnom osnovu za njegovo donošenje; nazivu tijela dravne slube u kojem se vrši postavljenje; dunost koju obavlja donositelj Rješenja o postavljenju, te broj i datum tog rješenja; postavljenom kandidatu; radno mjesto na koje je postavljen; datumu slubene objave javnog natjeaja; procentu osvojenih bodova na strunom ispitu za postavljenog kandidata i pouku o pravnom lijeku. U obavijesti se mogu navesti i druge injenice i okolnosti na temelju kojih je doneseno Rješenje o postavljenju.
(3) Svaki kandidat sa Liste uspješnih kandidata, moe po prijemu obavijesti o izvršenom postavljenju, izjaviti priziv u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti.
(4) Prizivom iz stavka (3) ovog lanka mogu se pobijati samo injenice i okolnosti u svezi postavljenja dravnog slubenika.
lanak 20. (Priziv)
(1) Kad je ovim pravilnikom propisano da kandidat u javnom natjeaju moe izjaviti priziv, priziv se izjavljuje Odboru dravne slube za prizive Federacije BiH, sukladno lanku 65. Zakona o dravnoj slubi i lanku 4. Uredbe o osnivanju Odbora dravne slube za prizive Federacije BiH.
(2) Priziv iz stavka (1) ovog lanka podnosi se putem Agencije.
lanak 21. (Okonanje javnog natjeaja)
(1) Agencija obavještava tijelo dravne slube o okonanju javnog natjeaja.
(2) Uz obavijest iz stavka (1) ovog lanka, Agencija dostavlja i dokumentaciju za postavljenog kandidata o ispunjavanju uvjeta iz javnog natjeaja.
lanak 22. (Preuzimanje dunosti dravnog slubenika)
(1) Rukovoditelj tijela dravne slube odnosno tijelo nadleno za postavljenje, duan je u roku osam dana nakon prijema obavijesti iz lanka 21. ovog pravilnika, pisanim aktom pozvati postavljenog kandidata da preuzme dunost dravnog slubenika.
(2) Postavljeni dravni slubenik obvezan je, prije preuzimanja dunosti, dostaviti tijelu dravne slube, dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predvienih za to radno mjesto.
(3) Prije preuzimanja dunosti postavljeni dravni slubenik prima pisani opis radnog mjesta na koje je postavljen.
(4) Postavljeni dravni slubenik preuzima dunost u tijelu dravne slube polaganjem i potpisivanjem prisege odanosti pred rukovoditeljem tijela dravne slube, odnosno tijelom nadlenim za postavljenje.
(5) Postavljenom dravnom slubeniku koji ne dostavi dokaz iz stavka (2) ovog lanka, ili odbije potpisati prisegu odanosti iz stavka (4) ovog lanka, rukovoditelj tijela dravne slube, odnosno tijelo nadleno za postavljenje donosi rješenje o razrješenju.
(6) Protiv rješenja iz stavka (5) ovog lanka, moe se izjaviti priziv u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
lanak 23. (Priuvna lista uspješnih kandidata)
(1) Svi kandidati sa Liste uspješnih kandidata, osim kandidata koji je postavljen, ine priuvnu listu uspješnih kandidata za radno mjesto koje se popunjava (u daljem tekstu: Priuvna lista).
(2) Priuvna lista uva se u Agenciji, do isteka probnog rada postavljenog dravnog slubenika.
(3) U sluaju kad probni rad postavljenom dravnom slubeniku nije odreen ili za sluaj da postavljeni dravni slubenik odustane od postavljenja, Priuvna lista uva se šest mjeseci od dana preuzimanja dunosti dravnog slubenika.
lanak 24. (Tekst prisege odanosti)
Tekst prisege odanosti dravnog slubenika glasi: "Priseem da u u svom radu poštovati Ustav Bosne i
Hercegovine, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, zakone i druge propise Drave Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, vrijednosti meunarodnog prava, štititi ljudska prava i slobode, da u savjesno, odgovorno i profesionalno izvršavati zadatke predviene opisom radnog mjesta, da u u svom radu izbjegavati djelatnosti i propuste koji su nespojivi sa dunostima dravnog slubenika, te štititi i brinuti o ravnopravnosti i pravima svih naroda i graana Bosne i Hercegovine."
Broj 13 - Stranica 16 SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 27. 2. 2019.
lanak 25. (Izvještavanje Agencije o postavljenju)
Rukovoditelj tijela dravne slube, odnosno tijelo nadleno za postavljenje, duan je u roku osam dana od dana preuzimanja dunosti postavljenog dravnog slubenika, Agenciji dostaviti popunjen RDS obrazac i imovinsku karticu popunjeni sukladno lanku 19. stavak 2. i 3. Zakona o dravnoj slubi.
lanak 26. (Primjena odredaba Zakona o upravnom postupku)
Za donošenje i dostavljanje pravnih akata, te za dostavljanje drugih akata sudionicima natjeajne procedure primjenjuju se odgovarajue odredbe Zakona o upravnom postupku.
lanak 27. (Okonanje zapoetih procedura)
(1) Procedure provedbe javnog natjeaja za prijem dravnog slubenika koje su zapoete prije stupanja na snagu ovog
pravilnika, a koje nisu završene, okonat e se po odredbama propisa koji su vaili do stupanja na snagu ovog pravilnika.
(2) Izuzetno od odredbe iz stavka (1) ovog lanka na priziv i prizivni postupak primjenjivat e se odredbe ovog pravilnika.
lanak 28. (Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slubenim novinama Federacije BiH".
Broj 01-02-3-604/2018 20. veljae 2019. godine
Sarajevo V. d. direktor
Refik Begi, v. r.
 
 
 
 
 
Broj 13 - Stranica 22 SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 27. 2. 2019.
30. (2) 64.
(2). ) (" ", . 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 9/17 - , -13/16),
K
K

1. ( )
(1) , ( : ), , ( : ).
(2) , (1) , : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ( : ) .
2. ( )
6. , .
3. ( )
(1) , , , .
(2) , (1) , . . .
(3) .
.
4. ( )
3. (1) ( 23. ).
5. ( )
(1) 24. (3) .
(2) 6. .
6. ( )
(1) : ; ; ; 25. ; ; , .
(2) : ; ; , , .
(3) .
(4) , , , .
(5) K , 66.) .
(6) , .
7. ( )
(1) 15 .
(2) : ; ; ; ;
Srijeda, 27. 2. 2019. SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 13 - Stranica 23
; ; ; ; .
(3) .
(4) 25. , .
(5) , , , .
8. ( )
(1) - .
(2) , .
(3) , .
(4) (3) , , .
(5) (4) .
9. ( )
(1) , , 29. (3) .
(2) (1) , , .
(3) (2) .
10. ( )
(1) K .
(2) , (1) , .
11. ( )
(1) .
(2) : ) 10.
; ) ,
. (3)
.
(4) , (3) , , .
(5) (4) .
12. ( )
(1) , , , .
(2) , , .
13. ( )
(1) .
(2) , .
14. ( )
13. (2) , 6. (4) , .
15. ()
(1) , , , .
(2) , (1) .
(3) K .
16. (
) ,
, .
17. ( )
.
Broj 13 - Stranica 24 SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 27. 2. 2019.
18. ( )
(1) , , .
(2) .
(3) 31. (4) .
(4) , (2) , , 15
19. ( )
(1) , , .
(2) (1) : ; ; ; ; ; ; . .
(3) , , 15 .
(4) (3) .
20. ()
(1) K , , 65. 4. .
(2) (1) .
21. ( )
(1) .
(2) (1) , .
22. ( )
(1) 21. , .
(2) , ,
.
(3) .
(4) , .
(5) (2) , (4) , , .
(6) (5) , 15 .
23. ( )
(1) , , ( : ).
(2) , .
(3) , .
24. ( )
: "
, , , , , , , , ."
25. ( )
, 19. 2. 3. .
26. ( ) ,
.
27. ( )
(1) ,
Srijeda, 27. 2. 2019. SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 13 - Stranica 25
.
(2) (1) .
28. ( )
" ".
01-02-3-604/2018 20. 2019.
. .
, . .
 
 
 
 
 
Broj 13 - Stranica 30 SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 27. 2. 2019.
Na osnovu lana 30. stav (2) u vezi sa lanom 64. stav (2).
taka a) Zakona o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16), Agencija za dravnu slubu Federacije Bosne i Hercegovine donosi
PRAVILNIK O PRAVILIMA I POSTUPKU PROVOENJA JAVNOG
KONKURSA I POSTAVLJENJA DRAVNIH SLUBENIKA U ORGANIMA DRAVNE SLUBE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
lan 1. (Predmet pravilnika)
(1) Ovim pravilnikom, u skladu sa Zakonom o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o dravnoj slubi), ureuju se pravila i postupak provoenja javnog konkursa, radi popune upranjenih radnih mjesta dravnih slubenika u organima dravne slube u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: organ dravne slube).
(2) Pravila i postupak provoenja javnog konkursa, iz stava (1) ovog lana, obuhvata: podnošenje zahtjeva za popunu radnog mjesta; objavljivanje i sadraj javnog konkursa; prijava na javni konkurs; ocjena ispravnosti prijave; ispit opeg znanja i struni ispit; pribavljanje i ocjena dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa; ponavljanje konkursne procedure; utvrivanje i dostavljanje Liste uspješnih kandidata; izbor kandidata sa Liste uspješnih kandidata i njegovo postavljenje; obavještavanje kandidata sa Liste uspješnih kandidata o postavljenju; alba i albeni postupak; okonanje javnog konkursa; preuzimanje dunosti dravnog slubenika; rezervna Lista uspješnih kandidata; tekst zakletve; izvještavanje Agencije za dravnu slubu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) i dostavljanje RDS obrasca za postavljenog dravnog slubenika Agenciji.
lan 2. (Primjena pravilnika)
Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na procedure za popune upranjenih radnih mjesta u dravnoj slubi iz lana 6. Zakona o dravnoj slubi, ako drugim zakonom nije drugaije propisano.
lan 3. (Zahtjev za popunu radnog mjesta)
(1) U sluaju kad se upranjeno radno mjesto ne popuni na drugi nain propisan Zakonom o dravnoj slubi, rukovodilac organa dravne slube, odnosno organ nadlean za postavljenje, zahtjev za objavljivanje javnog konkursa podnosi Agenciji.
(2) Rukovodilac organa dravne slube, odnosno organ nadlean za postavljenje uz zahtjev iz stava (1) ovog lana, Agenciji dostavlja izvod iz pravilnika o unutrašnjoj organizaciji organa dravne slube za radno mjesto ije se popunjavanje trai. Izvod obuhvata i posebne uvjete za radno mjesto koje se popunjava. Posebni uvjeti radnog mjesta moraju biti usklaeni s propisima koji reguliraju ovu oblast.
(3) U sluaju oigledne neusklaenosti posebnih uvjeta radnog mjesta s vaeim propisima Agencija od organa trai njihovo otklanjanje. Ukoliko organ dravne slube ne otkloni nepravilnosti Agencija o tome obavještava nadlenu inspekciju i odlae objavljivanje javnog konkursa sve dok nadleno inspekcijsko tijelo uprave ne izvrši nadzor.
lan 4. (Popuna sa liste prekobrojnih)
Popunu upranjenog radnog mjesta iz lana 3. stav (1) ovog pravilnika Agencija prvo pokušava izvršiti sa liste prekobrojnih dravnih slubenika koju vodi za sve organe dravne slube (lan 23. Zakona o dravnoj slubi).
lan 5. (Objavljivanje javnog konkursa)
(1) Javni konkurs objavljuje se u skladu sa odredbom iz lana 24. stav (3) Zakona o dravnoj slubi.
(2) Integralni tekst javnog konkursa iz lana 6. ovog pravilnika objavljuje se samo na slubenoj internet stranici Agencije.
lan 6. (Sadraj javnog konkursa)
(1) Tekst javnog konkursa sadri: naziv organa na iji zahtjev se vrši popuna; naziv radnog mjesta koje se popunjava; opis poslova radnog mjesta; ope uvjete za postavljenje dravnog slubenika iz lana 25. Zakona o dravnoj slubi; posebne uvjete upranjenog radnog mjesta iz pravilnika o unutrašnjoj organizaciji organa dravne slube; popis dokumenata kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta radnog mjesta sa naznakom forme u kojoj se dostavljaju, mjesto i adresa na koju se dostavlja prijava.
(2) U tekstu javnog konkursa daju se upute kandidatima: o uvjetima koje trebaju ispunjavati da bi pristupili ispitu opeg znanja; o vremenu i nainu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa; posebnu napomenu da kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, neovisno od toga kada su dokazi zatraeni ili dostavljeni i da se neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nee razmatrati te o roku za podnošenje prijave.
(3) Tekst javnog konkursa sadri upozorenje da e kandidat koji u bilo emu ne postupi po navodima javnog konkursa biti iskljuen iz konkursne procedure bez mogunosti ponavljanja propuštene radnje.
(4) Javni konkurs sadri i napomenu da je kandidat, koji polae pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, duan, dostaviti i odgovarajue dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
(5) Kod popune upranjenog radnog mjesta strunog saradnika, u tekstu javnog konkursa posebno se navode i uvjeti pod kojim se prijavljuju namještenici iz lana 66.a) Zakona o dravnoj slubi.
(6) U sluaju potrebe, tekst konkursa moe sadravati i druge napomene za kandidate.
lan 7. (Prijava na javni konkurs)
(1) Prijavu na javni konkurs kandidati podnose Agenciji u roku 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na propisanom obrascu koji ini sastavni dio ovog pravilnika.
(2) U prijavni obrazac unose se slijedei podaci: naziv organa u ime kojeg se javni konkurs objavljuje; naziv oglašenog radnog mjesta; osobni podaci kandidata ukljuujui i mogunost njegovog izjašnjenja o pripadnosti narodu ili ostalima; podaci o obrazovanju kandidata; podaci o zaposlenju i ostvarenom radnom stau; podaci o poloenim ispitima profesionalnog usavršavanja; posebni uvjeti propisani javnim konkursom; jedinstveni matini broj i broj line karte; datum popunjavanja obrasca i svojeruni potpis.
(3) Prijavni obrazac po potrebi moe sadravati i druge podatke. (4) Sastavni dio prijavnog obrasca ini i izjava o ispunjavanju
opih uvjeta za postavljenje dravnih slubenika iz lana 25. Zakona o dravnoj slubi, koju kandidat popunjava i potpisuje istovremeno sa prijavnim obrascem.
Srijeda, 27. 2. 2019. SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 13 - Stranica 31
(5) Dokumentaciju, kojom se dokazuje ispunjavanje opih, posebnih i drugih uvjeta javnog konkursa, kandidati su duni dostaviti u skladu sa odredbama ovog pravilnika i javnog konkursa.
lan 8. (Ocjena ispravnosti prijave)
(1) Agencija ocjenjuje formalno-pravnu ispravnost i sadrinu podnesene prijave.
(2) Neblagovremenu, nepotpunu ili neurednu prijavu Agencija odbacuje.
(3) O razlozima odbacivanja prijave, Agencija obavještava kandidata u pisanoj formi.
(4) Protiv obavještenja iz stava (3) ovog lana, moe se izjaviti alba, u roku od osam dana od dana njegovog prijema.
(5) albom iz stava (4) ovog lana mogu se pobijati samo injenice i okolnosti vezane za razloge o odbacivanju prijave nevedene u obavještenju.
lan 9. (Ispit opeg znanja i struni ispit)
(1) Provoenje ispita opeg znanja i strunog ispita, objavljivanje rezultata i obavještavanje kandidata o rezultatima ispita, vrši se u skladu sa podzakonskim aktom iz lana 29. stav (3) Zakona o dravnoj slubi.
(2) Protiv obavještenja iz stava (1) ovog lana, moe se izjaviti alba, u roku od osam dana od dana njegovog prijema.
(3) albom iz stava (2) ovog lana mogu se pobijati samo injenice i okolnosti vezane za rezultate ispita opeg znanja i strunog ispita navedene u obavještenju.
lan 10. (Pribavljanje dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa)
(1) Kandidati koji su uspješno poloili struni ispit duni su u roku od pet dana od dana prijema obavještenja o rezultatima ovog ispita dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa sa izuzetkom dokaza o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
(2) Obaveza, iz stava (1) ovog lana, unosi se u obavještenje o postignutom rezultatu strunog ispita.
lan 11. (Ocjena dokaza)
(1) Agencija vrši ocjenu dostavljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
(2) Agencija e iskljuiti iz daljnje konkursne procedure kandidata: a) koji ne dostavi traene dokaze u roku iz lana 10. ovog
pravilnika; b) za koga se na osnovu ocjene dostavljenih dokaza,
utvrdi da ne ispunjava uvjete javnog konkursa. (3) Agencija pisano obavještava kandidata o iskljuenju iz
konkursne procedure. (4) Protiv obavještenja, iz stava (3) ovog lana, moe se izjaviti
alba, u roku od osam dana od dana njegovog prijema. (5) albom iz stava (4) ovog lana se mogu pobijati samo
injenice i okolnosti vezane za razloge o iskljuenju iz konkursne porcedure navedene u obavještenju.
lan 12. (Ponavljanje konkursne procedure)
(1) U sluaju ako se, povodom izuzea bilo kojeg lana komisije za izbor, provedena procedura javnog konkursa proglasi nevaeom, Agencija ponovno organizira postupak javnog konkursa u dijelu i na nain kako je to odreeno odlukom Odbora dravne slube za albe ili nadlenog suda.
(2) Odreene radnje konkursne procedure bie ponovljene u odnosu na pojedine kandidate i u sluaju, ako njegovi albeni razlozi kojim ukazuje na uinjene propuste u
provedenoj konkursnoj proceduri, budu prihvaeni od strane Odbora dravne slube za albe ili nadlenog suda.
lan 13. (Lista uspješnih kandidata)
(1) Listu uspješnih kandidata ine kandidati koji su uspješno poloili struni ispit i koji ispunjavaju uvjete javnog konkursa.
(2) Listu uspješnih kandidata utvruje Agencija nakon okonanja postupka po albi kandidata, odnosno nakon isteka roka za albu i istu objavljuje na oglasnoj ploi.
lan 14. (Dostavljanje Liste uspješnih kandidata)
Listu uspješnih kandidata iz lana 13. stav (2) ovog pravilnika, zajedno sa kopijama prijava kandidata sa te Liste i kopijama dokaza iz lana 6. stav (4) ovog pravilnika, Agencija dostavlja organu dravne slube na iji zahtjev je objavljen javni konkurs.
lan 15. (Intervju)
(1) Rukovodilac organa dravne slube, odnosno organ nadlean za postavljenje dravnog slubenika, moe prije odluivanja o izboru, obaviti usmeni intervju sa kandidatima sa Liste uspješnih kandidata.
(2) O mjestu i vremenu provoenja intervjua rukovodilac organa dravne slube, odnosno organ nadlean za postavljenje dravnog slubenika iz stava (1) ovog lana obavještava kandidate usmeno ili na drugi pogodan nain.
(3) Kandidat koji se iz bilo kojeg razloga ne odazove na zakazani intervju zadrava status kandidata na listi uspješnih i zbog toga ne gubi mogunost postavljenja.
lan 16. (Izbor kandidata i zahtjev za mišljenje Agencije o postavljenju)
Rukovodilac organa dravne slube, odnosno organ nadlean za postavljenje duan je u roku od deset dana od dana prijema Liste uspješnih kandidata, izvršiti izbor kandidata sa liste koga namjerava postaviti i od Agencije zatraiti mišljenje za postavljenje.
lan 17. (Mišljenje Agencije o postavljenju)
Agencija daje mišljenje o postavljenju dravnog slubenika sa Liste uspješnih kandidata u roku od pet dana od dana prijema zahtjeva organa dravne slube.
lan 18. (Postavljenje dravnog slubenika)
(1) Postavljenje dravnog slubenika vrši rukovodilac organa dravne slube, odnosno organ nadlean za postavljenje, sa Liste uspješnih kandidata uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije.
(2) Postavljenje dravnog slubenika vrši se rješenjem koje se objavljuje na oglasnoj ploi organa dravne slube i dostavlja dravnom slubeniku i Agenciji.
(3) Rješenje o postavljenju sadri podatke propisane u lanu 31. stav (4) Zakona o dravnoj slubi.
(4) Protiv Rješenja, iz stava (2) ovog lana, moe se izjaviti alba, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
lan 19. (Obavještenje o postavljenju)
(1) Svakog kandidata sa Liste uspješnih kandidata, Agencija obavještava o izvršenom postavljenju na propisanom obrazcu koji je sastavni dio ovog pravilnika, u roku od pet dana od dana prijema Rješenja o postavljenju.
(2) Obrazac obavještenje iz stava (1) ovog lana sadri podatke o: pravnom osnovu za njegovo donošenje; nazivu organa dravne slube u kojem se vrši postavljenje; funkciji
Broj 13 - Stranica 32 SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 27. 2. 2019.
donosioca Rješenja o postavljenu te broj i datum tog rješenja; postavljenom kandidatu; radno mjesto na koje je postavljen; datumu slubene objave javnog konkursa; postotku osvojenih bodova na strunom ispitu za postavljenog kandidata i pouku o pravnom lijeku. U obavještenju se mogu se navesti i druge injenice i okolnosti na osnovu kojih je doneseno Rješenje o postavljenju.
(3) Svaki kandidat sa Liste uspješnih kandidata, moe po prijemu obavještenja o izvršenom postavljenju, izjaviti albu u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja.
(4) albom iz stava (3) ovog lana mogu se pobijati samo injenice i okolnosti vezane za postavljenje dravnog slubenika.
lan 20. (alba)
(1) Kad je ovim pravilnikom propisano da kandidat u javnom konkursu moe izjaviti albu, alba se izjavljuje Odboru dravne slube za albe, u skladu sa lanom 65. Zakona o dravnoj slubi i lanom 4. Uredbe o osnivanju Odbora dravne slube za albe.
(2) alba iz stava (1) ovog lana podnosi se putem Agencije.
lan 21. (Okonanje javnog konkursa)
(1) Agencija obavještava organ dravne slube o okonanju javnog konkursa.
(2) Uz obavještenje iz stava (1) ovog lana, Agencija dostavlja i dokumentaciju za postavljenog kandidata o ispunjavanju uvjeta iz javnog konkursa.
lan 22. (Preuzimanje dunosti dravnog slubenika)
(1) Rukovodilac organa dravne slube odnosno organ nadlean za postavljenje duan je u roku osam dana nakon prijema obavještenja iz lana 21.ovog pravilnika, pisanim aktom pozvati postavljenog kandidata da preuzme dunost dravnog slubenika.
(2) Postavljeni dravni slubenik obavezan je, prije preuzimanja dunosti, dostaviti organu dravne slube dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predvienih za to radno mjesto.
(3) Prije preuzimanja dunosti postavljeni dravni slubenik prima pisani opis radnog mjesta na koje je postavljen.
(4) Postavljeni dravni slubenik preuzima dunost u organu dravne slube polaganjem i potpisivanjem zakletve vjernosti pred rukovodiocem organa dravne slube, odnosno organom nadlenim za postavljenje.
(5) Postavljenom dravnom slubeniku koji ne dostavi dokaz iz stava (2) ovog lana, ili odbije potpisati zakletvu vjernosti iz stava (4) ovog lana, rukovodilac organa dravne slube, odnosno organ nadlean za postavljenje donosi rješenje o razrješenju.
(6) Protiv rješenja iz stava (5) ovog lana, moe se izjaviti alba u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
lan 23. (Rezervna lista uspješnih kandidata)
(1) Svi kandidati sa Liste uspješnih kandidata, osim kandidata koji je postavljen, ine rezervnu listu uspješnih kandidata za radno mjesto koje se popunjava (u daljem tekstu: Rezervna lista).
(2) Rezervna lista uva se u Agenciji, do isteka probnog rada postavljenog dravnog slubenika.
(3) U sluaju kad probni rad postavljenom dravnom slubeniku nije odreen ili za sluaj da postavljeni dravni slubenik odustane od postavljenja, Rezervna lista uva se šest mjeseci od dana preuzimanja dunosti dravnog slubenika.
lan 24. (Tekst zakletve vjernosti)
Tekst zakletve vjernosti dravnog slubenika glasi: " Zaklinjem se da u u svom radu poštivati Ustav Bosne i
Hercegovine, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, zakone i druge propise Drave Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, vrijednosti meunarodnog prava, štititi ljudska prava i slobode, da u savjesno, odgovorno i profesionalno izvršavati zadatke predviene opisom radnog mjesta, da u u svom radu izbjegavati djelatnosti i propuste koji su nespojivi sa dunostima dravnog slubenika, te štititi i brinuti o ravnopravnosti i pravima svih naroda i graana Bosne i Hercegovine."
lan 25. (Izvještavanje Agencije o postavljenju)
Rukovoditelj organa dravne slube, odnosno organ nadlean za postavljenje duan je u roku osam dana od dana preuzimanja dunosti postavljenog dravnog slubenika Agenciji dostaviti popunjen RDS obrazac i imovinski karton popunjen u skladu sa lanom 19. stav 2. i 3. Zakona o dravnoj slubi.
lan 26. (Primjena odredaba Zakona o upravnom postupku)
Za donošenje i dostavljanje pravnih akata, te za dostavljanje drugih akata uesnicima konkursne procedure primjenjuju se odgovarajue odredbe Zakona o upravnom postupku.
lan 27. (Okonanje zapoetih procedura)
(1) Procedure provoenja javnog konkursa za prijem dravnog slubenika koje su zapoete prije stupanja na snagu ovog pravilnika a koje nisu završene, okonat e se po odredbama propisa koji su vaili do stupanja na snagu ovog pravilnika.
(2) Izuzetno od odredbe iz stava (1) ovog lana na albe i albeni postupak primjenjivat e se odredbe ovog pravilnika.
lan 28. (Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenim novinama Federacije BiH".
Broj 01-02-3-604/2018 20. februara 2019. godine
Sarajevo V. d. direktor
Refik Begi, s. r.