srijeda, 09.06.2004. - icty.org · pdf file proceduralna pitanja (poluzatvorena sjednica)...

Click here to load reader

Post on 30-Dec-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Proceduralna pitanja (poluzatvorena sjednica) Strana 10577

  srijeda, 09.06.2004. Predmet br. IT-02-60-T

  Ovaj transkript je izrañen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regiona, načinjenog tokom sudskog postupka, poštujući verbatim pravilo (doslovan zapis, od riječi do riječi). Kako su na suñenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na suñenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioca na B/H/S. Članom 33 Statuta Meñunarodnog suda utvrñeno je da su radni jezici Meñunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike izmeñu ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti usklañena s transkriptom na engleskom jeziku.

  srijeda, 09.06.2004. 1

  [Otvorena sjednica] 2

  [Optuženi su ušli u sudnicu] 3

  ... Početak u 09.01h 4

  SUDSKI SLUŽBENIK: [simultani prevod] Molim ustanite. 5

  Meñunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju zasjeda. 6

  Izvolite sjesti. 7

  SUDIJA LIU: [simultani prevod] Molim da se najavi predmet. 8

  SEKRETAR: [simultani prevod] Dobro jutro, časni Sude. Predmet IT-02-60-9

  T, Tužilac protiv Vidoja Blagojevića i Dragana Jokića. 10

  SUDIJA LIU: [simultani prevod] Dobro jutro, svima. 11

  Prije nego što saslušamo svjedoka, da li strane žele reći nešto? 12

  Gospodine Karnavas. 13

  G. KARNAVAS: [simultani prevod] Hvala, časni Sude. Samo jedna kratka 14

  stvar, a mislim da je dosta važna. Jučer smo dobili kopiju jednog ex parte 15

  povjerljivog... 16

  SUDIJA LIU: [simultani prevod] Gospodine Karnavas, da preñemo na 17

  privatnu sjednicu? 18

  G. KARNAVAS: [simultani prevod] Da, mislio sam da već jesmo. Ispričavam 19

  se. 20

  SUDIJA LIU: [simultani prevod] Uredu. Idemo na privatnu sjednicu. 21

  G. KARNAVAS: [simultani prevod] Hvala što ste me podsjetili. Ja sam samo 22

  nekako pretpostavio. 23

  [Poluzatvorena sjednica] 24

  (redigovano) 25

  (redigovano) 26

  27

  28

  29

  30

 • Proceduralna pitanja (poluzatvorena sjednica) Strana 10578

  srijeda, 09.06.2004. Predmet br. IT-02-60-T

  Ovaj transkript je izrañen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regiona, načinjenog tokom sudskog postupka, poštujući verbatim pravilo (doslovan zapis, od riječi do riječi). Kako su na suñenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na suñenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioca na B/H/S. Članom 33 Statuta Meñunarodnog suda utvrñeno je da su radni jezici Meñunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike izmeñu ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti usklañena s transkriptom na engleskom jeziku.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  Strana 10578 redigovana. Poluzatvorena sjednica. 15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • Proceduralna pitanja (poluzatvorena sjednica) Strana 10579

  srijeda, 09.06.2004. Predmet br. IT-02-60-T

  Ovaj transkript je izrañen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regiona, načinjenog tokom sudskog postupka, poštujući verbatim pravilo (doslovan zapis, od riječi do riječi). Kako su na suñenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na suñenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioca na B/H/S. Članom 33 Statuta Meñunarodnog suda utvrñeno je da su radni jezici Meñunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike izmeñu ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti usklañena s transkriptom na engleskom jeziku.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  Strana 10579 redigovana. Poluzatvorena sjednica. 15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • Proceduralna pitanja (poluzatvorena sjednica) Strana 10580

  srijeda, 09.06.2004. Predmet br. IT-02-60-T

  Ovaj transkript je izrañen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regiona, načinjenog tokom sudskog postupka, poštujući verbatim pravilo (doslovan zapis, od riječi do riječi). Kako su na suñenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na suñenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioca na B/H/S. Članom 33 Statuta Meñunarodnog suda utvrñeno je da su radni jezici Meñunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike izmeñu ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti usklañena s transkriptom na engleskom jeziku.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  Strana 10580 redigovana. Poluzatvorena sjednica. 15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • Proceduralna pitanja (poluzatvorena sjednica) Strana 10581

  srijeda, 09.06.2004. Predmet br. IT-02-60-T

  Ovaj transkript je izrañen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regiona, načinjenog tokom sudskog postupka, poštujući verbatim pravilo (doslovan zapis, od riječi do riječi). Kako su na suñenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na suñenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioca na B/H/S. Članom 33 Statuta Meñunarodnog suda utvrñeno je da su radni jezici Meñunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike izmeñu ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti usklañena s transkriptom na engleskom jeziku.

  (redigovano) 1

  (redigovano) 2

  (redigovano) 3

  (redigovano) 4

  (redigovano) 5

  (redigovano) 6

  (redigovano) 7

  (redigovano) 8

  (redigovano) 9

  (redigovano) 10

  (redigovano) 11

  (redigovano) 12

  (redigovano) 13

  (redigovano) 14

  (redigovano) 15

  (redigovano) 16

  (redigovano) 17

  (redigovano) 18

  [Otvorena sjednica] 19

  [Svjedok je ušao u sudnicu] 20

  SUDIJA LIU: [simultani prevod] Dobro jutro, gospodine. 21

  SVJEDOK: Dobro jutro. 22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • Svjedok: Petar Salapura (nastavak) (otvorena sjednica) Strana 10582 Unakrsno ispituje g. McCloskey (nastavak)

  srijeda, 09.06.2004. Predmet br. IT-02-60-T

  Ovaj transkript je izrañen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regiona, načinjenog tokom sudskog postupka, poštujući verbatim pravilo (doslovan zapis, od riječi do riječi). Kako su na suñenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na suñenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioca na B/H/S. Članom 33 Statuta Meñunarodnog suda utvrñeno je da su radni jezici Meñunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike izmeñu ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti usklañena s transkriptom na engleskom jeziku.

  SUDIJA LIU: [simultani prevod] Jeste li ste uspjeli dobro odmoriti? 1

  SVJEDOK: Pa, jesam. 2

  SUDIJA LIU: [simultani prevod] Da li ste spremni da nastavimo? 3

  SVJEDOK: Može. 4

  SUDIJA LIU: [simultani prevod] Nećemo dugo danas. Hvala. 5

  Gospodine McCloskey. 6

  SVJEDOK: PETAR SALAPURA [nastavak] 7

  Unakrsno ispituje g. McCloskey: [nastavak] 8

  [Tužilac isp

View more