spotkanie rektorów w opolu spotkanie rektorów w opolu

Download Spotkanie Rektorów w Opolu Spotkanie Rektorów w Opolu

Post on 11-Jan-2017

220 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Politechnika OpolskaISSN 1427-809X

  Nr

  P i s m o i n f o r m a c y j n e P o l i t e c h n i k i O p o l s k i e j

  13(162)

  Spotkanie Rektorw w OpoluSpotkanie Rektorw w Opolu

  Podpisanie umowy edukacyjnejz Grade Cement S.A.Podpisanie umowy edukacyjnejz Grade Cement S.A.

  Kampania promocyjna Politechniki OpolskiejKampania promocyjna Politechniki Opolskiej

  majczerwiec 2007

 • 2005

  S

  awoj

  Dub

  iel

  Okolice Prszkowa

  Zaktki Opolszczyzny

 • majczerwiec 2007 | 3

  Pismo informacyjne Politechniki OpolskiejRok XVII, nr 13 (162), majczerwiec 2007

  ZESP REDAKCYJNY

  KRYSTYNA DUDA Redaktor naczelny

  SAWOJ DUBIEL Zdjcia

  LUCYNA STERNIUKGRONEK Redakcja

  TOMASZ SOTYSKI Projekt i skad

  WSPPRACA

  MAGDALENA TOKARSKA (Biuro Rektora)

  IZABELA CAREWICZ (WEAiI)

  JOLANTA DEMBICKA(WM)

  TOMASZ BOHDAN (WWFiF)

  MIROSAWA SZEWCZYK (WZiIP)

  HANNA KOMIDER-MATWIEJCZUK (SJO)

  JOANNA BOGUNIEWICZ (DWMiPUE)

  MAGORZATA KALINOWSKA (OW)

  BEATA KOPKA (BG)

  Wydano w Dziale Promocji Politechniki Opolskiej, ul. S.Mikoajczyka 3, 45-271 Opole, promocja@po.opole.pl

  Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania redakcyjnego nadesanych tekstw.

  Numer zamknito 22.06.2007 r.

  Na okadce: Grayna Redlich kierownik Studium Jzykw Obcych

  TRZEBA SZUKA ROZWIZA WYKRACZAJCYCH POZA PRZYZWYCZAJENIA

  Wywiad z

  Jestemy wiadkami wanych wydarze na politechnice, min rok jubileuszu, odda-wane s kolejne inwe-stycje dofinansowane ze rodkw unijnych. Jakie przedsiwzicia s w tej chwili strate-giczne dla PO?

  Najwaniejsze s dla nas sprawy zwizane z uzyskiwaniem uprawnie do nadawania stop-ni naukowych. W tej chwili mamy uprawnie-nia do nadawnia stopnia doktora w czterech dyscyplinach: elektrotechnika, automatyka i robotyka, budowa maszyn i budownictwo. Do koca 2010 r. chcielibymy otrzyma co najmniej kolejne dwa uprawnienia. W tym zakresie s prowadzone cztery inicjatywy: w centralnej komisji jest zoony wniosek o moliow nadawania stopnia doktora z dyscypliny mechanika, powtrzymy wniosek o uprawnienia do nadawania doktora z obsza-ru kultura fizyczna, w grudniu zamierzamy zoy wniosek o uprawnienia doktorskie z dyscypliny ekonomia i na wiosn kolejny wniosek o uzyskanie uprawnie doktorskich z dyscypliny inynieria chemiczna i proce-sowa. Gdyby nasze starania si powiody, mielibymy 8 uprawnie doktorskich, co z nawizk speniaoby wymagania niezbdne do uywania nazwy politechnika. Dodatkowo, oprcz dwch posiadanych uprawnie do nadawania stopnia doktora habilitowane-go (w dyscypinach budowa i eksploatacja maszyn oraz elektrotechnika), w listopadzie zoylimy wniosek o uzyskanie uprawnie do nadawania tego stopnia na Wydziale Bu-downictwa. Rozstrzygnicia spodziewamy si po wakacjach. Oczywicie obok spraw naukowych s te inne, rwnie wane obszary, przede wszyst-kim inwestycje. Postp w tej dziedzinie jest widoczny: zostay oddane obiekty sportowe w II kampusie, czyli trzy hale sportowe, aula, zesp sal gimnastycznych i kryta bienia, zosta o czym wszyscy ju wiemy oddany cznik przy akademikach, z aul i dwoma salami wykadowymi, zostaa te oddana sala gimnastyczna przy ul. Maopolskiej. Na pocztku roku 2008, zamierzamy rozpocz kolejn inwestycj w II kampusie, opiewajc na ok. 28 mln z, mianowicie budow budynku dydaktycznego dla Wydziau Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Wiosenny termin wydaje si realny, uzaleniony jest jednak od tego, kiedy rzd polski podpisze dokumenty

  finansowe z UE i kiedy Urzd Marszakowski uzyska pienidze na projekty kluczowe. Po rozpoczciu tej inwestycji planujemy rozpo-cz budow skrzyda dydaktycznego na ul. Katowickiej, w miejscu obecnie istniejcych tzw. tymczasowych barakw. Ich tymczaso-wo trwa ju lat czterdzieci i wstydzimy si tego. 1 stycznia 2009 r. planujemy rozpo-cz budow tego skrzyda dydaktycznego, w ktrym mieciyby si profesjonalne sale wykadowe dla studentw WB oraz cz laboratoriw. Inwestycj t szacujemy na ok. 20 mln z. Trzeci inwestycj ma by wsplna inicjatywa prezydenta Miasta Opola p. Ryszar-da Zembaczyskiego i politechniki, dotyczca budowy krytej pywalni w II kampusie. Mamy ju podpisan umow z miastem, wic myl e w drugiej poowie 2008 r. byaby szansa, aby ta obliczona na 18 mln z i ok. 3,5 roku czasu realizacji inwestycja moga si rozpocz. Po zakoczeniu budowy budynku dydaktycz-nego dla WWFiF planujemy rozpocz bu-dow centrum logistyczno-administracyjnego w II kampusie. Byby to ju jednak rok 2010 r. Mieciby si w nim rektorat, nowoczesna sala sentau i wszystkie dziay obsugujce po-litechnik, ktre obecnie mieszcz si ktem na Wydziale Mechanicznym. Zasig czasowy tych inwestycji to koniec 2013 r. Na wszystkie cztery wymienione inwestycje Politechnika Opolska przygotowaa i zoya w wymaganym terminie wnioski do Urzdu Marszakowskiego, celem umieszczenia ich na licie indykatywnej.

  Jak przedstawia sie sytuacja PO w zakresie korzystania ze rodkw UE?

  Myl, e jest dobrze, ale mogoby by lepiej. Na pewno jestemy liderem w woj. opolskim. W pierwszym okrsie przypadajcym na lata 20042006 pokazalimy, e z unijnych rod-kw umiemy korzysta sprawnie i szybko, co jest rekomendacj na kolejny okres 20072013, w ktrym planujemy inwestycje za 94 mln z. To wyglda dobrze. Natomiast lepiej mogoby by w zakresie korzystania rwnie z programw sektorowych mianowicie inno-wacyjna gospodarka i kapita ludzki, niestety woj. opolskie nie uzyskao jeszcze projektu z tych programw. Te inwestycje z pewnoci su temu, aby pozyska wiksz liczb studentw. Jake jeszcze dziaa podejmuje si w tym celu?

  Dalekosinym celem jest stworzenie w Opolu orodka akadmickiego, konkuren-

 • 4 | Wiadomoci Uczelniane

  Z prac Senatu

  Wywiad z

  cyjnego pod wzgldem bazy, kadry i kie-runkw studiw. Rzeczywicie, inwestycje, o ktrych mwiem maj suy temu, aby studenci chtnie do nas przyjedali i studio-wali w lepszych warunkach ni na Grnym lsku czy we Wrocawiu. Oczywicie dla atrakcyjnoci naszego rodowska wane jest rwnie rozwijanie nowych kierunkw stu-diw, dlatego podejmujemy w tym obszarze odpowiednie dziaania. Od nowego roku zainicjujemy nabr na trzy nowe kierunki inynierskie i licencjackie: inynieri ma-teriaow, mechatronik i administarcj. Ten ostatni bdzie kierunkiem o zakresie ksztacenia nieco podobnym do europe-istyki, bdzie to administracja biznesowa i gospodarcza. Uruchomimy j na Wydziale Zarzdzania i Inynierii Produkcji dla 120 studentw na pierwszym roku studiw. Mielibymy zatem 18 kierunkw studiw, co stanowi bardzo szerok w skali kraju ofert. Sdz, e moe nas ona uchroni przed dra-stycznym spadkiem liczby studentw.

  Na ostatnim posiedzeniu senatu przedstawiona zostaa idea konsolidacji z Pastwow Wysz Szko Zawodow w Nysie. Czy jest to temat rozwojowy?

  Myl, e tak. Trzeba szuka rozwiza wykraczajcych poza nasze przyzwyczajenia, a idea wczenia nyskiej uczelni w struktury PO mogaby by korzystna dla obu stron. Nysa zyskaaby akademicko, ksztacia-by na poziomie magisterkim, prowadzone byyby co uwaam za bardzo wane badania naukowe, a w nadchodzcym niu demograficznym pracownicy uczelni w Nysie mieliby zagwarantowane zatrudnienie. Fuzj uczelni postrzegam wic jako awans i szans Nysy. Z kolei politechnika, gdyby udao si zrealizowa ten projekt, zwikszyaby liczb studentw o ponad 4 tys. osb dotychczas uczcych si w Nysie, rozszerzyaby proflil

  ksztaceniowy o kierunki medyczne i filologie (w Nysie mgby powsta np. Wydzia Jzy-kw Biznesu i Wydzia Nauk Medycznych), miaaby rwniez wiksze szanse przetrwania trudnych czasw niu demograficznego, ktre w sposb nieunikniony nadchodz dla wszyst-kich uczelni w Polsce. Projekt, o ktrym mowa budzi obawy, gownie dlatego, e uczelnia w Nysie straciaby autonomi. Bardzo wyranie podkrelam, e to jest z naszej strony propo-zycja. Jeeli nyscy samorzdowcy, albo rodo-wisko akademickie dojdzie do przekonania, e nie ley to w ich interesie uszanujemy ich decyzj i dalej bedziemy wsppracowali w dotychcczas wypracowanych formach. Szereg wtpliwoi inicjatywa budzi take na politechnice. S to obawy co do sposobu finansowania, form zatrudnienia czy wymia-ru zaj uczelni zawodowej i akademickiej; jako problem jawi si te odlego midzy orodkami. Gdyby jednak udao nam si poczy obie uczelnie, byoby to pierwsze takie rozwizanie w kraju i pokazalibymy, e takie rozwizanie jest moliwe. Trzeba podkreli, e ewentualne poczenie obu uczelni wedug obowizu-jcego prawa musiaaby sie odby poprzez ustawe sejmow.

  Za nami kolejna edycja wita politechniki. Jak Pan rektor je ocenia?

  Przede wszystkim chciabym podzikowa wszystkim, ktrzy wzili udzia w tym wi-cie i to we wszystkich jego aspektach. Od bardzo udanej promocji doktorskiej, ktra miaa miesjce w auli (piknie wypada nasza orkiestra!), przez poegnanie emerytw, ktre miao miesjce tydzie wczeniej w sali senatu, gdzie podjlimy ich obiadem i wrczylimy okolicznociowe upominki, do najbardziej widowiskowego punktu programu, czyli pik-niku w dniu 4 maja, na ktrym gocilimy rektorw z uniwersytetu w Oomucu i grup

  30 Czechw. Jestem przekonany, i wszysycy ktrzy byli na pewno nie auj.Oceniam, e piknik by zorganizowany lepiej ni w roku ubiegym. Bya wiksza dostp-no zaplecza gastronomicznego, program artystyczny by widoczny i bogaty, sprawnie byy zorganizowane zawody sportowe. Jesz-cze raz dzikuj wszystkim, ktrzy przy tym pracowali. Ich wysiek by widoczny i myl, e przez rodowisko doceniony.

  Rozmawiamy po Konfreencji Rektorw Pol-skich Uczelni Technicznych, ktr PO zorga-nizowaa po raz trzeci w dniach 1619 maja. Wok jakich problemw skupiaa si tematyka obrad?

  W ubiegym roku byo kilka przedsiwzi, ktre promuj politechnik w skali kraju. Do nich naleay obchody 40-lecia, wizyta pana prezydenta Lecha Kaczyskiego w Opolu, nadanie doktoratu honorowego Politechniki Opolskiej panu b. premierowi Jerzemu Buz-kowi. Do tych przedsiwzi naley take or-ganizacja przez nasz politechnik konferencji rektorw wszystkich uczelni techniczny

Recommended

View more >