sportsko klaĐenje u horarnoj astrologiji · horarna astrologija je kao dio prognostičke...

of 36 /36
1 SPORTSKO KLAĐENJE U HORARNOJ ASTROLOGIJI Mojca Vene Sreća nije cilj sama po sebi, već nusprodukt igre, ljubavi, života i rada. ~ Haim Žino ~ 1. UVOD 1.1. Teorijski okviri Horarna astrologija je kao dio prognostičke astrologije umjet- nost tačnog odgovaranja na pojedina pitanja. U upotrebi je već od početka naše ere. Danas se primenjuje tradici- onalna tehnika uz manje ko- rekcije iz 17. stoljeća. Najpoznatiji engleski astro- log William Lilly (1602-1681) je u krugovima stručnjaka horarne astrologi- je nesumnjivo najveći autoritet na ovom području. U današnje doba svoj put u okviru tradicionalnog pri- stupa astrologiji pronašao je John Frawley (1955). On je postao specijali- sta za prognostiku ishoda sportskih takmičenja, gde je imao dosta uspeha. Najbolji rezultati se postižu kad se postavlja pitanje analitičkog tipa. U sportu i takmičenjima pitanja se obično baziraju na »Da li ćemo ih pobediti?« Tim koji pitač podržava bio bi predstavljen 1. kućom, jer je to njegov tim, a supar- nički tim 7. kućom, jer je to su- parnik. Ali za davanje odgovora neophodno je najpre odrediti koja kuća predstavlja određeno pitanje. Radi se o sportskom meču, a sve vezano za sport posmatramo iz 5. kuće. Horarni horoskop se po pravilu pra- vi za trenutak kada je astrolog čuo i ra- zumeo pitanje. To znači ako klijent po- šalje e-mail, sms ili zamoli treću osobu da prenese pitanje astrologu, vreme koje uzimamo kao relevantno je ono u kome je pitanje konačno stiglo do astrologa.

Upload: others

Post on 19-Oct-2020

10 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  SPORTSKO KLAĐENJE

  U HORARNOJ ASTROLOGIJIMojca Vene

  Sreća nije cilj sama po sebi, već nusprodukt igre,

  ljubavi, života i rada.

  ~ Haim Žino ~

  1. UVOD1.1. Teorijski okviriHorarna astrologija je kao dio

  prognostičke astrologije umjet-nost tačnog odgovaranja na pojedina pitanja. U upotrebi je već od početka naše ere. Danas se primenjuje tradici-onalna tehnika uz manje ko-rekcije iz 17. stoljeća.

  Najpoznatiji engleski astro-log William Lilly (1602-1681) je u krugovima stručnjaka horarne astrologi-je nesumnjivo najveći autoritet na ovom području.

  U današnje doba svoj put u okviru tradicionalnog pri-stupa astrologiji pronašao je John Frawley (1955). On je postao specijali-sta za prognostiku

  ishoda sportskih takmičenja, gde je imao dosta uspeha.

  Najbolji rezultati se postižu kad se postavlja pitanje analitičkog tipa.

  U sportu i takmičenjima pitanja se obično baziraju na »Da li ćemo ih pobediti?«

  Tim koji pitač podržava bio bi predstavljen 1. kućom,

  jer je to njegov tim, a supar-nički tim 7. kućom, jer je to su-

  parnik. Ali za davanje odgovora neophodno je najpre odrediti koja kuća predstavlja određeno pitanje. Radi se o sportskom meču, a sve vezano za sport posmatramo iz 5. kuće.

  Horarni horoskop se po pravilu pra-vi za trenutak kada je astrolog čuo i ra-zumeo pitanje. To znači ako klijent po-šalje e-mail, sms ili zamoli treću osobu da prenese pitanje astrologu, vreme koje uzimamo kao relevantno je ono u kome je pitanje konačno stiglo do astrologa.

 • 2

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Pitač je dakle pitanje najverovatnije po-stavio u drugo vreme i na drugom me-stu nego što je to bio slučaj u trenutku u kome je astrolog primio pitanje. Na-ročito kada se radi o opkladama pitač je više identifikovan sa postavljenim pita-njem kada pritisne „Enter‘‘, pri čemu se ne sme zanemariti i jaka energija novca sa kojim se opkladi. A kada astrolog pro-čita pitanje, on sam za okladu nije toliko emotivno i psihološki niti finansijski ve-zan kao njegov klijent.

  U seminarskom radu istražuje se ta razlika.

  Za istraživanje uzima se primer kli-jenta koji je došao kod astrologa, da ga savetuje oko klađenja odnosno daje od-govore na koji tim treba da se kladi.

  Pri tome pokušamo uključiti i pove-zati lekcije 2. godine studija iz sinastrije, prognostičkih tehnika, horarne i elekci-one astrologije.

  1.2. Metodologija radaIstraživanju se pristupa u više kora-

  ka i posmatra se:

  povoljnost natala za igranje na sreću,

  upoređivanje natalnog horoskopa sa horoskopom astrologa,

  elekcioni horoskop za vreme istra-živanja od 25.5. do 6.6.2014,

  šest horarnih horoskopa naprav-ljenih za pojedinačne utakmice za vreme kada je klijent e-mailom poslalo pitanje, kao i za vreme kada je astrolog pročitao pitanje,

  rezultati istraživanja.

  Natalni horoskop i igre na srećuNatal pokazuje da bi on mogao da

  dođe do više ili manje novca na različite načine. Da li neko uopšte može da zaradi veliki novac ili dođe do njega pored ste-penova bogastva otkrivaju i opšti kodovi za bogastvo, a to su:

  ─ Međusobna recepcija vladara 1. i 8. kuće, 2. i 8. kuće ili ako su u među-sobno dobrim aspektima to daje sliku odakle dolazi novac natusu (da li se radi o nasledstvu, tuđem novcu ili od partne-ra, i sl.);

  ─ vladari 1, 2, 8. kuće, Pluton ili Ju-piter na stepenima bogastva;

  ─ konjunkcija vladara 1. i 8. kuće ili sa Plutonom, naročito ako su to benefici;

  ─ Severni čvor u 8. kući ili u kon-junkciji sa vladarem 1, 2, i 8. kuće, Plu-tonom ili Jupiterom;

  ─ dobri aspekti Venere i Jupitera, koji govore o lakom sticanju novca kroz nasleđe, brak ili igre na sreću;

  ─ u obzir se može uzeti i Pluton u 2. kući, ali pošto ga imaju generacije ljudi nije dovoljan pokazatelj.

  A bogatstvo mogu doneti sledeći ste-peni:

  ─ 27° i 15° Raka, 3° Škorpiona;

  ─ 29° Škorpiona takođe daje ekstre-me, ali donosi i opasnost od bankrota;

  ─ 3° Bika i 29° Lava nisu obavezno vezani za bogastvo, ali donose uspeh i dobar novac;

  ─ takođe poslednji stepeni 27°, 28° i 29° svih znakova mogu doneti nešto izuzetno, a da bi se radilo o novcu u ho-

 • 3

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  roskopu treba da se odredi da li su ve-zani za finansijsku situaciju; u tu grupu uključuje se i 26° Strelca koji je takođe jedan od osnovnih faktora za novac.

  Sami po sebi stepeni ne donose bo-gastvo i treba da budu vezani za kuće novca, Plutona ili Jupitera, kao ni za As-cedent ili njegovog vladara.

  Niko još nije dobio na igrama na sre-ću ako nije ni pokušao da igra. Ako je neko sklon igrama na sreću to treba da se vidi iz njegove 5. kuće, znaka Lava i Sunca. Da bi dobijao treba mu dobra serija 8, jer omogućava priliv novca od drugih. Pored toga povoljno je da ima dobro postavljene Veneru i Jupitera jer mu oni donose sreću u sticanju. Dodatno neočekivanu mogućnost i sreću donosi povoljno postavljena serija 11, podrža-na od serije 12, pošto je onda podržano nečim iz naše prošlosti odnosno iz našeg prošlog života.

  Znači da u horoskopu treba tražiti kod 5-8-11-12, sa dobrom Venerom i Ju-piterom, dok Pluton potencijalno ukazu-je na veliki novac.

  Pokazatelji za dobitke u igrama na sreću su:

  ─ vladar 5. ili 11. u 2. kući ili vladar 2. u 5. ili 11. kući;

  ─ vladar 8. kuće, Pluton ili Sever-ni čvor u 5. ili 11. kući ili (ređe) u znaku Lava ili Vodolije;

  ─ vladari, planete ili vrhovi 5. ili 11. kuće ili Uran na stepenima bogatstva;

  ─ dobri aspekti između Jupitera i Urana ili Venere i Urana, jer ako su loši onda samo sa dobrim dispozitorima

  igrač može vratiti ono što je predhodno izgubio.

  Uporedni horoskop natala sa horoskopom astrologa

  Nakon analize predhodnih faktora posmatramo uporedne horoskope kli-jenta i astrologa. Da bi odredili na koji način se uspostavlja odnos, ali i kakva je njegova sudbina, kroz poziciju i dispozi-ciju gledamo koje planete aktiviraju od-nos.

  Pri tome će aspekti ličnih planeta opisati kako osobe doživljavaju jedna drugu, dok će aspekti ličnih planeta sa sporim planetama opisati razvoj odnosa kroz vreme, budući da se ovi aspekti ne doživljavaju tako snažno u samom po-četku. Najznačajniji faktor je konjunk-cija, tako da snaga odnosa zavisi od eg-zaktnosti tog i drugih aspekta – dobri opisuju spajanje dok napeti aspekti, kao što su opozicija i kvadrat, predstavljaju osobu ‚preko puta‘ i nesvesno izazivaju odbrambenu reakciju pojedinca.

  Nakon što se proceni kojim planeta-ma su osobe predstavljene u međusob-nim kartama, prelazi se na uporedne as-pekte Venere i Meseca, prvo sa ličnim, a onda i sa dalekim planetama, to jest od Jupitera nadalje, jer Mesec je prvi koji opisuje prirodu odnosa, a Venera opisu-je način privlačnosti odnosno privuče-nosti u odnos, pa zajedno dobro opisuju atmosferu druženja, ne samo u emotiv-nim vezama već u odnosima uopšte.

  Takođe jako je važno šta rade Ascen-dent, njegov vladar i dispozitor vladara Ascendenta jedne osobe u horoskopu druge osobe, jer to podrazumeva način

 • 4

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  na koji jedna osoba podržava drugu, što zavisi od toga u koju kuću pada.

  U odnosima nisu za zanemarivanje ni aspekti Sunca, Merkura i Marsa sa dalekim planetama. Aspekti Sunca opi-suju vitalnost odnosa i manifestaciju muške energije, aspekti Merkura odnose se na komunikaciju i način razmišljanja, dok su aspekti Marsa u odnosima dosta nesvesni i ispoljavaju se na dva načina – prvi preuzima i usmerava energiju u nekakav rad, a drugi je destruktivan i okrenut prema sebi.

  U ovom seminarskom radu odnos između klijenta i astrologa je poslovni odnos, stoga je fokus na proceni kodova za tu vrstu odnosa. Više od postavke Me-seca i Venere zanimaju nas vladari 2, 6. i 10. kuće, a od planeta su u poslovnim odnosima glavni Jupiter i Saturn. Po-smatramo i Sunce i Merkur, i ne smemo zaboraviti na planetu koja simbolizira oblast saradnje, a ta je u našem primeru Uran, dok u obzir uzimamo orbis do 5°:

  ─ Jupiter simbolizira novac i profit;

  ─ Saturn pokazuje nivo stabilnosti odnosa kroz vreme;

  ─ Uran predstavlja astrologiju ali i igre na sreću;

  ─ Sunce opisuje kvalitetu i poziciju odnosa, a zajedno sa Merkurom daje sli-ku karakternog slaganja;

  ─ Merkur je sam po sebi odgovo-ran za komunikaciju i trgovinu, kao i za praktičnost.

  ─ Mars se ne posmatra primarno, ali kako je njegova energija emotivna, kada je dobro postavljen pokazuje snagu koja

  je usmerena u akciju i ambicije, dok loše postavljen može dati probleme i sliku nelagodnog odnosa.

  Kako su Jupiter i Saturn najbitniji nemoguće je uspostaviti odnos ako po-stoje loši međusobni aspekti. Ako nema povoljnih aspekta to ne znači da odnos neće biti dobar, nego pokazuje da će biti kratkotrajan i da se radi o sarađivanju na projektu. Tek nakon toga posmatra-mo povezanost Jupitera jedne osobe sa Jupiterom druge osobe i sa 2. kućom što pokazuje mogućnost zarade. Pored toga u našem primeru dobro bi bilo da je Ju-piter dobar sa Uranom.

  Poželjno je takođe da jedna osoba drugoj donosi nešto na uglove horosko-pa:

  ─ na Descendentu dodaje nešto što druga osoba nema i donosi joj ravnote-žu,

  ─ naročito benefik na MC-u donosi osobi pomoć i podršku,

  ─ na Ascendentu daje podršku lično-sti osobe i mogućnost da se lakše izrazi.

  Pored toga, ako se nešto nađe u 2. kući to predstavlja stabilnost, dok u 6. kući donosi konkretnu pomoć ili savet.

  U pitanju je poslovna saradnja pa je za oboljšanje finansijske situacije važno da postoji:

  ─ dobar uporedni odnos između vla-dara 2. i 10. kuće, idealno bolji nego u samom natalu;

  ─ vladar 2. i 10. kuće jedne osobe do-bro aspektovan od planeta druge osobe;

  ─ benefik u 2. kući, naročito Jupi-

 • 5

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  ter, koga dobro aspektuje vladar 2. ili 10. kuće.

  I kao poslednje, ukoliko jedna osoba ima čvorove ili Fortunu na planeti druge osobe to ukazuje da su talenti tih osoba prepoznati i da mogu da podstaknu je-dan drugog i imaju obostranu korist od međusobnog odnosa, ali aspekt treba da je što egzaktniji.

  Elekcioni horoskop za vreme istraživanja od 25.5. do 6.6.2014.

  Natus treba svoju energiju da uklo-pi u energiju koju nosi određeno vreme. Pošto elekciona astrologija daje znanje o vremenu pokazaće nam atmosferu to-kom datog perioda, i možemo posmatra-ti koliko se to uklapa u prirodu natusa. Dakle, pored svoje samostalne konstruk-cije mora što egzaktnijim i povoljnijim Ptolomejevim aspektima biti povezan sa natalnim i progresivnim horoskopom. Elekcioni horoskop ima smisao jer se radi o događaju koji ima tendenciju po-navljanja.

  Primarno posvećujemo pažnju pozi-ciji Meseca u znaku, jer atmosfera uvek zavisi od postavke te planete. Prvi aspekt koji Mesec napravi kada uđe u dati znak opisuje opšti kvalitet atmosfere podci-klusa, to jest tokom 2,5 dana, dok prvi aspekt koji obrazuje prilikom ulaska u znak Ovna opisuje opšti kvalitet atmos-fere u jednom od 13 godišnjih ciklusa, to jest tokom 28 dana. A poslednji aspekt koji Mesec obrazuje pred izlazak iz datog znaka opisuje konačno stanje date sim-bolike. Dobar ciklus i odabrani znak su garancija za dobar izhod započete akcije.

  Pored pozicije Meseca u znaku i 12 mogućih atmosfera postoji još nekoliko opštih pravila za elekcione horoskope:

  ─ koriste se samo aplikacioni Ptolo-mejevi aspekti;

  ─ najvažniji je aplikacioni aspekt koji formira Mesec, jer je on hvatač događaja i u prvoj planeti koju hvata sadržana je simbolika onoga što želimo;

  ─ Mesec koji raste je povoljan za stvari koje treba da rastu, prosperiraju, kao što su u našem primeru igre na sre-ću; dok je Mesec u opadanju povoljniji za smirivanje, smanjivanje, za sve što ima tendenciju opadanja;

  ─ izbegava se prazan hod Meseca, pošto je dobar samo za otpočinjanje du-hovnih akcija bez cilja i konkretizacije;

  ─ izbegava se takođe prazan hod pla-nete u čijoj simbolici se započinje aktiv-nost;

  ─ izbegavaju se i malefici na uglovi-ma;

  ─ Ascendent treba da bude u simbo-lici koja podržava aktivnost, u primeru igara na sreću mogao bi biti u kardinal-nom znaku jer je povoljan za poduhvate koji zahtevaju tačnost ili u fiksnom zna-ku ako bi želeli neku trajnost;

  ─ važno je da planeta u čijoj simbo-lici se započinje neka aktivnost bude po-voljno postavljena;

  ─ izbegavamo i retrogradnost plane-te u čijoj simbolici se započinje aktivnost, osim ako bi natus prirodno bio sklon re-dovnim dobicima od igara na sreću, na šta bi ukazivala neka retrogradna plane-ta u njegovom natalnom horoskopu;

 • 6

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Pored navedenog važno je još da je kuća u čijoj simbolici se započinje aktiv-nost povoljno postavljena. To su pored 1. kuće, koja u elekcijama uvek treba biti naglašena, u našem primeru i:

  ─ 2. kuća koja predstavlja svaku nov-čanu transakciju,

  ─ 5. kuća kroz koju posmatramo ri-zična ulaganja i

  ─ 11. kuća jer predstavlja profit od ulaganja.

  Pojedinačne utakmice praćene horarnom astrologijom

  Pošto ne znamo kojim planetama su predstavljeni timovi u horarnom horo-skopu, tim za koji postavljamo pitanje posmatraćemo kroz 5. kuću, dok ćemo drugi tim posmatrati kroz 7. kuću, kao sledeću (3. od 5.).

  Za određivanje pozitivnog ili nega-tivnog odgovora upotrebljava se Ptolo-mejeva tabela digniteta (Prilog 3), dok od aspekata posmatramo sekstil, trigon i konjunkciju benefika, koji ukazuju na pozitivan odgovor, dok kvadrat, opozici-ja i konjunkcija malefika usmeravaju na negativan odgovor. Kvinkunks daje ne-odlučan odgovor, sve dok se okolnosti ne promene tako da omoguće dobijanje od-govora. Kako posmatramo budućnost, važni su nam aplikacioni aspekti. Sam Mesec kao kosignifikator pitanja u ovom primeru nije od važnosti osim ako nije vladar 5, 7. ili 8. kuće, ili povezan sa njim ili jednom od tih kuća.

  Ptolomejeva tabela digniteta:

  ─ Vladarstvo je najjače dostojan-

  stvo. Kada se planeta signifikator nala-zi u znaku kojim vlada, ona se najbolje oseća, naročito ako nije pod teškim apli-kacijama i ako ima dobar odnos sa dru-gim planetama. Ona obično ima najviše uticaja.

  ─ Drugo po snazi dostojanstva je eg-zaltacija. Tu se planeta jako dobro oseća, no ipak ona nije kod kuće i nema snagu vladarstva.

  ─ Treće po snazi dostojanstava je tri-plicitet. Ono proističe iz podele znako-va na elemente. Imamo četiri grupe od po tri znaka: vatrene, zemljane, vazduš-ne i vodene. Pri tome se mora obratiti pažnja na to da li je u pitanju dnevno ili noćno rođenje - jer vatrenim triplicite-tom (Ovan, Lav, Strelac) u dnevnom ro-đenju vlada Sunce, a u noćnom Jupiter, pa će Sunce u Ovnu u dnevnom rođenju imati dostojanstvo tripliciteta, a u noć-nom ne.

  ─ Četvrto dostojanstvo je termin. Ne odnosi se na ceo znak, več je znak pode-ljen na pet nejednakih delova (npr: prvih 5 stepeni i 59 minuta Ovna predstavlja termin Jupitera, od 6 stepeni 00 minuta do 13 stepeni 59 minuta nastupa termin Venere).

  ─ Poslednje dostojanstvo je lice koje se takođe ne odnosi na ceo znak, već je znak podeljen na tri jednaka dela (npr: prvih 10 stepeni Ovna - od 00 stepeni 00 minuta do 09 stepeni 59 minuta, su lice Marsa). Tako će bilo koja planeta koja se u noćnom horoskopu nađe npr. na 4 stepena 38 minuta Ovna, biti u vla-darstvu i licu Marsa, egzaltaciji Sunca, i triplicitetu i terminu Jupitera. Ako je to

 • 7

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Mars, onda će on dobiti snagu na osno-vu činjenice da je u sopstvenom znaku i licu; ako je to Jupiter, biće snažan zbog toga što je u svom triplicitetu i terminu; ako je to Sunce, imaće snagu egzaltacije. Sve ostale planete na ovom stepenu biće peregrinirane.

  Peregriniranost je stanje slabosti planete. Ona se ne nalazi ni u jednom svom osnovnom dostojanstvu, pa nema nikakvu snagu za delovanje. Može to biti i najbolje postavljena planeta u horo-skopu, imati najlepše trigone i sekstile s ostalim planetama, ali to neće promeniti osnovnu činjenicu da ona nema snage da deluje samostalno.

  Pored dostojanstava i peregriranosti planete mogu biti i debilitirane. To se dešava kada su u znaku svog izgona ili u znaku svog pada. Kako je vladarstvo jače od egzaltacije, tako je debilitacija u izgo-nu „blaža“ nego u padu.

  Planeta nikada ne može biti u vladar-stvu ili egzaltaciji i u isto vreme biti de-biltirana. Ali kod nižih nivoa takva kom-binacija je moguća - planeta može biti u tiplicitetu, terminu ili licu, a da je ujed-no i debilitirana. Planeta koja poseduje istinsku snagu (vladarstvo ili egzaltacija) u stanju je da odoli i najtežim nevoljama (izgon, pad), a kada je snaga polovična ili nedovoljna (triplicitet, termin ili lice), planeta može neprikladno da se ponaša (izgon ili pad).

  Jedan jako dobar citat kaže: „Debi-litirana planeta koja je istovremeno i u svom triplicitetu, naravno, lakše će se iščupati iz problema koje ta debilitacija donosi. Debilitiranoj planeti koja je isto-

  vremeno tek u svom terminu ili licu, to će biti mnogo teže. Ali - prilika je tu. Naj-teže će biti planeti koja je peregrinirana i debilitirana. Ne samo da nema snagu da deluje, već je i fizički onemogućena da deluje.“

  Spaljenost planete imamo kada se Sunce nađe na rastojanju manjem od 8° od neke planete, naročito ako je ta pla-neta glavni signifikator, bez obzira da li je reč o aplikacionom ili separacionom aspektu. Sunce svojim uticajem „spalju-je“ tu planetu i potpuno joj oduzima moć delovanja.

  Odgovor potvrđuju još:planete na Ascendentu,

  ─ uzajamna recepcija i

  ─ retrogradnost vladara pitanja, koja nosi simboliku povratka.

  U nekim slučajevima odgovor na pitanje nije moguć. Ako je pitanje bilo postavljeno prerano to pokazuje Asc na 0° do 3°; ako je odgovor već poznat As-cendent je na 27° do 29°; kada se Mesec ili Ascendent nalaze na spaljenom putu (od 15° Vage do 15° Škorpiona); i kada je Mesec u praznom hodu. Isto tako, kada je Sunce u konjunkciji sa Ascendentom ili sa njegovim vladarem, donosi negati-van odgovor, jer govori da je tada pitač „slep“ i ne postavlja pitanje kako bi tre-balo.

  Inače, situacije koje mogu bitno iz-meniti odgovor na pitanje su sledeće:

  ─ refranacija ili predomišljanje: ako pre nego što vladari pitača i pitanja na-prave aspekt, brža planeta krene retro-gradno, akcija se neće materijalizovati.

 • 8

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Ako su posmatrane planete već bile re-trogradne i brža krene direktno ishod je takođe refranacija. Refranacija je i ako sporija planeta promeni znak pre nego što brza planeta ostvari aspekt, promene se okolnosti;

  ─ interferencija ili frustracija: pre nego vladari pitača i pitanja naprave aspekt, treća planeta napravi aspekt ka jednom od njih. To znači da će doći do prekida akcije, da prvo mora da se savla-da neka prepreka. Ako se umeša malefik lošim aspektom češće dovodi do potpu-nog prekida, dok sa povoljnim benefi-kom nakon rešavanja problema dolazi do ostvarenja;

  ─ prenos svetla: dešava se kada se vladari pitača i pitanja nalaze u separaci-

  onom aspektu ili nisu u aspektu, a treća planeta koja je brža od njih prvo napra-vi aspekt sa jednom i onda sa drugom i na taj način ih spoji. Dovoljno je da pre-nosilac svetlosti obrazuje aplikacione aspekte i ne treba da je u separativnom sa jednom pre nego što dođe u aplikaci-ju sa drugom planetom. Ta treća plane-ta predstavlja osobu koja može da spoji stvati koje izgledaju nespojive i tako po-maže da dođe do ostvarenja.

  ─ sakupljanje svetla: kada planete pitača i pitanja nemaju aspekt, ali obe apliciraju prema planeti koja je sporija od njih. Treća planeta ukazuje na osobu ili situaciju koja može pomoći u ostvare-nju.

 • 9

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  2. SPORTSKO KLAĐENJE2.1. Natalni horoskop i igre

  na sreću

  Prvo, posmatranjem opš-tih kodova za bogatstvo primjećujemo Mesec koji je veoma blizu svog stepena egzaltacije na 3° Bika, najplodnijeg znaka u zodijaku. Često ne daje bogatstvo, ali može dati dobar novac, naročito jer nema drugih pokazatelja za to. Mesec je sekstilom po-vezan sa vladarom Ascendenta Marsom u 8. kući, čiji je i dispozitor.

  To znači da natus investira ali se više radi o poslovnim investicijama i reč je o dobroj zaradi od sopstvenog rada, a ne od igara na sreću, jer lotus konfiguracija Mesec – Sunce – Mars povezuje 6. i 10. sa 8. kućom. Takođe ne postoji Ptolome-jev aspekt između Jupitera i Venere koji

  bi ukazao na mogućnost sticanja boga-stva na lutriji.

  Tu je još k o n j u n k c i -ja Severnog čvora na As-cendentu i Plutona koja upučuje na to da novac dolazi natu-su lično, dok je njegov dis-pozitor Mars u 8. kući i, kao što je već rečeno, ima sekstile ka 6. i 10. kući, pa mu novac dolazi preko posla. Pored toga jedan od

  vladara 2. kuće (Saturn) preko svog dis-pozitora Neptuna pravi trigon sa vlada-rem 8. kuće Merkurom, a koji sekstilima pravi još jednu srećnu lotus kombinaci-ju, ovog puta ka Ascendentu. Ali svakako konjunkcija Neptuna i Urana u 2. kući može doneti obmane, rizične situacije i iznenadne preokrete po pitanju novca. Tako još jednom dobijamo povezanost većeg novca sa karijerom: 2. i 10. sa 1. kućom.

  Istu sliku dobijamo i velikim vode-nim trigonom vladara Ascendenta Mar-sa u 8. kući na 6° u znaku Raka, vladara 2. kuće Jupitra na 9° u 12. kući i Saturna koji je pored Jupitera signifikator za po-

 • 10

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  sao, a nalazi se u 4. kući na 9°. Zajedno, oni pričaju o privatnom poslu kojim će se natus baviti i sticati od njega, a koji je povezan sa inostranstvom.

  Međutim, kako se natus obratio astrologu u vezi klađenja, dalje posma-tramo kodove za igre na sreću.

  Znak Lava uklješten je u 9. kući. To daje manje i oprezne opklade ali i mo-gućnost povremenih dobitaka. Prirodni vladar 5. kuće Sunce nalazi se na 2° u znaku Device i pravi aplikacioni sekstil sa vladarem Ascendenta kao i vladarom 5. kuće Marsom koji je u 8. kući, pa natus voli da se kladi, ali ne sa velikim novcem. Mars je u opreznom Raku, znaku egzal-tacije Jupitera, sa kojim je inače u apli-kacionom trigonu, pri čemu se Jupiter nalazi u Marsovom znaku – Škorpionu, ali i na 8° što dodatno naglašava među-sobnu povezanost, dakle želju za igrom i dobicima preko opklada.

  A i sam Mars upućuje da je zaintere-siran za sportsko klađenje.

  Marsov dispozitor je veoma dobro postavljen Mesec, koji svojom pozici-jom u Biku obećava i velike dobitke, ali mu aplikaciona opozicija sa Jupiterom u 12. kući ne da da uvek bude srećne ruke. Istu sliku daje i činjenica da nema do-brog aspekta između Venere i Jupitera, koji bi takođe dao sreću u lakom sticanju novca. Mesec je postavljen u Venerinom znaku i nju nosi u sebi, dok se sama Ve-nera nalazi u 11. kući, a vlada 11. i 12. ku-ćom, pa dobijamo pozitivnu povezanost 5-8-11-12, to jest kod za dobitke od igara na sreću. Pošto natus nema opštih kodo-va za bogatstvo, ne može ga očekivati ni

  od klađenja.

  Venera kao vladar 11. kuće daje ne-očekivanu mogućnost dobitaka, i kao vladar 12. kuće podržava igre na sreću u znaku Vage, znaku svog sedišta i bli-zu 20° egzaltacije Saturna koji bi mogao dati neku stabilnost i manje iznose - ali pravi aplikacione kvadrate prema kon-junkciji retrogradnog Neptuna i opšteg signifikatora igara na sreću i astrologije Urana. Na kraju 2. kuće i u znaku Jarca ne daje mnogo kada se radi o novcu, a donosi i neočekivane preokrete i razo-čaranja, jer su velika očekivanja uvek prisutna – tu je i trigon Jupitera sa Mar-som, vladarom Ascendenta.

  Dispozitor te konjunkcije je Saturn. Nalazi se u Ribama, gde je Venera eg-zaltirana, što obećava, naročito zato što odatle pravi veliki trigon sa Jupiterom, vladarom 2. kuće u 12. kući i vladarom Ascendenta, kao i vladarom 5. kuće Mar-som u 8. kući, preko aplikacionih aspe-kata. Iz ovoga se vidi da kod 5-8-11-12 ostaje i preko dispozicija i postaje snaž-niji, ali i dalje ne obećava mnogo novca od opklada, što pokazuje i opozicija Ju-pitera sa egzaltiranim Mesecom.

  Pored toga, iako je Saturn sa vlada-rom 5. kuće Marsom u 8. kući, odakle dolazi novac od drugih, i Jupiterom kao signifikatorom za novac u 12. kući koja podržava klađenje u velikom trigonu, što donosi sreću, Saturn je i u opoziciji sa vladarom 8. kuće Merkurom u znaku Device, koji nema dispozitora, što daje sliku dobitka, ali ne većeg.

 • 11

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  2.2. Uporedni horoskop natala sa horoskopom astrologa

  Prije nego što razmotrimo zajednič-ku kombinaciju odnosno sinastriju nata-la i astrologa potrebno je ustanoviti da li i u horoskopu astrologa postoje kodovi za igre na sreću.

  Ascendent prima trigon od vladara 8. i 10. kuće Merkura, koji se i nalazi u 8, pa astrologu dolazi novac od drugih ljudi ili drugih porodičnih članova - jer se 8. kuća nalazi u znaku Raka. Najlakši kanal priliva novca otvara sekstil Merkur sa konjunkcijom Uran - Pluton u 10. kući, pri čemu se sekstilom te konjunkcije ka Ascedentu stvara lotos konfiguracija. To već delimično upućuje na astrološki rad, ali i na igre na s r e ć u . J e d i -ni loš a s p e k t Merkura je kva-drat sa v l a d a -rom As-cenden-ta Mar-som u 11. kući, koji se preko dispozitora Meseca i Vene-re ne menja, a može dati probleme uko-liko bi se radilo o novcu prijatelja, klubo-va ili socijalnih organizacija.

  Mars je i vladar 5. kuće i pravi polu-sekstil ka Uranu u 10. kući što ponovo upućuje na mogućnost igranja na sreću pomoću astrologije.

  Dispozitor Merkura je Mesec u 12. kući i u znaku svog pada, što ukazuje na razdoblja finansijske krize, naročito jer je Mesec i u konjunkciji sa Južnim čvorom. Da mu novac ipak prilično lako dolazi ukazuje nam konjunkcija Venere (vladar 7. kuće partnerstva) i Jupitera u znaku Lava, prirodnog vladara 5. kuće, u orbisu od 8°, ali se ovde takođe pojav-ljuje nestabilnost preko kvadrata tih be-nefika prema Mesecu koji se ne rešava dispozitorom, to jest Suncem u 8. kući.

  Iz toga se vidi, da je i astrolog zainte-resiran za opklade, kroz povezanost 5-8-11, međusobno dobrima Jupiterom i Ve-nerom i lošom podrškom Meseca iz 12, što daje igranje na sreću, ali i gubitke.

  Natus i astrolog imaju Ascedent na 17° Škorpiona što je znak da se na pod-svesnom nivou prepoznaju i jedan dru-gome pružaju podršku koja omogućava njegovo lakše izražavanje.

 • 12

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Natus – AstrologSinastrijska tabela aspekta prikaza-

  na je u Prilogu 1.

  Astrologov vladar Ascendenta i vla-dar 5. kuće Mars ima egzaktnu konjunk-ciju sa natusovom Venerom koja ga pred-stavlja u natusovom horoskopu, i koja je vladar 7, 11. i 12. kuće u oba primera, a to ukazuje na partnersku ili ortačku sarad-nju prijatelja. Dok 11. kuća sama po sebi upućuje na prijateljstvo kao i na astro-loga, a tu sliku dopunjuje i polusekstil te konjunkcije ka astrologovom Uranu koji je u konjunkciji sa drugim vladarom astrologovog Ascendenta Plutonom u 10. kući i tako daje sliku oblasti kojom se bavi.

  Međusobna konjunkcija Marsa i Ve-nere pravi polusekstil ka natusovom As-cendentu na kojem su Severni čvor, Plu-ton i Jupiter koji je vladar 2. kuće, što može biti slika dobitaka iz prošloživotnih odnosa koji se prenosi u ovaj život; po-red toga astrologov Mesec je u egzaktnoj konjunkciji sa natusovim Jupiterom, što je slika sreće u odnosu. Jupiter je tako-đe vladar 4. kuće i njegova konjunkcija sa Mesecom slika je i porodičnog odno-sa - astrolog je natusova majka. Ako se vratimo na aspekte, konjunkcija Marsa i Venere pravi kvadrat ka Uranu i Neptu-nu u 2. kući, pa astrolog nije baš u stanju da natusu pomogne kada je zarada, od-nosno novac, u pitanju.

  Dispozitor astrologovog vladara As-cendenta je Venera koja pada u natusovu 9. kuću. U sekstilu je sa natusovom Ve-nerom koja nema dispozitora i daje sliku lagodnog, optimističnog i veselog odno-

  sa. Svojom Venerom astrolog natusu do-nosi svog Jupitera koji je u aplikacionom polusekstilu sa natusovim vladarom Ascendenta Marsom i postaje deo veli-kog trigona Mars – Saturn - Jupiter koji omogućava da se kasnije u životu neki dobitak ostvari i na finansijskom planu.

  Na početku je povoljnije ostvarivanje odnosa putem drugog vladara Ascen-denta Plutona. On pada u natusovu 10. kuću i pravi konjunkciju sa Merkurom, vladarom 8. i 10. kuće. Na taj način ta konjunkcija pravi aplikacioni trigon sa planetama u natusovoj 2. kući i egzaktan sekstil prema Ascendentu i Severnom čvoru na vrhu 1. kuće. To je takođe i slika poslovne povezanosti osoba.

  Da natus prima savete od astrologa ukazuje i pozicija Hirona koji je pored konjunkcije sa Plutonom i Merkurom, ali i široke konjunkcije sa Suncem (sve u 10. kući), takođe i u sekstilu sa vladarom 2. kuće Jupiterom i u trigonu sa plane-tama u 2. kući. Opozicija planeta iz 10. kuće sa Saturnom, signifikatorom za po-sao i drugim vladarom 2. kuće u početku može ukazati na probleme u saradnji i probleme sa novcem, ali se to kroz dis-poziciju pretvara u trigon Jupitera koji je takođe signifikator za posao, ali i prvi vladar 2. kuće sa vladarom 8. i 10. Mer-kurom, što na kraju natusu donosi po-slovno-finansijski uspeh.

  Vrh 10. kuće i Sunce su u trigonu sa Mesecom u 6. kući pa oni rade za natusa, koji sa vladarom Ascendenta Marsom u 8. kući Raka poslovno i finansijski pro-fitira iako je on u padu, što potvrđuje i veliki trigon Marsa sa vladarima 2. kuće.

 • 13

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Slika astrologovih vladara u natuso-vom horoskopu daje opštu poslovnu sa-radnju, a deo nje mogu biti i astrološki saveti.

  Astrolog - NatusSinastrijska tabela aspekta prikaza-

  na je u Prilogu 2.

  S druge strane, natusov vladar As-cendenta i vladar 5. kuće Mars pada u astrologovu 8. kuću i pravi konjunkciju sa njegovim loše integriranim Suncem obećavajući mu akciju i uzbuđenje, kao i promene u odnosu. Zajedno su u trigonu sa Mesecom koji je u 12. kući u padu pa Mars, odnosno natus, voli da se nađe uz Mesec, a pruža mu i emotivnu podršku i ne želi da ga povredi. Da astrolog može dobiti i finansijsku podršku iz tog odno-sa govori egzaktna konjunkcija njegovog Meseca i natusovog Jupitera, prirodnog vladara 2. kuće u njihovim horoskopi-ma. Taj aspekt je u biti jako povoljan, jer unosi poverenje u odnos.

  Jupiter i Mesec su uz Južni čvor što može biti i slika genetske povezano-sti. Takođe, Mars ima sekstil - trigon sa astrologovom osom čvorova, što je deo slike porodičnog odnosa, a pored toga Mars je i vladar astrologove 5. kuće dece, a nalazi se u znaku Raka, pa to upućuje na odnos majka - sin.

  Dispozitor natusovog vladara Asce-denta je Mesec koji pada u astrologovu 6. kuću i konjunkciju sa Severnim čvorom. To je za astrologa dobro, jer se njegov Mesec nalazi u padu i nalazi se uz Juž-ni čvor u 12. kući odakle nema dovoljno snage da se izrazi. Pored toga pravi kva-drat sa astrologovim Jupiterom u Lavu,

  ali se sve statusne poteškoče rešavaju Jupiterovim dispozitorom Suncem jer je ono u sekstilu sa Mesecom i ugodno povezuje 8. i 6. kuću. Mesec je i u egzak-tnom sekstilu-trigonu sa osom 4-10, što natusa uključuje kao važnu osobu u po-rodični posao koji on sam dalje nastav-lja.

  Drugi vladar Pluton pada u astrolo-govu 1. kuću i samim tim pravi sekstil sa planetama u njegovoj 10. i 8. kući što ukazuje da bi astrolog mogao profitirati od poslovnog odnosa sa natusom. Tako postaje deo lotos konfiguracije 1-8-10 kojoj daje podršku, a koja je opisana u tumačenju astrologovog horoskopa.

  Dispozitor Plutona je Mars, čije su pozicija, dispozicija i aspekti takođe već opisani.

  Vladari Ascendenata nisu međusob-no najbolje postavljeni. Mars i astrolo-gov Pluton sa natusovim Marsom nisu u aspektu ni pozicijom, ni dispozicijom.

  Natusov Pluton i astrologov Mars su u širem aplikacionom polusekstilu što je dobar aspekt za posao u kojeg je po-trebno ulagati veću količinu energije i za koji je potrebna strast. Dispozitor Marsa je Venera, a ona sa natusovim Plutonom nema aspekt, što upućuje na kraće pro-jekte, koji završavaju kada se izgubi po-četni zanos.

  Najbolji kanal vladara Ascendenta je Pluton koji sekstilom povezuje 1. i 10. kuću pa su te osobe nesvesno sklone po-slovnom prepoznavanju i podržavanju poslovnih i ostalih životnih ambicija. Dispozitor astrologovog Plutona je Mer-kur koji pravi aplikacioni trigon sa na-

 • 14

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  tusovim Plutonom što ukazuje na dobru saradnju osoba i kasnije u životu.

  Povezanost uglova U ovoj sinastriji, pored egzaktne kon-

  junkcije Ascendenata koja govori o me-đusobnom podržavanju značajno je i to što natus donosi Plutona na astrologov Ascendent. On za astrologa nije malefik, jer mu je srodan zbog znaka Škorpiona i ukazuje na sudbinsku povezanost i neki dug iz prošlosti. To se tokom života ne menja jer Pluton nema dispozitora.

  Takođe imamo i Sunce na astrologo-vom MC-u, što astrologu bukvalno do-nosi natusovu pomoć i podršku u životu. Dispozitor Sunca je Merkur koji ostaje u 10. kardinalnoj kući, pa se natus ni ka-snije ne odriče svoje podrške astrologu.

  Iz toga se već jasno vidi da je astrolog taj koji ima najviše koristi od tog odnosa, a ne natus. Naravno ni on ništa ne gubi niti prima, ali to nije izraženo u tolikoj meri.

  Za poslovni odnos je važno da ima-mo konjunkciju Meseca i Severnog čo-vra na Ascendentu što znači da su talenti međusobno prepoznati i da osobe kroz njih mogu zajedno raditi i profitirati.

  Da ne zanemarimo tačku Fortune: nju astrolog donosi na vrh natusove 5. kuće, koja je kuća igara na sreću, i koja pravi sekstil sa Uranom i trigon sa vla-darem 2. kuće Jupiterom, i tako pruža šansu natusu i astrologu da nešto dobi-ju i od klađenja. Ne radi se o bogastvu jer nijedan ni drugi nemaju te kodove u svojim horoskopima, ali određeni priliv može dolaziti od igara na sreću.

  Drugi značajni međusobni aspekti

  Međusobni aspekti Sunca i Meseca su sekstili u oba pravca i oni govore o ka-rakternom i emotivnom slaganju osoba. Pored toga postoji sekstil između njiho-vih Merkura, što je slika praktičnih oso-ba koje imaju dobru međusobnu komu-nikaciju, umeju da slušaju jedno drugo, poštuju međusobna mišljenja i sarađuju.

  Saturn pokazuje stabilnost odnosa kroz vreme.

  Najmarkantniji je egzaktan trigon natusovog Saturna sa astrologovim Me-secom. To ukazuje da natus nasleđuje porodičnu tradiciju. Ovaj aspekt daje stabilnost, ali takođe i prihvatanje oba-veza, a sa pozicijom Saturna u 4. kući to je istovremeno slika porodičnog biznisa. Sve to pokazuje i sekstil-trigon sa astro-logovom osom čvorova.

  Od aplikacionih aspekata imamo opoziciju Saturna prema astrologovom MC-u što znači da će natus kasnije po-četi da sledi sopstvene ideje koje će se razlikovati od porodičnih ili koje će mo-dificirati i prilagoditi ih sebi.

  Sa druge strane astrologov Saturn je u neudobnom aspektu - kvadratu - sa na-tusovim vladarom Ascendenta Marsom u 8. kući. Stoga se natus može osećati onemogućenim da se izrazi, pod kontro-lom i prisiljen da prihvati odgovornost. Vremenom, odnosno preko dispozicije Saturna to jest Marsa, koji iz natusove 11. kuće u znaku Vage pravi egzaktnu konjunkciju sa Venerom i polusekstil ka Ascendentu, odnos postaje prijateljski i podržava saradnju.

 • 15

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Sličnu sliku daje i opozicija Saturna sa natusovom Venerom. Saturn je pre-više snažan za suptilnu i nežnu Veneru, dok dispozitor Mars dolazi u njenu kuću i pravi s njom konjunkciju, pa vremenom dolazi do sklada muško-ženskih energija u odnosu.

  Kroz Jupitera posmatramo novac i profit.

  Natusov Jupiter i astrologov Mesec su u konjunkciji. To je jedan od najboljih aspekata koji daje ljubav i u ovoj sina-striji predstavlja sliku roditelja koji na-tusu daje osećaj sigurnosti, savete, zašti-tu, ali i ljubav prema znanju. Po pitanju novca, jer je Jupiter i vladar 2. kuće u 12. kući, može dati neumerenost odnosno veće želje od mogućnosti i sklonost mut-nim poslovima koji se teško otkrivaju, pa samim tim i mogućnost krađe ili gubitka novca.

  Jupiter je takođe u kvadratu sa astro-logovom Venerom koji je po finansijskim pitanjima znak rasipništva.

  Astrologov Jupiter je u aplikacio-nom polusekstilu sa natusovim Suncem što je slika zajedničkog prosperiteta, i u aplikacionom kvadratu sa Mesecom koji može doneti neispunjena obećanja, pri čemu se Mesec, odnosno natus, može razočarati.

  Kao poslednju planetu tumačimo Urana koji simbolizira astrologiju i igre na sreću.

  Natusov Uran ima dva aplikaciona aspekta sa astrologom – opoziciju sa Merkurom i kvadrat sa Marsom, pa ne-predvidljivi Uran može krenuti u suprot-nom pravcu od astrologovog glasa razu-

  ma, što bi moglo izazvati po koju nestr-pljivu reakciju.

  S druge strane, astrologov Uran ima dva aplikaciona aspekta ka natalu – kon-junkciju sa Merkurom i polusekstil sa Venerom - što je slika svesnog zajednič-kog pristupa, igranja i zabave kroz tu ak-tivnost.

  Poslovna saradnja i profitDo sada smo ustanovili da osobe

  mogu poslovno sarađivati, dok je pro-fit iz toga moguć ako su dobro povezani vladari 2. i 10. kuće.

  Natusov vladar 2. kuće dolazi u eg-zaktnu konjunkciju sa vladarom astro-logove 10. kuće preko dispozicije njenog vladara Merkura u 8. kući Raka, to jest Mesecom, pa tek vremenom osobe mogu profitirati u finansijama. Pored toga je natusov Saturn u egzaktnom trigonu sa astrologovim Mesecom u Škorpionu, i u sekstilu sa Severnim čvorom u 6. kući, što osobama takođe daje poslovnu i fi-nansijsku rast kroz vreme.

  2.3. Elekcioni horoskop najugodijeg perioda za dobi-tak od igara na sreću

  Natus se kladio šest puta u periodu od 25.5. do 6.6.2014, prvih pet puta uza-stopno od 25. do 29.5, dok je poslednja utakmica na koju se kladio bila 6.6.2014.

  Mesec je u prvoj polovini posmatra-nih aktivnosti u fazi opadanja, stoga je za igre na sreću povoljnija druga polovi-na, to jest poslednje tri utakmice. Mesec pre izlaska iz znaka Ovna i ulaska u znak Bika neće napraviti nijedan aspekat, što znači da je u praznom hodu, i to najav-

 • 16

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  ljuje gubitak za prvu opkladu.

  Baš u vreme postavljanja prvog pita-nja bio je u konjunkciji sa Južnim čvo-rom, što nam opisuje i konačno stanje čitavog posmatranog perioda klađenja. Južni čvor uzima odnosno daje ono što je natus i u prošlosti imao od igara na sreću – to jest manje dobitke, ali ne od svake utakmice na koju bi se kladio.

  Sam početak tog perioda i njego-vu glavnu atmosferu opisuje sekstil sa Suncem iz Blizanaca, pri čemu je Sunce prirodni vladar 5. kuće, pa to genaral-no daje povoljan period za posmatranu aktivnost. Opozicija sa Marsom u Vagi ukazuje na mogućnost prebrzo donete odluke i stoga promašaj, ali Mars nema još svoju punu snagu jer se u čitavom po-smatranom periodu nalazi u senci. Ipak, mogućnost promašaja dodatno potvrđu-je kvadrat sa retrogradnim Plutonom. Da sreća ima dve strane poput novčića dokazuje konjunkcija sa Uranom kao os-novnim signifikatorom, a kvadrat sa Ju-piterom u Raku natusu nije mogao do-neti mnogo novca.

  Ne-što ka-s n i j e detal j-nije je opisana s v a k a pojedi-n a č n a o p k l a -da, no p r v e dve od-v i j a l e su se u

  ovoj atmosferi. Natus je prvu izgubio, drugu nije, ali nije mnogo ni dobio.

  Sledeće dve opklade bile su za vre-me Meseca u znaku Bika i natus je nešto zaradio. Prvo je Mesec napravio sekstil sa Neptunom u Ribama, što je natusu donelo nadu, a potom i trigon sa retro-gradnim Plutonom u Jarcu, što je pro-budilo duboku želju, jer je baš tokom tog trigona odlučio da postavi novo pitanje astrologu. Nešto kasnije ga je opozicija sa retrogradnim Saturnom u Škorpio-nu opomenula na realnost njegovih ra-splamtelih strasti, ali pitanje je bilo već poslato. Na kraju je sekstil sa Jupiterom ipak bio velikodušan prema njemu.

  Najviše se natus kladio, to jest tri puta, kada je Mesec bio u znaku Bliza-naca i tada je na svim igrama nešto za-radio. Tome je dala doprinos ponovna konjunkcija sa Suncem u Blizancima, to jest saradnja sa astrologom kao drugom osobom. Kvadrat sa Neptunom je brzo naišao i stavio veo preko očiju, a adrena-lin trigona sa Marsom preuzeo je glavnu

 • 17

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  ulogu. Toj drskosti je pridodao još i sek-stil s Uranom u Ovnu.

  Na kraju je ipak natusa nešto zau-stavilo, pošto nije poslao novo pitanje astrologu sve dok je Mesec prolazio kroz znakove Raka i Lava. To mora da je bila konjunkcija sa Merkurom na 29° Bliza-naca koja kao da je u njemu probudila glas razuma, pa je odlučio da malo sa-čeka i izbalansira svoje energije. No, pre nego što je došlo do te konjunkcije on je ipak uspeo da pošalje još jedno pitanje.

  Dakle, natus se još jednom kladio kada je Mesec bio u Devici. Igri je pri-stupio svesno sa sekstilom ka Merkuru u kardinalnom Raku, koji se zaustavlja da bi išao retrogradno. Iako sklon materi-jalnom i sa željom lakog sticanja novca, što se videlo kroz trigon sa Venerom u Biku, istovremeno nije dopustio Neptu-nu da ga zavede. Trigon sa Plutonom u Jarcu tražio je od njega da bude strpljiv, ali mu je ipak dao da postavi svoje po-slednje pitanje. I sekstil Jupitera, koji je

  sledio, doneo mu je manji džeparac, po-što je nekoliko dana ranije izašao iz svoje senke.

  Tranzitna slika neba treba da se ukla-pa u sam natal i progresije.

  U progresijama u tom kratkom peri-odu sve planete ostaju na istim pozicija-ma osim Meseca, koji će se pomeriti za oko jedan stepen. Sekundarni Ascendent je na početnom stepenu Strelca i pada u natusovu 1. kuću, što mu daje nadu kroz novu ličnu aktivnost. Mesec je u 2. kući zajedno sa Uranom koji je u egzaktnom trigonu sa sekundarnim i natalnim Sun-cem i ukazuje na tu aktivnost – igre na sreću, kao i na želju za dobitkom jer je Mesec u bliskom sekstilu sa Plutonom na Asc u sekundaru i natalnoj 1. kući.

  Prvo pitanje postavljeno je 25.5. kada je Ascedent bio u znaku Škorpiona, što ukazuje na zaineresovanost za tuđi novac. U 5. kući nalazi se široki stelijum planeta Urana, Venere i Meseca, i to na-

  glašava igre na sreću. Taj stelijum je vrh T-kvadra-ta na osi 2–8 koji dodatno stavlja nagla-sak na stica-nje kroz igre na sreću. Dis-pozitor steli-juma je Mars koji se našao u svom izgo-nu i kvadratu sa Plutonom u 2. kući, što

 • 18

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  još jednom ne daje dobru sliku za stica-nje, a kao vladar natalne i sekundarne 11. kuće aktivira i njih.

  Tranzitni Uran deluje na sekundar-nu 5. kuću, a aktivira i natalnu 5. kuću. Uran ima egzaktan kvinkunks sa natal-nim Merkurom i opoziciju sa sekundar-nim, dok su natalno te planete u trigonu što je još jedna slika buđenja te oblasti.

  Dalje, Jupiter je napravio konjunk-ciju sa sekundarnim Marsom i probudio 8. kuću, a i natalnu 5. kuću, jer je Mars njen vladar.

  Drugih značajnih aspekata za po-smatranu oblast nema. Razlog za to je činjenica da je natus ulagao samo manji deo svoje energije u to polje.

  2.4. Pojedinačne utakmice praćene horarnom astrologi-jom

  PITANJE 1Ko će 26.5.2014 u Engleskoj ligi

  u fudbalu pobediti, Burton Albion ili Fleetwood Town?

  Rezultat utakmice: 0:1 za Fleetwood Town, astrolog nije dao tačan odgovor.

  Prva ekipa je Burton Albion i posma-traćemo je kroz 5. kuću, dok ćemo drugu ekipu Fleetwood Town posmatrati kroz 7. kuću.

  Egzaltirani Jupiter je vladar 5. kuće i veoma je razpoložen za igru i takmiče-nje, a ima i velika očekivanja, što potvr-đuje i Marsov triplicitet.

  Saturn je vladar 7. kuće i nalazi se u Marsovoj kući i triplicitetu i takođe je spreman na utakmicu. Pored toga, ako ga uporedimo s Jupiterom, Saturn je prizemljeniji i realniji. Šteta što je pre-griniran, pošto to ukazuje da neće imati dovoljno snage, pa od tog tima ne može-mo očekivati da će dati više golova.

  Sve to ukazuje na pobedu prvog tima. Ali o rezultatu utakmice odlučuje male-fik Pluton koji je na kraju 5. kuće, pa prvi tim ipak gubi. U prilog pobede drugog tima ide i fiksni znak Vodolije na vrhu 7. kuće, koji ćudljivom Strelcu na vrhu 5.

  kuće može p o k a z a t i snagu svog kvaliteta.

  Pitanje primljeno preko e- maila: 26.5.2014, u 10:45, Radovljica

 • 19

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Vladari 5. i 7. kuće, Mars i Venera, jesu u uzajamnoj recepciji i široj opozici-ji, što ukazuje na prijateljsku utakmicu.

  Mars je u znaku egzaltacije Saturna, pa će ga takmičenje umoriti. Termin Ve-nere obećava da će prvi tim voditi lepu igru, ali pošto je u znaku pada Sunca - ponestaće mu snage. Pored toga u 5. kući nalazi se Južni čvor, što takođe uka-zuje na mogućnost gubitka.

  Sa druge strane, na početku 7. kuće je Sunce, a na kraju njen vladar što drugom timu donosi pobedu. Pored toga, Venera je u Marsovoj kući pa je raspoloženija

  za sport-sku igru, koja zbog egzaltaci-je Sunca u ovom zna-ku obeća-va pobe-du.

  N a kraju kra-jeva 7. kuća po-činje u f i k s n o m Biku, dok

  5. kuća počinje u kardinalnom Ovnu, pa će istrajnost drugog tima odneti pobedu nad impulsivnim početkom prvog tima.

  A da li je pitač dobro uložio novac? Nije, jer je Pluton u 2. kući i kvadratima sa vladarem Ascedenta i signifikatorom igara na sreću Uranom. Ali nije izgubio mnogo, jer sa vrhom 2. kuće u Jarcu nije uložio veliki novac u opkladu. Pored toga, vladar 2. kuće je peregriniran, pa je pitač ostao na istom, s obzirom da nije potrošio mnogo.

 • 20

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  PITANJE 2Ko će pobediti 27.5.2014. u Međuna-

  rodnoj ligi AFC Challenge Cup: Filipini ili Maldivi?

  Rezultat: 3:2 za Filipine, astrolog je dao tačan odgovor.

  Vladar 5. kuće i prvog tima je Mars što timu daje borbenost. Nalazi se u zna-ku svog pada i Saturnove egzaltacije, pri čemu je retrogradni Saturn vladar 7. kuće i samim tim signifikator drugog tima, pa su u kladionici sigurno kvote postavljene u korist drugog tima. Drugi tim je nai-me već izvesno vreme bolji od prvog. Da

  prvi tim nije najbolje pripremljen govori pozicija Marsa u znaku Vage u aplikativ-nom trigonu sa Suncem, pa pobeda koju Sunce simbolizira ne dolazi rado u znak Vage u kome je Sunce u padu.

  Dakle Saturn je vladar 7. kuće. Retro-gradan, u Marsovoj kući akcije i Marso-vom tri-p l i c i t e t u nada se ponovnoj p o b e d i , ali svo-jom opo-zicijom sa Mesecom, okidačem d o g a đ a -ja, vodi ga putem

  prenosa svetlosti u pad. Sa tim se njiho-va sreća menja. Tome u prilog ide i vrh 5. kuće u fisknom Škorpionu, dok je vrh 7. kuće u kardinalnom Jarcu, pa opet do-bijamo pobedu ustrajnosti i taktičnosti nad samopouzdanom snagom.

  Pitanje primljeno po mailu: 27.5.2014, u 8:53, Radovljica

 • 21

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Prvim timom i 5. kućom vlada Jupi-ter. U znaku je svoje egzaltacije i znaku tripliciteta sportskog Marsa, što obeća-va pobedu, naročito zato što je vladar 7. kuće, Venera, u znaku svog izgona i i konjunkciji sa Južnim čvorom.

  Ako se posmatraju dispozitori – Ju-piterov je egzaltirani Mesec koji triumfu-je u suparničkoj 7. kući, dok je dispozitor debilitirane Venere Mars u znaku Vage, takođe debilitiran. I iz ovog ovog ugla je jasno, da će pobediti prvi tim.

  Kod prvog pitanja nas je na odgovor uputio kvalitet znaka, dok kod ovog pita-

  nja 5. kuća u promen-ljivom zna-ku na po-s l e d n j e m s t e p e n u upućuje na p r o m e n u ‚ s p o r t s k e sreće‘. Na to ukazuje i Jupiter u znaku Mar-sovog pada za prvi tim. A za drugi

  tim, čiji je vladar u fiksnom znaku eg-zaltacije Sunca pa se smatra boljim, ali je takođe u znaku u kome je Saturn kao simbol nečeg što traje u padu, to je po-kazatelj da je vreme za promenu i da će ovog puta pobediti prvi tim.

  A da li je pitač dobro uložio novac? Da, vladar 2. kuće Jupiter je egzaltiran, ali se opet ne radi o većim opkladama jer Pluton, koji je i vladar Ascendenta, iz Jarca pravi opoziciju ka vladarom 2. kuće i ne daje mnogo.

  Pitanje poslato e-mai-lom: 26.5.2014. u 18:42, Radovljica

 • 22

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  PITANJE 3Ko će pobediti 28.5.2014. na među-

  narodnoj prijateljskoj utakmici, Angola ili Maroko?

  Rezultat: 2:0 za Angolu, astrolog je dao tačan odgovor.

  Prvim timom vlada Mars koji se nala-zi u kardinalnom znaku svog izgona, a ka njemu aplicirataju Sunce i Mesec. Sunce tako dolazi u znak svog pada, a Mars je u licu Meseca. To daje sliku snage prvog tima na samom poćetku utakmice, ali ta snaga će slabiti i njegova igra neće biti dovoljno brza i neće imati puno napada na gol suparnika. Pored toga, Mars je u

  znaku egzaltacije Saturna, pa znamo da tom timu istrajnost sigurno neće nedo-stajati.

  Saturn je vladar 7. kuće suparničkog tima. Pored toga što je peregriniran i sa-mim tim nekako izgubljen, nalazi se na

  malefičnom stepenu, a i retrogradan je, pa će taj tim igrati do-sta nepove-zano. Pošto je vrh 7. kuće u kardinal-nom znaku, bar će poče-tak igre biti zanimlj ivi-ji nego njen dalji tok.

  Odluču-jući faktor pobede prvog tima je bolje postavljen vladar koji je, iako je u izgo-nu, ipak snažniji od vladara suparničkog tima koji nema nikakvo dostojanstvo pa je još slabiji. Drugi pokazatelj je kvalitet 5. kuće koji je fiksan i samim tim bolji od kardinalnog u kome je 7. kuća.

  Pitanje primljeno e-mailom: 28.5.2014, u 8:46, Radovljica

 • 23

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Venera, vladar 5. kuće, je u padu, u sekstilu sa Merkurom, vladarom 7. kuće i u konjunkciji sa Južnim čvorom, a na kraju 5. kuće imamo egzaltirani Mesec, dok je sama 5. kuća fiksnog kvaliteta.

  Merkur je na svome u znaku svog tripliciteta i znaku egzaltacije Severnog čvora, a na kraju 7. kuće je spori, egzal-tirani Jupiter, dok su Blizanci na vrhu 7. kuće promenljivog kvaliteta.

  Šta je u ovom primeru presudilo i donelo pobedu prvom timu? Vladar dru-gog tima je bolje postavljen, ali je 7. kuća slabijeg kvaliteta, a Jupiter, koji se nala-

  zi pri nje-nom kra-ju, daleko je sporiji od Mese-ca koji je pri kraju kuće pr-vog tima. To što je vladar pr-vog tima u konjunk -ciji sa Juž-nim čvo-rom govori

  nam da taj tim u poslednje vreme igra nešto lošije i stoga to nije bio dovoljan faktor za pobedu.

  A da li je pitač dobro uložio novac? Da, pitač ponovo dobija. Vladar 2. kuće je retrogradni Saturn i nalazi se u 11. kući koja je povezana sa igrama na sreću i prima trigon od egzaltiranog Jupitera koji je vladar Ascendenta. I u ovom slu-čaju vidi se da nije igrao sa većim nov-cem, pošto je Saturn u opoziciji za egzal-tiranim Mesecom u kući igara na sreću.

  Pitanje primljeno e-mailom: 27.5.2014, u 21:32, Radovljica

 • 24

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  PITANJE 4Ko će pobediti 29.5.2014. na među-

  narodnoj prijateljskoj utakmici, Kame-run ili Paragvaj?

  Rezultat: 2:1 za Paragvaj, astrolog je dao tačan odgovor.

  Vladari 5. kuće i 7. kuće su Jupiter i Saturn. Da je reč o prijateljskoj utakmi-ci govori nam njihov međusobni trigon.

  Na prvi pogled Jupiter je bolje položen, jer je egzaltiran i obećava pobedu prvom timu, dok Saturn nema dostojanstvo.

  Međutim, na kraju 5. kuće nalazi se malefik Pluton, što bi moglo da pruži šan-su za pobedu drugom timu. Pored toga,

  5. kuća nosi pro-m e n l j i v i kvalitet, a 7. kuća je u fiksnom kvalitetu, što takođe daje više mogućno-sti drugom timu.

  Pitanje primljeno e-mailom: 29.5.2014, u 10:28, Radovljica

 • 25

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Peta kuća je na samom početku zna-ka Blizanca i zajedno sa Suncem i Mese-com obećava dobro razpoloženje prvog tima. Tu egzaltira i Severni čvor, što zna-či da tim već neko vreme dobro igra, ali je njegov vladar Merkur na poslednjem stepenu, pa je moguće da je tome došao kraj. Merkur je u svom sedištu, a utakmi-ca se odigrala na domaćem terenu prvog tima. Sa vladarem 7. kuće Mesecom nije u aspektu.

  U 7. kući nalazi se egzaltirani Jupi-ter, koji bi drugom timu mogao doneti ushićenje pobede. Vladar 7. kuće je pre-

  regrinirani Mesec koji se nalazi u bliskoj konjunkciji sa drugim v l a d a r o m 7. kuće, S u n c e m , koje takođe nema do-stojanstvo, pri čemu se oboje na-laze u kući

  prvog tima i oduzimaju mu snagu, dono-seći pobedu drugom timu.

  Pored toga, promenljivi kvalitet 5. kuće gubi, dok kardinalni kvalitet 7. kuće pobeđuje.

  A da li je pitač dobro uložio novac? Da, vladar 2. kuće Saturn nalazi se u aplikacionom trigonu sa egzaltiranim Jupiterom. A drugi vladar Uran nalazi se u sportski razpoloženom znaku Ovna i to na kraljevskom stepenu. Njihov dis-pozitor Mars pravi aplikacioni trigon sa Mesecom.

  Pitanje primljeno e-mailom: 28.5.2014, u 23:02, Radovljica

 • 26

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  PITANJE 5Ko će pobediti 31.5.2014. na među-

  narodnoj prijateljskoj utakmici, Bosna i Hercegovina ili Obala Slonovače?

  Rezultat: 2:0 za Obalu Slonovače, astrolog je dao tačan odgovor.

  Početak 5. kuće u Jarcu i Pluton u pr-voj polovini kuće prvog tima ne obeća-va. Saturn je retrogradan u kući u kojoj nema dostojanstvo, što takođe daje sla-bu mogućnost za pobedu. Sa druge stra-ne, Jupiter,kao jedan od vladara 7. kuće, jeste egzaltiran, a drugi vladar Neptun u 7. kući je u svom sedištu, što drugom timu daje bolji položaj.

  Inače su vladari 5. i 7. kuće u separa-ciji. A Mesec neće napraviti aspekt prije

  promene znaka. Dispozitori takođe nisu u aspektu.

  U svim primerima do sada, osim u jednom, pobedio je tim čija je kuća bila boljeg kvaliteta, to jest fiksnog kvaliteta. A ovde imamu kuću pobedničkog tima

  p r o m e n -ljivog kva-liteta, a tima koji je izgubio kardinal-nog kvali-teta, pa bi po ovoj lo-gici drugi tim trebalo da pobedi.

  O n o što je pre-sudilo kod p o b e d e

  jesu vladari posmatranih kuća. Vlada-ri pobedničkog tima, Jupiter i Neptun, nalaze se u egzaltaciji i sedištu, što timu daje dvostruku snagu, dok je zastupnik drugog tima peregrinirani Saturn, a po-red toga u njegovoj kući nalazi se i male-fik Pluton.

  Pitanje primljeno e-mailom: 30.5.2014, u 11:58 Radovljica

 • 27

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Vladar 5. kuće je Venera, na počet-nom je stepenu i u znaku svog sedišta, što je povoljno za pobedu prvog tima. Takođe, vladar 7. kuće je na početnom stepenu i u 7. kući u kojoj nema dosto-janstvo, a to opet obećava bolji ishod za prvi tim. Pored toga, 5. kuća je fiksna, dok je 7. kuća promenljiva.

  Zanimljivo je da nije pobedio prvi, već drugi tim. Mesec nije napravio as-pekt pre promene znaka, što bi moglo ukazati na preokret događaja. On je bez

  dostojan-stva, ali ipak radi za 7. kuću d r u g o g tima u ko-joj se na-lazi. Ista priča je i sa vladarom 7. kuće, M e r k u -rom, koji bez do-stojanstva

  svojom pozicijom u njoj daje podršku drugom timu. Priču pred kraj zaokružu-je egzaltirani Jupiter koji govori u korist pobede. Dok je sa druge strane vladar prvog tima u konjunkciji sa Južnim čvo-rom, što nosi mogućnost poraza.

  A da li je pitač dobro uložio novac? Da, vladar 2. kuće Saturn je u aplikacio-nom trigonu sa egzaltiranim Jupiterom.

  Pitanje primljeno e-mailom: 29.5.2014, u 21:37, Radovljica

 • 28

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  PITANJE 6Ko će pobediti 7.6.2014. na međuna-

  rodnoj prijateljskoj utakmici, Meksiko ili Portugal?

  Rezultat: 1:0 za Portugal, astrolog je dao tačan odgovor.

  Vladar prvog tima i 5. kuće je retro-gradni Saturn bez dostojanstva. U sepa-racionom kvinkunksu je sa svojim suvla-darom, što bi moglo ukazati na određene događaje u samom timu, pa bi njihova

  igra zbog toga mogla biti slabija. Znak Vodolije na vrhu 5. kuće daje fiksni kva-litet, a u fiksnom znaku je i Saturn.

  Ovan je na vrhu 7. kuće i kardinalnog je kvaliteta. Mars kao vladar kuće drugog tima je u izgonu, što je ipak bolje od sta-

  nja vladara prvog tima. Položen je u kardinal-nom znaku.

  M e s e c neće napra-viti aspekt pre prome-ne znaka. Ali Uran na vrhu 7. kuće i na kraljev-skom ste-penu dono-si prijatno

  iznenađenje drugom timu, dok je za prvi tim to iznenađenje zbog kvinkunksa sa Saturnom, vladarom 5. kuće, neprijatno.

  Pitanje primljeno e-mailom: 6.6.2014, u 15:15, Radovljica

 • 29

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Ako upoređujemo kuće po kvalitetu, 7. kuća je kardinalna, dok je 5. kuća pro-menljiva i stoga u lošijoj poziciji, što ide u korist drugom timu.

  Merkur je vladar 5. kuće i prvog tima i nema dostojanstvo, dok je Mesec vla-dar 7. kuće i drugog tima u svom triplici-tetu, što ponovo donosi bolju mogućnost za pobedu drugog tima.

  Uklješteni znak Lava u 7. kući mo-gao bi doneti neki upliv naročito jer je

  njegov vla-dar Sunce u kvadratu sa vlada-rom dru-gog tima, Mesecem, ali je taj kvadrat se-paracioni i odnosi se na proš-lost. Pored toga, Sun-ce je pre-regrinirano

  i nema dovoljno snage da ugrozi drugi tim. Baš suprotno, svojom pozicijom smanjuje aktivno delovanje prvog tima, što je još jedan faktor koji je omogućio pobedu drugom timu.

  A da li je pitač dobro uložio novac? Da, vladari su Neptun, koji je u svom se-dištu i egzaltrani Jupiter.

  Pitanje primljeno e-mailom: 5.6.2014, u 23:23, Radovljica

 • 30

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  2.5. Tumačenje rezultataU ovom radu posmatrala se razlika

  između atmosfere trenutaka u kojima je pitanje poslato i primljeno. Pokušali smo da otkrijemo koja daje bolji horarni odgovor i stoga upoređivali šest pitanja. Uz svako pitanje stoje dve atmosfere – poslatog pitanja i primljenog pitanja.

  PITANJE 1

  U ovom primeru slika o timu koji pobeđuje jasnija je iz horoskopa naprav-ljenog za trenutak u kome je pitanje po-slato astrologu. Svi indikatori daju jasan odgovor. U primeru napravljenom za trenutak u kome je astrolog primio pita-nje, peregrinirani vladar 7. kuće mogao bi da nas zavede da pomislimo kako će drugi tim izgubiti, naročito kada ne bi bilo malefične planete u 5. kući, koja je na kraju presudila rezultat utakmice, te je izgubio prvi tim.

  PITANJE 2

  U ovom primeru slika o timu koji pobeđuje jasnija je iz horoskopa naprav-ljenog za trenutak u kome je astrolog primio pitanje. Indikatori kao što su do-stojanstvo planeta i kvalitet znakova dali su jasniji odgovor. U primeru napravlje-nom za trenutak u kome je pitanje po-slato, prvi tim je imao bolje vladarstvo, a drugi tim bolji kvalitet, pa je na kra-ju odlučio treći faktor. To je aplikaciona konjunkcija vladara 7. kuće sa Južnim čvorom, što je konačno ukazalo na pobe-du prvog tima.

  PITANJE 3

  U ovom primeru slika o timu koji pobeđuje jasnija je iz horoskopa naprav-

  ljenog za trenutak u kome je astrolog primio pitanje. Indikatori kao što su do-stojanstvo planeta i kvalitet znakova dali su jasniji odgovor. U primeru napravlje-nom za trenutak u kome je pitanje posla-to prvi tim je imao bolji kvalitet, a drugi tim bolje vladarstvo, pa je na kraju odlu-čio treći faktor, to jest planete u odgova-rajućim kućama. U 5. kući je brzi Mesec, dok je u 7. kući sporiji Jupiter što daje sliku pobede prvog tima.

  PITANJE 4

  U ovom primeru slika o timu koji po-beđuje je ista u oba slučaja. O oba prime-ra prvi tim ima bolje dostojanstvo i sla-biji kvalitet. U horoskopu napravljenom za trenutak u kome je astrolog primio pitanje, pobedu drugog tima presudio je malefik Pluton na samom kraju 5. kuće. A u horoskopu napravljenom za trenu-tak u kome je pitanje poslato odlučujuće su bile peregrinirane planete u 5. kući, koje su oduzele snagu prvom timu, što je dovelo do pobede drugog tima.

  PITANJE 5

  U ovom primeru slika o timu koji pobeđuje jasnija je iz horoskopa naprav-ljenog za trenutak slanja pitanja. Indi-katori kao što su dostojanstvo planeta i kvalitet znakova dali su jasniji odgovor u korist drugog tima. U primeru horosko-pa napravljenog za trenutak u kome je astrolog primio pitanje prvi tim ima bo-lji kvalitet, a drugi tim bolje vladarstvo, pa na kraju odlučuje treći faktor. Na kra-ju 7. kuće je položen egzaltirani Jupiter, što konačno ukazuje na pobedu drugog tima.

 • 31

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  PITANJE 6

  I u ovom primeru slika o timu koji pobeđuje jasnija je iz horoskopa naprav-ljenog za trenutak slanja pitanja. Indi-katori kao što su dostojanstvo planeta i kvalitet znakova dali su jasniji odgovor u korist drugog tima. U primeru horosko-pa napravljenog za trenutak u kome je astrolog primio pitanje prvi tim ima bolji

  kvalitet, a drugi tim bolje vladarstvo, pa na kraju odlučuje treći faktor. Ovog puta to je Uran na početku 7. kuće, što konač-no ukazuje na pobedu drugog tima, jer nam govori da ništa nije onako kao što na prvi pogled izgleda.

  Sledeća tabela prikazuje podatke koje smo dobili:

  PITANJE REZULTAT A B BOLJE PITANJE POSTAVLJENO PITANJE POSLANO POKAZUJEVLADARSTVO KVALITET DRUGO VLADARSTVO KVALITET DRUGO

  1 0-1 B tim 1 egzaltacija promenljiv ♇u 5.kući izgon kardinalni ☋u 5.kući

  + - - - - -tim 2 peregriniran fiksni lice fiksni ☉u 7

  - + + + +2 3-2 A

  tim 1 izgon fiksni egzaltiran separativni vl. 7 ☌☋+ + + - -

  tim 2 peregriniran kardinalni izgon fiksni- - - +

  3 2-0 Atim 1 izgon fiksni pad fiksni ☽u 5.kući

  + + - + +tim 2 peregriniran kardinalni sedište separativni ♃u 7.kući

  - - + - -4 1-2 ISTO

  tim 1 egzaltacija separativni ♇u 5.kući sedište separativni peregrinirana+ - - + - planeta u 5.kući

  tim 2 peregriniran fiksni peregriniran kardinalni- + - +

  5 0-2 Btim 1 peregriniran kardinalni ♇u 5.kući sedište fiksni

  - - - + +tim 2 egzaltacija fiksni peregriniran separativni

  + + - -6 0-1 B

  tim 1 peregriniran fiksni peregriniran separativni- + - -

  tim 2 izgon kardinalni ♅u 7.kući triplicitet kardinalni+ - + + +

  Rezultati istraživanja

 • 32

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Na osnovu iznesenog ne može se reći da je horarna astrologija dala jasni-je odgovore kroz horoskop napravljen za trenutak postavljanja pitanja i horo-skop napravljen za trenutak slanja pita-nja astrologu e-mailom. Od šest primera samo polovina je dala bolji rezultat za taj trenutak. Dva primera dali su jasni-ji odgovor iz horoskopa napravljenog za trenutak u kome je astrolog primio i ra-zumeo pitanje, dok je jedan primer no-sio isti odgovor za oba slučaja – i kroz horoskop napravljen za trenutak postav-ljanja, i kroz horoskop napravljen za tre-nutak primanja pitanja. Grafički prikaz je na sledećoj slici:

  Snaga atmosfere primljeno - poslato

  Pošto smo ustanovili da nema zna-čajne razlike između datih atmosfera, dalje posmatramo svih dvanaest horar-nih horoskopa. Prvo nas zanimaju rezul-tati njihovog upoređivanja po faktorima dostojanstva, kvaliteta i dugih, kao što su prisutnost planeta u 5. ili 7. kući, pre-nos svetla i slično.

  Kod dostojanstava i kvaliteta dobili smo jednak rezultat. U osam primera je presudio bolji kvalitet, većinom fiksni; četiri puta u horoskopu napravljenom za trenutak primanja pitanja i dva puta za trenutak u kome je pitanje poslato.

  Takođe, u osam primera pobedio je tim čiji vladari su imali bolje dostojan-stvo, u četiri primera iz horoskopa na-pravljenog za trenutak primanja pitanja i dva primera za trenutak slanja pitanja. To ne znači da je pobednički tim istovre-meno imao i najboljeg vladara i kvalitet.

  To prikazuje sledeća tabela:

  Faktori

  Jasno je da je u primerima dobrog dostojanstva i lošeg kvaliteta, ili obrnu-to, odlučivao neki treći faktor. Ali zani-mljivo je to da se u dva od pet primera desilo da je pobedio tim koji je imao vla-dara lošijeg dostojanstva i lošiji kvalitet kuće. U tim slučajevima tačan odgovor je došao kroz treće faktore.

  Odlučije drugi faktor

 • 33

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  3. ZAKLJUČAKNa horarno pitanje možemo odgo-

  varati preko horoskopa napravljenog za trenutak u kome pitač pošalje sms ili e-mail ili zamoli treću osobu da prene-se pitanje astrologu. A drugi relevantan momenat je kada je to pitanje stiglo do astrologa, kada ga je on čuo i razumeo.

  Pored toga uvek je dobro da pre nego što napravimo horarni horoskop pogle-damo i elekcioni horoskop. Taj veštački odabrani trenutak je živi entitet koji opi-suje ono što se započelo i možemo videti da li podržava započeto ili ne. Pri tome nije uvek potrebno da tražimo najugod-niji momenat, naročito ako natus u na-talu nema sve potrebne kodove, jer ne možemo odabrati energiju trenutka koja je puno bolja od natusove. Dovoljno je da pogledamo generalnu atmosferu. U našem primeru ona je prva ukazala na gubitak u opkladama za prvu utakmicu. Tek onda smo odgovore tražili i u horar-noj astrologiji.

  Predpostavljali smo da je atmosfera trenutka u kome je pitanje postavljeno i

  poslato drugačija od atmosfere trenutka u kome je astrolog to pitanje primio. Me-đutim rezultati su varijabilni i ne može se tvrditi da je energija bilo kog od ta dva trenutka jača od energije drugog trenut-ka, bar ne u meri koja bi to napravilo drastičnu razliku.

  Kako su dostojanstvo i kvalitet odre-đenih vladara i njihovih kuća jaki fakto-ri potvrđivanja odgovora, mogli bismo očekivati da je prisutnost oba faktora dovoljna da nas dovede do relevantnog odgovora. U ovih dvanaest atmosfera to se, ipak, pokazalo kao tačno samo u dva primera, i to je dovoljno da se ta pretpo-stavka odbaci.

  Možemo zaključiti da ne postoji zna-čajna razlika između horoskopa naprav-ljenog za trenutak u kome pitač postavi pitanje i trenutka u kome ga astrolog čuje. Sve je u nijansama. Znači da je uvek potrebno uzeti u obzir sve faktore i summa summarum presuditi odgovor.

  Ali, u svakom slučaju, da bismo do-bili relevantnije odgovore trebalo bi raz-motriti više horoskopa.

  4. LITERATURA I PRILOZIKNJIGE:Imširagić L., dr.: Astrološki kodovi, Astro.Lab, Beograd, 2005.Lekcije iz prognostičkih tehnika, elekcione i horarne astrologije za II godinu studija.John Frawley, Udžbenik horarne astrologije.INTERNET STRANICE:http://en.wikipedia.org/wiki/William_Lillyhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Astrologija#Horarna_astrologijahttp://profesionalnaastrologija.com/clanci.php?kategorija=9http://www.pozitivke.net/article.php/Najvecja-Avtoriteta-Horarna-Astrologija/

  printhttp://tajnekladionica.bloger.index.hr/post/kako-kladionice-racunaju-koeficijen-

  te/6660367.aspx

 • 34

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Prilog 1: Uporedni aspekti Natal – Astrolog

 • 35

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Prilog 2: Uporedni aspekti Astrolog - Natal

 • 36

  Sportsko klađenje u horarnoj astrologiji Mojca Vene

  Prilog 3: Ptolomejeva tabela digniteta