spontan regrese olan lomber disk hernisi: Üç olgu .25 spontan regrse olan lomber disk hernisi:

Download Spontan Regrese Olan Lomber Disk Hernisi: Üç Olgu .25 Spontan Regrse Olan Lomber Disk Hernisi:

Post on 16-Sep-2018

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 24 Sinir Sistemi Cerrahisi / Cilt 4 / Say 1, 2014

  Spontan Regrese Olan Lomber Disk Hernisi: Olgu Sunumu

  Mehmet KaRa 1, aram BaKRc 2, cem Din 3, Celal Ahmet iplikiolu 1 1 Bayndr erenky Hastanesi, Nroirrji Klinii, stanbul2 Surp Prgi Ermeni Hastanesi, Nroirrji Klinii, stanbul3 Eyp Devlet Hastanesi, Nroirrji Klinii, stanbul

  Olgu Sunumu

  1934te Mixter ve Barrn (7) lomber disk hernisi cerrahi tedavisini tanmlamasndan beri birok hasta cerrahi tedavi edilmek-tedir. Son yllarda gelien minimal invaziv yn-temler de bu sayy arttrmaktadr. Buna ramen, lomber disk hernisi hastalarnn ounluunda konservatif tedavi uygulanmaktadr. Konservatif tedavinin baarl olduu hastalarda ise radyo-lojik iyileme gzlenmemektedir. Yine de artan sayda ekstrde disk materyalinin kld, yok olduu olgular rapor edilmektedir (3,8,9,11). Bu makalede spontan olarak regrese olan lomber disk olgusu sunulmutur.

  olGu SunuMlARI

  Olgu 1: Elli yanda erkek hasta, Aralk 2006da ani balayan sol bacak ars yakn-mas ile bavurmu, hastann yaplan muaye-nesinde, sol bacakta laseque 30 derecede po-zitif, motor defisit yok, sol L5-S1 dermatomal hipoestezi mevcut ve sol ail refleksi hipoaktif bulundu. Yaplan lomber MRG tetkikinde sol L5-S1 ekstrde disk hernisi saptand (Resim 1a). Hastaya operasyon nerildi. Hasta operas-yonu kabul etmedi. Hastann takiplerinde ar yaknmalar ve radikler bulgular dzeldi. Haziran 2007de hastaya yaplan lomber MRG tetkikinde sol paramedian L5-S1 ekstrde disk hernisinin spontan regresyona gittii gzlendi (Resim 1b).

  Alnd tarih: 22.01.2012 Kabul tarihi: 03.03.2014Yazma adresi: Uzm. Dr. Cem Din, erenky Emniyet k. No: 4/16 Ataehir 34752 stanbule-mail: drcemdinc@yahoo.com

  Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 4(1):24-28, 2014doi:10.5222/sscd.2014.024

  Disk herniasyonu yaygn bir hastalktr ve servikal, torakal ve lomber seviyelerde karmza kar. Ancak, herniye disk materyalinin konservatif tedavi srasnda spontan regresyonu ender bir durum-dur. Manyetik rezonans grntlemenin yaygnlamas ile artan sayda olgular rapor edilmitir. Temelde farkl mekanizma olduu dnlmtr. Biz bu makalede spontan regresyon gsteren lomber disk hernisi olgusu sunuyoruz.

  Anahtar kelimeler: Spontan, disk, herniasyon, regresyon

  J Nervous Sys Surgery 2014; 4(1):24-28

  Spontaneous Regression of Lumbar Disc Herniation: Three case ReportsDisc herniation is a common disease, and arises in cervical, thoracic, and lumbar levels. However, spontaneous regression of herniated disc material is a rare case encountered during the conservative treatment. With the expanding use of the Magnetic Resonance Imaging, an increasing number of cases have been reported. Basically three different mechanisms were considered. In this article we present three cases of lumbar disc herniation which demonstrated spontaneous regression.

  key words: Spontaneous, disc, herniation, regression

  J Nervous Sys Surgery 2014; 4(1):24-28

 • 25

  Spontan Regrse Olan Lomber Disk Hernisi: Olgu Sunumu

  Sinir Sistemi Cerrahisi / Cilt 4 / Say 1, 2014

  Resim 1a. T2 arlkl sagittal MRG incelemesinde, l5-S1 seviye-sinde ekstrde disk hernisi izlenmekte.

  Resim 1b. kontrol MRG incelemesinde T2 arlkl sagittal kesit-te, l5-S1 seviyesindeki ekstrde disk fragmannn spontan olarak regrese olduu izleniyor.

  Resim 2a. T2 arlkl sagittal MRG incelemesinde, l5-S1 seviyesinde kaudale migrasyon gsteren sekestre disk her-nisi izleniyor.

  Resim 2b. T2 arlkl kontrol MRG incelemesinde sagittal kesit-te, l5-S1 seviyesindeki kaudale migrasyon gsteren sekestre disk hernisinin spontan regrese olduu izlenmekte.

 • 26

  M. Kara, A. Bakrc, C. Din, C. A. plikiolu

  Sinir Sistemi Cerrahisi / Cilt 4 / Say 1, 2014

  Olgu 2: Krk yedi yanda erkek hasta, Ocak 2008de ar kaldrma sonras balayan bel ve sa bacak ars yaknmas ile bavurmu ve hastann yaplan muayenesinde sa bacak-ta laseque 45 derecede pozitif, motor defisiti yok, sa S1 dermatomuna uyan hipoestezi, sa ail refleksi hipoaktif olarak bulundu. Yaplan lomber MRG tetkikinde sa L5-S1 sekestre ve hafif kaudale migrasyon gsteren disk herni-asyonu saptand (Resim 2a). Operasyon ne-rilen hasta, operasyonu kabul etmedi. Medikal tedavi ile 3 ay ierisinde yaknmalar azalarak kayboldu. Ekim 2008de ar ve radikler bul-gular tamamen geen hastaya yaplan lomber MRG tetkikinde sa L5-S1 mesafesindeki se-kestre fragmann tamamen kaybolduu ve sa S1 kknn serbestletii gzlendi (Resim 2b).

  Olgu 3: Altm yanda erkek hasta, Austos 2009da bahede alt srada ani olarak balayan bel ve sa bacak ars yaknmas ile bavurmu ve hastaya yaplan muayenede sa bacakta laseque 30 derecede pozitif, sa L5-S1 dermatomal hipoestezi, sa ail hipoaktif, mo-tor defisit saptanmad. Yaplan lomber MRGde sa paramedian L5-S1 ekstrde disk hernisi ve grade 1 spondilolistesiz saptand (Resim 3a, 3b). Hastaya operasyon nerildi, ancak hasta operasyonu kabul etmedi. Medikal tedavi ile hastann yaknmalar azalarak kayboldu. Nisan 2010da yaplan lomber MRG tetkikinde sa L5-S1 mesafesindeki ekstrde diskin spontan regrese olduu ve sa S1 kk zerindeki bas-nn kalkt gzlendi (Resim 3c, 3d).

  TARTIMA

  lk kez 1984 ylnda Guinto (4) bilgisayarl to-mografi ile disk regresyonunu gstermitir. 1985te ise Teplide ve Flaksin Manyetik Rezo-nans kullanarak spontan regresyonu grntle-milerdir.

  Spontan disk regresyonu servikal, torakal veya

  Resim 3a, 3b: T2 arlkl sagittal ve aksiel MRG kesitlerinde, sa l5-S1 ekstrde disk hernisi ve l5-S1 Grade-I spondilolistezis izle-niyor.

 • 27

  Spontan Regrse Olan Lomber Disk Hernisi: Olgu Sunumu

  Sinir Sistemi Cerrahisi / Cilt 4 / Say 1, 2014

  lomber blgede grlebilir. Yine de bu durum olgularn olduka az bir ksmnda tespit edilebil-mektedir.

  Spontan disk regresyonunun nedeni hlen ak deildir. mekanizma sorumlu tutulmaktadr (1,2,9). Birincisi disk materyalinin disk mesafesine geri girmesidir. Bu teorik olarak olabilen ve trak-siyon tedavisinin temelini tekil eden grtr. kinci gr ekstrde disk materyalinin suyunu kaybederek klmesidir. Bu taze disk olarak tanmlanan T2 arlkl grntlerde daha ak renkli olan disk materyalleri iin geerli olabilir. Son gr ise disk materyaline kar inflamatu-var bir yantn gelimesi ve buna bal enzimatik ve fagositik olarak diskin erimesidir. Deneysel ve patolojik baz almalar da bu gr destek-ler niteliktedir. Sekestre -serbest- paralar subli-gamentz olanlara gre daha sklkla regresyona uramaktadrlar (9,10,12).

  mmnohistokimyasal almalar dejenere dis-ki evreleyen granlasyon dokusunda proinfla-matuar sitokinlerin (interlkin-1 ve tmr nek-roz faktr) salndn gstermitir (6). Yine bu sitokinler disk erimesine yol aan granlasyon dokusu ve kondrositlerden mettalo yapmn uyarr (5).

  Litaretrdeki spontan regresyon olgularnda, regresyonun ou kez 6 ay ile 1 yl arasndaki tetkiklerde tespit edildii bildirilmitir. Ancak 2 ay gibi ksa srede rezorbsiyonun gerekletii olgular da yaynlanmtr. Genellikle bu yayn-lanan olgularda klinik iyileme de mevcuttur ve ou kez de klinik iyileme 1-2 hafta gibi ksa srede olmaktadr. Bu nedenle ok sk olmayan spontan disk hernisi rezorbsiyonu olasl cerra-hi karar etkilemektedir.

  Resim 3c, 3d. kontrol MRG incelemesinde, T2 arlkl sagittal ve aksiel kesitlerde, sa l5-S1 ekstrde disk materyalinin regrese olduu izleniyor.

 • 28

  M. Kara, A. Bakrc, C. Din, C. A. plikiolu

  Sinir Sistemi Cerrahisi / Cilt 4 / Say 1, 2014

  kAYnAklAR

  1. Borota L, Jonasson P, agolli a. Spontaneous resorp-tion of intradural lumbar disc fragments. Spine J 2008; 8(2):397-403.

  http://dx.doi.org/10.1016/j.spinee.2006.11.0042. Buttermann GR. Lumbar disc herniation regression

  after successful epidural steroid injection. J Spinal Di-sord Tech 2002;15(6):469-76.

  http://dx.doi.org/10.1097/00024720-200212000-000073. Gezici AR, Ergn R. Spontaneous regression of a huge

  subligamentous extruded disc herniation: short report of an illustrative case. Acta Neurochir 2009;151(10):1299-300.

  http://dx.doi.org/10.1007/s00701-009-0370-x4. Guinto Fc Jr, Hashim H, Stumer M. CT demonstra-

  tion of disc regression after conservative therapy. Am J Neuroradiol 1984;5(5):632-633.

  5. Haro H, Shinomiya k, komori H, okawa A, Saito I, Miyasaka n, et al. Upregulated expression of chemo-kines in herniated nucleus pulposus resorption. Spine 1996;(21)14:1647-52.

  http://dx.doi.org/10.1097/00007632-199607150-000066. Ito T, Yamada M, Ikuta F, Fukuda T, Hoshi SI,

  kawaji Y, et al. Histologic evidence of absorption of sequestration-type herniated disc. Spine 1996;15; 21(2):230-4.

  7. Mixter W, Barr JS. Ruptured of the intervertebral disc with involvement of spinal canal. N Eng J Med 1934;211:210-5.

  http://dx.doi.org/10.1056/NEJM1934080221105068. Reyentovich A, Abdu WA. Multiple independent,

  sequential, and spontaneously resolving lumbar inter-vertebral disc herniations: a case report. Spine 2002; 27(5):549-53.

  9. Sabuncuolu H, ozdoan S, Timurkaynak E. Spon-taneous regression of extruded lumbar disc herniation: report of two illustrative case and review of the literatu-re. Turk Neurosurg 2008;18(4):392-6.

  10. Sakai T, Tsuji T, Asazuma T, Yato Y, Matsubara o, nemoto k. Spontaneous resorption in recurrent intradural lumbar disc herniation. Case Report 2007; 6(6):574-8.

  11. Senoglu M, Yuksel KZ, Yuksel M. Spontaneous reg-ression of Lumbar Disc Herniation: Report of Two Ca-ses. Journal of Neurological Sciences 2006;23(4):339-43.

  12. Singh P, Singh aP. Spontaneous resorption of extruded lumber disc fragment. Neurol India 1999;47(4):338-9.