spisak odobrenih radnih udbenika, udbenika, prirucnika radnih listova i zbirki zadataka za osnovne...

Author: dela8762

Post on 06-Apr-2018

247 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  1/48

  1

  SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDBENIKA, UDBENIKA,PRIRUNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZAOSNOVNE KOLE, GIMNAZIJE I SREDNJE TEHNIKE I

  STRUNE KOLE U KOLSKOJ 2011/2012. GODINI

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  2/48

  2

  BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA O

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE FEDERAL MINISTRY OF

  FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I ZNANOSTI EDUCATION AND SCIENCE

  Broj: 06-38-8-4301/11Mostar, 30. 7. 2011. godine

  Na osnovu lana 3. Zakona o izdavakoj djelatnosti (Slubeni list SR BiH, broj 35/90 i Slubeni listR BiH, broj 3/93 i 23/93), lana 20. Pravilnika o postupku pripremanja i odobravanja udbenika, radnih

  udbenika, prirunika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje kole, broj 03-38-5278/09, usvojenogna sjednici Vijea za usklaivanje udbenike politike, odranoj 11. 9. 2009. godine, odluka o izmjeni i

  dopuni Pravilnika o postupku pripremanja i odobravanja udbenika, radnih udbenika, prirunika i drugih

  nastavnih sredstava za osnovne i srednje kole, broj 06-38-8-4013/10 od 28. 4. 2010. godine, odnosno broj06-38-8-5714/10 od 9. 7. 2010. godine i broj 06-38-8-4351/11 od 11. 7. 2011. godine, kao i Protokola o

  saradnji u oblasti obrazovanja i nauke, potpisanog izmeu nadlenog federalnog i kantonalnih obrazovnihvlasti Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeniko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Srednjobosanskog i Kantona

  Sarajevo, Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH, donosi

  SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDBENIKA, UDBENIKA, PRIRUNIKA, RADNIH LISTOVA IZBIRKI ZADATAKA ZA OSNOVNE KOLE, GIMNAZIJE I SREDNJE TEHNIKE I STRUNE

  KOLE U KOLSKOJ 2011/2012. GODINI

  Iz prologodinjeg spiska briu se udbenici, prirunici i radne sveske za 1, 2. i 3. razreddevetogodinje osnovne kole koji su odobreni ranijih godina, a dodaju se, na osnovu Javnog konkursaza pribavljanje radnih udbenika za 1. razred, odnosno udbenika za 2. i 3. razred devetogodinjeosnovne kole od 13. 1. 2010. godine, odobreni radni udbenici za 1. razred, odnosno odobreniudbenici za 2. i 3. razred devetogodinje osnovne kole.

  Na prologodinji spisak dodaju se, takoer, odobreni udbenici za 8. razred devetogodinjeosnovne kole.

  S obzirom da je 3. 6. 2010. godine raspisan Stalni javni konkurs za pribavljanje rukopisaudbenika za gimnazije, srednje tehnike i srodne, srednje strune i srednje umjetnike kole,odobreno je i nekoliko novih naslova za srednju kolu, a postoji mogunost da se i u kolskoj2011/2012. godini izvri dopuna Spiska odobrenih radnih udbenika, udbenika, prirunika, radnih

  listova i zbirki zadataka za osnovne kole, gimnazije i srednje tehnike i strune kole.

  Preporuuje se koritenje udbenika i prirunika tri kolske godine.

  Svako kantonalno ministarstvo nadleno za obrazovanje ima pravo dodati naslove udbenika i drugih

  nastavnih sredstava koji su odobreni od strane njihovog ministarstva ili reducirati Spisak za one naslove za

  koje misle da se ne mogu upotrebljavati u njihovim kantonima.

  Direktori kola su duni obavijestiti sve nastavnike o Spisku udbenika i drugih nastavnih sredstava

  odobrenih za upotrebu u sljedeoj kolskoj godini i omoguiti nastavnikim aktivima izbor udbenika i drugihnastavnih sredstava do kraja augusta 2011. godine.

  S potovanjem

  MINISTAR

  Damir Mai

  Mostar, Dr. Ante Starevia bb, tel.: +387 36 355 700 (kabinet ministra), +387 36 355 753 (protokol), fax: +00387 36 355 742

  Moctap, . a , te.: +387 36 355 700 (kae ma), +00387 36 355 753 (ook), akc: +00387 36 355 742e-mail: [email protected]; [email protected], http://www.fmon.gov.ba

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  3/48

  3

  DEVETOGODINJA OSNOVNA KOLA

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  4/48

  4

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  1. RAZRED DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE

  1. Matalica- radni udbenik Zehra Hubijar'Djeija knjiga SarajevoBosanska rije Sarajevo

  2. Moja poetnica- radni udbenikVildana Mujaki, Dijana Kovaevi,armen Hamidovi

  ''Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  3. Prvanka- radni udbenik Hazema Nitovi, Ibro NitoviDjeija knjiga Sarajevo

  Bosanska rije Sarajevo

  4. Liliput- itanka- radni udbenik Jagoda Ilii Florex Tuzla

  5. itanka- radni udbenikHadem Hajdarevi,Mirsad Beirbai, Belma Dilberovi

  ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  6. Moja slova- radni udbenik Munevera Raidovi''Vrijeme'' Zenica

  ''Nam'' Tuzla7. Poetnica- radni udbenik Bahrudin Kurtagi, Izeta Tunovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  8. Matematika- radni udbenik Boko Jagodi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  9. Matematika- radni udbenik Eldina Dizdar''Bosanska knjiga

  Sarajevo

  10. Moja matematika- radni udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi''Vrijeme'' Zenica

  ''Nam'' Tuzla

  11. Raunica- radni udbenikIbro Nitovi, Adisa Bijedi,

  Hazema Nitovi

  Djeija knjiga Sarajevo

  Bosanska rije Sarajevo12. Matematika- radni udbenik Halida Zvornianin ''Klett Sarajevo13. Matematika- radni udbenik Abdulah Hodi ''Florex Tuzla

  14.Mali matematiki svijet- matematika- radniudbenik

  Branislava imi, Marko Mijatovi ''Florex Tuzla

  15. Matematika- radni udbenik Marinko Peji ''Svjetlost'' Sarajevo

  16. Svijet matematikih uda- radni udbenikMuamer Tinjak, Gabrijela Hrga,Vahida Kunovac

  ''Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  17. Moja okolina- radni udbenik Zinaida Livnjak''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  18. Moja okolina- radni udbenik Samira Lugavi, Mediha Pai''Bosanska knjiga''

  Sarajevo

  19. Moja okolina- radni udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi,

  Rusmira Gazdi, Svetlana Duvnjakovi

  ''Vrijeme'' Zenica

  ''Nam'' Tuzla20. Moja okolina- radni udbenik

  Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga,Vahida Kunovac

  ''Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  21. Moja okolina- radni udbenikAmira Idrizovi, Mirsada Jaganjac,Smajo Sulejmanagi

  ''Nam'' Tuzla''Vrijeme'' Zenica

  22. Moja okolina- radni udbenikIbro Nitovi, Hazema Nitovi,Adisa Bijedi

  Djeija knjiga SarajevoBosanska rije Sarajevo

  23. Moja okolina- radni udbenik Mirsada Begovi ''Klett Sarajevo

  24. Moja okolina- radni udbenik Ibro Borovina, Sabaheta Borovina ''Svjetlost'' Sarajevo

  25. Muzika kultura- radni udbenik Vesna KealoviDjeija knjiga Sarajevo

  Bosanska rije Sarajevo

  26. Muzika kultura- radni udbenik Refik Hodi''Nam'' Tuzla

  ''Vrijeme'' Zenica

  27. Muzika kultura- radni udbenik eljka Andri, Zlatan Mujki ''Florex Tuzla28. Muzika kultura- radni udbenik Naa Pejak, Dijana Mro ''Svjetlost'' Sarajevo

  29. Muzika kultura- radni udbenik Selma Ferovi, Indira Meki ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  30. Muzika kultura- radni udbenik Esad uman ''Bosanska knjiga''Sarajevo

  31. Likovna kultura- radni udbenik Jasna Mujki''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  32. Likovna kultura- radni udbenik Miralem Brki''Vrijeme'' Zenica

  ''Nam'' Tuzla

  33. Likovna kultura- radni udbenik Maja Hrvanovi, Indira Jaranovi ''Bosanska knjiga''

  Sarajevo

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  5/48

  5

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZ8IME AUTORA IZDAVAKA KUA

  2. RAZRED DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE1.

  itanka- udbenikMirsad Beirbai, Rasema Pelidija,Belma Dilberovi

  ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  2. Moja itanka- udbenik Vildana Mujaki, Dijana Kovaevi,armen Hamidovi

  ''Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  3. itanka- udbenik Zehra Hubijar ''Tugra'' Sarajevo

  4. Slovodar- udbenik Hazema Nitovi, Ibro Nitovi'Djeija knjiga SarajevoBosanska rije Sarajevo

  5. itanka- udbenikJagoda Ilii, Amira Salkovi,ime Ei

  ''Florex Tuzla

  6. Svijet matematikih uda- udbenikDana Gojai-Pezerovi,Hebib Natira, Sabiha Babovi

  ''Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  7. Moja matematika- udbenikVildana Mujaki, Dijana Kovaevi,armen Hamidovi

  ''Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  8. Matematika- udbenik Eldina Dizdar ''Bosanska knjiga'' Sarajevo

  9. Matematika- udbenik Boko Jagodi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  10. Matematika- udbenik Atija Fako'Djeija knjiga SarajevoBosanska rije Sarajevo

  11. Moja okolina- udbenik Zinaida Livnjak''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  12. Moja okolina- udbenik Samira Lugavi, Mediha Pai ''Bosanska knjiga'' Sarajevo

  13. Moja okolina- udbenikMuamera Tinjak, Gabrijela Hrga,Vahida Kunovac

  ''Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  14. Moja okolina- udbenikVildana Mujaki, Dijana Kovaevi,armen Hamidovi

  ''Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  15. Moja okolina- udbenikIbro Nitovi, Hazema Nitovi,Adisa Bijedi

  'Djeija knjiga SarajevoBosanska rije Sarajevo

  16. Muzika kultura- udbenik Refik Hodi''Vrijeme'' Zenica

  ''Nam'' Tuzla

  17. Muzika kultura- udbenik Vesna Kealovi'Djeija knjiga SarajevoBosanska rije Sarajevo

  18. Muzika kultura- udbenik eljka Andri, Zlatan Mujki ''Florex Tuzla19. Muzika kultura- udbenik Esad uman ''Bosanska knjiga'' Sarajevo

  20. Muzika kultura- udbenik Selma Ferovi, Indira Meki ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  21. Likovna kultura- udbenik Jasna Mujki''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  22. Likovna kultura- udbenik Miralem Brki''Vrijeme'' Zenica

  ''Nam'' Tuzla

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  3. RAZRED DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE

  1. ubor radosti - itanka- udbenik Zehra Hubijar'Djeija knjiga SarajevoBosanska rije Sarajevo

  2. itanka- udbenik Hazema Nitovi, Ibro Nitovi'Djeija knjiga SarajevoBosanska rije Sarajevo

  3. itanka- udbenik Azra Verlaevi ''Bosanska knjiga'' Sarajevo

  4. Moja itanka- udbenik ejla ehabovi, Jasminka ehabovi''Vrijeme'' Zenica

  ''Nam'' Tuzla

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  6/48

  6

  5. itanka- udbenik Selma Kopi''Vrijeme'' Zenica

  ''Nam'' Tuzla

  6. itanka- udbenik Altijana Ali, Alma Maala ''Svjetlost'' Sarajevo

  7. itanka- udbenik Belma Dilberovi ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  8. itanka- udbenikIsmeta Tunovi,Elvedina Gerun Fazli

  ''Klett Sarajevo

  9. itanka- udbenik Nusret Tobudi ''Buybook Sarajevo

  10. Engleski jezik- udbenik

  Mirela Vasi, Maja Mardei,

  Olinka Breka

  ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo11.

  Engleski jezik - ''English Adventure 1 -udbenik

  Anne Worrall, Elizabeth Kilbey,Asmir Mei

  ''Buybook Sarajevo

  12.Engleski jezik ''Family and Friends 1 -udbenik

  Naomi Simmons''ahinpai Sarajevo,Oxford University Press

  13. Matematika- udbenik Atija FakoDjeija knjiga Sarajevo

  Bosanska rije Sarajevo

  14. Moja matematika- udbenikVildana Mujaki, Dijana Kovaevi,armen Hamidovi

  ''Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  15. Matematika- udbenik Boko Jagodi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  16. Moja okolina- udbenikVildana Mujaki, Dijana Kovaevi,armen Hamidovi

  ''Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  17. Moja okolina- udbenik Zinaida Livnjak

  ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo18. Moja okolina- udbenik Mediha Pai ''Bosanska knjiga'' Sarajevo

  19. Moja okolina- udbenikMuamer Tinjak, Gabrijela Hrga,Vahida Kunovac

  ''Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  20. Moja okolina- udbenik Zijad Numi Djeija knjiga SarajevoBosanska rije Sarajevo

  21. Moja okolina- udbenik Ibro Borovina, Sabaheta Borovina ''Svjetlost'' Sarajevo

  22. Muzika kultura- udbenik Refik Hodi''Vrijeme'' Zenica

  ''Nam'' Tuzla23. Muzika kultura- udbenik eljka Andri, Zlatan Mujki ''Florex Tuzla

  24. Muzika kultura- udbenik Selma Ferovi, Indira Meki''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo25. Muzika kultura- udbenik Esad uman ''Bosanska knjiga'' Sarajevo

  26. Muzika kultura- udbenik Vesna Kealovi, Marko Baroevi 'Djeija knjiga SarajevoBosanska rije Sarajevo

  27. Likovna kultura- udbenik Jasna Mujki''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  28. Likovna kultura- udbenik Indira Jaranovi ''Bosanska knjiga'' Sarajevo

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  4. RAZRED DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE1. itanka udbenik Zehra Hubijar ''Bosanska rije'' Sarajevo

  2. itanka udbenik Hazema i Ibro Nitovi ''Bosanska rije'' Tuzla

  3. itanka udbenik Zejir Hasi, Jagoda Ilii i imo Ei ''Bosanska rije'' Tuzla

  4. Knjievnost radni listovi Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  5. Knjievnost radni listovi Hazema i Ibro Nitovi ''Bosanska rije'' Tuzla

  6. Knjievnost radni listovi ejla i Jasenka ehabovi''Vrijeme'' Zenica, ''Nam''

  Tuzla

  7. Na jezik udbenik Refik Buli ''Bosanska rije'' Tuzla

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  7/48

  7

  8. Na jezik udbenik Mirsad Beirbai''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  9. Na jezik udbenik Azra Verlaevi, Vesna Ali ''Bosanska knjiga'' Tuzla

  10. Na jezik prirunik Mirsad Beirbai ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  11. Na jezik prirunik Azra Verlaevi, Vesna Ali ''Bosanska knjiga'' Tuzla

  12. Na jezik radni listovi Mirsad Beirbai''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  13. Na jezik radni listovi Azra Verlaevi, Vesna Ali ''Bosanska knjiga'' Tuzla14. Na jezik radni listovi Refik Buli ''Bosanska rije'' Tuzla

  15. Radna biljenica za lektiru Nadida ukalo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  16. Matematika udbenik Atija Fako ''Bosanska rije'' Sarajevo

  17. Matematika udbenik Boko Jagodi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  18. Matematika udbenikDijana Kovaevi, armen Hamidovii Vildana Mujaki

  ''Vrijeme'' Zenica,''Nam''Tuzla

  19. Matematika prirunik Boko Jagodi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  20. Matematika prirunik Nasiha Fazli ''Bosanska knjiga'' Tuzla

  21. Matematika radni listovi Atija Fako ''Bosanska rije'' Sarajevo

  22. Matematika radni listovi Boko Jagodi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  23. Matematika radni listovi Nasiha Fazli ''Bosanska knjiga'' Tuzla

  24. Moja okolina udbenik Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  25. Moja okolina udbenik Samira Lugavi ''Bosanska knjiga'' Tuzla

  26. Moja okolina udbenik sa radnim listovima Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla

  27. Moja okolina prirunik Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  28. Moja okolina prirunik Samira Lugavi ''Bosanska knjiga'' Tuzla

  29. Moja okolina radni listovi Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  30. Moja okolina radni listoviDijana Kovaevi, armen Hamidovii Vildana Mujaki

  ''Vrijeme'' Zenica,''Nam''Tuzla

  31. Moja okolina radni listoviMuamer Tinjak, Vahida Kunovac iGabrijela Hrga

  ''Vrijeme'' Zenica,''Nam''Tuzla

  32.Likovna kultura udbenik sa radnimlistovima

  Aida Agi ''Bosanska rije'' Tuzla

  33. Likovna kultura udbenik Jasna Mujki''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  34. Likovna kultura udbenik Miralem Brki''Vrijeme'' Zenica, ''Nam''

  Tuzla

  35. Muzika kultura udbenik+ CD Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo36. Muzika kultura udbenik+ CD Refik Hodi

  ''Vrijeme'' Zenica, ''Nam''Tuzla

  37. Muzika kultura udbenikMarko Baroevi i MehmedBajraktarevi ''Svjetlost'' Sarajevo

  38. Muzika kultura udbenik eljka Andri, Zlatan Mujki i VesnaKealovi

  ''Bosanska rije'' Tuzla

  39. Muzika kultura prirunikeljka Andri, Zlatan Mujki i VesnaKealovi

  ''Bosanska rije'' Tuzla

  40. Muzika kultura prirunik Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  8/48

  8

  41. Muzika kultura prirunikMarko Baroevi i MehmedBajraktarevi

  ''Svjetlost'' Sarajevo

  42. Muzika kultura radni listovi Selma Ferovi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  43. Muzika kultura radni listovi Marko Baroevi i MehmedBajraktarevi

  ''Svjetlost'' Sarajevo

  44. Engleski jezik DIP IN 4 udbenik sa CD-om Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  45.Engleski jezik REACH FOR THE STARS 4 udbenik

  Magdalena Novak, Joica Nu,Danica . Novosel

  Nam Tuzla i VrijemeZenica

  46.Engleski jezik JOIN IN 2 udbenik

  Gunter Gerngross, Herbert Puchta''Cambridge Centar Banja

  Luka

  47. Engleski jezik DIP IN 4 radna biljenica Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  48.Engleski jezik JOIN IN 2 radna biljenica

  Gunter Gerngross, Herbert Puchta''Cambridge Centar

  Banja Luka

  49.Engleski jezik REACH FOR THE STARS 4 radna biljenica

  Magdalena Novak, Joica Nu,Danica . Novosel

  Nam Tuzla i VrijemeZenica

  50.DIP IN 4 - Prirunik za nastavnike engleskog jezika Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi

  ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  51.Prirunik za nastavnike engleskog jezika -REACH FOR THE STARS 4

  Magdalena Novak, Joica Nu,Danica . Novosel

  Nam Tuzla i VrijemeZenica

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  5. RAZRED DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE1. itanka - udbenik Almira Hadihrusti Klett Sarajevo

  2. itanka udbenik SVEZAME, OTVORI SE!

  Lamija Begagi, Eldina Bruli, NamirIbrahimovi, Sanja Juri, AmerTikvea, Azra Rizvanbegovi, NenadVelikovi

  SEZAM Sarajevo

  3. itanka - udbenik ejla ehabovi, Jasminka ehabovi Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  4. Radna biljenica uz itanku ejla ehabovi, Jasminka ehabovi Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  5. Radna biljenica za lektiru Amira i Ismeta DibriIK ''Bosanska rije''

  Tuzla

  6. Radna biljenica za lektiruZdravka Zeki, Muhidin Danko,eljko Ivankovi

  ''Bosanska rije''Sarajevo

  7. Radna biljenica za lektiru Nadida ukalo ''Bosanska rije''Sarajevo

  8. Na jezik - udbenik ejla ehabovi, Jasminka ehaboviVrijeme'' Zenica

  ''Nam'' Tuzla

  9. Na jezik - udbenik Zdravka Zeki, Muhidin Danko,eljko Ivankovi ''Bosanska rije''Sarajevo

  10. Na jezik - udbenik Refik BuliIK ''Bosanska rije''

  Tuzla

  11. Na jezik radna biljenica Zdravka Zeki, Muhidin Danko,eljko Ivankovi

  ''Bosanska rije''Sarajevo

  12. Na jezik radna biljenica Refik BuliIK ''Bosanska rije''

  Tuzla

  13. Na jezik radna biljenica Amira i Ismeta DibriIK ''Bosanska rije''

  Tuzla

  14. Matematika udbenik Halida Zvornianin Klett Sarajevo

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  9/48

  9

  15. Matematika udbenik Atija Fako''Bosanska rije''

  Sarajevo

  16. Matematika udbenikVildana Mujaki, armen Hamidovi,Dijana Kovaevi

  Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  17. Matematika radna biljenica Halida Zvornianin Klett Sarajevo

  18. Matematika radna biljenica Edin Galijatovi, Robert OnodiIK ''Bosanska rije''

  Tuzla

  19. Matematika radna biljenica Atija Fako''Bosanska rije''

  Sarajevo

  20. Priroda - udbenik Zijad Numi, Naida Vidovi''Bosanska rije''

  Sarajevo

  21. Priroda - udbenikVildana Mujaki, armen Hamidovi,Dijana Kovaevi

  Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  22. Priroda - udbenik Nusret Tobudi Denfas Tuzla

  23. Priroda radna biljenica Zijad Numi''Bosanska rije''

  Sarajevo

  24. Priroda radna biljenica Mirsada Begovi Klett Sarajevo

  25. Priroda radna biljenicaVildana Mujaki, armen Hamidovi,Dijana Kovaevi

  Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  26. Priroda prirunik za nastavnike Mirsada Begovi Klett Sarajevo

  27. Drutvo - udbenik Enisa Kulain Bosanska knjiga Tuzla

  28. Drutvo - udbenik Amira Idrizovi Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  29. Drutvo - udbenik Arifa Isakovi, Greta upani''Bosanska rije''

  Sarajevo

  30. Drutvo radna biljenica Amira IdrizoviVrijeme'' Zenica

  ''Nam'' Tuzla

  31. Drutvo radna biljenica Arifa Isakovi, Greta upani''Bosanska rije''

  Sarajevo

  32. Drutvo radna biljenica Enisa Kulain Bosanska knjiga Tuzla

  33. Kultura ivljenja - udbenik Tatjana Neidhardt, Zijad Numi''Bosanska rije''

  Sarajevo

  34. Kultura ivljenja - udbenik Subhija KapiIK ''Bosanska rije''

  Tuzla

  35. Kultura ivljenja - udbenik Sadeta Ajanovi IP Svjetlost Sarajevo

  36. Osnovi tehnike - udbenik Sakib Selimovi, Elvir Nezirevi Bosanska knjiga Tuzla

  37. Osnovi tehnike - udbenik amil Ahmetovi Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  38. Osnovi tehnike - udbenik Milan Cvijetinovi, Sulejman Ljubovi''Bosanska rije''

  Sarajevo

  39. Osnovi tehnike radna biljenicaEref Korijeni, Nijaz Brajlovi, SuadaNumi, Nusret Ahmetovi

  IP Svjetlost Sarajevo

  40. Osnovi tehnike radna biljenica amil Ahmetovi Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  41. Osnovi tehnike radna biljenica Sakib Selimovi, Elvir Nezirevi Bosanska knjiga Tuzla

  42. Likovna kultura - udbenik Jasna Mujki ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  43. Likovna kultura - udbenik Miralem BrkiVrijeme'' Zenica

  ''Nam'' Tuzla

  44. Likovna kultura - udbenik Indira Jaranovi Bosanska knjiga Tuzla

  45. Likovna kultura radna biljenica Veselinka Ivanevi Klett Sarajevo

  46. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi Vrijeme'' Zenica''Nam'' Tuzla

  47. Muzika kultura - udbenik Esad uman''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  10/48

  10

  48. Muzika kultura - udbenik Senad Kazi Bosanska knjiga Tuzla

  49. Engleski jezik DIP IN 5 udbenik sa CD-om Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  50. Engleski jezik - udbenik Izabella Hearn, Asmir Mei ''Buybook'' Sarajevo

  51. Engleski jezik - udbenik Stella Maidment, Loren Roberts ''ahinpai'' Sarajevo

  52. Engleski jezik DIP IN 5 radna biljenica Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  53. Engleski jezik radna biljenica Izabella Hearn ''Buybook'' Sarajevo

  54. Engleski jezik radna biljenica Stella Maidment, Loren Roberts ''ahinpai'' Sarajevo

  55. DIP IN 4 prirunik za nastavnike Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  56. Njemaki jezik - udbenik Giorgio Mota Klett Sarajevo

  57. Njemaki jezik - udbenikEmira Hadimuratovi, DemlamnaDananovi IP Svjetlost Sarajevo

  58. Njemaki jezik radna biljenica Giorgio Mota Klett Sarajevo

  59. Njemaki jezik prirunik za nastavnike Giorgio Mota Klett Sarajevo

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  6. RAZRED DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE1. itanka - udbenik Azra Verlaevi i Vesna Ali Nam Tuzla

  2. itanka udbenik Zejir Hasi Bosanska rije Tuzla

  3. itanka - udbenikejla ehabovi i Jasminkaehabovi

  Nam Tuzla

  4. itanka udbenik Almira Hadihrusti Klett Sarajevo

  5. itanka - udbenikSuzana Timarac, Suada amo iEdina Konak

  Svjetlost Sarajevo

  6. Na jezik - udbenik Amira Dibri i Ismeta Dibri Bosanska rije Tuzla

  7. Matematika udbenik Hariz Agi i Mara Keina Nam Tuzla

  8. Matematika udbenik efket Arslanagi i DragoljubMiloevi

  Bosanska rijeSarajevo, Djeija knjiga

  Sarajevo9. Matematika udbenik Edin Galijatovi i Robert Onodi Bosanska rije Tuzla

  10. Biologija- udbenik Mehmed Bai; prireivai: SenkaKrgo i Muamer Spahi

  Nam Tuzla

  11. Biologija- udbenikAmela Begi, Jasminka Hadihalilovii Rasima Tupkui

  Bosanska knjigaSarajevo

  12. Biologija- udbenik Zvonko KoreneBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  13. Biologija- udbenik Minela Pezi, Ljiljana Toli, RifetTerzi i Isat Skenderovi

  Bosanska rije Tuzla

  14. Biologija- udbenik Zijad Numi i Naida VidoviBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  15. Geografija- udbenik Izeta Tumbul i Nerminka Hadi Svjetlost Sarajevo

  16. Geografija- udbenik Enisa KulainBosanska knjiga

  Sarajevo

  17. Geografija- udbenik Greta upani i Alma Pobri Bosanska rijeSarajevo, Djeija knjiga

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  11/48

  11

  Sarajevo

  18. Historija- udbenik Edis Derviagi i Hadija HadiabdiBosanska knjiga

  Sarajevo

  19. Historija- udbenik Aida Petkovi i Marina Pocrnja Klett Sarajevo

  20. Historija- udbenik Melisa ForiBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  21. Historija- udbenik Izet aboti i Mirza ehaji Nam Tuzla

  22. Tehnika kultura- udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi Bosanska rijeSarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  23. Tehnika kultura- udbenik amil Ahmetovi Nam Tuzla

  24. Tehnika kultura- udbenik Esed Kari Bosanska rije Tuzla

  25. Informatika- udbenik Daliborka Vili i Suada Numi Nam Tuzla

  26. Informatika- udbenik Suada NumiBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  27. Informatika- udbenik Lejla DizdareviSarajevo Publishing

  Sarajevo

  28. Informatika- udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi

  Bosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  29. Likovna kultura - udbenik Indira JaranoviBosanska knjiga

  Sarajevo

  30. Likovna kultura - udbenik Miralem Brki Nam Tuzla

  31. Likovna kultura - udbenik Admir MujkiSarajevo Publishing

  Sarajevo

  32. Likovna kultura - udbenik Borka Joki Klett Sarajevo

  33. Muzika kultura - udbenikMevludin Hajdarhodi i MarkoBaroevi

  Nam Tuzla

  34. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi Nam Tuzla

  35. Muzika kultura - udbenik Senad KaziBosanska knjiga

  Sarajevo

  36.Engleski jezik (prvi strani jezik) DIP IN 6 udbenik sa CD-om

  Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi,Suzana Ban i Dubravka Blai

  Sarajevo PublishingSarajevo

  37. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik Michael Harris, David Mower i AsmirMei

  Buybook Sarajevo

  38. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik Tom Hutchinson i Amila Islamovi ahinpai Sarajevo

  39. Njemaki jezik (prvi strani jezik) - udbenik Emira Hadimuratovi i DemilamnaDananovi

  Svjetlost Sarajevo

  40. Njemaki jezik (prvi strani jezik) - udbenik Giorgio Mota, Zrinka orali Klett Sarajevo

  41. Njemaki jezik (drugi strani jezik)- udbenik Zlata Maglajlija

  Bosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  42. Njemaki jezik (drugi strani jezik)- udbenik Vahidin Preljevi, Marija Malei,Jelka Deman i Gertruda Kostanjek

  Nam Tuzla

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  12/48

  12

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  7. RAZRED DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE1. itanka - udbenik Azra Verlaevi i Vesna Ali

  "Vrijeme" Zenica, "Nam"Tuzla

  2. itanka - udbenik Almira Hadihrusti"Sarajevo Publishing"

  Sarajevo

  3. itanka - udbenik

  Eldina Bruli, Namir Ibrahimovi,Sanja Juri, eljko Malinovi, KlaudijaMlaki Vukovi, Azra Rizvanbegovi,

  Amer Tikvea i Nenad Velikovi

  "Sezam" Sarajevo

  4. itanka - udbenik Hadem Hajdarevi"Bosanska knjiga"

  Sarajevo

  5. itanka - udbenikSuada amo, Suzana Timarac iEdina Konak

  "Svjetlost" Sarajevo

  6. Na jezik - udbenik Azra Verlaevi i Vesna Ali"Vrijeme" Zenica, "Nam"

  Tuzla

  7. Na jezik - udbenik Amira Dibri i Ismeta Dibri"Vrijeme" Zenica, "Nam"

  Tuzla

  8. Bosanski jezik - udbenik Almira Hadihrusti"Sarajevo Publishing"

  Sarajevo9. Bosanski jezik - udbenik Elvira emalovi i Edita Kevro "Bosanska rije" Tuzla

  10. Na jezik - udbenik Zdravka Zeki

  Bosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  11. Matematika udbenik Boko Jagodi"Bosanska knjiga"

  Sarajevo

  12. Matematika udbenik Aleksandra Junuzovi"Sarajevo Publishing"

  Sarajevo

  13. Matematika udbenik Atija Fako "Bosanska rije" Tuzla

  14. Matematika udbenikefket Arslanagi, DragoljubMiloevi

  Bosanska rijeSarajevo, Djeija knjiga

  Sarajevo

  15. Biologija- udbenikJasminka Hadihalilovi, AmelaBegi, Rasima Tupkui

  "Bosanska knjiga"Sarajevo

  16. Biologija- udbenik Zijad Numi

  i Naida Vidovi

  Bosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  17. Biologija- udbenikMinela Pezi, Rifet Terzi i SenadaPezi

  "Bosanska rije" Tuzla

  18. Biologija- udbenikIsat Skenderovi, Avdul Adrovi iLjiljana Toli

  "Vrijeme" Zenica, "Nam"Tuzla

  19. Biologija- udbenik Edhem Haskovi "Sarajevo Publishing"Sarajevo

  20. Geografija- udbenik Muriz I. Spahi i Haris Jahi"Sarajevo Publishing"

  Sarajevo

  21. Geografija- udbenik Alma PobriBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  22. Geografija- udbenik Greta upani

  Bosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  23. Geografija- udbenik Teufik HodiBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  24. Geografija- udbenik Izeta Tumbul i Nerminka Hadi "Svjetlost" Sarajevo

  25. Geografija- udbenik Enisa Kulain"Bosanska knjiga"

  Sarajevo

  26. Geografija- udbenik Damir Dafi i Anelina Sulejmanovi"Vrijeme" Zenica, "Nam"

  Tuzla

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  13/48

  13

  27. Historija- udbenik Asmir Hasii"Sarajevo Publishing"

  Sarajevo

  28. Historija- udbenik Aida Petkovi i Marina Pocrnja "Klett" Sarajevo

  29. Historija- udbenik Leonard ValentaBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  30. Historija- udbenik Arifa Isakovi "Sezam" Sarajevo

  31. Historija- udbenik Izet aboti i Mirza ehaji"Vrijeme" Zenica, "Nam"

  Tuzla

  32. Historija- udbenik Azerina Muminovi i Safer Muminovi "Svjetlost" Sarajevo

  33. Historija- udbenik Amela Bajramovi "Vrijeme" Zenica, "Nam"Tuzla

  34. Historija- udbenikEdis Derviagi, Hadija Hadiabdi,Alen Muli i Vahidin Mehi

  "Bosanska knjiga"Sarajevo

  35. Tehnika kultura- udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman LjuboviBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  36. Tehnika kultura- udbenik Sakib Selimovi i Elvira Selimovi"Sarajevo Publishing"

  Sarajevo

  37. Tehnika kultura- udbenikElvira ii, Esed Kari, MuhamedSulji i Jasmin Karahmet

  "Bosanska rije" Tuzla

  38. Tehnika kultura- udbenik Refik Hadi"Bosanska knjiga"

  Sarajevo

  39. Tehnika kultura- udbenik Nijaz Brajlovi i Samir Arapi "Svjetlost" Sarajevo

  40. Tehnika kultura- udbenikEref Korjeni, Nusret Ahmetovi iNijaz Brajlovi

  "Svjetlost" Sarajevo

  41. Tehnika kultura- udbenikPavle Valenti i AbduselamRustempai

  "Svjetlost" Sarajevo

  42. Tehnika kultura- udbenikamil Ahmetovi, Fuad Suljkanovi,Nijaz Halilovi, Muris ikui i ElbinGazibegovi

  "Vrijeme" Zenica, "Nam"Tuzla

  43. Informatika- udbenik Daliborka Vili i Amela Kazazi"Vrijeme" Zenica, "Nam"

  Tuzla

  44. Informatika- udbenik Amila Sari i Aleksandra Marini "Bosanska knjiga"Sarajevo

  45. Informatika- udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman LjuboviBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  46. Informatika- udbenik Suada NumiBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  47. Informatika- udbenik Lejla Dizdarevi"Sarajevo Publishing"

  Sarajevo

  48. Informatika- udbenik Haris Husi"Sarajevo Publishing"

  Sarajevo

  49 Likovna kultura - udbenik Admir Mujki "Sarajevo Publishing"Sarajevo

  50. Likovna kultura - udbenik Miralem Brki"Vrijeme" Zenica, "Nam"

  Tuzla

  51. Likovna kultura - udbenik Indira Jaranovi "Bosanska knjiga"Sarajevo

  52. Likovna kultura - udbenik eljko Filipovi "Svjetlost" Sarajevo

  53. Muzika kultura - udbenik Refik Hodi"Vrijeme" Zenica, "Nam"

  Tuzla

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  14/48

  14

  54. Muzika kultura - udbenik Esad uman"Sarajevo Publishing"

  Sarajevo

  55. Muzika kultura - udbenik Senad Kazi "Bosanska knjiga"Sarajevo

  56. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenikMichael Harris, David Mower i AsmirMei

  "Buybook" Sarajevo

  57. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik Tom Hutchinson "ahinpai" Sarajevo

  58. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik Mirela Vasi i Olinka Breka"Sarajevo Publishing"

  Sarajevo

  59. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenik Mira Grbi i Rada BjeliBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  60. Njemaki jezik (prvi strani jezik) - udbenik Emira Hadimuratovi i DemilamnaDananovi

  "Svjetlost" Sarajevo

  61. Njemaki jezik (drugi strani jezik)- udbenik Zlata MaglajlijaBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  62. Njemaki jezik (drugi strani jezik)- udbenikVahidin Preljevi, Adnan avro,Marinka Malei i GertrudaKostajnek

  "Vrijeme" Zenica, "Nam"Tuzla

  63. Fizika - udbenik Edin Kumi i Mirsudin Paariz "Klett" Sarajevo

  64. Fizika - udbenik Edin ahman i Lejla RamiBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  65. Fizika - udbenik Hasnija Muratovi i Nada Gabela "Grafex" Mostar

  66. Fizika - udbenik Smajo Sulejmanovi"Vrijeme" Zenica, "Nam"

  Tuzla

  67. Fizika - udbenik Fahreta Sijeri"Sarajevo Publishing"

  Sarajevo

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  15/48

  15

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  8. RAZRED DEVETOGODINJE OSNOVNE KOLE1.

  itanka- udbenik Almira HadihrustiSarajevo Publishing

  Sarajevo

  2. itanka- udbenik Azra Verlaevi i Vesna AliVrijeme Zenica, Nam

  Tuzla

  3. itanka- udbenik

  Alija H. Duboanin i Ljiljana

  Miti-Rori

  Bosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  4. itanka- udbenik

  Namir Ibrahimovi, Sanja Juri,eljko Malinovi, Klaudija MlakiVukovi, Dijana Pupi, AzraRizvanbegovi, Amer Tikvea iNenad Velikovi

  Sezam Sarajevo

  5. itanka- udbenik Zdravka ZekiBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  6. Na jezik- udbenik Zdravka ZekiBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  7. Bosanski jezik- udbenik Almira Hadihrusti Sarajevo Publishing

  Sarajevo8. Matematika- udbenik Aleksandra Junuzovi

  Sarajevo PublishingSarajevo

  9. Matematika- udbenik efket Arslanagi, Arif Zoli iDragoljub Miloevi

  Bosanska rijeSarajevo, Djeija knjiga

  Sarajevo

  10. Matematika- udbenik Boko JagodiBosanska knjiga

  Sarajevo

  11. Matematika- udbenikMara Keina, Sabiha Babovi, EdinKljaji, Adis Pirija i Mirha Ibriimovi

  Vrijeme Zenica, NamTuzla

  12. Matematika- udbenik Mirsudin Paariz Vrijeme Zenica, NamTuzla

  13. Biologija- udbenikRifet Terzi, Jasmina Kamberovi,Minela Pezi i efika Grgi-Husari

  Florex Tuzla

  14. Biologija- udbenik Zijad Numi i Naida Vidovi Bosanska rije Sarajevo,Djeija knjiga Sarajevo

  15. Biologija- udbenik Amela Begi i Jasminka H Halilovi Bosanska knjigaSarajevo

  16. Biologija- udbenikSenad Ahmi, Sead Noajevi, Azraljivar, Sulejman Bijeli i MirsadaKurtovi

  Vrijeme Zenica, NamTuzla

  17. Biologija- udbenik Isat Skenderovi i Avdul Adrovi Vrijeme Zenica, NamTuzla

  18. Biologija- udbenik Denisa BuljugiSarajevo Publishing

  Sarajevo

  19. Geografija- udbenik Greta upaniBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  20. Geografija- udbenik Haris Jahi Sarajevo PublishingSarajevo

  21. Geografija- udbenik Salih Kulenovi i Damir DafiVrijeme Zenica, Nam

  Tuzla

  22. Geografija- udbenik Enisa KulainBosanska knjiga

  Sarajevo

  23. Historija- udbenik Leonard ValentaBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  24. Historija- udbenik Asmir Hasii Sarajevo PublishingSarajevo

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  16/48

  16

  25. Historija- udbenik Izet aboti i Mirza ehajiVrijeme Zenica, Nam

  Tuzla

  26. Historija- udbenik Edis Derviagi i Hadija HadiabdiBosanska knjiga

  Sarajevo

  27. Historija- udbenikAmela Bajramovi, Fikret Midi,Esad Ahmetaevi, Anisa Hadiabdii Adil Klepo

  Vrijeme Zenica, NamTuzla

  28. Historija- udbenik Azerina Muminovi i Safer Muminovi Svjetlost Sarajevo

  29. Tehnika kultura- udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman LjuboviBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  30. Tehnika kultura- udbenik Sakib Selimovi, Elvira Selimovi iJasmin SmajloviSarajevo Publishing

  Sarajevo

  31. Tehnika kultura- udbenik Refik Hadi Bosanska knjigaSarajevo

  32. Tehnika kultura- udbenikEref Korjeni. Samir Arapi i NijazBrajlovi

  Svjetlost Sarajevo

  33. Tehnika kultura- udbenik

  amil Ahmetovi, Jasmin Karahmet,Belma Huban, Asim Gluhi, FahrudinSmajlovi, Elvir Ibelji, NihadMujezinovi, Mersad Vati, DemalZahirovi, Hazim Fehri, Asif Andelii Senad Muli

  Vrijeme Zenica, NamTuzla

  34. Tehnika kultura- udbenikNahid Kulenovi, Emir Rizvo i EdisKadri

  Vrijeme Zenica, NamTuzla

  35. Tehnika kultura- udbenik Pavle Valenti Svjetlost Sarajevo

  36. Hemija- udbenik Nataa Milievi i Mediha MusiSarajevo Publishing

  Sarajevo

  37. Hemija- udbenikSanija Adrovi, Ervada Sinanovi,Zinajda Paagi-Hadi i Lenka Deli

  Vrijeme Zenica, NamTuzla

  38. Hemija- udbenik Deniza Tokalija Bosanska knjigaSarajevo

  39. Hemija- udbenik Mehmedalija Lili Tugra Sarajevo

  40. Likovna kultura- udbenik Miralem BrkiVrijeme Zenica, Nam

  Tuzla

  41. Likovna kultura- udbenik eljko Filipovi Svjetlost Sarajevo

  42. Likovna kultura- udbenik Admir MujkiSarajevo Publishing

  Sarajevo

  43. Likovna kultura- udbenik Indira JaranoviBosanska knjiga

  Sarajevo

  44. Muzika kultura- udbenik Refik Hodi Vrijeme Zenica, NamTuzla

  45. Muzika kultura- udbenik Esad umanSarajevo Publishing

  Sarajevo

  46. Muzika kultura- udbenik Senad KaziBosanska knjiga

  Sarajevo

  47. Muzika kultura- udbenik Naa Pejak i Dijana Mro Svjetlost Sarajevo

  48. Muzika kultura- udbenik Vesna KealoviBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  49Engleski jezik Challenges 3 (prvi strani jezik)- udbenik

  Michael Harris, David Mower, AnnaSikorzynska i Asmir Mei "Buybook" Sarajevo

  50. Engleski jezik Project 4 (prvi strani jezik) -udbenik

  Tom Hutchinson ahinpai" Sarajevo,Oxford University Press

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  17/48

  17

  51. Engleski jezik (prvi strani jezik) - udbenikMirela Vasi, Olinka Breka i MajaMardei

  "Sarajevo Publishing"Sarajevo

  52. Njemaki jezik (drugi strani jezik)- udbenik Zlata MaglajlijaBosanska rije

  Sarajevo, Djeija knjigaSarajevo

  53. Njemaki jezik (drugi strani jezik)- udbenikLara Hedi, Adnan evra, NihadaKahri, Marinka Malei, GertrudaKostajnek i Jelka Deman

  "Vrijeme" Zenica, "Nam"Tuzla

  54. Fizika- udbenik Hasnija Muratovi i Nada Gabela Grafex Mostar

  55. Fizika- udbenik Zinka alaka i Sanela Karovi Svjetlost Sarajevo

  56. Fizika- udbenik Fahreta Sijeri"Sarajevo Publishing"

  Sarajevo

  57. Fizika- udbenik Mirsudin Paariz, Amir Hadi, MinaAdrovi i Nedad Udvini

  "Vrijeme" Zenica, "Nam"Tuzla

  58. Fizika- udbenik Drago TomiBosanska knjiga

  Sarajevo

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  18/48

  18

  OSMOGODINJA OSNOVNA KOLA

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  19/48

  19

  * 1. RAZRED OSMOGODINJE OSNOVNE KOLE1. itanka efkija Merzi, Salko Gazibara ''Svjetlost'' Sarajevo

  2. itanka ''Od rijei do bajke'', Radni listoviuz itanku

  Zehra Hubijar ''Svjetlost'' Sarajevo

  3. itanka Azra Verlaevi, Vesna Ali ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  4.itanka, Radne sveske tiskana slova,pisana slova

  Nadida ukalo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  5. itanka, itamo i piemo radni listovi Hazema i Ibro Nitovi ''Vrijeme'' Zenica

  6. Poetnica sa slovaricom efkija Merzi ''Svjetlost'' Sarajevo

  7. Poetnica Safet Gazibara ''Svjetlost'' Sarajevo

  8. Put u Slovograd sa slovaricom, Radnilistovi uz Slovograd

  Zehra Hubijar ''Svjetlost'' Sarajevo

  9. Poetnica, slovarica radna biljenica Nadida ukalo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  10. Slovodar, Slovarica Slovodara Hazema i Ibro Nitovi ''Vrijeme'' Zenica

  11. Poetnica, Slovarica tiskanaslova/pisana slova radne sveske

  Azra Verlaevi, Vesna Ali ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  12. Piem slova i itam prie Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla

  13. Slovo na slovo Raidovi Munevera, Gazdi Rusmira ''Nam'' Tuzla

  14. Tiskana slova radni listovi, Pisana slova- radni listovi

  Devahira i Safet Gazibara ''Svjetlost'' Sarajevo

  15. Kultura izraavanja - prirunik Salko Gazibara ''Svjetlost'' Sarajevo

  16. Radna biljenica za lektiru 1 i 2 Ismeta Dibri , imo Ei ''Bosanska rije'' Tuzla

  17. Radna biljenica za lektiru 1,2 Nadida ukalo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  18. Romska poetnica Ragib Seferovi,Ljerka R.Franevi ''Svjetlost'' Sarajevo

  19.Engleski jezik (fakultativno) EnglishAdventure Starter

  Cristiana Bruni, Anne Worrall,Izabella Hearn

  ''Buybook'' Sarajevo

  20. Arapski jezik O. Nakievi, J. Rami, M. Hafizovi ''Ljiljan'' Sarajevo21. Matematika udbenik, radna biljenica Abdulah Hodi, Robert Onodi ''Bosanska rije'' Tuzla

  22. Matematika udbenik, radni list Ramiz Dananovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  23. Matematika radna biljenica Boko Jagodi, Enver Kurbegovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  24. Matematika konverzija mjera CDsoftver

  Marijan Dover IP Dover&Co Sarajevo

  25.Matematike bojanke 1 4 (Uim sabiranje,Uim oduzimanje, uim mnoenje, Uimdijeljenje)

  ''Bosanska rije'' Sarajevo

  26. Priroda i drutvoudbenik, radnabiljenica

  Sabaheta i Ibro Borovina ''Svjetlost'' Sarajevo

  27.Priroda i drutvo udbenik, radnabiljenica

  Sabaheta Bijedi, Zinaida Livnjak ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  28. PPD udbenik, radna biljenica,prirunik za nastavnike Hazema i Ibro Nitovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  29. Priroda i drutvo Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla

  30. Priroda i drutvo Moj dom, moja kola radna biljenica

  Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla

  31. Kalendar prirode i drutva 1 - 4 Esmira Isakovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  32. Likovna kultura Jasna Mujki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  33. Likovna kultura 1 i 2 Ragib Lubovac ''Svjetlost'' Sarajevo

  34. Likovna kultura 1 i 2 eljko Filipovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  35. Likovna kultura CD-softver Marijan Dover IP Dover&Co Sarajevo

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  20/48

  20

  36. Muzika kultura Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  37. Muzika kultura Marko Baroevi ''Svjetlost'' Sarajevo

  38. Muzika kultura 1 - 3 Selma Ferovi, Teodora ukovi ''Minex'' Zenica

  39. Tjelesna kultura Hamid i Jasmina oe ''OKO'' Sarajevo

  40. Tjelesna kultura 1- 2 Jasna Bajraktarevi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  * U kantonima u kojima je uvedeno devetogodinje osnovno obrazovanje ovaj spisakudbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.

  * 2. RAZRED OSMOGODINJE OSNOVNE KOLE1. itanka, radni listovi Zehra Hubijar ''Ljiljan'' Sarajevo

  2. itanka Azra Verlaevi, Vesna Ali ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  3. itanka Salko Gazibara ''Svjetlost'' Sarajevo

  4.Bosanski jezik udbenik, radnabiljenica, uimo irilicu

  N. Rai, J. Bujanovi, E. Hajrulahovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  5.Bosanski udbenik, radnabiljenica Minela Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  6. Na jezik radna biljenica Salko Gazibara, Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  7. Prirunik za kulturu izraavanja Salko Gazibara ''Svjetlost'' Sarajevo

  8. Engleski jezik - Blue Skies 1 Ron Holt ''Buybook'' Sarajevo

  9. Engleski jezik udbenik, radnabiljenica, prirunik za nastavnike

  Gunter Gernogross,Herbert Puchta

  ''Svjetlost'' SarajevoCambridge University Press

  10. ENGLISH ADVENTURE 1engleski jezik udbenik, radna biljenicaCristiana Bruni, Anne Worrall,Izabella Hearn

  ''Buybook'' Sarajevo

  11. Njemaki jezik Zlata Maglajlija ''Svjetlost'' SarajevoCambridge University Press

  12. Arapski jezik O. Nakievi, J. Rami, M. Hafizovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  13. Matematika udbenik, radni list Ramiz Dananovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  14.Matematika udbenik, radnabiljenica

  Enver Kurbegovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  15.Matematika udbenik, radnabiljenica Lejla Sarajli

  ''Vrijeme'' Zenica

  16. Matematika udbenik, radna

  biljenicaNihad Suljii

  Miljenje dalo Kantonalnoministarstvo za obrazovanje nauku,

  kulturu i sport

  17.Matematika Konverzija mjera CD -softver

  Marijan Dover IP Dover&Co Sarajevo

  18. Priroda i drutvo - udbenik efkija Merzi, Ismet Ajanovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  19. PPD udbenik, radna biljenica Fehim Barakovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  20. PPD udbenik, radna biljenica Elvira i Faik Kaapor ''Dom tampe'' Zenica

  21. Priroda i drutvo - udbenik Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla

  22.Priroda i drutvo udbenik, radnabiljenica

  Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  23. Priroda i drutvo Marko Stevanovi ''R & S'' Tuzla

  24. Moj dom, kola i mjesto radnilistovi

  Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla

  25. Likovna kultura radni udbenik Jasna Mujki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo26. Likovna kultura - CD -softver Marijan Dover IP Dover&Co Sarajevo

  27. Muzika kultura Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  28. Muzika kulturaM. Baroevi, D. BasrakM. Bajraktarevi

  ''Svjetlost'' Sarajevo

  29. Tjelesna kultura Hamid i Jasmina oe ''OKO'' Sarajevo

  * U kantonima u kojima je uvedeno devetogodinje osnovno obrazovanje ovaj spisakudbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  21/48

  21

  3. RAZRED OSMOGODINJE OSNOVNE KOLE1. itanka Salko Gazibara ''Svjetlost'' Sarajevo

  2. itanka Elbisa Ustamuji ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  3. itanka Mali svijet imo Ei, Zejir Hasi ''Bosanska rije'' Tuzla

  4.itanka Miris rose, itam, piem,stvaram radna biljenica

  Zehra Hubijar ''Bosanska rije'' Sarajevo

  5. itanka Hazim i Ljubica Hodi ''Denfas'' Tuzla

  6. Bosanski jezik udbenik, radnabiljenica N. Rai, J. Bujanovi, E. Hajrulahovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  7.Bosanski udbenik, radnabiljenica Minela Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  8. Na jezik radna biljenica Salko Gazibara, Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  9. Kultura izraavanja Rasema Pelidija ''OKO'' Sarajevo

  10. Kultura izraavanja - prirunik Hazim i Ljubica Hodi ''Denfas'' Tuzla

  11.''Lijepe rijei'' radna biljenica zalektiru

  Ismeta Dibri ''Bosanska rije'' Tuzla

  12. Radna biljenica za lektiru 3,4 Nadida ukalo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  13.Engleski jezik udbenik, radnabiljenica, prirunik za nastavnike

  Gunter GernogrossHerbert Puchta

  ''Svjetlost'' SarajevoCambridge University Press

  14.

  Engleski jezik HAPPY STREET 1

  udbenik Stella Maidment

  ''ahinpai'' Sarajevo

  ''Oxford University Press''15. Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE2 udbenik, radna biljenica

  Cristiana Bruni, Anne Worrall,Izabella Hearn

  ''Buybook'' Sarajevo

  16. Arapski jezik O. Nakievi, J. Rami, M. Hafizovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  17. Priroda i drutvo Sabaheta i Ibro Borovina ''Svjetlost'' Sarajevo

  18. Priroda i drutvo radna biljenica Teufik Hodi ''Svjetlost'' Sarajevo

  19.Priroda i drutvo udbenik, radnabiljenica Bahrudin Kurtagi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  20. Priroda i drutvo udbenik, radnabiljenica

  M. Avdi, . Smajlovi, H.Hadiabdi, J. Mehmedovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  21. Priroda i drutvo Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla

  22. Priroda i drutvo Sabina Toski ''OKO'' Sarajevo

  23. Priroda i drutvo''Djeija i omladinska tampa''

  Sarajevo24. PPD radna biljenica Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla

  25.Matematika udbenik, zbirkazadataka, radna biljenica

  Jefto otra ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  26.Matematika udbenik, zbirkazadataka, radna biljenica

  Boko Jagodi, EnverKurbegovi

  ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  27.Matematika udbenik, radnabiljenica

  Ramiz Dananovi ''Fojnica'' Fojnica

  28. Matematika udbenik, radni listovi Atija Fako ''Bosanska rije'' Tuzla

  29. Zbirka zadataka iz matematike Fadila Arnautovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  30. Matematika metodiki prirunik Boidar Popovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  31.Matematika konverzija mjera

  CD-softver

  Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  32.Matematika konverzija mjera(softver radna biljenica) Marijan Dover

  Agencija za obrazovanje,Dover & Co

  33. Likovna kultura radni udbenik Jasna Mujki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  34. Likovna kultura 3 i 4 Ragib Lubovac ''Svjetlost'' Sarajevo

  35. Likovna kultura 3 i 4 eljko Filipovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  36. Likovna kultura- CD-softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  37. Muzika kultura Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  38. Muzika - glazbena kultura Nusret Struji ''Svjetlost'' Sarajevo

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  22/48

  22

  39. Tjelesna kultura Hamid i Jasmina oe ''OKO'' Sarajevo

  40. Tjelesna kultura 3 - 4 Jasna Bajraktarevi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  * U kantonima u kojima je uvedeno devetogodinje osnovno obrazovanje ovaj spisakudbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.

  4. RAZRED OSMOGODINJE OSNOVNE KOLE1. itanka Hazema Nitovi ''Vrijeme'' Zenica

  2.itanka, prirunik za nastavnike uzitanku

  Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  3. itanka Mirsad Beirbai ''OKO'' Sarajevo

  4. itanka Hazim i Ljubica Hodi ''Denfas'' Tuzla5. itanka Azra Verlaevi, Vesna Ali ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  6. Bosanski jezik udbenik, radnabiljenica

  Minela Spahi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  7. Bosanski jezik udbenik, radnabiljenica

  N. Rai, J. Bujanovi, E. Hajrulahovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  8. Na jezik Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  9. Na jezik radna biljenica Salko Gazibara, Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  10. Kultura izraavanja Salko Gazibara ''Svjetlost'' Sarajevo

  11. Gramatika u slici i rijei 3 - 4 Zdravka Zeki ''Bosanska rije'', Sarajevo

  12.Engleski jezik JOIN IN 2 udbeniki radna biljenica

  Gunter Gerngross, Herbert Puhta''Bosanska rije'' Sarajevo

  ''Cambridge University Press''

  13. Engleski jezik CHATERBOX 1 Derek Strange''Oxford University Press'' Oxford

  TKD ''ahinpai''

  14.Engleski jezik HAPPY STREET 2 udbenik

  Stella Maidment''Oxford University Press'' Oxford

  TKD ''ahinpai''

  15. Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 3 udbenik, radna biljenicaCristiana Bruni, Anne Worrall,Izabella Hearn ''Buybook'' Sarajevo

  16. Francuski jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  17. Njemaki jezik sa prirunikom Ljiljana Masal ''Dom tampe'' Zenica

  18. Njemaki jezik Ljiljana Masal ''Svjetlost'' Sarajevo

  19. Matematika Ramiz Dananovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  20. Matematika udbenik, radni list Edin Galijatovi ''Bosanska rije'' Tuzla

  21.Matematika udbenik, radnabiljenica, zbirka zadataka

  Boko Jagodi, EnverKurbegovi

  ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  22. Zbirka zadataka iz matematike Fadila Arnautovi ''Svjetlost'' Sarajevo23. Matematika konverzija mjera

  CD softverMarijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  24. Priroda i drutvo Lj. Berberovi N.HadimehmedagiI. Baki ''Svjetlost'' Sarajevo

  25. Priroda i drutvo radna biljenicaNadija Hadimehmedagi

  ''Svjetlost'' Sarajevo

  26. Priroda i drutvo S. ajo, B. KapetanoviA. Pejkovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  27.Priroda i drutvo udbenik, radnabiljenica

  Razija Bajtarevi, Eldina Hajri ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  23/48

  23

  28.Priroda i drutvo udbenik, radnabiljenica

  M. Avdi, . Smajlovi, H.Hadiabdi, J. Mehmedovi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  29. Priroda i drutvo Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla

  30. Moja domovina radni listovi Nusret Tobudi ''Denfas'' Tuzla

  31. Likovna kultura radni udbenik Jasna Mujki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  32.Likovna kulturaCD softver

  Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  33. Muzika kultura V. Krajtmajer, B. Kulenovi,S. Ferovi

  ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  34. Muzika kulturaS. Ferovi, V. Krajtmajer, B.Kulenovi, T. ukovi ''Minex'' Zenica

  35. Muzika kulturaM. Baroevi, M. Hajdarhodi,V. Andre

  ''Svjetlost'' Sarajevo

  36. Tjelesna kultura Hamid i Jasmina oe ''OKO'' Sarajevo

  * U kantonima u kojima je uvedeno devetogodinje osnovno obrazovanje ovaj spisakudbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.

  5. RAZRED OSNOVNE KOLE1. itanka Muhidin Danko, eljko Ivankovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  2. itanka Zejir Hasi ''Bosanska rije'' Tuzla

  3. itanka Aia Softi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  4. itanka Rizo Dafi ''Denfas'' Tuzla

  5.Bosanski jezik udbenik, radnabiljenica

  Remzija Hadiefendi Pari ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  6. Na jezik Ismeta i Amira Dibri ''Bosanska rije'' Tuzla

  7. Na jezik radna biljenica Almira Hadihrusti ''Bosanska rije'' Tuzla

  8. Na jezik radna biljenica Salko Gazibara, Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  9. Na jezik - prirunik Salko Gazibara, Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  10. Kultura izraavanja radna biljenica Salko Gazibara ''Bosanska rije'' Sarajevo11.

  Na jezik udbenik, prirunik zanastavnike

  Salko Gazibara, Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  12. Prirunik za nastavnike uz itanku Muhidin Danko ''Bosanska rije'' Sarajevo

  13. Radna biljenica za lektiru 5, 6 Ismeta Dibri ''Bosanska rije'' Tuzla

  14. Radna biljenica za lektiru 5 - 8 Mevlida Pekmez ''Bosanska rije'' Sarajevo

  15. Kultura izraavanja Mo govora Z. Hasi, A. Dibri, I. Dibri ''Bosanska rije'' Tuzla

  16.Engleski jezik JOIN IN 3 udbenik iradna biljenica

  Gunter Gerngross, Herbert Puhta''Bosanska rije'' Sarajevo

  ''Cambridge University Press''

  17. Engleski jezik OPEN DOORS 1A Norman Whitney''ahinpai'' Sarajevo

  ''Oxford University Press''

  Oxford

  18. Engleski jezik PROJECT 1 Tom Hutchinson''ahinpai'' Sarajevo

  ''Oxford University Press''Oxford

  19. Engleski jezik TOP MARK 1 udbenik, radna biljenica

  Carmen Ecevarria, EmmaTrelles, Ellen Montgomery

  ''Buybook'' Sarajevo

  20. Francuski jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  21. Njemaki jezik PINGPONG NEU 1 udbenik, radna biljenica 5. i 6. razredGabrielle Kopp, KonstanzeFroelich

  ''ahinpai'' Sarajevo''Hueber''

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  24/48

  24

  22. Njemaki jezik sa prirunikom Ana Boanovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  23. Njemaki jezik Ana Boanovi ''Dom tampe'' Zenica

  24.Njemaki jezik (5. i 6. razred) PLANETA1 udbenik, radna biljenica

  Gabriele Kopp, Siegfried Bttner ''Buybook'' Sarajevo

  25. Njemaki jezik radna biljenica Zlata Maglajlija ''Svjetlost'' Sarajevo

  26. Njemaki jezik II strani jezik Zlata Maglajlija ''Svjetlost'' Sarajevo

  27. Arapski jezik Mesud Hafizovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  28. Matematika udbenik, radnabiljenica, zbirka zadataka

  Blagota Lui, Ljubo Peji ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  29.Matematika udbenik, zbirkazadataka, radna biljenica

  Boko Jagodi, Sead Rei ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  30. Matematika sa zbirkom zadataka Edo Galijatovi ''Bosanska rije'' Tuzla

  31.Matematika udbenik, zbirkazadataka, prirunik za nastavnike

  efket Arslanagi, DragoljubMiloevi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  32.Matematika udbenik, zbirkazadataka

  efket Arslanagi, DragoljubMiloevi

  ''Svjetlost'' Sarajevo

  33.Matematika konverzija mjeraCD softver

  Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  34. Biologija Samir ug i grupa autora ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  35. Biologija Zvonko Korene ''Svjetlost'' Sarajevo

  36. Biologija Mehmed Bai ''Vrijeme'' Zenica

  37. Bioloki praktikum 5 - 8 Nadija Nadimehmedagi i drugi ''Svjetlost'' Sarajevo

  38.Bioloki praktikum(uz udbenik za 5. razred)

  Mehmed Bai ''Bosanska rije'' Sarajevo

  39. Biologija radna biljenica emso Masli ''Selimpex'' Srebrenik

  40. Biologija herbarijum Bajruzin Planjac ''Planjax'' Bobare

  41. Likovna kultura radni udbenik Admir Mujki ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  42. Likovna kultura 5 i 6 Ragib Lubovac ''Svjetlost'' Sarajevo

  43. Likovna kultura 5 i 6 eljko Filipovi ''OKO'' Sarajevo

  44. Likovna kultura 5 i 6 eljko Filipovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  45.Likovna kultura ABC crtanja na PC(softver radna biljenica)

  Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  46.Likovna kulturaCD softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  47. Muzika kultura Vinko Krajtmajer ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

  48. Muzika kultura Vinko Krajtmajer, Bakir Kulenovi''Studentska tamparija''

  Sarajevo

  49. Muzika - glazbena kultura Marko Baroevi ''Svjetlost'' Sarajevo

  50. Tjelesna kultura 5 - 8 Jasna Bajraktarevi ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo51. Tehniki odgoj sa dnevnikom rada Hado Bezdrob, Eref Korjeni ''Svjetlost'' Sarajevo

  52. Informatika 5 i 6 Suada Numi, Salih emo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  53. Osnovi informatikeM. Sarajli, D. Donko,S. abeta ''Svjetlost'' Sarajevo

  54.Informatika ABC crtanja na PC(softver radna biljenica)

  Marijan DoverAgencija za obrazovanje,

  Dover & Co

  55.Informatika ABC editora(softver radna biljenica)

  Marijan DoverAgencija za obrazovanje,

  Dover & Co

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  25/48

  25

  56. Kultura ivljenja 5 Subhija Kapi ''Bosanska rije'' Tuzla

  57. Domainstvo Sadeta Ajanovi ''Dom tampe'' Zenica

  58.Tehniki odgoj udbenik, dnevnikrada

  Esad Kari, Jovo Stefanovi ''Bosanska rije'' Tuzla

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  POVIJEST

  5. RAZRED OSNOVNE KOLE58. Historija udbenik Melisa Fori

  ''Bosanska rije''Sarajevo

  59. Historija udbenikHadija Hadiabdi i EdisDerviagi

  ''Bosanska knjiga''Tuzla

  60. Historija udbenik Muhamed Ganibegovi''Svjetlost''Sarajevo

  61. Historija prirunikHadija Hadiabdi i EdisDerviagi

  ''Bosanska knjiga''Tuzla

  62. Historija radni listoviHadija Hadiabdi i EdisDerviagi

  ''Bosanska knjiga''Tuzla

  63. Historija radni listovi Feho Agovi i Denita Dedi ''Labirint''Zenica

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA NAKLADNIK

  ZEMLJOPIS5. RAZRED OSNOVNE KOLE

  64. Geografija udbenik Alma Pobri, Greta upani ''Bosanska rije''Sarajevo

  65. Geografija udbenik Muriz Spahi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  66. Geografija udbenik Jasmina auevi i Erna Bili''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  67. Geografija prirunik Alma Pobri, Greta upani ''Bosanska rije''Sarajevo

  68. Geografija prirunik Muriz I. Spahi

  ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo69. Geografija radni listovi Alma Pobri, Greta upani

  ''Bosanska rije''Sarajevo

  70. Geografija radni listovi Muriz I. Spahi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  71.Geografija Evropa(softver-radna biljenica)

  Marijan DoverAgencija za obrazovanje,

  Dover & Co

  * U kantonima u kojima je uvedeno devetogodinje osnovno obrazovanje ovaj spisakudbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.

  6. RAZRED OSNOVNE KOLE1. itanka Aia Softi

  ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  2. itankaAzra Mujkanovi, NefisaMujezinovi, Milosav Miki

  ''Bosanska rije'' Tuzla

  3. itanka Muhidin Danko, eljko Ivankovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  4. itanka Rizo Dafi ''Svjetlost'' Sarajevo

  5. itanka Almir Zalihi, eljko Grahovac ''OKO'' Sarajevo

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  26/48

  26

  6. Prirunik za nastavnike uz itanku Muhidin Danko ''Bosanska rije'' Sarajevo

  7. Na jezik Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  8. Na jezik radna biljenica Zdravka Zeki, Salko Gazibara ''Bosanska rije'' Sarajevo

  9. Bosanski jezik Jasminka Bujanovi,Nedara Rai''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  10. Bosanski jezik radna biljenica Hanka Vajzovi ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  11. Bosanski jezik Selma Kopi ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo12. Na jezik Ismeta i Amira ibri ''Bosanska rije'' Tuzla

  13. Na jezik Almira Hadihrusti ''Denfas'' Tuzla

  14. Na jezik Hazim i Ljubica Hodi ''Denfas'' Tuzla

  15. Cambridge English for Schools 1 udbenik i radna biljenica

  Andrew Litlejohn, Diana Hicks''Bosanska rije'' Sarajevo

  ''Cambridge UniversityPress''

  16. Engleski jezik OPEN DOORS 1B Norman Whitney''Oxford University Press''

  OxfordTKD ''ahinpai''

  17.Engleski jezik PROJECT 2

  udbenik

  Tom Hutchinson''Oxford University Press''

  Oxford

  TKD ''ahinpai''

  18.Engleski jezik TOP MARK 2 udbenik, radna biljenica

  Carmen Ecevarria, Emma Trelles,Ellen Montgomery

  ''Buybook'' Sarajevo

  19. Francuski jezik Vlado Sui''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  20. Njemaki jezik Benjamin Terzi ''Dom tampe'' Zenica

  21. Njemaki jezik udbenik, radnabiljenica

  Benjamin Terzi ''Svjetlost'' Fojnica

  22. Njemaki jezik II strani jezik Zlata Maglajlija ''Svjetlost'' Sarajevo

  23.Geografija Europa(softver radna biljenica) Marijan Dover

  Agencija za obrazovanje,Dover & Co

  24. Matematika udbenik, zbirka

  zadataka, prirunik za nastavnike. Arslanagi, D. Miloevi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  25.Matematika udbenik, zbirkazadataka

  Boidar Popovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  26. Matematika Atija Fako ''Bosanska rije'' Tuzla

  27.Matematika udbenik, radnabiljenica, zbirka zadataka

  Boko Jagodi, Sead Rei''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  28. Matematika konverzija mjera CD-softver

  Marijan Dover IP Dover&Co Sarajevo

  29. Fizika Esad Kulenovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  30. Biologija udbenik, radna biljenica Ethem Haskovi i grupa autora''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  31. Biologija Avdo Sofradija ''Svjetlost'' Sarajevo

  32. Biologija udbenik, biolokipraktikum Mehmed Bai ''Bosanska rije'' Sarajevo

  33. Biologija radna biljenica emso Masli ''Selimpex'' Srebrenik

  34. Likovna kultura radni udbenik Admir Mujki''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  35. Likovna kulturaCD-softver Marijan Dover IP Dover&Co Sarajevo

  36. Muzika kultura Vinko Krajtmajer''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  27/48

  27

  37. Muzika kultura M. Hajdarhodi, M. Baroevi ''Denfas'' Tuzla

  38. Muzika kultura Vinko Krajtmajer, Bakir Kulenovi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  39. Muzika glazbena kultura Marko Baroevi ''Svjetlost'' Sarajevo

  40. Tehniki odgoj 5, 6, dnevnik rada Hado Bezdrob, Eref Korjeni ''Svjetlost'' Sarajevo

  41. Tehniki odgoj udbenik, dnevnikrada

  Esed Kari ''Bosanska rije'' Tuzla

  42. Informatika 5, 6 Lejla Dizdarevi ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo43. Informatika 5 i 6 Suada Numi, Salih emo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  44. Informatika 5 - 8 Edin Hadikaduni ''OKO'' Sarajevo

  45. Informatika ABC editora (softver radna biljenica)

  Marijan Dover Veernje novine i MAYOHELP SCHOOL

  46.Informatika ABC crtanja na PC(softver radna biljenica)

  Marijan DoverAgencija za obrazovanje,

  Dover & Co

  47. Kultura ivljenja 5, 6 Fahira Kalajdisalihovi ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  48. Kultura ivljenja Subhija Kapi ''Bosanska rije'' Tuzla

  49. Kultura ivljenja Sadeta Ajanovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  POVIJEST6. RAZRED OSNOVNE KOLE

  50. Historija udbenik Arifa Isakovi i Melisa Fori ''Bosanska rije''Sarajevo

  51. Historija udbenikEsad Kurtovi i Samir

  Hajrulahovi

  ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo52. Historija udbenik Hadija Hadiabdi, Edis Derviagi,Alen Muli i Vahidin Mei

  ''Bosanska knjiga''Tuzla

  53. Historija prirunikHadija Hadiabdi i EdisDerviagi

  ''Bosanska knjiga''Tuzla

  54. Historija radni listoviHadija Hadiabdi i EdisDerviagi

  ''Bosanska knjiga''Tuzla

  55. Historija radni listovi Feho Agovi i Denita Dedi''Labirint''Zenica

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  ZEMLJOPIS

  6. RAZRED OSNOVNE KOLE56. Geografija udbenik Teufik Hodi

  ''Bosanska rije''Sarajevo

  57. Geografija udbenik Alma Pobri''Bosanska rije''

  Sarajevo

  58. Geografija udbenik Muriz I. Spahi i Haris Jahi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  59. Geografija prirunik Teufik Hodi''Bosanska rije''

  Sarajevo

  60. Geografija prirunik Muriz Spahi i Haris Jahi ''Sarajevo Publishing''

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  28/48

  28

  Sarajevo

  61. Geografija radni listovi Teufik Hodi''Bosanska rije''

  Sarajevo

  62. Geografija radni listovi Alma Pobri ''Bosanska rije''Sarajevo

  63. Geografija radni listovi Muriz I. Spahi i Haris Jahi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  64.Geografija svijet(softver-radna biljenica)

  Marijan DoverAgencija za obrazovanje,

  Dover & Co

  * U kantonima u kojima je uvedeno devetogodinje osnovno obrazovanje ovaj spisakudbenika, prirunika i radnih svesaka ne vai.

  7. RAZRED OSNOVNE KOLE1. itanka

  Mirsad BeirbaiAlija Hasagi Duboanin

  ''Bosanska rije'' Sarajevo

  2. itanka Aja Softi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  3. itankaAzra Mujkanovi, AlmiraHadihrusti ''Bosanska rije'' Tuzla

  4. itankaeljko IvankoviMuhidin Danko ''Bosanska rije'' Sarajevo

  5. itanka Ruzo Dafi ''Svjetlost'' Sarajevo

  6. Na jezik ''Djeija i omladinska tampa''Sarajevo

  7. Na jezik Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  8. Na jezik Ismeta i Amira Dibri ''Bosanska rije'' Tuzla

  9.Bosanski jezik udbenik, radnabiljenica

  Hanka Vajzovi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  10.Bosanski jezik udbenik, radnabiljenica Dafer Avdi

  ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  11. Na jezik radna biljenicaZdravka ZekiSalko Gazibara

  ''Bosanska rije'' Sarajevo

  12. Prirunik za nastavnike uz itanku Muhidin Danko ''Bosanska rije'' Sarajevo

  13. Engleski jezik OPEN DOORS 2A Norman Whitney''Oxford University Press''

  Oxford

  TKD ''ahinpai''

  14. Engleski jezik PROJECT 3 - udbenik Tom Hutchinson''Oxford University Press''

  OxfordTKD ''ahinpai''

  15.Engleski jezik TOP MARK 3 udbenik, radna biljenica

  Carmen Ecevarria, EmmaTrelles, Ellen Montgomery

  ''Buybook'' Sarajevo

  16.Cambridge English for Schools 2 udbenik, radna biljenica

  Andrew Litlejohn, Diana Hicks''Bosanska rije'' Sarajevo

  ''Cambridge University Press''

  17.Njemaki jezik PINGPONG NEU 2 udbenik, radna biljenica

  Gabrielle Kopp, KonstanzeFroelich

  ''ahinpai'' Sarajevo''Hueber''

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  29/48

  29

  18.Njemaki jezik (II strani jezik) PLANET A2 za 7. i 8. razred

  Gabriele Kopp, Siegfrid Bttner,Josef Alberti

  ''Buybook'' Sarajevo

  19.Njemaki jezik udbenik, radnabiljenica Benjamin Terzi ''Svjetlost'' Fojnica

  20. Njemaki jezik Zlata Maglajlija ''Svjetlost'' Sarajevo

  21. Njemaki jezik II strani jezik Zlata Maglajlija ''Svjetlost'' Sarajevo

  22. Ruski jezik Ilijas Tanovi ''Svjetlost'' Sarajevo23. Arapski jezik Mesud Hafizovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  24.Geografija svijet

  (softver radna biljenica)Marijan Dover

  Agencija za obrazovanje,

  Dover & Co25. Matematika zbirka zadataka Abdulah Hodi ''Denfas'' Tuzla

  26. Matematika sa zbirkom zadatakaefket Arslanagi, DragoljubMiloevi

  ''Bosanska rije'' Sarajevo

  27. Matematika sa zbirkom zadataka Abdulah Hodi, Robert Onodi ''Bosanska rije'' Tuzla

  28. Matematika sa zbirkom zadatakaefket Arslanagi, DragoljubMiloevi

  ''Svjetlost'' Sarajevo

  29.Matematika udbenik, zbirkazadataka, radna biljenica

  Boko Jagodi, Sead Rei''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  30. Matematika prirunik za nastavnikeefket Arslanagi, DragoljubMiloevi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  31. Matematika konverzija mjera

  CD-softver

  Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  32. Fizika Hedija Bokailo - ikalo''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  33. Fizika zbirka zadataka Hasnija Muratovi ''Grafex'' Mostar

  34. Fizika Esad Kulenovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  35. Fizika - udbenik Hasnija Muratovi, Nada Gabela ''Grafex'' Mostar

  36. Fizika za osnovnu kolu Hasnija Muratovi, Nada Gabela ''Grafex'' Mostar

  37. Fizika Aziza Skoko, Kasim Imamovi ''Bosanska rije'' Tuzla

  38. Fizika zbirka zadataka Aziza Skoko ''Bosanska rije'' Sarajevo

  39. Fizika zbirka zadataka Kasim Imamovi, Brgo Mehuri ''Harfograf'' Tuzla

  40.Fizika konverzija mjera(softver radna biljenica)

  Marijan DoverAgencija za obrazovanje,

  Dover & Co

  41. Biologija Mehmed Bai ''Ljiljan'' Sarajevo

  42. Bioloki praktikum Mehmed Bai ''Bosanska rije'' Sarajevo

  43. Biologija Zvonko Korene ''Svjetlost'' Sarajevo

  44. Biologija radna biljenica emso Masli ''Selimpex'' Srebrenik

  45. Biologija herbarijum Bajruzin Planjac ''Planjax'' Bobare

  46. Hemija udbenik, radna biljenica Hadira Drao''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo47. Hemija Mehmedalija Lili ''Ljiljan'' Sarajevo

  48. Hemija Hajra Belija, Vladimir Milievi,Alen Hadovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  49. Hemija Antica Petreski ''Svjetlost'' Sarajevo

  50. Hemija radna biljenica emso Masli ''Selimpex'' Srebrenik

  51. Moja prva hemija Antica Petreski ''Svjetlost'' Sarajevo

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  30/48

  30

  52. Hemija udbenik, radna biljenica Hiba Sikiri, Vladimir Milievi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  53. Informatika 7, 8 Lejla Dizdarevi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  54. Likovna kultura radni udbenik Admir Mujki ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  55. Likovna kultura Ragib Lubovac ''Svjetlost'' Sarajevo

  56. Likovna kultura eljko Filipovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  57. Likovna kultura eljko Filipovi ''Svjetlost'' Sarajevo58.

  Likovna kulturaCD-softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  59. Muzika kultura Bakir Kulenovi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  60. Muzika kultura Nusret Struji ''Svjetlost'' Sarajevo

  61. Muzika kultura Vinko Krajtmajer, BakirKulenovi

  ''Dom tampe'' Zenica

  62. Tehniki odgoj sa dnevnikom rada Milan Cvjetinovi, Nijaz Brajlovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  63. Tehniki odgoj sa dnevnikom rada Milan Cvjetinovi, HadoBezdrob, Eref Korjeni

  ''Studentska tamparija''Sarajevo

  64. Informatika 7 i 8 Suada Numi, Salih emo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  65.Informatika ABC editora(softver radna biljenica) Marijan Dover

  Veernje novine i MAYOHELP SCHOOL

  66. Informatika ABC crtanja na PC(softver radna biljenica)

  Marijan Dover Agencija za obrazovanje,Dover & Co

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  POVIJEST7. RAZRED OSNOVNE KOLE

  67. Historija udbenik Arifa Isakovi''Bosanska rije''

  Sarajevo

  68. Historija udbenik

  Edin Radui, Aladin Husi, Vehid

  Smriko

  ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  69. Historija udbenikHadija Hadiabdi i EdisDerviagi

  ''Bosanska knjiga''Tuzla

  70. Historija prirunikHadija Hadiabdi i EdisDerviagi

  ''Bosanska knjiga''Tuzla

  71. Historija radni listovi Hadija Hadiabdi i EdisDerviagi

  ''Bosanska knjiga''Tuzla

  72. Historija radni listovi Feho Agovi i Denita Dedi ''Labirint''Zenica

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  ZEMLJOPIS

  7. RAZRED OSNOVNE KOLE73. Geografija udbenik Teufik Hodi

  ''Bosanska rije''Sarajevo

  74. Geografija udbenik Greta upani''Bosanska rije''

  Sarajevo

  75. Geografija udbenik Jasmina auevi i Erna Bili ''Bosanska knjiga''Tuzla

  76. Geografija udbenik Muriz I. Spahi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  77. Geografija prirunik Teufik Hodi''Bosanska rije''

  Sarajevo

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  31/48

  31

  78. Geografija prirunik Muriz I. Spahi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  79. Geografija radni listovi Teufik Hodi''Bosanska rije''

  Sarajevo

  80. Geografija radni listovi Muriz I. Spahi ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  81. Geografija radni listovi Jasmina auevi i Erna Bili''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  82.Geografija BiH(softver-radna biljenica)

  Marijan DoverAgencija za obrazovanje,

  Dover & Co

  8. RAZRED OSNOVNE KOLE1. itanka Zejir Hasi ''Bosanska rije'' Tuzla

  2. itanka Aja Softi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  3. itanka Muhidin Danko, eljko Ivankovi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  4. itanka Rizo Dafi ''Denfas'' Tuzla

  5. Prirunik za nastavnike uz itanku Muhidin Danko ''Bosanska rije'' Tuzla

  6. Na jezik udbenik, radna biljenica Hanka Vajzovi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  7. Na jezik radna biljenica Zdravka Zeki ''Bosanska rije'' Sarajevo

  8. Na jezik Muhidin Danko ''Bosanska rije'' Sarajevo

  9. Na jezik Azra Mujkanovi, Almira Hadihrusti ''Bosanska rije'' Tuzla

  10. Na jezik radna biljenica Almira Hadihrusti ''Bosanska rije'' Tuzla

  11.Na jezik sa tehnikom RWCT i proj.nastave

  Almira Hadihrusti ''Bosanska rije'' Tuzla

  12.Na jezik pravopis udbenikbosanskog jezika

  ''Dom tampe'' Zenica

  13. Na jezik prirunik ''Bosna leksika'' Sarajevo

  14. Cambridge English for Schools 3 udbenik, radna biljenica

  Andrew Litlejohn, Diana Hicks ''Bosanska rije'' Sarajevo''Cambridge University Press''

  15. Engleski jezik OPEN DOORS 2B Norman Whitney ''Oxford University Press''OxfordTKD ''ahinpai''

  16. Engleski jezik PROJECT 4 - udbenik Tom Hutchinson''Oxford University Press''

  OxfordTKD ''ahinpai''

  17. Engleski jezik TOP MARK 4 udbenik, radna biljenica

  Carmen Ecevarria, EmmaTrelles, Ellen Montgomery

  ''Buybook'' Sarajevo

  18.Njemaki jezik PINGPONG NEU 3 udbenik, radna biljenica

  Gabrielle Kopp, KonstanzeFroelich

  ''ahinpai'' Sarajevo''Hueber''

  19. Njemaki jezik Benjamin Terzi, Inka Omanovi ''Svjetlost'' Fojnica

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  32/48

  32

  20. Njemaki jezik Zlata Maglajlija ''Svjetlost'' Sarajevo

  21. Ruski jezik Ilijas Tanovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  22. Arapski jezik Mesud Hafizovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  23.Geografija BiH(softver radna biljenica) Marijan Dover

  Agencija za obrazovanje,Dover & Co

  24. Matematika efket Arslanagi, D. Miloevi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  25. Matematika zbirka zadataka Abdulah Hodi, Robert Onodi ''Denfas'' Tuzla

  26. Matematika odabrani zadaci zapripremanje uenika radna biljenica Nasiha Fazli, Mila Dei ''Selimpex'' Srebrenik

  27. Matematika Abdulah Hodi, Robert Onodi ''Bosanska rije'' Tuzla

  28. Matematika udbenik, zbirka zadataka,radna biljenica Boko Jagodi, Sead Rei''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  29. Matematika prirunik za nastavnike efket Arslanagi ''Bosanska rije'' Sarajevo

  30. Matematika pr. zadaci testovi ''Planjax'', Bobare

  31.Matematika konverzija mjeraCD-softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  32. Biologija udbenik, radna biljenica Edhem Haskovi ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  33. Biologija Zvonko Korene, RifatHadiselimovi, Esad Masli ''Svjetlost'' Sarajevo

  34. Biologija radna biljenica emso Masli ''Selimpex'' Srebrenik

  35. Biloki parktikum Mehmed Bai ''Bosanska rije'' Sarajevo

  36. Fizika zbirka zadataka Nada Gabela ''Grafex'' Mostar

  37. Fizika Esad Kulenovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  38. Fizika Aziza Skoko, Kasim Imamovi ''Bosanska rije'' Tuzla

  39. Fizika - udbenik Nada Gabela, Hasnija Muratovi ''Grafex'' Mostar

  40.Fizika zbirka zadataka za osnovnukolu

  Nada Gabela, Hasnija Muratovi ''Grafex'' Mostar

  41. Fizika Hedija Bokailo - ikalo ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  42. Fizika zbirka zadataka Aziza Skoko ''Bosanska rije'' Sarajevo

  43. Fizika zbirka zadataka Kasim Imamovi, Brgo Mehuri ''Harfograf'' Tuzla

  44.Zbirka zadataka iz fizike za osnovne isrednje kole Zinka alaka ''ahinpai'' Sarajevo

  45. Fizika konverzija mjera(softver radna biljenica)

  Marijan Dover Agencija za obrazovanje,Dover & Co

  46. Hemija udbenik, radna biljenica Hadira Drao, MirsadaRizvanovi

  ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  47. HemijaMarijana Miljas,Esma Velagi - Habul

  ''Svjetlost'' Sarajevo

  48. Hemija Mehmedalija Lili ''Grafiar'' Biha

  49. Hemija udbenik, radna biljenica Hiba Sikiri, Vladimir Milievi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  50. Likovna kultura radni udbenik Admir Mujki ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  51.Likovna kulturaCD-softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  52. Muzika kultura Selma Ferovi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  53. Muzika kultura Selma Ferovi, ''Dom tampe''

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  33/48

  33

  Teodora ukovi Zenica

  54. Muzika kultura Vjekoslav Andree, Marija Andree ''Svjetlost'' Sarajevo

  55.Tjelesni odgoj 1. 4. prirunik zanastavnike razredne nastave

  Hamid oe, Jasmina oe ''Bosanska rije'' Sarajevo

  56.Ritmika gimnastika prirunik zanastavnike

  Fadila Ibrahimbegovi - Dafi ''Svjetlost'' Sarajevo

  57.Tehniki odgoj udbenik, dnevnikrada

  Sulejman Ljubovi i drugi ''Denfas'' Tuzla

  58. Tehniki odgoj sa dnevnikom rada Pavle Valenti, Nijaz Brajlovi ''Svjetlost'' Sarajevo59. Tehniki odgoj -brodomodelarstvo Eugen Smital ''Svjetlost'' Sarajevo

  60. Informatika 7 i 8 Suada Numi, Salih emo ''Bosanska rije'' Sarajevo

  61. Informatika za dodatnu nastavu udbenik

  Lejla Dizdarevi ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  62. Informatika zbirka zadataka Suada Numi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  63. Q-BASIC zbirka zadataka izinformatike za O

  D. Omeravi M. Sarajli ''Svjetlost'' Sarajevo

  64.Informatika ABC editora(softver radna biljenica)

  Marijan DoverVeernje novine i MAYO

  HELP SCHOOL

  65.Informatika ABC crtanja na PC

  (softver radna biljenica)

  Marijan DoverAgencija za obrazovanje,

  Dover & Co

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  POVIJEST8. RAZRED OSNOVNE KOLE

  66. Historija udbenik Leonard Valenta''Bosanska rije''

  Sarajevo

  67. Historija udbenikZijad ehi, Zvjezdana Marii Matoevi i Alma Leka

  ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  68. Historija udbenik Hadija Hadiabdi, Edis Derviagi,Alen Muli i Vahidin Mei''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  69. Historija udbenik (za KC) Leonard Valenta

  ''Bosanska rije''

  Sarajevo70. Historija prirunik

  Hadija Hadiabdi i EdisDerviagi

  ''Bosanska knjiga''Tuzla

  71. Historija radni listoviHadija Hadiabdi i EdisDerviagi

  ''Bosanska knjiga''Tuzla

  72. Historija radni listovi Feho Agovi i Denita Dedi''Labirint''Zenica

  R/B NAZIV UDBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAKA KUA

  ZEMLJOPIS

  8. RAZRED OSNOVNE KOLE73. Geografija udbenik Muriz I. Spahi ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  74. Geografija udbenik Jasmina auevi i Erna Bili''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  75. Geografija prirunik Muriz I. Spahi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  76. Geografija radni listovi Muriz I. Spahi ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  77. Geografija radni listovi Jasmina auevi i Erna Bili''Bosanska knjiga''

  Tuzla

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  34/48

  34

  GIMNAZIJA

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  35/48

  35

  I RAZRED SREDNJE KOLE

  1. itanka Zdenko Lei''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  2. itankaZejir HasiAzra Mujkanovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  3. Na jezik Remzija Hadiefendi - Pari ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  4. Na jezik Refik Buli, Muhamed ator ''Bosanska rije'' Tuzla5. Engleski jezik - Headway John & Liz Sears ''Oxford''

  6.Engleski jezik English in Mind 2 udbenik, radna biljenica Herbert Puchta

  ''Bosanska rije'' Sarajevo''Cambridge University Press''

  7.Engleski jezik SNAPSHOT PRE-INTERMEDIATE I i II gimnazije i III i IV sr.teh. k.

  Brian Abbs, Ingrid Freebairn,Chris Barker

  ''Buybook'' Sarajevo

  8.Engleski jezik OPPORTUNITIES PRE-INTERMEDIATE udbenik, radna biljenica,prirunik za nastavnike

  Michael Hariss, David Mower,Anna Sikorzynska

  ''Buybook'' Sarajevo

  9.Engleski jezik Business and commerce prirunik

  Neil Wood''ahinpai'' Sarajevo

  ''Oxford University Press''

  Oxford10. Francuski jezik II strani jezik Vlado Sui ''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  11.Francuski jezik I i II PANORAMA udbenik, radna biljenica (II strani jezik)

  Jacky Girardet, Jean MarieCridlig

  ''ahinpai'' Sarajevo''Cle international''

  12. Njemaki jezik Ana Boanovi, Ljiljana Masal ''Svjetlost'' Sarajevo

  13. Njemaki jezik Sichtwechsel 1 Grupa autora Edition Deutsch

  14.Njemaki jezik I GENIAL A1- II strani jezik udbenik, radna biljenica

  Herman Funk, Michael Koenig,Ute Koithan, Theo Scherling ''Buybook'' Sarajevo

  15. Ruski jezik Ilijas Tanovi ''OKO'' Sarajevo

  16. Arapski jezik Adila Begovi ''Ljiljan'' Sarajevo

  17. Gramatika arapskog jezika Teufik Mufti ''Ljiljan'' Sarajevo

  18. MatematikaEnver Kurbegovi, SvetozarKurepa

  ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  19. Matematika sa zbirkom zadataka Meliha Ali, Lejla Krili ''Svjetlost'' Sarajevo

  20. Matematika Abdulah Hodi ''Svjetlost'' Sarajevo

  21. MatematikaMeliha Ali, Lejla Smajlovi -Krili

  ''Svjetlost'' Sarajevo

  22. Matematika za uiteljsku kolu Abdulah Hodi ''OKO'' Sarajevo

  23. Matematika za tehnike kole Adem Huski ''Svjetlost'' Sarajevo

  24. Matematika zbirka rijeenih zadataka Adem Huski ''Svjetlost'' Sarajevo

  25.Matematika konverzija meraCD-softver

  Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  26. BiologijaSulejman Redi, TomislavBai Radovan Erben

  ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  27. BiologijaAvdo Sofradija,Dubravkaoljan, R. Hadiselimovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  28. Biologija - praktikumN. Hadimehmedagi,Lj. Berberovi

  ''Svjetlost'' Sarajevo

  29. Bioloki praktikum Nadija Hadimehmedagi idrugi

  ''Svjetlost'' Sarajevo

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  36/48

  36

  30. Fizika radna biljenicaJugoslav StahovHrustem Smailhodi

  ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  31. Fizika eljko StapiMiljenje dalo kantonalno

  ministarstvo obrazovanja i naukeZeniko dobojskog kantona

  32. Fizika Ahmed oli ''Svjetlost'' Sarajevo

  33. Fizika sa zbirkom zadatakaNada Abasbegovi, RajfaMusemi

  ''Svjetlost'' Sarajevo

  34. Fizika za kole primijenjenih umjetnosti Amira Bajri ''OKO'' Sarajevo

  35. Fizika za tehnike kole Ahmo oli ''Svjetlost'' Sarajevo

  36. Hemija Milan Sikirica ''Svjetlost'' Sarajevo

  37. Hemija Milan Sikirica''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  38. Hemija Mehmedalija Lili ''Ljiljan'' Sarajevo

  39. Informatika I - III eljko Juri ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  40. Informatika I i II Muhamed Sarajli ''Svjetlost'' Sarajevo

  41. WINDOWS 2000 Osman M. Dindo ''Bosanska rije'' Tuzla

  42. Kompjuterska grafika prirunik Selma Rizvi ''Arka'' Sarajevo

  43. Informatika CD-softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  44. Zbirka zadataka iz informatike Muhamed SarajliHazim Glavi

  ''Svjetlost'' Sarajevo

  45. Logika Slavo Kuki, Mirko Jaki''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  46. Latinski jezik 1, 2 Jadranka Bagari''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  47. Latinski jezik 1, 2 Osman Arnautovi ''Svjetlost'' Sarajevo

  48. Muzika kultura Selma Ferovi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  49. Likovna kultura Salih Posvandi ''Bosanska rije'' Tuzla

  50. Likovna kultura 1, 2 Ragib Lubovac ''Svjetlost''Sarajevo

  51. Likovna kultura 1, 2 Miralem Brki''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  52. Likovna kultura CD-softver Marijan Dover IP Dover & Co Sarajevo

  53. Tjelesni i zdravstveni odgoj I - IV Milica Beevi ''Ljiljan'' Sarajevo

  54. Geografija I udbenik Muriz I. Spahi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  55. Geografija I prirunik Muriz I. Spahi ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  56. Geografija I radni listovi Muriz I. Spahi''Sarajevo Publishing''

  Sarajevo

  57. Geografija I udbenik Greta upani''Bosanska knjiga''

  Tuzla

  58 Historija I udbenikSnjeana Vasilj i EkremBarakovi

  ''Sarajevo Publishing''Sarajevo

  59. Historija I udbenikHadija Hadiavdi i EdisDerviagi

  ''Bosanska knjiga''Tuzla

  60.Informatika za I razrede gimnazije* -udbenik

  Japanska meunarodna agencija za saradnju (JICA) pod nadzoromgosp. Kazunori Takade. Po uzoru na japanski udbenik Informatika A

  61. Engleski jezik Way upza 1. razredgimnazije- udbenik

  Joanne Collie KlettSarajevo

 • 8/2/2019 Spisak Odobrenih Radnih Udbenika, Udbenika, Prirucnika Radnih Listova i Zbirki Zadataka Za Osnovne Kole, Gimna

  37/48

  37

  62.Njemaki jezik Direkt 1 za 1. razredgimnazije i srednje strune kole- udbenik

  Giorgio Motta i Veljko DunjkoKlett

  Sarajevo

  63.

  Engleski jezik Success Elementary(udbenik engleskog jezika kao prvogstranog jezika za 1. i 2. razred trogodinjihstrunih kola, te kao udbenik engleskogjezika kao drugog stranog jezika za 1. i 2.razred gimnazije i za 1. i 2. razredetverogodinjih srednjih tehnikih i srodnihkola)

  Jane Comyns Carr i JenniferParsons Buybook Sarajevo

  64.

  Engleski jezik Success Pre-Intermediate(udbenik engleskog jezika kao prvogstranog jezika za 1. razred gimnazije, za 1. i2. razred etverogodinjih srednjih strunihkola i za 2. i