spisak ispitnih blic pitanja iz operacionih istraživanja - 2014 godina

Download Spisak ispitnih blic pitanja iz Operacionih istraživanja - 2014 godina

Post on 30-Dec-2016

226 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OPERACIONA ISTRAIVANJA ISPITNA PITANJA

  2013-2014

  1. Navedite osnovne karakteristike operacionih istraivanja. 2. Definiite operaciona istraivanja. 3. Navedite faze u primeni operacionih istrazivanja. 4. ta predstavlja matematiki model i koje su njegove osnovne

  komponente?

  5. ta predstavlja funkcija cilja a ta sistem ogranienja u matematikom modelu?

  6. ta je linearno programiranje u matematikom a ta u ekonomskom smislu?

  7. Navedite naine za izraavanje problema linearnog programiranja. 8. Za problem maksimuma od k nepoznatih i m ogranienja, postavite

  skalarni model linearnog programiranja.

  9. Za problem maksimuma od k nepoznatih i m ogranienja, postavite matrini model linearnog programiranja.

  10. Navedite mogua reenja linearnog programiranja i njihove osobine. 11. ta je mogue reenje problema linearnog programiranja? 12. ta je bazino mogue reenje problema linearnog programiranja i kakvo

  ono moe biti u zavisnosti od broja pozitivnih komponenata?

  13. ta je optimalno reenje problema linearnog programiranja? 14. Kako se definiu ekstremne take i koji je njihov znaaj u problemima

  LP?

  15. Mogua reenja linearnog programiranja. ta predstavlja skup moguih reenja LP? (dokaz teoreme)

  16. Gde funkcija kriterijuma u linearnom programiranju postie svoju ekstremnu vrednost? (dokaz teoreme)

  17. Kako glasi teorema o ekstremnoj taki ako su poznati linearno nezavisni vektori. 18. Kako glasi teorema o linearno nezavisnim vektorima ako je poznata ekstremna

  taka.

  19. Navesti elemente na kojima se zasniva Dantzig-ov algoritam i prednosti i mane njegove primene.

  20. ta je dualni algoritam i u emu se ogleda njegova specifinost? 21. Navedite slinosti i razlike izmeu para dualnih problema linearnog

  programiranja.

  22. Koje su karakteristike nesimetrinog dualnog problema? 23. Teorema dualnosti kada problem ima konano optimalno reenje. Dokaz

  teoreme.

  24. Teorema dualnosti kada problem nema konano optimalno reenje. Dokaz teoreme.

  25. ta obuhvata postoptimalna analiza u linearnom programiranju? 26. Uticaj promene koordinata vektora A0 na optimalno reenje problema.

 • 27. Uticaj promene koordinata vektora C ( koje ne pripadaju vektoru C0 ) na optimalno reenje problema.

  28. Uticaj promene koordinata vektora C (koje pripadaju vektoru C0 ) na optimalno reenje problema.

  29. Napiite opti model transportnog problema. 30. ta je uslov da bi transportni problem bio reiv? 31. Definiite zatvoreni transportni problem i napiite odgovarajui

  matematiki model zatvorenog transportnog prroblema.

  32. ta je mogue reenje transportnog problema, tj. dopustivi plan transporta?

  33. Koliko jednaina a koliko promenljivih sadri model transportnog problema?

  34. ta je bazino mogue reenje transportnog problema? 35. Ako je primarni transportni problem, problem minimuma, kako glasi

  njegov odgovarajui dualni problem?

  36. ta je degeneracija u transportnom problemu? 37. Definiite problem rasporeivanja i napiite odgovarajui matematiki

  model.

  38. Problem rasporeivanja: poreenje sa transportnim problemom. 39. Ako je primarni problem rasporeivanja, problem minimuma, kako glasi

  njegov odgovarajui dualni model?

  40. Kako se u problemu rasporeivanja odreuje pojam nezavisnih nula? 41. Kako glasi teorema o broju nezavisnih nula u matrici koeficijenata

  problema rasporeivanja?

  42. Navedite stav na kome se zasniva transformacija matrice koeficijenata cij u problemu rasporeivanja.

  43. ta je teorija igara? Definiite osnovne pojmove u teoriji igara (igra, igra, strategija).

  44. Navedite kriterijume za klasifikaciju igara. ta su antagonistike igre? 45. ta je matrina igra sa rezultatom nula? Navedite pravila koja vae za ovu

  igru.

  46. ta je sedlasta taka i kakav je njen znaaj? 47. ta predstavlja strateko sedlo igre? 48. Dokaite tvrdnju da, ukoliko svakom elementu aij matrice plaanja [aij],

  dodamo jednu pozitivnu konstantu d, vrednost matrine igre postaje v+d.

  49. Navedite i objasnite faze u mrenom planiranju. 50. Definiite osnovne pojmove u mrenom planiranju (projekat, aktivnost,

  dogaaj, put, mreni dijagram).

  51. ta ukljuuje analiza strukture u mrenom planiranju? 52. ta ukljuuje analiza vremena u mrenom planiranju? 53. ta ukljuuje analiza trokova u mrenom planiranju? 54. Navedite pravila za crtanje mrenog dijagrama. 55. Na kom se principu zasniva i kako se moe vriti numeracija dogaaja u

  mrenom dijagramu?

  56. ta predstavlja kritian put u mrenom dijagramu i kakvo je njegovo znaenje?

 • 57. ta je najranije ostvarenje dogaaja u mrenom dijagramu? 58. ta je najkasnije ostvarenje dogaaja u mrenom dijagramu? 59. ta su kritine aktivnosti i kakav je njihov znaaj u mrenom planiranju? 60. Navedite uslove koje moraju ispuniti aktivnosti u projektu da bi bile

  kritine aktivnosti.

  61. ta je ukupna vremenska rezerva i kako se odreuje? 62. ta je nezavisna vremenska rezerva i kako se odreuje? 63. ta je slobodna vremenska rezerva i kako se odreuje? 64. Izvedite funkciju linearne zavisnosti trokova izvrenja aktivnosti od

  duine trajanja aktivnosti.

  65. Navedite kriterijume za klasifikaciju zaliha. 66. Navedite faktore koji utiu na veliinu zaliha. 67. Grafiki prikaite model zaliha bez hitnih nabavki i navedite teorijske

  pretpostavke na kojima poiva ovaj model.

  68. Grafiki prikaite trokove upravljanja zalihama kod modela zaliha bez hitnih nabavki

  69. Izvedite obrazac za optimalnu koliinu sirovine u jednoj redovnoj porudbini kod modela bez hitnih nabavki.

  70. Izvedite obrazac za optimalnu koliinu sirovine u jednoj redovnoj porudbini kod modela sa hitnim nabavkama.

  71. Grafiki prikaite model zaliha sa hitnim nabavkama i navedite teorijske pretpostavke na kojima poiva ovaj model.

  72. ta su stohastiki modeli zaliha?

  Predmetni nastavnici

  Prof. dr Predrag Mimovi

  Doc. dr Mikica Drenovak