spis .komputera i posiada odpowiednie prawa dostpu do dysku przeznaczonego dla ... jeeli wybralimy

Download SPIS .komputera i posiada odpowiednie prawa dostpu do dysku przeznaczonego dla ... Jeeli wybralimy

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

SPIS TRECI

1. Instalacja programu SEE Electrical Expert 3 2. Otwieranie projektw z programu SEE 3000/4000 lub Schema 6 3. Przygotowanie rodowiska pracy programu 9 4. Uaktualnianie starego rodowiska 11 5. Innowacje w programie 12 6. Programowanie klucza 14

1. Instalacja programu SEE Electrical Expert

2

COPYRIGHT 1986-2005 IGE+XAO Wszelkie prawa zastrzeone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie caoci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn a take kopiowanie na noniku filmowym, magnetycznym

lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji Wydanie 3

Krakw, marzec 2005

1. Instalacja programu SEE Electrical Expert

3

1. Instalacja programu SEE Electrical Expert Program SEE zalecamy instalowa na komputerach wyposaonych w system operacyjny Windows XP, Windows 2000 lub Windows NT. W przypadku tych sys-temw osoba instalujca program powinna posiada uprawnienia administratora komputera i posiada odpowiednie prawa dostpu do dysku przeznaczonego dla programu. Zwizane jest to z koniecznoci uruchomienia obsugi klucza sprz-towego. Program nie jest przeznaczony do pracy pod Windows 95, Windows 98 lub Windows Millenium. Aby zainstalowa program naley postpowa w nastpujcy sposb:

1. Wczy komputer. Pozamyka wszystkie pracujce w systemie Windows programy.

2. Woy pyt CD do napdu. Automatycznie wczy si ekran startowy programu instalacyjnego. Klikamy na przycisku .

1. Instalacja programu SEE Electrical Expert

4

Uwaga! Jeeli pyta CD zostanie woona do napdu przed uruchomieniem systemu ope-racyjnego lub opcja automatycznego startu programw z pyty CD zostaa wy-czona, to instalacj naley uruchomi rcznie. Naley uruchomi program launch.exe znajdujcy si bezporednio na pycie CD.

3. W kolejnym oknie potwierdzamy ch zainstalowania programu klikamy przycisk .

4. W oknie Witamy klikamy na przycisk . W kolejnym wywietlonym oknie mona wybra typ instalacji programu. Klikamy na przycisku . W przypadku wybrania opcji istnieje moliwo wybrania skadnikw instalowanego programu, zainstalowania klucza zabezpieczaj-cego lub sterownikw ODBC. Uywanie tej opcji instalacji zalecane jest dla zaawansowanych uytkownikw lub w przypadku potrzeby dodania poszcze-glnych skadnikw.

5. Wywietlane jest okno pozwalajce na wybr katalogu, do ktrego zosta-

nie zainstalowany program. Po naciniciu przycisku program in-stalowany jest na dysku.

6. Nastpnie wywietlane jest okno pozwalajce na wybr folderu, w ktrym bdzie zainstalowany skrt do programu, standardowo jest to See Electri-cal Expert 2004 Grupa IGE+XAO, moemy te wprowadzi inn, wasn nazw.

7. Program pyta czy zainstalowa Visual Basic for Applications. Dodatek ten jest niezbdny do uruchomienia moduu Makra (umoliwia on pisanie wa-snych makr przyspieszajcych prac w programie) i moduu PLC.

1. Instalacja programu SEE Electrical Expert

5

8. Jeeli wybralimy instalowanie VBA pojawia si ponisze okno Install

Microsoft Visual Basic for Applications, w ktrym klikamy na i w kolejnym oknie .

9. Po zakoczeniu instalacji restartujemy komputer. 10. Jeeli program bdzie uruchamiany na innym profilu pojawi si ponisze

okno Katalogi programu SEE do konfiguracji programu. Ustawiamy w nim cieki dostpu do projektw, rodowiska i programu AutoCAD (jeeli po-siadamy wersj SEE z moduem AutoCAD).

Rys. 1.1 Wybr rodowiska programu SEE

2. Otwieranie projektw z programu SEE 3000/4000 lub Schema

6

2. Otwieranie projektw z programu SEE 3000/4000 lub Schema

Instalujemy program w sposb opisany w poprzednim rozdziale. Sposb postpowania zosta opisany na podstawie projektu Przykad pochodz-cego z SEE 3000 wersji 2.08. Po otwarciu projektu utworzonym w programie SEE 3000, SEE 4000 lub Schema stracimy moliwo otwierania tych projektw w tych programach. Dlatego eby mona byo w przyszoci uywa te projekty w tych programach naley wykona kopie tych projektw.

Uruchamiamy program, wybieramy polecenie Uruchom Eksplorator projektw. Klikamy prawym przyciskiem myszki na katalogu C:\SEE ELECTRICAL EXPERT\PROJEKTY i z menu wybieramy Nowy katalog.

Wpisujemy SEE 3000.

Znajdujemy katalog z naszymi starymi projektami klikamy na jednym z nich prawym przyciskiem myszki i wybieramy Kopiuj.

Nastpnie klikamy prawym przyciskiem na utworzonym wczeniej katalogu SEE 3000 i wybieramy Wklej projekt.

Wykonujemy dwuklik na tym projekcie (w naszym przykadzie jest to projekt przykadowy z SEE 3000 2.08) albo klikamy prawym przyciskiem i wybiera-my Otwrz.

Pojawia si ponisze okno:

2. Otwieranie projektw z programu SEE 3000/4000 lub Schema

7

Uwaga! Jeeli w wybranym projekcie rodowisko ustawione jest prawidowo (cieki do-stpu w pliku director.ini wskazuj na istniejce katalogi, zawierajce prawido-we dane) moemy automatycznie przekonwertowa stare rodowisko do nowe wersji. W innym przypadku musimy rcznie utworzy takie rodowisko jest to opisane w 3 punkcie.

Jeeli chcemy od razu utworzy kilka rodowisk wybieramy przycisk .

Klikamy na . Pojawia si komunikat:

Klikamy na . W oknie Lista tworzonych rodowisk klikamy prawym

przyciskiem myszki na proponowanej nazwie rodowiska ENV_1 i wybiera-my Zmie nazw.

2. Otwieranie projektw z programu SEE 3000/4000 lub Schema

8

Wpisujemy nazw np. SEE 3000. Klikamy na przycisku .

Nastpnie pojawia si ponisze okno informujce o konwersji rodowiska do nowej wersji - klikamy .

W kolejnym oknie take klikamy :

Projekt zosta przekonwertowany i zostao utworzone do niego rodowisko.

Uruchamiamy Edytor schematw poleceniem Uruchom Edytor sche-matw.

3. Przygotowanie rodowiska pracy programu

9

Uwaga! Przy otwieraniu kolejnych projektw ze starszej wersji opartych na tym samym rodowisku w oknie:

klikamy na i wybieramy przygotowane wczeniej rodowisko.

3. Przygotowanie rodowiska pracy programu Uruchamiamy program, z menu startera wybieramy polecenie rodowisko

Eksplorator.

Klikamy prawym przyciskiem na Lista dostpnych rodowisk i z menu kontekstowego wybieramy Nowy.

W oknie Nowe rodowisko wpisujemy jego nazw (np. SEE 3000) i opis.

Klikamy .

Nastpnie w oknie Eksploratora rodowisk klikamy kolejno przy kadym z elementw rodowiska na ikonie z trzema kropkami .

Rozpoczynamy od Symbole, Rodziny pojawia si okno:

3. Przygotowanie rodowiska pracy programu

10

Wybieramy opcj Importuj dane oraz Z katalogu. Klikamy na ikonie z

trzema kropkami .

Wskazujemy katalog, w ktrym zapisane s rodziny (pliki famille) z naszego starego rodowiska Klikamy .

Powysz procedur powtarzamy dla Arkuszy formatowych, Katalogu apa-ratw, Widokw aparatw, Blokw i Projektw modelowych. Standardowe cieki dostpu do poszczeglnych elementw rodowiska dla programu SEE 3000 w wersji 2.08 (rodowisko IEC) s nastpujce:

Symbole, rodziny C:\SEE 3000\ENVIR\IEC_V2A\SYMBOLE\RODZINY Arkusze formatowe C:\SEE 3000\ENVIR\IEC_V2A\FORMAT Rysunki parametryczne C:\SEE 3000\ENVIR\ IEC_V2A\RPARAM Katalog aparatw C:\SEE 3000\ENVIR\APARATURA\KATALOGI Widoki aparatw C:\SEE 3000\ENVIR\APARATURA\WIDOKI Bloki C:\SEE 3000\ENVIR\ IEC_V2A\BLOKI Modelowe projekty C:\SEE 3000\MODELE\IEC

Moemy wyj z Eksploratora rodowisk.

Teraz kopiujemy swoje stare projekty np. do katalogu C:\SEE ELECTRICAL EXPERT\PROJEKTY\SEE 3000. Moemy to zrobi korzysta-jc z Eksploratora Windows lub w programie:

Pojawia si ponisze okno klikamy na .

4. Uaktualnianie starego rodowiska

11

W oknie Eksploratora rodowisk zaznaczamy utworzone wczeniej ro-

dowisko SEE 3000 klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy pole-cenie Uaktywnij.

Moemy teraz uruchomi Edytor schematw i edytowa projekt. Operacja tworzenia (kopiowania) rodowiska wyglda analogicznie dla progra-mw SEE 4000, a take Schema. Jedyn rnic jest inne umiejscowienie po-szczeglnych elementw rodowiska.

4. Uaktualnianie starego rodowiska Stare rodowisko zaadaptowane z poprzednich wersji moemy rozbudowa o symbole i rysunki parametryczne wprowadzone w najnowszej wersji programu. W katalogu ...\See Electrical Expert\Tools\Update_Enviroment_2004 mamy 4 podkatalogi zawierajce odpowiednio:

Katalog Zawarto Metody generowania kabli i podcze, referencje okablowania Symbole kabli, diagramw pocze, kabli logicz-nych, symbole do generacji kabli i podcze

Kable

Rysunki parametryczne do generowania kabli i pod-cze, referencje okablowania Rysunek parametryczny zestawienia kanaw ste-rownika

PLC Tools

Symbole sterownikw Metody generowania listew, zczek i okablowania

5. Innowacje w programie

12

Metody generowania listew, zczek i okablowania

Rysunki parametryczne do generowania listew i z-czek

Podczenia Symbole zaciskw, listew i zczek Metody: przypisania symboli, numeracji obwodw Symbole zcz, zcz logicznych, czarnych skrzynek i lokalizacji graficznych.

5. Innowacje w programie FUNKCJONALNO MODU Legenda: OBW Obwody, OZN Oznaczenia, ADR Adresy, LIS Listwy, RLIS Rozszerzenie Listwy, RLT Rozszerzenie LT, EL Elewacje, PLC konfigurator PLC. Automatyczne generowanie schematw do nowych formatw graficznych i wektorowych: CGMV4, CGMV5, DXF I DWG

LT

Moliwo samodzielnego wybrania docelowego katalogu dla generowanych plikw (te-raz katalog SLIDE aktywnego projektu)

LT

Moliwo generacji do pliku graficznego schematw wg nazw uytkownika. Moliwe samodzielne zdefiniowanie formatu za