spesifikasi program sarjana muda sains ... - · pdf file3. nama program sarjana muda sains...

Download SPESIFIKASI PROGRAM SARJANA MUDA SAINS ... - · PDF file3. Nama Program Sarjana Muda Sains dalam Kimia 4. ... Projek tahun akhir, kerja makmal, latihan penyelidikan Tugasan bertulis,

If you can't read please download the document

Author: ngomien

Post on 06-Feb-2018

269 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  SPESIFIKASI PROGRAM

  SARJANA MUDA SAINS (KIMIA) - SSCA

  1. Institusi Penganugerah Universiti Teknologi Malaysia

  2. Institusi Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

  3. Nama Program Sarjana Muda Sains dalam Kimia

  4. Anugerah Akhir Sarjana Muda Sains (Kimia)

  5. Kod Program TS16 (SSA)

  6. Badan Akreditasi Berkanun atau Profesional Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

  7. Bahasa Pengantar Bahasa Malaysia and Bahasa Inggeris

  8. Mod Pengajian (Konvensional, pembelajaran jarak

  jauh, dan lain-lain

  Konvensional

  9. Mod Operasi (Francais, Urustadbir sendiri, dan lain-

  lain

  Urustadbir Sendiri

  10. Skema Pengajian (sepenuh masa/separuh masa Sepenuh Masa

  11. Tempoh Pengajian Minimum : 4 tahun

  Maximum : 6 tahun

  Jenis Semester

  Bilangan Semester Bilangan minggu dalam semester

  Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa

  Lazim 8 - 14 -

  Pendek (Latihan Industri) - - - -

  12. Syarat Kemasukan

  Memenuhi semua syarat Universiti dan syarat keperluan program yang berikut:

  (1) Lulus Matrikulasi/STPM/Asasi Sains UM dengan gred minimum B dalam Kimia dan minimum C dalam Matematik dan Fizik atau Biologi

  Atau

  (2) Diploma Sains atau Kejuruteraan dengan CPA minimum 2.70 daripada institusi yang diiktiraf.

  13. Objektif Program

  Objektif Program Sarjana Muda Sains (Kimia) adalah untuk memberikan pengetauan, kemahiran dan atribut

  yang harus dicapai oleh graduat untuk berjaya dalam kerjaya. Program direka untuk:-

  1. Menyediakan graduat yang berupaya menggunakan dan menghasilkan pengetahuan baru dalam bidang kimia yang relevan bagi pembangunan negara

  2. Mendidik graduat menjalankan penyelidikan untuk menyelesaikan masalah kini dan isu masa akan datang demi untuk pembangunan dan kebaikan negara dan manusia sejagat.

  3. Melatih graduat yang berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam merancang, menganalisis, mereka dan menyelia kerja berasaskan kimia.

  4. Membentuk graduat yang berkemahiran teknikal dalam menyelesaikan masalah secara logik, analitikal dan kreatif berdasarkan fakta dan idea bernas

  5. Melatih graduat supaya mempunyai kualiti kepimpinan, etika dan profesional menyumbang kepada negara dan manusia sejagat.

  6. Menyediakan graduat yang boleh berkerja secara berpasukan dalam masyarakat berbilang bangsa untuk mencapai sesuatu objektif.

  7. Melatih graduat yang boleh berkomunkasi secara berkesan merentasi pelbagai bentuk perhubungan dan audian.

 • 2

  14. Hasil Pembelajaran Program

  (a) Pengetahuan dan Kecekapan Teknikal

  Hasil Pembelajaran

  (PO)

  Matlamat Hasil

  Pembelajaran

  Kaedah Pengajaran

  dan Pembelajaran

  Penilaian

  PO1

  Pengetahuan Asas

  Kimia

  Kemampuan memperoleh

  ilmu pengetahuan berkaitan

  hukum dan prinsip asas kimia

  yang berkaitan dengan

  penggunaan semasa serta

  ilmu pengetahuan sains sosial

  dan pembangunan diri (C2,

  P2, A2)

  Kuliah, tutorial, kerja

  makmal, pembacaan

  terarah, dan

  perbincangan

  berkumpulan

  Peperiksaan, ujian, kuiz

  dan laporan.

  PO2

  Aplikasi

  pengetahuan dan

  kemahiran kimia

  Kemampuan mengguna,

  mengamal dan menganalisis

  hukum asas, prinsip dan

  teknik kimia menggunakan

  kaedah saintifik yang

  berkaitan dengan aplikasi

  kimia (C4, P4, A3)

  Kuliah, kerja makmal,

  tugasan pembacaan,

  perbincangan

  berkumpulan, dan

  tugasan penyelesaian

  masalah, kemahiran

  peralatan, perisian

  berkaitan denga kimia.

  Peperiksaan, ujian, kuiz,

  tugasan, dan laporan

  makmal, persembahan

  oral, projek

  berkumpulan, dan

  simulasi komputer.

  PO3

  Kajian Saintifik dan

  Penyelidikan

  Kemampuan merancang,

  menilai, dan melaksanakan

  kajian saintifik dan

  penyelidikan berkaitan kimia.

  (C6, P6, A3)

  Kuliah, kerja makmal,

  tugasan pembacaan,

  perbincangan

  berkumpulan, dan

  tugasan penyelesaian

  masalah, kemahiran

  peralatan, perisian

  berkaitan dengan kimia,

  projek penyelidikan,

  kerja makmal,

  persembahan parojek

  dan laporan, latihan

  penyelidikan.

  Peperiksaan, ujian, kuiz,

  tugasan, dan laporan

  makmal, persembahan

  oral, projek

  berkumpulan, simulasi

  komputer, cadanga

  penyelidikan,

  persembahan laporan

  projek tahun akhir, dan

  laporan Penyelia Latihan

  Penyelidikan.

  (b) Kemahiran Generik

  PO4

  Pemikiran Kritis &

  penyelesaian

  Masalah

  Kemampuan belajar secara

  bersendirian dan

  mengamalkan ilmu dan

  kefahaman prinsip serta teori

  kimia dan menilai kajian

  semasa (P4)

  Projek penyelidikan

  bersendirian, projek

  penyelidikan

  bekumpulan, latihan

  penyelidikan.

  Laporan projek

  bersendirian, laporan

  makmal, laporan projek

  penyelidikan tahun

  akhir.

 • 3

  14. Hasil Pembelajaran Program

  (a) Pengetahuan dan Kecekapan Teknikal

  Hasil Pembelajaran

  (PO)

  Matlamat Hasil

  Pembelajaran

  Kaedah Pengajaran

  dan Pembelajaran

  Penilaian

  PO5

  Kemahiran

  Berkomunikasi

  Kemampuan

  membentangkan maklumat

  teknik, saintifik dan

  maklumat dan hujah kimia

  secara jelas dan tepat, secara

  bertulis dan secara oral

  kepada pelbagai khalayak

  ramai. (P4)

  Projek berkumpulan,

  penyelidikan

  bersendirian, latihan

  penyelidikan.

  Persembahan oral,

  tugasan bertulis, laporan

  makmal,laporan projek

  tahun akhir.

  PO6

  Kerja Berkumpulan

  Kemampuan menunjukkan

  kemahiran interpersonal

  yang baik dengan

  kemampuan bekerja secara

  berkumpulan sebagai

  bahagian daripada pasukan

  melaksanakan pelbagai

  peranan pasukan yang

  berlainan (A3)

  Tutorial, kerja makmal,

  tugasan berkumpulan

  Laporan makmal dan

  persembahan

  berkumpulan

  PO7

  Pembelajaran

  Sepanjang Hayat

  dan Pengurusan

  Maklumat

  Kemampuan memperoleh

  ilmu pengetahuan, kemahiran

  baru dan mengurus pelbagai

  maklumat daripada sumber

  yang berlainan

  Tutorial, projek

  penyelidikan, kerja

  makmal

  Laporan makmal,

  laporan projek

  penyelidikan

  PO8

  Kepimpinan

  Kemampuan menunjukkan

  kepimpinan, mengambil

  tindakan dan menggerakkan

  penglibatan orang lain (A3)

  Tugasan berkumpulan

  persembahan

  Laporan tugasan

  berkumpulan dan

  persembahan

  PO9

  Etika dan Integriti

  Kemampuan bertindak secara

  berintegriti dan beretika yang

  baik dalam profesion dan

  tanggungjawab mereka

  kepada mesyarakat (A3)

  Peperiksaan, tugasan

  berkumpulan dan projek

  penyelidikan

  bersendirian

  Persembahan laporan

  dan seminar.

  PO10

  Keusahawanan

  Kesedaran terhadap peluang

  perniagaan dan

  keusahawanan

  Projek tahun akhir, kerja

  makmal, latihan

  penyelidikan

  Tugasan bertulis, laporan

  makmal, esei, laporan

  projek tahun akhir

  15. Klasifikasi Kursus

  No. Klasifikasi Jam Kredit Peratus (%)

  (i) Asas Sains dan Matematik 13 58.5

  (ii) Teras program 62

  (iii) Elektif program 33 25.8

  (iv) Kursus Wajib Universsiti

  Kemanusiaan 10

  15.7 Bahasa Inggeris 6

  Ko-kurikulum 2

  Keusahawaanan 2

  Jumlah 128 100

  Untuk program sains, sila isi klasifikasi berikut (Lain-lain, sila rujuk peraturan badan rasmi berkaitan)

 • 4

  A.

  Classification Credit hours Percentage (%)

  Kursus Kimia

  59.4

  7.0

  3.9

  4.7

  (a) Kuliah 76

  (b) Makmal/Bengkel/ Kerja

  Lapangan

  9

  (c) Latihan Penyelidikan 5

  (d) Projek Tahun Akhir 6

  Jumlah Jam Kredit Untuk Bahagian A 96 75.0

 • 5

  B.

  Kursus Berkaitan

  9.4

  7.8

  1.6

  4.6

  1.6

  (a) Matematik 12

  (b) Kemanusiaan/ Etika 10

  (c) Ko-Kurikulum 2

  (d) Bahasa Inggeris 6

  (e) Keusahawanan 2

  Jumlah Jam Kredit Untuk Bahagian B 32 25.0

  Jumlah jam kredit untuk Bahagian A dan B 128 100

  16. Jumlah jam kredit untuk bergraduan 128 jam kredit

  17. Struktur dan Ciri Program, Kurikulum dan Syarat Penganugerahan

  Program ini ditawarkan dalam mod sepenuh masa dan berdasarkan sesi akademik 2 Semester. Kursus

  dilaksanakan dan dinilai mengikut semester yang telah ditetapkan. Penilaian kursus dilakukan berdasarkan

  peperiksaan akhir dan kerja kursus yang dilaksanakan sepanjang semester.

  * Syarat penganugerahan:

  Untuk dianugerahkan ijazah, pelajar seharusnya:

  Memperoleh tidak kurang daripada 128 jam kredit dengan CPA minimum 2.00.

  Lulus Latihan Industri (menyamai 5 jam kredit).

  Menyempurna dan lulus Projek Sarjana Muda Tahun Akhir.

  SEMESTER 1 SEMESTER 2

  Kod Nama Kursus kr Kod Nama Kursus kr

  UICI 1012 Tamadun Islam dan

  Tamadun Asia 2 ULAB1112

  English for Academic

  Communication 2

  SSCC 1322 Pengenalan Program Kimia 2 UHAS 1172 Dinamika Malaysia 2

  SSCC 1003 Prinsip Kimia 3 SSCC 1413 Termodinamik K