spelman uta instrumenn t diskuterade verksamheten · pdf file 2013. 1. 24. ·...

Click here to load reader

Post on 13-Feb-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Spelman utan instrument diskuterade verksamheten

  GNESTA: Trettio med-lemmar i Sörmlands spelmans-förbund samlades på lördagen på Vårdinge folkhögskola. Men något fiolspelande var det inte frågan om. Man hade samlats för att tillsammans diskutera och komma med idéer om den fortsatta verksamheten. Spel-männen själva betecknade dagen som en idékonferens. Sörmlands j3pelmansförbund har

  Vår käre Janne Hellström

  * 25 Maj 1914 130 September 1977

  har lämnat oss i djupaste sorg. V E R A BROR

  Barnbarn Mor

  Paul och Elsa En spelman slutat, hans

  hand är stilla, Ej stråke lyftes till brusten sträng. Ej rörs hans fela, ej toner drilla, Men liksom blomster från skog och äng Han lämnat tus,ende minnen.

  Jordfästningen har ägt rum i stillhet.

  52 å r på nacken och ä r därmed det största förbundet i Sverige. Samti- digt har förbundet i Sörmland flest med lemmar , nu n ä r m a r e 600 spel- män .

  Spelmännen i Sörmland ä r inte anslutna till riksorganisationen. Man motiverar det med att riksor- ganisationen inte ä r förankrad bland spelmännen i Sverige utan sna ra re en organisation för den gamla typen av spelmän. I Sörm- land ha r m a n däremot lyckats suga upp dom yngre spelmännen.

  — Men vi har också en genera- tionsklyfta som skapar problem, säger Henry Sjöberg, vice ordföran- de för Sörmlands spelmän. Anting- en ä r spelmännen över femtio å r el-

  / j J ? —En minnesrik jordfästning ägde

  på fredagen r u m 4 Nordanåskapel- let, Katrineholm, då kände spel- mannen Gustaf Wetter, Katrine- holm vigdes till den sista vilan. Offi- cianten, kyrkoherde Sten Stenberg, hade hämtat grifteorden ur Psalt. 139:1-18. För orgelmusiken svarade musikdirektör Rune Jansson, som vid ingången spelade Fantasi a moll av Johann Sebastian Bach och vid utgången Gammal fäbodpsalm av O. Lindberg. Södermanlands Spel- mansförbund och Katrineholms Spelmanslag framförde under ak- ten Sörmländsk visa och Tystberga- visan. Unisont sjöngs psalmerna 365:1-3, 424:6-7 och 743. Till Gustaf Wetter som människa och för hans insatser inom vår kultur uttalades många varma ord av företrädare för bl.a. spelmanslag, spelmansför- bund, hembygdsföreningar, stats- pensionärerna, Odd Fellow, kom- mun och skola. Äldsta barnbarnet Gunilla Wetter gav uttryck för de anhörigas tacksamhet över den om- tanke och kärlek, som givits dem under den avlidnes livstid. Efter ak- ten inbjöds till minnesstund på Dufveholms pensionat, där Spel- manslaget framförde Kyrkmarsch f rån Lerbo och Visa f rån Ådalen. Gemensamt sjöngs Bo Setter- linds psalm Det finns en väg till Himmelen.

  Dikter, som Gustaf Wetter skrivit under sin sjukdomstid, lästes av so- nen Björn.

  I den rika och vackra blomster- gärden märktes blommor från Kat- rineholms Spelmanslag, Katrine- holms Hembygdsförening, Stats- pensionärerna, Katrineholms Kom- mun, Katrineholms skolstyrelse, Katrineholms Musiksällskap, Djulö Låtlag, Avgångsklassen Södra sko- lan 1941, Elever 1941-45, Visans Vän- ner, Södermanlands Hembygdsför- bund, Sörmländska Spelmän, Sö- dermanlands Spelmansförbund, Bröderna i Södermani. Grip, Nykö- pings Spelmansgille, V. Vingåkers Hembygdsförening, Örebro Läns Folkmusikförbund, Östergötlands Spelmansförbund, Verdandis Folk- danslag, Södertälje Spelmanslag, Björkviks Hembygdsförening, Kungsörs Spelmanslag, Gränna Hembygdsförening, Stockholms Spelmansgille, Malmabygdens Spelmanslag och Folkdanslag, Svenska Ungdomsringen för bygde- kultur Riksstyrelsen, Salems Gille, Gåva till Lutherhjälpen och Sköl- dinge förs. blomsterfond samt Lo- gen 45 Karl Knutsson Bonde.

  ler också kring dom tjugo. En an- ledning till at t vi samlats idag ä r at t försöka överbrygga klyftan mellan de gamla och unga.

  — Dom unga har andra krav. Dom vill lä ra sig m e r om bakgrun- den och ofta specialiserar dom sig på en viss spelman istället för att ha en a l lmän reper toar .

  Målsättningen P å lördagen diskuterade spel-

  männen hela verksamhetens mål- sättning som den uttrycks i stadgar- na : att bevara den sörmländska folkmusiken. De senaste tio åren har en förskjutning mot forskningen ägt rum. Mycket arbete ha r ägnats åt uppteckning av lå tar och åt att plocka f r a m gamla uppteckningar.

  Under lördagens idékonferens beslutade spelmännen att ut- bildningen mås te förbät t ras för både nybör jare och avancerade spelmän.

  — För att minska generationsk- lyftan ska vi ordna t r ä f f a r där dom olika generat ionerna möts och spelar ihop, säger Ingvar Anders- son, ordförande i spelmansförbun- det. Vi hoppas att dom t rä f fa rna ger upphov till en dialog som ä r nyttig för båda kategorierna.

  Lokalgrupper — Till hösten ska vi också för-

  söka s ta r ta lokalgrupper i hela Sörmland. Nu ä r hälften av vå ra m e d l e m m a r med i olika grupper medan den andra hälften sitter en- s a m m a och spelar. För att få igång lokalgrupperna handplockar vi en person på va r j e ort som sedan t a r reda på vilka andra spelmän det finns i s a m m a område. Tillsam- m a n s bildar de sedan lokalgrupper.

  Sörmlands spelmansförbund ger ut två medlemstidningar. Sörm- landslåten kommer ut med två

  • Spelmännen i Sörmland samlades på lördagen på Vårdinge folk- högskola. Men inte for att spela utan for att prata. Två som var med och pratade var ordföranden i Sörmlands spelmansförbund Ingvar

  Andersson och vice ordförande Henry Sjöberg.

  n u m m e r om året och ha r en vetens- kaplig inriktning. Glams (gammal sörmländsk dialekt som betyder munter t samspråk) kommer ut med sex n u m m e r per å r och ä r ett informationsblad till medlemmar- na. I Glams få r m a n upplysningar om t r ä f f a r och kurser. Det som sak- nas i Glams och som m a n nu vill in- föra ä r debatten.

  — Vi har ingen debatt i vår t med- lemsblad, säger vice ordföranden Henry Sjöberg. Nu vill vi ändra på det genom att i tidningen ge ut- r y m m e ior uebat tar t iklar och in- sändare.

  När lördagens diskussioner var avslutade skyndade alla spelmän till hembygdsgården i Sparreholm. För den dagen hade man snackat

  färdigt. Nu skulle spelmännen spela folkmusik t i l lsammans.

  L Munspel isätter f a r t på spelmansstämma?

  S Ö D E R T Ä L J E ( L T ) . I p ingst- helgen, al la v ä n n e r av fo lkmu- sik i Söder tä l je , h a r ni chansen a t t f å er en hel del av den v a r a n serverad . I d a g a r n a två a r r an - g e r a r näml igen Södermanlands Spe lmansfö rbund p å Torekäl l- berge t en b r e t t upplagd' spel- m a n s s t ä m m a .

  P å p ings tdagen blir det s ång och mus ik i sekelskif tess t i l . Den mus ik som spelades vid se- ke l sk i f t e t i Sver ige k o m m e r a t t f r a m f ö r a s p å d ragspe l och fiol. Vidare blir det s å n g och t idsen- liga danser .

  Och givetvis k o m m e r ak tö-

  r e r n a v a r a t idsenl igt k lädda . F ö r p ings tdagens hela a r r a n g e - m a n g s v a r a r Södermanlands Spelmansförbund. A r r a n g ö r e r - n a vill också kunna b juda p å en hel del munspelsmusik o»ch dä r - fö r hoppas m a n a t t al la m u n - spelande söder tä l jebor vill inf in- n a s ig på Torekä l lberge t p å p ings tdagen och de l t aga och den fes t l iga spe lmanss t äm- man .

  Den and ra dagen — a l l t så på a n n a n d a g pingst bl ir de t m e r tradit ionell s p e l m a n s s t ä m m a . Den dagen s t å r Söder tä l j e spel- m a n s s t ä m m a fö r f io le rna

  m a n 1 s k e n e t - ^ te s v ? r t - * * är stora summor som måste prutas bort.