specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt - … · 5.5 zbrojenie konstrukcji budowlanych...

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBT

ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45000000-7

INWESTYCJA :

Termomodernizacja i przebudowa budynku wietlicy wiejskiej

w miejscowoci Ostroka

ADRES:

Ostroka, gmina Sulmierzyce dziaka nr ewid. 46

BRANA :

Budowlana

INWESTOR :

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzdowa 1, 98-338 Sulmierzyce

SPIS TRECI

I. WSTP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robt objtych specyfikacj techniczn 1.4. Okrelenia podstawowe 1.5. Oglne wymagania

II. MATERIAY

2.1 Oglne wymagania

2.2 Beton

2.3 Zaprawa cementowa , zaprawa cementowo-wapienna, zaprawy naprawcze

2.4 Materiay murarskie pustaki ceramiczne , cega ceramiczna

2.4.1 Pustaki ceramiczne

2.4.2 Cega ceramiczna pena

2.4.3 Cega ceramiczna klinkierowa

2.5 Cement

2.6 Materiay izolacyjne

2.7 Stal zbrojeniowa

2.7.1 Stal profilowa

2.8 Stolarka w budynku

2.8.1 Stolarka okienna

2.9 Materiay podogowe

2.10 Pytki ceramiczne

2.11 Materiay i wyroby termoizolacyjne

2.12Masy tynkarskie

2.13 Masy tynkarskie tynkw szlachetnych

2.14 Skadowanie materiaw :

2.14.1 Kruszywo

2.14.2 Cement

2.14.3 Dostawy dorane bez skadowania

2.14.4 Skadowanie elementw drewnianych

2.14.5 Skadowanie elementw stalowych

III. SPRZT

3.1. Oglne warunki dotyczce sprztu 3.2. Sprzt do robt ziemnych przygotowawczych i wykoczeniowych 3.3. Sprzt do robt montaowych

IV. TRANSPORT

4.1 Oglne wymagania dotyczce transportu 4.2 Transport kruszywa do betonu i zapraw 4.3 Transport cementu 4.4 Transport elementw drewnianych i stalowych

V. WYKONANIE ROBT

5.1. Roboty przygotowawcze 5.2. Roboty ziemne 5.3. Roboty fundamentowe 5.4 Roboty betonowe

5.5 Zbrojenie konstrukcji budowlanych 5.6. Roboty murowe

5.7 Wykonywanie konstrukcji elbetowych monolitycznych 5.8 Roboty montaowe nadproy 5.9 Roboty rozbirkowe

VI. ROBOTY WYKOCZENIOWE

6.1. Ukadanie rynien i rur spustowych 6.2. Uszczelnianie dachw - obrbki blacharskie 6.3. Instalowanie okien . 6.4. Tynki wewntrzne 6.5 Styropian 6.6 Ukadanie pytek ceramicznych na podogach i cianach 6.7 Materiay pomocnicze 6.8 Sprzt i narzdzia 6.9 Transport i skadowanie materiaw 6.10 Roboty malarskie

VII. KONTROLA JAKOCI ROBT

7.1. Oglne zasady 7.2. Kontrola, pomiary i badania 7.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

VIII. OBMIAR ROBT

IX. ODBIR ROBT

X. PODSTAWA PATNOCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBT

I. WSTP

1.1. Przedmiot S.T. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce wykonania

i odbioru robt zwizanych z budow budynku wietlicy wiejskiej w m. Ostroka.

1.2 Zakres stosowania S.T. Szczegowa specyfikacja techniczna stanowi obowizujc podstaw jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robt objtych S.S.T. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robt zwizanych

z wykonaniem powyszego budynku i przekazaniem go do uytkowania.

1.4 Okrelenia podstawowe Okrelenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne

z okreleniami w obowizujcych Polskich Normach i S.T. Wymagania oglne.

1.5. Oglne wymagania Wykonawca robt jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno

z Dokumentacj Projektow, Specyfikacj Techniczn, obowizujcymi normami

i przepisami prawa.

II. MATERIAY

2.1 Oglne wymagania dotyczce materiaw Materiay uyte do budowy powinny spenia warunki okrelone w przedmiotowych normach

oraz zaleceniach zawartych w warunkach technicznych i instrukcjach producentw. Do

wykonania robt konstrukcyjnych naley stosowa materiay wskazane przez projektanta

w Dokumentacji Projektowej, posiadajce aprobaty techniczne dopuszczajce je do

stosowania w budownictwie

2.2 Beton Beton zwyky klasy C16/20 oraz C20/25 powinien by zgodny z wymaganiami norm PN-EN

206-1 PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i elbetowe

2.3 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada warunkom normy PN-90/B-14501.

2.4 Materiay murarskie 2.4.1Pustaki ceramiczne do murowania cian wykonywa odm. M600 kl. B 4.0 , B5.0 na

zapr. c-w m-ki 2 MPa wg PN BN-84/6745-01

2.4.2 Cega ceramiczna pena powinna odpowiada warunkom normy PN-75/B-12001 Cega pena wypalana z gliny zwyka

2.4.3 Cega klinkierowa pena powinna odpowiada warunkom normy PN-75/B-12001 Cega pena wypalana z gliny klinkierowa

2.5 Cement

Cement uyty do zapraw winien odpowiada wymogom BN-88/6731-08 oraz PN-90/B-14501

2.6 Izolacje przeciwwilgociowe Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny by zgodne

z dokumentacj projektow oraz posiada aktualne aprobaty techniczne ITB.

2.7 Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu winna posiada aprobat techniczn na stal 34GS oraz St0S

2.7.1 Stal profilowa

Stal profilowa do wykonywania konstrukcji stalowych powinna posiada aprobat techniczn

ITB oraz certyfikat zgodnoci od producenta materiaw hutniczych

2.8 Stolarka w budynku

Stolarka wewntrzna drzwiowa powinna posiada atesty i certyfikaty

Stolarka okienna i drzwiowa wg projektu o parametrach:

- stolarka okienna PCV, jednoramowa, kolor biay, okucia obwiedniowe uchylno

rozwieralne. Szeciokomorowa budowa , parametry izolacji termicznej i akustycznej (co

najmniej 1,1 W/m2K wg DIN 52619)

- stolarka drzwiowa: drzwi wewntrzne pytowe biae (pene i oszklone), drzwi zewntrzne

metalowe w kolorze drewnopodobnym, ocieplane. Wysoko minimalna 200 cm.

2.8.1 Stolarka okienna Stolarka okienna powinna posiada atesty i certyfikaty Okucia powinny odpowiada

wymaganiom norm PN-B-94430 (zastpuje BN-72/5057-02) w przypadku braku takich norm

wymaganiom okrelonym w wiadectwie ITB dopuszczajcym do stosowania wyroby

stolarki budowlanej wyposaone w okucia , na ktre nie zostaa ustalona norma.

2.9. Materiay podogowe wykona z materiaw takich jak pytki ceramiczne lub

gresowe

2.10 Pytki i pyty ceramiczne powinny odpowiada i wymogom PN-EN-121 (zastpuje

BN84/B-12033 i PN-79/D-12035 w zakresie nasikliwoci wodnej E mniejszej lub rwnej

3%)

2.11 Materiay i wyroby termoizolacyjne terminologii i klasyfikacja wg PN-75/B-12001

2.12 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw tynkarskich wg PN-91/B-10125

2.13.Masy tynkarskie tynkw szlachetnych wg PN-70H- 97051

2.14. Skadowanie materiaw :

2.14.1. Kruszywo Skadowisko kruszywa powinno by zlokalizowane jak najbliej wza betoniarskiego a ten

za najbliej przewidywanych robt betoniarskich. Podoe skadowiska powinno by rwne,

utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem zabezpieczajce kruszywo przed zniszczeniem

w czasie jego skadowania i poboru.

2.14.2. Cement Cement powinien by przechowywany w workach. Skadowanie cementu w workach

wykonawca powinien zapewni w magazynach zamknitych lub pod wiat. Skadowany

cement musi by bezwzgldnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie

moe by duszy ni 3 miesice.

2.14.3. Dostawy dorane bez skadowania Ze wzgldu na fakt , e przy robotach konstrukcyjnych zwizanych z przebudow obiektu

wystpuje zakres robt do wykonania ktrych bdzie potrzebny beton i zaprawa cementowa

(roboty fundamentowe , murowe, nadproa, podcigi ) mona roboty zorganizowa tak aby

niewielkie iloci kruszywa i cementu dowozi na budow bezporednio w momencie

wykonywania betonu i zaprawy i wwczas nie organizowa skadowisk na kruszywo i cement

wg p. 2.8.1 i 2.8.2 . Zasadnicze zuycie betonu przewiduje si za pomoc dostaw betonu od

producenta w gruszkach bezporednio w momencie betonowania.

2.14.4 Skadowanie elementw drewnianych Potrzebne do robt pomocniczych (szalunki, stemple) naley skadowa posortowane

profilami z miejsca zapewniajcego ich najatwiejsz dostpno oraz najkrtsz drog

transportu do miejsca uycia w wykopie.

2.14.5 Skadowanie elementw stalowych Potrzebne do budowy zbrojenie naley zamwi w warsztatach konstrukcji stalowych

i przywie na budow w takim momencie , kiedy bdzie przygotowana powierzchnia

skadowiska stali. Skadowisko stali naley zapewni osobno dla stali zbrojeniowej do elbetu

oraz osobno dla profili hutniczych. Ze wzgldu na stosunkowo niewielkie iloci profili

hutniczych naley dowozi je bezporednio na monta lub zapewni niewielkie skadowisko

w pomieszczeniach magazynowych.

III. SPRZT

3.1. Oglne wymagania dotyczce sprztu

Sprzt wykorzystywany do wykonania budowy musi odpowiada wymaganiom okrelonym

w obowizujcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym

i spenia wymagania technologiczne wykonania i montau elementw.

3.2. Sprzt do robt ziemnych, przygotowawczych i wykoczeniowych W zalenoci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza si moliwoci korzystania

z nastpujcego sprztu:

- pia do cicia betonu i moty udarowe - przecinarka ktowa, - pia spalinowa rczna - zagszczarki spalinowe o zrnicowanym ciarze od 60 do ponad 200 kG - szpadle, opaty, sztychwki i taczki do transportu urobku z wykopw

3.3. Sprzt do robt montaowych

Wykonawca zapewni sprzt do prac montaowych :

- spawarka - wcigarka mechaniczna - drobny sprzt oraz elektronarzdzia do robt montaowych zwizanych z wykonywaniem szalunkw i stemplowa stropw i belek stropowych.

- sprzt do przeku i przewiertw przez mury w przypadku murw o gruboci powyej 51 cm potrzebna jest wiertnica.

- deskowania przestawne do betonowania konstrukcji monolitycznych - elektronarzdzia niezbdne do robt wykoczeniowych pyta GKF na profilu AL oraz

ukadanie gresu.

Sprzt montaowy i rodki transportu musz by w peni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkw wykonania robt.

IV. TRANSPORT

4.1. Oglne wymagania dotyczce transportu rodki transportowe musz spenia wymagania wynikajce z obowizujcych w Polsce

przepisw, jak rwnie zapewni bezpieczestwo uytkownikw drg oraz pracownikw na

terenie budowy. Ponadto musz zapewni warunki transportu materiaw, gwarantujce

zachowanie ich wymaganej jakoci.

4.2. Transport kruszywa do betonu i zapraw Kruszywa uyte do betonu i zapraw mog by transportowane dowolnymi rodkami.

Wykonawca zapewni rodki transportowe w iloci gwarantujcej cigo dostaw materiaw,

w miar postpu robt.

4.3. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronicymi

cement przed wilgoci.

4.4. Transport elementw drewnianych i stalowych Wykonawca zapewni transport dowolnymi rodkami. Wykonawca zapewni rodki

transportowe w iloci gwarantujcej ich waciwe wykorzystanie.

V. WYKONYWANIE ROBT

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5.1.1 Roboty wstpne zakres

Zakres robt rozbirkowych wg. p. 5.1.5

5.1.2 Materiay Nie wystpuj

5.1.3 Sprzt Wykonawca przystpujcy do robt przygotowawczych powinien dysponowa nastpujcym

sprztem : mot udarowy , kilofy . opaty , szpadle , taczki

5.1.4 Transport Transport urobku w postaci gruzu i innych elementw przewozi taczkami bezporednio na

rodki transportu samochodowego.

5.1.5 WYKONANIE ROBT

1. Wykona organizacj placu budowy wraz z dojazdami dla samochodw dostawczych; 2. Zaplanowa i zorganizowa miejsca skadowisk materiaw oraz zaplecze budowy ; 3. Zaplanowa terminowo i uzgodni zajcie chodnika na czas wykonywania wykopw i izolacji na murach podziemnych zewntrznych budynku. Roboty przygotowawcze w tym

przypadku to zdjcie warstw ziemnych, zerwanie asfaltu od strony poudniowej

i podbicia aw fundamentowych, zabezpieczenie terenu . Zasadnicze roboty izolacyjne cian

zewntrznych wykona wg pkt. Roboty wykoczeniowe

5.1.5.1 Roboty pomiarowe 1. Przed przystpieniem do robt ziemnych zwizanych z wykonywaniem wzmocnienia fundamentu kierownik robt powinien przyj podstawowe punkty wysokociowe przez

sprawdzenie czy posadzka stanowi jeden poziom od ktrego rozpocz naley wykop.

5.1.5.2 Roboty rozbirkowe Przed przystpieniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej zewntrznych cian

budynku (podziemnych oraz fundamentowych) naley zerwa chodnik i nawierzchni

betonow i wykona odkopanie murw podziemnych.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

5.2.1 Wstp Wymagania techniczne dotycz wykonania robt ziemnych zwizanych z wykonaniem

fundamentw pod ciany none.

5.2.1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce wykonania

i odbioru wykopw pod wykonanie nowych fundamentw pod cianki dziaowe i zwizanych

z budow budynku.

5.2.1.2 Zakres stosowania ST Szczegowa specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robt wyszczeglnionych w p.5 .2.5

5.2.1.3 Zakres robt objtych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz wykonania wykopw pod fundamenty

obiektu jak w p. 5.2.1.1

5.2.1.4 Okrelenia podstawowe

Okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi polskimi normami

5.2.1.5 Oglne wymagania dotyczce robt

Oglne wymagania dotyczce robt podane s w ST Wymagania oglne

5.2.2 Materiay -Nie wystpuj 5.2.3 Sprzt koparki, opaty , sztychwki , kilofy , taczki , adowarki , oraz samochody wywrotki.

5.2.3.1 Oglne wymagania dotyczce sprztu

Oglne wymagania dotyczce sprztu podano w ST Wymagania oglne

5.2.3.2 Sprzt do wykonywania robt Wykop pod fundamenty

Do wykonywania wykopw rcznych wykonawca powinien zabezpieczy sprzt jak

w p. 5.2.3

5.2.4 Transport urobku 5.2.4.1 Wydobywanie gruntu

Odkopanie budynku i wykopy bezporednio pod fundamenty naley wykona rcznie

z wywiezieniem gruntu taczkami poza budynek. Grunt adowa na rodki transportowe do

wywiezienia w miejsce ustalone przez wystpienie inwestora do Wydziau Gospodarki

Komunalnej przy Urzdzie Gminy.

5.2.4.2 Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu

Jako rodzaj transportu gruntu z wykopu naley zastosowa sprzt zmechanizowany i taczki,

ktrych ilo naley dostosowa do iloci mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do

moliwoci i iloci rodkw transportowych.

5.2.4.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi

1. Do transportu gruntu mog by stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy

samochodowe:

2. samochody skrzyniowe: o staych lub wywrotnych skrzyniach, z przechyem tylnym,

bocznym, Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdw samochodowych naley

dostosowa rodzaj pojazdu samochodowego do:

- odlegoci przewoonego gruntu i sposobu jego zaadowywania,

- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drg transportowych,

- warunkw wystpujcych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

5.2.5 Zasady wykonywania wykopw 5.2.5.1 Wymagania podstawowe 1. Metoda wykonywania wykopw powinna by dobrana odpowiednio do wielkoci robt,

gbokoci wykopu,

5.2.5.2 Nienaruszalno struktury gruntu w wykopie 1. Wykonywanie wykopw w gruntach powinno si odbywa bez naruszenia naturalnej

struktury gruntu dna wykopu. Warstw gruntu naley usun bezporednio przed wykonaniem

fundamentu sposobem rcznym zapewniajcym uzyskanie wymaganej dokadnoci

wykonania powierzchni podoa pod fundament.

5.2.5.3 Dokadno wykonania wykopw 1. Odchylenia od wymiarw liniowych oraz rzdnych podanych w projekcie powinny by okrelone w dokumentacji technicznej

2. Jeeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchyki nie powinny by wiksze ni: 0,02% - dla spadkw terenu,

5 cm - dla rzdnych dna wykopu pod fundamenty,

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokoci dna wikszej ni 1,5 m,

5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokoci poniej 1,5m

10% - w nachyleniu skarp

5.2.5.4 KONTROLA WYKONANIA ROBT ZIEMNYCH

1. Sprawdzenie dokadno wykonania wykopu. ( lokalizacja oraz gboko)

2. Sprawdzenie dna wykopu przez odbir geologiczny (czy fundament posadowiony bdzie na gruncie rodzimym)

3. Z kadego sprawdzenia robt sporzdzi protok potwierdzony przez nadzr techniczny inwestora i odnotowa w dzienniku budowy wraz z ich ocen.

5.2.5.5 Odbir wykonanych robt ziemnych (odbir kocowy) 1. Sprawdzenie i odbir robt ziemnych powinny by dokonywane na podstawie sprawdze wykonanych robt w stosunku do dokumentacji technicznej

2. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkw technicznych powinny by poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do

ponownego odbioru, z ktrego sporzdzi naley nowy protok odbioru kocowego robt.

5.2.5.6 Normy Powysze roboty naley wykonywa zgodnie z Normami Polskimi, obowizujcymi

przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okrelenia, symbole, podzia i opis gruntw

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prbek gruntu

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze

BN-77/B-08931-12 - Oznaczanie wskanika zagszczenia gruntu.

PN-B 06050/1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania oglne.

5.3. ROBOTY FUNDAMENTOWE opaska wzmacniajca 5.3.1 Wstp

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycz robt fundamentowych.

5.3.1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania

i odbioru robt zwizanych z wykonaniem opaski wzmacniajcej istniejce fundamenty.

5.3.1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robt wyszczeglnionych w p.5.3.5

5.3.1.3 Zakres robt objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz wykonania wzmocnienia fundamentw.

5.3.1.4 Okrelenia podstawowe Okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi polskimi normami i przepisami

podanymi w ST Wymagania oglne

5.3.1.5 Oglne wymagania dotyczce robt

Oglne wymagania dotyczce robt podane s w ST W00.00.00 Wymagania oglne

5.3.2 Materiay Beton B-25 , prty ze stali zbrojeniowej A-III i A-0 , materiay do izolacji

przeciwwilgociowej, drut wizakowy , blaty szalunkowe

5.3.3 Sprzt

5.3.3.1 Oglne wymagania dotyczce sprztu

Oglne wymagania dotyczce sprztu podano w ST Wymagania oglne

5.3.3.2 Sprzt do wykonywania robt opaty , klucz do zwizywania prtw drutem, taczki, deski do pokonania rni poziomw

taczki do transportu betonu, wibrator wgbny, klucze i ruby do czenia blatw

szalunkowych.

5.3.4 Transport Transport betonu zakada si pomp bezporednio z gruszki do miejsca betonowania

w wykopie za transport stali zbrojeniowej ze wzgldu na jej niewielk ilo naley

wykonywa rcznie .

5.3.5 WYKONYWANIE ROBT

5.3.5.1 Dokumentacja techniczno-robocza 1. Niezalenie od wymaga dotyczcych dokumentacji technicznej roboty fundamentowe

powinny by wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym podoa oraz wystpujcych

w miejscu posadowienia obiektu warunkw gruntowo-wodnych.

Po wykonaniu wykopw a przed rozpoczciem robt fundamentowych wykonawca robt

powinien wezwa na budow uprawnionego geologa celem wykonania odbioru wykopu

i sprawdzenia rzeczywistych parametrw geotechnicznych podoa z przyjtymi w projekcie.

5.3.5.2. Wymagania oglne dotyczce posadowienia fundamentw wzmacniajcych 1. Projektowane fundamenty w postaci opaski aw fundamentowych, wykonywane jako elbetowe monolityczne i powinny one przekazywa obcienia na grunt ca powierzchnia

podstawy.

2. Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewni wymagany stopie bezpieczestwa budowli i powinno by tak realizowane, aby nie powodowao szkodliwych jej odksztace.

3. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejcych naley prowadzi z du ostronoci. Rwnoczenie naley sprawdzi czy poziom posadowienia istniejcego budynku odpowiada

zaoeniom przyjtym w dokumentacji technicznej.

5.3.5.3 Materiay do wykonywania warstw wyrwnawczych podoa

Do wykonania warstw wyrwnawczych pod fundamentem naley zastosowa chudy beton

5.3.5.4 Odbir wykopw 1. Rozpoczcie robt fundamentowych moe nastpi dopiero po odbiorze podoa przez

inspektora nadzoru lub uprawnionego geologa i jego wpisie do dziennika budowy.

2. Odbioru podoa dokonuje si bezporednio przed wykonaniem fundamentu oraz przed

uoeniem chudego betonu

3. Protok odbioru podoa powinien zawiera dokadne wyniki bada podoa gruntowego.

5.3.5.5 Wykonanie robt Po odebraniu wykopw wykona podkad z chudego betonu i izolacj przeciwwilgociow

a nastpnie ukada zbrojenie fundamentu . Betonowanie mona rozpocz dopiero po

odbiorze zbrojenia ,ktre usankcjonowane winno by wpisem w dzienniku budowy

dokonanym przez inspektora nadzoru.

5.3.5.6 Materiay do wykonywania warstw wyrwnawczych podoa

Do wykonania warstw wyrwnawczych pod fundamentem naley zastosowa chudy beton.

5.3.5.7 Odbir wykopw 1. Rozpoczcie robt fundamentowych moe nastpi dopiero po odbiorze podoa przez

uprawnionego geologa i jego wpisie do dziennika budowy.

2. Odbioru podoa dokonuje si bezporednio przed wykonaniem fundamentu oraz przed

uoeniem chudego betonu

3. Protok odbioru podoa powinien zawiera dokadne wyniki bada podoa gruntowego.

5.3.5.8 Wykonanie robt Betonowanie mona rozpocz dopiero po odbiorze zbrojenia , ktre usankcjonowane winno

by wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez inspektora nadzoru.

Na awach wykona izolacj poziom z folii hydroizolacyjnej PCV gruboci 0.6 mm

5.3.5.10 Odbir fundamentw 1. Odbir fundamentw polega na sprawdzeniu: prawidowoci ich usytuowania w planie,

poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczn, prawidowoci wykonania

zwizanych z fundamentowaniem robt ciesielskich, zbrojarskich , betonowych

i izolacyjnych. Wyniki odbioru powinny by zapisane w protokoach robt zanikajcych.

2. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentw nie powinny by wiksze ni 5

cm.

3.Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by wiksze

ni 2 cm. Przy fundamentach sucych jako oparcie supw elbetowych prefabrykowanych

oraz elementw wielkowymiarowych odchylenia te nie mog by wiksze ni 0,5 cm.

4.W przypadku fundamentw podbijanych odbir polega na dokadnym sprawdzeniu czy pod

istniejca aw nie pozostay pustki nie wypenione betonem.

Powysze roboty naley wykonywa zgodnie z Normami Polskimi obowizujcymi

przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

5.4 ROBOTY BETONOWE

5.4.1 Wstp

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycz robt betoniarskich

5.4.1.2 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania wykonania i odbioru przy

robotach betonowych zwizanych z przebudow wietlicy wiejskiej.

5.4.1.3 Zakres robt objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz wykonania przebudowywanego budynku

wg. p. 1.1

5.4.1.4 Okrelenia podstawowe Okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi polskimi normami i przepisami

podanymi w ST Wymagania oglne

5.4.1.5 Oglne wymagania dotyczce robt

Oglne wymagania dotyczce robt podane s w ST Wymagania oglne

5.4.2 Materiay Beton B20, prty ze stali zbrojeniowej A-III i A-0, materiay izolacyjne w przypadku

wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniajcy, drut wizakowy, blaty szalunkowe

5.4.3 Sprzt

5.4.3.1 Oglne wymagania dotyczce sprztu

Oglne wymagania dotyczce sprztu podano w ST Wymagania oglne

5.4.3.2 Sprzt do wykonywania robt

opaty, klucz do zwizywania prtw drutem, taczki, deski do pokonania rni poziomw

taczki do transportu betonu, wibrator wgbny, klucze i ruby do czenia blatw

szalunkowych, deskowania przestawne systemowe z podporami i rozparciami szalunkw

5.4.4 Transport

Transport betonu zakada si pomp z gruszki .

5.4.5 WYKONYWANIE ROBT BETONIARSKICH

5.4.5.1 MIESZANKI BETONOWE I BETONY 5.4.5.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania s warunki techniczne wykonania i odbioru mieszanek

betonowych i betonw: zwykych, piaskowych, w tym warunki odnoszce si do kontroli

przygotowanych mieszanek betonowych, transportu, ukadania i zagszczania mieszanek oraz

pielgnacji wieego betonu.

5.4.5.3 Zakres stosowania Niniejsze warunki dotycz budownictwa uytecznoci publicznej i przemysowego oraz

innych obiektw o zblionym przeznaczeniu lub technologii wykonania. Nie dotycz one

betonw stosowanych w budownictwie specjalnym, jak np. drogowym, mostowym,

energetycznym i w innych obiektach o specjalnych procesach technologicznych.

5.4.5.4 Dokumentacja techniczna 1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by dokonywane ze skadnikw odpowiadajcych normom pastwowym lub certyfikatom, na ktre producent danego

skadnika wystawi zawiadczenie o jakoci.

2. Mieszanka betonowa powinna by wykonywana zgodnie z receptur robocz, ustalon na podstawie wynikw bada laboratoryjnych w dostosowaniu do jakoci surowcw, stopnia ich

zawilgocenia, pory roku i innych wymaga wynikajcych z projektu lub ustale midzy

wykonawc robt a projektantem.

3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by przechowywana przez wykonawc robt i doczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

4. Jeeli dla rnych fragmentw budynku lub budowli pojawia si potrzeba ustalania odmiennej receptury, to kada z nich stanowi oddzielny dokument i powinna by

przechowywana oraz doczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jeeli taki

by prowadzony.

6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i ukadania w konstrukcji naley prowadzi dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczeglnym

zwrceniem uwagi na okresy poniej + 5oC i powyej + 25oC. Dane te powinny by

odnotowane w dzienniku betonowania, jeeli taki jest na budowie prowadzony, lub

w dzienniku budowy.

7. Dokumentacja bada laboratoryjnych skadnikw betonu, mieszanki beton owej i betonu powinna by opracowywana w formie protokow z kontroli jakoci, raportw dotyczcych

transportu i ukadania mieszanki betonowej, jej zagszczenia i pielgnacji.

5.4.5.5 Domieszki i dodatki 1. Do zmiany warunkw wizania i twardnienia betonu, poprawy waciwoci mieszanki

betonowej i betonu mog by stosowane dodatki i domieszki nie wpywajce na zmian

waciwoci technicznych betonu okrelonego w projekcie pod warunkiem, e odpowiadaj

wymaganiom norm pastwowych lub zostay dopuszczone do stosowania przez upowanion

placwk naukowo-badawcz.

2. Skuteczno dziaania i moliwo jednoczesnego stosowania rnych domieszek lub dodatkw naley za kadym razem sprawdza dowiadczalnie.

3. Domieszki, w iloci ustalonej dowiadczalnie naley dozowa zgodnie z instrukcj producenta. Jeeli nie jest ustalona w instrukcji, naley domieszki dozowa z wod zarobow.

4. Sposb oraz okres skadowania dodatkw i domieszek powinny by zgodne z warunkami okrelonymi przez producenta.

5. Domieszki uplastyczniajce pozwalajce na zmniejszenie wskanika wodno-cementowego betonu przy zachowaniu wymaganej konsystencji naley stosowa z uwzgldnieniem

nastpujcych zasad:

a) uycie domieszki jako czci wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do skadu

mieszanki betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymaoci, lecz wikszej

urabialnoci ni beton kontrolny,

6. Domieszki przyspieszajce twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymaoci betonu stosuje si w celu:

- uzyskania wymaganej wytrzymaoci betonu w krtszym czasie zarwno w temperaturze

normalnej, jak i przy obrbce cieplnej,

- uniknicia strat wytrzymaoci betonw poddawanych obrbce cieplnej, - zaoszczdzenia cementu lub energii cieplnej Domieszki tej grupy nie wpywaj znaczco na urabialno, zawarto powietrza lub wskanik

cementowo-wodny mieszanki betonowej. Naley liczy si jednak z pewnym zwikszeniem

skurczu i pezania betonw z domieszkami przyspieszajcymi twardnienie. Dostpne w kraju

domieszki powinny posiada stosowne atesty i mie certyfikat o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie.

7. Domieszki przeciwmrozowe stosuje si do wykonywania betonw w okresie zimowym metod zimnych skadnikw przy redniej temperaturze otoczenia nie przekraczajcej -15oC.

Dozowanie tych domieszek uzalenione jest od temperatury i zwiksza si z jej obnieniem.

8. Domieszki opniajce wizanie i twardnienie znajduj zastosowanie do: - betonu towarowego transportowanego na znaczne odlegoci 5.4.5.6 Ukadanie i zagszczanie mieszanki betonowej

5.4.5.6.1 Przygotowanie do ukadania mieszanki betonowej 1. Przed przystpieniem do betonowania powinna by formalnie stwierdzona prawidowo

wykonania wszystkich robt poprzedzajcych betonowanie, a w szczeglnoci:

- wykonanie deskowania, rusztowa, usztywnie, pomostw itp., - wykonanie zbrojenia, - przygotowanie powierzchni betonu poprzednio uoonego w miejscu przerwy roboczej, - wykonanie wszystkich robt zanikajcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, - prawidowo rozmieszczenia i niezawodno zamocowania elementw kotwicych

zbrojenie i deskowanie formujce kanay, przepony itd.

- gotowo sprztu i urzdze do betonowania.

5.4.5.6.2 Wymagania oglne dotyczce ukadania mieszanki betonowej 1. Wysoko swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej

i gstoplastycznej nie powinna przekracza 3 m.

2. Przebieg ukadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by rejestrowany w dzienniku robt, w ktrym powinny by podane:

- data rozpoczcia i zakoczenia betonowania caoci i waniejszych czci budowli,

- wytrzymao betonu na ciskanie, robocze receptury i konsystencja mieszanek betonowych,

- daty, sposb, miejsce i liczba pobranych prbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,

a nastpnie wyniki i terminy bada,

- temperatura zewntrzna powietrza i inne dane dotyczce warunkw atmosferycznych.

5.4.5.6.3 Zagszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by zagszczana za pomoc urzdze mechanicznych. 2. Przy stosowaniu wibratorw pogralnych odlego ssiednich zagbie wibratora nie powinna by wiksza ni 1,5- krotny skuteczny promie dziaania wibratora. Grubo

warstwy zagszczanej mieszanki betonowej nie powinna by wiksza od 1,25 dugoci buawy

wibratora (roboczej jego czci). Wibrator w czasie pracy powinien by zagbiony na 5-10

cm w doln warstw poprzednio uoonej mieszanki.

3. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktrej mieszanka betonowa zwizaa na tyle, e nie ulega uplastycznieniu pod wpywem dziaania wibratora, jest moliwe dopiero po

osigniciu przez beton wytrzymaoci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu

powierzchni stwardniaego betonu.

5.4.5.4 Przerwy w betonowaniu 1. Uksztatowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by uzgodnione z nadzorem technicznym.

2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si znajdowa: - w belkach i podcigach - w miejscach najmniejszych si poprzecznych,

- w supach - w paszczyznach stropw, belek i podcigw,

- w pytach - w linii prostopadej do belek lub eber, na ktrych wspiera si pyta; przy

betonowaniu pyt w kierunku rwnolegym do podcigu dopuszcza si przerw robocz

w rodkowej czci przsa pyty rwnolegle do eber, na ktrych wspiera si pyta.

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by prostopada do kierunku napre gwnych, tj. w zasadzie pod ktem ok. 45o. W supach i belkach powierzchnia

betonu w przerwie roboczej powinna by prostopada do osi tych elementw, a w pytach

i cianach - do ich powierzchni.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by starannie przygotowana do poczenia stwardniaego betonu ze wieym betonem przez usunicie

z powierzchni stwardniaego betonu lunych okruchw betonu oraz warstwy szkliwa

cementowe go i przepukaniu miejsca przerwania betonu wod.

5. Resztki wody w zagbieniach betonu powinny by usunite przed rozpoczciem betonowania.

6. Okres miedzy uoeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a naoeniem na t warstw drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by

ustalony przez nadzr techniczny (laboratorium kontrolne) w zalenoci od temperatury

zewntrznej, warunkw klimatycznych, waciwoci cementu i innych czynnikw

wpywajcych na jako konstrukcji. jeeli temperatura powietrza wynosi wicej ni 20oC,

czas trwania przerwy roboczej nie powinien by duszy ni 2 godz.

7. przy wznowieniu betonowania nie naley dotyka wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio uoonego betonu.

5.4.5.8 Pielgnacja i dojrzewanie betonu

5.4.5.8.1 Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielgnacja 1. Warunki dojrzewania wieo uoonego betonu i jego pielgnacja w pocztkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewni utrzymanie okrelonych warunkw cieplno-wilgotnociowych niezbdnych do

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymaoci betonu,

- uniemoliwia powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni twardniejcy beton przed uderzeniami, wstrzsami i innymi wpywami

pogarszajcymi jego jako w konstrukcji.

2. W okresie pielgnacji betonu naley: - chroni odsonite powierzchnie betonu przed szkodliwym dziaaniem warunkw

atmosferycznych, a szczeglnie wiatru i promieni sonecznych (w okresie zimowym mrozu)

przez ich osanianie i zwilanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkw

klimatycznych,

- utrzymywa uoony beton w staej wilgotnoci przez co najmniej: - 7 dni - przy stosowaniu cementw portlandzkich, - 14 dni - przy stosowaniu cementw hutniczych i innych, - polewa wod beton normalnie twardniejcy, rozpoczynajc polewanie po 24 godz. od chwili jego uoenia,

- przy temp. +15oC i wyej beton naley polewa w cigu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzie i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastpne dni co najmniej 3 razy na dob,

- przy temp poniej +5oC betonu nie naley polewa - nawila beton bezporednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonw w okresie kilku godzin po zakoczeniu naparzania powinna mie odpowiedni

temperatur, dostosowan do temperatury elementu.

1. W przemysowych i przecitnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien

obejmowa wszystkie wymagane normami pastwowymi waciwoci betonu.

2. Dokumentacja techniczna kontroli jakoci powinna zawiera wszystkie wyniki bada

betonu przewidzianych planem kontroli.

5.4.5.9 Dokumentacja z kontroli jakoci betonu 1. Dla kadej partii betonu powinno by wystawione przez producenta zawiadczenie

o jakoci betonu.

2. Najduszy okres na wystawienie zawiadczenia o jakoci nie moe by duszy ni 3

miesice, liczc od daty rozpoczcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.

Zawiadczenie o jakoci powinno zawiera nastpujce dane merytoryczne:

- charakterystyk betonu, jak klas betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbdne dane,

- wyniki bada kontrolnych wytrzymaoci betonu na ciskanie oraz typ prbek stosowanych do badania,

- wyniki bada dodatkowych (nasikliwo, mrozoodporno, wodoszczelno), - okres w ktrym wyprodukowano dana parti betonu 3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposb cisy odzwierciedla jako i ilo

uytych skadnikw oraz sposb i warunki wykonania, twardnienia, a take rzeczywiste cechy

betonu znajdujcego si w konstrukcji.

Powysze roboty naley wykonywa zgodnie z Normami Polskimi podanymi poniej,

obowizujcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

5.4.5.10 Normy, opracowania pomocnicze Wytyczne wykonywania robt budowlano-montaowych w okresie obnionych temperatur.

ITB Warszawa 1988

PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i elbetowe. Klasyfikacja i okrelenie rodowisk.

PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody bada. Oznaczenie wytrzymaoci

PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody bada. Oznaczanie czasw wizania i staoci objtoci.

PN-EN 206-1/2003 Beton zwyky i lekki.

PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prbek

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-30000/1990 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-82/H-93215 - Walcwka i prty stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06712/A1/1997 - Kruszywa do betonu. Rodzaje i uziarnienie.

5.5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

5.5.1 Wstp

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycz zbrojenia elementw betonowych

5.5.1.1 Przedmiot ST

5.5.1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robt wyszczeglnionych w p.5.5.5

5.5.1.3 Zakres robt objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz wykonania robt zbrojarskich wg. p. 1.1

5.5.1.4 Okrelenia podstawowe Okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi polskimi normami i przepisami

podanymi w SST Wymagania oglne

5.5.1.5 Oglne wymagania dotyczce robt

Oglne wymagania dotyczce robt podane s w ST Wymagania oglne

5.5.2 Materiay Walcwka okrga do zbrojenia betonu, ebrowana ( BSt500S) i gadka St0S, drut

wizakowy, podkadki normowe do zapewnienia naleytej otuliny zbrojenia.

5.5.3 Sprzt

klucz do wizania zbrojenia, noyce do cicia stali, gitarki rczne oraz gitarki na stoach,

zgrzewarki

5.5.3.1 Oglne wymagania dotyczce sprztu

Oglne wymagania dotyczce sprztu podano w ST Wymagania oglne

5.5.4 Transport

Transport za pomoc dwigw przy ciennych.

5.5.5 WYKONYWANIE ROBT ZBROJARSKICH .

5.5.5.1 Rozmieszczenie prtw w przekroju elementu konstrukcji 1. Minimalny rozstaw prtw zbrojenia nonego powinien by ustalony w zalenoci od

przewidywanego sposobu zagszczania betonu, z tym, e odlegoci miedzy prtami mierzone

w wietle powinny by nie mniejsze ni:

- 20 mm - jeeli prty s usytuowane prostopadle lub ukonie do kierunku betonowania, i nie mniej ni rednica nominalna grubego prta.

- 50 mm - jeeli prty s usytuowane rwnolegle do kierunku betonowania. 2. Dla prtw zbrojenia grnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlego powinna

wynosi 30 mm i nie mniej ni rednica prta.

3. Przy zbrojeniu ukadanym w kilku warstwach prostopadych do kierunku betonowania prty powinny by usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlego miedzy prtami

poszczeglnych warstw powinna wynosi co najmniej 20 mm i nie mniej ni rednica prta.

4. W przypadku gdy s zapewnione warunki prawidowego zagszczania betonu (przy uyciu wibratorw), dopuszcza si na grupowanie prtw parami. Odlego miedzy parami prtw

powinna wynosi nie mniej ni 1,5 d i nie mniej ni 30 mm.

5.5.5.2 Kotwienie prtw zbrojenia i siatek 1. W elementach zbrojeniowych z betonu rozcigane prty zbrojeniowe kotwi si w betonie za pomoc: odcinkw prostych, odcinkw prostych zakoczonych hakami, ptli oraz prtw

poprzecznych poczonych z prtami kotwionymi za pomoc zgrzewania punktowego

(garbowego).

2. Prty zbrojeniowe zaleca si tak ksztatowa, aby ich zakotwienie w konstrukcji elbetowej znajdowao si w strefie ciskanej danego elementu.

3. Podstawowa dugo zakotwienia prtw gadkich zakoczonych hakami i ebrowanych bez hakw podana jest w PN- 99/B-03264.

4. Podstawowa dugo zakotwienia naley zwikszy o 20% w przypadki: a. kotwienia prtw poziomych usytuowanych w odlegoci mniejszej ni 100 mm od grnej

powierzchni elementu o wysokoci h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy.

5. Podstawow dugo zakotwienia naley zwikszy o 50% w przypadku konstrukcji obliczonych na obcienie wielokrotnie zmienne.

5.5.5.3 Zasady czenia prtw zbrojenia

5.5.5.3.1 Zasady oglne 1. Zbrojenie powinno skada si, jeeli jest to moliwe, z prtw nie przerwanych na dugoci jednego przsa lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moe by speniony,

odcinki prtw mog by w zasadzie czone za pomoc spajania. Dopuszcza si czenie

prtw na zakad wg p. 4.5.4.2..

2. Prty ze stali klasy A-0, A-III mog by spajanie za pomoc zgrzewania elektrycznego doczoowego, spawania elektrycznego ukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego

(garbowego).

3. Zaleca si, aby czenia prtw znajdoway si w tych przekrojach konstrukcji, w ktrych nono prtw nie jest w peni wykorzystana.

5.5.5.3.2 Poczenia na zakad

1. Poczenia na zakad naley wykonywa wg PN-99/B-03264. 2. Prtw o rednicy 25 mm i wikszej oraz prtw zbrojenia w elementach konstrukcji, ktrych cay przekrj jest rozcigany (np. cigi i wieszaki), nie naley czy na zakad.

3. Rozstaw strzemion na dugoci poczenia powinien by zmniejszony dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku elementu. 4. Dugo zakadu prtw naley przyjmowa rwn co najmniej dugoci zakotwienia wg

PN- 93/B-03264.

5. Przekrj prtw czonych w jednym miejscu nie powinien przekracza wartoci podanych w PN-99/B-03264.

6. Na dugoci czenia naley wykona strzemiona zamknite. 7. Do stabilizacji pocze prtw w szkieletach wizanych naley stosowa drut wizakowy goy arzony o rednicy 1 lub 1,2 mm. Drut wizakowy moe by zastpiony odpowiednimi

spinaczami.

5.5.5.4 Kontrola jakoci

1. Stal zbrojeniowa dostarczana na budow powinna odpowiada wymaganiom podanym w normach pastwowych, a w przypadku braku takich norm w wiadectwach ITB.

2. Do kadej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno by doczone zawiadczenie o jakoci (atest hutniczy).

3. Kad parti otrzymanej stali i siatek naley podda kontroli na zgodno dostarczonego materiau z zamwieniem, sprawdzajc: cechowanie, wygld powierzchni, wymiary, mas

oraz prostolinijno prtw.

4. Wygld zewntrzny prtw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by nastpujcy: - na powierzchni prtw nie powinno by zgorzeliny, opadajcej rdzy, tuszczw, farb lub

innych zanieczyszcze,

- odchyki wymiarw przekroju poprzecznego prtw i u ebrowania powinny mieci si

w granicach okrelonych dla danej klasy stali w normach pastwowych,

- prty dostarczone w wizkach nie powinny wykazywa odchylenia od linii prostej

wikszego ni 5 mm na 2 m dugoci prta.

5. Dostarczon na budow parti stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naley przed wbudowaniem zbada laboratoryjnie w przypadku gdy:

a. nie ma zawiadczenia o jakoci stali,

b. nasuwaj si wtpliwoci co do jej waciwoci technicznych na podstawie ogldzin

zewntrznych, c. stal pka przy giciu.

5.5.5.5 Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach elbetowych 1. Prty ze stali klasy A-0 gatunku St0S powinny by stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu ;

2. Prty ze stali klasy A-III gatunku 34GS s podstawowym rodzajem zbrojenia nonego

w konstrukcjach w betonu. Naley je stosowa jako zbrojenie none elementw i konstrukcji

z betonu. Dopuszcza si stosowanie stali 34GS w konstrukcjach pracujcych pod obcieniem

wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujcych w podwyszonej temperaturze.

3. W elemencie elbetowym none prty zaleca si wykonywa ze stali jednego gatunku. 4. W zalenoci od klasy betonu uytego do wykonania konstrukcji zaleca si stosowanie zbrojenia ze stali podanych w PN-99/B-03264.

5. W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach wzowych, marek, wkadek lub przekadek, elementy te powinny by wykonywane ze stali St3S lub

St3SY.

5.5.6 Transport zbrojenia

1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletw paskich i szkielety przestrzenne powinny by przewoone rodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu

przewozw, bez uszkodze i deformacji.

2. Wymiary i masa elementw zbrojenia powinny by dostosowane do rodkw transportu. 3. Oddzielne prty naley przewozi w pczkach, oznakowane i zwizane drutem. 4. Szkielety zbrojeniowe nie wystpuj 5.5.7 Monta zbrojenia

5.5.7.1 Oglne zasady montau

1. Ustawienie lub ukadanie elementw zbrojenia powinno by wykonywane wedug przygotowanych schematw zapewniajcych kolejno robt, przy ktrej wczeniej uoone

elementy bd umoliwiay dalszy monta zbrojenia.

2. Nie naley podwiesza i mocowa do zbrojenia deskowa, pomostw transportowych, urzdze wytwrczych i montaowych.

3. Zbrojenie naley ukada po sprawdzeniu i odbiorze deskowa. 4. Zbrojenie powinno by trwale usytuowane w deskowaniu w sposb zabezpieczajcy od uszkodze i przemieszcze podczas podawania materiau i zagszczania mieszanki

betonowej.

5. Prty, siatki i szkielety naley ukada w deskowaniu tak, aby grubo otuliny betonu odpowiadaa wartociom podanym w projekcie i wg PN-EN-206-1/2003.

5.5.7.2 Monta zbrojenia z pojedynczych prtw

1. Monta zbrojenia z pojedynczych prtw powinien by dokonywany bezporednio w deskowaniu.

2. Zbrojenie pyt prtami pojedynczymi powinno by ukadane wedug rozstawienia prtw

oznaczonego w projekcie.

3. Monta zbrojenia z prtw pojedynczych w belkach i supach mona wykona

bezporednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostpu w czasie

robt zbrojarskich.

5.5.8 Kontrola wykonania i montau zbrojenia - wymagania oglne 1. Zbrojenie wszystkich elementw elbetowych powinno by poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a. ogldziny,

b. badania zgodnoci wykonania zbrojenia z obowizujcymi przepisami,

c. badanie zgodnoci wymiarw zbrojenia z projektem,

d. badanie zgodnoci usytuowania zbrojenia z projektem,

e. sprawdzenie zawiadcze jakoci zgrzewanych siatek szkieletw wykonanych

w specjalistycznych zakadach centralnych,

f. badanie jakoci pocze zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

5.5.8.1 Kontrola montau zbrojenia

1. Kontrola ustawionego zbrojenia polega na: a) sprawdzeniu wymiarw zgodnie z projektem roboczym,

b) zewntrznych ogldzinach pocze wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,

c) sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi

w projekcie,

d) sprawdzeniu czy nie s przekroczone dopuszczalne odchyki w ustawieniu zbrojenia.

5.5.8.2 Dokumentacja z odbioru i ocena jakoci 1. Z dokonanego odbioru zbrojenia naley sporzdzi protok, w ktrym powinny by podane numery rysunkw roboczych zbrojenia, wszystkie odstpstwa od projektu, stwierdzenie

o usuniciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

2. Do protokou odbioru zbrojenia doczamy: a. protokoy badania pocze zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, b. odpisy lub wykaz dokumentw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie

roboczym.

3. Niezalenie od protokou odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem

dopuszczajcym zbrojenie do zabetonowania powinny by wpisane do dziennika budowy.

Powysze roboty naley wykonywa zgodnie z Normami Polskimi podanymi poniej,

obowizujcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

5.5.9 Normy

PN-EN 206-1/2003 Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprone. Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-89/H-84020 Stal wglowa konstrukcyjna zwykej jakoci, oglnego przeznaczenia.

Gatunki

PN-89/H-84023 Stal okrelonego zastosowania. Gatunki

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcwka i prty stalowe do zbrojenia betonu

PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Prba rozcigania doczoowych zczy spawanych lub

zgrzewanych

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Prby zginania doczoowych zczy spawanych lub

zgrzewanych.

5.6 ROBOTY MUROWE

5.6.1 Wstp

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycz: robt murowych.

5.6.1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania

i odbioru robt murowych zwizanych z remontem budynku wietlicy wiejskiej w Ostroce

5.6.1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robt wyszczeglnionych w p.5.6.5

5.6.1.3 Zakres robt objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz wykonania robt murowych wg. p. 1.1

5.6.1.4 Okrelenia podstawowe Okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi polskimi normami i przepisami

podanymi w SST Wymagania oglne

5.6.1.5 Oglne wymagania dotyczce robt

Oglne wymagania dotyczce robt podane s w ST Wymagania oglne

5.6.2 Materiay Pustaki ceramiczne, cega klinkierowa, zaprawa murarska marki M3, M5, cega ceramiczna

pena 10 MPa, Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno

i gips, powinny odpowiada wymaganiom podanym w aktualnych normach pastwowych

i posiada certyfikaty zgodnoci. Do przygotowania zapraw mona stosowa kad wod

zdatn do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeli woda odpowiada wymaganiom

podanym w normie pastwowej dotyczcej wody do celw budowlanych.

Niedozwolone jest uycie wd morskich, ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wd

zawierajcych tuszcze organiczne, oleje, glony i mu. Niedozwolone jest rwnie uycie wd

mineralnych.

5.6.3 Sprzt

5.6.3.1 Oglne wymagania dotyczce sprztu

Oglne wymagania dotyczce sprztu podano w ST Wymagania oglne

5.6.3.2 Sprzt do wykonywania robt

Drobny sprzt murarski , elektronarzdzia , pia elektryczna , szlifierki , tarcze do cicia

ceramiki

5.6.4 Transport

Transport materiaw i narzdzi przewidziano rczny.

5.6.5 WYKONYWANIE ROBT MUROWYCH

5.6.5.1 Warunki przystpienia do robt murowych 1. Przed przystpieniem do murowania cian naley odebra roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajc zgodno ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt.

2. Przed przystpieniem do wznoszenia murw naley sprawdzi wymiary oraz kty skrzyowa cian fundamentowych.

5.6.5.2 Oglne zasady wykonywania murw 1. Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidowego wizania i o gruboci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnoci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokw,

otworw itp.

2. W pierwszej kolejnoci naley wykonywa prace przy murach nonych. cianki dziaowe gruboci poniej 1 cegy naley murowa nie wczeniej ni po zakoczeniu cian

gwnych danej kondygnacji. cianki z elementw gipsowych naley murowa po wykonaniu

stanu surowego budynkw i nakrycia go dachem.

3. Mury naley wznosi moliwie rwnomiernie na caej ich dugoci. Rnica poziomw

poszczeglnych czci murw podczas wykonywania danego budynku nie powinna

przekracza: 4 m dla murw z cegy i 3 m dla murw z blokw i pustakw. W miejscu

poczenia murw wykonanych jednoczenie naley stosowa strzpia zazbione kocowe.

W przypadku koniecznoci zastosowania wikszej rnicy w poziomach wznoszonych murw

ni 4 lub 3 naley dokona tego strzpiami schodowymi lub zastosowa przerwy dylatacyjne.

4. Cegy lub inne elementy ukadane na zaprawie powinny by czyste i wolne od kurzu. Przy

murowaniu ceg such, zwaszcza w okresie letnim, naley cegy przed uoeniem w murze

polewa lub moczy wod. Przy wykonywaniu murw silnie obcionych na zaprawie

cementowej konieczne jest moczenie cegy suchej.

5. Stosowanie cegy, blokw lub pustakw kilku rodzajw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, e kada ciana powinna by wykonana z cegy, blokw

lub pustakw jednego wymiaru i jednej klasy.

6. Izolacj wodoszczeln poziom w budynkach murowanych naley zawsze wykonywa na wysokoci co najmniej 15 cm nad terenem, niezalenie od poziomej izolacji wodochronnej

murw fundamentowych. Izolacj t wykona wg. 5.3.5.

7. Wnki i bruzdy instalacyjne naley wykonywa jednoczenie ze wznoszeniem murw. 8. Konstrukcje murowe gruboci mniejszej ni 1 cega (cianki dziaowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mog by wykonywane tylko przy temp powyej 0oC.

9. Wykonywanie konstrukcji murowych gruboci 1 cegy i grubszych dopuszcza si w temp poniej 0oC, pod warunkiem zastosowania rodkw umoliwiajcych wizanie i twardnienie

zaprawy, okrelonych w wytycznych wykonywania robt budowlano - montaowych

w okresie zimowym Wyd ITB 1987r.

10. W przypadku przerwania robt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziaaniem czynnikw

atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub pap). Przy wznawianiu robt po innej

duszej przerwie w robotach naley sprawdzi stan techniczny murw i gdy zajdzie potrzeba,

usun wszelkie uszkodzenia murw, cznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegie

i uszkodzonej zaprawy.

11. W takcie wznoszenia murw projektowanych naley otwory w nich przesklepi nadproami monolitycznymi.

5.6.5.3 Odbiory robt murowych

5.6.5.3.1 Podstawa odbioru robt murowych 1. Podstaw dla odbioru robt murowych powinny stanowi nastpujce dokumenty: a) dziennik budowy, b) zawiadczenie o jakoci materiaw i wyrobw dostarczonych na budow przez

producentw,

c) protokoy odbioru poszczeglnych etapw robt szczeglnie zanikajcych, jeeli odbiory te

nie byy odnotowywane w dzienniku robt,

d) protokoy odbioru materiaw i wyrobw,

e) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byy wykonywane przed odbiorem budynku. 2. Odbir robt murowych powinien si odbywa przed wykonaniem tynkw i innych robt

wykoczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ocienic).

Odbir murw z cegy i pustakw ceramicznych oraz z elementw z betonu

komrkowego oraz z cegy silikatowej. 1. Mury wymienione powyej powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkw technicznych

wykonania robt.

2. Najwiksze dopuszczalne odchyki wymiarw murw z cegy, pustakw ceramicznych

i bloczkw z betonu komrkowego powinny odpowiada wymaganiom przedmiotowych

norm.

3. Badania techniczne przy odbiorze murw naley przeprowadza zgodnie z wymaganiami

obowizujcych norm.

4. Sprawdzanie jakoci cegie, pustakw naley przeprowadza porednio na podstawie

zapisw w dzienniku budowy i innych dokumentw stwierdzajcych zgodno cech uytych

materiaw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnonymi normami. Materiay

nie majce atestw stwierdzajcych ich jako, a budzce pod tym wzgldem wtpliwoci,

powinny by poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

5.6.5.3.3 Ocena wynikw bada po odbiorze 1. Jeeli badania wyka zgodno wykonanych robt z niniejszymi Warunkami technicznymi, to naley je uzna za zgodne z wymaganiami norm.

2. W razie uznania caoci lub czci robt murowych z a niezgodne z niniejszymi Warunkami technicznymi naley ustali, czy w danym przypadku stwierdzone odstpstwa

od postanowie niniejszych Warunkw technicznych zagraaj bezpieczestwu budowli

i na ile obniaj jako wykonanych elementw i konstrukcji murowych. Mury zagraajce

bezpieczestwu powinny by odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposb

prawidowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

5.7 MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ELBETOWE

5.7.1 Wstp

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycz:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania

i odbioru robt monolitycznych konstrukcji elbetowych zwizanych z budowanym obiektem

5.7.1.3 Zakres robt objtych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz wykonania monolitycznych konstrukcji

elbetowych w budynku wg. p. 1.1

5.7.1.4 Okrelenia podstawowe

Okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi polskimi normami i przepisami

podanymi w ST

5.7.1.5 Oglne wymagania dotyczce robt

Oglne wymagania dotyczce robt podane s w ST Wymagania oglne

5.7.2 Materiay Cement , kruszywo piasek , dodatki do betonw , moe by te jako materia gotowa

mieszanka beton owa zamawiana u producenta betonw .Do przygotowani a betonu mona

stosowa kad wod zdatn do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeli woda

odpowiada wymaganiom podanym w normie pastwowej dotyczcej wody do celw

budowlanych. Niedozwolone jest u ycie wd morskich, ciekowych, kanalizacyjnych,

bagiennych oraz wd zawierajcych tuszcze organiczne, oleje, glony i mu. Niedozwolone

jest rwnie uycie wd mineralnych oraz wd zawierajcych cukier.

Stal naley stosowa jak podano w pkc-ie 5.5 niniejszej specyfikacji.

5.7.3 Sprzt

5.7.3.1 Oglne wymagania dotyczce sprztu

Oglne wymagania dotyczce sprztu podano w ST W00.00.00 Wymagania oglne

5.7.3.2 Sprzt do wykonywania konstrukcji monolitycznych z betonu sprzt do cicia i obrbki stali , elektronarzdzia , pia elektryczna , szlifierki , tarcze do cicia

ceramiki oraz sprzt jaki podano w pkc-ie 5.5 niniejszej specyfikacji.

5.7.4 Transport Transport betonu pompa do miejsca betonowania , stal w szkieletach lub w gotowych

siatkach naley przewidzie transport za pomoc wycigu przyciennego

5.7.5 WYKONYWANIE ELEMENTW KONSTRUKCJI ELBETOWYCH

5.7.5.1 Otulenie zbrojenia betonem 1. Grubo warstwy betonu pokrywajcego od zewntrz prty zbrojenia powinna by rwna co najmniej rednicy otulanego prta, lecz nie mniej ni;

- 10 mm - w pytach,

- 20 mm - w belkach i supach oraz cianach o gruboci wikszej ni

100 mm, - 10 mm - dla strzemion i prtw montaowych.

2. We wszystkich przypadkach grubo otulania powinna by jednak nie mniejsza ni wymagana przepisami przeciwpoarowymi dla okrelonej klasy odpornoci ogniowej lub

klasy ochrony antykorozyjnej.

3. Grubo otulenia, jeeli nie zostaa zwikszona ze wzgldw po arowych lub antykorozyjnych, naley zwikszy o;

- 5 mm - dla elementw naraonych na bezporednie dziaanie wpyww atmosferycznych,

zagbionych w gruncie nie nawodnionym lub znajdujcych si w pomieszczeniach o staej

wilgotnoci wikszej ni 75%,

- 10 mm - dla konstrukcji stale stykajcych si bezporednio z wod.

2. Grubo otulenia zbrojenia w fundamentach naraonych na zawilgocenie naley przyjmowa nie mniejsz ni 50 mm, z tym e w przypadku braku pod fundamentem warstwy

wyrwnawczej z betonu (o gruboci co najmniej 100 mm) grubo otulenia prtw dolnych

naley zwikszy do 70 mm.

3. Grubo otulenia zbrojenia ze wzgldu na agresj chemiczna powinna by okrelona w projekcie.

4. Odpowiednia grubo otuliny zewntrznej prtw powinna by zapewniona przez zastosowanie specjalnych podkadek dystansowych. Stosowanie jako podkadek

dystansowych kawakw prtw zbrojeniowych jest niedopuszczalne.

5.7.5.2 Rozdeskowanie i obcienie zabetonowanych konstrukcji 1. Rozdeskowanie konstrukcji powinno by dokonywane w terminach gwarantujcych osigniecie przez beton projektowanej wytrzymaoci.

2. Obcienie zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, lekkie rodki transportu i przygotowywanie deskowania nastpnej kondygnacji dopuszcza si po osigniciu przez

beton wytrzymaoci na ciskanie co najmniej 3 MPa oraz pod warunkiem, e odksztacenie

zabetonowanej konstrukcji lub elementu nie spowoduje rys i uszkodze w niedojrzaym

betonie.

3. Stwierdzenie osignicia przez beton wymienionej wytrzymaoci powinno by dokonane przez upowanione laboratorium badawcze na prbkach betonowych pobranych w chwili

betonowania danego fragmentu obiektu

4. Po zabetonowanych konstrukcjach lub ich fragmentach o wytrzymaoci betonu co najmniej 3 MPa moe odbywa si lekki ruch komunikacyjny pod warunkiem uoenia na

betonie kadek lub torw z desek o gruboci co najmniej 38 mm i szerokoci nie mniejszej ni

20 cm.

5. Ciki ruch komunikacyjny (np. maszyn do ukadania betonu, wzkw do przewoenia masy betonowej)powinien si odbywa dopiero po osigniciu przez beton w danym

fragmencie obiektu penej wytrzymaoci przewidzianej w projekcie.

5.7.5.3 Odbir konstrukcji betonowych i elbetowych monolitycznych

5.7.5.3.1 Zakres bada 1. Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i elbetowych powinny dotyczy: - materiaw - prawidowoci oraz dokadnoci wykonania deskowa i rusztowa, - prawidowoci

i dokadnoci wykonania zbrojenia,

- prawidowoci i dokadnoci przygotowania mieszanki betonowej, jej uoenia,

zagszczenia i pielgnacji,

- prawidowoci i dokadnoci wykonania konstrukcji

2. Odbiory robt zanikajcych naley przeprowadza w trakcie wykonywania robt (odbiory

czciowe), a wyniki wpisywa do protokou i dziennika budowy; wyniki odbiorw

czciowych ze szczeglnym zwrceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole

odbioru czciowego (jeeli takie byy) zostay w peni wykonane.

5.7.5.3.2 Badanie materiaw 1. Badanie materiaw naley przeprowadza na podstawie zapisw w dzienniku budowy, za wiadcze producentw o jakoci materiaw i innych dokumentw stwierdzajcych

zgodno uytych materiaw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami

pastwowymi lub wiadectwami ITB dopuszczajcymi dany materia do stosowania

w budownictwie.

2. Materiay nie majce dokumentw stwierdzajcych ich jako, a budzce pod tym wzgldem wtpliwoci, powinny by poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich

wbudowaniem.

3. Badanie betonw powinno by dokonane w sposb podany w rozdz. 2 dla betonw

zwykych. W przypadku betonw specjalnych naley dodatkowo uwzgldni wymagania

wynikajce ze specjalnych waciwoci betonu.

5.7.5.3.3 Badanie deskowa i rusztowa 1. Sprawdzenie prawidowoci wykonania deskowania i rusztowania powinno by dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi.

2. Dopuszcza si stosowanie innych metod sprawdzenia i pomiaru, pod warunkiem e pozwol one na sprawdzenie z wymagan dokadnoci.

3. Ze sprawdzenia rusztowa i deskowa naley spisa protok, w ktrym powinno znajdowa si stwierdzenie dopuszczajce rusztowanie do wykonania robt betonowych.

5.7.5.3.4 Badanie zbrojenia przed rozpoczciem betonowania 1. Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodno z dokumentacja techniczn powinno by dokonane przed rozpoczciem betonowania i powinno obejmowa:

- sprawdzenie wymiarw prtw, ich pooenia, miejsc mocowania skrzyowa prtw oraz

stabilizacji prtw zbrojenia zapobiegajcej ich przesuniciu w czasie betonowania.

2. Z odbioru zbrojenia powinien by sporzdzony protok, w ktrym naley poda ocen jakoci robt zbrojeniowych oraz wyraenie zgody na rozpoczcie betonowania.

5.7.5.4 Odbir kocowy

5.7.5.4.1 Dokumenty stanowice podstaw odbioru Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by przedstawione nastpujce

dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostay zatwierdzone

w czasie budowy, a przy zmianach zwizanych z bezpieczestwem obiektu rwnie rysunki

wykonawcze,

- dokumenty stwierdzajce uzgodnienie dokonanych zmian, - dzienniki robt (jeeli takie byy prowadzone) i dziennik budowy,

- wyniki bada kontrolnych betonu, - protokoy odbioru deskowa przed rozpoczciem betonowania, - protokoy odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,. - protokoy z poredniego odbioru elementw konstrukcji lub robt zanikajcych, - protokoy z odbioru fundamentw i ich podoa, - inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwizane z procesem budowy, majce wpyw na udokumentowanie jakoci wykonania obiektu budowlanego.

5.7.5.4.2 Badanie konstrukcji 1. Niezalenie od bada wymienionych w p. 5.2 przy badaniu konstrukcji betonowych

i elbetowych powinna by poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidowo cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementw oraz

zgodno z projektem otworw i kanaw wykonanych w konstrukcjach, prawidowo

ustawienia czci zabetonowanych, prawidowo wykonania szczelin dylatacyjnych,

prawidowo pooenia budowli w planie i jej rzdnych wysokociowych itp.; sprawdzenie

powinno by wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarw,

- jako betonu pod wzgldem jego zagszczenia i jednolitej struktury, na podstawie dokadnych ogldzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoc nieniszczcych metod

bada,

- prawidowo wykonanych robt zanikajcych, np. przygotowania zbrojenia, uoenia izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakoci powierzchni betonw naley wymaga, aby czna powierzchnia

ewentualnych brakw nie bya wiksza ni 5% cakowitej powierzchni danego elementu

a w konstrukcjach cienkociennych nie wicej ni 1%. Lokalne braki nie powinny obejmowa

wicej ni 5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gwne nie powinno by odsonite. 5.7.5.4.3 Ocena wykonanych konstrukcji 1. Jeeli badania dadz wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub elbetowe naley uzna za zgodne z wymaganiami warunkw technicznych. w przypadku gdy chocia jedno

z bada da wynik ujemny, odbieran konstrukcj bd okrelon jej cz naley uzna za

niezgodn z wymaganiami niniejszych warunkw.

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjte w wyniku sprawdzenia powinno by przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek majcych na celu doprowadzenie deskowania

lub zbrojenia do wymaga zgodnych z niniejszymi warunkami.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie bada konstrukcji niezgodnoci z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach oraz w razie uznania caoci lub czci wykonanych

konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkw naley ustali, czy

w danym przypadku stwierdzone odstpstwa zagraaj bezpieczestwu budowli lub jej czci.

4. konstrukcja lub jej cz zagraajca bezpieczestwu powinna by rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do bada.

Powysze roboty naley wykonywa zgodnie z Normami Polskimi podanymi poniej,

obowizujcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

Normy PN-EN 206-1/2003 Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprone. Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-89/H-84020 Stal wglowa konstrukcyjna zwykej jakoci, oglnego przeznaczenia.

Gatunki

PN-89/H-84023 Stal okrelonego zastosowania. Gatunki

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcwka i prty stalowe do zbrojenia betonu

PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Prba rozcigania doczoowych zczy spawanych lub

zgrzewanych

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Prby zginania doczoowych zczy spawanych lub

zgrzewanych.

5.8 ROBOTY MONTAOWE NADPROY

5.8.1 Wstp

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycz: montau podcigw i nadproy

5.8.1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce

wykonania i odbioru robt montaowych nadproy

5.8.1.3 Zakres stosowania ST specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robt wyszczeglnionych w p.5.5.5

5.8.1.4 Okrelenia podstawowe Okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi polskimi normami i przepisami

podanymi w ST Wymagania oglne

5.8.1.5 Oglne wymagania dotyczce robt

Oglne wymagania dotyczce robt podane s w ST Wymagania oglne

5.8.2 Materiay Materiay ze wzgldu na specyfik konstrukcji s po stronie wykonawcy posiadajce

certyfikaty i atesty wytrzymaociowe.

5.8.3 Sprzt

5.8.3.1 Oglne wymagania dotyczce sprztu

Oglne wymagania dotyczce sprztu podano w ST Wymagania oglne

5.8.3.2 Sprzt do wykonywania robt

Sprzt ze wzgldu na specyfik konstrukcji wg Wykonawcy

5.8.4 Transport

Transport Wykonawcy elementw stalowych.

5.8.5 Wykonywanie robt

5.8.5.1 Monta jak i wszystkie odbiory konstrukcji stalowych odbywa si wg wasnej

dokumentacji technicznej.

5.9. ROBOTY ROZBIRKOWE

5.9.1 Wstp Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycz: robt rozbirkowych czci pomieszcze

budynku w wietlicy Wiejskiej w Ostroce.

5.9.1.2 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania

i odbioru robt rozbirkowych j.w.

5.9.1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robt wyszczeglnionych w p.2.5.5

5.9.1.3 Zakres robt objtych ST Roboty, ktrych dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynnoci umoliwiajce i majce

na celu wykonanie rozbirek wystpujcych w obiekcie.

5.9.2 Materiay

Dla robt rozbirkowych materiay nie wystpuj.

5.9.3 Sprzt

Do rozbirek moe by uyty dowolny sprzt.

5.9.4 Transport

Transport materiaw z rozbirki rodkami transportu. Przewoony adunek zabezpieczy

przed spadaniem i przesuwaniem.

5.9.5 Wykonanie robt Przez roboty wyburzeniowe naley rozumie roboty polegajce na rozbirce i wyburzeniu

tych elementw, ktre zakwalifikowano w projekcie konstrukcji. (wyburzenia fragmentw

cian, stropw, rozbirce dachu). Roboty wyburzeniowe naley przeprowadzi przy uyciu

sprztu udarowego jak moty pneumatyczne i piy do cicia betonu oraz stali oraz palniki do

cicia stali

5.9.5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystpieniem do robt rozbirkowych naley:

- teren ogrodzi i oznakowa zgodnie z wymogami BHP; - zdemontowa istniejce zasilanie w energi elektryczn, instalacj teletechniczn i wodno kanalizacyjna oraz wszelkie istniejce uzbrojenie.

5.9.5.2 Roboty rozbirkowe Roboty prowadzi zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (dz.

U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robt

budo wlanych oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.

2/ Fragmenty stropw i ciany rozbiera rcznie lub mechanicznie. Materia posegregowa

i odnosi lub odwozi na miejsce skadowania.

3/ W przypadku prowadzenia robt wyburzeniowych na wyszych kondygnacjach materia

rozbirkowy naley odpowiednio rozdrobni i spuszcza poza obrb budynku rynnami

w sposb zabezpieczajcy przed uszkodzeniem

4/ Teren uporzdkowa i oczyci z resztek materiaw rozbirkowych.

5.9.5.3 Kontrola jakoci robt

Wymagania dla robt rozbirkowych podano w pkt. VII .

a. Obmiar robt - Jednostkami obmiarowymi s m3 b. Odbir robt Wszystkie roboty rozbirkowe podlegaj zasadom odbioru robt zanikajcych.

c. Uwagi szczegowe

- Materiay uzyskane z rozbirek (elementy wiby dachowej) do ponownego wbudowania zakwalifikuje kier. budowy z inwestorem.

- Iloci robt rozbirkowych mog ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy i Inwestora.

VI ROBOTY WYKOCZENIOWE

6.1. Ukadanie rynien i rur spustowych

6.1.1 Ukadanie rynien.

Rynny i rury spustowe zastosowane w budynku z blachy stalowej powlekanej systemu, rynny

15, rury spustowe 15.

6.1.2 Uchwyty rynnowe systemowe naley mocowa gwodziami budowlanymi do wierzchu krokwi lub desek okapowych w przypadku wiby drewnianej.

6.1.3 Odlego uchwytw powinna wynosi 5080 cm. 6.1.4 Spadki rynien powinny by nie mniejsze ni 0,5%. 6.1.5.Zewntrzny brzeg rynny powinien by usytuowany o 10 mm niej w stosunku do brzegu

wewntrznego. Brzeg wewntrzny w najwyszym pooeniu rynny powinien by usytuowany

o 25 mm niej w stosunku do linii stanowicej przeduenie poaci.

6.1.6.Rynny naley dylatowa. Najwiksza dugo rynny nie powinna by wiksza ni 20 m,

liczc odlego pomidzy ssiednimi rurami spustowymi.

6.1.7 Ukadanie rur spustowych.

6.1.8 Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by wiksze ni 20 mm przy dugoci rur wiby ni 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dugoci 2 m nie

powinno by wiksze ni 3 mm.

6.1.9 Rury spustowe powinny by mocowane do cian uchwytami systemowymi do rur spustowych, rozstawionymi w odstpach nie wikszych ni 3 m oraz zawsze w kocach rur

i pod kolankami omijajcymi wyskoki lub gzymsy. Rury spustowe prowadzi po cianach

budynku, w warstwie ocieplajcej ciany. W przypadku wystpienia nierwnoci cian

wykona w cianach bruzdy do prowadzenia rur.

6.1.10 Uchwyty powinny by mocowane w sposb trway przez wbicie trzpienia w spoiny muru.

6.1.11 Pionowe zcza rur spustowych powinny by dostpne i zwrcone na zewntrz (znajdowa si z boku rury), gdy uatwi to napraw uszkodzonego zcza.

6.1.12 Monta zapr przeciw nienych. Ze wzgldw bezpieczestwa na dachu naley zamontowa zapory przeciwniene systemowe typu Rees. W systemie tym do kadego rbka

stojcego mocuje si specjalnymi zaciskami rurki odporne na ciskanie.

6.1.13.Odbir pokry dachowych.

6.1.14.Odbiory robot pokrywczych powinny obejmowa:

- odbiory czciowe, dokonywane po zakoczeniu kolejnych etapw wykonywanych robt,

- odbir kocowy, dokonywany po wykonaniu wartoci pokrycia na dachu

6.1.15 Odbir czciowy powinien obejmowa sprawdzenie: - dokadnoci zamocowania podkadu,

- dokadno uoenia i zamocowania pyt z weny mineralnej do blachy trapezowej, - dokadno rozoenia i zamocowania folii paroizolacyjnej i wiatroizolacyjnej (dach

drewniany),

- dokadno wykonania poszczeglnych warstw pokrycia, - dokadno wykonania elementw obrbek blacharskich i ich poczenia z pokryciem 6.1.16. Odbir kocowy polega na dokadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia

i obrbek dekarsko-blacharskich i poczenia ich z urzdzeniami odwadniajcymi, a take

wykonania pocze z przewodami i urzdzeniami wentylacyjnymi w dachu.

6.1.17 Oceny technicznej robt naley dokona w oparciu o odbir kocowy przeprowadzony

komisyjnie. Do odbioru kocowego naley przedstawi wyniki wszystkich odbiorw

czciowych oraz dokumentacj techniczn i dziennik budowy.

6.1.18. NORMY I PRZEPISY PN-EN 612 luty 1999. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje podziau

i wymagania.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrgych

BN-66/5059-02 Uchwyty rynien pokrgych

6.2. Uszczelnianie dachw - obrbki blacharskie Obrbki blacharskie powinny by wykonywane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm.

Przy dachu o drewnianej wibie obrbki naley mocowa do krokwi lub desek okapowych,

pod okapem pokrycia blaszanego.

6.2.1 Odbir obrbek blacharskich, rynien, rur spustowych 6.2.2 Sprawdzenie zabezpiecze dachowych polega na stwierdzeniu prawidowoci wykonania obrbek przy kominach, murach, wywietrzakach, wyazach, wywiewkach kanalizacyjnych,

nasadach kominowych itp.

6.2.3 Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidowoci wymiarw oraz pocze poszczeglnych odcinkw. Naley sprawdzi rozmieszczenie uchwytw, spadku podunego,

usytuowania krawdzi zewntrznej linii poziomej i linii stanowicej przeduenie powierzchni

pokrycia. Naley rwnie sprawdzi, czy rynny nie maj dziur i pkni.

6.2.4. Sprawdzenie zabezpiecze dachowych polega na stwierdzeniu prawidowoci

wykonania obrbek przy kominach, murach, wyazach, wywiewkach kanalizacyjnych,

nasadach kominowych itp.

6.2.5 .Rusztowania.

Do wykonania robt dachowych, elewacyjnych oraz obrbek blacharskich naley zamontowa

od wewntrz rusztowania rurowe, zgodnie z obowizujcymi przepisami.

6.2.6. NORMY I PRZEPISY

AT-15-2940/98 Wiatroizolacyjna folia polipropylenowa

AT-15-2767/2001 Folia budowlana z PCV wodoodporna oraz bitumoodporna

AT-15-4215/2001 Kleje poliuretanowe DIPUR 30 i DIPUR 500

6.3. Instalowanie okien. 6.3.1 Przed osadzeniem stolarki naley sprawdzi dokadno wykonania ociey i rwno

jego powierzchni. W przypadku zabrudzenia lub nierwnoci powierzchni ociea naley

oczyci i naprawi.

6.3.2 Stolark naley wstawi w otwory i wypoziomowa oraz skorygowa pion za pomoc

klinw drewnianych, dokona pomiaru przektnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu

i poziomu nie powinno by wiksze ni 2 mm na 1 m wysokoci okna, jednak nie wicej ni 3

mm na caej dugoci ocienicy. Odchylenie od paszczyzny pionowej nie moe by wiksze

ni 2 mm. Rnice wymiarw przektnych nie powinny by wiksze ni 2 mm przy

przektnej do 1,0 m 3 mm do 2,0 m i 4 mm - powyej 2,0 m dugoci przektnej.

6.3.3.Ocienice okien do wymiarw 150x150 cm mocowa do pionowych elementw

konstrukcji lub ociey, w odlegoci ok. 33 cm od nadproa i ok. 35 cm od progu.

6.3.4.Okna o wymiarach wikszych naley mocowa dodatkowo w poowie wysokoci okna

oraz w poowie szerokoci okna do nadproa i progu przy szerokoci okna do 2,0 m oraz

w 1/3 szerokoci okna gr i doem przy oknach powyej 2m. Jako podstaw przy

montowaniu skrzyde okien naley uwzgldnia zalecenia producenta.

6.3.5. Po ustawieniu okien naley sprawdzi sprawno przy otwieraniu skrzyde i zamykaniu.

Skrzyda powinny otwiera si swobodnie, a okucia dziaa bez zahamowa i przy zamykaniu

dociska skrzyda do ocienicy.

6.3.6. Montowanie ocienic do konstrukcji naley dokonywa za pomoc cznikw typu

zaczepw, gwintowanych hakw do ocienic, wkrtw w tulejach rozporowych itp.

Mocowanie ocienic za pomoc gwodzi jest zabronione.

6.3.7. Zamocowane okna naley uszczelni piank poliuretanow i zabezpieczy kitem trwale

plastycznym np. silikonowym.

6.3.8.Po zamocowaniu okien naley osadzi parapety. W tym celu naley wyku bruzdy

w cianie po obu stronach okien, dostosowane do gruboci parapetu. Parapety naley osadzi

na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Dla prawidowego zamocowania

parapetu i zapobieenia przeciekom wody w cian podokienn parapet powinien by

wpuszczony na stae w specjalnie do tego wykonany wrb w progu ocienicy.

6.3.9.Po osadzeniu okien i wykonaniu ocieplenia cian wraz z wykonaniem warstwy

zewntrznej wyprawy tynkarskiej wraz z malowaniem, naley zamontowa obrbki

blacharskie z blachy.

6.3.10.NORMY I PRZEPISY

1. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania. 2. BN-87/7152-13 Okna i drzwi balkonowe uytecznoci publicznej. 3. Wytyczne projektomania i wykonywania przeszkle z szyb zespolonych. Instrukcja nr 183 ITB, Warszawa 1975.

4. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 5. BN-75/6821-02 Szko budowlane. Szyby zespolone. 6. BN-79/6821-03 Szko budowlane. Szyby bezpieczne hartowane paskie.

7. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia. 6.4. Tynki wewntrzne 1. Przed przystpieniem do robt wewntrznych naley zakoczy wszystkie roboty stanu

surowego. Roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebi i bruzd, osadzone

ocienice drzwiowe i okna oraz meble wbudowane, jeeli s wstawione w nie otynkowane

wnki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si wbudowanie mebli po wykonaniu

tynkw. Tynki wewntrzne naley wykonywa w temperaturze nie niszej ni +5 st Ci pod

warunkiem, e w cigu doby nie nastpi spadek poniej 0 st C. Zaleca si chroni wieo

wykonane tynki przed szkodliwym wpywem wysokiej temperatury przez zwilanie wod

i osoniciem przed szkodliwym nasonecznieniem przez pierwsze dni. Przed rozpoczciem

tynkowania powierzchni naley oczyci z kurzu, plam i rdzy i odtuci np. roztworem

szarego myda. Nadmiernie sucha powierzchni zwily wod.

2. Elementy stalowe naley owin siatk stalow i powlec zapraw cementow po uprzednim oczyszczeniu z rdzy zatuszcze i innych zanieczyszcze.

3. Przestrzega dopuszczalne odchyki dla danej kategorii tynku. 4. Sprawdzaniu i ocenie podlegaj : trakcie prowadzenia prac 5. Sprawdzenie zgodnoci asortymentowej, jakociowej oraz ilociowej z zaoeniami

projektowymi

6. Przygotowania podoa czy wykonano prawidowa oczyszczenie, zmycie, uzupenienie ubytkw, wzmocnienie, wyrwnanie w zakresie koniecznym, wykonania warstwy zbrojonej

prawidowoci zatopienia siatki w masie klejowej, wielkoci zakadw siatki zbrojcej,

rwnoci przestrzegania czasu i warunkw twardnienia warstwy zbrojonej przed przy

stpieniem do dalszych prac, oraz, oraz sprawdzenie rwnoci warstwy zbrojonej jak

w przypadku warstwy tynkarskiej.

6.4.1. Pyty gipsowo kartonowe

Pyty gipsowo - kartonowe ognioodporne Do wykonania okadzin stosowa pyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr. 12,5 mm (kolor

kartonu czerwony) .

Konstrukcja szkieletowa Ksztatowniki zimnogite z blachy ocynkowanej gruboci 0,6 mm poziome U100 (wg AT/97-

05-0057) mocowane do ciany. Naley tak rozmieci ruszt, aby nie kolidowa z instalacj

kanalizacji sanitarnej i instalacj wodocigow.

Mocowanie pyt gipsowo-kartonowych do rusztu Mocowanie pyt gipsowo-kartonowych do ksztatownikw nonych systemowymi wkrtami

w rozstawie okrelonym przez producenta systemu. Podczas przykrcania pyt uwaa, aby

ich nie uszkodzi. Wkrty powinny by dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie.

Masy szpachlowe i tamy spoinowe Do wykonania pocze pomidzy pytami gipsowo-kartonowymi stosowa gipsowe masy

szpachlowe. Masy szpachlowe powinny by dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie. Do wzmacniania spoin midzy pytami gipsowo-kartonowymi oraz w naroach i na obwodzie

obudowy stosowa tamy spoinowe z wkna szklanego, tamy papierowe z wkadk

aluminiow lub inne.

Sprzt Oglne wymagania dotyczce Sprztu podano w ST 00.01 Wymagania oglne" pkt 3.

Wykonawca przystpujcy do wykonania obudowy instalacji z pyt gipsowo-kartonowych

powinien posiada odpowiednie sprawne technicznie elektronarzdzia (wiertarka, wiertarko-

wkrtarka, przecinarka, szlifierka, wyrzynarka otworw itp.) niezbdne do wykonania tych

prac w sposb odpowiadajcy wymaganej jakoci i prawidowoci wykonania robt oraz

odpowiadajcym standardom technologii prowadzenia takich robt.

Transport

Materiay naley przewozi krytymi rodkami transportowymi. Przewoone materiay musz

by w sposb cakowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si lub spadniciem

ze skrzyni adunkowej. Przy zaadunku i wyadunku oraz przewozie na rodkach transportowych naley przestrzega

przepisw obowizujcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz spenia wymagania

przepisw ruchu drogowego.

Wykonanie robt Wymagania oglne: - okadziny z pyt gipsowo-kartonowych naley wykonywa w temperaturze nie niszej ni

+ 5C pod warunkiem, e w cigu doby nie nastpi spadek temperatury poniej 0C, a wilgotno powietrza mieci si w granicach od 60 do 80 %. - pomieszczenia powinny by suche i dobrze przewietrzone. - Wykonanie rusztu metalowego przy uyciu profili ciennych poczonych ze cian za

pomoc wkrtw i kokw rozporowych - Monta pyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym. - Wykonanie pocze stykw pyta-pyta, pyta-istniejca ciana. Pyty gipsowo-kartonowe mog by mocowane w dwojaki sposb: - mocowanie poprzeczne krawdziami duszymi pyt do kierunku uoenia elementw nonych rusztu, - mocowanie podune wzdu elementw nonych rusztu pyt, uoonych rwnolegle do nich duszymi krawdziami. Pyty gipsowo-kartonowe mocuje si do profili stalowych blachowkrtami, do listew drewnianych na wkrty ocynkowane lub galwanizowane.

Kontrola jakoci

Czstotliwo oraz zakres bada dla pyt gipsowo-kartonowych powinna by zgodna z PN-B-

79405 Wymagania dla pyt gipsowo-kartonowych. W szczeglnoci naley skontrolowa:

2. jako pyt gipsowo-kartonowych dostarczonych do wbudowania: rwno

powierzchni, naroniki i krawdzie (brak uszkodze), wymiary pyt, zgodno co do

rodzaju pyt (wodoodporne),

3. prawidowo wykonania rusztu, jako i wytrzymao umocowania do podoa, 4. prawidowo, jako i estetyk wykonania okadziny z pyt gipsowo-kartonowych,

6.5 Styropian

1. Materia izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny, i paro-izolacyjny cian i dachu naley ukada w warunkach suchych . Wilgotno podoa nie powinno przekracza 3 %

2. Pyty styropianowe naley ukada zgodnie z zaoeniami projektowanymi: na sucho lub na powokach z lepikw asfaltowych stosowanych na gorco lub przeklejenia tym lepikiem lub

klejami do styropianu oraz na izolacjach z tworzyw sztucznych np. foli. Nie mona ich

ukada na powokach izolacyjnych z roztworw asfaltowych pap i lepikw asfaltowych

stosowanych na zimno lub innych rozpuszczajcych polistyren, nie powinny tez by

przykrywane pap. Podoe pod izolacj powinno by rwne i poziome. W przypadku

nierwnoci przekraczajcych 5 mm podoe naley wyrwna. Przed uoeniem izolacji

naley pasek materiau izolacyjnego uoy wzdu cianek o szerokoci rwnej wysokoci

konstrukcji podogi i przymocowa punktowo do ciany.

4. Mostki termiczne naroa powinny by staranie ocieplone zgodnie z dokumentacja

projektow i rysunkami szczegowymi.

5. Do izolacji posadzek styropian FS-20 M-30 gr 2 cm lub 5 cm. Materiay dostarczone na

budowa musz posiada atesty i certyfikaty zgodnoci.

6.6 Ukadanie pytek ceramicznych na podogach i cianach

1. Rodzaje materiaw 2. Wszelkie materiay do wykonania wykadzin i okadzin ciennych powinny odpowiada wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczajcych dany materia do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Pyty i pytki ceramiczne 4. Pytki powinny odpowiada nastpujcym normom 5. PN-EN 176:1996-Pytki i pyty ceramiczne prasowane na sucho o nasikliwoci wodnej E

3%

6. Rodzaje pytek i ich parametry techniczne musi okrela dokumentacja projektowa, szczeglnie dotyczy to pytek dla ktrych musz by okrelone takie parametry jak np.

stopie cieralnoci, mrozoodpornoci i twardoci.

7. Kompozycje klejce do mocowania pytek ceramicznych musz spenia wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

8. Zaprawy do spoinowania musz spenia wymagania odpowiednich aprobat technicznych

lub norm 2.2.4

6.7 Materiay pomocnicze

1. Materiay pomocnicze do wykonania wykadzin i okadzin to: 2. Listwy dylatacyjne i wykoczeniowe 3. rodki ochrony pytek i spoin 4. rodki do usuwania zanieczyszcze 5. rodki do konserwacji wykadzin i okadzin 6. Wszystkie ww. materiay musz mie wasno techniczn okrelone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

6.8 Sprzt i narzdzia 1. Sprzt i narzdzia do wykonania robt wykadzin i okadzin 2. Do wykonania wykadzinowych i okadzinowych naley stosowa 3. Szczotki wosiane lub druciane do czyszczenia podoy 4. Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 5. Narzdzia lub urzdzenia mechaniczne do cicia pytek 6. Pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoci zbkw 6-12 mm do rozprowadzenia kompozycji klejcych

7. aty do sprawdzenia rwnoci powierzchni 8. Poziomnice 9. Mieszado koszyczkowe napdzane wiertark elektryczn oraz pojemnik do sporzdzania kompozycji klejowej.

10. Pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania gbki do mycia i czyszczenia 11. Wkadki (krzyyki) dystansowe. 6.9 Transport i skadowanie materiaw 1. Transport materiaw do wykonania wykadzin i okadzin nie wymaga specjalnych rodkw

i urzdze transportowych . Zaleca si uywa do transportu samochodw plandekami lub

zamknitych. W czasie transportu naley zabezpieczy przewoone materiay w sposb

wykluczajcych ich uszkodzenie.

2. Skadowanie materiaw podogowych i ciennych na budowie musi by w pomieszczeniach zamknitych zabezpieczonych prze opadami i minusowymi

temperaturami.

Wykonanie robt

3. Przed przystpieniem do wykonania wykadzin powinny by zakoczone -wszystkie roboty stany surowego cznie z wykonaniem podoy warstw konstrukcyjnych

i izolacji podg.

-roboty instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania elektryczne i innych np.

technologicznych (szczeglnie dotyczy to instalacji podpodogowych). Przystpienie do robt

wykadzinowych powinno nastpi po okresie osiadania i skurczenia elementw konstrukcji

budynku po upywie 4 miesicy po zakoczeniu budowy stanu surowego. Roboty

wykadzinowe i okadzinowe naley wykonywa w temperaturach nie niszych ni + 5C

t