Španska književnost 1 - o tekstu i knjizi

Download Španska književnost 1 - o tekstu i knjizi

Post on 24-Jan-2015

612 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. </li></ul> <p> 2. </p> <ul><li>Ne postoji bez prirodnog jezika? </li></ul> <ul><li>Poseduje znaenje? </li></ul> <ul><li>Sastavljen je od manjih jedinica? </li></ul> <ul><li>Mogu se ustanoviti zakonitosti po kojima se sklapa, organizaciona naela? </li></ul> <ul><li>Zapisuje se? Slua se? Misli se? </li></ul> <ul><li>Ima autora? </li></ul> <ul><li>Utvren je?</li></ul> <ul><li>Tekst je zapis? Audio zapis? Zapis na papiru? </li></ul> <p> 3. </p> <ul><li> ... Savko pravilima regulisano nizanje ili kombinovanje jedinica nekogznakovnog sistemau vremenu ili prostoru </li></ul> <p>Tekst knjievnog dela je niz prirodnojezikih jedinica koje su ulanane po pravilima jezikoga sistema 4. Moemo li tvrditi da je na ovim slikama tekst? 5. </p> <ul><li>ta je neophodno da bi postajao jeziki tekst? </li></ul> <ul><li><ul><li>Jezik?</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Misao? </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Govorimo/piemo da bi smo komunicirali? </li></ul></li></ul> <ul><li>Da li je u usmenim kulturama koje nisu znale za pismo postojaotekst ?</li></ul> <ul><li>Kako je nastajao? </li></ul> <ul><li>Da li setekstuvao? Zato?</li></ul> <ul><li>Kako se tekstuvao ?Gde se uvaozapis ?</li></ul> <ul><li>Da li je bio utvren? Zato? </li></ul> <ul><li>Kako se danas sastavljaju tekstovi?</li></ul> <ul><li><ul><li>Postoje li danas prevashodno usmeni tekstovi?</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Vic? </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li>Kako se uvaju? </li></ul> <ul><li>Zato su nekada pesme ponavljane s varijacijama, a danas ih uimo napamet? </li></ul> <ul><li>Zato je danas originalnost toliko vana? </li></ul> <ul><li>Kako je pismenost uticala na uvanje teksta? Kako se ponaa ljudski mozak (pamenje), a kako papir? </li></ul> <ul><li>Da li je pismo samo kod (grafiki zapis) ili organizator misli?</li></ul> <p> 6. </p> <ul><li> . </li></ul> <p> 7. </p> <ul><li>U prirodi oveka je dastvara smisao , da prenosiinformacijeu najirem smislu dakomunicira . Stogaih organizuje tako da najvanije moe da sauva u pamenju ili na papiru. Stoga je funkcija govornog i psanog teksta komunikativna.</li></ul> <ul><li>Jezikjeskup procesa koji omoguavaju semantiko struktuiranje informacije spoznajne prirode, i postupaka koji omoguavaju sintaksiko strukturianje skupa markera koji pred s tavljaju tu informaciju.</li></ul> <p> 8. </p> <ul><li> ... Zajedniko je svojstvo svih tekstovasemantika organizovanost znakova , tj. jezik,materijalna podloga(rukopis, glas, knjiga, traka, ploa i sl.),autorstvo . </li></ul> <p> 9. </p> <ul><li>Najmanja jedinica teksta je reenica, tj. ne postoji vea gramatika kategorija od reenice, ve samo komunikativna, a to jetekst/diskurs . </li></ul> <ul><li>Reenice se grupiu u reenike grupe i dele se na: </li></ul> <ul><li><ul><li>Glavnu reenicu ( topic sentence ) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Pomo ne reenice ( supportive sentences ) </li></ul></li></ul> <ul><li>Tekst je jedinica koja nastaje tek u procesu komuniciranja.</li></ul> <ul><li>Stoga nam tekst neto radi KOMUNICIRA s nama. </li></ul> <p> 10. </p> <ul><li>Da bismo razumeli jeziku poruku nije dovoljno da razumemo samo njeno tekstualno znaenje. Moramo da uzmemo u obzir i karakteristike ostalih elemenata komunikacionog ina. </li></ul> <ul><li><ul><li>Poiljalac expresivna/emotivna funkcija (poiljalac je u centru panje) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Primalac konativna (primalac je u centru panje; vokativna ili imperativna funkcija) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kod metajezika funkcija (jezik je u centru panje) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kanal fatika funkcija (provera rada kanala) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kontekst referencijalna (panja je usmerena na kontekst) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Poruka- poetska funkcija jezika (panja je usmerena na formu poruke; estetska funkcija). </li></ul></li></ul> <p> 11. </p> <ul><li>Postie sevanreenikim vezama/konektorima/ </li></ul> <ul><li>diskurs markerima </li></ul> <ul><li><ul><li>Gramatike i leksike supstitucije (predloz, veznici, sinonimi, parafraze) : </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Anafora </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Katafora </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Vokabular iz istog semantikog polja </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Logiki i vremenski konektori (naporedni i zavisni veznici, prilozi itd.) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Glagolska vremena </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Frazeoloki </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Tonski</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Formulni (klietirana mesta) </li></ul></li></ul> <p> 12. </p> <ul><li>Konektori vode kroz tekst u svim moguim smerovima </li></ul> <ul><li>Nalaze se na konstruktivnim granicama teksta grade ga.</li></ul> <p> 13. </p> <ul><li>Usmenost misao koja se izgovara govor </li></ul> <ul><li><ul><li>Tekst ne nastaje da bi ostao, nego da bi nestao </li></ul></li></ul> <ul><li>Pismenost misao koja se zapisuje tekst </li></ul> <ul><li>Elektronska obrada misli? </li></ul> <ul><li>Govor nije nezapisani tekstzato to </li></ul> <ul><li><ul><li>Sadri netekstualne karakteristike koje grade znaenje(npr. ritam, gestikulacija, pauze )</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Podrazumeva varijaciju, neutvrenost i ima sopstvenu gramatiku koja ne zavisi od pismenosti. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Organizacija misli/znanja/iskustva u usmenoj kulturi nije ista kao organizacija misli/znanja/iskustva u pisanoj kulturi zato to zavisi od pamenja ponavljanja obrazaca. </li></ul></li></ul> <p> 14. </p> <ul><li>Usmena komunikacija koja zavisi od pisane komunikacije (elektronska era: telefon, radio, televizija, internet) </li></ul> <ul><li>Kultura medija naruen koncept komunikacije </li></ul> <p> 15. </p> <ul><li>Rap </li></ul> <ul><li>Hip-hop </li></ul> <p> 16. 17. 18. </p> <ul><li>Linearna struktura teksta </li></ul> <ul><li>Hipertekstualna struktura teksta </li></ul> <p> 19. </p> <ul><li>Book are funny little portable pieces of thought Susan Sontag </li></ul> <p> 20. </p> <ul><li>P-book: </li></ul> <ul><li><ul><li>UNESCO: 49 . </li></ul></li></ul> <ul><li>E-book: </li></ul> <ul><li><ul><li> p-book </li></ul></li></ul> <ul><li>: </li></ul> <ul><li><ul><li>DRAE 4% </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>DRAECD- 16% </li></ul></li></ul>