sosiaalisen median strategia kookenk£¤...

Download Sosiaalisen median strategia Kookenk£¤ J£¤rvenp£¤£¤ & Keravalle 2018. 10. 2.¢  (Sosiaalinen media opetuksessa

Post on 17-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sosiaalisen median strategia Kookenkä Järvenpää & Keravalle

  Laura Sumuvirta

  Opinnäytetyö

  Liiketalouden koulutusohjelma

  2018

 • Tiivistelmä

  Tekijä(t) Laura Sumuvirta

  Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Raportin/Opinnäytetyön nimi Sosiaalisen median strategia Kookenkä Järvenpää & Keravalle

  Sivu- ja liitesi- vumäärä 51 + 24

  Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Kookenkä Järvenpää & Keravalle keväällä 2018. Ai- kaisemmin yrityksellä ei ole ollut sosiaalisessa mediassa määriteltyjä suuntaviivoja tai sel- keitä tavoitteita. Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä sosiaalisen median strategia sekä an- taa esimerkkejä sisällöistä, joilla tuetaan valittua strategiaa. Strategialla halutaan kasvattaa tunnettuutta sekä saada aikaan myynnin kasvua Järvenpään ja Keravan kivijalkaliikkeissä. Tietoperusta muodostuu ensin sosiaalisen median tilannekatsauksesta sekä keskeisien kanavien esittelystä. Tämän jälkeen tietoperustassa käydään läpi kaksi sosiaalisen median strategiamallia, joiden avulla rakennetaan case-yritykselle sopiva strategiamalli. Kookenkä Järvenpää & Kerava hyödyntää jatkossa sosiaalisessa mediassa Facebookia ja Instagramia, jotka ovat Suomessa käytetyimpiä alustoja ja sopivat pienelle paikallisellekin yritykselle. Pääkohderyhmä on 30–55-vuotiaat naiset Keski-Uusimaalla. Yrityksen on tar- koitus julkaista monipuolista ja yleisöä osallistavaa sisältöä, joka huomioi kohderyhmän kiinnostuksenkohteet sekä käytettävän kanavan. Yritys seuraa sosiaalista mediaa viikoit- tain kanavakohtaisin analyysityökaluin ja syvällisempi analyysi tehdä kerran puolessa vuo- dessa.

  Asiasanat sosiaalinen media, strategia, markkinointi

 • Sisällys

  1 Johdanto ......................................................................................................................... 1

  1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus .......................................................................... 1

  1.2 Toimeksiantajan esittely ......................................................................................... 2

  1.3 Oma kiinnostus aihealueeseen .............................................................................. 3

  2 Sosiaalinen media .......................................................................................................... 4

  2.1 Tärkeimmät sosiaalisen median kanavat yritykselle ............................................... 6

  2.1.1 Facebook ..................................................................................................... 8

  2.1.2 Instagram .................................................................................................. 11

  2.2 Muita suosittuja sosiaalisen median kanavia ........................................................ 12

  2.2.1 YouTube .................................................................................................... 12

  2.2.2 Snapchat ................................................................................................... 13

  2.2.3 Twitter ........................................................................................................ 14

  2.2.4 LinkedIn ..................................................................................................... 15

  2.2.5 Pinterest .................................................................................................... 15

  3 Sosiaalisen median strategiamalli ................................................................................ 17

  3.1 Hehku Marketingin sosiaalisen median strategiamalli .......................................... 18

  3.2 Viestintä-Piritan sosiaalisen median strategiamalli ............................................... 20

  3.3 Case-yritykselle sovellettu sosiaalisen median strategiamalli .............................. 22

  4 Sosiaalisen median strategian luominen case-yritykselle ............................................. 24

  4.1 Lähtötilanteen analysointi ..................................................................................... 24

  4.1.1 Kauppiaan haastattelu ............................................................................... 24

  4.1.2 Benchmarking ........................................................................................... 25

  4.1.3 SWOT-analyysi ......................................................................................... 31

  4.2 Tavoitteet ja mittarit .............................................................................................. 32

  4.3 Kohderyhmä ......................................................................................................... 33

  4.4 Kanavat ................................................................................................................ 34

  4.5 Sisältö ................................................................................................................... 35

  4.6 Osallistuminen ...................................................................................................... 40

  4.7 Seuranta ja analysointi ......................................................................................... 41

  5 Pohdinta ........................................................................................................................ 43

  5.1 Johtopäätökset ..................................................................................................... 43

  5.2 Kehitysehdotukset ................................................................................................ 44

  5.3 Prosessin eteneminen ja oman oppimisen arviointi ............................................. 44

  Lähteet .............................................................................................................................. 46

  Liitteet ................................................................................................................................ 52

  Liite 1. Sosiaalisen median strategiaopas Kookenkä Järvenpää & Keravalle .............. 52

  Liite 2. Kauppiaan haastattelukysymykset .................................................................... 53

 • Liite 3. Intersport Keravan Likealyzer-raportti ............................................................... 54

  Liite 4. Intersport Järvenpään Likealyzer-raportti .......................................................... 54

  Liite 5. Footwayn Likealyzer-raportti ............................................................................. 54

  Liite 6. Vamos Kenkäkaupan Likealyzer-raportti .......................................................... 55

 • 1

  1 Johdanto

  Sosiaalisen median hyödyntäminen on tänä päivänä yhä merkittävämpi osa yrityksen lii-

  ketoimintaa ja markkinointia. Jokainen yritys voi saada huomattavia etuja lisäämällä sosi-

  aalisen median palveluita mediamixiinsä. Yrityksen mediatilat jaetaan kolmeen osaan: os-

  tettuun, omaan ja ansaittuun. Ostettua mediatilaa ovat muun muassa hakusanamainonta

  ja sponsorointi. Tällaisesta näkyvyydestä yritys on joutunut maksamaan. Sosiaalisen me-

  dian kanavat kuuluvat sen sijaan omaan ”ilmaiseen” mediatilaan, johon lasketaan niin

  ikään yrityksen verkkosivut, blogi, sähköposti ja mobiilisovellukset. Omaa mediatilaa on

  siis lähtökohtaisesti maksutonta käyttää, sillä ne toimivat joko ilmaisilla alustoilla (sosiaali-

  nen media) tai ovat yrityksen itse luomia (verkkosivut). Sosiaalisen median avulla on mah-

  dollista saavuttaa ansaittua mediatilaa, joka tarkoittaa esimerkiksi kuvien ja videoiden ja-

  kamista kohderyhmän omilla sosiaalisen median tileillä. Ansaittu media on kustannusteho-

  kasta ja uskottavaa markkinointia yritykselle, sillä se tapahtuu täysin kohderyhmän

  omasta halusta. Yritys ansaitsee ilmaista näkyvyyttä esimerkiksi silloin, kun jokin henkilö

  suosittelee sosiaalisen median kanavissaan jotakin yrityksen tuotetta vapaasta tahdos-

  taan. (Ryhänen 10/2017.)

  1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus

  Opinnäytetyön päätavoitteena on luoda Kookenkä Järvenpää & Keravalle sosiaalisen me-

  dian strategia, joka otetaan käyttöön talvikaudeksi 2018–2019 (elokuu–tammikuu). Tähän

  asti liikkeillä on ollut sosiaalisessa mediassa käytössään Facebook ja Instagram vailla var-

  sinaista suunnitelmaa tai tavoitteita. Opinnäytetyön alatavoitteena on sisältöstrategian luo-

  minen. Opinnäytetyössä käsitellään ainoastaan orgaanista presenssiä sosiaalisessa me-

  diassa, eli strategiassa ei ole erikseen huomioitu maksettua mainontaa. Kauppiaan toi-

  veesta liitteenä olevassa oppaassa käydään kuitenkin lyhyesti läpi Facebook-mainoksen

  luomisen vaiheet, mikäli yritys haluaa kokeilla sellaisen hyödyntämistä jossakin vai-

  heessa.

  Strategiaoppaasta selviää kaikki oleelliset asiat, jotka Kookenkä Järvenpää & Keravan so-

  siaalisen median kanavista vastaavan henkilön täytyy tietää. Somemarkkinointia tekevän

  on ymmärrettävä, miksi liikkeet ylipäätään ovat sosiaalisessa mediassa, keitä sisällöillä

  tavoitellaan ja missä kanavissa, millainen sisältö kohderyhmiä k