somesan razvan

Download Somesan Razvan

Post on 17-Feb-2018

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Somesan Razvan Proiect.ppt

  1/13

  Centrala EolianaCentrala Eoliana

  ProiectProiect

  Masini AgricoleMasini Agricole Student :Somesan Razvan-FlorinStudent :Somesan Razvan-Florin

  Profesor:Ranta OvidiuProfesor:Ranta Ovidiu

 • 7/23/2019 Somesan Razvan Proiect.ppt

  2/13

  Turbinele eoliene au doua destinatiiTurbinele eoliene au doua destinatiimajore:majore:includerea intr-o centrala eoliana sau furnizareaincluderea intr-o centrala eoliana sau furnizareade energie locuintelor izolate.de energie locuintelor izolate.

  LaLa eficienta unei turbineeficienta unei turbinecontribuie dimensiunea palelorcontribuie dimensiunea palelor

  si tipul convertorului din miscare aiala in electricitate.si tipul convertorului din miscare aiala in electricitate. Puterea generataPuterea generatade o turbina eoliana este directde o turbina eoliana este direct

  proportionala cu densitatea aerului! aria acoperita de oproportionala cu densitatea aerului! aria acoperita de omiscareamiscarea completacom

  pletaa paletelor rotorului si patratul vitezeia paletelor rotorului si patratul vitezeivantului. "antul care trece prin palele elicei este incetinit sivantului. "antul care trece prin palele elicei este incetinit si

  imprastiat. #n aceste conditii eficienta maima obtinuta deimprastiat. #n aceste conditii eficienta maima obtinuta deo turbina eoliana este de $%&! valoare peste care vantul seo turbina eoliana este de $%&! valoare peste care vantul seintoarce in palele turbinei.intoarce in palele turbinei.

 • 7/23/2019 Somesan Razvan Proiect.ppt

  3/13

  Principiul de functionare a uneiPrincipiul de functionare a unei

  turbine eolieneturbine eoliene Sistemul se bazeaza pe un principiu simplu. "antul pune in miscare paleleSistemul se bazeaza pe un principiu simplu. "antul pune in miscare palele

  care la randul lor actioneaza generatorul electric. Sistemul mecanic are incare la randul lor actioneaza generatorul electric. Sistemul mecanic are incomponenta si un multiplicator de viteza care actioneza direct aul centralcomponenta si un multiplicator de viteza care actioneza direct aul centralal generatorului electric.al generatorului electric.

  'urentul electric obtinut este! fie transmis spre imagazinare in baterii si'urentul electric obtinut este! fie transmis spre imagazinare in baterii sifolosit apoi cu a(utorul unui invertor )'-A' in cazul turbinelor de micafolosit apoi cu a(utorul unui invertor )'-A' in cazul turbinelor de micacapacitate ! fie livrat direct retelei de curent alternativ * A'+ sprecapacitate ! fie livrat direct retelei de curent alternativ * A'+ spre

  distribuitori.distribuitori. 'ompunerea unei turbine eoliene'ompunerea unei turbine eoliene 1. Pale1. Pale - Forma si conceptia lor este esentiala pentru a asigura forta de rotatie- Forma si conceptia lor este esentiala pentru a asigura forta de rotatie

  necesara. Acest design este propriu fiecarui tip denecesara. Acest design este propriu fiecarui tip de generator electric

  generator electric.. 2. Nacela2. Nacela - 'ontine generatorul electric asigurand si o protectie mecanica- 'ontine generatorul electric asigurand si o protectie mecanica 3. Pilon3. Pilon - Asigura strucura de sustinere si rezistenta a ansamblului superior.- Asigura strucura de sustinere si rezistenta a ansamblului superior. 4. Fundatia4. Fundatia - Asigura rezistenta mecanica a generatorului eolian.- Asigura rezistenta mecanica a generatorului eolian.

 • 7/23/2019 Somesan Razvan Proiect.ppt

  4/13

  Avantaje:Avantaje:

  ,nergia eolian s-a dovedit de(a a fi o solu ie,nergia eolian s-a dovedit de(a a fi o solu iefoarte bun la problema energeticfoarte bun la problema energeticglobal. tilizarea resurselor regenerabile seglobal. tilizarea resurselor regenerabile seadreseaz nu numai producerii de energie! daradreseaz nu numai producerii de energie! darprin modul particular de generare reformuleaz iprin modul particular de generare reformuleaz imodelul de dezvoltare! prin descentralizareamodelul de dezvoltare! prin descentralizarea

  surselor. ,nergia eolian /n special este printresurselor. ,nergia eolian /n special este printreformele de energie regenerabil care se preteazformele de energie regenerabil care se preteazaplica iilor la scar redus.aplica iilor la scar redus.

  Principalul avanta( al energiei eoliene estePrincipalul avanta( al energiei eoliene este emisiaemisiazerozerode substan e poluante i de substan e poluante i gazegazecucu efectefectdede

  serser! datorit faptului c nu se ard combustibili.! datorit faptului c nu se ard combustibili. Nu se produc de euriNu se produc de euri . Producerea de energie. Producerea de energieeolian nu implic producerea nici unui fel deeolian nu implic producerea nici unui fel dede euri.de euri.

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Gazhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Gazhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Efect_de_ser%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Efect_de_ser%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Efect_de_ser%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Efect_de_ser%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Efect_de_ser%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Efect_de_ser%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Efect_de_ser%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Efect_de_ser%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Efect_de_ser%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Gaz
 • 7/23/2019 Somesan Razvan Proiect.ppt

  5/13

  Principalele dezavanta(e sunt:Principalele dezavanta(e sunt: resursa energetic relativ limitat! inconstan aresursa energetic relativ limitat! inconstan a

  datorat varia iei vitezei v0ntului i numrului datorat varia iei vitezei v0ntului i numrului

  redus de amplasamente posibile. Pu ine locuri peredus de amplasamente posibile. Pu ine locuri pePm0ntPm0ntofer posibilitatea producerii a suficientofer posibilitatea producerii a suficientelectricitate folosind energia v0ntului.electricitate folosind energia v0ntului.

  n alt dezavanta( este i 1poluarea vizual1 -n alt dezavanta( este i 1poluarea vizual1 -adic faptul c au o apari ie neplcutadic faptul c au o apari ie neplcut

  iar altul ar fi faptul c produc 1iar altul ar fi faptul c produc 1poluarepoluaresonorsonor11*sunt prea glgioase+.*sunt prea glgioase+.

  2urbinele eoliene opereaz cam 34& din an /n2urbinele eoliene opereaz cam 34& din an /nregiunile cu v0nt. Prin compara ie! uzinele deregiunile cu v0nt. Prin compara ie! uzinele de

  crbune opereaz la circa 5$-6$& din /ntreagacrbune opereaz la circa 5$-6$& din /ntreagacapacitate .capacitate .

  http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nthttp://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare_sonor%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare_sonor%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare_sonor%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare_sonor%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare_sonor%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare_sonor%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
 • 7/23/2019 Somesan Razvan Proiect.ppt

  6/13

  Dispozitivul de frnareDispozitivul de frnare este un dispozitiv de siguran7 8ieste un dispozitiv de siguran7 8ise monteaz pe arborele de tura7iese monteaz pe arborele de tura7ie

  ridicat! /ntre multiplicatorul de tura7ie 8i generatorulridicat! /ntre multiplicatorul de tura7ie 8i generatorulelectric. "iteza de rota7ie a turbinei esteelectric. "iteza de rota7ie a turbinei este

  men7inut constant prin reglarea ung9iului de /nclinare amen7inut constant prin reglarea ung9iului de /nclinare a

  paletelor /n func7ie de viteza v0ntului 8i nupaletelor /n func7ie de viteza v0ntului 8i nu prin fr0narea arborelui secundar al turbinei. )ispozitivul deprin fr0narea arborelui secundar al turbinei. )ispozitivul defr0nare *cel mai adesea 9idraulic! iarfr0nare *cel mai adesea 9idraulic! iar

  uneori mecanic+ este utilizat numai /n cazul /n careuneori mecanic+ este utilizat numai /n cazul /n caremecanismul de reglare a ung9iului de /nclinare amecanismul de reglare a ung9iului de /nclinare a

  paletelor nu func7ioneaz corect! sau pentru fr0nareapaletelor nu func7ioneaz corect! sau pentru fr0narea

  complet a turbinei /n cazul /n care se efectueazcomplet a turbinei /n cazul /n care se efectueaz opera7ii de /ntre7inere sau repara7iiopera7ii de /ntre7inere sau repara7ii

 • 7/23/2019 Somesan Razvan Proiect.ppt

  7/13

  Generatorul electricGeneratorul electric are rolul de a convertiare rolul de a convertienergia mecanic a arborelui de tura7ie ridicat alenergia mecanic a arborelui de tura7ie ridicat al

  turbinei eoliene! /n energie electric. Spireleturbinei eoliene! /n energie electric. Spirelerotorului se rotesc /n c0mpul magnetic generat derotorului se rotesc /n c0mpul magnetic generat de

  stator 8istator 8i astfel! /n spire se induce curent electric. ,istastfel! /n spire se induce curent electric. ,ist

  at0t generatoare electrice care furnizeaz curentat0t generatoare electrice care furnizeaz curent continuu *de regul pentru aplica7ii casnice 8icontinuu *de regul pentru aplica7ii casnice 8i

  turbine de dimensiuni reduse+! c0t 8i generatoareturbine de dimensiuni reduse+! c0t 8i generatoare electrice du curent alternativ /ntr-o gam etremelectrice du curent alternativ /ntr-o gam etremde variat de puteride variat de puteri

 • 7/23/2019 Somesan Razvan Proiect.ppt

  8/13

  Sistemul de pivotareSistemul de pivotare al turbinei eoliene! areal turbinei eoliene! arerolul de a permite orientarea turbinei duprolul de a permite orientarea turbinei dupdirec7iadirec7ia

  v0ntului. 'omponentele principale ale acestuiv0ntului. 'omponentele principale ale acestui

  sistem sunt motorul de pivotare 8i elementul desistem sunt motorul de pivotare 8i elementul de transmisie a mi8crii. Ambele componente autransmisie a mi8crii. Ambele componente au