SOL·LICITUD DEL PASSI METROPOLITÀ / ?LICITUD DEL PASSI METROPOLITÀ / SOLICITUD DEL PASE METROPOLITANO…

Download SOL·LICITUD DEL PASSI METROPOLITÀ / ?LICITUD DEL PASSI METROPOLITÀ / SOLICITUD DEL PASE METROPOLITANO…

Post on 03-Oct-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Pgina 2 de 2</p><p>A / En ______________________________ , _______ de _______________________________ de 20 ______</p><p>Signatura del/de la sollicitant / Firma del/de la solicitante</p><p>Apartat de correus nm. 861 FD 08080 BARCELONA TEL. 900 700 077 FAX 93 486 07 53 52018</p><p>Nom i cognoms / Nombre y apellidos DNI / NIE / PASSAPORT / PASAPORTE</p><p>Signatura / Firma </p><p>EN CAS DE MENOR O TUTELAT / EN CASO DE MENOR O TUTELADO</p><p>Pare / Padre</p><p>Mare / Madre </p><p>Tutor legal</p><p>Signatura / Firma</p><p>Accepto totes les condicions d'aquesta sollicitud (veure dors) *En el cas de no marcar la casella anterior, el sollicitant haur de presentar la documentaci requerida per lAMB</p><p>per tal de poder tramitar aquesta sollicitud, les futures renovacions i en qualsevol moment que lAMB ho requereixi.</p><p>Acepto todas las condiciones de esta solicitud (ver dorso)*En el caso de no marcar la casilla anterior, el solicitante tendr que presentar la documentacin requerida por el AMB</p><p>para poder tramitar esta solicitud, las futures renovaciones y en cualquier otro momento que el AMB lo requiera.</p><p>Nm. document</p><p>N documento</p><p>Data naixement</p><p>Fecha nacimiento</p><p> DNI NIE NIE (certificado de registro)</p><p>DADES DE LA PERSONA AMB DISCAPACITAT / DATOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD</p><p>Nom i cognoms / Nombre y apellidos </p><p>Correu electrnic / Correo electrnico </p><p>Telfon Fix / Telfono Fijo Telfon Mbil / Telfono Mvil </p><p>ADREA DE RESIDNCIA DEL/DE LA TITULAR DE LA TARGETA / DIRECCIN DE RESIDENCIA DEL/DE LA TITULAR DE LA TARJETA </p><p>Tipus de via / Tipo de va ( carrer / calle) Nom de la via / Nombre de la va </p><p>Nmero: Escala / Escalera Pis / Piso Porta / Puerta</p><p>Codi postal / Cdigo postal Municipi / Municipio</p><p>SOLLICITUD DEL PASSI METROPOLIT / SOLICITUD DEL PASE METROPOLITANO DE ACOMPAANTE</p></li><li><p>Pgina 2 de 2</p><p>Padr Municipal dHabitants (PMH)Direccin General de la Polica (DGP)Secretaria dInclusi Social i de Promoci de lAutonomia Personal (SISPAP)</p><p>SOLLICITA que:Dacord amb les normes establertes per lrea Metropolitana de Barcelona, li sigui atorgada el Passi Metropolit dAcompanyant.</p><p>Els sotasignats responen personalment de la veracitat de les dades manifestades i donen la seva aprovaci perqu lrea Metropolitana de Barcelona efectu les comprovacions pertinents a les administracions pbliques que es citen a continuaci i els autoritza laccs a les dades amb la finalitat exclusiva de la comprovaci assenyalada, amb el comproms de manternir-ne el secret. El/la sotasignat/da accepta i s conscient que, en cas de comprovar-ne la falsedat de les dades exposades en la sollici-tud, perdr qualsevol dret al servei.</p><p>D'acord amb la legislaci vigent en matria de Protecci de Dades de Carcter Personal li vam informar que les seves dades formaran part d'un tractament responsabilitat de l'rea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb la finalitat de realitzar la gesti de la targeta de transport. Les seves dades no seran cedides a tercers excepte amb la finalitat de garantir el servei i les competncies de l'AMB. Les seves dades es conservaran segons exigeix la legislaci. Per a ms informaci consulti la polltica de privacitat de l'AMB.</p><p>L'informem que pot sollicitar l'accs, rectificaci, supressi i exercir la resta dels seus drets remetent un escrit adjuntant una cpia del seu DNI dirigit al Serveis Jurdic, rea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, nm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona o b al correu electrnic a serveisjuridics@amb.cat.</p><p>SOLICITA que:De acuerdo con las normas establecidas por el rea Metropolitana de Barcelona, le sea atorgado el Passi Metropolit dAcompanyant.</p><p>Los firmantes responde personalmente de la veracidad de los datos manifestados y dan su aprobacin para que el rea Metropolitana de Barcelona efecte las comprobaciones pertinentes en las administraciones pblicas que se citan a continuacin y les autoriza el acceso a los datos con la finalidad exclusiva de la comprobacin sealada, con el compromiso de mantener el secreto. El/la abajo firmante acepta y es consciente de que, en caso de comprobar la falsedad de los datos expuestos en la solicitud, perder cualquier derecho al servicio.</p><p>De acuerdo con la legislacin vigente en materia de Proteccin de Datos de Carcter Personal le informamos que sus datos formarn parte de un tratamiento responsabilidad del rea Metropolitana de Barcelona (AMB) con el fin de realizar la gestin de la tarjeta de transporte. Sus datos no sern cedidos a terceros excepto con la finalidad de garantizar el servicio y las competencias de la AMB. Sus datos se conservarn segn exige la legislacin. Para ms informacin consulte la poltica de privacidad de la AMB.</p><p>Le informamos que puede solicitar el acceso, rectificacin, supresin y ejercer el resto de sus derechos remitiendo un escrito adjuntando una copia de su DNI dirigido al Serveis Jurdics, rea Metropolitana de Barcelona, c / 62, nm. 16-18 edificio A - Zona Franca 08040 Barcelona o bien al correo electrnico a serveisjuridics@amb.cat.</p><p>22018</p><p>Autoritzo lrea Metropolitana de Barcelona, en lmbit de les seves competncies, a fer s de les dades personals facilitades en aquest imprs</p><p>Autorizo a el rea Metropolitana de Barcelona, en el mbito de sus competencias, a hacer uso de los datos personales facilitados en este impreso</p><p>Ens on es podran realitzar les comprovacions per part de lAMB / Entes donde se podrn realizar las comprobaciones por parte del AMB:</p></li></ul>

Recommended

View more >