softverski alat adms 5, adms-urban, adms roads za ... alat adms 5, adms-urban, adms.pdf sredinu i...

Download Softverski alat ADMS 5, ADMS-Urban, ADMS Roads za ... alat ADMS 5, ADMS-Urban, ADMS.pdf sredinu i planiranje

Post on 27-Jan-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Softverski alat ADMS 5, ADMS-Urban, ADMS Roads za

  simulacije i modelovanje zagađenja

 • ADMS 5 – Atmospheric Dispersion Modelling Software

  • ADMS 5 – Atmospheric Dispersion Modelling predstavlja praktičan disperzioni model koji može simulirati širok spektar zagađenja iz različitih zagađujućih izvora.

  • Ovaj model simulacije se može primeniti do oko 60km niz vetar od izvora i kao takav pruža korisne informacije za razdaljine od oko 100km

 • • ADMS 5 je opremljen sa MAPER-om koji upotpunjuje vizuelizaciju, dodavanjem i izmenom izvora zagađenja, postavkom objekata kao i izlaznim tačkama izvora zagađenja i koncentracije i predstavljanje kroz model.

  • AMDS 5 kao softver se može povezati is a drugim softverskim paketima kao što je na primer SURFER.

  • On nam omogućava lakše crtanje i efikasno prikazivanje rezultata.

  • Pored SURFER-a tu su još i ARCGIS I MAPINFO GIS softveri za prikazivanje rezultata i lak unos podataka.

 • • Karakteristične namene uključuju planiranje i procene visine dimnjaka, rasprostiranja polutanata, procenu uticaja na životnu sredinu, procene bezbednosti i sigurnosne planove.

  • Veoma često model se koristi za kao pomoćni alat za izdavanje integrisane dozvole.

  • ADMS disperzioni modeli se kontinualno validiraju sa novim raspoloživim podacima koji su dobijeni merenjima u realnim situacijama na terenu u svim delovima sveta.

 • • Neke od tipičnih aplikacija uključuju planiranje i izdavanje dozvola, unos visine dimnjaka, spoljno modeliranje, procena uticaja na životnu sredinu i planiranje bezbednosti.

  • ADMS 5 kao softverski paket se koristi od strane državnih organa, industrija,regulatora, u svrhu konsultacija između ostalog.

 • • Osnova softvera kao modela disperzje obračunava dugoročne i kratkoročne koncentracije i tok taloženja od nepokretne tačke,preko Jet(usmereno) ispuštanje, linija, površina i zapremina izvora.

  • Kada se misli na dugoročne izlaze misli se na prosek bilo on prelazni prosek ili u procentima kao i za broj prekoračenja u direktnom poređenju sa ciljevima i ograničenjima kvaliteta vazduha

 • Pored osnovne disperzije nad ravnim terenom, ADMS 5 nam pruža kao

  • model efekat objekata okruženja, • efekat kompleksnog terena tj.terena sa brdima ili hrapavost

  same površine, • efekat obale, • kao i kratkoročne fluktacije u koncentracijama

  atmosferskih turbulencija naročito važnim za modelovanje mirisa i koncentracije u proseku manje od jednog sata,

  • radioaktivnost i gama zračenje

 • • Na slici je prikazan početni prozor za programa ADMS 5.

  • U ovoj prozoru korisnik definiše osnoven elemente o projektu odnosno problemu koji će biti analiziran.

  • Na ovo mestu definišemo naziv problema i model koji će biti korišćen za kreiranje simulacije.

 • • Linija menija ima pet naslova i to su File, Run(pokretanje), Results(rezultati), Utilities i Help(pomoć).

  • Svi naslovi u meniju imaju padajući spisak opcija, kao na primer File što se vidi na slici ispod

 • KREIRANJE MODELA • Da bi kreirali a samim tim i dobili rezultate uz

  ADMS 5 potrebno je prvo izvesti niz koraka kako bi dobili kompletan model simulacije.

  • Prvi i osnovni korak je stvaranje novog modela, zatim unos podataka kako bi definisali problem, potom sačuvavanje modela, provera istog i pokretanje modela, potom vizuelizacija problema.

  • Podešavanje modela akcidenta zahteva od korisnika da unese informacije navodeću same uslove prvo a potom i podatke o ispuštanja u okolinu, meteorološke uslove kao i detalje koji će dati krajnji rezultat odnoso izlazne podatke

 • Meni podešavanja(setup screen)

  • Meni za podešavanje je ustvari ekran koji se pojavljuje kada se prvi put otvori ADMS 5.

  • Na njemu se se nalaze neki od opštih paleta koje treba popuniti kako se

  otpočelo modeliranje.

 • • Ime projekta kao i ime položaja(name of project and name of site) predstavljaju kartice u koje se unose imena koja će biti prikazana na samom kraju modela, u kartice se može uneti do 80 znakova i mogu ostati i prazna.

  • Preporučuje se da se u njih unese što bolje objašnjenje jer se pod tim imenima model čuva.

  • Opcija modela(model options) je deo koji služi odabiru tipa modela kojim ćemo se baviti.

 • • Paleta zagađivača(Palette pollutants) je

  padajući men i služi odabiru polutanta. • Svrha odabira polutanata je da se definiše

  sam problem zadatog polutanta. • Može se birati između 30 polutanata koji su

  ponudjeni u samom program, 12 polutanata je unapred definisano (isparljive organske mešavin NOx,NO2,NO,O3,SO2,CO,CO2,PM10,PM2,5

  • Sama paleta zagađivača je definisana nizom parametara koji se odnose na svaki zagađivač kao što su ime zagađivača, tip zagađivača(gas,tečnost), konvertovanje količine zagađivača mg/m3=ppm

 • Program daje opciju biranja nekoliko opcija koje su bitne za model, a to su:

  • dispezija u suvim uslovima (Dry deposition), • disperzija u vlažnim uslovima (Wet

  deposition), • hemijske reakcije izmedju polutanata, gde

  program radi kalkulaciju reakcija izmedju NO, NOx i O3 i rezultate njihovih reakcija

  • definisanje zgrada odnosno objekata, njihova pozicija i geometrija,

  • uticaj kompleksnog terena, • uticaj fluktuacija

 • Source screen (izvor) • Sledeća kartica na početnom ekranu jeste

  Source (izvor) gde se bira tip izvora, dimenzije, lokacija, zagađivač.

  • Source omogućava korisniku da doda izvor zagađenja ili da stvara grupu 20 izvora.

  Mogu se uneti podaci do 300 izvora u zavisnosti od vrste izvora i može se definisati grupe izvora koje su definisali 20 korisnika.

  Postoji mogućnost i rezličite vrste izvora da uđu u isti obračun .

 • • Da bi uneli podatke za pojedine vrste, izabere se prvo Enter source data, da bi kreirali nov ili brisali postojeći koristimo tastere new i delete.

  • Izabirom new ulazi se u novu liniju podataka u tabeli koje imaju neke od standardnih vrednosti koje se potom mogu uređivati kako korisnik želi.

  • Dok delete dugme briše sve urađeno do tog trenuka ili ako se desi greška da se ne bih vraćali na početak gde se sve opet mora unositi.

 • • Podaci za izvor bilo on pojedinačan ili za grupu treba uneti u tabelu koja se može videti na slici, već je rečeno da se može uneti do 300 izvora.

  • Spisak parametara koji se mogu uneti za svaki izvor dati su u daljem tekstu.

  • Neki parametric se trebaju uneti ručno, dok se drugi mogu izabrati preko padajućeg menija i klikom na prikazane vrednosti.

 • • Spisak parametara koji se unose su Ime,tip izvora(tačkasti izvor,zapreminski,jet izvor,linijski izvor),visina u ovom slučaju se misli na visinu dimnjaka,širina otvora/prečnik,brzina vetra,

  • Volume flux,temperatura,x/y osa,specifični toplotni kapacitet materijala,molarna masa,gustina

 • Prikaz definisanja izvora zagađenja (CERC ADMS 5,2015)

 • • Na istoj kartici se nalazi opcija ‘’emissions’’ u koju je unose vrednosti parametara polutanata, odnosno koncentracije zagadjujućih materija.

  • Program poseduje definisanu paletu polutana i mi jednostavno odabiramo pollutant i unosimo njegov emisioni faktor.

  • Emisioni faktor je podatak o koncentraciji polutanata koji je emituje iz izvora i jedinica faktora je g/s.

  • Na osnovu predhodno definisanog parametra brzine protoka gasa program vrši se kalkulaciju emisije zagadjenja.

 • Primer definisanja emisionih parametara jednog izvora

 • • U paleti definisanih polutanata moţemo bez bilo kakvih modifikacija raditi simulacije disperzije NO, NO2, NOx, SO2, VOC, O3, PM10, PM2,5, Benzen, Butaden, HCL.

  • U sluĉajevima kada nije definisan polutant koji ţelimo da analiziramo, postoji mogućnost unošenje novog polutanata, s tim da moramo da softveru definišemo kalkulacioni faktor elementa ili jedinjenja μg/m3 → ppb.

  • Konverzacioni faktor pretvaranja μg/m3 → ppb je 24,06/M (jednaĉina idealnog gasa, gde je M molarna masa novog elementa u gramima)

 • Ekran sa podešavanjima o meteorološkim uslovima

  • Veoma značajan element programa predstavlja definisanje meteoroloških parametara.

  • Kartica ima osnovu primarnu karticu u kojoj se definišu geografska širina, hrapavost površine analizirane oblasti, koja je za odredjene oblasti definisano u programu.

  • Na slici prikazan je izgled kartice za definisanje meteoroloških parametara.

  • Meteološke parametre čine glavni meteorološki paramateri koji direktni utiču na rasprostiranje zagadjenja: brzina vetra, pravac i smer, relativna vlaţnost, temperature okolnog vazduha, pritisak, oblačnost, toplotni fluks, visina graničĉnog sloja.

 • • U slučaju kada za meteorološke parametre koristimo posebnu bazu podataka, možemo automatski definisati pojedine

Recommended

View more >