sociālās integrācijas valsts aģentūra - hotelsiva.lv  · web viewms word, ms excel, ms ......

of 45 /45
Sociālās integrācijas valsts aģentūra Koledža Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS par 2015./2016. studiju gadu

Author: others

Post on 20-Sep-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Koledža

Studiju virziens„Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

par 2015./2016. studiju gadu

JŪRMALA 2016

26

Saturs1.Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” raksturojums21.1.Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar koledžas kopējo stratēģiju21.2.Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas Republikas interešu viedokļa31.3.Studiju virziena attīstības plāns41.4.Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam41.5.Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze41.6.Studiju virzienam pieejamie resursi un materiāltehniskais nodrošinājums61.7.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums71.8.Informācija par ārējiem sakariem81.8.1.Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām;81.8.2.Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas91.9.Studiju programmas “Cilvēku resursu vadība” raksturojums91.9.1.Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi91.9.2.Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti101.9.3.Studiju kursu apraksti121.9.4.Studiju programmas organizācija171.9.5.Prasības, uzsākot studiju programmu181.9.6.Studiju programmas praktiskā īstenošana181.9.7.Studiju programmas izmaksas201.9.8.Studiju programmas atbilstība pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam201.9.9.Informācija par studējošajiem211.9.10.Absolventu aptaujas un to analīze211.9.11.Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām211.9.12.Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā221.9.13.Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas un divām Eiropas Savienības valsts atzītu koledžu studiju programmām22

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” raksturojumsStudiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar koledžas kopējo stratēģiju

Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ir akreditēts 2013. gada 19. jūnijā uz 6 gadiem līdz 2019. gada 18. jūnijam, akreditācijas lapa Nr.197.

Studiju virzienā tiek realizēta studiju programma „Cilvēku resursu vadība”, kods 41345.

Studiju programma “Cilvēku resursu vadība” tika izstrādāta projekta ietvaros, pamatojoties uz veiktajiem darba tirgus pieprasījuma pētījumiem. Šīs studiju programmas realizācija tika uzsākta, lai veicinātu sociāli ekonomiskās aktivitātes valstī, mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, sekmētu iedzīvotāju nodarbinātības paaugstināšanos, radītu profesionālās pilnveides un pārkvalificēšanās iespējas, veidotu izglītības piedāvājumu atbilstoši darba tirgus pieprasītajām profesijām un specialitātēm.

2003. gada 31. janvārī tika izsniegta licence par tiesībām īstenot 1.līmeņa profesionālo studiju programmu „Cilvēku resursu vadība” personāla speciālista kvalifikācijas iegūšanai. 2003. gada 19. jūnijā studiju programma „Cilvēku resursu vadība” tika akreditēta uz sešiem gadiem. 2009. gada 16. decembrī studiju programma tika atkārtoti akreditēta uz sešiem gadiem līdz 2015. gada 31. decembrim (akreditācijas lapa Nr.078-1766). 2013. gadā studiju programma pilnībā tika novērtēta Eiropas Sociālā Fonda projekta ietvaros un atbilstoši IZM akreditācijas komisijas 2013. gada 19. jūnija lēmumam tika iekļauta studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” vispārīgais mērķis ir nodrošināt iespēju cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī visiem citiem interesentiem ar vidējo izglītību, apgūt personāla speciālistam nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. Specifiskais mērķis ir realizēt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot personāla speciālistus atbilstoši 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam un tirgus prasībām. Saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu ceturtais kvalifikācijas līmenis ir teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu.

Atbilstoši profesijas standartam studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” absolventam ir jāprot kārtot personāla lietvedību; nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi; veikt personāla atlases procesu; organizēt jauno darbinieku ievadīšanu uzņēmuma dzīvē; organizēt personāla apmācības; piedalīties personāla darba izpildes novērtēšanas un kompetenču sistēmas izstrādē un uzturēšanā; piedalīties darbinieku motivēšanas un darba samaksas sistēmas izveidē; sekot līdzi darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai; konsultēt darbiniekus.

Lai sasniegtu izvirzītos studiju programmas mērķus, 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” uzdevumi ir:

· sagatavot kvalificētus, konkurētspējīgus personāla speciālistus atbilstoši darba tirgus prasībām profesionālai darbībai cilvēku resursu vadības jomā;

· nodrošināt personāla speciālista praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apguvi, prasmju, iemaņu un profesionālo attieksmju veidošanu atbilstoši profesijas standartam;

· sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par ekonomiskās attīstības likumsakarībām, tautsaimniecības vidē notiekošiem procesiem un uzņēmējdarbībai būtiskām funkcionālām sfērām, apgūstot vispārizglītojošos studiju kursus;

· nodrošināt iespēju apgūt un nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētājā specialitātē sistemātiskā un kvalitatīvā studiju procesā, kurš ietver ne tikai teorētisko kursu noklausīšanos, bet paredz arī praktisko iemaņu iegūšanu praktiskajās nodarbībās, patstāvīgajos darbos un praksē;

· nodrošināt karjeras konsultācijas, lai studentu praktiski sagatavotu darba tirgum un darbam izvēlētajā specialitātē;

· dot iespēju iegūt kvalifikāciju „Personāla speciālists”, izstrādājot kvalifikācijas darbu, kurā students veic pētījumu, demonstrējot prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi.

Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas Republikas interešu viedokļa

Ekonomikas ministrijas 2016. gada 21. jūnija „Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm” paredz, ka tautsaimniecības attīstībā IKP līdz 2022. gadam varētu pieaugt virs 36%, salīdzinot ar 2015. gadu. Izaugsme tiek plānota apstrādes rūpniecībai, kur pieauguma tempi būs straujāki nekā vidēji tautsaimniecībā. Perspektīvā nodarbināto skaita pieaugums būs vērojams komercpakalpojumu nozarēs. 2022. gadā pieprasījums pēc darbaspēka par 9,6% pārsniegs 2015. gada līmeni un veidos piektdaļu no visā tautsaimniecībā nodarbināto skaita. Komercpakalpojumu nozares izaugsmi galvenokārt veicinās pārējo tautsaimniecības nozaru attīstība un aizvien augošais pieprasījums pēc ārpakalpojumiem.

Lai gan pieauguma tempi ir sagaidāmi salīdzinoši strauji, tomēr pieprasījums pēc darbaspēka vidējā termiņā augs mēreni, jo izaugsmei galvenokārt jābalstās uz produktivitātes pieaugumu. 2015. gadā situācija darba tirgū turpināja uzlaboties, bet lēnākos tempos nekā iepriekšējos gados. Turpināja sarukt bezdarbs, demogrāfijas tendences ietekmēja ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu, bet izaugsmes tempu palēnināšanās – nodarbinātību. 2015. gadā nodarbināto skaits bija 896,1 tūkst., kas bija par 1,3% jeb 11,5 tūkst. lielāks nekā 2014. gadā.

Iepriekšējos gados ir notikušas strukturālas izmaiņas darbaspēka pieprasījumā. Salīdzinot ar 2012. gadu, augstākās kvalifikācijas profesijās 2015. gadā bija par 20,9 tūkst. vairāk nodarbināto (pieaugums par 6%), kas bija tuvs kopējam nodarbināto skaita pieaugumam. Apjomīgākais pieaugums bija komercpakalpojumu nozarēs – par 11,9 tūkst., transportā – par 5,5 tūkst. un tirdzniecībā – par 3,2 tūkst. Būtisks nodarbināto skaita samazinājums par 3,5 tūkst., bija sabiedrisko pakalpojumu nozarēs.

Iedzīvotāji aizvien vairāk apzinās izglītības nozīmi dalībai darba tirgū. Pakāpeniski turpina palielināties ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību, un 2015. gadā tas bija par 7,6 procentpunktiem lielāks kā 2008. gadā. Lielākais darbaspēka piedāvājums ar augstāko izglītību ir sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību izglītības tematiskajā grupā. To nosaka iepriekšējo gadu studentu izvēle iegūt augstāko izglītību šajā tematiskajā grupā. Jāatzīmē, ka kopš 2008. gada ekonomiski aktīvo iedzīvotāju izteiktākais skaita pieaugums ir tieši šajā grupā.

Sagaidāms, ka vidējā un ilgtermiņā turpinās palielināties ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits ar augstāko izglītību. Vienlaikus pakāpeniski samazināsies darbaspēka piedāvājums ar vidējo izglītību. Tāpat paredzams, ka līdz 2022. gadam palielināsies ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits ar pamatizglītību vai nepabeigtu pamatizglītības līmeni.

Eiropas Komisijas “Eiropa 2020” ir ES izaugsmes stratēģija nākamajai desmitgadei ir palielinājusi Eiropas līmeņa politisko ieinteresētību augstākās izglītības jautājumos. Stratēģija “Eiropa 2020” ir vērsta uz gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, un tās mērķus ir iecerēts panākt ar efektīvākiem ieguldījumiem izglītībā, pētniecībā un inovācijā.

Aģentūras Koledžā izglītības programmas „Cilvēku resursu vadība” realizācijai ir nepieciešamais akadēmiskais personāls, kā arī atbilstoša infrastruktūra un tai ir plaša mērķauditorija.

Akreditētajā studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” tiek realizēta studiju programma „Cilvēku resursu vadība”, kods 41345, tās apjoms ir 100 kredītpunkti un tā tiek realizēta:

· pilna laika klātienē (2,5 gadi),

· nepilna laika neklātienē (3 gadi).

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija - Personāla speciālists.

Studiju virziena attīstības plāns

Studiju virziena programmas „Cilvēku resursu vadība” uzdevumu izpilde tiek kontrolēta, izmantojot studentu, absolventu, darba devēju aptaujas, hospitācijas, ieskaišu un eksāmenu rezultātus, kā arī novērtējot izpildītos darbus. Sasniedzamie studiju rezultāti tiek noteikti, pamatojoties uz valsts pirmā līmeņa augstākās izglītības standartu un profesijas standartu. Pēc augstākās izglītības programmas apguves, studiju plānotie rezultāti ir sagatavots konkurētspējīgs personāla speciālists, kā arī absolventi ir sagatavoti studijām 2. līmeņa augstākās izglītības programmās.

Studiju programmā „Cilvēku resursu vadība” plānotie attīstības pasākumi:

1. Studiju programmas realizācija moduļos;

2. Studiju kursu programmu aprakstu aktualizācija;

3. Studiju programmas vadītāja nodrošināšana;

4. Akadēmiskā personāla starptautiskās mobilitātes īstenošana;

5. Mācību līdzekļu izstrāde, tai skaitā e-studiju vides attīstība;

6. Mācību ekskursiju organizēšana pie potenciālajiem darba devējiem;

7. Studiju programmas studiju priekšmetu audits kvalitātes nodrošināšanai;

8. Projekta izstrāde un īstenošana sadarbībā ar potenciālajiem darba devējiem un/vai citām Latvijas vai Eiropas Savienības augstskolām.

Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Cilvēku resursu vadība” ir izstrādāta atbilstoši LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, kā arī LR Profesijas standarta – profesijas Personāla speciālists prasībām (Reģistrācijas numurs PS 0096 – 10.07.2002.).

Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze

Izvērtējot studentu anketēšanas rezultātus, vēlmes un ieteikumus, kā arī studiju procesa organizāciju, tika veikta studiju programmas SVID analīze.

Stiprās vietas

Vājās vietas

Studenti:

· Daudziem jau ir profesionālā darba pieredze

· Motivēti studēt un iegūt jaunas zināšanas, un attīstīt jaunas profesionālās prasmes

· Praktiskās pieredzes gūšana prakses laikā

· Iespēja turpināt iegūt 2. līmeņa augstāko izglītību specialitātē

· Iespēja iegūt jaunu kvalifikāciju un produktīvi iesaistīties darba tirgū

Studenti:

· Nepietiekama vidējās izglītības sagatavotība 1. līmeņa profesionālās izglītības studijām

· Studentiem vājas datoru un svešvalodu prasmes

· Strādājošo studentu lielā noslodze darbā

· Grūtības sagatavot patstāvīgos darbus

· Grūtības plānot savu mācību laiku, lai iekļautos studiju procesa organizācijas noteiktos termiņos

· Nestabils studentu veselības stāvoklis

· Grūtības atrast informāciju

· Ierobežota pieeja informāciju tehnoloģiju resursiem un internetam

Studiju process:

· Attīstīta infrastruktūra un informācijas sistēmas

· Labs materiāltehniskais nodrošinājums

· Interneta pieejamība nodarbību laikā

· Nodarbību apmeklētība atbilstoša studiju plānam

· E-vides izmantošana

· Informācijas pieejamība jebkurā laikā, vietā e-vidē

· Atgriezeniskās saites nodrošinājums e-vidē

· Apmierinātība ar pedagogu darbu

· Atbalsts prakšu vietu meklēšanā

Studiju process:

· Zema studentu aktivitāte

· Grūtības apvienot darbu ar studijām, klātienes nodarbībām

· E-studiju resursu nepietiekoša izmantošana

· Mainīgs lekciju saraksts sakarā ar to, ka vairākiem lektoriem Koledža ir papildu darbs

· Grūtības nodarbību plānošanā nepilna laika neklātienes programmās

· Neapmierinātība ar patstāvīgo darbu apjomu

· Sliktas prezentācijas prasmes

Akadēmiskais personāls:

· Profesionāļi savā nozarē

· Papildina zināšanas kvalifikācijas celšanas kursos

· Skaidri noteiktas akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības

· Dalība konferencēs

· Inovatīva pieeja studiju procesam

Akadēmiskais personāls:

· Nepietiekams pētnieciskā darba apjoms

· Nepietiekama prasme virzīt studentus patstāvīgi studēt

· Nespēja izraisīt interesi par studiju priekšmetu

· Nepietiekoši izstrādāts mācību metodisko materiālu apjoms

· Nepietiekošs izskaidrojums par mācību mērķiem

Pārējie faktori:

· Sadarbība ar darba devējiem, informētība

· Laba sadarbība starp augstskolām

· Mācību materiālu pieejamība e-vidē

· Bibliotēkas resursu papildināšana

· Nepārtraukta pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana

· Informācijas pieejamība e-vidē

Pārējie faktori:

· Profesionālās rehabilitācijas ietvaros mazs piedāvāto augstākās izglītības programmu skaits, kas neveicina motivāciju mācīties

· Samazinās potenciālo studentu skaits nepilna laika neklātienē

· Nepietiekošs studentu skaits programmā

· Maksas studentu skaita samazināšanās

· Metodisko materiālu nepilnības patstāvīgam darbam

· Atsevišķas mācību literatūras trūkums bibliotēkā

· Būtisks studentu skaits, kas pārtrauc studijas vai ir akadēmiskajā atvaļinājumā

Iespējas

Draudi

· Sadarbības paplašināšana ar darba devējiem

· Kontaktu dibināšana ar ārzemju sadarbības partneriem

· Nepilna laika neklātienes jeb tālmācības programmu attīstība

· Vadības un studentu sadarbības veicināšana

· Sadarbība ar citām augstskolām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņa ar citām augstskolām

· Iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, pētnieciskos un radošos projektos

· Samazinās studējošo skaits

· Ekonomiskas svārstības, kas ietekmē gan studentu skaitu, gan aktivitāti

· Konkurence līdzīgu studiju programmu vidū

· Samazinās pieprasījums pēc attiecīgās nozares speciālistiem

· Darbinieku mainība

Studiju virzienam pieejamie resursi un materiāltehniskais nodrošinājums

Mācību procesa nodrošināšanai Koledžā tiek izmantotas mūsdienīgi aprīkotas datorklases un mācību laboratorijas. Biroja programmatūra Microsoft Office 2010 pieejama visās datorklasēs.

Mācību kabinetos ir vairāki datori ar Adaptīvās tehnoloģijas (Assistive technology or adaptive technology) specializētām programmām un ievades/izvades iekārtām vājredzīgu vai neredzīgu cilvēku apmācībai:

1) Programmatūra

· ekrānlasīšanas programma: NVDA un Govorilka  for Windows,

2) Aparatūra (Datu ievades/izvades iekārta ar Braila rakstu):

· Braila printeris (gofrētājs),

· Braila displejs.

Projektu ietvaros izstrādāti un iepirkti multimediju materiāli apmācībām izmantojot interaktīvo tāfeli vai datoru. Skolā un dienesta viesnīcās datoriem ir interneta pieslēgums.

Aģentūras bibliotēka ir nodrošināta ar mācību līdzekļiem. Studiju virzienam  nepieciešamo mācību literatūru nodrošina Aģentūras bibliotēka. 2015./2016. mācību gadā bibliotēkas fonds ir papildināts ar jaunāko pieejamo literatūru. Bibliotēkā ir kopskaitā 13425 grāmatas, no tām 2015. gadā ir iegādātas 278 grāmatas, 2016. gadā – 198, iegādātā periodika 2015. gadā - 15 nosaukumi, 2016. gadā - 20 nosaukumi. Pieejama ir bibliotēku informācijas sistēma Skolu ALISE. Bibliotēkā ir 10 datori ar interneta pieslēgumu, kā arī ir iespēja nokopēt nepieciešamos mācību un izziņas materiālus. Studentiem ir iespēja mācību grāmatas izmantot visu studiju laiku.

Aģentūrā tiek veikta materiāli tehnisko līdzekļu uzskaite. Aģentūras Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa atbild par Skolas telpu, iekārtu un tehnikas darbību, savukārt Informācijas tehnoloģiju nodaļa nodrošina datortehnikas atbilstību izglītības programmu nodrošināšanai. Katram Koledžas darbiniekam ir iespēja iepazīties ar materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti. Katras izglītības programmas nodrošināšanai materiāli tehnisko līdzekļu saraksti nepieciešamības gadījumā tiek papildināti.

Aģentūra nodrošina dienesta viesnīcu Jūrmalas profesionālas vidusskolas un Koledžas audzēkņiem. Dienesta viesnīca ir pielāgota izglītojamajiem ar pārvietošanās grūtībām un kustību traucējumiem, kā arī atrodas tuvu mācību auditorijām. Dienesta viesnīcu numuriņi ir labiekārtoti un nodrošināti ar mūsdienīgu infrastruktūru un sadzīves pakalpojumiem. Papildu dienesta viesnīcās dzīvojošajiem ir nodrošinātas plašas iespējas un aktivitātes kā pavadīt laiku ārpus mācībām. Valsts apmaksāta dienesta viesnīca pieejama studentiem ar invaliditāti, kā arī pieejamas atlaides studentiem, kuri studē par maksu.

Stiprās puses:

· Koledžas telpu remonts, mēbeļu un aprīkojuma iegāde tiek realizēta plānveidīgi;

· Koledžas telpas un apkārtne tiek uzturēta tīra un kārtīga;

· Koledža nodrošina telpas pilnīga mācību procesa nodrošināšanai;

· iekārtoti moderni un mācību priekšmetu standartu apguves prasībām atbilstoši kabineti un laboratorijas;

· katram pedagogam ir iespēja mācību telpā izmantot datoru.

Turpmākās attīstības vajadzības:

· pilnveidot mācību laboratorijas;

· pilnveidot studiju procesu ar atbilstošu programmnodrošinājumu programmai “Cilvēku resursu vadība”;

· aprīkot visas mācību auditorijas ar iespēju izmantot interaktīvās tāfeles vai projektorus.

Saskaņā ar statūtiem Koledža tiek finansēta:

1) no valsts budžeta līdzekļiem;

2) no ienākumiem par saimniecisko darbību un no maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību;

3) no kredītiem tai skaitā ārvalstu kredītiem;

4) no dāvinājumiem un ziedojumiem, tai skaitā ārvalstu neatmaksājamās palīdzības;

5) no studiju maksas, kas apstiprināta Padomē, saskaņā ar individuālu līgumu ar studentu;

6) no citiem līdzekļiem saskaņā ar normatīviem aktiem.

Proporcionāli ieņēmumiem budžetā tiek plānoti izdevumi, kuru galvenās pozīcijas ir personāla darba samaksa, sociālās apdrošināšanas maksājumi, telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi, mācību procesa materiālie izdevumi, jaunu iekārtu iegāde un telpu rekonstrukcija un remonti.

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums

Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akadēmiskais personāls 2015./2016. studiju gadā:

N.p.k.

Lektora vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds/ kvalifikācija

Studiju kurss

Amats

1.

Inta Dobele

Mg.oec.

Mikroekonomika,

Civilā un darba aizsardzība, ergonomika

Lektore

2. 1

Olga Zadorožnaja

Mg.oec.

Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

Makroekonomika

Lektore

3.

Solvita Flugina

Mg.psych.

Vadības psiholoģija

Sociālpsiholoģiskais treniņš

Lietišķā komunikācija

Lektore

4.

Zigmārs Francis

Mg.sc.ing.

Vadības informācijas sistēmas

Lektors

5.

Ilona Goldmane

Mg.philol.

Lietišķā svešvaloda (angļu)

Specializētā svešvaloda (angļu)

Lektore

6.

Inese Kalnmeiere

Mg.oec.

Makroekonomika

Lektore

7.

Reinis Lazda

Mg.psych.

Personāla vadība

Personāllietas

Mācību firma CRV

Ievads specialitātē

Lektors

8.

Inese Ļaka

Mg.oec.

Tirgzinības

Lektore

9.

Ilze Blūma

MBA

Mācību firma - projektu vadība

Lektore

10.

Signe Mainule-Meidropa

Mg.philol.

Lietišķā svešvaloda (vācu)

Specializētā svešvaloda (vācu)

Lektore

11.

Aina Mikukste

Profesionālā augstākā izglītība, ekonomista kvalifikācija

Grāmatvedība

Lektore

12.

Līga Ritere

Mg.oec.

Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

Uzņēmējdarbības ekonomika

Lektore

13.

Inga Škutāne

Mg. Iur.

Uzņēmējdarbības tiesības

Vieslektore

14.

Solveiga Serkova

Profesionālais maģistra grāds skolvadībā, matemātikas skolotāja kvalifikācija

Informātika ekonomistiem

Informātika un informācijas tehnoloģijas

Prezentāciju veidošana

Matemātika ekonomistiem

Ekonomiskā statistika

Docente

15.

Vivita Ponciusa

Mg. iur.

Uzņēmējdarbības tiesības

Darba un sociālās tiesības

Vieslektore

Informācija par ārējiem sakariemSadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām;

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas satur profesionālās izglītības neatņemamu sastāvdaļu – praksi (mācību un kvalifikācijas) kopumā 18 KP (1 KP - 1 prakses nedēļa; kopumā 18 prakses nedēļas). Studiju programmā iekļauta mācību prakse (8 kredītpunkti) un kvalifikācijas prakse (10 kredītpunkti), kuras tiek organizētas, sadarbojoties ar Latvijas pilsētu un novadu darba devējiem. Studiju programmas realizācijas gaitā par invalīdu nodarbinātības iespējām darba tirgū tiek informēti darba devēji uzņēmumos, kuros studenti iziet praksi. Ar uzņēmumiem tiek noslēgti prakses līgumi. Katram studentam tiek norīkots prakses vadītājs no Koledžas pasniedzēju vidus, kurš studentu konsultē par prakses atskaites saturu, prakses vadītājs uzņēmumā koordinē prakses organizāciju izvēlētajā prakses vietā. Prakses laikā iegūtā pieredze studentam noder, adaptējoties jaunajā darbavietā pēc studiju beigšanas, kā arī palielina viņa konkurētspēju. 2015./2016. studiju gadā ir realizētas mācību un kvalifikācijas prakses valsts un pašvaldības iestādēs, uzņēmumos, kas atrodas pēc iespējas tuvāk studentu dzīvesvietai: Cēsu novada pašvaldība, Rēzeknes novada dome, "Swedbank" AS, Lauku atbalsta dienests, Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa” uc.. No 2015./2016. gada studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” Cilvēku resursu studiju programmas absolventiem nodarbināti ir 66%.

Starpaugstskolu sadarbību veicina piesaistītais citu augstskolu akadēmiskais personāls, kas piedalās Valsts Kvalifikācijas eksāmenu komisijas darbā. 2015. gadā eksāmenu komisijās piedalījās Rēzeknes Augstskolas asociētā profesore vadības zinībās Iluta Arbidāne, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa vadības augstskolas asociētā profesore vadības zinību nozarē Raina Vīra, SIVA Koledžas vadītāja Jeļena Overina, kā arī komisijas sastāvā bija nozares darba devēju pārstāvji AS “Lauku avīze” informācijas tehnoloģiju inženieris Egils Krasons, grāmatvedības speciāliste Daiga Misule, Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes finanšu speciāliste Kristīne Ozollapiņa, SIVA vieslektore Inguna Krama, SIVA docente Solveiga Serkova. 2016. gadā eksāmenu komisijās piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore ekonomikas zinību nozarē Ingūna Jurgelāne, SIVA Koledžas vadītāja Vivita Ponciusa, nozares darba devēju pārstāvji Ģirts Priede AS “SEB banka” uzņēmumu apkalpošanas centra vadītājs, Ilze Boitmane SIA “I-Work Group” valdes locekle, Ilze Blūma SIVA Koledžas lektore.

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas

Koledža sadarbojas ar vairākām augstākās izglītības mācību iestādēm gan Latvijā, gan ārzemēs. Lai varētu attīstīt un pilnveidot studiju programmas, Koledža sadarbojas ar Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Biznesa augstskolu Turība, Biznesa vadības koledžu, Ekonomikas un Kultūras augstskolu, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu, P.Stradiņa Veselības un Sociālās aprūpes koledžu, Rīgas Tehnisko koledžu. Kopš 2003. gada Koledža ir Latvijas koledžu asociācijas locekle. Koledžas pārstāvis regulāri piedalās asociācijas sēdēs un konferencēs, kurās notiek pieredzes apmaiņa, kā arī tiek iegūta aktuāla informācija.

2002. gada 12. decembrī tika panākta vienošanās ar Rīgas Tehnisko universitāti par Koledžas absolventu studiju turpināšanu Rīgas Tehniskās universitātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā. Laika posmā no 2006. līdz 2008. gadam Koledža sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti veica abu mācību iestāžu studiju programmu saskaņošanu ar mērķi invalīdiem sniegt iespēju turpināt tālāku izglītību, līdz ar to uzlabot viņu dzīves kvalitāti un nodarbinātības iespējas, pārejot no pirmās uz otro profesionālās augstākās izglītības līmeni.

2009. gada 17. aprīlī tika noslēgta vienošanās ar Biznesa vadības koledžu par Aģentūras un BVK sadarbību studiju un pētniecības jomā.

Studiju programmas “Cilvēku resursu vadība” raksturojumsStudiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi

Studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” vispārīgais mērķis ir nodrošināt iespēju cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī visiem citiem interesentiem ar vidējo izglītību un cita veida augstāko izglītību, apgūt personāla speciālistiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, un sagatavot Latvijas tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus, kuri spēj izmantot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, apliecinot profesionalitāti un kompetenci, risinot problēmas, kā arī pieņemot lēmumus attiecīgajās profesijās un jomās.

Lai sasniegtu izvirzītos studiju programmas mērķus, 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” uzdevumi ir:

· nodrošināt nepieciešamo zināšanu apguvi personāla speciālista praktiskai darbībai, prasmju, iemaņu un profesionālo attieksmju veidošanu atbilstoši profesijas standartam;

· sagatavot kvalificētus, konkurētspējīgus personāla speciālistus atbilstoši darba tirgus prasībām;

· nodrošināt iespēju apgūt un nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētājā specialitātē sistemātiskā, un kvalitatīvā studiju procesā, kurš ietver ne tikai teorētisko kursu noklausīšanos, bet paredz arī praktisko iemaņu iegūšanu praktiskajās nodarbībās, patstāvīgajos darbos un praksē;

· dot iespēju iegūt kvalifikāciju „Personāla speciālists”, izstrādājot kvalifikācijas darbu, kurā students veic pētījumu, demonstrējot prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi;

· attīstīt spējas un prasmi radoši domāt, uzņemties iniciatīvu, kā arī spēt sasaistīt iegūtās zināšanas ar praktiskām dzīves un darba situācijām;

· sagatavot absolventus profesionālai darbībai uzņēmuma vai iestādes personāla nodaļā;

· sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un rosināt interesi, izpratni par ekonomiskās attīstības likumsakarībām, tautsaimniecības vidē notiekošiem procesiem un uzņēmējdarbībai būtiskām funkcionālām sfērām, apgūstot vispārizglītojošos studiju kursus;

· nodrošināt studiju kvalitāti tādā līmenī, lai būtu iespēja turpināt studijas citās augstākās izglītības mācību iestādēs otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti

Atbilstoši profesijas standartam, studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” absolventam ir jāpiemīt sekojošām komepetencēm:

· apējai sagatavot, noformēt un kārtot personāla lietvedības dokumentus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

· spējai sagatavot personāla dokumentāciju nodošanai arhīvā, saskaņā ar organizācijas lietu nomenklatūru;

· spējai uzkrāt un regulāri aktualizēt personāla informāciju, arī elektroniskā formā;

· spējai apkopot un analizēt datus par uzņēmuma personāla skaitu, sastāvu, mainību u.c.

· spējai izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus uzņēmuma personāla jautājumos;

· spējai veikt darbinieku jeb personāla atlases procesu;

· spējai organizēt jauno darbinieku adaptācijas procesu;

· spējai sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem izveidot un realizēt nepieciešamo personāla attīstības un mācību plānu;

· spējai organizēt personāla darba izpildes un kompetenču novērtēšanas procesu;

· spējai izstrādāt priekšlikumus un administrēt darba samaksas un motivēšanas sistēmas;

· spējai piemērot darba tiesisko attiecību reglamentējošos normatīvos aktus;

· spējai konsultēt darbiniekus par kompetencē esošiem jautājumiem;

· spējai sazināties valsts valodā augstākajā līmenī un vismaz vienā svešvalodā.

Atbilstoši profesijas standartam, studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” absolventam ir jāpiemīt sekojošām prasmēm:

· prasmei pielietot praktiskajā darbā darba tiesisko attiecību reglamentējošos normatīvos aktus;

· prasmei pieņemt lēmumus par kompetencē esošiem jautājumiem;

· prasmei atrast un analizēt nepieciešamo informāciju;

· prasmei strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās;

· prasmei sagatavot dokumentus un iekšējo normatīvo aktu projektus uzņēmuma personāla jautājumos;

· prasmei sagatavot pārskatus par personāla skaitu, sastāvu, mainību u.c.;

· prasmei pielietot personāla atlases metodes;

· prasmei sagatavot anketas un veikt anketēšanu par personāla jautājumiem;

· prasmei plānot un organizēt savu darbu atbilstoši amata prasībā;

· prasmei izstrādāt un pielietot personāla darba izpildes un kompetenču novērtēšanas sistēmu;

· prasmei strādāt komandā vai grupā;

· prasmei risināt problēmsituācijas;

· prasmei argumentēti izteikt savu viedokli;

· prasmei pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī;

· prasmei spēt mutiski un rakstiski sazināties svešvalodās;

· prasmei lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodās;

· prasmei strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;

· prasmei operatīvi sniegt informāciju.

Atbilstoši profesijas standartam, studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” absolventam ir jāpiemīt sekojošām zināšanām priekšstata līmenī:

· finanšu grāmatvedības pamati;

· tirgzinības pamati;

· socioloģijas pamati;

· vides aizsardzības pamati.

Atbilstoši profesijas standartam, studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” absolventam ir jāpiemīt sekojošām zināšanām izpratnes līmenī:

· personības psiholoģija;

· organizācijas psiholoģija;

· organizācijas vadība;

· ētika;

· statistikas pamati;

· ekonomika;

· profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

Atbilstoši profesijas standartam, studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” absolventam ir jāpiemīt sekojošām zināšanām lietošanas līmenī:

· personāla vadība;

· lietvedība;

· personāla lietvedība;

· darba tiesiskās attiecības un sociālās tiesības;

· lietišķā saskarsme un etiķete;

· divas svešvalodas saziņas līmenī;

· valsts valoda augstākajā līmenī;

· darba aizsardzība.

Studiju programmas “Cilvēku resursu vadība” studiju proces īstenošana notiek pēc noteikta plāna un studiju priekšmetu skaita.

N.p. k.

Kursa nosaukums

KP

Īstenošanas plānojums semestros

I

Vispārizglītojošie mācību kursi

37

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Informātika un informācijas tehnoloģijas

3

E

2.

Lietišķā komunikācija

3

E

3.

Lietišķā svešvaloda

4

E

4.

Informātika ekonomistiem

4

E

5.

Matemātika ekonomistiem

4

E

6.

Mikroekonomika

3

E

7.

Makroekonomika

4

E

8.

Uzņēmējdarbības ekonomika

2

I

9.

Ekonomikas statistika

2

I

10.

Ievads specialitātē

2

I

11.

Tirgzinības

3

E, KD

12.

Grāmatvedība

3

E

II

Nozares mācību kursi

35

1.

2.

3.

4.

5.

13.

Specializētā svešvaloda

2

I

14.

Personāla vadīšana

5

E, KD

15.

Personāllietas

3

E

16.

Mācību firma “Cilvēku resursu vadība”

4

E

17.

Mācību firma “Projektu vadība”

1

I

18.

Darba un sociālās tiesības

3

E

19.

Civilā un darba aizsardzība, ergonomika

2

I

20.

Vadības psiholoģija

4

E

21.

Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

4

E, KD

22.

Sociālpsiholoģiskais treniņš

1

I

23.

Prezentāciju veidošana

2

I

24.

Vadības informācijas sistēmas

2

I

25.

Uzņēmējdarbības tiesības

2

I

III

PRAKSE

18

1.

2.

3.

4.

5.

26.

Mācību prakse

8

I

27.

Kvalifikācijas prakse

10

I

VI

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

10

1.

2.

3.

4.

5.

28.

Kvalifikācijas darbs

10

E

Pavisam kopā:

100

Studiju kursu apraksti

Studiju kursa nosaukums

KP

Studiju kursa īss apraksts

Informātika un informācijas tehnoloģijas

3

Studiju kursa mērķis ir iemācīties izmantot MS Word, MS Excel, MS PowerPoint programmas un interneta pamatprincipus praktisko uzdevumu risināšanai. Studenti apgūst tos informācijas apstrādes principus un iemaņas, kas nepieciešamas komercnozarēs strādājošiem.

Lietišķā komunikācija

3

Studiju kursa mērķis ir apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas efektīvai rakstiskai un mutiskai saziņai ar uzņēmuma (organizācijas) darbībā ieinteresētajām grupām, izprast saziņu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā arī pieņemtās ētiskās normas. Studentiem kursa beigās jāprot izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus, izveidot publisko runu un prezentēt to, vadīt darījuma sarunas.

Lietišķā svešvaloda

4

Studiju kursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās

prasmes un iemaņas lietišķajā svešvalodā. Studenti apgūst kompleksu, integrētu metodi darbam ar rakstisku un verbālu tekstu, kā rezultātā prot analizēt tekstu, atlasīt un izprast svarīgāko informāciju, komentēt tekstu, tabulas, diagrammas, shēmas u.c. Tas attīsta komunikācijas prasmes, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju, kā arī nodrošina spēju sarunāties par studiju programmā noteiktajiem sarunu tematiem, kā arī apgūst jaunu leksiku, - ekonomikas terminoloģiju, lai sagatavotos speciālās svešvalodas apguvei, apgūt rakstu valodas prasmes un izmantot tās lietišķajā sarakstē.

Informātika ekonomistiem

4

Studiju kurss paredz to informācijas apstrādes principu un iemaņu padziļinātu apguvi, kas nepieciešama komercnozarēs strādājošiem. Studenti apgūst datu ievadi un analīzi, grafiku un diagrammas veidošanu, loģisko funkciju izmantošanu, finanšu funkciju pielietošanu, funkciju analīzi ar Goal Seek un Solver, optimizācijas uzdevumu risināšanu, datu bāzes izveidošanu un atskaišu veidošanu.

Matemātika ekonomistiem

4

Studiju kursa mērķis ir veicināt un attīstīt studenta matemātiski – loģisko domāšanu, apgūt kopsakarības starp matemātiskajām likumsakarībām un to pielietojumu tautsaimniecības vispārīgo ekonomisko likumu skaidrojumā un analīzē, iemācīt atrast nepieciešamos matemātiskos risinājumus praktisko uzņēmējdarbības jautājumu risināšanā.

Mikroekonomika

3

Mikroekonomikas kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar tirgus ekonomikas problēmām, analizēt tās un veidot priekšstatu par apkārtējās vides un cilvēka savstarpējām attiecībām no tirgus ekonomikas viedokļa. Students prot analizēt esošās un iespējamās uzņēmējdarbības problēmas, rezultātus un izdarīt secinājumus, iegūst prasmi analizēt nozares vai uzņēmuma statistiskos datus un izdarīt secinājumus, spēj izprast pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošo faktoru lomu komercdarbības vides sakārtošanā un attīstībā, prot orientēties ražošanas izmaksu un to ietekmējošo faktoru iedarbībā uz uzņēmuma saimniecisko vidi un ar to kombinēšanu saistītajiem komercdarbības riskiem, prot veikt uzņēmuma peļņas maksimizējošā ražošanas apjomu noteikšanu dažādās tirgus situācijās, izprot ražošanas faktoru tirgus ietekmi uz saimnieciskās darbības rezultātiem un investīciju lomu saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanā, pārzina tirgus neveiksmes un to cēloņus.

Makroekonomika

4

Makroekonomikas kā studiju priekšmeta mērķis ir sniegt ekonomikas teorijas zināšanas, parādīt to izmantošanas iespējas praksē un saistību ar valsts ekonomisko attīstību un tās tendencēm, kā arī izskaidrot ekonomiskās likumsakarības nacionālās ekonomikas līmenī. Studentam jāspēj izprast valsts sociālo un ekonomisko politiku, jāprot atrast un analizēt nepieciešamo informāciju, jāspēj argumentēti spriest un izteikt savu viedokli par tautsaimniecībā notiekošajiem procesiem, to cēloņiem un sekām.

Uzņēmējdarbības ekonomika

2

Uzņēmējdarbības ekonomika (biznesa ekonomika) dod priekšstatu par uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu un izpratni par ar uzņēmējdarbību saistītu lēmumu pieņemšanas procesu un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus ar uzņēmējdarbību saistītus lēmumus. Studenti apgūst prasmi pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās prasmes, tehniskos līdzekļus ar uzņēmējdarbību saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā uzņēmējdarbībā.

Ekonomikas statistika

2

Studiju kursa mērķis ir statistikas datu apstrādes iemaņu apguve, saistot tās ar ekonomiskajām likumsakarībām kā makro, tā mikro līmenī. Studenti apgūst prasmi iegūtās zināšanas pielietot praktiskajā darbībā.

Ievads specialitātē

2

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un praktiskās iemaņas patstāvīga mācīšanās procesa organizēšanai augstākās izglītības līmenī. Studenti spēj novērtēt literatūras avotus atkarībā no to kvalitātes, zina un pielieto korektas secināšanas metodes, atšķir pētījumu veidus, zina to priekšrocības un trūkumus, kā arī novērtē to piemērotību konkrētai izpētes situācijai, studenti pārzina noformējuma prasības un noformē savus studiju darbus atbilstoši noteiktajām prasībām.

Tirgzinības

3

Studiju kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par darbībām tirgū, kas vērstas uz tirgus subjektu un objektu vajadzību identificēšanu un apmierināšanu maiņas ceļā, kā arī izprast uzņēmumos notiekošos mārketinga procesus. Studenti apgūst pamatzināšanas par statistiskajām metodēm, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības analīzē un prognozēšanā, to lietošanu situāciju analīzē, kas ir pamats lēmumu pieņemšanai.

Grāmatvedība

3

Studiju kursa mērķis ir sniegt grāmatvedim nepieciešamās profesionālas zināšanas un iemaņas, veidot izpratni par uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites nozīmi.

Studentam jāzina un jāizprot likumdošana, kas attiecas uz grāmatveža darbu, jāapgūst zināšanas par grāmatveža ikdienas darbu: kontēšanu, darba algas aprēķinu, kases un bankas operācijas, operācijas ar debitoriem un kreditoriem.

Specializētā svešvaloda

2

Studiju kursa mērķis ir speciālās nozares svešvalodas apguve tādā līmenī, lai kursa beidzējs prastu patstāvīgi lasīt un saprast (ja nepieciešams, ar vārdnīcu) cilvēku resursu vadīšanas literatūru svešvalodā, iegūt un izmantot darbam nepieciešamo informāciju lietišķajā komunikācijā un sarakstē. Students izprot, apstrādā un lieto mutvārdu un rakstveida speciālās nozares tekstu pamatinformāciju un detalizētu informāciju, prot sastādīt ziņojumus, rakstīt esejas, teksta kopsavilkumus, prot izteikt savas domas, argumentēt, aizstāvēt savu viedokli, piedalīties diskusijās par dažādiem tirgzinību un tirdzniecības jautājumiem, pārzina un lieto valodas pamata vienības mutvārdos un rakstiskos tekstos, izvēlas valodas līdzekļus atbilstoši saskarsmes situācijai.

Personāla vadīšana

5

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un attīstīt profesionālās iemaņas organizācijas cilvēku resursu vadīšanā. Studenti iegūst personāla speciālistam nepieciešamās profesionālās prasmes (saskaņā ar Profesijas standartu PS 0096) prot pieņemt lēmumus, spēj atrast, apkopot un analizēt nepieciešamo informāciju, sagatavot personāla dokumentus, spēj organizēt personāla vadības procesus – veikt personāla atlasi, organizēt mācību procesu, darba snieguma novērtēšanu.

Personāllietas

3

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un attīstīt profesionālās iemaņas uzņēmuma personāla lietvedības kārtošanā un citu personāla speciālistam svarīgu pienākumu, uzdevumu veikšanā. Studenti pārzina personāla vadības struktūru un funkcijas organizācijā, kā arī studenti pārzina un spēj pielietot amatu analīzes, novērtēšanas un personāla atlases pamatprincipus, studenti pārzina personāla lietvedības dokumentāciju un prot to kārtot atbilstošo likumdošanai.

Mācību firma CRV

4

Mācību firmā studenti iegūst praktiskās iemaņas un prasmes uzņēmējdarbības darba organizēšanā saistībā ar personāla vadību. Studenti prot pieņemt lēmumus, atrast, apkopot un analizēt nepieciešamo informāciju, izvēlēties konkrētajā situācijā efektīvāko personāla meklēšanas metodi un atbilstošākās personāla atlases metodes. Prot pielietot personāla atlases metodes, izstrādāt personāla novērtēšanas sistēmu, izstrādāt dažādus personāla dokumentus, ievērojot likumdošanas prasības.

Mācību firma – projektu vadība

1

Kurss mācību firma Projektu vadība ir sniedz studentiem zināšanas projektu vadībā. Studenti gūst ieskatu projektu vadības vēsturē, iepazīstas ar projekta posmiem (dzīves ciklu), projektu finansēšanas iegūšanas iespējām un projekta vadības specifiku. Kursa apguves laikā studenti apgūst un prot sagatavot vienkāršu projektu, definēt projekta mērķi un tā realizēšanas uzdevumus, izvērtēt neliela projekta nepieciešamo realizēšanas laiku, kurā projekta posmā to iekļaut. Studenti prot izvērtēt projekta riskus, prot analizēt tā norisi, izdarīt pozitīvus vai negatīvus secinājumus, zina iestādes, kurās var iesniegt projektu finansējuma saņemšanai un pielieto zināšanas dažādos projekta vadības struktūras līmeņos.

Darba un sociālās tiesības

3

Studiju kursa mērķis ir, balstoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un juridisko praksi, studentiem sniegt zināšanas un iemaņas darba un sociālajās tiesībās, juridiskas dabas problēmu risināšanā, kas saistītas ar darbinieka tiesību aizsardzību, sociālajām garantijām, īpaši akcentējot darba devēja un darbinieka savstarpējās attiecības. Studenti izprot darba līgumu būtību, prot teorētiskās zināšanas piemērot darba tiesisko attiecību risināšanā.

Civilā un darba aizsardzība, ergonomika

2

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par darba aizsardzības sistēmas organizāciju un tās darbību uzņēmuma vai iestādes līmenī. Studentam veidojas izpratne par darba drošības normatīvo bāzi, starptautiskajām direktīvām, darba organizācijas konvencijām un ES direktīvām, students atpazīst darba vidē sastopamos riskus, klasificē tos, students zina, kāda ir obligātā darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā, modelē darba aizsardzības pasākumu plānošanu, students orientējas uzņēmuma iekšējās uzraudzības sistēmā, nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas kārtībā, preventīvo pasākumu izvēlē, students prot iekārtot darba vietu, ievērojot ergonomikas prasības, students izprot bīstamo iekārtu vispārējo klasifikāciju, to iespējamo pielietošanu darba vietā, students izprot ugunsdrošība un civilās aizsardzības nozīmi.

Vadības psiholoģija

4

Studiju kursa mērķis ir sniegt ieskatu psiholoģisko zināšanu pielietošanā efektīvajam darbam un vadībai sociālajās grupās – sevis profesionālajā un personiskajā pilnveidošanā, savas neformālās ietekmes stiprināšanā, darbinieku darba izpildījuma uzlabošanā, darba kolektīva kopīgās darbības organizēšanā, darba dzīves kvalitātes uzlabošanā, konfliktsituāciju vadīšanā, sava psihiskā stāvokļa pašregulēšanā, laikā resursu efektīvākā izmantošanā. Studentam kursa beigās jāprot novērtēt un analizēt savu un citu rīcību, izdarīt secinājumus, apkopot un analizēt informāciju, izvēlēties situācijai atbilstošākās vadīšanas metodes.

Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

4

Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana ir integrējošs mācību kurss, kura nolūks dod profesionālās iemaņas uzņēmējdarbībā. Studenti apgūst prasmi pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās prasmes, tehniskos līdzekļus ar uzņēmējdarbību saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā uzņēmējdarbībā.

Sociālpsiholoģiskais treniņš

1

Praktisks un teorētisks studiju kurss, kas sagatavo studentu veiksmīgam darba meklēšanas procesam. Studentiem kursa beigās jāprot un jāspēj veidot vēlamo pašpadeves tēlu, noformēt darbā pieteikšanās dokumentus.

Prezentāciju veidošana

2

Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par prezentācijas veidošanas būtību un iespējām programmā MS PowerPoint, prasme uzstāties auditorijas priekšā ar prezentāciju. Studenti iegūst zināšanas un prasmes prezentāciju veidošanā izmantojot lietojumprogrammu MS PowerPoint, prot izmantot konkrētās programmas iespējas veidojot prezentāciju par kādu noteiktu tēmu.

Vadības informācijas sistēmas

2

Studiju kursa mērķis ir iemācīt studentus pilnvērtīgi izmantot datortehnikas un programmnodrošinājuma sniegtās iespējas informācijas iegūšanā, apkopošanā, analizēšanā, sagatavošanā un izmantošanā. Studenti apgūst prasmi apstrādāt jebkuras sarežģītības MS Word vai MS Excel dokumentu, kā arī automatizēt informācijas ievadīšanu un spēt atspoguļot jebkuras sarežģītības informāciju grafiskā veidā ar programmu MS Visio, izmantot interneta tehnoloģijas informācijas sistēmas vadīšanai, veidot datu bāzes programmā MS Access.

Uzņēmējdarbības tiesības

2

Studiju kursa mērķis ir apgūt prasmi teorētiskās zināšanas piemērot saimniecisko un darba tiesisko attiecību risināšanā, spēt analizēt juridiskos jautājumus, izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā un izvairīties no pārkāpumiem darba un saimniecisko tiesību jomā, rast izeju konfliktsituācijās starp tiesību subjektiem. Studenti izprot saimniecisko līgumu būtību, saprot būtiskākos uzņēmējdarbības institūtus, saprot īpašuma un valdījuma jēdzienus.

Mācību prakse

8

Mācību prakses mērķis ir nostiprināt studentu teorētiskās zināšanas un sekmēt profesionālo prasmju un iemaņu attīstību uzņēmējdarbībā.

Kvalifikācijas prakse

10

Kvalifikācijas prakses mērķis ir nostiprināt studentu teorētiskās zināšanas un sekmēt profesionālo prasmju un iemaņu attīstību cilvēku resursu vadībā.

Kvalifikācijas darbs

10

Kvalifikācijas darbā tiek veikts pētījums par aktuālajām problēmām cilvēku resursu, kas saistītas ar prasmēm, kas nepieciešamas personāla speciālistiem. Tas aptver kādu no izvēlētajām tēmām: personāla vadības procesi,

personāla speciālista darbs, personāla darba snieguma novērtēšana, personāla atlase un adaptācijas process, personāla motivācija un mācību process organizācijā. Par kvalifikācijas darba galveno praktiskā risinājuma sadaļu uzskatāma kāda personāla vadības procesu aspekta pilnveidošana vai padziļināta praktiska izpēte, un tā veido aptuveni 50% no kvalifikācijas darba satura. Studenti aizstāv kvalifikācijas darbu un tas tiek novērtēts ar atzīmi 10 ballu skalā. Kvalifikācija tiek piešķirta, ja vērtējums nav zemāks par „4” ballēm.

Pavisam kopā:

100

Studiju programmas organizācija

Studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” notiek pilna laika klātienē un nepilna laika neklātienē. Studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” realizēšanā jāņem vērā tas, ka Koledžā studē cilvēki ar īpašām vajadzībām, kā arī dažādās vecuma grupās. Dažkārt studējošajam nepieciešams ilgāks laika posms, lai ātri apgūtu lekciju materiālu, veiktu prakstiskos uzdevums, izpildītu patstāvīgos un mājas darbus, kā arī veiktu rakstiskus darbus un sagatavotu mutiskas prezentācijas. Pedagoģiskajā procesā ir nepieciešams, lai visi mācību materiāli ir nodrošināti daudzpusīgos uztveres veidos t.sk., drukātā veidā, vizuālas prezentācijas veidā un verbālā veidā. Lekciju materiāls ir jāatkārto vairākkārtīgi, lai studējošais atcerētos informāciju un iegūtu zināšanas. Šajos gadījumos lektori studiju programmā paredz iespēju strādāt ar studējošo individuāli, ja ir nepieciešams, izmantojot patstāvīgajiem darbiem paredzēto laiku.

Studiju process tiek plānots tā, lai ne mazāk kā 30% no studiju kursu apjoma tiktu īstenoti praktiski – tiek risināti uzdevumi, situācijas, pildīti praktiskie darbi un izmantotas interaktīvās pedagoģiskās metodes, lai veicinātu zināšanu transformāciju uz prasmēm un iemaņām.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai specializācijas priekšmetos studējošie apgūtu ne tikai teorētiskās zināšanas, bet gan iegūtās zināšanas aprobētu praktiskajos darbos un piemēros no praktiskām situācijām. Pastāvīgā darba uzdevumus un to izpildes kontroles veidi ir noteikti studiju programmu aprakstos, kas katram studiju priekšmetam tiek noteikts individuāli.

Koledžas studējošiem, kuru studiju process norit tālmācības jeb neklātienes formā, tiek radītas visas iespējas, lai atrodoties ārpus Koledžas, studējošais apgūtu visu nepieciešamo studiju priekšmeta lekciju materiālu. Koledžā ir izveidota e-vide, kurā ir publicēti visi sagatavotie metodiskie materiāli, nodarbībās demonstrētās prezentācijas, lektoru izveidotie studiju priekšmetu materiāli u.c.. Šajā sistēmā tiek veidoti studiju kursi, kas veicina jauktās apmācības ieviešanu studiju procesā. Tā kā tālmācības studijās ir ierobežots kontaktstundu skaits un liels patstāvīgo darbu īpatsvars, tad tiek nodrošināts ne tikai kontakts ar kursa lektoru klātienes nodarbībās, bet arī tiešsaistes režīmā, kā arī Koledžas apmācības sistēmā Moodle, kur tiek piedāvāti dažādi interaktīvi veidi, kā nodrošināt studiju priekšmeta pēctecību, izmantojot interesantas, mūsdienīgas un interaktīvas pedagoģiskās metodes.

Studējošie ar akadēmisko personālu var arī sazināties ar e-pasta palīdzību, vairākos projektos ir apgūtas iespējas veidot videokonferences, ir iespēja rīkot šīs videokonferences gan konsultāciju laikā, gan atkārtojot dažādu lekciju materiālu.

Prasības, uzsākot studiju programmu

Imatrikulācijas prasības:

· par valsts budžeta līdzekļiem, pilna laika studijās un nepilna laika studijās uzņem personas ar invaliditāti, kuras ir saņēmušas Sociālās integrācijas valsts aģentūras Profesionālās piemērotības daļas rekomendāciju par atbilstību attiecīgai 4. kvalifikācijas līmeņa studiju programmai un iesniegušas visus nepieciešamos dokumentus;

· par maksu pilna laika studijās un nepilna laika studijās konkursa kārtībā uzņem reflektantus, kuri iesnieguši visus nepieciešamos dokumentus, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem (A, B, C, D vai E līmenis) un sekmēm vidējās izglītības dokumentā.

Studiju programmas praktiskā īstenošana

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības obligātais saturs ietverts šādās programmu pamatdaļās:

· studiju kursi

· lekcijas - studiju organizācijas forma un metode, kurā pasniedzējs mutiski izklāsta kādas tēmas saturu, to strukturāli organizējot noteiktā sistēmā. Tālmācībā lekcijas tematiku students apgūst patstāvīgi, galvenokārt, izmantojot pasniedzēja noteiktos studiju materiālus, kuri pieejami Aģentūras mācību bibliotēkā, Moodle un evidē.

· praktiskie darbi (praktiskās nodarbības) - studiju procesa organizācijas forma, kurā students apgūst izvēlētai profesijai nepieciešamās lietpratības un prasmju apguvi. Tālmācībā students praktiskos darbus apgūst klātienē lektora vadībā.

· semināri - studiju nodarbības veids, kuru vada lektors, bet studenti apspriež patstāvīgi sagatavotos referātus un ziņojumus pēc noteikta teorētiskās vielas apguves posma. Semināra mērķis ir attīstīt studentu intelektuālās spējas, patstāvīgi un radoši domāt, prasmi saskatīt un novērtēt būtiskāko, argumentēti analizēt problēmas, paplašināt un padziļināt zināšanas un nostiprināt praktiskās iemaņas. Tālmācībā semināri notiek klātienē, bet lektors var organizēt seminārus arī attālināti.

· pārbaudes darbs - notiek mācību kursa ietvaros, ko veic mutiski vai rakstiski noteiktā posmā apgūto zināšanu, izpratnes, prasmju un attieksmes pārbaudei, lai nodrošinātu studiju procesā atgriezenisko saiti un novērtētu studenta mācību kursa apguves sasniegumus. Tālmācībā studenti pārbaudes darbus pilda klātienē, bet tos var organizēt arī attālināti.

· patstāvīgais darbs - īpašs studiju darbības veids, ko pēc lektora iepriekšējiem norādījumiem veic students bez lektora tiešas vadības un iesaistes. Tālmācībā tā ir galvenā studiju programmas apguves forma. Patstāvīgos darbus, kas izpildāmi rakstiskā veidā, students iesniedz studiju priekšmeta lektora ar interneta starpniecību vai klātienē Koledžā. Lektors izvērtē katra studenta izpildītos un iesniegtos darbus un sniedz vērtējumu, ja tas tiek paredzēts attiecīgā studiju priekšmeta ietvaros.

· kursa darbs – rakstiskā veidā noformēts patstāvīgi veikts pētījums ar teorētisku vai lietišķu ievirzi studiju programmā paredzētajos kursos. Kursa darbu studējošais izstrādā lektora vadībā, pamatojoties uz Koledžas metodiskajiem norādījumiem un vērtējumu saņem pēc kursa darba aizstāvēšanas.

· referāts – rakstiska veida darbs, kura sagatavošanā izmanto apgūtās teorētiskās zināšanas vai apkopo un analizē pētīto literatūru. Tālmācībā students referātu sagatavo patstāvīgi neklātienē vai lektora vadībā. Referāts var būt grupas darbs lektora vadībā.

· tests - vērtēšanas forma, ar kuru nosaka studentu zināšanu un prasmju kvalitāti, un apjomu. Testā iekļauj uzdevumus, situācijas vai jautājumus u.c., kas sagatavoti par vienu vai vairāku mācību kursu saturu. Testu studenti var pildīt gan klātienē, gan neklātienē jeb attālināti.

· konsultācijas - mācību darba forma kāda jautājuma noskaidrošanai, gūstot zinātnisku, praktisku vai metodisku padomu. Konsultācijas katrā studiju priekšmetā tiek organizētas, ievērojot Koledžas piedāvāto konsultāciju grafiku vai atsevišķos gadījumos vienojoties ar konkrētā studiju priekšmeta pasniedzēju. Tālmācībā konsultācijas notiek gan klātienē, gan neklātienē, tā var būt arī kā nodarbība noteiktā laikā vienam studentam vai studentu grupai.

· mācību prakse - praktiska darbība teorētisko zināšanu nostiprināšanai un papildināšanai un profesionālo prasmju un kompetences pilnveidei. Prakses organizēšanas kārtību nosaka Prakses izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. Prakses īstenošanai studentam tiek nozīmēts prakses vadītājs, kas atbild par prakses satura atbilstību prakses programmai, prakses atskaites sagatavošanu un aizstāvēšanu, un atbildīgais no Karjeras veidošanas nodaļas, kas nodrošina prakses organizāciju - nodrošina ar informāciju par prakses vietām, atbalsta studentus gatavojoties sarunām ar darba devēju, noformē prakses līgumu un citus dokumentus. Students saņem vērtējumu par prakses uzdevumu izpildi pēc prakses atskaites aizstāvēšanas.

· kvalifikācijas prakse - nodrošina profesionālās kvalifikācijas apguvi atbilstoši profesijas standartā noteiktajam profesionālo kompetenču aprakstam. Tās laikā tiek izmantotas teorētiskajās nodarbībās, praktiskajās mācībās un praksē iegūto zināšanu, prasmju un profesionālo kompetenču izmantošana reālajos darba apstākļos. Prakses īstenošanas kārtība ir tāda pati kā mācību prakses noteiktajai kārtībai.

· kvalifikācijas darbs - patstāvīgi veikts pētniecisks darbs profesionālas kvalifikācijas ieguvei kvalifikācijas darba vadītāja vadībā, kurā students apliecina savu gatavību profesionālu funkciju pildīšanai, prasmi teoriju īstenot praksē. Kvalifikācijas darbu izstrādā studenti, kuri saņēmuši pietiekamu vērtējumu visos studiju programmā paredzētajos studiju priekšmetos un praksēs. Prasības un noteikumus kvalifikācijas darbam nosaka iekšējais normatīvais dokuments "Koledžas kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība".

Studiju programmas izmaksas

Studiju programmas īstenošanai, ja grupā ir vismaz 15 studenti, izmaksu sadalījums:

Atlīdzība

Telpas/ materiāli

Administrācijas izdevumi

Kopā

27.65%

Summa gadā, EUR

Pilna laika studijas

7801,61

6766,37

1485,14

16053,12

4438,69

20491,81

Nepilna laika studijas

5606,11

6587,94

495,05

12689,10

3508,54

16197,64

Studiju programmas atbilstība pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam

Studiju programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2001 .gada 20. marta noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”. Mācību kursu proporcija studiju programmā ir sadalīta atbilstoši šo noteikumu 7.punktam.

Programmas pamatdaļu un mācību kursu minimālais apjoms (KP - kredītpunktu skaits)

Apjoms, KP

Procentos pret programmas apjomu

Programmas apjoms ir no 80 līdz 120 KP

100

Mācību kursi – ne mazāk kā 56 KP, bet nepārsniedzot 75% no programmas kopējā apjoma

72

72%

Vispārizglītojošie mācību kursi - ne mazāk kā 20 KP

37

37%

Nozares mācību kursi - ne mazāk kā 36 KP

35

35%

Prakse - ne mazāk kā 16 KP

18

18%

Kvalifikācijas darbs - ne mazāk kā 8 kredītpunkti, bet nepārsniedzot 10% no programmas kopējā apjoma

10

10%

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mācību kursu obligātajā saturā iekļauj moduli uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai – min 6KP

4

Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

1

Mācību firma – projektu vadība

3

Darba un sociālās tiesības

Kopā:

100

Informācija par studējošajiem

2012./2013.studiju gadā studiju programmā „Cilvēku resursu vadība” studēja 12 pilna laika un 24 nepilna laika studenti.

Studiju gads

Studentu skaits

Imatrikulētie studenti

Absolventi

2002./2003.studiju gads

11

11

-

2015./2016.studiju gads

22

16

9

Absolventu aptaujas un to analīze

Koledžas studiju programmā „Cilvēku resursu vadība” 2015./2016. studiju gadā absolvēja 9 studenti. Tika veikta absolventu aptauja, lai noskaidrotu, vai Koledžas absolventi ir nodarbināti. No aptaujātajiem 2015./2016. gada absolventiem 6 ir nodarbināti, 3 meklē darbu.

0. Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām

Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” realizētā studiju programma „Cilvēku resursu vadība” atbilst Latvijas normatīvo aktu prasībām:

1) Latvijas Augstskolu likuma VI nodaļas Studijas augstskolā šādiem pantiem:

55.pants Studiju programmas,

55.2 pants Studiju programmas licencēšana,

55.3 pants Studiju virziena akreditācija,

56.pants Studiju reglamentācija,

56.1. pants Studiju kurss,

56.2. pants Studiju modulis,

57.pants Studiju ilgums,

58.pants Studiju gala pārbaudījumi un valsts pārbaudījumi,

59.pants Studijās iegūstamie grādi un profesionālā kvalifikācija,

54.1. pants Latvijas Koledžu asociācija.

2) Ministru kabineta noteikumiem:

· 20.03.2001. Ministru kabineta noteikumi Nr.141 Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu;

· 02.12.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.990 Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju (1. pielikuma Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) klasifikācijas līmeņu un atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences salīdzinājuma tabulas);

· 02.07.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.363 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību;

· 10.10.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.846 Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās;

· 16.04.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.202 Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus.

Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” realizētā studiju programma „Cilvēku resursu vadība” atbilst Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām:

· Boloņas deklarācija un Boloņas procesa vadlīnijas - ieviesti kvalifikāciju izprotamības veicināšanas instrumenti, Eiropas kredītpunktu sistēma (ECTS) un Eiropas vienotā diploma pielikums, studiju rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetence), kas ir formulēti studiju programmu aprakstos, atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām;

· Lisabonas diplomatzīšanas konvencija (1999);

· Eiropas Komisijas augstākās izglītības reformu stratēģijas nostādnes (Brisele, 2011) – uzlabota dažādu līmeņu izglītības pieejamība un ir samazināts to studentu skaits, kas nepabeidz studijas un neiegūst kvalifikāciju;

· vairāk iesaistīti darba devēji studiju programmas izstrādē u.c. aktivitātēs.

0. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā

Sadarbību ar darba devējiem Aģentūras Koledža īsteno prakšu laikā, atgriezenisko saiti par absolventu profesionālo sagatavotību darbam nodrošina darba devēju atsauksmes un regulāri veiktās darba devēju aptaujas.

Informāciju par absolventu nodarbinātības iespējām akadēmiskais personāls iegūst apmeklējot seminārus un profesionālo organizāciju rīkotos pasākumus, viedokļu apmaiņā, nozares komisijas ekspertiem piedaloties studentu kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā.

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi “Informatīvo ziņojumu par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”, kurā raksturota esošā situācija darba tirgū, kā arī sniegtas Ekonomikas ministrijas sagatavotās vidēja termiņa darba tirgus prognozes laika periodam līdz 2020.gadam un ilgtermiņa darba tirgus prognozes līdz 2030.gadam. Tajā paredzēts:

· palielināt profesionālās augstākās izglītības 1.līmeņa (koledžu) piedāvājumu;

· atgriezt izglītības sistēmā jauniešus, kuri nav ne apmācībās, ne nodarbinātībā, kvalifikācijas un prakses iegūšanai;

· vidējā termiņā pārkvalifikācija būs nepieciešama ~10% humanitāro un sociālo jomu speciālistiem, ~10% tirdzniecības un komercpakalpojumu speciālistiem, ~3% izglītības iestāžu speciālistiem ar augstāko izglītību, atsevišķu vidējās profesionālās izglītības jomu speciālistiem, kā arī ~20% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ar pamatizglītību vai zemāku izglītības līmeni.

Darba devēji un Ekonomikas ministrijas prognoze apliecina, ka studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” speciālisti ir nodarbināti un būs nepieciešami darba tirgū arī tuvāko sešu gadu laikā.

Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas un divām Eiropas Savienības valsts atzītu koledžu studiju programmām

Koledžas studiju programma „Cilvēku resursu vadība” tika salīdzināta ar studiju programmām Latvijas augstskolās. Latvijā studiju programmu īsteno Studiju programmu “Cilvēku resursu vadība” kopumā Latvijā īsteno Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, Rīgas Tehniskā Universitāte, Baltijas Starptautiskā akadēmija, SIVA koledža, Juridiskā koledža, Latvijas Biznesa koledža. Pirmā līmeņa augstāko izglītību nodrošina Rīgas Tehniskā Universitāte, Juridiskā koledža, Latvijas Biznesa koledža. Salīdzinātas tiek RTU un SIVA koledža studiju programmas, lai gūtu priekšstatu par līdzīgām studiju programmām un nākotnē pilnveidotu studiju programmu ar jauniem studiju kursiem, lai maksimāli attīstītu studentu zināšanas, prasmes, iemaņas un gatavību strādāt personāla speciālista amatā.

„Rīgas Tehniskā Universitāte” (turpmāk RTU) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Cilvēku resursu vadība” salīdzinājumā ar “SIVA Koledžas” studiju programmu

SIVA Koledža

KP

RTU

KP

Vispārizglītojošie mācību kursi

37

38

Informātika un informācijas tehnoloģijas

3

-

Lietišķā komunikācija

3

Lietišķā komunikācija

2

Lietišķā svešvaloda

4

-

Informātika ekonomistiem

4

-

Matemātika ekonomistiem

4

-

Mikroekonomika

3

-

Makroekonomika

4

-

Uzņēmējdarbības ekonomika

2

-

Ekonomikas statistika

2

Ekonomikas statistika

2

Ievads specialitātē

2

Ievads specialitātē

1

Tirgzinības

3

Tirgzinības

3

Grāmatvedība

3

Grāmatvedība

3

-

Ekonomika

4

-

Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

3

-

Matemātika

5

-

Lietvedība

2

-

Civilā aizsardzība

1

Ierobežotās izvēles studiju kursi

18

Nozares mācību kursi

35

Profesionālās specializācijas studiju kursi

14

Specializētā svešvaloda

2

Angļu valodas speckurss cilvēku resursu vadībā

2

-

Vācu valodas speckurss cilvēku resursu vadībā

2

Personāla vadīšana

5

Personāla vadīšana

5

Personāllietas

3

-

-

Mācību firma “Cilvēku resursu vadība”

4

-

-

Mācību firma “Projektu vadība”

1

-

Darba un sociālās tiesības

3

Saimnieciskās un darba tiesības

3

Civilā un darba aizsardzība, ergonomika

2

Vadības psiholoģija

4

Vadības psiholoģija

3

Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

4

Uzņēmējdarbības vadīšana

4

Sociālpsiholoģiskais treniņš

1

-

-

Prezentāciju veidošana

2

-

-

Vadības informācijas sistēmas

2

Informācijas sistēmas personāla vadībā

2

Uzņēmējdarbības tiesības

2

-

-

Lietišķā etiķete

2

-

-

Projektu vadīšana

2

-

-

Kvalitātes vadīšana

2

-

-

Ergonomika

2

-

-

Latviešu valodas lietošanas kultūra

2

-

-

Biroja klientu apkalpošana

3

-

-

Personāla dokumentu lietvedība

2

-

-

Personāla vadīšana (studiju projekts)

2

-

-

Biroja darba organizēšana un vadīšana

5

-

-

Biroja praktiskā lietvedība

2

-

-

Biroja darba organizēšana un vadīšana

2

PRAKSE

18

PRAKSE

Mācību prakse

8

Mācību prakse

4

Kvalifikācijas prakse

10

Specializācijas prakse

12

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

10

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

Kvalifikācijas darbs

10

Kvalifikācijas darbs

8

Rīgas Tehniskās Universitātes studiju programma atšķiras no SIVA koledžas studiju programmas, jo orientēta uz divām iegūstamajām specialitātēm vienā studiju virzienā – “personāla speciālists”, “biroja administrators”. Studiju programmas saturs ir veidots vairākos studiju blokos, kuros students var izvēlēties vienu no divām piedāvātajām specializācijām. Studiju laiks pilna laika studijām ir 2 gadi, kas ir mazāk nekā SIVA koledža, kur pilna laika studijas ir 2,5 gadi. Koledžas studiju programma kopumā sastāda 100 iegūstamos kredītpunktus, bet RTU studiju programmas apgūšanai kopumā nepieciešami 80 kredītpunkti, bet studentiem ir iespējas kopumā iegūt līdz 98 kredītpunktiem. Koledžas programma dod 4. kvalifikācijas līmeni, bet RTU 5. kvalifikācijas līmeni, tomēr abas programmas nodrošina vienu kvalifikācijas līmeni.

RTU studiju priekšmeti daļēji atšķiras no SIVA piedāvātajiem studiju priekšmetiem, tāpēc kopumā raksturojot RTU programmu ir mazāks uzsvars uz vispārējiem un eksaktajiem studiju priekšmetiem, bet vairāk uz praktisko iemaņu gūšanas un biznesa vides iepazīšanu. SIVA koledža priekšrocība, ka vispārējo studiju priekšmetu specializācija dod daudz plašākas iespējas iegūt prasmes informācijas tehnoloģijās, kas ir nozīmīgas darba tirgū un biznesa vidē, kā arī padziļināti tiek apgūti studiju priekšmeti kā statistika un ekonomika, kas ir nozīmīgi turpmākā studiju procesā un pētniecībā. RTU piedāvā plašu klāstu B bloka studiju priekšmetus, kurus students daļēji pats izvēlas, lai kopumā nodrošināt nepieciešamo kredītpunktu skaitu. Vairāki studiju priekšmeti attīsta klientu apkalpošanas un komunikācijas prasmes, turpretī koledžas nozares studiju kursi orientēti uz personāla vadības procesa organizēšanas kompetenču apgūšanu.

Latvijā apgūstamā pirmā līmeņa studiju programma “Cilvēku resursu vadība” kopumā nodrošina studentiem profesijas standartam nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, par ko liecina citu izglītības iestāžu līdzvērtīgas studiju programmas.

Pētot līdzvērtīgas studiju programmas ārpus Latvijas Eiropas Savienības valstu augstākās izglītības programmu „Cilvēku resursu vadība” pirmā līmeņa augstākā izglītība galvenokārt šādas specializācijas programmas ir pieejamas bakalaura izglītības līmenī, lai gan studiju process, ilgums, kredītpunktu skaits atbilst koledžas piedāvātajām līmenim. Analizējam līdzīgas studiju programmas.

Līdzvērtīgu studiju programmu “Cilvēku resursu vadībā” raksturojums Eiropas Savienības izglītības iestādēs.

Nr. p. k.

Valsts, Augstskolas nosaukums

Apraksts

(gadi, semestri, kredītpunkti (KP), studiju priekšmeti)

1.

Lielbritānija,

Harward Business School

Studijas ilgst 2 gadus, kas ir vismaz pēc apgūtas vidējās izglītības, kā arī ir nepieciešams kārtot iestājeksāmenus. Studiju procesā ietilpst tādi studiju priekšmeti kā “Komercdarbības pamati”, “Finanšu pamati”, “Tirgzinības”, “Vadības zinību pamati”, “Vadības zinības”, “Komercdarbības pamati”, “Grāmatvedība”, “Eiropas tiesības”, “Nodokļu sistēmas pamati”, “Tiesību pamati”, “Komerctiesības”, “Darba tiesības”, “Mikroekonomika”, “Makroekonomika”, “Saskarsmes kultūra”, “Vadības psiholoģija un pētniecības metodes”, “Svešvaloda”, “Matemātika komersantiem”, “Lietišķā informātika”, “Statistikas pamati”, “Finanšu vadīšana”, “Projektu vadība”, “Sociālās tiesības”, “Konkurences tiesības”, “Apdrošināšanas tiesības”, “Darba aizsardzības organizācijā”, “Patērētāju tiesības”, “Starptautiskās publiskās tiesības”, kā arī paredzēta mācību un kvalifikācijas prakse. Kopumā aprakstītā studiju programmas galvenais uzsvars ir likts uz juridisko zināšanu iegūšana, kas nepieciešamas personāla speciālista darbā, kā arī iz vadības zinībām, bet tieši mazāk uz personāla vadības procesu izpēti un prasmju iegūšanu.

2.

Liebritānija,

University of Plymouth

Universitāte ir CIPD  (Chartered Institute of Personnel and Development) biedrs, kas ir viena no Eiropas prestižākajām personāla vadības asociācijām un organizācijām, kas sertificē personāla vadības speciālistus. Studiju ilgums ir 2 gadi. Iegūstamā izglītība ir Cilvēku resursu vadība. Studiju laikā tiek apgūti sekojošu studiju priekšmeti: “Cilvēku resursu vadība”, “Starptautiskā cilvēku resursu vadība”, “Organizācijas vadība”, “Pārmaiņu vadība”, “Aktualitātes un problēmas organizācijas vadībā”, “Līdztiesība un dažādība darba vidē”, “Sieviete biznesa vidē”. Salīdzinājumā ar citām līdzvērtīgām programmām ir redzams uzsvars tikai uz nozares studiju priekšmetiem, kas orientēti tikai uz cilvēku resursu vadības aspektiem.

3.

Vācija,

European University - European Business College Munich

Koledžas un bakalaura līmeņa izglītība. Studijas notiek 3 gadus. Iegūstamā izglītība ir Biznesa vadība ar specializāciju cilvēku resursu vadībā. Studiju laikā tiek apgūti sekojošu studiju priekšmeti: “Biznesa un finanšu novērtēšana” - , “Mārketings darbībā”, “Cilvēka un organizācijas mijiedarbība”, “Operacionālā vadība”, “Tirgus, cena un stratēģija”, “Personāla vadība”, “”Biznesa vides attīstība”, “Uzņēmējdarbības domāšanas vadība”, “Mārketinga pamati”, “Nodarbinātība un personāla attīstība”, “Datu analīzes metodes”, “Makroekonomika biznesā”, “Kreatīvi risinājumi biznesā”, “Pasaules un biznesa jaunākās koncepcijas”, “Vadība dinamiskā organizācijā”, “Darba tiesības”, “Nodarbinātība un darbinieku aizvietošanas vadība”, “Globālā talantu vadība”, “Stratēģiskā cilvēku resursu vadība”, “Uzņēmuma darbības uzlabošana”. Salīdzinājumā ar citām programmā uzsvars likts uz biznesa vadību un inovācijām.

Koledžas studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” un ārvalstu studiju programmu analīze parāda, ka Koledžas studiju kursu struktūra un raksturs atbilst starptautiskajiem standartiem un paredz plašu studiju priekšmetu apgūšanu. Studiju procesu raksturo 2 vai 3 gadu studiju ilgums, kur iegūstama ir pirmā līmeņa augstākā izglītība. Studiju laikā ir prakse un jāizstrādā kvalifikācijas darbs. Ir atšķirības kopējā kredītpunktu apjomā un atsevišķos gadījumos studiju ilgumā. Kopumā starptautiskajās programmās uzsvars tiek likts uz nozares studiju priekšmetiem, bet mazāk uz vispārējiem studiju priekšmetiem, kā arī vērojamas inovācijas jaunos studiju priekšmetos ar mērķi paplašināt zināšanas par mūsdienīgi biznesa vidi un vadību.

2016.gada 2.septembrī

APSTRIPRINĀTS

SIVA Koledžas Pētījumu un metodiskās padomes sēdē

2016.gada 2.septembrī prot. Nr.8-7/5

Koledžas vadītāja V.Ponciusa