soalan topikal dan jawapan tasawwur islam ting 4 & 5 · pdf file• bilangan nabi tidak...

of 126 /126

Upload: dangthien

Post on 30-Jan-2018

290 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000
Page 2: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

1

Prakata

Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan kekuatan yang

diberikanNya dapat saya menyiapkan buku soalan topikal dan jawapan Tasawwur Islam tingkatan 4 dan

5 ini dengan jayanya, walaupun saya terbelenggu dengan hambatan kerja-kerja yang semakin

menimbun. Tetapi demi untuk menambahkan khazanah ilmu dan memenuhi hasrat pelajar, saya

korbankan masa rehat untuk menyiapkan buku yang tidak seberapa ini.

Buku ini adalah lanjutan daripada buku nota lengkap tasawwur Islam ting 4 dan 5 yang telah

saya siapkan terdahulu. Kebanyakan soalan dan jawapan yang terdapat dalam buku ini adalah

berdasarkan kepada soalan-soalan sebenar SPM yang lepas-lepas. Disamping itu buku ini juga di susun

mengikut bab dan tajuk sepertimana yang terdapat dalam buku teks. Penyusunan mengikut bab dan

tajuk ini adalah untuk menyenangkan pelajar membuat ulangkaji bagi menghadapi peperiksaan.

Jawapan bagi setiap tajuk di sediakan sebagai rujukan kepada pelajar.

Harapan saya mudah-mudahan buku ini dapat membantu pelajar dalam memperolehi A+

Tasawwur Islam dalam SPM nanti, serta dapat meningkatkan kecemerlangan matapelajaran Tasawwur

Islam di sekolah anda.

Akhir sekali mudah-mudahan buku kecil yang tak seberapa ini boleh menjadi pemangkin kepada

kejayaan pelajar dalam menghadapi peperiksaan khasnya dan dalam kehidupan amnya. Amin

Sekian, Wasaalam.

Salam dari penyusun

Ustaz Safaee b. Zakaria

Tokburong.wordpress.com

15 Zulkaedah 1430 H / 3 Nov 2009

Page 3: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

2

TINGKATAN 4

BAB 1 ASAS PEMIKIRAN ISLAM

Pelajaran 1 Konsep Ketuhanan 5

Pelajaran 2 Konsep Kerasulan 8

Pelajaran 3 Konsep Insan 11

Pelajaran 4 Konsep Alam 14

Pelajaran 5 Tanggungjawab Memelihara dan Memulihara Alam 16

Pelajaran 6 Unit 1 dan 2 - Kedudukan Wahyu 19

Unit 3 - Kedudukan Akal 24

Unit 4 – Islam Agama Syumul 27

Pelajaran 7 Bimbingan Al-Quran 30

Pelajaran 8 Bimbingan Hadis 33

Pelajaran 9 Pengaruh Yang Merosakkan Pemikiran Muslim 35

BAB 2 CIRI PANDANGAN HIDUP MUSLIM

Pelajaran 10 Rabaniyyah 44 Pelajaran 11 Syumuliyyah 45 Pelajaran 12 Waqiiyyah 47 Pelajaran 13 Alamiyyah 49 Pelajaran 14 Murunah 50 BAB 3 INSTITUSI ISLAM Pelajaran 15 Sistem Pemerintahan Islam Unit 1 – Negara Islam 52 Unit 2 – Khalifah 56 Unit 3 – Rakyat 59 Pelajaran 16 Sistem kehakiman Islam 61 Pelajaran 17 Sistem Sosial Islam 66

Page 4: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

3

TINGKATAN 5

BAB1 EKONOMI ISLAM

PELAJARAN 1 – ISLAM DAN HARTA Unit 1 Harta amanah Allah 71

Unit 2 Memperoleh dan membelanjakan

harta 75 PELAJARAN 2 – ISLAM DAN HAK MILIK Unit 1 Islam mengiktiraf hak milik 82

Unit 2 Larangan mencerobohi harta 85

PELAJARAN 3 – ISLAM DAN PEKERJAAN Unit 1 Galakkan bekerja 87

Unit 2 Bekerja kerana Allah 92

PELAJARAN 4 - FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Unit 1 Pengertian dan sistem muamalah Islam 94

Unit 2 Kepentingan Muamalah Islam 97

Unit 3 Jenis-jenis muamalah 99

BAB 2 FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM

PELAJARAN 5 – PERUNDANGAN ISLAM Unit 1 Pengertian perundangan Islam Dan falsafah 101

Unit 2 Pengertian qadha, fikah, Ijtihad dan fatwa 105

Unit 3 Matlamat perundangan Islam 110

Unit 4 Pengertian hukum harus, wajib Haram, sunat dan makruh 116

PELAJARAN 6 – FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 1 Pengertian ibadat 119

Unit 2 konsep dan falsafah ibadat 123

Unit 3 Munakahat 125

Unit 4 falsafah jenayah 130

Page 5: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

4

BAB 3 PENYELESAIAN MASALAH PELAJARAN 7 – Asas dan pertimbangan penyelesaian Masalah menurut Islam 134 PELAJARAN 8 - Cara penyelesaian masalah 136 PELAJARAN 9 - Isu masalah dan cara penyelesaian Menurut Islam 140 PELAJARAN 10 – Kelebihan penyelesaian masalah Menurut Islam 147

Page 6: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

5

BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM

Soalan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan tuhan

2. Mengapa manusia memerlukan tuhan dalam kehidupan mereka

3. Nyatakan pengertian uluhiyyah

4. Jelaskan tiga konsep Uluhiyyah

5. Nyatakan pengertian Rububiyyah

6. Huraikan tiga konsep Rububiyyah

7. Jelaskan dua perbezaan antara tauhid Rububiyyah dengan tauhid Uluhiyyah

8. Nyatakan Pengertian Asma’ wasifat

9. Senaraikan tiga contoh nama-nama Allah SWT yang mulia.

10. Apakah yang dimaksudkan dengan fitrah beragama

11. Berikan bukti bahawa mengamalkan agama merupakan fitrah semulajadi manusia

12. Huraikan dua peranan agama dalam membina tamadun yang cemerlang

13. Jelaskan tiga ciri orang yang beragama

14. Nyatakan dengan memberi contoh cara manusia mencintai Allah SWT

Jawapan

1. Maksud tuhan ialah :

• Allah yang mempunyai kuasa mutlak yang Maha Sempurna, tiada cacat celanya dan dapat di

akui sebagai pencipta, pentadbir dan pemilik alam ini. Tiada kuasa lain yang dapat menyamai

dan menandingi kuasa Allah SWT

2. Manusia memerlukan tuhan dalam kehidupan mereka kerana:

• Fitrah semulajadi manusia yang mempunyai kepercayaan kepada suatu kuasa yang Maha

Agung

• Hanya kepercayaan kepada Tuhan dapat menjadikan kehidupan manusia lebih sempurna dan

selamat.

• Kepercayaan kepada Tuhan menyebabkan manusia sentiasa menjauhkan diri daripada

perkara-perkara negatif dalam kehidupan.

PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN

Page 7: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

6

3. Pengertian uluhiyyah ialah :

Uluhiyyah ialah mengakui Allah SWT yang Maha Esa yang layak disembah, dipatuhi dan ditaati

secara mutlak.

4. Konsep Uluhiyyah

• Mengakui hanya Allah SWT yang layak disembah dan ditaati

• Paksi utamanya ialah kalimah syahadah

• Orang yang tidak beriman dengan tauhid uluhiyyah dianggap sesat

5. Pengertian Rububiyyah

Rububiyyah ialah keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT memiliki, mentadbir dan

mencipta seluruh alam.

6. Konsep Rububiyyah

• Allah SWT adalah pencipta, pemilik dan pentadbir alam.

• Kekuasaan Allah SWT meliputi langit dan bumi

• Allah SWT berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya

7. Perbezaan antara tauhid Rububiyyah dengan tauhid uluhiyyah

Tauhid Rububiyyah Tauhid Uluhiyyah

• Keyakinan dalam hati secara mutlak Allah

SWT sebagai pentadbir alam

• Keyakinan dalam hati bahawa Allah SWT

yang Maha Esa yang layak disembah dan

dipatuhi

• Diimani / dipercayai oleh semua manusia • Diimani / dipercayai oleh orang Islam

sahaja

8. Pengertian Asma’ wasifat ialah :

• Allah SWT mempunyai nama-nama yang indah dan memiliki sifat-sifat yang mulia

9. Contoh nama-nama Allah SWT yang mulia.

• Al-Hakim

• Al-Khabir

• Al-Azim

• Al-Ghafur

• Al-Alim

10. Maksud fitrah beragama ialah :

• Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah SWT.

11. Bukti bahawa mengamalkan agama merupakan fitrah semulajadi manusia :

• Manusia terdorong memohon kepada sesuatu yang dipercayai mempunyai kuasa ghaib yang

boleh membantu melindungi dan menunaikan sesuatu hajat mereka. Contohnya masyarakat

primatif memuja sungai, semangat dan sebagainya.

• Secara fitrah manusia mengakui kewujudan sesuatu yang berkuasa dan berusaha mencarinya.

Contohnya usaha Nabi Ibrahim mencari-cari tuhan yang sebenar untuk di sembah.

• Manusia akan kembali mengingati tuhan apabila di timpa bencana dan musibah untuk

Page 8: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

7

memohon pertolongan. Kerana mereka yakin hanya kuasa ghaib sahaja yang mampu

menolong mereka, iaitu tuhan.

12 Peranan agama dalam membina tamadun yang cemerlang :

• Islam menghendaki umatnya berfikir secara kreatif dan inovatif

• Islam mewajibkan umatnya menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan

• Islam mengatur peradaban dan akhlak yang terpuji untuk memastikan manusia dapat hidup

dengan aman dan bahagia di dunia dan akhirat

• Menuntut penganutnya beramal dan berusaha untuk memajukan diri, bangsa dan negara

13 Ciri orang yang beragama :

• Sentiasa reda dengan ketentuan Allah SWT

• Bersyukur dengan nikmat yang dimiliki dengan cara memanfaatkan kejalan Allah SWT

• Melakukan sesuatu pekerjaan dengan ikhlas kerana Allah SWT

• Memiliki jiwa yang mantap dan teguh atas prinsip kebenaran

• Memiliki kesempurnaan akhlak, menghormati rakan, jiran dan tidak mencintai dunia

14 Cara manusia mencintai Allah SWT

• Mematuhi perintahNya, contohnya menunaikan solat lima waktu

• Menjauhi laranganNya, contohnya menjauhi daripada zina

• Sentiasa mengingatiNya, contohnya berdoa dan sentiasa bertahmid

• Bertawakal kepada Allah SWT dan tidak hanya berserah kepadaNya contohnya sentiasa

berdoa dan berusaha

• Redha dengan ketentuanNya; contohnya sentiasa sabar dengan musibah yang menimpa

• Bersyukur atas nikmat kurniaanNya; contohnya melakukan syujud syukur apabila mendapat

nikmat daripada Allah SWT

• Melakukan amalan kebajikan; contohnya bersedekah kepada fakir miskin

Soalan 1. Nyatakan maksud nabi.

2. Nyatakan pengertian rasul.

3. Jelaskan maksud rasul Ulul Azmi

4. Berikan dua sebab gelaran Ulul Azmi diberikan kepada rasul-rasul tertentu.

5. Huraikan dua perbezaan antara nabi dan rasul

6. Terangkan tiga peranan rasul

7. Jelaskan cara anda beradab kepada rasul

8. Jelaskan sifat wajib, mustahil dan harus bagi rasul

PELAJARAN 2 : KONSEP KERASULAN

Page 9: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

8

9. Antara keistimewaan para rasul ialah maksum dan mukjizat, berikan pengertian perkara-perkara

tersebut

10. Huraikan peranan mukjizat kepada para rasul

11. Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia ialah irhas, karamah, maunah istidraj dan sihir.

Berikan maksud perkara-perkara tersebut.

12. Jelaskan tiga sebab nabi Muhammad s.a.w. dipilih sebagai rasul terakhir.

Jawapan

1. 1Maksud nabi

Nabi ialah manusia lelaki pilihan Allah SWT yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak wajib

menyampaikannya kepada orang lain.

2. 2Pengertian rasul.

Rasul ialah manusia lelaki pilihan Allah SWT yang diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib

menyampaikannya kepada orang lain.

3. 3Maksud rasul Ulul Azmi

Gelaran yang diberikan kepada rasul yang memiliki kesabaran yang amat tinggi dalam menghadapi

cabaran semasa berdakwah.

4. 4Sebab diberi gelaran Ulul Azmi

• Mendapat pengiktirafan Allah SWT diatas usaha dakwah yang telah dijalankan

• Memiliki kesabaran yang tinggi semasa berdakwah

• Sentiasa memohon kepada Allah SWT supaya kaum mereka tidak diturunkan azab

• Sentiasa berdoa kepada Allah SWT supaya memberi hidayah kepada kaum mereka

• Memiliki keazaman yang tinggi semasa berdakwah

5. Perbezaan antara nabi dan rasul

Nabi Rasul

• Wahyu untuk dirinya sahaja dan tidak wajib

disampaikan kepada orang lain.

• Wajib menyampaikan wahyu kepada orang

lain

• Kitab tidak diturunkan kepada para nabi • Menerima kitab dan sufuf

• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25

orang rasul

• Jumlah nabi 124,000 orang • Jumlah rasul 313 orang

6. 6Peranan rasul

• Membimbing manusia ke jalan yang benar

• Menyeru manusia supaya menyembah Allah SWT

• Menerangkan kepada manusia tentang perkara-perkara ghaib

• Menyampaikan berita gembira dan berita buruk sebagai peringatan kepada manusia

• Menyampaikan segala perintah Allah SWT

• Mengajar manusia cara beribadat yang betul

• Menunjukkan akhlak yang mulia

Page 10: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

9

7. 7Cara anda beradab kepada rasul ialah :

• Sentiasa berselawat kepada rasul

• Beriman dengan ajaran yang dibawa oleh rasul

• Mengasihi dan mencintai mereka melebihi mahkluk lain

• Mengamalkan sunnah rasul dalam kehidupan

• Mentaati ajaran yang disampaikan oleh para rasul dengan hati yang ikhlas

8. 8Sifat wajib, mustahil dan harus bagi rasul ialah Sifat Wajib

• As-Sidq (benar)

• Al-Amanah (Jujur)

• At-Tabligh (Menyampaikan)

• Al-Fatanah (Bijaksana)

Sifat Mustahil

• Al-Kizb (Pendusta)

• Al-Khiyanah (Pecah Amanah)

• Al-Kitman (Menyembunyikan)

• Al-Baladah (Bodoh)

Sifat Harus

• Bersifat seperti manusia biasa yang tidak menjejaskan martabat sebagai utusan Allah SWT.

9. Pengertian maksum dan mukjizat ialah : maksum

• Maksum bermaksud rasul-rasul terpelihara daripada melakukan perkara kejahatan, dosa dan

perkara kurang sopan yang boleh merosakkan kehormatannya. Rasul juga terpelihara daripada

perkara cacat yang mengurangkan kemuliaan seseorang seperti buta, tuli, bisu, gila atau lain-

lain penyakit yang boleh merosakkan darjat kemuliaan seorang rasul Mukjizat

• Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul untuk

membuktikan kebenaran, kenabian dan kerasulan serta melemahkan musuh-musuh mereka

contohnya Keluar air dari celah Nabi Muhammad.

10. Peranan mukjizat kepada para rasul

• Membuktikan kebenaran para nabi dan rasul

• Mengukuhkan keyakinan orang ramai

• Membantu nabi dan rasul menjalankan tugas

• Menunjukkan kekuasaan Allah SWT

11. Maksud irhas, karamah, maunah istidraj dan sihir. Irhas

• Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah SWT sebagai

rasul. Contohnya Nabi Isa boleh bercakap semasa masih bayi

Karamah

• Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa yang tinggi darjatnya disisi Allah SWT

Contohnya Maryam ( ibu Nabi Isa ) dianugerahi hidangan dari langit ketika beribadat

Page 11: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

10

Maunah

• Perkara luar biasa yang berlaku kepada Umat Islam tanpa diusahakan untuk dipelajarinya.

Perkara tersebut berlaku hanya sekali sahaja. Contohnya seseorang yang terlibat dalam

kemalangan yang dahsyat, tetapi beliau tidak mengalami kecederaan yang teruk

Istidraj

• Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat atau derhaka kepada Allah SWT

untuk menyesatkannya lagi. Contohnya Qarun yang beroleh kekayaan yang luar biasa telah

beransur-ansur menjadi sombong dan kufur

Sihir

• Perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang dengan bantuan daripada syaitan dan boleh

dipelajari. Contohnya seseorang yang kebal dan tidak lut oleh sebarang senjata.

Soalan

1 Berikan pengertian insan

2 Nyatakan proses kejadian insan menurut Islam

3 Jelaskan dua tanggungjawab insan terhadap Allah SWT

4 Huraikan sebab manusia perlu memikul tanggungjawab tersebut

5 Senaraikan tiga keistimewaan insan berbanding makhluk yang lain

6 Nyatakan dua amalan yang boleh dilakukan oleh manusia bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan

di akhirat.

7 Nyatakan perbezaan utama antara manusia dengan haiwan.

8 Jelaskan tiga kebaikan memerhati dan memikir kejadian manusia.

9 Huraikan peranan manusia terhadap alam

10 Terangkan akibat mengabaikan tanggungjawab sebagai insan

PELAJARAN 3 : KONSEP INSAN

Page 12: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

11

Jawapan

1 Pengertian insan

• Insan ialah makhluk istimewa yang boleh berfikir, menerima ilmu dan berkehendak.

2 Proses kejadian insan menurut Islam

• Pati berasal daripada tanah (Nutfah ) ( Air mani )

• Percampuran benih lelaki dan perempuan )(Ovum + Sperma )

• Darah beku( Alaqah) ( Zigot)

• Seketul tulang (Mudghah )( Embrio)

• Tulang dibaluti dengan daging( Fetus )

• Ditiupkan roh

• Dilahirkan sebagai manusia

3 Tanggungjawab insan terhadap Allah SWT

• Mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya

• Bersyukur dengan nikmat Allah SWT dan menggunakannya dengan baik

• Sentiasa mengingati Allah SWT melalui amalan zikir

4 Sebab manusia perlu memikul tanggungjawab tersebut :

• Manusia memiliki akal fikiran yang sempurna

• Manusia memiliki fizikal yang sempurna dan menarik

• Manusia telah dilantik sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi

• Rasul dilantik daripada kalangan manusia

• Manusia mahkluk yang berbudaya dan bertamadun

5 Keistimewaan insan berbanding makhluk yang lain

• Memiliki akal fikiran sedangkan makhluk lain tidak mempunyai akal fikiran

• Dilantik menjadi khalifah Allah di muka bumi

• Setiap amalan akan mendapat ganjaran daripada Allah sedangkan makhluk lain, amalannya

tidak dikira oleh Allah SWT

• Rasul dilantik dari kalangan manusia

• Mempunyai fizikal yang sempurna

• Dijadikan daripada unsur-unsur jasmani dan rohani

• Berbudaya dan bertamadun

6 Amalan yang boleh dilakukan oleh manusia bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat

• Menunaikan solat fardu

• Menjauhi perkara maksiat

• Mentaati setiap perintah Allah

• Menjalinkan hubungan dengan semua makhluk Allah

Page 13: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

12

7 • Perbezaan utama antara manusia dengan haiwan ialah manusia memiliki akal fikiran

sedangkan haiwan tiada akal.

8 Kebaikan memerhati dan memikir kejadian manusia

• Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT

• Dapat menyedari kelemahan diri manusia dalam semua bidang

• Dapat mengakui keagungan dan kekuasaan Allah SWT yang Maha Agung

9 Peranan manusia terhadap alam

• Mengurus alam secara bijaksana

• Memelihara dan memulihara alam dengan sempurna

• Mengkaji dan menyelidiki khazanah alam untuk kegunaan manusia

• Memaju dan memakmurkan alam dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT

10 Akibat mengabaikan tanggungjawab sebagai insan

• Berlaku kerosakan di muka bumi seperti banjir dan sebagainya

• Manusia akan melakukan perkara syirik kepada Allah SWT

• Manusia menjadi sesat dari kebenaran

• Mendapat kemurkaan daripada Allah SWT

Soalan

1. Berikan maksud alam.

2. Nyatakan jenis-jenis alam.

3. Terangkan perbezaan antara alam ghaib dan alam musyahadah

4. Alam merupakan bukti kekuasaan Allah. Buktikan

5. Jelaskan cara meningkatkan keimanan dengan melihat alam ini

6. Syurga dan neraka merupakan sebahagian daripada alam ghaib. Bagaimanakah cara untuk

menanam keimanan kepada syurga dan neraka di dalam diri pelajar?.

7. Mengapakah Allah merahsiakan alam ghaib daripada penglihatan manusia

8. Setiap muslim wajib beriman dengan perkara ghaib. Jelaskan kesan beriman dengan perkara ghaib

9. Jelaskan alam ghain yang dilalui oleh setiap manusia

10. Akal tanpa wahyu tidak akan dapat memikirkan perkara ghaib. Berikan hujah untuk menyokong

pernyataan di atas.

PELAJARAN 4 : KONSEP ALAM

Page 14: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

13

Jawapan

1. Maksud alam.

• Alam ialah makhluk ciptaan Allah SWT

2. Jenis-jenis alam.

• Alam terbahagi kepada dua iaitu

1. Alam musyahadah ialah alam yang dapat dilihat dan ditanggapi oleh pancaindera

manusiacontohnya haiwan, tumbuhan sungai dan sebagainya

2. Alam Ghaib iaitu alam yang tidak dapat ditanggapi dan dilihat oleh pancaindera manusia,

contohnya syurga, neraka, dosa, pahala dan sebagainya.

3. Perbezaan antara alam ghaib dan alam musyahadah

Alam Ghaib Alam Musyahadah

• Pancaindera manusia tidak mampu

memikir dan menanggapi alam ghaib

• Dapat ditanggapi oleh pancaindera

• Untuk menguji keimanan manusia • Boleh dimanfaatkan manusia untuk

membina tamadun

• Akal tidak mampu memikirkan hakikat

sebenar alam ghaib

• Akal mampu mentafsir, mengkaji dan

menyelidik.

• Manusia yang telah mati berada di alam

ghaib

• Manusia yang hidup dapat menyaksikan

alam musyahadah.

• Kenikmatan yang dikecapi kekal buat

selama-lamanya

• Kenikmatan yang diperolehi tidak kekal

4. Bukti alam merupakan tanda kekuasaan Allah. :

• Keunikkan alam ini menunjukkan kekuasaan penciptaannya.

• Kesempurnaan Alam ini melambangkan kesempurnaan Allah SWT.

• Tiada sebarang mahkluk pun yang dapat menandingi kekuasaan dan ciptaan Allah SWT.

5. Cara meningkatkan keimanan dengan melihat alam ini:

• Menyakini bahawa semua yang ada dalam alam ini adalah milik Allah SWT

• Menyakini alam ini adalah sementara dan akan musnah.

• Menyakini bahawa penciptaan alam ini tidaklah sia-sia

6. Cara menanam keimanan kepada syurga dan neraka

• Sentiasa mengikuti ceramah tentang nikmat syurga dan azab neraka.

• Memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak sejak daripada kecil.

• Ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi tingkah laku anak-anak daripada pengaruh negetif.

• Memantau pergaulan anak-anak dan rakan sebaya agar terkawal.

7. Sebab Allah merahsiakan alam ghaib daripada penglihatan manusia :

• Menunjukkan kekuasaan Allah SWT.

• Menguji keimanan manusia kepada perkara ghaib

• Meningkatkan ilmu pengetahuan manusia

• Menilai sejauh mana ketaatan manusia kepada perintah Allah SWT.

• Mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Page 15: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

14

8. Kesan beriman dengan perkara ghaib :

• Menjadikan manusia taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah SWT.

• Menjadikan manusia takut melakukan maksiat dan kemungkaran kerana menyedari bahawa

malaikat sentiasa memerhati perbuatan mereka

• Menjadikan manusia sentiasa melakukan ibadat kepada Allah SWT.

• Menjadikan manusia melakukan sesuatu ikhlas kerana Allah SWT.

• Menjadikan manusia sentiasa istiqamah dalam melakukan pekerjaan.

• Menjadikan manusia mempunyai motivasi yang tinggi dalam kehidupan seharian.

9. Alam ghaib yang dilalui oleh setiap manusia :

• Alam roh

• Mati

• Alam kubur

• Kiamat

• Hari Kebangkitan

• Padang masyhar

• Hisab

• Mizan

• Titian sirat

• Syurga atau neraka

10. Hujah akal tanpa wahyu tidak dapat memikirkan perkara ghaib

• Akal manusia terbatas dan hanya boleh memikirkan perkara yang nyata sahaja

• Akal sering berubah-ubah mengikut perubahan manusia

• Akal mudah dipengaruhi oleh nafsu dan keadaan semasa

• Kebenaran wahyu adalah mutlak dan tidak berubah sehingga ke hari kiamat

Soalan

1. Terangkan langkah-langkah yang boleh anda lakukan untuk memelihara alam sekitar.

2. Nyatakan cara memelihara alam musyahadah

3. Terangkan dua cara pemuliharaan Alam sekitar

4. Senaraikan bentuk pencemaran alam sekitar.

5. Huraikan punca berlakunya kerosakan kepada alam

6. Cadangkan tiga cara untuk mengatasi masalah pencemaran alam

7. Apakah yang akan berlaku jika manusia tidak memelihara alam

PELAJARAN 5 : TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA

ALAM

Page 16: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

15

8. Jelaskan faedah yang akan diperoleh oleh generasi yang akan datang jika pengekalan keindahan

alam diteruskan?.

9. Anda terserempak dengan aktiviti pembuangan sisa toksik ke dalam sungai oleh pihak yang tidak

bertanggungjawab. Apakah tindakan yang anda lakukan.

10. Senaraikan sumbangan alam kepada kehidupan manusia.

Jawapan

1. Langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memelihara alam sekitar.

• Menjaga kebersihan alam sekitar

• membuang sampah di tempat yang dikhaskan

• Membakar sampah di tempat yang disediakan.

• Membantu program keceriaan sekolah.

2. Cara memelihara alam musyahadah

• Mengawal penebangan hutan

• merancang kawasan pembangunan

• Memelihara keindahan sungai

• Mengawal pencemaran udara

• Mengekalkan habitat flora dan fauna

• Mengawal penggunaan bahan galian

• Menjaga kebersihan alam ini

• Gotong royong / kempen

• Penguatkuasaan undang-undang alam sekitar

3. Cara pemuliharaan alam musyahadah

• Menanam semula pokok-pokok yang telah ditebang

• Menimbus kawasan lombong yang telah ditinggalkan / tebus guna semula

• Menguatkuasakan larangan aktiviti memburu /bunuh binatang liar

• Membersihkan sungai / mencantikkannya

• Menguatkuasakan undang-undang alam sekitar

• Melakukan kitar semula keatas barangan terpakai

4. Bentuk pencemaran alam sekitar

• Pencemaran udara seperti perlepasan asap oleh kenderaan

• pencemaran air seperti pembuangan sisa toksid ke dalam sungai

• pencemaran bunyi seperti bunyi bising yang keterlaluan

5. Punca berlakunya kerosakan alam

• Kerakusan nafsu manusia bagi mendapatkan keuntungan dengan cepat seperti menebang

hutan untuk pembalakan dengan sewenang-wenangnya.

• Kejahilan manusia tentang pentingnya menjaga khazanah alam.

• Wujudnya perindustrian yang tidak terkawal yang melepaskan asap dan bahan toksid tanpa

dirawat dengan sewenang-wenangnya.

• Pembangunan yang tidak terancang dan terkawal

• Pembukaan kawasan penempatan dan pembandaran yang tidak terkawal

Page 17: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

16

6. Cara mengatasi masalah pencemaran alam

• Memberi kesedaran tentang kepentingan menjaga alam

• Mengedarkan risalah tentang keburukan pencemaran alam sekitar

• Menguatkuasakan undang-undang alam sekitar

• Mengenakan hukuman yang berat kepada pencemar alam

• Mendedahkan kegiatan pencemaran kepada umum

7. Perkara yang akan berlaku jika manusia tidak memelihara alam

• Boleh menyebabkan berlakunya bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh

• Keindahan dan habitat semulajadi tumbuhan dan haiwan akan musnah

• Akan dilaknat oleh Allah SWT kerana orang yang merosakkan alam adalah termasuk dalam

golongan yang kufur dengan nikmat Allah SWT.

• Kehidupan manusia menjadi tidak selesa dan terancam

• Sumber makanan dan haiwan akan pupus.

8. Faedah yang akan diperoleh oleh generasi yang akan datang jika pengekalan keindahan alam diteruskan

• Dapat mengawal suhu dan cuaca bumi

• Dapat mengawal bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh

• Dapat mengelakkan pupusnya habitat tumbuhan dan haiwan yang tertentu

• Dapat mengekalkan keindahan alam sekitar

• Dapat menjadikan hidup manusia lebih tenteram dan nyaman

9. Tindakan yang boleh saya lakukan jika terserempak dengan aktiviti pembuangan sisa toksik ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.:

• Melapurkan perbuatan tersebut kepada pihak berkuasa

• Melarang orang yang melakukan perbuatan tersebut daripada meneruskan perbuatannya

• Menasihati orang tersebut agar tidak membuang sisa toksid ke dalam sungai

10. Sumbangan Alam kepada kehidupan manusia :

• Menyediakan keperluan makanan dan minuman

• Mengekalkan sistem semulajadi seperti kawasan tadahan hujan

• Memudahkan pergerakan manusia

• Menstabilkan cuaca dan iklim bumi

• Mengawal pencemaran udara melalui proses fotosentisis dan pemelwapan udara

Page 18: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

17

Soalan

1. Berikan pengertian wahyu dari segi bahasa dan istilah.

2. Jelaskan ciri-ciri wahyu.

3. Nyatakan perbezaan di antara wahyu dan akal.

4. Terangkan keperluan wahyu kepada manusia.

5. Terangkan kesan jika undang-undang tidak bersumberkan wahyu

6. Mengapakah wahyu tidak boleh dipinda.

7. Bagaimana cara bersyukur kerana dikurniakan wahyu.

8. Terangkan cara wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW

9. Jelaskan cara-cara untuk menjadi orang yang bertakwa

10. Berikan dua contoh hubungan manusia dengan Allah SWT

11. Berikan dua contoh hubungan manusia sesama manusia

12. Fahaman anti hadis boleh mengugat kesucian agama Islam Berikan dua hujah anda

13. Islam membahagikan ilmu kepada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah.

Nyatakan maksud kedua-dua ilmu tersebut

14. Nyatakan empat faedah anda mempelajari ilmu fardu kifayah

Jawapan

1. Pengertian wahyu dari segi bahasa dan istilah.

• Bahasa: Isyarat, ilham, panduan, nasihat yang disampaikan ke dalam hati manusia.

• Istilah : Kalam Allah / sesuatu yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul melalui Malaikat

Jibril mengenai syariat Allah untuk menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan

akhirat.

2. Ciri-ciri wahyu.

• wahyu hanya disampaikan kepada Nabi dan Rasul

• kebenaran wahyu bersifat mutlak

• hukum wahyu kekal / tidak boleh dipinda

PELAJARAN 6 : KEDUDUKAN WAHYU DAN AKAL UNIT 1 WAHYU

Page 19: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

18

• wahyu tidak diturunkan lagi selepas wafatnya Rasulullah

• wahyu mengandungi undang-undang Allah / syariat

• wahyu menerangkan perkara sam’iyat / perkara ghaib

3. Perbezaan di antara wahyu dan akal:

Wahyu Akal

1. wahyu tidak boleh diubah / dipinda akal boleh berubah ubah

2. wahyu adalah kekal akal bersifat sementara.

3. wahyu menerangkan perkara

sam’iyat/perkara ghaib

akal memikirkan perkara yang zahir sahaja

4. wahyu hanya diturunkan kepada Nabi dan

Rasul

dimiliki oleh semua manusia

5. wahyu merupakan kalam Allah hasil pemikiran manusia.

6. wahyu merupakan kebenaran yang mutlak terdedah kepada salah dan silap

7. wahyu diperlukan untuk membimbing akal akal hanya untuk memahami wahyu.

8. wahyu telah terhenti penurunannya akal terus berkembang . 4. Keperluan wahyu kepada manusia ialah:

• wahyu membetulkan aqidah manusia dan membawa manusia ke jalan yang benar

• wahyu membetulkan ajaran agama atau syariat yang telah diselewengkan oleh penganut

agama yang terdahulu .

• wahyu menerangkan cara-cara melaksanakan ibadat dengan betul.

• wahyu mendidik akhlak manusia dengan akhlak yang mulia

• wahyu mendorong, membimbing akal membina tamadun manusia yang berlandaskan ajaran

agama

• wahyu memandu manusia berfikiran rasional

5. Kesan jika undang-undang tidak bersumberkan wahyu

• keadilan tidak terjamin yang menyebabkan berlakunya kezaliman dan pergaduhan dalam

masyarakat.

• menyalahi dan bercanggah dengan fitrah semulajadi manusia

• mudah berlakunya penyelewengan dan terpesong dalam perlaksanaannya

• sentiasa berlaku perubahan dalam undang-undangtersebut mengikut perubahan manusia

6. Wahyu tidak boleh di pinda kerana:

• kebenaran wahyu bersifat mutlak

• wahyu lengkap dan sempurna merangkumi semua aspek kehidupan

• ajaran wahyu sesuai diamalkan pada setiap keadaan, zaman dan tempat

• ajaran wahyu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia

7. Cara bersyukur kerana dikurniakan wahyu.

• mengamalkan syariat wahyu dalam kehidupan seharian

• meninggalkan segala larangan wahyu.

• mendalami dan mengkaji kebenaran wahyu

8. Cara wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW

• Rasulullah SAW mendengar seperti deringan loceng yang kuat

• Malaikat Jibril datang menyerupai manusia dan mengajar rasulullah

• Allah SWT berkata-kata dengan Rasulullah SAW seperti dalam peristiwa Isra' dan Mikraj

Page 20: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

19

9. Cara-cara untuk menjadi orang yang bertakwa

• Sentiasa taat pada AllahSWT dalam segenap urusan kehidupan seharian

• Sentiasa membanyakkan zikir dengan melaksanakan ibadat sunat seperti membaca al-Quran

• Sentiasa menyempurnakan ibadat fardu seperti solat 5 waktu

• Sentiasa memahami dan mengamalkan ajaran al- Quran dalam kehidupan

10. Contoh hubungan manusia dengan Allah SWT melalui

• Ibadat solat

• Ibadat Puasa

• Ibadat Haji

11. Contoh hubungan manusia dengan sesama manusia

• Sistem munakahat seperti nikah kahwin

• Sistem muamalat seperti jual beli

• Sistem munakahat seperti perkahwinan

12. Hujah fahaman anti hadis boleh mengugat kesucian agama Islam kerana

• Akan menyebabkan hilangnya rasa hormat terhadap Rasulullah SAW

• Akan menyebabkan umat Islam berpecah belah kerana perbezaan pendapat

• Umat Islam tidak dapat memahami ajaran al-Quran dengan terperinci

• Penolakan hadis membawa kepada penolakan al-Quran.

• Boleh membawa kepada ajaran sesat dan penyelewengan serta merosak akidah dan murtad

13. Maksud ilmu fardu ain dan fardu kifayah Ilmu Fardu Ain

• Ilmu yang berkaitan dengan amalan yang wajib diketahui dan diamalkan oleh umat Islam

• Ilmu yang berkaitan dengan Syariah, Akidah dan Akhlak Contoh: ilmu tajwid, ilmu solat, ilmu

zakat

• Ilmu yang berkaitan dengan amalan wajib atau syarak contoh ilmu akidah dan syariah

Ilmu Fardu kifayah

• Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam, tetapi jika sudah ada sebahagian daripada

umat Islam mempelajari ilmu tersebut, maka orang lain terlepas daripada kewajipan tersebut

contohnya ilmu perubatan, pertanian dan sebagainya

14. Empat faedah anda mempelajari ilmu fardu kifayah

• Meluaskan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, kedoktoran dan

sebagainya

• Memajukan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan yang berguna

• Memberi sumbangan, khidmat, idea, tenaga atau ilmu kepada kemajuan negara seperti

bertugas sebagai jurutera dan sebagainya

• Meningkatkan imej diri kerana dapat menyumbangkan idea dan tenaga dalam membangunkan

negara

• Memupuk sifat positif dalam diri seperti berakhlak mulia dan bantu membantu

• Mendapat keberkatan Allah SWT kerana telah melaksanakan perintah Allah SWT

• Mendekatkan diri serta dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT

Page 21: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

20

Soalan

1. Berikan pengertian akal

2. Jelaskan ciri akal.

3. Terangkan peranan akal kepada manusia

4. Berikan contoh perkara yang tidak mampu difikirkan oleh akal.

5. Jelaskan hujah yang menunjukkan bahawa penggunaan akal semata-mata tidak mampu

menyelesaikan masalah manusia tanpa bimbingan wahyu.

6. Nyatakan persoalan yang tidak mampu difikirkan oleh manusia tanpa wahyu.

7. Huraikan bagaimana proses pemikiran dikawal supaya berlandaskan al-Quran.

8. Huraikan fungsi akal dalam mengenal tuhan.

9. Terangkan peranan akal dalam membentuk umat berkualiti.

10. Nyatakan fungsi akal dalam membangunkan tamadun manusia yang diredai Allah SWT

11. Mengapakah penggunaan akal semata-mata tidak dapat menjamin kebahagian hidup manusia?

12. Bagaimanakah gabungan akal, roh dan jasad dapat membentuk manusia sempurna menurut

Islam.

13. Nyatakan sebab-sebab Allah menurunkan wahyu kepada manusia, sedangkan mereka telah

dianugerahkan akal.

14. Nyatakan cara mensyukuri nikmat kurniaan akal kepada manusia

15. Senaraikan tiga amalan yang boleh merosakkan akal

16. Bagaimanakah al-Quran dan al-Hadis membimbing akal.

17. Nyatakan amalan lain yang merosakkan akal selain daripada meminum arak

18. Nyatakan dua cara bersyukur dengan anugerah akal.

PELAJARAN 6 : KEDUDUKAN WAHYU DAN AKAL UNIT 2 AKAL

Page 22: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

21

Jawapan

1. Pengertian akal ialah:

• anugerah Allah SWT kepada manusia untuk berfikir .

• alat atau proses berfikir manusia yang dapat membezakan baik dan buruk

2. Ciri-ciri akal.

• Di anugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia

• sentiasa berkembang dan berubah atau sentiasa menerima perubahan.

• Akal tidak mampu memikirkan perkara-perkara ghaib.

• terdedah kepada kesilapan kerana mempunyai banyak kekurangan

3. Peranan akal kepada manusia

• akal dapat membezakan baik dan buruk sesuatu perkara

• dengan akal manusia dapat mengenal dan menyakini kewujudan Allah SWT dan RasulNya.

• akal dapat memandu manusia mengamalkan perintah Allah SWT dan RasulNya

• akal meletakkan manusia di tahap yang mulia.

• akal membolehkan manusia membina tamadun berteraskan wahyu

• akal membimbing manusia menjalani kehidupan yang diredai Allah SWT.

• penggunaan akal yang sempurna mampu menyelesaikan masalah dengan baik.

4. Contoh perkara yang tidak mampu difikirkan oleh akal.

• perkara ghaib ( malaikat / Jin )

• perkara sam'iyat ( pahala dan dosa/ syurga dan neraka )

• hukum agama

• cara beribadah

• rezeki, ajal dan jodoh

• zat dan sifat Allah.

• Hakikat kejadian alam

5. Hujah yang menunjukkan bahawa penggunaan akal semata-mata tidak mampu menyelesaikan masalah manusia tanpa bimbingan wahyu adalah seperti berikut.

• kebenaran akal bersifat relatif dan berubah

• akal mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu

• akal terdedah kepada kesilapan

• Akal hanya dapat memikirkan perkara nyata sahaja

6. Persoalan yang tidak mampu difikirkan oleh manusia tanpa wahyu.

• perkara-perkara samiyat dan ghaibiyat seperti syurga, neraka, dosa dan sebagainya

• cara melaksanakan ibadat

• hakikat sifat dan zat Allah SWT yang sebenar.

7. Cara proses pemikiran dikawal supaya berlandaskan al-Quran ialah.

• hendaklah sentiasa berfikir secara rasional

• sentiasa memelihara kewarasan akal

• berfikir perkara-perkara yang memberi faedah sahaja

• mengawal proses pemikiran daripada dipengaruhi oleh hawa nafsu dan unsur-unsur negatif

Page 23: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

22

8. Fungsi akal dalam mengenal Tuhan.

• memahami dan mempelajari wahyu Allah SWT

• berfikir mengenai kebesaran Allah SWT dalam kejadian alam / hakikat kejadian manusia .

• berfikir tentang kesempurnaan syariat yang telah diciptakan oleh Allah SWT

9. Peranan akal dalam membentuk umat berkualiti.

• akal membolehkan manusia meneroka pelbagai bidang ilmu dan kemahiran

• akal memandu manusia membina tamadun berteraskan wahyu

• akal mengangkat martabat manusia ke tahap yang mulia

• akal dapat membezakan perkara baik dan buruk.

• akal dapat membimbing mengamalkan perintah Allah SWT dan meninggalkan laranganNya

10. Fungsi akal dalam membangunkan tamadun manusia yang diredai Allah SWT

• merekacipta alat yang dapat membantu manusia dalam urusan hidup seharian

• memikirkan cara memelihara dan memulihara alam .

• memikirkan cara untuk mendekatkan diri dengan Allah melalui sains dan teknologi

• memikirkan cara untuk melahirkan masyarakat dan negara yang aman damai.

11. Penggunaan akal semata-mata tidak dapat menjamin kebahagian hidup manusia kerana:

• akal tidak dapat menjangkau perkara yang akan datang kerana kemampuan akal adalah terbatas

• sebahagian urusan agama tidak dapat difikirkan dengan logik akal

• akal manusia mudah terdorong kepada hawa nafsu

• kebenaran akal bersifat relatif dan tidak tetap.

12. Pengabungan akal, roh dan jasad yang dapat membentuk manusia sempurna menurut Islam:

• manusia mesti mengunakan unsur-unsur tersebut secara bersepadu

• manusia mesti menuntut ilmu dan mengamalkannya

• manusia mesti memenuhi keperluan dan kehendak rohani, akal dan jasad

• manusia mesti melakukan segala suruhan Allah SWT dan meninggalkan laranganNya

13. Sebab-sebab Allah SWT menurunkan wahyu kepada manusia walaupun mereka telah

dianugerahkan akal ialah:

• kemampuan akal adalah terhad lagi terbatas dan tidak dapat memikirkan perkara ghaib seperti

dosa, pahala dan sebagainya

• akal tidak seragam dalam menangani sesuatu masalah

• akal sering dipengaruhi oleh nafsu.

• kebenaran akal bersifat relatif

14. Cara mensyukuri nikmat kurniaan akal kepada manusia

• Sentiasa menjauhi perkara yang merosakkan akal seperti penggunaan dadah, arak dan lain-lain.

• Sentiasa mendalami dan mengkaji kebesaran Allah SWT.

• sentiasa berfikir secara rasional.

• sentiasa menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai landasan berfikir.

• Sentiasa menuntut ilmu pengetahuan yang berguna

15. Amalan yang boleh merosakkan akal

• Penyalahgunaan dadah

• Meminum arak

Page 24: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

23

• Menghidu gam

• Melihat dan membaca bahan lucah

16

Cara al-Quran dan al-Hadis membimbing akal.

• menjelaskan perkara-perkara ghaib yang tidak mampu difikir oleh akal.

• menetapkan batasan hukum supaya diikuti oleh akal agar tidak menyeleweng.

• memberi panduan untuk mengenal Allah SWT.

• membimbing akal supaya dapat berfikir dengan rasional

17

Amalan lain yang merosakkan akal selain daripada meminum arak

• penyalahgunaan dadah

• makan atau meminum sesuatu yang memabukkan, seperti ubat batuk secara berlebihan

• melihat dan membaca bahan lucah

Soalan

1. Jelaskan maksud agama samawi / langit dan agama budaya serta contohnya sekali

2. Senaraikan ciri-ciri agama samawi / langit dan agama budaya

3. Nyatakan dua perbezaan antara agama Islam dengan agama budaya

4. Berikan bukti bahawa Islam adalah agama samawi

5. Apakah maksud Islam

6. Nyatakan maksud Islam sebagai Addin

7. Huraikan ciri Islam sebagai Addin

8. Jelaskan tiga keistimewaan ajaran Islam

9. Senaraikan dua implikasi meragui Islam

10. Islam menyediakan peraturan yang lengkap untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia sejagat.

Huraikan pernyataan di atas

PELAJARAN 6 UNIT 4 : ISLAM AGAMA SYUMUL

Page 25: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

24

Jawapan

1. Maksud agama samawi dan agama budaya :

Agama Samawi :

• Ialah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui perantaraan Rasul dan

Nabi. Contohnya Agama Islam

Agama Budaya :

• Ialah agama yang diciptakan oleh manusia sendiri hasil daripada pemikiran mereka.

Contohnya fahaman-fahaman seperti komunisme dan sebagainya

2. Ciri-ciri agama samawi / langit dan agama budaya Ciri-cir agama samawi / langit :

• Mempunyai kitab suci yang datangnya daripada Allah SWT seperti al-Quran, Taurat, Zabur dan

Injil

• Mempunyai Nabi dan Rasul sebagai pembawa agama tersebut.

• Ajarannya lengkap dan merangkumi semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik,

sosial, kerohanian dan sebagainya

• Sesuai dengan fitrah semulajadi manusia

• Untuk semua manusia tanpa mengira pangkat dan keturunan

Ciri-ciri agama budaya :

• Ajarannya berdasarkan pemahaman pengasas ajaran itu sahaja.

• Pengasas ajaran ini adalah terdiri daripada manusia biasa sahaja.

• Ajarannya tidak lengkap dan hanya merangkumi bahagian tertentu sahaja seperti kerohanian

semata-mata

• Bertentangan dengan fitrah semulajadi manusia

• Untuk golongan tertentu sahaja

• Mempunyai pangkat dan kasta tertentu

3. Perbezaan antara agama Islam dengan agama budaya

Agama Islam Agama Budaya

• Diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi

dan rasul

• Hasil pemikiran seseorang

• Lengkap dan menyeluruh • Ajarannya tidak lengkap dan tidak

menyeluruh

• Sesuai dengan fitrah manusia • Bercanggah dengan fitrah manusia

Page 26: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

25

4. Bukti bahawa Islam adalah agama samawi :

• Ajaran Islam sesuai dengan fitrah semulajadi manusia.

• Islam datangnya daripada Allah SWT

• Agama Islam bersifat syumul, universal serta tidak terhad kepada sesuatu bangsa dan kaum

tertentu.

• Ajaran Islam merangkumi setiap aspek kehidupan manusia seperti, politik, ekonomi, sosial dan

sebagainya.

• Mempunyai kitab suci (wahyu) yang datangnya daripada Allah SWT

5. Maksud Islam :

• Tunduk dan patuh serta menyerah diri dengan sepenuhnya kepada Allah SWT dengan cara

mengakui kebesaran dan keagungan-Nya.

6. Maksud Islam sebagai Addin ialah :

• Islam adalah agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. Cara hidup Islam

merangkumi akidah, syariat, ibadat dan akhlak. ( Islam adalah satu cara hidup ) / Islam ialah

satu cara hidup yang lengkap dan meliputi setiap aspek kehidupan manusia samada di dunia

maupun di akhirat

7. Ciri-ciri Islam sebagai ad-Din ialah:

• ajarannya Syumuliyyah iaitu lengkap dan sempurna meliputi semua aspek kehidupan seperti

bidang ekonomi, polotik, perundangan,sosial dan sebagainya.

• ajarannya bersifat Alamiyyah iaitu sesuai dengan semua tempat, waktu dan zaman.

• ajarannya merangkumi keperluan hidup dunia dan akhirat

• Ajarannya bersifat Waqiiyyah iaitu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia .

8. Ciri Keistimewaan / keunggulan Islam

• Wahyu terakhir, lengkap dan terpelihara hingga ke hari kiamat

• Bersifat Rabaniyyah iaitu datangnya daripada Allah SWT

• Bersifat syumuliyyah iaitu lengkap dan merangkumi segenap aspek kehidupan manusia di

dunia dan akhirat

• Menekankan hubungan sejagat antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan antara

manusia dengan manusia

• Bersifat waqiiyyah iaitu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia

9. Implikasi meragui Islam

• Dijanjikan azab yang pedih

• Setiap amalan kebajikan yang dilakukan menjadi sia-sia.

• Akidah akan terpesong dan terkeluar daripada Islam

10. Huraian terhadap pernyataan bahawa Islam menyediakan peraturan yang lengkap untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia sejagat ialah

• ajarannya sesuai pada setiap waktu dan tempat .

• Islam merangkumi semua aspek kehidupan dunia dan akhirat.

• Islam mewajibkan prinsip-prinsip keadilan sejagat dilaksanakan dalam kehidupan seharian.

• Islam meletakkan manusia dalam taraf yang sama disudut hukum dan undang-undang

Page 27: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

26

Soalan

1. Berikan maksud al-Quran

2. Huraikan Kesempurnaan kitab Al-Quran

3. Jelaskan hikmat al-Quran diturun secara beringkat-peringkat

4. Nyatakan keistimewaan al-Quran berbanding dengan kitab-kitab sebelumnya.

5. Terangkan tiga bidang ilmu yang terdapat dalam al-Quran

6. Nyatakan dua hujah yang membuktikan al-Quran sebuah kitab yang lengkap

7. Huraikan keistimewaan kitab al-Quran

8. Berikan perbezaan antara al-Quran dengan hadis

9. Jelaskan cara anda kembali kepada al-Quran

10. Nyatakan bentuk-bentuk pemikiran yang menyalahi al-Quran / syarak

11. Huraikan pemikiran yang menepati al-Quran / syarak

Jawapan

1. Maksud al-Quran ialah :

• Al-Quran ialah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui

Malaikat Jibril untuk disampaikan dan diamalkan oleh manusia. Al-Quran bermukjizat, lafaznya

dalam bahasa arab dan maknanya daripada Allah SWT yang termaktub dalam mushaf,

dipindahkan secara mutawatir. Al-Quran bermula daripada surah al-Fatihah dan berakhir

dengan surah an-Nas. Membacanya adalah ibadat.

2. Kesempurnaan kitab Al-Quran :

• Kandungannya merangkumi pelbagai peraturan hidup, akhlak dan ilmu pengetahuan.

• Kesucian dan kebenarannya tidak dapat ditandingi oleh manusia dan jin.

• Kandungan al-Quran kekal dan sesuai sehingga ke hari akhirat.

• Isi kandungannya tidak bercanggah antara satu sama lain.

PELAJARAN 7 : BIMBINGAN AL-QURAN

Page 28: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

27

3. Hikmat al-Quran diturunkan secara berperingkat / beransur-ansur

• Memberi panduan serta merubah gaya hidup zaman Jahiliah kepada hidup berasaskan

keimanan.

• Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh sahabat

• Memberi ketenteraman dan keteguhan jiwa kepada Rasulullah SAW

• Memudahkan para sahabat menghafal ayat yang diturunkan

4. Keistimewaan al-Quran berbanding dengan kitab-kitab sebelumnya.

• kandungan al-Quran sesuai untuk semua bangsa, tempat dan zaman

• al-Quran kekal dan terpelihara

• keindahan bahasa al-Quran tidak dapat ditandingi

• dapat membimbing manusia mencapai kebahagian dunia dan akhirat.

• membacanya mendapat pahala sepuluh ganjaran bagi setiap huruf.

• keluasan

• ilmu al-Quran merangkumi semua bidang.

5. Ilmu yang terdapat dalam al-Quran

• ilmu Sains

• ilmu Ekonomi

• ilmu Falak

• ilmu Akidah

6. Dua hujah yang membuktikan al-Quran sebuah kitab yang lengkap

• Bersifat Rabaniyyah iaitu datangnya daripada Allah SWT

• Bersifat waqiiyyah iaitu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia kerana mengandungi semua

peraturan hidup manusia

• Bersifat syumuliyyah iaitu lengkap dan merangkumi pelbagai ilmu samada ilmu dunia dan

akhirat

• Bahasanya indah serta tidak dapat ditandingi oleh mana-mana manusia dan jin

• Bersifat mutlak iaitu kandungannya kekal dan tidak berubah-ubah hingga ke hari kiamat

• Bersifat alamiyyah iaitu isi kandungannya sesuai sepanjang zaman

7. Keistimewaan al-Quran

• Kandungan al-Quran sesuai untuk semua bangsa, tempat dan zaman.

• al-Quran kekal dan terpelihara.

• Keindahan bahasa al-Quran tidak dapat ditandingi

• Membacanya mendapat pahala sepuluh ganjaran bagi setiap huruf

8. Perbezaan antara al-Quran dengan hadis

Al-Quran Al-Hadis

• Lafaz dan makna al-Quran datangnya

daripada Allah SWT • Lafaznya daripada Rasulullah SAW

manakala maknanya daripada Allah SWT

• Membacanya akan mendapat pahala • Membaca hadis tidak mendapat pahala

• Orang yang berhadas tidak boleh

menyentuh al-Quran

• Hadis boleh di sentuh walaupun dalam

keadaan berhadas besar

Page 29: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

28

9. Cara kembali kepada al-Quran :

• Menyelesaikan segala masalah yang berlaku dengan berpandukan kepada ajaran al-Quran

• Mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu yang terdapat di dalam al-Quran

• Menjadikan al-Quran sebagai panduan hidup seharian

• Mengamalkan segala ajaran al-Quran dalam kehidupan seharian

• Mengkaji kebenaran al-Quran

10. Bentuk-bentuk pemikiran yang menyalahi al-Quran / syarak :

• Memikirkan cara untuk merosakkan manusia lain, harta benda atau alam ini

• Mencipta alatan yang boleh memusnah dan merosakkan manusia dan alam

• Berfikir untuk kepentingan diri sendiri

• Berfikiran negetif terhadap nikmat Allah SWT

11. Pemikiran yang menepati al-Quran / syarak :

• Pemikiran yang menjurus kepada mencari kebenaran. Umpamanya berfikir tentang kebesaran

Allah SWT

• Berfikir untuk memaju dan memakmurkan alam.

• Berfikir untuk mencipta peralatan baru yang boleh memberi faedah kepada manusia sejagat

• Berfikir perkara-perkara yang positif dan mengelakkan daripada fikiran negetif seperti

berkhayal

• Berfikir untuk memajukan diri, keluarga, agama dan bangsa

• Berfikir secara rasional.

Soalan 1. Apakah yang dimaksudkan dengan Hadis

2. Jelaskan kepentingan / peranan hadis

3. Hadis terbahagi kepada hadis sahih dan hadis dhaif. Berikan maksud kedua-dua hadis tersebut.

4. Senaraikan ciri-ciri hadis sahih dan hadis dhaif

5. Nyatakan perbezaan antara hadis sahih dengan hadis dhaif.

6. Apakah yang dimaksudkan dengan fahaman anti hadis

7. Mengapakah fahaman anti hadis bertentagan dengan ajaran Islam

8. Jelaskan kesan / keburukan fahaman anti hadis kepada umat Islam

PELAJARAN 8 : BIMBINGAN AL-HADIS

Page 30: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

29

Jawapan

1. Maksud Hadis :

• Hadis bermaksud sesuatu yang diterima daripada Rasulullah SAW sama ada berupa perkataan,

perbuatan atau pengakuan baginda.

2. Kepentingan / peranan hadis :

• Menguatkan hukum-hukum yang terdapat nasnya dalam al-Quran.

• Menghuraikan nas-nas al-Quran yang mujmal ( ringkas)

• Mentaksihkan (menentukan ) maksud nas yang umum

• Membataskan hukum nas yang mutlak (tidak terbatas)

• Menerangkan hukum yang tidak dinyatakan dalam al-Quran

3. Maksud hadis sahih dan hadis dhaif Hadis Sahih :

• Hadis yang mempunyai periwayatnya yang bersambung terus dengan Rasulullah SAW.

Periwayatnya seorang yang memenuhi syarat-syarat periwayat hadis, iaitu seorang yang adil,

seorang yang kuat ingatannya., seorang yang boleh dipercayai, seorang yang tidak melakukan

sebarang dosa

Hadis dhaif

• Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis Sahih dan hadis Hasan. Contohnya Periwayat

hadis yang tidak disebutkan sebagai periwayat dalam sesetengah hadis, periwayatnya tidak

menepati syarat periwayat hadis sahih seperti pendusta, pelupa dan sebagainya

4. Ciri-ciri hadis sahih dan hadis dhaif Ciri Hadis Sahih

• Hadis diriwayatkan oleh perawi yang boleh dipercayai. ( Thiqah )

• Perawi hadis tersebut adalah seorang yang adil.

• Perawi hadis tersebut adalah seorang perawi yang kuat ingatannya. ( Dhabit )

• Hadis tersebut bersih daripada sebarang kecacatan.

Ciri Hadis Dhaif

• Gugur seorang atau beberapa orang periwayat dalam hadis tersebut.

• Nama periwayat hadis tersebut tidak di sebut dengan jelas atau tergugur.

• Hadis yang diriwayatkan itu bertentangan dengan hadis lain yang menceritakan perkara yang

sama.

• Hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang yang pendusta atau pelupa

Page 31: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

30

5. Perbezaan antara hadis sahih dengan hadis dhaif.

Hadis Sahih Hadis Dhaif

• Dijadikan hujah dalam sesuatu hukum • Hujah daripada hadis dhaif tidak boleh

diterima pakai.

• Mengingkari hukum hadis sahih adalah

berdosa • Meningkari hadis dhaif tidak berdosa

6. Maksud fahaman anti hadis ialah :

• Fahaman yang menolak hadis sebagai sumber perundangan Islam

7. Sebab fahaman anti hadis bertentagan dengan ajaran Islam :

• Menghilangkan rasa hormat kepada nabi yang menjadi utusan Alllah SWT

• Dianggap menolak al-Quran kerana al-Quran juga diturunkan melalui nabi yang sama.

• Umat Islam akan berpecah belah

• Ajaran al-Quran tidak dapat difahami dengan jelas kerana al-Quran memerlukan penjelasan

daripada hadis.

8. Kesan / keburukan fahaman anti hadis kepada umat Islam

• Hilangnya rasa hormat kepada Rasulullah sebagai seorang utusan Allah SWT SAW

• Berlakunya perpecahan keatas umat Islam.

• Ajaran Islam tidak dapat difahami dengan sempurna kerana terdapat hukum yang tidak dinyatakan

dengan jelas dalam al-Quran dan memerlukan hadis untuk memahaminya.

• Umat Islam akan mundur dan ketinggalan dalam semua bidang.

Soalan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan fahaman mulhid.

2. Apakah yang dimaksudkan dengan sekularisme,materialisme, sosialisme, kapitalisme nasionalisme,

liberalisme dan komunisme.

3. Nyatakan keburukan fahaman kapitalisme

4. Nyatakan keburukan fahaman liberalisme.

5. Nyatakan keburukan sekularisme.

6. Nyatakan keburukan materialisme.

PELAJARAN 9 : PENGARUH YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN MUSLIM

Page 32: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

31

7. Nyatakan keburukan Atheisme.

8. Jelaskan ciri-ciri golongan yang berfahaman mulhid ( atheis / kapitalisme / sosialisme / nasionalisme /

liberalisme / materialisme / sekularisme dan komunisme )

9. Jelaskan mengapa sebahagian masyarakat terpengaruh dengan fahaman mulhid

10. Bagaimana fahaman tersebut ( mulhid ) mempengaruhi pemikiran umat Islam

11. Bagaimanakah cara membasmi fahaman tersebut dalam masyarakat.

12. Apakah bahaya fahaman falsafah mulhid kepada umat Islam.

13. Nyatakan aktiviti-aktiviti masyarakat Islam yang jelas telah dipengaruhi oleh fahaman falsafah mulhid.

14. Nyatakan contoh-contoh fahaman materialistik yang berlaku dalam masyarakat.

15. Media massa meninggalkan kesan positif dan negatif terhadap pemikiran dan perlakuan masyarakat.

Huraikan pernyataan di atas dengan memberi contoh-contoh yang sesuai.

16. Aktiviti kebudayaan yang bertentangan dengan prinsip Islam banyak berlaku di kalangan remaja Islam

masa kini. Terangkan langkah-langkah untuk mengelakkan aktiviti tersebut dari terus berlaku.

17. Sekolah anda akan mengadakan malam kebudayaan Islam. Sarankan aktiviti yang dapat mengisi

program pada malam tersebut.

18. Bagaimanakah cara penjajahan pemikiran dijalankan ke atas umat Islam.

19. Nyatakan kesan-kesan negatif akibat penjajahan pemikiran.

20. Nyatakan tiga ciri pengaruh asing yang merosakkan pemikiran umat Islam

21. Berikan pengertian ajaran sesat

22. Senaraikan ciri-ciri ajaran sesat

23. Dua cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan ajaran sesat

24. Huraikan dua kesan buruk ajaran sesat terhadap umat Islam

25. Terangkan dua cara media massa mempengaruhi pemikiran umat Islam dengan budaya kuning

26. Jelaskan dua tindakan yang anda perlu lakukan untuk menangani ancaman budaya kuning

27. Terangkan bentuk-bentuk ancaman budaya asing

Page 33: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

32

Jawapan

1. Maksudkan fahaman mulhid ialah.

• Fahaman, ajaran dan kepercayaan yang bercanggah dengan ajaran Islam dan membawa kepada

kesesatan dengan menganggap Tuhan itu tiada / tidak mempercayai tuhan

2. Maksud sekularisme,materialisme, sosialisme, kapitalisme nasionalisme, liberalisme dan komunisme adalah seperti berikut.

Sekularisme: Satu kepercayaan / kefahaman yang menganggap urusan keagamaan atau ketuhanan

terpisah dengan urusan kehidupan dan bernegara.

Materialisme: Fahaman kebendaan, menilai kehidupan dunia berasaskan kebendaan atau harta /

harta sebagai matlamat hidup.

Sosialisme : Teori atau sistem sosial yang menganjurkan supaya sumber kekayaan dijadikan milik

negara / dinikmati sama rata.

Kapitalisme :Fahaman yang memberikan kebebasan mutlak kepada individu,

khususnya dalam pemilikan harta

Nasionalisme:Fahaman ta’asub atau fanatik kepada bangsa walaupun dalam perkara yang

salah.

Liberalisme: Fahaman yang mahukan kebebasan mutlak individu dalam melahirkan pendapat dan

bertindak mengikut cara dan pilihannya sendiri

Komunisme : Fahaman yang meletakkan semua harta dimiliknegarakan dan rakyat adalah samarata,

fahaman ini juga tidak mempercayai adanya Tuhan

3. Keburukan fahaman kapitalisme

• melebarkan jurang perbezaan taraf hidup golongan kaya dan miskin

• monopoli, manipulasi dan riba dibenarkan untuk mendapat keuntungan yang besar.

• berlaku penindasan, kezaliman dan pergaduhan.

• wujud sifat tamak dan mementingkan diri sendiri.

4. Keburukan fahaman liberalisme.

• membenarkan berlaku penindasan dalam mengumpulkan kekayaan

• berlakunya persaingan yang tidak sihat dalam bidang ekonomi

• mementingkan diri sendiri.

• menyebabkan berlaku maksiat dan keruntuhan akhlak.

Page 34: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

33

5. Keburukan sekularisme.

• mementingkan diri sendiri

• perundangan Islam tidak dapat ditegakkan

• manusia tidak dapat membezakan yang hak dan batil.

• memisahkan secara mutlak antara kajian ilmu daripada pengaruh agama.

• memisahkan urusan pemerintahan dengan agama

6. Keburukan Materialisme.

• wujud sifat suka mementingkan diri sendiri dan tamak.

• lalai dalam mengerjakan perintah Allah SWT.

• kufur dengan nikmat Allah SWT.

• merenggangkan hubungan kemasyarakatan dengan itu akan mewujudkan jurang perbezaan

antara golongan kaya dan miskin.

7. Keburukan Atheisme.

• Menyebabkan seseorang itu tiada pegangan hidup serta tidak percaya kepada Tuhan

• Menyebabkan seseorang itu tiada matlamat hidup dan hala tuju kehidupan tidak jelas

• Menyebabkan seseorang itu bebas melakukan kemungkaran dan kemaksiatan tanpa takut kepada

dosa dan azab Allah SWT.

• Menyebabkan seseorang itu tidak percaya kepada dosa dan pahala.

8. Ciri-ciri golongan yang berfahaman mulhid ( atheis / kapitalisme / sosialisme / nasionalisme / liberalisme / materialisme / sekularisme dan komunisme )

• Menafikan kewujudan Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik alam ini

• menentang hukum agama sebagai pengatur kehidupan manusia

• bebas dari kawalan hukum agama

• mempercayai segala yang berlaku terjadi dengan sendiri.

• Menafikan kewujudan dosa, pahala, syurga dan neraka

• Bertuhankan nafsu, kebendaan, keduniaan semata - mata

9. Sebahagian masyarakat terpengaruh dengan fahaman mulhid kerana:

• lemahnya keimanan kepada Allah SWT menyebabkan mereka tidak takut kepada ancaman

daripada Allah SWT

• kurang didikan agama menyebabkan mereka tidak mengetahui keburukan perbuatan tersebut

• mementingkan diri sendiri, kebendaan dan nafsu menyebakan mereka sanggup melakukan apa

saja demi memuaskan nafsu mereka

• Terpengaruh dengan persekitaran dan rakan sebaya yang mengamalkan fahaman mulhid dalam

kehidupan mereka, walaupun berakhlak buruk

Page 35: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

34

10. Cara fahaman tersebut ( mulhid ) mempengaruhi pemikiran umat Islam:

• melalui media massa dengan mengagungkan cara hidup yang bertentangan dengan Islam

• menimbulkan keraguan kepada umat Islam tentang kebaikan syariat Islam

• melalaikan umat Islam dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti hiburan yang

keterlaluan

• Mengagungkan kebendaan dan status seseorang berdasarkan harta yang dimilikinya.

11. Cara membasmi fahaman tersebut dalam masyarakat.

• mengamalkan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan seharian

• kembali kepada ajaran Islam yang sebenar

• memperkukuhkan dan memantapkan akidah Islam dalam diri umat Islam

• memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak sejak dari kecil

• mendalami ilmu agama dengan sentiasa mendengar ceramah

• mengawal fahaman-fahaman tersebut daripada tersebar dengan menapis berita-berita dalam

media massa.

12. Bahaya fahaman falsafah mulhid kepada umat Islam ialah :

• menyebabkan berlaku pemisahan agama dengan urusan dunia

• berlaku kerosakan aqidah umat Islam

• hilang keperibadian dan akhlak sebagai seorang muslim

• menyebabkan manusia lupa kepada Allah SWT dalam urusan seharian

• menyebabkan manusia berani bertindak mengikut kehendak nafsu tanpa berpandukan kepada

ajaran agama

13. Aktiviti-aktiviti masyarakat Islam yang jelas telah dipengaruhi oleh fahaman falsafah mulhid.

• program amal kebajikan dan sosial yang bercampur aduk dengan maksiat

• pertandingan ratu cantik, muzik dan nyayian yang keterlaluan

• bermuamalah dengan sistem riba dalam urusan perniagaan

• persembahan muzik dan nyanyian yang bertentangan dengan Islam

14. Contoh fahaman materialistik yang berlaku dalam masyarakat.

• mementingkan perniagaan sehingga meninggalkan solat fardu

• enggan melakukan kebajikan tanpa ganjaran dan upah

• mengangap pelajaran agama tidak punya masa depan

Page 36: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

35

15. Kesan positif dan negatif media massa terhadap pemikiran dan perlakuan masyarakat:

Positif Negatif

• Memberi maklumat dan berita yang

berfaedah • memberikan maklumat yang palsu / fitnah

• Memanfaatkan masa dengan sesuatu

yang berfaedah

• melalaikan manusia dari mengingati Allah

SWT.

• Fahaman yang benar dapat disebarkan

secara meluas dan berkesan.

• fahaman-fahaman yang bercanggah

dengan Islam tidak dapat dikawal .

16. Langkah-langkah untuk mengelakkan aktiviti kebudayaan yang bertentangan dengan prinsip Islam daripada terus berlaku di kalangan remaja Islam:

• mengadakan program kesedaran kepada ibubapa dan remaja

• menguatkuasakan undang-undang mengenai kebudayaan yang bertentangan dengan Islam

• mengawal penyebaran dan penjualan bahan-bahan hiburan yang keterlaluan

• menyediakan aktiviti berfaedah untuk remaja seperti perkhemahan ibadat.

• Menyediakan aktiviti kebudayaan Islam sebagai satu alternatif

17. Aktiviti yang dapat mengisi program malam kebudayaan Islam ialah:

• Pertunjukan fesyen berasaskan Islam

• Persembahan nasyid yang memuji Allah SWT

• Pertunjukan sajak, pentomen, pementasan dan lain-lain yang bercirikan Islam.

• Pementasan drama berunsur Islam.

18. Cara penjajahan pemikiran dijalankan ke atas umat Islam.

• mempengaruhi pemikiran umat Islam sehingga mengagungkan kebendaan dan hawa nafsu

• menggalakkan kebudayaan jahiliyah melalui aktiviti sosial dan kebudayaan

• menyediakan peluang pemilikkan harta dengan cara yang tidak sah

• melalui imperialisme dan kolonialisme dari aspek politik.

• melalui media massa dengan menerbitkan buku-buku, berita dan filem yang melalaikan dan

memesongkan akidah.

19. Kesan-kesan negatif akibat penjajahan pemikiran.

• menyebabkan umat Islam tidak mengamalkan Islam secara menyeluruh.

• berlaku keruntuhan moral dalam kalangan remaja

• hilang semangat jihad untuk mempertahankan ajaran Islam

• Umat Islam hilang identiti dan jati diri sebagai umat Islam

• Hilangnya keyakinan dengan kebaikan Islam dan benci kepada hukum-hukum Islam

Page 37: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

36

20. Ciri pengaruh asing yang merosakkan pemikiran umat Islam.

• Memberi kebebasan kepada manusia bertindak tanpa batas dan ikut nafsu contohnya fahaman

Liberalisma

• Menolak ayat-ayat al-Quran pendapat Ulamak dan hukum-hukum yang terdapat dalam al-quran

• Menggalakkan manusia mencari harta kekayaan tanpa batasan atau melakukan kezaliman

contohnya fahaman Kapitalisme

• Menafikan kekuasaan Allah SWT sebagai pencipta contohnya fahaman Atheis

• Memuja manusia secara berlebihan contohnya ajaran sesat

• Berfahaman sempit berdasarkan bangsa, darjat, kaum, negeri, warna kulit

• pengasingan agama dari kehidupan contohnya fahaman sekularisma

• menolak hadis sebagai sumber hukum seperti fahaman anti hadis.

• Mementingkan kebendaaan dan keduniaan contohnya fahaman Materialisma

21. Pengertian ajaran sesat :

• Ajaran Sesat ialah sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang

bukan Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan kepada al-Quran dan al-

Hadis

22. Ciri-ciri ajaran sesat :

• Kepercayaan kepada rukun Iman dan asas akidah yang tidak selaras dengan al-Quran dan Hadis.

• Mempertikaikan kebenaran al-Quran dan Hadis Nabi sebagai sumber hukum

• Ketua kumpulan ajaran yang diamalkan mendakwa bahawa dia adalah nabi Isa, Imam Mahadi

atau lain-lain istilah yang serupa.

• Mendewa-dewakan ketua ajaran tersebut secara berlebih-lebihan.

• Menghuraikan al-Quran dan Hadis sesuka hati mereka.

• Membawa ajaran bahawa penyatuan semua agama di dunia sebagai agama yang mesti diikuti.

• Mengubah suai ibadat dalam ajaran Islam seperti solat hanya memadai dengan niat sahaja dan

sebagainya.

• Mengadakan hukum baru yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya

23. Cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan ajaran sesat

• Mendapatkan didikan agama yang sempurna / kempen / ceramah / kem ibadat

• mendalami / menghayati ajaran Islam sepenuhnya / amal soleh

• Mengenalpasti kumpulan ajaran tersebut / tidak terpengaruh

• memantapkan iman dan takwa

• mendampingi alim ulamak

• memulau / menyisih kumpulan ajaran sesat

• Melapurkan kepada pihak berkuasa

Page 38: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

37

24. Dua kesan buruk ajaran sesat terhadap umat Islam

• Masyarakat tidak akan aman dan tenteram kerana berlaku pergaduhan dan tiada persefahaman

dalam masyarakat

• Memutuskan hubungan silaturrahim dan pecah belah dalam masyarakat kerana berlainan

fahaman.

• Berlaku pergaduhan dan perbalahan dalam kehidupan

• Berlaku kezaliman dan keganasan seperti membunuh diri

• Berlaku penindasan terhadap umat Islam menyebabkan umat Islam lemah

• Akidah umat Islam terpesong, tersesat menyebabkan berlakunya murtad

• Dimurkai oleh Allah SWT kerana membelakangi ajaran Islam yang sebenarnya

• Negara menjadi mundur kerana rakyat sering berkelahi antara satu sama lain

• Mencemarkan kesucian Islam dengan melakukan maksiat seperti percampuran bebas antara

jantina dengan berleluasa.

25. Dua cara media massa mempengaruhi pemikiran umat Islam dengan budaya kuning

• Dengan menyebarkan berita palsu dan negatif untuk memesongkan dan menyesatkan pemikiran

umat Islam

• Memberi gambaran yang salah mengenai umat Islam untuk menjatuhkan maruah umat Islam

• Menyajikan program hiburan yang keterlaluan dan melalaikan untuk menjauhkan umat Islam

daripada beribadat.

• Menayangkan filem-filem lucah dan ganas yang merosakkan akhlak umat melalui media

elektronik untuk merosakkan akhlak remaja Islam

• Menyebarkan berita-berita fitnah yang memecahkan perpaduan antara umat

• Menerbitkan majalah-majalah lucah yang merosakkan akhlak remaja melalui Media cetak seperti

majalah dan akhbar

26. Dua tindakan yang anda perlu lakukan untuk menangani ancaman budaya kuning

• Mendalami ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang supaya dapat membezakan antara yang

baik dan buruk

• Memperkukuh keimanan kepada Allah SWT dengan mendalami bidang keagamaan

• Mengamalkan akhlak mulia seperti sentiasa bersabar dalam kehidupan supaya terhindar daripada

perbuatan keji

• Menjadikan Islam sebagai cara hidup dengan menjauhi perbuatan keji seperti hasad dengki

• Mengelakkan diri daripada perbuatan yang negetif seperti melepak dan membuang masa dengan

sia-sia supaya terselamat daripada budaya kuning

• Melakukan perkara-perkara positif berfaedah dalam kehidupan seperti sentiasa berdoa untuk

mendekatkan diri kepada Allah SWT

• Menapis kemasukan berita, filem atau majalah supaya terselamat dari budaya kuning

Page 39: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

38

BAB 2 : Pandangan Hidup Islam

Soalan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Rabbaniyyah

2. Nyatakan prinsip-prinsip Rabbaniyyah.

3. Bagaimanakah cara anda memiliki dan menghayati sifat Rabbaniyyah.

Jawapan

1. Maksud Rabbaniyyah

• semua hukum, konsep, prinsip , nilai dan peraturan Islam adalah secara mutlak daripada

Allah SWT

2. Prinsip-prinsip Rabbaniyyah ialah :

• Islam agama yang diwahyukan oleh Allah SWT

• Islam bersih dan jitu daripada kekurangan.

• seluruh alam dan isinya merupakan hak mutlak Allah SWT.

• Allah SWT sebagai pencipta peraturan hidup

3. Cara untuk memiliki dan menghayati sifat Rabbaniyyah ialah:

• percaya dan yakin dengan segala rukun iman.

• mengerjakan segala perintah Allah SWT seperti bersolatdan meninggalkan segala laranganNya

• berjihad dengan nyawa, harta benda dan fikiran untuk meninggikan syariat Islam

• bekerja dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencari keredaan Allah SWT

• berakhlak mulia dan terpuji dalam kehidupan seharian

PELAJARAN 10 : RABANIYYAH

Page 40: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

39

Soalan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Syumuliah

2. Jelaskan aspek Syumuliyyah dalam konteks keilmuan

3. Jelaskan aspek Syumuliyyah dalam konteks ekonomi

4. Jelaskan aspek Syumuliyyah dalam konteks sosial

5. Jelaskan aspek Syumuliyyah dalam konteks perundangan

6. Jelaskan aspek Syumuliyyah dalam konteks sistem munakahat

7. Jelaskan aspek Syumuliyyah dalam konteks ibadat

8. Huraikan perbezaan di antara ibadat umum dan ibadat khusus berserta contoh kedua-duanya

Jawapan

1. Maksud syumuliyyah ialah :

• ajaran Islam adalah sempurna dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan manusia

2. Aspek Syumuliyyah dalam konteks keilmuan:

• Ilmu dalam Islam merangkumi ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah untuk kebahagiaan dunia dan

akhirat.

• Islam menggalakan manusia menuntut ilmu yang tidak bercanggah dengan syarak

• Islam mewajibkan umatnya menghayati dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan.

3. Aspek Syumuliyyah dalam konteks ekonomi ialah:

• kebebasan mencari, memiliki dan mengurus harta berlandaskan syariat Islam

• kewajipan mengeluarkan zakat dan infak pada jalan Allah SWT.

• mengurangkan jurang perbezaan taraf hidup antara yang kaya dengan miskin

• Mengharamkan penindasan, monopoli, manipulasi dan lain-lain dalam ekonomi

4. Aspek Syumuliyyah dalam konteks sosial ialah:

• sistem sosial Islam lengkap dan sempurna yang merangkumi dunia dan akhirat

• sistem sosial Islam adalah sesuai pada setiap masa , tempat dan keadaan

• sistem sosial Islam tidak membezakan warna kulit dan keturunan seseorang

PELAJARAN 11 : SYUMULIYYAH

Page 41: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

40

5. Aspek Syumuliyyah dalam konteks perundangan

• keadilan Islam bersifat sejagat tanpa mengira pangkat dan darjat seseorang.

• Islam menetapkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan

• Islam memelihara hak asasi manusia daripada di cerobohi

• konsep pembalasan dalam perundangan Islam adalah merangkumi dunia dan akhirat.

• perundangan Islam membela golongan yang tertindas dan llemah

6. Aspek Syumuliyyah dalam konteks munakahat

• Sistem munakahat Islam adalah sesuai dengan fitrah semulajadi manusia.

• Sistem munakahat menetapkan hak dan kewajipan suami isteri dan anak-anak yang mesti di

laksanakan

• Sistem munakahat mengatur sistem kekeluargaan yang sempurna

7. Aspek Syumuliyyah dalam konteks ibadat

• ibadat dalam Islam merangkumi ibadat khusus dan ibadat umum

• setiap amalan dan pekerjaan yang bertujuan untuk mendapat keredaan Allah SWT dikira sebagai

ibadat

• ibadat dalam Islam sesuai adalah dengan fitrah manusia dan mampu dilaksanakan oleh semua

manusia.

8. Perbezaan di antara ibadat umum dan ibadat khusus berserta contoh:

Ibadat umum ibadat khusus

• Amalan harian yang dilakukan bertepatan

dengan ajaran Islam dan diniatkan kerana

Allah SWT contoh bekerja, belajar dan lain-

lain.

• Segala pebuatan atau amalan yang

dilakukan oleh setiap individu secara

khusus berhubung dengan Allah SWT.

contohnya solat fardu, puasa pada bulan

ramadan, membaca al-quran dan lain-lain.

.

Soalan 1. Apakah yang dimaksudkan dengan Waqiiyyah

2. Nyatakan prinsip-prinsip waqi’iyah

3. Terangkan bukti waqiyah dalam muamalat

4. Terangkan bukti waqiyah dalam munakahat

5. Terangkan bukti yang menunjukkan waqiyah dalam ibadah

PELAJARAN 12 : WAQIIYYAH

Page 42: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

41

6. Terangkan bukti waqiyah dalam hukum jenayah

7. Terangkan bukti waqiyah dalam bidang sosial

8. Apakah yag dimaksudkan dengan wasatiyah

9. Huraikan bukti bahawa Islam adalah agama wasatiyah

Jawapan

1. Waqiiyyah ialah

• Ajaran Islam bersifat praktikal dan boleh diamalkan dalam kehidupan manusia

• Ajaran sesuai dengan fitrah semulajadi manusia

2. Prinsip-prinsip waqi’iyah

• ajaran Islam bersifat praktikal bukan utopia

• Islam mampu menyelesaikan sebarang masalah kehidupan manusia.

• Islam memberi ruang kepada perkembangan fikiran dan tamadun ilmu

3. Bukti waqiyah dalam muamalat

• muamalat Islam mementingkan sifat kejujuran dalam semua urusan

• Islam mewajibkan sukatan dan timbangan dilakukan dengan betul dan tepat

• Islam melarang penindasan seperti riba, monopoli dalam sistem ekonomi

• muamalat Islam menimbulkan kepuasan / ketenangan hati semua pihak

4. Bukti waqiyah dalam munakahat

• munakahat sesuai dengan fitrah dan keinginan semula jadi manusia

• peraturan munakahat mampu dilaksanakan dan tidak membebankan manusia untuk

melaksanakannya.

5. Bukti yang menunjukkan waqiyah dalam ibadah

• ibadat tidak membeban dan menyusahkan manusia dilakukan mengikut keadaan dan kemampuan

seseorang

• Ibadat dalam Islam sesuai dengan fitrah dan naluri manusia

• Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia akan diberi pembalasan samada di dunia ataupun

di akhirat

6. Bukti waqiyah dalam hukum jenayah

• hukum jenayah Islam menjamin keamanan dan keharmonian masyarakat.

• hukum jenayah Islam menegakkan keadilan sejagat

• hukum jenayah Islam menegakkan yang hak dan menghapuskan kebatilan.

• hukuman dalam sistem jenayah Islam setimpal dengan kesalahan yang dilakukan

Page 43: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

42

7. Bukti waqiyah dalam bidang sosial

• Islam tidak memaksa orang bukan Islam memeluk Islam.

• Islam memberi Kebebasan kepada orang bukan Islam mengamalkan kepercayaan masing-masing.

• Islam memberi Kebebasan kepada individu untuk mengeluarkan pendapat selagi tidak bercanggah

dengan syarak..

• Islam memberi Kebebasan kepada manusia untuk memiliki harta yang halal.

8. Maksud wasatiyah ialah :

• Mengimbangi antara keperluan dunia dan akhirat

9. Bukti bahawa Islam adalah agama wasatiyah

Akidah

Islam hanya mewajibkan umatnya mempercayai perkara yang mempunyai

bukti dan dalil yang jelas dan nyata

Ibadat Ibadat dalam Islam tidak terlalu meringan dan tidak sampai membebankan

umatnya.

Kehidupan Ajaran Islam adalah mengimbangi antara keperluan kehidupan di dunia dan

kebahagiaan hidup diakhirat

Undang-undang Perundangan Islam adalah sesuai dengan fitrah semulajadi manusia. Setiap

hukuman dalam Islam adalah adil dan saksama

Individu dan

Masyarakat

Setiap individu mempunyai hak yang mesti dilaksanakan bagi menjamin

keharmonian hidup

Soalan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘Alamiyah

2. Nyatakan prinsip – prinsip ‘Alamiyyah

3. Jelaskan konsep ‘Alamiyah dalam bidang sosial / hak asasi manusia.

4. Jelaskan konsep ‘Alamiyah dalam bidang perundangan

5. Buktikan Islam mengamalkan prinsip ‘Alamiyyah dalam ajarannya.

6. Senaraikan bentuk hak asasi manusia yang di jaga oleh Islam

Jawapan

1. Alamiyyah ialah

• ajaran yang sesuai pada semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan zaman

PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH

Page 44: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

43

2. Prinsip – prinsip ‘Alamiyyah ialah

• Islam memuliakan manusia

• Nilai keadilan Islam bersifat sejagat

• Islam sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran

• Islam menjamin hak asasi manusia

• Islam mengutamakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan

3. Konsep ‘Alamiyah dalam bidang sosial / hak asasi manusia.

• tiada paksaan dalam memeluk agama Islam

• kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat.

• bebas mengamalkan agama masing-masing.

• kebebasan dalam memiliki harta dengan cara yang halal.

• hak pelindungan nyawa dan kehormatan.

4. Konsep ‘Alamiyah dalam bidang perundangan

• perundangan Islam dapat diterima dan diamalkan oleh seluruh manusia.

• perundangan Islam mementingkan perdamaian dan keadilan sejagat

• perundangan Islam menegakkan kebenaran dan menentang kebatilan.

• perundangan Islam membela orang yang dizalimi

5. Bukti Islam mengamalkan prinsip ‘Alamiyyah dalam ajarannya.

• Islam mempunyai prinsip yang sesuai dengan semua bangsa, tempat dan waktu.

• Islam dapat diterima dan diamalkan oleh semua manusia

• Islam sesuai dengan fitrah manusia / tidak membebankan

6. Hak asasi manusia yang dijaga oleh Islam

• Kebebasan bersuara

• Kebebasan melindungi nyawa

• Kebebasan beragama

• Kebebasan memiliki harta

• Kebebasan memelihara kehormatan dan maruah diri

• Hak untuk mendapatkan kesihatan

• Hak untuk mendapatkan pendidikan

• Hak untuk memelihara harta benda.

Page 45: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

44

Soalan 1. Apakah yang dimaksudkan dengan Murunah

2. Nyatakan prinsip-prinsip murunah

3. Jelaskan dua kelebihan sifat murunah

4. Terangkan dua contoh konsep murunah

5. Apakah yang dimaksudkan dengan thabat

6. Jelaskan perkara-perkara yang thabat ( tetap ) dalam ajaran Islam

7. Huraikan perkaitan antara murunah dengan thabat

Jawapan

1. Maksud Murunah ialah :

• Ajaran Islam boleh diperluaskan, berubah mengikut kesesuaian manusia tanpa mengubah prinsip

asas yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan al-Hadis.

• Ajaran Islam boleh berubah mengikut kesesuaian hidup manusia tanpa merubah prinsip asalnya.

2. Prinsip-prinsip murunah

• Islam agama yang mudah

• Ajaran Islam dilaksanakan mengikut keadaan dan kemampuan manusia

3. Kelebihan sifat murunah

• menunjukkan sifat toleransi ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan dengan Islam

• Menunjukkan berhikmahnya Islam kepada kehendak hidup manusia

• menarik minat orang bukan Islam untuk memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam

• mengalakkan umat Islam mentaati dan melaksanakan segala perintah Allah SWT dengan

sempurna

• memastikan kesinambungan Islam dan ajarannya di dunia ini.

• Islam memudahkan, menyenangkan umatnya dalam dalam urusan seharian.

4. Contoh konsep murunah

• rukhsah dalam solat contohnya solat boleh diqasarkan jika dalam keadaan bermusafir

• umat Islam dibenarkan memakai pakaian berfesyen dengan syarat menutup aurat

• rukhsah dalam puasa contohnya boleh berbuka puasa ketika sakit

• rukhsah dalam haji contohnya haji hanya diwajibkan keatas orang yang berkemampuan sahaja.

PELAJARAN 14 : MURUNAH DAN THABAT

Page 46: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

45

5. Maksud Thabat ialah :

• Ajaran Islam tetap dan tidak berubah dalam apa jua keadaan contohnya akidah, hukum wajib dan

sebagainya

6. Perkara-perkara yang thabat ( tetap ) dalam ajaran Islam ialah : 1. Akidah.

• Akidah ialah keyakinan kepada Allah SWT yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Keyakinan

ini tidak boleh berubah walau apa pun yang berlaku

2. Ibadat.

• Dalam melakukan ibadat wajib, Islam tidak pernah memberi toleransi kepada umatnya. Kita tetap

wajib menunaikan ibadat walau dalam apa jua keadaan cuma caranya sahaja yang berbeza.

3. Ketetapan Hukum Syarak.

• Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT seperti hukum wajib, haram, sunat, makruh

dan harus akan tetap kekal sehingga ke hari kiamat

7. Perkaitan antara murunah dengan thabat

• Islam bersifat tetap dalam perkara asas dan prinsip tetapi murunah (anjal) dalam perkara cabang

dan pelaksanaanya. Contohnya kewajipan menutup aurat adalah tetap, tetapi cara menutup aurat (

berpakaian ) di beri kelonggaran kepada manusia mengikut feysen dan keselesaan mereka.

• Setiap perkara telah ditetapkan asasnya dalam Islam, tetapi terpulanglah kepada manusia untuk

melaksanakannya. Contohnya Islam menggalakkan perniagaan dan mengharamkan riba.

BAB 3 : INSTITUSI ISLAM

Soalan

1. Jelaskan pengertian negara Islam

2. Jelaskan prinsip negara Islam

3. Mengapakah perlunya ditegakkan negara Islam.

4. Jelaskan perbezaan negara Islam dan bukan Islam.

5. Nyatakan keistimewaan negara Islam.

6. Nyatakan asas pembentukan negara Islam

7. Terangkan ciri-ciri negara Islam

8. Huraikan matlamat negara Islam

PELAJARAN 15 UNIT 1 : NEGARA ISLAM

Page 47: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

46

9. Negara Islam ialah “negara kebajikan dan mendapat keampunan Allah SWT”. Bincangkan

pernyataan tersebut.

10. Mengapakah Rasulullah membentuk satu perlembagaan sewaktu di Madinah.

11. Jelaskan kedudukan Rasulullah berdasarkan Perlembagaan Madinah.

13 Jelaskan maksud syura.

14 Nyatakan ciri-ciri syura

15 Kenapakah dikatakan sistem syura merupakan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang terbaik

Jawapan

1. Pengertian negara Islam

• Negara yang mengamalkan sistem pemerintahan yang berteraskan kepada al-Quran dan al-

Sunnah.

• Negara yang melaksanakan perundangan, ekonomi, politik, sosial dengan adil dan saksama

berlandaskan syariat Islamiah.

2. Prinsip negara Islam 1. Musyawarah (as-Syura)

• As-Syura bermaksud bermesyuarat.

• Setiap keputusan dan tindakan dilakukan oleh pemerintah melalui kaedah bermesyuarat dengan

ahli majlis mesyuarat

2. Keadilan (al-Adalah)

• Negara Islam memberikan keadilan kepada semua rakyatnya tanpa mengira kedudukan bangsa

dan warna kulit.

• Keadilan kepada rakyat untuk mendapatkan segala kemudahan dan dari apa yang mereka

usahakan.

3. Kebebasan (al-Huriyyah)

• Kebebasan kepada rakyat untuk mendapatkan hak asasi mereka seperti kebebasan beragama,

kebebasan bersuara, kebebasan bergerak dan sebagainya.

• Kebebasan untuk mencari dan memiliki harta.

• Kebebasan untuk hidup dengan aman dan selamat

4. Persamaan (al-Musawamah)

• Persamaan kepada semua warga negara untuk mendapatkan kemudahan dan hak sebagai

warganegara.

• Persamaan dari segi mendapatkan perlindungan dan mencari serta memiliki harta.

3. Sebab negara Islam perlu ditegakkan.

• untuk merealisasikan hukum Ilahi dalam sesebuah negara

• untuk menegakkan keadilan kepada semua manusia

• untuk melaksanakan kebajikan kepada semua manusia

Page 48: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

47

4. Perbezaan negara Islam dan bukan Islam.

Negara Islam Negara bukan Islam

1. Berpandukan al Quran dan al Sunnah berpandukan hukum ciptaan manusia

2. hak asasi dilindungi hak asasi manusia tidak terjamin

3. syura menjadi asas pemerintahan negara Pendapat majoriti rakyat sebagai asas

pemerintahan negara.

4. Iman dan taqwa sebagai asas dalam

pemilihan ketua negara

Pemilihan pemimpin tidak diambil- kira

mengenai keimanan dan ketaqwaan.

5. Keistimewaan negara Islam.

• keadilan dapat ditegakkan dengan menyeluruh

• mendapat keampunan dan rahmat dari Allah SWT.

• hak kebebasan rakyat dalam negara terjamin dan terlaksana

• kehidupan rakyat dalam keadaan aman dan harmoni.

• perundangan Islam dapat dilaksanakan dengan sempurna dalam negara.

6. Asas pembentukan negara Islam ialah:

• lembaga pemilihan kepimpinan dan polisi negara berasaskan sistem syura.

• pemimpin yang mempunyai sahsiah mahmudah dan akhlak mulia seperti amanah

• undang-undang yang diamalkan dalam negara berdasarkan syariat Islam

• Mempunyai rakyat yang berbilang bangsa

• Mempunyai wilayah yang tertentu

7. Ciri-ciri negara Islam ialah:

• menjalankan pemerintahan dan pentadbiran berasaskan sistem syura

• perundangan negara berasaskan syariat Islam atau al-Quran dan sunnah

• pemerintahan yang adi berlandaskan syariat Islamiyyah.

• Pemilihan pemimpin berasaskan keimanan dan ketakwaan seseorang

8. Matlamat pembentukan negara Islam

• Untuk Menegakkan perundangan dan hukum Allah SWT.

• Untuk merialisasikan keadilan kepada rakyat

• Untuk melaksanakan kebajikan kepada semua rakyat

• Untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat

9. Negara Islam ialah “negara kebajikan dan mendapat keampunan Allah SWT” adalah benar

kerana:

• negara Islam ditubuhkan untuk memastikan rakyat dapat hidup selesa mempunyai tempat tinggal

, makanan, pakaian , pekerjaan dan pendidikan.

• negara Islam tidak mengamalkan sebarang bentuk kezaliman dan kekejaman terhadap rakyat

• negara Islam melaksanakan amanah dan hukum-hukum Allah SWT dengan sempurna

10. Rasulullah membentuk satu perlembagaan sewaktu di Madinah kerana:

• untuk mewujudkan perpaduan dan keharmonian dalam negara

• menentukan kuasa dan hak pemimpin serta rakyat dalam menjalankan amanah masing-masing

• menetapkan hukum dan undang-undang demi keamanan dan keharmonian negara

• menjamin keselamatan dan kedaulatan negara dengan sempurna

Page 49: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

48

11. Kedudukan Rasulullah berdasarkan Perlembagaan Madinah:

• Rasulullah sebagai ketua negara

• Rasulullah bertanggungjawab dalam semua hubungan diplomatik

• Rasulullah menjadi rujukan apabila berlaku perselisihan.

• Rasulullah menjadi ketua angkatan tentera

12. Maksud syura ialah:

• perbincangan dan permuafakatan sekumpulan ulamak dalam hal-hal yang berkaitan dengan

kepentingan masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Contoh :

proses melantik pemimpin.

13. Ciri-ciri syura ialah:

• berpandukan al Quran dan al Sunnah

• mengambil perhatian tentang keperluan diri, rohani dan jasmani manusia

• mempunyai kuasa dan tanggungjawab untuk dilaksanakan

• berasaskan sistem Rabbani

• bersifat ideal dan syumul.

14. Sistem syura dikatakan sistem pemerintahan yang terbaik ialah kerana :

• mengambil pendapat ramai melalui perbincangan dan mesyuarat

• sesuatu perancangan mendapat sokongan semua anggota

• masing-masing merasa bertanggungjawab terhadap keputusan yang telah dipersetujui

• mengeratkan hubungan / perpaduan bertambah erat

Soalan 1. Terangkan pengertian manusia sebagai khalifah

2. Nyatakan pengertian khalifah Islam

3. Jelaskan ciri-ciri khalifah Islam

4. Senaraikan syarat-syarat yag perlu ada pada seseorang untuk dilantik sebagai khalifah dalam Islam

5. Jelaskan tugas dan tanggungjawab khalifah

6. Huraikan kesan jika khalifah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang khalifah

7. Kenapakah pemerintah Islam mesti memiliki sifat takwa dan amanah.

8. Bincangkan peranan kerajaan dalam menerapkan nilai-nilai murni di kalangan rakyat.

9. Terangkan peranan manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi.

10. Jelaskan ciri-ciri pentadbiran Islam

PELAJARAN 15 UNIT 2 : KHALIFAH

Page 50: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

49

11. Terangkan cara untuk membina keperibadian Insan yang mulia

12. Terangkan cara untuk membina keperibadian Insan yang mulia

13. Jelaskan bentuk pentadbiran di zaman Rasulullah.

14. Nyatakan sikap seorang pengurus yang baik semasa melakukan perundingan dalam sesuatu urusan

kerja.

Jawapan

1. Pengertian manusia sebagai khalifah:

• Manusia adalah pengganti, wakil Allah SWT yang dipertanggungjawabkan mengatur kehidupan

dan memakmurkan alam berdasarkan syariat Islam.

2. Pengertian khalifah dalam Islam

• Menurut ulama khalifah dihuraikan sebagai penganti nabi dalam urusan menegakkan keagamaan

dan mentadbir urusan keduniaan.

3. Ciri-Ciri Khalifah Islam

• bertaqwa kepada Allah SWT

• berakhlak mulia

• bijaksana dan berpandangan jauh

• berani menghadapi cabaran.

• amanah terhadap tugas

• berilmu dan beramal dengan ajaran Islam.

• Mempunyai keadaan fizikal dan mental yang sihat dan sempurna

• Mempunyai keyakinan diri yang jitu

• Mempunyai ilmu dan pengetahuan yang luas

• Adil dalam pentadbiran

• Memiliki semangat yang kuat dan jitu

• Cekap dalam membuat keputusan

• Mempunyai ilmu dan pengetahuan yang luas

• Dapat mengawal emosi dan rasional.

• Menguasai prinsip perhubungan antara manusia

4. Syarat-syarat yang perlu ada pada seseorang untuk dilantik sebagai khalifah dalam Islam

• Seorang Muslim yang mukmim

• Adil dan saksama

• Lelaki

• Berakhlak mulia & Berani

• Berilmu & memahami masalah negara

• Berkemampuan dari segi mental & fizikal

• Berpengaruh & berketurunan baik

5. Tugas dan tanggungjawab khalifah

• Melaksanakan hukum Allah SWT tanpa mengira tempat dan masa

• Sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran

Page 51: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

50

• Sentiasa menjaga kesucian agama Islam

• Menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara daripada negara asing

• Melaksanakan undang-undang secara menyeluruh

• Berjihad menentang musuh Islam

• Mengagihkan kekayaan negara kepada mereka yang berhak

• Melantik orang yang cekap & amanah dalam menguruskan negara..

• Mengawasi segala urusan negara dan memerhati segala keadaan

• Memelihara & memulihara alam dan memanfaatkannya

• Menyeru dan menggalakkan rakyat supaya membangunkan diri, masyarakat dan negara

• Menjaga keharmonian dan perpaduan untuk kesejahteraan negara

6. Kesan jika khalifah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang khalifah

• Sistem pemerintahan negara menjadi kucar kacir

• Ekonomi negara menjadi mundur

• Rasuah akan berleluasa

• Pemberontakan dan rasa tidak puas hati rakyat akan berlaku

• Negara akan di jajah oleh kuasa asing

• Negara berada dalam huru hara

7. Pemerintah Islam mesti memiliki sifat takwa dan amanah kerana:

• supaya ia sentiasa berhati-hati dalam mengurus dan mentadbir negara / mengelak daripada

berlakunya penyelewengan

• memastikan hak-hak dan keperluan rakyat ditunaikan.

• Untuk menegakkan keadilan

• memastikan rakyat mendapat kebajikan

• untuk memastikan hukum-hukum Allah SWT dilaksanakan..

8. Peranan kerajaan dalam menerapkan nilai-nilai murni di kalangan rakyat.

• Melahirkan rasa bertanggungjawab terhadap sesuatu amanah yang diserahkan.

• mewujudkan perpaduan, kerjasama, dan bantu membantu diantara masyarakat.

• Memupuk budaya kerja yang cemerlang.yang akan memajukan organisasi.

9. Peranan manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi.

• Melaksanakan segala perintah Allah SWT

• Meninggalkan segala larangan Allah SWT

• Menguruskan alam ini dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT

10. Ciri-ciri pentadbiran Islam:

• berasaskan kepada akhlak Islamiyah

• berdasarkan syura

• mengambil perhatian kepada keperluan diri, rohani dan jasmani manusia

• memenuhi tanggungjawab disamping kuasa yang dimiliki

• bersifat ideal dan syumul

• berasaskan sistem Rabbani

11. Cara membina keperibadian Insan yang mulia

• melaksanakan ibadah fardu

• memperbanyakan ibadah sunat

• mempelajari / mendalami ilmu

Page 52: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

51

• menerapkan nilai-nilai murni

12. Bentuk pentadbiran di zaman Rasulullah ialah:

• Rasulullah sebagai ketua negara

• segala masalah dirujuk kepada Rasulullah / al Quran dan al Sunnah

• mengadakan perbincangan dan mesyuarat dengan para sahabat (syura)

13. Sikap pengurus yang baik semasa melakukan perundingan dalam sesuatu urusan kerja.

• sabar dan tenang ketika melakukan perundingan

• bersikap tolak ansur / toleransi terhadap sesuatu cadangan

• menghormati dan berlapang dada terhadap pendapat orang lain

Soalan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan rakyat

2. Rakyat bukan Islam dalam negara Islam terbahagi kepada dua iaitu kafir zimmi dan kafir harbi

Huraikan

3. Nyatakan ciri-ciri rakyat yang bertanggungjawab

4. Sebutkan ciri-ciri masyarakat majmuk yang dikehendaki oleh Islam

5. Senaraikan hak rakyat terhadap negara

6. Nyatakan tanggungjawab individu kepada masyarakat

7. Setiap muslim hendaklah melaksanakan tanggungjawabnya kepada Allah SWT, Rasul, pemerintah

Islam dan negara. Huraikan tanggungjawab setiap muslim terhadap negaranya

8. Jelaskan kesan pengabaian tanggungjawab rakyat

9. Islam menghendaki setiap rakyat patuh kepada pemerintah selagi mereka tidak disuruh melakukan

maksiat.Huraikan pernyataan di atas.

Jawapan

1. Maksud rakyat

• Rakyat ialah penduduk bagi sesebuah negara yang terdiri dari pelbagai bangsa dan agama serta

keturunan

PELAJARAN 15 UNIT 3 : RAKYAT

Page 53: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

52

2. Huraian Kafir harbi dan kafir zimmi dalam negara Islam Kafir Zimmi

• Orang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam dan mematuhi segala peraturan negara dan

tidak berniat untuk mengkhianati negara Islam

Kafir Harbi

• Orang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam dan berniat untuk mengkhianati serta

memusnahkan negara Islam. Golongan ini mesti diperangi sebelum mereka memusnahkan

negara

3. Ciri-ciri rakyat yang bertanggungjawab

• Sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti sosial yang dianjurkan oleh pelbagai pihak

• Sentiasa taatkan pemimpin dengan melaksanakan segala arahan kerajaan

• Sentiasa memajukan diri sendiri dan negara dengan sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan

• Sentiasa mematuhi segala undang-undang negara

4. Ciri-ciri masyarakat majmuk yang dikehendaki oleh Islam

• bebas mengamalkan agama dan budaya masing-masing

• saling berkerjasama, bertimbangrasa dan bertolak ansur sesama rakyat

• bersama menjaga dan mengawal negara dari ancaman luar.

• saling hormat menghormati di antara satu sama lain.

5. Hak rakyat terhadap negara

• Hak untuk memilih pemerintah dan kerajaan yang adil

• Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesihatan dan bebas bergerak.

• Hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan

• Hak untuk mencari harta dan membelanjakannya

6. Tanggungjawab individu terhadap masyarakat ialah:

• menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat supaya hidup bersatu padu dan harmoni

• melaksanakan amal kebajikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran

sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain.

7. Tanggungjawab setiap muslim terhadap negaranya ialah:

• Memakmurkan negara dengan amanah.

• menjaga keselamatan negara dengan baik

• mendaulatkan undang-undang negara.

• aktif dalam pembangunan negara dan bidang ekonomi.

• melibatkan diri dengan aktiviti sosial yang sihat

8. Kesan pengabaian tanggungjawab rakyat

• Berlakunya keruntuhan akhlak dan jati diri individu dan rakyat

• Tugas amar makruf dan nahi mungkar terabai

• Meningkatnya gejala sosial seperti jenayah

• Pertahanan negara menjadi lemah dan mudah ditembusi oleh musuh

• Negara mengalami kemunduran dalam pelbagai bidang seperti, ekonomi, politik, sosial,

pentadiran dan sebagainya

• Berlakunya huru hara dalam negara.

Page 54: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

53

9. Huraian setiap rakyat mesti patuh kepada pemerintah selagi mereka tidak disuruh melakukan maksiat.

• Rakyat wajib menumpahkan taat setia kepada pemerintah yang adil supaya mudah bagi

pemerintah mentadbir dan menguruskan negara, sebaliknya jika pemerintah melakukan

penyelewengan atau kezaliman rakyat wajib membantah dan membetulkannya

Soalan 1. Jelaskan pengertian kehakiman Islam

2. Terangkan matlamat utama sistem kehakiman Islam.

3. Nyatakan prinsip kehakiman Islam

4. Huraikan etika kahakiman Islam

5. Jelaskan syarat-syarat untuk dilantik sebagai hakim

6. Nyatakan tanggungjawab hakim

7. Bincangkan keistimewaan sistem kehakiman Islam

8. Senaraikan sumber-sumber kehakiman / perundangan Islam dan huraikan maksudnya satu persatu

9. Saidina Umar telah membebaskan hamba yang mencuri unta majikannya kerana tidak membayar

gaji. Huraikan prinsip-prinsip kehakiman berdasarkan peristiwa tersebut.

10. Terangkan akibat terhadap masyarakat sekiranya hakim tidak berlaku adil dalam perbicaraan.

11. Dalam prosedur kehakiman Islam hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman dalam keadaan marah.

Kemukakan kepentingan prosedur diatas.

12. Bagaimanakah kehakiman Islam menegakkan keadilan.

13. Bincangkan peranan hakim yang bertindak sebagai pelaksana hukuman.

14. Nyatakan ciri-ciri / sifat-sifat hakim

15. Matlamat perundangan Islam bertujuan menjamin kesejahteraan hidup manusia. Huraikan

bagaimana matlamat tersebut dapat dicapai.

PELAJARAN 16 : SISTEM KEHAKIMAN ISLAM

Page 55: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

54

Jawapan

1. Pengertian kehakiman Islam

• Kehakiman bermaksud suatu keputusan daripada pemerintah/ badan kehakiman dalam sesuatu

perbicaraan dimahkamah atau menyampaikan hukum syarak secara penetapan.

2. Matlamat utama sistem kehakiman Islam ialah untuk:

• menegakkan keadilan kepada semua rakyat

• menentang kezaliman dengan menjatuhkan hukuman keatas penjenayah

• membela orang yang dizalimi.

• Melaksanakan qanun ilahi atau undang-undang Allah SWT dalam negara

3. Prinsip kehakiman Islam 1. Bersifat Rabani.

• Ini kerana sistem kehakiman Islam bersumberkan wahyu Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW

dalam menentukan sebarang keputusan dan hukuman yang akan dijatuhkan keatas pesalah.

2. Menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman

• Keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem kehakiman Islam. Penghapusan kezaliman

dan penganiayaan adalah kunci utama dalam menjamin kebahagiaan hidup manusia di dunia

dan akhirat

3. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada melakukan kejahatan.

• Menyeru kepada kebaikan dengan cara melaksanakan hukuman yang bersifat pencegahan dan

pengajaran kepada manusia, dengan terlaksananya kebaikan sekali gus kejahatan dapat

dihindarkan

4. Mengamalkan akhlak yang mulia serta menjaga hubungan yang baik sesama manusia dan

mahkluk Allah SWT yang lain.

• Akhlak mulia dapat diamalkan dengan terlaksananya peraturan dan hukuman yang telah

ditetapkan oleh Allah SWT

4. Etika kahakiman Islam

• Hakim tidak boleh menyebelahi mana-mana pihak samada pendakwa atau tertuduh

• Hakim hendaklah jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

• Hakim tidak boleh menghakimi mana-mana orang yang beliau mempunyai kepentingan.

• Sebarang kesalahan tidak boleh disabitkan jika terdapat keraguan.

• Hakim mestilah mengikuti peraturan keterangan yang telah ditetapkan iaitu,

i. Mendapatkan pengakuan yang bebas dan penuh kerelaan daripada tertuduh

ii. Para saksi dalam pembicaraan mestilah adil dan menepati syarat-syarat kesaksian yang

telah ditetapkan.

iii. Kes yang dibicarakan mestilah dibuktikan melalui bukti-bukti yang nyata serta boleh

diterima oleh semua pihak.

5. Syarat-syarat untuk dilantik sebagai hakim

• Seorang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT

• Seorang yang berfikiran waras dan sentiasa tenang.

Page 56: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

55

• Seorang yang berwibawa dan dihormati oleh orang ramai.

• Seorang yang bijaksana dan berpandangan jauh.

• Seorang yang berani dan tegas dalam menjalankan tugas.

6. Tanggungjawab hakim

• Menjatuhkan hukuman dengan adil dan saksama.

• Menjatuhkan hukuman ketika dalam keadaan emosi yang tenang seperti tidak berada dalam

keadaan marah ketika menjatuhkan hukuman.

• Menjatuhkan hukuman tanpa ragu-ragu kepada pesalah.

• Membebaskan tertuduh jika terdapat sebarang keraguan

7. Keistimewaan sistem kehakiman Islam

• Dasar kehakiman dan perundangan nya adalah ciptaan Allah SWT

• Pelaksanaan sistem kehakiman Islam dapat mendidik jiwa manusia kearah yang lebih baik.

• Kehakiman Islam menyediakan hukuman dan ganjaran di dunia dan di akhirat.

8. sumber-sumber kehakiman / perundangan Islam

• al Quran : Kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan

Malaikat Jibril atau secara langsung untuk membimbing manusia ke jalan

yang benar demi kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat

• al Sunnah: Segala perkataan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah tentang sesuatu

perkara yang melibatkan hukum Islam.

• Ijmak : Persepakatan para ulamak mujtahid tentang sesuatu perkara

yang tidak jelas hukumnya di dalam al Quran dan al Hadis

• Qias : Menyandarkan hukum bagi sesuatu perkara baru kepada sesuatu perkara yang

telah termaktub hukumnya di dalam al Quran dan al Sunnah kerana

persamaan dari segi sebabnya / Illat. Contoh : Pengharaman tuak diqiaskan

dengan pengharaman arak

9. Prinsip-prinsip kehakiman berdasarkan peristiwa Saidina Umar yang telah membebaskan hamba yang mencuri unta majikannya kerana tidak membayar gaji.

• dalam menjatuhkan hukuman hakim hendaklah mengenal pasti punca berlakunya sesuatu

jenayah

• sekiranya terdapat kezaliman atau paksaan didalam sesuatu kes, hakim hendaklah

mempertimbangkannya dengan seadil mungkin

• hakim hendaklah membebaskan tertuduh sekiranya terdapat sebarang keraguan

10. Akibat terhadap masyarakat sekiranya hakim tidak berlaku adil dalam perbicaraan.

• jenayah tidak dapat dibendung

• masyarakat akan bertindak sendiri kerana tidak puas hati

• berlaku penindasan golongan kuat ke atas yang lemah.

• masyarakat sentiasa hidup dalam ketakutan / terancam

Page 57: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

56

11. Kepentingan prosedur kehakiman Islam "hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman dalam keadaan marah" ialah

• agar keadilan dapat ditegakkan dan mengelak daripada menjatuhkan hukuman yang tidak

tepat dalam sesuatu kes yang dibicarakan

• supaya maruah hakim terpelihara dari sebarang kesilapan.

• supaya keputusan mahkamah tidak akan dipertikaikan oleh mana-mana pihak

• supaya Institusi kehakiman dihormati oleh semua pihak.

12. Cara kehakiman Islam menegakkan keadilan.

• menjatuhkan hukuman dengan adil tanpa mengira warna kulit, kedudukan dan pangkat

seseorang.

• hukuman yang setimpal mengikut kesalahan yang dilakukan.

• Menjatuhkan hukaman tanpa sebarang keraguan

• Semua hukum berlandaskan al-Quran dan al-Hadis

• Penghakiman adalah dilakukan secara menyeluruh

13. Peranan hakim selaku pelaksana hukuman.

• Menjatuhkan hukuman berlandaskan al-Quran dan hadis

• Menjatuhkan hukuman dengan adil dan saksama tanpa mengira bangsa dan keturunan

seseorang

• Menjatuhkan hukuman tanpa ragu terhadap pesalah.

• Membebaskan tertuduh jika terdapat sebarang keraguan dalam kes

14. Ciri-ciri / sifat-sifat Hakim

• Seorang yang bekerja dengan niat mencari keredaan Allah SWT

• Berilmu pengetahuan yang luas

• Seorang yang menguasai dan mendalami al-Quran dan al-hadis

• Seorang yang bertakwa dan warak

• Seorang yang berfikiran waras

• Seorang yang berwibawa

• Seorang yang berpandangan jauh

15. Cara untuk mencapai matlamat perundangan Islam yang bertujuan menjamin kesejahteraan hidup manusia adalah:

• Perundangan Islam mendorong manusia berpegang teguh kepada ajaran Islam

• Perundangan Islam sentiasa menegakkan keadilan dan kebenaran dalam semua perkara

• Pelaksanaan perundangan Islam dapat menghindarkan masyarakat daripada melakukan

jenayah.

Soalan 1. Terangkan pengertian sistem sosial Islam.

2. Jelaskan ciri-ciri sistem sosial Islam

PELAJARAN 17 : SISTEM SOSIAL ISLAM

Page 58: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

57

3. Nyatakan matlamat sistem sosial Islam

4. Nyatakan aspek sosial Islam yang boleh berubah dan tidak boleh berubah

5. Antara nilai murni sistem sosial Islam ialah ukhuwwah Islamiah, berkasih sayang sesama makhluk dan

hormat menghormati. Bincangkan

6. Sistem sosial Islam dikatakan sistem hidup yang terbaik jika dibandingkan dengan sistem bukan Islam.

Huraikan.

7. Kenapakah alam remaja dikatakan zaman yang penuh dengan dugaan dan cabaran.

8. Jelaskan tiga peranan remaja dalam membangunkan sesebuah negara.

9. Nyatakan punca-punca keruntuhan akhlak remaja.

10. “ Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara “ ( al-Hujurat: 10 )

Nyatakan usaha-usaha untuk memperkukuhkan persaudaraan / ukhuwah Islamiyah dalam kalangan

masyarakat.

11. Nyatakan kesan sekiranya orang mukmin memutuskan tali persaudaraan

12. Huraikan bagaimanakah pembentukan keluarga bahagia dapat dicapai.

13. Anak-anak dikatakan satu amanah dan juga fitnah. Bincangkan.

14. Hubungan kekeluargaan amat penting di dalam sistem sosial Islam Jelaskan pernyataan di atas.

15. “ Sesungguhnya bagi tuhan kamu ke atas kamu ada tanggungjawab, ke atas diri kamu ada

tanggungjawab, ke atas keluarga kamu ada tanggungjawab, maka tunaikanlah segala tanggungjawab

itu kepada yang berhak menerimanya” (maksud hadis )

Berdasarkan maksud kenyataan di atas huraikan kewajipan seorang muslim ke atas keluarganya.

16. Huraikan kewajipan seorang muslim terhadap masyarakat

17. Berikan akibat buruk jika tidak menunaikan tanggungjawab kepada ahli keluarga

18. Bagaimanakah cara untuk mencapai sistem sosial Islam yang bersifat Rabbani

19. Huraikan implikasi pengabaian tanggungjawab sosial

20. Nyatakan perbezaan antara sistem sosial Islam dengan sistem sosial bukan Islam

Jawapan

1 Pengertian sistem sosial Islam:

• Sistem sosial Islam ialah perhubungan sesama manusia melalui ikatan undang-undang Rabbani

untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang harmoni dan aman damai.

Page 59: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

58

2 Ciri-ciri sistem sosial Islam:

• ciptaan Allah SWT

• berteraskan perancangan Allah SWT atau batasan Allah SWT dalam pergaulan

• menjalin ikatan ukhuwah sesama manusia yang berteraskan akidah, syariat dan akhlak yang

mulia.

3 Matlamat sistem sosial Islam

• Untuk mendapatkan keredaan Allah SWT

• Untuk merealisasikan keadilan sosial kepada semua rakyat

• Untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya

• Untuk memakmurkan alam mengikut ajaran Islam.

• Untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonian hidup di dunia dan di akhirat

• memupuk semangat berkerjasama antara anggota masyarakat untuk melaksanakan kebajikan

• menghindarkan masyarakat dari melakukan dosa dan kezaliman

• memupuk ukhuwah Islamiah tanpa mengira warna kulit dan keturunan

• menegakkan keadilan sosial dengan memberi kebebasan dan hak tertentu kepada masyarakat.

4 Aspek sosial Islam yang boleh berubah dan tidak boleh berubah

Boleh berubah Tidak boleh berubah

Fesyen pakaian Hukum menutup aurat

Kaeadah mencari dan memilikki harta Peraturan mencari dan memilikki harta

Methologi menuntut ilmu Hukum menuntut ilmu

5 Huraian nilai murni sistem sosial Islam ialah ukhuwwah Islamiah, berkasih sayang sesama makhluk dan hormat menghormati. 1. Ukhuwwah Islamiah

• Sistem sosial Islam menjadikan semua manusia adalah bersaudara tanpa mengira warna kulit,

kedudukan atau pangkat seseorang. Persaudaran dalam Islam adalah berlandaskan keimanan

dan ketakwaan kepada Allah SWT

2. Kasih sayang sesama makhluk

• Islam mewajibkan umatnya supaya sama-sama menjaga kebajikan dan keperluan semua

manusia tanpa mementingkan diri sendiri dan berprasangka buruk

3. Hormat menghormati/ toleransi / bertolak ansur

• Masyarakat Islam wajib hormat menghormati antara satu sama lain dalam pergaulan seharian

6 Bandingan sistem sosial Islam dengan sistem sosial bukan Islam

sistem sosial Islam sistem bukan Islam

1. berasaskan al-Quran berdasarkan pemikiran.

2. berdasarkan kepada ukhuwah berdasarkan kedudukan, warna kulit dan

lain-lain.

3. mementing urusan dunia dan akhirat mementingkan kebendaan / keduniaan

semata-mata

Page 60: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

59

7 Alam remaja dikatakan zaman yang penuh dengan dugaan dan cabaran kerana:

• remaja mudah terdorong dengan hawa nafsu

• remaja mempunyai perasaan ingin tahu dan perasaan ingin mencuba sesuatu perkara baru tanpa

memikirkan baik buruk sesuatu perkara.

• remaja mudah terpengaruh dengan persekitaran dan rakan sebaya yang bersifat negetif

8 Peranan remaja dalam membangunkan sesebuah negara.

• menumpukan perhatian terhadap pelajaran bagi menambahkan ilmu untuk membangunkan

negara seperti ilmu sains dan teknologi

• menjauhkan diri dari perkara-perkara negatif yang merosakkan seperti menjauhi dadah

• menceburi bidang kemahiran dan teknologi tinggi seperti ICT dan sebagainya.

9 Punca-punca keruntuhan akhlak remaja ialah:

• kurangnya penghayatan iman menyebabkan mereka tidak takut kepada azab Allah SWT

• kurangnya ilmu agama menyebabkan mereka jahil tentang hukum agama

• kurang perhatian daripada ibubapa memyebabkan mereka terbiar dan bebas melakukan apa

sahaja.

• pengaruh media massa dan persekitaran serta rakan sebaya yang negetif

10 Usaha-usaha untuk memperkukuhkan persaudaraan / ukhuwah Islamiyah dikalangan masyarakat.

• Sentiasa mengamalkan amalan ziarah menziarahi antara satu sama lain

• Sentiasa memberi dan menjawab salam semasa bertemu dengan orang lain

• Sentiasa menunaikan solat secara berjemaah

• Sentiasa mengamalkan sikap tolong menolong dan bantu membantu antara satu sama lain.

11 Kesan sekiranya orang mukmin memutuskan tali persaudaraan

• berlaku permusuhan, pergaduhan dan perpecahan dalam masyarakat.

• menggugat kestabilan negara kerana rakyat berpecah belah

• melemahkan kesatuan umat Islam dalam semua segi

• umat Islam mudah dijajah dan dipermainkan oleh bangsa asing kerana tidak bersatu

12 Huraian bagaimana pembentukan keluarga bahagia dapat dicapai.

• Semua ahli keluarga mesti melakukan tanggungjawab masing-masing dengan baik

• Sentiasa mengamalkan sikap bersefahaman, bertolak ansur dan berkasih sayang dalam

keluarga

• Semua ahli keluarga mesti amanah dan jujur dalam semua urusan

• Semua ahli keluarga mesti sentiasa berkerjasama dalam melakukan kebajikan.

• Semua ahli keluarga sentiasa bersama membenteras kemungkaran dalam keluarga

• Semua ahli keluarga sentiasa menjadikan agama sebagai asas pembentukan keluarga

13 Anak-anak dikatakan satu amanah dan juga fitnah

• Anak-anak dikatakan satu amanah kerana ibu bapa wajib menyempurnakan pendidikan anak-

anak dengan sempurna supaya menjadi insan bertaqwa

• anak-anak dikatakan satu fitnah iaitu apabila ibu bapa lalai dan gagal mematuhi perintah Allah

SWT kerana mengutamakan anak-anak.

Page 61: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

60

14 Alasan yang menyatakan hubungan kekeluargaan amat penting di dalam sistem sosial Islam:

• sistem sosial Islam melahirkan individu yang mampu menyumbang kearah pembentukan

masyarakat berkualiti

• Sistem sosial Islam melahirkan ahli masyarakat yang berakhlak mulia , penyayang dan amanah

15 Kewajipan seorang muslim ke atas keluarganya.

• memberi nafkah kepada keluarga dengan menyediakan keperluan asas seperti tempat tinggal,

pakaian dan makanan

• menjaga keselamatan ahli keluarga daripada perkara yang membahayakan

• memberi pendidikan yang sempurna kepada ahli keluarga iaitu ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu

kifayah.

16 Kewajipan seorang muslim terhadap masyarakat

• Sentiasa menziarahi ketika mereka sakit

• Sentiasa membantu ketika dalam kesusahan

• Sentiasa memberi salam ketika bertemu

• Sentiasa tolong menolong dalam perkara kebajikan

17 Akibat buruk tidak menunaikan tanggungjawab kepada ahli keluarga

• Kehidupan ahli keluarga akan menderita, kucar kacir dan tiada kebahagiaan dalam keluarga

• Menyebabkan ahli keluarga mudah terlibat dengan perkara-perkara yang menyalahi hukum

syarak seperti sumbang mahram dan sebagainya

• Kehidupan keluarga tersebut tidak mendapat keberkatan daripada Allah SWT.

• Menyebabkan ahli keluarga tersebut jahil dalam ilmu agama

18 Cara mencapai sistem sosial Islam yang bersifat Rabbani

• mengenal dan menghayati sistem sosial Islam

• berusaha memperkukuh perpaduan antara satu sama lain

• berusaha mencapai kebahagiaan diri, keluarga dan masyarakat berdasarkan syariat

19 Implikasi pengabaian tanggungjawab sosial

• Perbalahan dan perpecahan keluarga akan berlaku.

• Keharmonian, perpaduan dan kesejahteraan masyarakat dan negara akan tergugat

• Sumber alam tidak dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat

• Gejala sosial akan berleluasa dalam masyarakat

• Penyelewengan tanggungjawab dan amanah akan berleluasa seperti rasuah, pecah amanah dan

sebagainya

20 Perbezaan antara sistem sosial Islam dengan bukan Islam

sistem sosial Islam sistem bukan Islam

Bersifat Rabani iaitu ciptaan Allah SWT Ciptaan Manusia

Perhubungan sesama manusia diatas dasar

keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Perhubungan di atas dasar warna kulit,

bangsa, keturunan dan kemanusiaan

semata-mata

Mengamalkan akhlak mulia walau dimana saja kita

berada

Akhlak dan nilai-nilai moral tidak begitu dititik

beratkan dalam pergaulan

Page 62: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

61

TINGKATAN 5

BAB 1 : EKONOMI ISLAM

Soalan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan harta

2. Huraikan konsep harta menurut Islam.

3. Huraikan bentuk ujian Allah SWT terhadap manusia yang memiliki harta yang banyak

4. Terangkan alasan yang menunjukkan bahawa Islam menggalakkan umatnya memiliki harta

sebanyak mungkin.

5. Nyatakan sebab harta hanya merupakan amanah Allah SWT kepada manusia

6. Harta adalah milik sementara yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Jelaskan

konsep pemilikan harta menurut Islam

7. Jelaskan sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal

8. Jelaskan kesan memperolehi harta secara halal kepada akhlak manusia

9. Huraikan cara menguruskan harta menurut Islam

10. Bincangkan kebaikan menguruskan harta secara Islam

11. Manusia bebas memiliki harta dan membelanjakannya. Huraikan cara membelanjakan harta agar

ianya diredai Allah SWT.

12. Apakah yang dimaksudkan dengan pembaziran harta

13. “.. Sesungguhnya orang yang membazir adalah saudara syaitan”

( Maksud ayat : al-Israk ayat 27)

Mengapakah Islam melarang umatnya melakukan pembaziran.

14. Jelaskan kesan pembaziran terhadap ekonomi negara.

15. Mengapakah umat Islam masih lagi melakukan pembaziran.

16. Bagaimanakah kita dapat mencegah perbuatan membazir

17. Terangkan maksud wasatiah dalam penggunaan harta

18. Mengapakah wasatiah dalam penggunaan harta dituntut dalam Islam.

19. Senaraikan contoh pengabaian tanggungjawab terhadap harta

UNIT 1 : HARTA AMANAH ALLAH

Page 63: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

62

Jawapan

1 Maksud harta menurut Islam

• Harta merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia. Harta boleh dimiliki oleh setiap manusia

melalui usaha dan ikhtiar mereka sendiri.

2 Konsep harta menurut Islam ialah:

• harta merupakan milik mutlak Allah SWT

• harta adalah amanah Allah SWT kepada manusia untuk digunakan dengan cara yang telah

ditetapkan oleh Allah SWT

• harta menjadi ujian kepada manusia untuk menentukan tahap keimanan manusia

• Kewajipan mencari dan membelanjakan harta secara halal.

• Harta yang cukup syarat-syaratnya mestilah dikeluarkan zakat.

3 Bentuk ujian Allah SWT terhadap manusia yang memiliki harta

� Allah menguji mereka dengan ditimpa bencana seperti bencana alam , kebakaran dan lain-lain.

� Harta yang dimiliki menjadikan mereka sombong dan angkuh.

� Mereka membelanjakan harta secara batil dan kepada perkara yang tidak diredhai seperti berjudi

dan sebagainya

� Allah SWT memudahkan lagi jalan mendapatkan harta.

� kesibukan mencari harta hingga lupa tanggungjawab kepada Allah SWT seperti solat, zakat dan

sebagainya.

4 Alasan bahawa Islam menggalakkan umatnya memiliki harta sebanyak mungkin.

� ibadat zakat dan haji yang diwajibkan oleh Islam memerlukan harta yang banyak untuk

dilaksanakan

� untuk membantu golongan yang miskin melalui sedekah, sesorang itu mestilah memiliki harta

terlebih dahulu.

� Islam mewajibkan ketua keluarga menyediakan kemudahan asas bagi diri dan keluarga sendiri.

� Islam melarang umatnya bergantung kepada orang lain.

5 Sebab harta hanya merupakan amanah Allah SWT kepada manusia

� Supaya manusia menguruskan sumber harta dengan sebaik-baiknya, seperti yang telah

ditetapkan oleh Allah SWT

� Supaya manusia tidak terlalu sombong dengan harta yang dimilikinya

� Supaya manusia tidak menggunakan harta yang di miliki secara membazir dan sia-sia

� Supaya manusia berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari harta bagi kesenangan hidup

mereka di dunia dan akhirat.

6 Konsep pemilikan harta menurut Islam ialah:

� Proses mencari harta mestilah mengikut cara yang telah ditetapkan oleh Islam.

� sebahagian dari harta yang cukup syarat-syaratnya mestilah dikeluarkan zakat.

� Proses pemilikan harta tidak boleh mengganggu kepentingan orang lain dan mencemarkan alam

sekitar

� Harta yang dimiliki mestilah digunakan untuk manfaat diri dan masyarakat

Page 64: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

63

7 Sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal

� Untuk mengelakkan daripada penindasan dan penganiayaan kepada orang lain seperti

mendapatkan harta melalui riba, monopoli dan sebagainya

� Untuk mengelakkan permusuhan dan perbalahan semasa mendapatkan harta, contohnya melalui

manipulasi

� Untuk memajukan ekonomi negara dengan lebih teratur dan sesuai dengan kehendak Islam

8 Kesan memperolehi harta secara halal kepada akhlak manusia

� Hidup manusia akan menjadi tenang dan bahagia sepanjang masa.

� Hartanya akan diberkati oleh Allah SWT

� Akan di kasihi dan dihormati oleh anggota masyarakat kerana mencari harta secara halal

� Jiwa manusiaakan sentiasa tenang kerana tidak terlibat dengan perkara yang diharamkan Allah

SWT.

9 Cara menguruskan harta menurut Islam

� Menunaikan hak yang wajib terhadap harta seperti zakat dan menafkahkan harta kepada ibu

bapa dan keluarga

� Memanfaatkan harta untuk kepentingan orang ramai seperti membina kemudahan awam

� Membelanjakan harta dengan berhemat dan tidak membazir

� Melaksanakan tanggungjawab sosial yang dapat mewujudkan perpaduan di kalangan manusia

seperti sedekah, derma dan wakaf

10 Kebaikan menguruskan harta menurut Islam

� Mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat

� Dapat memupuk semangat persaudaraan sesama manusia

� Memperoleh harta dengan cara yang diredai oleh Allah SWT

� Mendapat keredaan Allah SWT

11 Cara membelanjakan harta agar ianya diredai Allah SWT.

� Infak kepada mereka yang berhak menerimanya melalui derma dan sedekah sedekah

� menggunakan harta untuk berjihad ke jalan Allah SWT seperti beramal jariah.

� membina kemudahan asas untuk kegunaan orang ramai seperti jalan raya

� mengeluarkan zakat dan menunaikan haji

12 Maksud pembaziran harta ialah

� penggunaan harta pada jalan yang tidak diredai oleh Allah SWT seperti kearah maksiat atau

membelanjakan kepada perkara yang sia-sia dan tidak berfaedah kepada diri senfiri atau orang

lain.

13 Sebab Islam melarang umatnya membazir.

� Akan melahirkan masyarakat mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan nasib orang lain

� Akan menyebabkan seorang itu terpaksa menanggung beban hutang

� Akan menghilangkan perasaan belas kasihan, kasih sayang dan bertimbangrasa dalam

masyarakat

� Akan menjejaskan ekonomi negara kerana rakyatnya melakukan pembaziran

� Akan menyebabkan berlakunya inflasi dalam negara.

Page 65: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

64

14 Kesan pembaziran terhadap ekonomi negara.

� ekonomi negara akan menjadi tidak stabil

� berlaku inflasi dalam negara kerana nilai matawang jatuh dan harga barang meningkat naik.

� tabungan negara berkurangan kerana banyak dihabiskan kepada perkara yang tidak berfaedah

� Membantutkan pembangunan negara

15 Umat Islam masih lagi melakukan pembaziran kerana.

� kurang didikan agama

� mementingkan diri sendiri serta sering mengikut hawa nafsu

� jahil tentang cara hidup Islam yang menekankan kesederhanaan

� mementingkan kemewahan dunia.

16 Amalan membazir dapat dicegah dengan cara.

� merancang perbelanjaan secara bersistematik

� membeli barangan mengikut keperluan

� bijak mengenalpasti mutu barangan.

� kempen kesedaran tentang keburukan pembaziran.

17 Maksud wasatiah dalam penggunaan harta

� bijak menggunakan harta ke arah kebajikan

� Berbelanja dengan berhemah serta tidak bakhil dan tidak boros.

� Menggunakan harta secara seimbang untuk kebaikan dunia dan akhirat

18 Sebab wasatiah dalam penggunaan harta dituntut dalam Islam.

� Akan melahirkan sifat jimat cermat dalam masyarakat

� Akan menambahkan keberkatan dalam harta

� Akan meningkatkan taraf ekonomi diri dan negara

� Akan menjauhkan sifat tamak dan riak dalam diri seseorang

� Akan mengimbangi keperluan kehidupan dunia dan akhirat.

19 Contoh pengabaian tanggungjawab terhadap harta

� Mendapatkan harta dengan cara yang haram contohnya menipu, manipulasi dalam perniagaan,

monopoli, pecah amanah dan sebagainya

� Membelanjakan harta dengan cara yang dilarang seperti berjudi, boros, kedekut dan sebagaiya

Soalan 1. Mengapakah Allah SWT membenarkan manusia memiliki harta.

2. Jelaskan sumber harta yang halal dan haram

3. Nyatakan contoh pemilikan harta yang dilarang oleh Islam.

4. Nyatakan langkah dalam memperolehi harta secara halal

5. Huraikan tanggungjawab manusia terhadap harta

UNIT 2 : MEMPEROLEH DAN MEMBELANJAKAN HARTA

Page 66: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

65

6. Apakah hikmah Islam menuntut supaya dibelanjakan harta yang dimiliki

7. Nyatakan kepentingan harta kepada pembangunan negara

8. Islam memerintahkan umatnya mencari harta untuk memenuhi keperluan hidup disamping

menjadikannya sebagai ibadat. Jelaskan tiga syarat mencari harta supaya diterima menjadi ibadat.

9. Pemilik harta yang enggan membayar zakat adalah menyalahi peraturan hak milik harta dalam

Islam. Mengapakah terdapat segolongan umat Islam masih enggan membayar zakat.

10. Harta merupakan kurniaan Allah SWT kepada manusia, oleh itu manusia hendaklah bersyukur

kepadaNya.Jelaskan tiga cara yang patut dilakukan ke atas harta sebagai tanda kesyukuran

11. Apakah kesan buruk jika manusia diberi kebebasan sepenuhnya memiliki harta.

12. Bagaimanakah harta boleh membawa kebahagian dunia dan akhirat.

13. Nyatakan implikasi atau kesan buruk hidup tanpa harta

14. Apakah yang dimaksudkan dengan monopoli

15. Jelaskan kesan monopoli.

16. Apakah yang dimaksudkan dengan manipulasi

17. Jelaskan keburukan manipulasi.

18. Apakah yang dimaksudkan dengan spekulasi

19. Nyatakan sebab Islam mengharamkan perbuatan spekulasi

20. Apakah yang dimaksudkan pecah amanah.

21. Jelaskan implikasi pecah amanah.

22. Jelaskan contoh pecah amanah dan kesan perbuatan pecah amanah.

23. Apakah yang dimaksudkan dengan rasuah.

24. Mengapakah segolongan umat Islam masih mengamalkan rasuah.

25. Jelaskan kesan amalan rasuah

26. Apakah yang dimaksudkan dengan riba.

27. Jelaskan implikasi amalan riba.

28. Bagaimanakah amalan riba boleh dihindarkan.

29. Sebahagian umat Islam masih mengamalkan riba. Mengapakah amalan tersebut masih berlaku

Page 67: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

66

Jawapan

1. Sebab Allah SWT membenarkan manusia memiliki harta.

� Dengan memiliki harta manusia dapat menunaikan zakat dan haji

� Dengan memiliki harta manusia dapat dapat membantu golongan yang miskin

� Dengan memiliki harta manusia dapat dapat menyediakan kemudahan asas diri dan keluarga.

� Dengan memiliki harta manusia dapat memenuhi fitrah semulajadi mereka yang inginkan kepada

harta

� Pemilikan harta akan mendorong manusia berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan

harta

� Harta dapat membantu manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

2. Suber harta yang halal dan haram Sumber harta yang halal

� Harta yang diperoleh melalui perniagaan yang dibenarkan oleh syarak dan undang-undang

negara dan tidak mengandungi unsur-unsur penipuan, perjudian, penganiayaan dan rasuah.

� Harta yang diperolehi daripada hasil pertanian, penternakan, dan perikanan yang dihalalkan

� Harta yang diperolehi melalui hasil pertukangan dan seni yang tidak bercanggah dengan ajaran

Islam.

� Harta yang diperolehi melalui pekerjaan yang halal samada dalam sektor swasta atau kerajaan,

seperti menjadi doktor, guru, peguam, buruh kasar dan sebagainya.

� Harta yang diperolehi melalui perkhidmatan yang diakui oleh syarak seperti perkhidmatan

kaunseling, runding cara dan sebagainya.

Sumber harta yang haram

� Harta yang diperoleh melalui perniagaan yang mengandungi unsur-unsur penipuan, perjudian,

penganiayaan dan rasuah, monopoli dan sebagainya

� Harta yang diperolehi secara zalim dan kekerasan, seperti merompak, mencuri, meragut dan

sebagainya

� Harta yang diperolehi melalui penindasan keatas orang lain, seperti melalui riba, pecah amanah

dan sebagainya.

� Harta yang diperolehi melalui hasil barangan atau perkhidmatan yang haram, seperti menjual

arak, dadah, khinzir, menjual patung dan sebagainya

� Harta yang diperolehi melalui perkhidmatan yang tidak diakui oleh syarak seperti menilik nasib,

bekerja ditempat-tempat hiburan yang melalaikan seperti disko dan pengurusan riba seperti ceti

haram dan sebagainya.

3. Contoh pemilikan harta yang dilarang oleh Islam.

� Monopoli

� riba

� manipulasi

� mencuri

� rasuah

� salah guna kuasa

4. Langkah memperolehi harta secara halal

� Melakukan pekerjaan dengan ikhlas kerana Allah SWT

� Menceburi bidang pekerjaan yang halal

� Mengamalkan akhlak yang mulia semasa melakukan pekerjaan seperti jujur

� Menjaga ibadat semasa melakukan pekerjaan dengan menjaga batasan aurat.

Page 68: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

67

5. Tanggungjawab manusia terhadap harta

� Membelanjakan harta kejalan yang halal seperti bersedekah

� Mengeluarkan zakat harta apabila cukup syarat-syaratnya

� Membelanjakan harta dengan berhemat dan tidak membazir

� Melakukan ibadat kepada Allah SWT dengan harta seperti mengeluarkan zakat

� Menafkahkan harta kepada ibu bapa dan keluarga

6. Hikmah Islam menyuruh umatnya membelanjakan harta

� Dapat memenuhi keperluan peribadi dan keluarga

� Dapat membangun dan memajukan ekonomi negara

� Supaya harta tidak berlegar di kalangan orang kaya sahaja

� Supaya dapat mengeratkan perhubungan dan perpaduan di kalangan manusia

7. Kepentingan harta kepada pembangunan negara

� Harta dapat digunakan untuk memajukan sektor ekonomi

� Harta dapat dijadikan modal untuk memulakan perniagaan

� Harta dapat meningkatkan taraf pendidikan rakyat dengan membina pusat kemahiran dan pusat

pengajian tinggi

8. Syarat mencari harta sebagai ibadat

� Harta yang dimikili daripada sumber yang halal dan dibenarkan oleh syarak

� Harta yang dimiliki dengan cara yang halal dan menepati kehendak syarak

� Mencari harta dengan niat kerana Allah SWT

� Menunaikan ibadat fardu semasa mencari harta seperti mendirikan solat

� Pengurusan harta mesti dilakukan secara halal

9. Terdapat segolongan umat Islam masih enggan membayar zakat kerana.

� Mereka bersifat tamak dan bakhil dalam diri

� kurangnya didikan agama menyebabkan mereka tidak mengetahui hukum mengeluarkan zakat

� bimbang hartanya berkurangan dengan mengeluarkan zakat

� iman kurang mantap hingga tidak takut dengan azab Allah SWT

� kurang kesedaran atau pendedahan tentang cara mengeluarkan zakat.

10. Cara yang patut dilakukan ke atas harta sebagai tanda kesyukuran

� membelanjakan harta secara berhemah tanpa boros

� membantu golongan yang miskin yang memerlukan pertolongan dengan menderma

� menggunakan harta untuk faedah orang ramai seperti membina masjid

� melaksanakan kewajipan yang berkaitan dengan harta yang dimiliki contohnya mengeluarkan

zakat

11. Kesan buruk jika manusia diberi kebebasan sepenuhnya memiliki harta.

� Mereka akan lalai tanggungjawab kepada Allah SWT.

� bersikap sombong dan bakhil

� menjejaskan kepentingan orang lain

12. Harta boleh membawa kebahagian dunia dan akhirat dengan cara.

� memanfaatkan harta ke jalan yang diredai Allah SWT seperti bersedekah

� melaksanakan ibadah wajib dengan harta seperti mengeluarkan zakat atau menunaikan ibadat

haji

� menggunakan harta untuk kebajikan seperti menderma dan bersedekah

Page 69: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

68

13. Kesan buruk hidup tanpa harta

� hidup menjadi tidak tenteram kerana hidup dalam kemiskinan

� ibadat idak dapat dilaksanakan dengan sempurna

� keperluan asas kehidupan tidak dapat disediakan

� sentiasa hidup dalam kemunduran dan ketinggalan

� umat Islam dipandang rendah dan di hina oleh orang lain

14. Maksud monopoli ialah

� Pengguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barangan, perdagangan, perkhidmatan dan

sebagainya dalam pasaran tertentu oleh seseorang atau firma tertentu.

� Meyorok barang keperluan untuk dijual dengan harga yang mahal apabila sangat diperlukan

15. Kesan monopoli ialah.

� berlakunya penindasan, pergaduhan dan persengketaan dalam masyarakat.

� berlakunya penipuan dalam urusan jual beli

� menjejaskan kepentingan pengguna

� mengikis sifat amanah dalam muamalah.

� Melahirkan sifat tamak dan mementingkan diri dalam diri peniaga.

16. Maksud manipulasi

• Mengggunakan kemahiran untuk memperolehi keuntungan peribadi secara tidak sah, contohnya

menggurangkan timbangan dalam urusan jual beli.

17. Keburukan manipulasi.

� berlakunya penindasan, pergaduhan dan persengketaan dalam masyarakat.

� berlakunya penipuan dalam urusan jual beli

� menjejaskan kepentingan pengguna

� mengikis sifat amanah dalam muamalah.

� Melahirkan sifat tamak dan mementingkan diri

18. Maksud spekulasi

� Proses serta aktiviti yang keterlaluan mendorong individu membeli dan menjual sesuatu dengan

harapan untuk mendapat keuntungan besar tetapi memikul risiko tinggi.

19. Sebab Islam mengharamkan perbuatan spekulasi

� mengharapkan keuntungan cepat tanpa berusaha dan hanya bergantung kepada nasib semata-

mata

� terdedah kepada risiko kerugian yang besar.

� merosakkan sistem muamalat Islam

20. Maksud pecah amanah.

� Menyalahgunakan kuasa atau menggunakan pengaruh atau kedudukan bagi memperolehi

kepentingan peribadi secara tidak sah

21. Implikasi pecah amanah.

� hilang kepercayaan dan keyakinan terhadap seseorang.

� mewujudkan sifat pentingkan diri sendiri

� berlaku permusuhan dan pergaduhan dalam masyarakat

� berlaku kezaliman dan penindasan dalam masyarakat

Page 70: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

69

22. Contoh pecah amanah dan kesan daripada perbuatan tersebut.

Contoh pecah amanah Kesan

� menggelapkan wang syarikat syarikat akan mengalami kerugiaan

� memberi maklumat rahsia kepada musuh melemahkan pertahanan negara

mengancam keselamatan negara

� menyalahgunakan kuasa menzalimi pihak yang lemah.

� mengambil rasuah berlaku kezaliman / merosakan institusi

negara

23. Maksud rasuah.

� memberi atau menerima sesuatu yang berharga seperti wang, harta atau khidmat daripada

seseorang dengan cara yang tidak jujur bertujuan mendapatkan sesuatu.

24. Sebab segolongan umat Islam masih mengamalkan rasuah.

� Lemah iman

� kurang pendidikan agama

� kedudukan ekonominya tidak stabil

� tekanan daripada pihak tertentu atau desakan hidup

� tiada tindakan tegas daripada pihak berkuasa terhadap pelaku rasuah

25. Kesan amalan rasuah

� berlakunya penindasan dan kezaliman dimana keadilan tidak dapat ditegakkan dalam

masyarakat

� melahirkan sifat mementingkan diri sendiri.

� sesebuah negara akan menjadi mundur serta matlamat negara tidak akan tercapai

26. Maksud riba ialah.

� pinjaman yang melibatkan tambahan akibat lambat membayar balik hutang tersebut.

� pertukaran barangan sejenis atau tambahan bayaran akibat lebihan masa atau penangguhan

bayaran.

27. Implikasi amalan riba.

� berlakunya penindasan terhadap golongan yang lemah

� melahirkan masyarakat mementingkan diri sendiri serta mementingkan kemewahan dalam hidup

� dilaknati oleh Allah SWT kerana melakukan larangan Allah SWT

� melebarkan jurang perbezaan golongan kaya dengan golongan miskin dalam masyarakat.

28. Cara menghindarkan amalan riba.

� berurusan dengan institusi kewangan yang berasaskan muamalat Islam seperti bank Islam

� membeli barangan secara tunai.

� berbelanja mengikut kemampuan kewangan

� mengamalkan sifat jimat cermat dalam perbelanjaan.

� memberi penerangan yang jelas tentang keburukan riba kepada masyarakat melalui ceramah

atau risalah.

29. Sebab umat Islam masih mengamalkan riba.

� lemah iman

� kurang didikan agama atau salah faham dalam konsep Islam

� tamak haloba dan inginkan keuntungan dengan cepat dan mudah.

� Pengaruh persekitaran dan hawa nafsu yang inginkan hidup mewah.

Page 71: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

70

Soalan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan hak milik

2. Hak milik dalam Islam terbahagi kepada hak milik peribadi, hak milik umum dan hak milik negara.

Huraikan

3. Apakah kepentingan hak milik harta menurut Islam

4. Buktikan Islam menggalakkan umatnya memiliki seberapa banyak harta

5. Huraikan konsep kebebasan dalam pemilikan harta

6. Jelaskan cara pemilikan harta oleh individu menurut Islam

7. Huraikan sebab manusia diberikan kebebasan untuk memiliki harta

8. Jelaskan peranan harta dalam kehidupan manusia

9. Senaraikan amalan-amalan yang dianggap melanggar batasan hak milik dalam Islam

10. Mengapakan Islam membataskan hak milik dalam pemilikan harta

11. Berikan bukti bahawa harta adalah hak milik sementara yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada

manusia

12. Huraikan kesan jika manusia tidak diberikan kebebasan dalam pemilikan harta

Jawapan

1. Maksud hak milik dalam Islam

� Sesuatu harta yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya untuk di miliki dan

dimanfaatkan seperti, rumah, tanah, wang ringgit dan sebagainya.

2. Huraian hak milik dalam Islam terbahagi kepada hak milik peribadi, hak milik umum dan hak milik negara. Hak Milik Peribadi

� Iaitu hak milik khusus bagi seseorang individu seperti rumah, kereta dan sebagainya

Hak Milik Umum

� Iaitu hak milik yang dikhususkan untuk kepentingan awam seperti jalan raya, sungai, dan

sebagainya

PELAJARAN 2 ISLAM DAN HAK MILIK UNIT 1 : ISLAM MENGIKTIRAF HAK MILIK

Page 72: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

71

Hak Milik Negara

� Iaitu harta yang menjadi hak milik semua warganegara secara bersama seperti sekolah, pejabat

kerajaan hospital dan sebagainya

3. Kepentingan hak milik harta menurut Islam

� Supaya mendorong manusia berusaha dengan bersungguh- sungguh untuk mendapatkan harta

� Untuk mengetahui kemampuan dan penguasaan seseorang terhadap harta yang dicarinya

� Manusia dapat menguruskan harta yang di miliki mengikut kehendak mereka sendiri tanpa perlu

meminta izin daripada sesiapa.

4. Bukti Islam menggalakkan umatnya memiliki seberapa banyak harta

� Melakukan ibadat haji dan zakat dengan mudah

� Membantu golongan fakir miskin dan orang yang memerlukan bantuan dengan mudah

� Menyediakan keperluan asas kepada diri dan keluarga

� Mengurangkan kadar kemiskinan umat Islam

� Meningkatkan taraf hidup umat Islam

5. Konsep kebebasan dalam pemilikan harta

� Harta yang di miliki mestilah diperolehi dengan cara yang tidak bertentangan dengan kepentingan

awam seperti merompak, mencuri rasuah dan sebagainya

� Harta yang di miliki mestilah di perolehi dengan cara yang halal dan di akui oleh syarak samada

dengan bekerja sendiri atau makan gaji

� Harta yang menjadi milik awam tidak boleh dijadikan milik peribadi seperti sungai, pantai, udara

dan sebagainya.

6. Cara pemilikan harta oleh individu menurut Islam

� Melalui pekerjaan yang halal

� Melalui pewarisan

� Melalui pemberian daripada kerajaan kepada rakyat

� Melalui harta yang dipindahkan secara percuma seperti melalui, wasiat, hibah, hadiah dan mas

kahwin

7. Sebab manusia diberikan kebebasan untuk memiliki harta

� Keinginan kepada harta merupakan fitrah semulajadi manusia

� Harta merupakan perantaraan kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan

� Harata dapat memberi ketenangan dan keselesaan hidup di dunia

� Harata merupakan galakan untuk manusia bekerja dengan bersungguh-sungguh

8. Peranan harta dalam kehidupan manusia

� Harta sebagai alat untuk merapatkan hubungan sesama manusia. Contohnya dengan

mengeluarakan sedekah atau derma akan mengeratkan hubungan antara golongan miskin

dengan kaya

� Harta sebagai alat untuk beribadat kepada Allah SWT seperti menunaikan ibadat Haji, Zakat dan

sedekah

� Harta sebagai alat untuk menikmati kehidupan yang lebih selesa dan memenuhi segala keperluan

hidup dengan sempurna

� Harta sebagai alat untuk menambahkan ilmu pengetahuan

Page 73: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

72

9. Amalan-amalan yang dianggap melanggar batasan hak milik dalam Islam

� Menggunakan harta dengan cara yang melanggar peraturan syarak seperti membazir

� Mengawal pengeluaran dan pemasaran sesuatu barangan atau perkhidmatan seperti monopoli

� Mendapatkan keuntungan dengan cara menipu sukatan atau timbangan seperti melakukan

manipulasi dalam perniagaan

� Menceroboh harta atau sesuatu yang menjadi milik orang lain seperti mencuri atau merompak

10. Sebab Islam membataskan hak milik dalam pemilikan harta

� Untuk mengelakkan manusia daripada berasa sombong dan terlalu mencintai harta

� Menyedarkan manusia bahawa di dalam harta mereka, terdapat hak orang lain yang mesti

dikeluarkan, seperti hak orang miskin, anak yatim dan kaum keluarga

� Untuk menjadikan manusia sentiasa bersyukur dan tidak terlalu kecewa jika harta mereka

diperlukan unutk kepentingan awam seperti pembinaan hospital, sekolah dan sebagainya.

11. Bukti bahawa harta adalah hak milik sementara yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada manusia

� Harta adalah sumber ciptaan Allah SWT

� Harta merupakan ujian daripada Alllah s.w.t kepada manusia

� Pengurusan harta secara adil dan mengikut hukum Allah SWT adalah merupakan satu ibadat

� Mencari dan membelanjakan harta mestilah mengikut peraturan Islam

12. Kesan jika manusia tidak diberikan kebebasan dalam pemilikan harta

� Manusia menjadi malas untuk berusaha kerana merasakan hartanya akan dirampas oleh pihak

lain

� Manusia tidak bebas untuk mengguna dan memanfaatkan harta yang dimilikinya

� Harta yang di miliki tidak akan dapat di warisi oleh pewaris mereka

Soalan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan pencerobohan harta

2. Jelaskan bentuk pencerobohan harta

3. Mengapakah Islam melarang perbuatan pencerobohan harta

4. Terangkan punca pencerobohan harta

5. Jelaskan langkah bagi membendung pencerobohan harta

6. Bincangkan kesan Islam melarang perbuatan pencerobohan harta

7. Apakah maksud mencuri

8. Mengapakah Islam melarang perbuatan mencuri

9. Berikan pengertian pecah amanah

PELAJARAN 2 ISLAM DAN HAK MILIK UNIT 2 : LARANGAN MENCEROBOHI HARTA

Page 74: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

73

10. Mengapakah Islam melarang perbuatan pecah amanah

11. Apakah yang dimaksudkan dengan merosakkan harta

12. Nyatakan contoh pencerobohan harta

Jawapan

1. Maksud pencerobohan harta

• Mencerobohi harta - bermaksud mengambil harta orang lain tanpa kebenaran yang sah disisi

syarak. Contohnya mencuri, rasuah, merompak. menipu dan sebagainya

2. Bentuk pencerobohan harta

� Mendapatkan harta dengan cara yang zalim dan tidak sah. Contohnya mencuri, menipu dan

merompak

� Mengabaikan hak-hak yang wajib keatas harta seperti tidak mengeluarkan zakat

� Mendapatkan harta dengan cara pecah amanah. Contohnya penyalahgunaan kuasa, memberi

dan menerima rasuah

3. Sebab Islam melarang perbuatan pencerobohan harta

� Akan melahirkan individu yang malas bekerja

� Akan berlakunya perbuatan zalim keatas orang yang tidak bersalah

� Terhapusnya sikap tolong menolong dan ukhuwah

� Akan tercetusnya huru hara dalam masyarakat

4. Punca pencerobohan harta

� Terpengaruh dengan kemewahan dunia

� Mengenepikan ajaran Islam yang sebenar dalam kehidupan seharian

� Wujudnya perasaan tamak dan ingin cepat kaya tanpa melakukan usaha yang lebih

5. Langkah bagi membendung pencerobohan harta

� Memberikan pendidikan agama yang secukupnya kepada masyarakat

� Memberi kesedaran kepada masyarakat tentang keburukan pencerobohan harta

� Menguatkuasakan undang-undang pencerobohan harta

� Mengenakan hukuman yang berat keatas kesalahan pencerobohan harta

� Memberi penerangan yang berterusan akan keburukan pencerobohan harta kepada

masyarakat

6. Kesan Islam melarang perbuatan pencerobohan harta

� Masyarakat hidup dalam keadaan aman

� Perpaduan dan hubungan antara masyarakat lebih erat dan bersatu padu

� Masyarakat bebas untuk mencari harta tanpa rasa takut

� Kehidupan orang miskin dan kurang bernasib baik akan terbela

7. Maksud mencuri

� Mencuri ialah mengambil/ merampas harta orang lain tanpa kebenaran daripada pemiliknya

yang sah

Page 75: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

74

8. Sebab Islam melarang perbuatan mencuri

� Satu bentuk pencerobohan harta benda orang lain

� Boleh menimbulkan pergaduhan dan perbalahan dalam masyarakat

� Melahirkan masyarakat yang malas bekerja

� Masyarakat hidup dalam ketakutan

9. Pengertian pecah amanah

� Perbuatan yang mensia-sia atau melanggar amanah yang telah diberikan

10. Sebab Islam melarang perbuatan pecah amanah

� Hilangnya kepercayaan dan keyakinan kepada pelaku perbuatan tersebut

� Wujudnya sifat pentingkan diri sendiri

� Berlakunya permusuhan dan persengketaan dalam masyarakat

� Berlakunya penindasan dan kezaliman

11. Maksud dengan merosakkan harta

� Merosakkan harta bermaksud membelanjakan harta kepada perkara-perkara yang tidak

memberikan manfaat kepada pemiliknya atau orang lain. Contohnya membazir, boros dan

kedekut

12. Contoh pencerobohan harta

� Membelanjakan harta secara tidak berhemat seperti membazir

� Merosakkan kemudahan awam seperti perhentian bas, telefon awam sekolah, tandas awam

dan sebagainya

� Kedekut untuk membelanjakan harta kepada perkara kebaikan

� Membelanjakan harta kepada perkara maksiat seperti minum arak, membeli dadah dan berjudi

� Membekukan wang yang dimiliki seperti menyimpan wang di rumah tanpa dilaburkan untuk

mengiatkan ekonomi

Soalan

1. Berikan pengertian pekerjaan menurut Islam

2. Mengapakah Islam menyuruh umatnya supaya bekerja

3. Apakah kelebihan bekerja menurut Islam

4. Nyatakan ciri-ciri pekerjaan yang digalakkan dalam Islam

5. Jelaskan ciri-ciri pekerjaan yang halal dan yang haram

6. Islam telah menetapkan garis panduan dalam mencari dan mentadbir harta nyatakan contoh

pekerjaan yang dibenarkan oleh Islam

7. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia menjadi ibadah apabila mencukupi syarat-syarat

tertentu. Terangkan syarat-syarat tersebut.

PELAJARAN 3 ISLAM DAN PEKERJAAN UNIT 1 : GALAKKAN BEKERJA

Page 76: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

75

8. Huraikan matlamat bekerja menurut Islam

9. Apakah hikmah pekerjaan yang halal menurut Islam.

10. Bekerja sendiri dan makan gaji mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Huraikan

pernyataan di atas.

11. Jelaskan perbezaan antara kerja sendiri dengan kerja makan gaji

12. Mengapakah kebanyakan orang suka bekerja makan gaji

13. Huraikan kepentingan bekerja kepada pembangunan negara

14. Jelaskan cara menghasilkan budaya kerja cemerlang menurut Islam

15. Jelaskan langkah untuk mengatasi pengganguran

16. Nyatakan kesan pengganguran kepada diri seseorang

17. Terangkan langkah untuk mengalakkan anak muda menceburi bidang perniagaan

Jawapan

1. Pengertian pekerjaan menurut Islam

� Pekerjaan menurut Islam ialah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan wang atau harta

dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum syarak.

2. Sebab Islam menyuruh umatnya supaya bekerja

� Bekerja merupakan tanggungjawab setiap individu bagi memenuhi keperluan peribadi seperti

menyara diri sendiri, keluarga dan tuntutan sosial seperti membangunkan ekonomi negara

� Bekerja merupakan ibadat dalam Islam kerana, orang yang bekerja dikira telah menunaikan

satu keperluan fardu ain, iaitu menyara kaum keluarga

� Bekerja akan memudahkan umat Islam menunaikan ibadat kepada Allah Allah SWT melalui

harta, seperti zakat, bersedekah dan menderma.

� Orang yang bekerja dipandang mulia dan disukai oleh Allah SWT dan RasulNya. sebagaimana

sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: “ Bahawa Allah SWT sangat mencintai orang

mukmin yang suka bekerja keras dalam usaha mencari mata pencarian. “ Hadis riwayat

Tabrani dan Baihaki.

3. Kelebihan bekerja menurut Islam

� Bekerja akan dapat memajukan diri seseorang dan keluarganya, melalui bekerja seseorang itu

akan mendapat hasil yang dapat di gunakan untuk memajukan dirinya.

� Melalui bekerja seseorang itu dapat hidup hasil daripada titik peluh sendiri tanpa perlu lagi

meminta bantuan dan belas ehsan daripada orang lain.

� Bekerja membolehkan seseorang itu mendapatkan wang bagi mencukupkan segala keperluan

hidupnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Page 77: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

76

4. Ciri-ciri pekerjaan yang digalakkan dalam Islam

� Pekerjaan yang halal dan tidak melanggar peraturan syarak seperti perniagaan yang halal.

� Pekerjaan yang tidak mengganggu ketenteraman awam dan tidak mencemarkan alam sekitar

seperti bertani.

� Pekerjaan yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang ramai seperti menternak

� Pekerjaan yang tidak melalaikan diri daripada beribadat kepada Allah SWT

5. Ciri-ciri pekerjaan yang halal dan yang haram Pekerjaan yang halal

� Pekerjaan yang halal disegi syarak dan undang-undang negara seperti berniaga

� Pekerjaan yang tidak menggangu kepentingan orang lain seperti bertani

� Pekerjaan yang tidak mencemarkan alam sekitar menjadi guru

� Pekerjaan yang tidak mengandungi unsur riba, judi, penipuan dan rasuah

Pekerjaan yang haram

� Pekerjaan yang haram disisi syarak dan undang-undang negara seperti menyeludup

� Pekerjaan yang menggangu kepentingan orang lain seperti mencuri

� Pekerjaan yang merosakkan alam sekitar seperti kilang yang melepaskan asapa secara

berlebihan

� Pekerjaan yang mengandungi unsur riba, judi, rasuah dan penipuan seperti berjudi

6. Contoh pekerjaan yang dibenarkan oleh Islam.

� bekerja sendiri : seperti bertani, berniaga dan lain-lain

� makan gaji atau mengambil upah : guru, doktor buruh dan lain-lain.

7. Syarat-syarat sesuatu pekerjaan menjadi ibadah ialah.

� Bekerja dengan ikhlas kerana Allah SWT

� Bekerja dengan tidak meninggalkan ibadah fardu

� Pekerjaan yang tidak menjejaskan kepentingan orang lain

� perkerjaan tersebut hendaklah diharuskan oleh syarak

8. Matlamat bekerja menurut Islam

� Bekerja dengan niat untuk mencari rezeki yang halal

� Bekerja untuk menyara diri dan keluarga

� supaya dapat mengerjakan ibadat wajib dan beramal jariah melalui pekerjaan

� untuk membangunkan ekonomi keluarga dan umat.

� Bekerja untuk mencari keredaan Allah SWT

9. Hikmah pekerjaan yang halal.

� Akan mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah SWT

� mendapat ketenangan dalam hidup

� mendapat kesejahteraan dan keselamatan diri dan keluarga

� terjamin kejayaan yang berkekalan.

� Mendapat rezeki yang halal

Page 78: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

77

10. Kelebihan dan kekurangan bekerja sendiri dan makan gaji : Kelebihan makan gagaji dan bekerja sendiri

Kelebihan Makan gaji Kelebihan bekerja sendiri

� dapat merancang waktu cuti.

� Tanggungjawab terhadap kualiti dan

produktiviti dipikul oleh majikan

� pendapatan tetap

� Mendapat kemudahan seperti perubatan dan

tempat tinggal

� bebas membuat keputusan sendiri

� mendapat kepuasan yang maksima

� boleh meningkatkan produktivti dan

pendapatan

� tidak terikat dengan waktu dan tempat.

Kekurangan makan gaji dan bekerja sendiri

Kekurangan makan gaji Kekurangan bekerja sendiri

� terikat dengan masa yang tertentu

� tidak bebas membuat keputusan sendiri

� pendapatan terbatas/ tetap

� terikat dengan peraturan kerja

� risiko ditanggung sendiri

� pendapatan tidak menentu

� kualiti dan produktiviti dipikul secara

bersendirian.

� Waktu rehat / cutu tidak menentu 14 Perbezaan antara kerja sendiri dengan makan gaji

Kerja sendiri Makan gaji

� Produktiviti atas tanggungan sendiri � Produktiviti dipikul secara bersama.

� Risiko untung rugi ditanggung sendiri � Risiko untung rugi ditanggung bersama

� Bebas membuat keputusan sendiri

� Keputusan berdasarkan arahan daripada

pihak majikan

� Tidak terikat dengan waktu dan tempat � Terikat dengan waktu

� Mendapat kepuasan yang maksimum � Kepuasan bekerja terhad

� Pendapatannya tidak tetap � Pendapatannya tetap

15 Sebab Kebanyakan orang suka makan gaji

� Makan gaji tidak mempunyai risiko yang tinggi

� Tiada ilmu dan kemahiran untuk bekerja sendiri

� Banyak kemudahan dan kebajikan disediakan oleh majikan

� Kurang yakin kepada kebolehan diri sendiri

16 Kepentingan bekerja kepada pembangunan negara

� Dapat menghasilkan produktiviti yang bermutu.

� Dapat menyumbangkan kepada perkembangan ekonomi negara.

� Dapat mengurangkan kadar kemiskinan negara

� Dapat menyediakan peluang pekerjaan

18 Langkah untuk mengatasi pengangguran

� Menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dalam pelbagai bidang.

� Memberi kursus kemahiran kepada para penganggur

� Memberi kesedaran kepada pengganggur tentang keburukan hidup tanpa pekerjaan

Page 79: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

78

19 Kesan buruk pengangguran

� kadar jenayah seperti perbuatan mencuri meningkat dalam masyarakat

� merebaknya gejala sosial seperti melepak

� dibenci oleh masyarakat kerana tiada pekerjaan

� negara menjadi mundur kerana tiada sumber pendapatan

� kadar kemiskinan akan meningkat 20 Langkah-langkah menggalakkan belia Islam menceburkan diri dalan bidang perniagaan

� menyediakan kemudahan pinjaman kepada sesiapa yang ingin memulakan perniagaan

� memberi kursus-kursus kemahiran perniagaan kepada belia yang berminat

� memberi nasihat, motivasi dan galakan kepada belia yang ingin menceburi bidang perniagaan

Soalan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan bekerja kerana Allah SWT

2. Mengapakah bekerja dikatakan sebagai pelaksanaan amanah Allah SWT

3. Jelaskan cara melaksanakan amanah Allah SWT melalui pekerjaan

4. Jelaskan etika kerja menurut Islam.

5. Apakah ciri-ciri budaya kerja menurut Islam

6. Islam sangat mengutamakan etika dalam segala urusan.Terangkan etika perniagaan menurut

Islam.

7. Jelaskan cara melahirkan budaya kerja cemerlang menurut Islam

Jawapan

1. Maksud bekerja kerana Allah SWT

� Bekerja kerana Allah SWT ialah mengusahakan sesuatu atau melibatkan diri di dalam

kegiatan tertentu secara berterusan untuk mencari nafkah kerana Allah SWT

2. Bekerja dikatakan sebagai pelaksanaan amanah Allah SWT kerana

� Dengan bekerja dalam bidang penyelidikan manusia dapat memakmurkan alam ini dengan

pelbagai penemuan dan peralatan baru untuk keselesaan hidup manusia.

� Dengan bekerja dalam bidang arkitek dan teknologi bangunan manusia dapat membina

bangunan yang selesa didiami.

� Dengan bekerja dalam bidang pertanian manusia dapat memajukan tanah serta dapat

memelihara dan memulihara alam ini supaya menjadi tempat yang selesa untuk didiami

PELAJARAN 3 ISLAM DAN PEKERJAAN UNIT 2 : BEKERJA KERANA ALLAH

Page 80: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

79

3. Cara melaksanakan amanah Allah SWT melalui pekerjaan

� Manusia boleh melakukan pelbagai pekerjaan mengikut pengalaman dan kepakaran mereka

bagi memaju dan memakmurkan alam ini seperti berniaga, bertani dan menternak.

� Manusia boleh melakukan pelbagai penyelidikan dan penemuan sains dan teknologi bagi

melaksanakan amanah Allah SWT seperti bidang perubatan, astronomi dan pertanian.

� Manusia boleh bekerja dalam bidang pembuatan untuk mencipta peralatan baru untuk

kemudahan hidup manusia, seperti dalam industri perkilangan dan pembuatan.

4. Etika kerja menurut Islam ialah:

� berkerja ikhlas kerana Allah SWT

� amanah dalam melaksanakan pekerjaan

� cekap dan tekun

� toleransi semasa berurusan / bermesyuarat

5. Ciri-ciri budaya kerja Islam

� bekerja kerana Allah SWT

� mempunyai perancangan yang lengkap dalam bekerja

� mempunyai strategi yang betul dalam bekerja

� memaksimakan produktiviti dan kualiti.

� berdisplin dan menepati masa semasa bekerja

� patuh kepada arahan organisasi.

� bersih , cekap dan amanah dalam melakukan pekerjaan

6. Etika perniagaan menurut Islam.

� Bersih daripada unsur-unsur monopoli dan manipulasi

� sukatan dan timbangan dilakukan dengan betul dan tepat.

� menetapkan harga jualan yang berpatutan.

� Bersih daripada unsur riba dan judi

� barang yang diperniagakan hendaklah suci dan halal

� keredhaan bersama antara penjual dan pembeli dalam urusan perniagaan

� barangan yang diperniagakan mestilah berkualiti.

7. Budaya kerja cemerlang menurut Islam

� berusaha bersungguh-sungguh / tekun

� ikhlas kerana Allah SWT

� istiqamah dalam sesuatu pekerjaan

� sentiasa bertawakal kepada Allah SWT

� memaksimumkan produktiviti yang berkualiti

� mementingkan kualiti

Soalan

1. Apakah maksud muamalah

2. Muamalah Islam dapat mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Jelaskan etika

PELAJARAN 4 FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM UNIT 1 : PENGERTIAN DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM

Page 81: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

80

muamalah Islam.

3. Nyatakan ciri-ciri Muamalah Islam

4. Huraikan keistimewaan bermuamalah secara Islam

5. Senaraikan syarat sah bermuamalah

6. Huraikan syarat sah jual beli menurut Islam

7. Senaraikan bentuk muamalah yang tidak sah menurut Islam

8. Jelaskan faedah-faedah muamalah Islam.

9. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep taawun dalam muamalah Islam

10. Bagaimanakah cara mendorong masyarakat agar bermuamalah secara Islam

11. Berikan contoh yang membuktikan muamalah melahirkan masyarakat yang sentiasa tolong

menolong.

Jawapan

1. Maksud muamalah

� tatacara hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda untuk memenuhi

keperluan kehidupan mengikut ajaran Islam

2. Etika muamalah Islam.

� Rajin berusaha dengan gigih dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan

� Bersikap jujur, amanah dan tidak menipu dalam segala urusan

� Bekerja kerana Allah SWT

� Tekun dan tabah ketika melakukan segala urusan.

3. Ciri-ciri Muamalah Islam ialah:-

� menjadikan harta sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT

� menggalak melakukan kebajikan dalam bermuamalah

� mengelak pembaziran dalam perniagaan

� urusan muamalah tidak menjejaskan kepentingan orang ramai

4. Keistimewaan bermuamalah secara Islam

� Muamalah Islam menjadikan harta sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT,

dengan menunaikan beberapa ibadat melalui harta seperti, berzakat dan menunaikan haji.

� Muamalah Islam menggalakkan manusia melakukan kebajikan melalui harta yang dimiliki, seperti

bersedekah, menolong orang yang memerlukan dan menderma.

� Muamalah Islam melarang manusia daripada mengumpulkan harta dengan cara yang

bertentangan dengan hukum syarak, penindasan dan perbuatan zalim, seperti menipu, rasuah

dan mencuri.

� Muamalah Islam melarang manusia daripada menggunakan harta kepada jalan yang salah dan

tidak memberi faedah kepada kehidupan manusia, seperti membazir atau terlalu kedekut.

Page 82: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

81

5. Syarat sah bermuamalah menurut Islam

� Barang yang hendak dijual mestilah milik sah penjual

� Transaksi yang dijalankan mestilah bersih daripada unsur penipuan

� Pihak yang menjalankan urusan transaksi mestilah waras dan sempurna akalnya

� Persetujuan antara kedua belah pihak yang menjalankan transaksi ijab dan kabul

6. Syarat sah jual beli menurut Islam

� Wujudnya persetujuan antara penjual dengan pembeli.

� Penjual dan pembeli mestilah seorang yang mukalaf dan berakal.

� Penjual dan pembeli mestilah seorang Islam.

� Barang yang hendak di jual mestilah milik sah penjual.

� Barangan yang hendak di jual mestilah suci dan halal.

� Barangan yang hendak di jual wujud semasa berlakunya kontrak jual beli.

7. Bentuk muamalah yang tidak sah menurut Islam

� Perniagaan yang mengandungi unsur-unsur penipuan seperti manipulasi

� Perniagaan yang mengandungi unsur-unsur penindasan, seperti riba dan monopoli.

� Perniagaan yang mengandungi unsur-unsur barangan yang tidak suci dan najis, seperti berniaga

arak

� Perniagaan yang mengandungi unsur-unsur perjudian seperti nombor ekor

� Urusan perniagaan yang belum pasti barangan jualan, seperti menjual ikan di lautan, burung di

angkasa, anak lembu yang masih dalam kandungan ibunya dan buah buahan yang belum

nampak putiknya

8. Faedah-faedah muamalah Islam ialah:-

� memperkemas dan melicinkan urusan kehidupan seharian manusia

� mewujudkan rasa bertanggungjawab untuk melaksanakan amanah / perjanjian yang dipersetujui

� mengeratkan hubungan antara individu dengan masyarakat.

� menghindarkan penindasan dan kezaliman yang berkaitan dengan harta

� membangunkan ekonomi masyarakat dan negara

� dapat meyempurnakan tuntutan Islam / fardu kifayah

9. Maksud konsep taawun dalam muamalah Islam

� Konsep at-Ta’awun dalam sistem muamalah Islam ialah bekerjasama kepada perkara-perkara

yang boleh membawa kebaikan dalam mendapatkan harta seperti dalam bidang perniagaan,

sewa menyewa, gadaian dan syarikat

10. Cara mendorong masyarakat agar bermuamalah secara Islam dengan:-

� memberi penerangan tentang kebaikan muamalah Islam

� menunjuk cara secara jelas melaksanakan muamalah secara Islam

� mengadakan ceramah tentang sistem muamalah Islam yang sedang diamalkan

� menyebarkan risalah muamalah secara Islam.

11. Contoh yang membuktikan muamalah melahirkan masyarakat yang sentiasa tolong menolong ( Taawun ) seperti:-

� al-Ijarah:orang yang memberi sewa dapat membantu penyewa yang memerlukan rumah /

kenderaan dan lain-lain

Page 83: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

82

� al-Bai’ ( jual beli ) : Penjual dan pembeli saling memperolehi keuntungan / barangan

yang diperlukan

� ar-Rahn ( pajak gadai) : Pemegang gadai dapat membantu pengadai yang menghadapi

masalah kewangan

Soalan

1. Jelaskan kepentingan muamalah Islam kepada kehidupan manusia

2. Huraikan peranan muamalah Islam dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera dan

aman.

3. Jelaskan akibat kepada masyarakat yang tidak mengamalkan muamalah Islam

4. Nyatakan keperluan muamalah Islam dalam kehidupan manusia

5. Terangkan perbezaan antara muamalah Islam dengan muamalah konvensional

6. Bincangkan kesan muamalah Islam dalam meningkatkan kualiti kehidupan muslim

Jawapan

1. Kepentingan muamalah Islam kepada kehidupan manusia

� Supaya manusia dapat saling mengenali sesama sendiri

� Supaya manusia dapat saling tolong menolong

� Supaya manusia dapat saling berhubung sesama mereka

� Supaya manusia dapat menikmati kurniaanAllah SWT dengan lebih adil

2. Peranan muamalah Islam dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera dan aman akan:-

� memupuk sifat jujur dan amanah dalam urusan seharian

� memperkemas / melicinkan urusan kehidupan seharian manusia

� mewujudkan rasa bertanggungjawab untuk melaksanakan amanah / perjanjian yang dipersetujui

� mengeratkan hubungan antara individu dengan masyarakat.

� menghindarkan penindasan dan kezaliman yang berkaitan dengan harta

3. Akibat kepada masyarakat yang tidak mengamalkan muamalah Islam

� Berlakunya pergaduhan dan permusuhan dalam masyarakat.

� Melahirkan masyarakat yang tamak haloba dan sanggup menindas orang lain.

� Luputnya semangat bekerjasama dan saling bantu-membantu dalam

PELAJARAN 4 FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM UNIT 2 : KEPENTINGAN SISTEM MUAMALAH ISLAM

Page 84: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

83

4. Keperluan muamalah Islam dalam kehidupan manusia

� Sedekah merupakan bantuan kepada golongan yang kurang bernasib baik dan memerlukan

pertolongan bagi meneruskan kehidupan mereka. Contohnya orang miskin, musafir dan di timpa

bencana

� Jual beli merupakan kemudahan yang disediakan untuk orang ramai mendapatkan keperluan

hidup mereka

� Sistem muamalah Islam menyediakan al-wadiah bagi kemudahan orang ramai menyimpan dan

melaburkan wang mereka dalam bank.

� Arrahnu merupakan satu kemudahan yang disediakan oleh Islam dalam keadaan darurat dan

terdesak. Cara ini boleh digunakan oleh orang yang mempunyai cagaran seperti tanah dan

barang kemas untuk mendapatkan wang tunai dengan segera

5. Perbezaan antara muamalah Islam dengan muamalah konvensional

Muamalah Islam Konvensional

� Bebas daripada riba dan penindasan � Berasaskan kepada sistem riba

� Melaksanakan syariah Islam dalam urusan

perniagaan

� Hukum halal dan haram tidak di ambil kira

dalam urusan perniagaan

� Menggalakkan manusia supaya melakukan

kebajikan kepada masyarakat seperti

bersedekah, menderma dan sebagainya

� Lebih mengutamakan keuntungan

semata-mata

� Cara mendapatkan harta melalui muamalah

Islam mestilah dengan cara yang halal dan

sah di sisi hukum syarak

� Usaha mendapatkan harta boleh

dilakukan dengan apa cara sekali pun

tanpa mengira halal dan haram

� Menjadikan harta sebagai alat untuk

mendekatkan diri kepada Allah SWT

� Menjadikan harta sebagai matlamat hidup

6. Kesan muamalah Islam dalam meningkatkan kualiti kehidupan muslim

� Mendapat Keredaan Allah SWT

� Menjamin keharmonian hidup

� Menjamin keadilan sejagat

� Membangunkan tamadun manusia

Soalan

1. Nyatakan prinsip utama dalam undang-undang perniagaan Islam.

2. Jelaskan pengertian istilah-istilah berikut:

a. Al-Ijarah b. Bait' Bithamanil Ajil c. Murabahah

d. Qardhul Hasan e. Mudharabah f. Ar-Rahn

g. Takaful

3. Jelaskan tujuan kepelbagaian jenis muamalah tersebut

PELAJARAN 4 FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM UNIT 3 : JENIS-JENIS MUAMALAH ISLAM

Page 85: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

84

4. Mengapakah perlunya kepelbagaian jenis muamalah ?

5. Jelaskan kesan kepelbagaian jenis muamalah

6. Bermuamalah tidak mengikut sistem Islam membawa beberapa kesan buruk.

Jelaskan.

7. Huraikan keunggulan sistem perbankan Islam

Jawapan

1. Prinsip utama dalam undang-undang perniagaan Islam ialah:-

� Kebebasan pelanggan dalam memilih dan membeli barangan yang dikehendaki

� Kewajipan memasarkan / menjual barangan yang baik / berkualiti

� Perniagaan mestilah bebas dari unsur penipuan/monopoli/manipulasi

� Memberi layanan baik kepada pelanggan/ bertolak ansur

2. Pengertian istilah-istilah berikut:

� Al-Ijarah: kontrak sewa barangan dengan kadar bayaran tertentu secara Islam

� Al-Bai’ Bithamanil Ajil: kontrak jual beli dengan bayaran tertangguh / bayaran ansuran

mengikut tempuh masa yang dipersetujui bersama terlebih dahulu.

� Murabahah: kontrak jual beli sesuatu barangan dengan keuntungan penjual yang diketahui

dan dipersetujui bersama dan pembeli membayar harga tersebut secara beransur-ansur.

� Qardhul Hasan: pinjaman untuk tujuan memberi bantuan kepada seseorang yang memerlukan

tanpa dikenakan apa-apa keuntungan.

� Mudharabah: sesuatu kontrak perkongsian peniagaan diantara pemodal dan Pengusaha

dimana keuntungannya dibahagikan mengikut Persetujuan bersama.

� Ar-Rahn: gadaian iaitu mencagarkan seuatu barangan berharga di atas pinjaman yang dibuat

secara Islam

� Takaful: bekerjasama, lindung-melindungi dan tolong-menolong di antara anggota masyarakat

untuk memperolehi perlindungan tatkala menghadapi malapetaka dan bencana.

3. Tujuan kepelbagaian jenis muamalah tersebut

� Untuk mengajar manusia supaya sentiasa hidup bersatu padu, tolong-menolong, dan

bekerjasama dalam mengembangkan ekonomi melalui sistem muamalah Islam seperti

musyarakah, ijarah dan jual beli.

� Untuk memastikan kehidupan manusia sentiasa berperaturan dan menghindarkan perbuatan

zalim, penganiayaan dan penindasan ke atas golongan yang lemah seperti riba, penipuan,

merampas hak orang lain, dan sebagainya.

� Untuk keselesaan dan kemudahan manusia memilih cara bermuamalah yang terbaik mengikut

keperluan mereka. Contohnya orang kaya boleh mengembangkan hartanya melalui mudharabah

manakala orang miskin pula boleh menambahkan modal perniagaan mereka melalui murabahah

dan sebagainya .

Page 86: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

85

4. Sebab perlunya kepelbagaian jenis muamalah

� Untuk memberi peluang kepada manusia melaksanakan aktiviti ekonomi mereka dengan lebih

berkesan dan tidak hanya bergantung pada jenis muamalah tertentu sahaja. Contohnya manusia

boleh melakukan pelbagai aktiviti perniagaan untuk mendapatkan wang seperti ijarah, ar-Rahn

dan al-bai bithaman ajil dan sebagainya.

� Untuk memastikan setiap manusia dapat menikmati dan memenuhi keperluan hidup mengikut

kemampuan hidup mereka. Contohnya orang miskin dapat memiliki sesuatu barangan yang

diperlukan oleh mereka melalui ijarah atau al-bai bithaman ajil.

� Untuk menggalakan orang yang mempunyai harta yang banyak membantu golongan yang

kurang berharta di samping dapat mengembangkan lagi harta tersebut melalui aktiviti ekonomi

yang dibenarkan oleh syarak seperti ar-Rahn, Ijarah dan sebagainya

5. Kesan kepelbagaian jenis muamalah

� Dapat melahirkan semangat tolong-menolong di kalangan anggota masyarakat,. Contohnya

orang kaya boleh menolong orang miskin memulakan perniagaan dengan melakukan

mudharabah.

� Masyarakat akan hidup dengan aman dan harmoni kerana setiap orang dapat menikmati

kemajuan ekonomi dengan cara mereka sendiri.

� Masyarakat dapat menikmati ekonomi negara dengan lebih teratur dan tersusun kerana setiap

urusan mereka dikawal oleh sistem muamalah yang pelbagai

6. Kesan buruk bermuamalah tidak mengikut sistem Islam membawa beberapa.

� Berlaku pergaduhan / permusuhan

� melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri / tamak.

� menindas orang lain.

7. Keunggulan sistem perbankan Islam

� Mendorong tanggungjawab bersama antara pendeposit dan pihak bank dalam menghadapi risiko

untung rugi secara adil.

� Pendeposit akan sentiasa mengetahui marjin untung rugi pada setiap bulan kerana kadar

faedahnya tidak ditetapkan terlebih dahulu.

� Operasi perbankan Islam tidak akan menyebabkan berlakunya inflasi kerana perbankan Islam

pada dasarnya lebih banyak memberikan pinjaman dalam bentuk barangan modal seperti mesin,

jentera dan bangunan kepada pengusaha.

� Perbankan Islam tidak dipengaruhi oleh sentimen ekonomi yang berlaku sama ada di dalam

mahupun di luar negeri kerana operasinya tidak bergantung pada kadar faedah yang telah

ditetapkan.

Page 87: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

86

BAB 2 : SISTEM PERUNDANGAN ISLAM

Soalan

1. Berikan pengertian perundangan Islam

2. Jelaskan istilah-istilah dalam perundangan Islam

3. Nyatakan keunggulan perundangan Islam

4. Jelaskan keperluan perundangan Islam kepada negara

5. Nyatakan sumber perundangan Islam

6. Mengapakah al-Quran dan al-Hadis dijadiakn sumber rujukan utama

7. Berikan perbezaan antara perundangan Islam dengan perundangan ciptaan manusia

8. Jelaskan faedah mengamalkan perundangan Islam kepada masyarakat

Jawapan

1. Pengertian perundangan Islam

� Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia yang merangkumi aspek

akidah, syariat, akhlak dan sebagainya

2. Istilah-istilah dalam perundangan Islam:-

� Rukun: perkara asas yang mesti dilaksanakan dalam suatu ibadat, jika tertinggal salah satu

daripadanya maka ibadah tersebut tidak sah. Contoh: tertinggal membaca fatihah membatalkan

solat.

� Syarat sah: tuntutan yang mesti dipenuhi untuk menjadikan sesuatu ibadah itu sah dan diterima

oleh Allah SWT contoh: Solat tidak sah tanpa wuduk .

� Fiqh: hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahidin berdasarkan dalil syarak yang tafsili.

Contoh: bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang sah dinikahi membatalkan wudu’ dalam

mazhab syafie.

� Qadha’: keputusan yang diputuskan oleh hakim /penguasa di dalam suatu hukuman/pembicaraan

berdasarkan hujah dan bukti. Contoh: mahkamah mengarahkan suami menceraikan isteri setelah

ternyata tidak mampu.

� Wajib: Perintah Allah SWT yang mesti dilaksanakan, jika melaksanakan akan mendapat pahala

dan berdosa jika ditinggalkan contoh : berzakat.

PELAJARAN 5 UNIT 1 : PENGERTIAN PERUNDANGAN ISLAM DAN FALSAFAH

Page 88: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

87

� Haram: Larangan Allah SWT yang mesti ditinggalkan , akan diberii pahala jika meninggalkannya

dan berdosa jika melakukannya. Contoh: meminum arak.

� Sunat: Perkara yang sangat digalakkan agar dilaksanakan, diberi pahala jika mengerjakannya

dan tidak berdosa jika meninggalkannya.contoh : berpuasa hari Isnin dan Khamis

� Makruh: Perkara yang sangat digalakan agar ditinggalkan, diberi pahala jika meninggalkannya dan

tidak berdosa jika melakukanya. Contoh : melambatkan berbuka puasa.

� Harus: Hukum pilihan sama ada melakukannya atau meninggalkannya ( diberi kebebasan untuk

memilih). Contoh : hukum asal perkahwinan adalah harus.

� Halal: hukum yang membenarkan sesuatu perbuatan dilakukan. Contoh: Makanan bersih halal

dimakan

� Ijtihad : Pendapat ulama mujtahid terhadap sesuatu perkara baru yang tidak terdapat hukumnya

di dalam al-Quran dan al-Hadis.

� Syarat Wajib : tuntutan yang perlu ada untuk menjadikan sesuatu ibadah itu wajib dilaksanakan .

contoh:Wajib menunaikan solat apabila masuk waktu.

� Fatwa : Sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan berhubung hukum

syarak bagi masalah baru berlaku berlandaskan al-Quran dan al-Hadith. Contohnya hukum harus

menderma darah, haram klon manusia dan sebagainya

3. Keunggulan perundangan Islam

� Bersifat rabanni iaitu datangnya daripada Allah SWT

� Hukuman dalam perundangan Islam adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan

tanpa mengira kedudukan, pangkat dan keturunan seseorang

� Mendidik jiwa manusia dengan akhlak yang murni

� Lengkap dan sesuai dan merangkumi semua aspek kehidupan manusia seperti ibadat, akidah,

muamalah dan sebagainya

� Kekal hingga ke hari akhirat tanpa berlakunya perubahan.

� Hukumannya bersifat memberi pengajaran kepada manusia

� Memelihara kemaslahatan masyarakat dan negara

4. Keperluan perundangan Islam kepada negara

• Jenayah berkurangan dalam negara

• Masyarakat bebas melakukan aktiviti seharian

• Harta benda dan jiwa masyarakat terpelihara

• Negara menjadi aman dan harmoni

• Negara maju dan makmur

• Ekonomi negara berkembang dengan pesat

5. Sumber perundangan Islam

Page 89: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

88

• Al-Quran - Kalam Allah SWT yang bermukjizat, diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui

malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Setiap huruf al-Quran yang dibaca merupakan ibadat. Al-Quran

bermula daripada surah al-Fatihah dan berakhir dngan surah an-Nas. Al-Quran juga merupakan

sumber utama rujukan umat Islam

• Al-Hadis- Setiap perkara yang diambil daripada Rasulullah SAW samada perkataan, perbuatan

atau pengakuan baginda

• Al-Ijmak - Persetujuan antara ulamak Islam mengenai hukum syarak pada sesuatu masa selepas

kewafatan Rasulullah SAW

• Al-Qias - Menghubungkan hukum yang tidak ada kepada hukum yang telah sedia ada kerana

persamaan dari segi illat (sebab). Contohnya pengharaman dadah diqiaskan dengan arak kerana

kedua-duanya boleh

6. Sebab al-Quran dan al-Hadis dijadikan sumber rujukan utama

• Al-Quran dan hadis mempunyai kebenaran yang mutlak.

• Isi kandungan al-quran tidak dapat ditandingi oleh mana-mana pakar bahasa dan sastera

• Datangnya daripada Allah SWT sendiri

• Ajaran al-Quran dan hadis sesuai diamalkan pada semua tempat waktu dan zaman

• Isi kandungan al-Quran dan hadis merangkumi semua aspek kehidupan manusia

7. Perbezaan antara perundangan Islam dengan perundangan ciptaan manusia

Bil Perundangan Islam Perundangan ciptaan manusia

1 Ciptaan Allah SWT Ciptaan manusia

2 Bersifat universal (sesuai pada semua

waktu, tempat dan zaman ) Bersifat setempat

3 Rujukannya adalah al-Quran dan hadis nabi Rujukannya adalah berdasarkan pemikiran

manusia

4 Lengkap dan merangkumi dunia dan akhirat Hanya mengenai kehidupan di dunia sahaja

5

Orang yang mematuhinya akan diberikan

pahala manakala orang yang melanggarnya

akan berdosa

Mengingkarinya akan dikenakan hukuman di

dunia sahaja

8. Faedah mengamalkan perundangan Islam kepada masyarakat

• Mengelakkan daripada perpecahan dan pergaduhan dalam masyarakat

• Mengukuhkan hubungan silaturahim tanpa mengira agama dan budaya

• Melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera

PELAJARAN 5 UNIT 2 : PENGERTIAN QADHA, FIKAH ,

IJTIHAD DAN FATWA

Page 90: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

89

Soalan 1. Apakah yang dimaksudkan dengan Qadha

2. Terangkan Keperluan Qadha kepada kehidupan muslim

3. Jelaskan matlamat hukum qadha

4. Nyatakan keistimewaan hukum qadha

5. Apakah yang dimaksudkan dengan fikah

6. Terangkan Keperluan fikah kepada kehidupan muslim

7. Jelaskan matlamat hukum fikah

8. Nyatakan kebaikan daripada pelaksanaan hukum fikah

9. Apakah yang dimaksudkan dengan Ijtihad

10. Terangkan Keperluan Ijtihad kepada kehidupan muslim

11. Jelaskan matlamat hukum ijtihad

12. Nyatakan kebaikan daripada pelaksanaan hukum ijtihad

13. Apakah yang dimaksudkan dengan fatwa

14. Senaraikan contoh-contoh fatwa yang talah dikeluarkan

15. Terangkan Keperluan Fatwa kepada kehidupan muslim

16. Jelaskan matlamat hukum fatwa

17. Nyatakan kebaikan daripada pelaksanaan hukum fatwa

18. Senaraikan ciri-ciri orang yang leyak mengeluarkan fatwa

19. Jelaskan perbezaan antara fatwa dengan ijtihad

20. Senaraikan perbezaan antara fikah dengan qadha

21. Mengapakah umat Islam wajib mematuhi kukum-hukum tersebut

22. Huraikan kepentingan hukum-hukum tersebut kepada perkembangan hukum Islam

Page 91: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

90

Jawapan

1. Maksud Qadha ialah

• Penghakiman atau keputusan yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah dalam sesuatu

perbicaraan berdasarkan hujah dan bukti yang jelas.Contohnya hakim memutuskan hukuman

supaya suami menceraikan isterinya, setelah terbukti suami telah mengabaikan isterinya

2. Keperluan Qadha kepada kehidupan muslim

• Untuk menjatuhkan hukuman yang sewajarnya kepada pesalah

• Menjamin keamanan dan mengekalkan keharmonin dalam masyarakat

• Mengelakkan huru hara dalam masyarakat

• Menjamin keadilan dalam masyarakat

3. Matlamat hukum qadha

• Untuk menyelesaikan pertelingkahan antara kedua belah pihak yang bertelagah

• Untuk memastikan pihak yang bertelagah menghormati keputusan yang telah dibuat oleh

mahkamah

• Untuk memastikan hukuman yang dijatuhkan setimpal dan adil kepada semua pihak

4. Keistimewaan hukum qadha

• Hukuman yang dijatuhkan bersumberkan hujah dan bukti yang benar

• Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang wajar dan adil

• Hukuman di putuskan oleh orang yang adil dan berkelayakkan dalam bidang tersebut

5. Maksud Fikah ialah

• Kefahaman tentang hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahid, yang diambil daripada dalil-

dalil syarak. Contohnya bersentuhan kulit antara lelaki dengan perempuan ajnabi membatalkan

wuduk menurut mazhab Syafi’i

6. Keperluan Fikah kepada kehidupan muslim

• Untuk menentukan hukum Allah SWT sesuai dilaksanakan pada setiap tempat, waktu dan

keadaan

• Untuk memastikan umat Islam dapat mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung dalam hukum

agama

• Untuk memudahkan umat Islam berpegang teguh dengan hukum agama

• Untuk menyakinkan umat Islam untuk melaksanakan ibadat kepada Allah SWT

7. Matlamat hukum fikah

• Untuk memudahkan kefahaman individu terhadap suruhan dan larangan Allah SWT

• Untuk mewujudkan sebuah msayarakat yang aman dan damai

• Untuk menentukan perintah Allah SWT sesuai sepanjang zaman

8. Kebaikan daripada pelaksanaan hukum fikah

Page 92: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

91

• Membolehkan umat Islam melaksanakan ibadat tanpa keraguan

• Menjadikan hukum Islam berkembang serta bersesuaian dengan masa, tempat dan keadaan

• Menentukan hukum Islam sesuai diamalkan dalam kehidupan manusia

9. Maksud Ijtihad

• Suatu usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk menghasilkan penetapan

sesuatu hukum syarak berdasarkan al-Quran dan al-Hadis

10. Keperluan Ijtihad kepada kehidupan muslim

• Untuk memastikan setiap keputusan yang dilakukan boleh di terima dan sesuai dengan keadaan

semasa

• Supaya keputusan yang dikeluarkan menepati kehendak syarak

• Untuk memastikan undang-undang Islam sentiasa berkembang

11. Matlamat hukum ijtihad

• Untuk menyelesaikan masalah yang timbul dengan sempurna

• Untuk mengelakkan pertikaian dalam menyelesaikan masalah

• Untuk menggalakkan umat Islam (para ulama) berfikir untuk mencari hukum yang baru

• Untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta mendapat rahmat-Nya

12. Kebaikan daripada pelaksanaan hukum ijtihad

• Memberikan peluang kepada mujtahid untuk mengeluarkan hukum yang tidak dinyatakan dengan

jelas dalam al-quran dan hadis

• Memastikan peristiwa yang berlaku dapat diselesaikan mengikut kaedah Islam

• Memastikan hukum Islam dapat dikembangkan secara berterusan

• Memastikan umat Islam sentiasa berpegang teguh dengan hukum yang baru

13. Maksud Fatwa

• Sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh majlis fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan

sesuatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa.

14. Contoh fatwa

• Hukuman bunuh kepada pengedar dadah

• Pengharaman klon manusia

• Hukum harus menderma organ badan manusia

15. Keperluan Fatwa kepada kehidupan muslim

• Untuk menyelesaikan masalah yang tidak terdapat hukum secara nyata dalam al-quran dan al-

hadis

• Untuk mengelakkan masyarakat berpegang kepada hukum yang dikeluarkan oleh individu

• Untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadap sesuatu hukum

• Untuk memberi keyakinan kepada umat Islam untuk berpegang kepada hukum agama

16. Matlamat hukum fatwa

Page 93: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

92

• Menyelesaikan masalah dalam masyarakat dengan cara yang terbaik berlandaskan al-quran dan

al-hadis

• Mengelakkan berlakunya pertikaian dan perselisihan pendapat dalam masyarakat

• Memastilkan umat Islam sentiasa patuh kepada perintah Allah SWT

17. Kebaikan daripada pelaksanaan hukum fatwa

• Menjadikan umat Islam patuh kepada ajaran agama

• Melahirkan umat Islam yang sentiasa berfikir dalam mencari kebenaran

• Mewujudkan masyarakat yang berdisiplin dan harmoni

18. Syarat-syarat orang yang layak mengeluarkan fatwa

• Ahli majlis fatwa kebangsaan

• Ulama yang warak

• Tahu berbahasa Arab

• Hafaz al-Quran

• Tahu sebab-sebab diturunkan sesuatu ayat al-Quran

• Mahir dalam ilmu mantik dan balagah

• Mahir dalam ilmu hadis

23. Perbezaan antara fatwa dengan ijtihad

Bil Fatwa Ijtihad

1 • Dikeluarkan oleh majlis fatwa • Dikeluarkan oleh individu yang

berkelayakan

2 • Mempunyai kesan penguatkuasaan

undang-undang

• Penguatkuasaan undang-undang tidak

berlaku hasil daripada ijtihad seseorang

3 • Rujukannya adalah al-Quran dan hadis

nabi

• Merujuk kepada pelbagai sumber

4 • Berkaitan dengan hukum-hukum

agama

• Berkaitan dengan hal umum dan tidak

berkaitan dengan agama

Page 94: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

93

24. Perbezaan antara fikah dengan qadha

Bil Fikah Qadha

1 • Hukum amali yang dikeluarkan oleh para

mujtahid

• Hukum atau keputusan yang dikeluarkan

oleh mahkamah atau pemerintah

2 • Sumbernya daripada dalil-dalil tafsili

seperti al-Quran dan hadis

• Sumbernya adalah daripada bukti yang

nyata dalam perbicaraan

3 • Sentiasa berkembang mengikut

perkembangan pemikiran manusia

• Hanya berkembang jika terdapat kes-kes

yang dibicarakan di mahkamah

4 • Mujtahid sahaja yang berkelayakkan

untuk mengijtihadkan hukum daripada

al-quran dan hadis

• Keputusan qadha terletak ditangan

hakim atau penguasa

25. Sebab umat Islam wajib mematuhi kukum-hukum tersebut

• Hukum-hukum tersebut bersumberkan kepada dalil-dalil yang benar dan sahih

• Hukum tersebut dikeluarkan setelah di buat pertimbangan yang seadil dan sewajarnya

• Orang yang mengeluarkan hukum tersebut memang berkelayakkan dan bertanggungjawab dalam

bidang masing-masing

26. Kepentingan hukum-hukum tersebut kepada perkembangan hukum Islam

• Undang-undang Islam menjadi semakin luas dan tidak jumud (beku)

• Perundangan Islam mampu menangani masalah semasa yang wujud di kalangan umat Islam

• Perundangan Islam berkembang mengikut perkembangan semasa

Soalan

1. Senaraikan matlamat perundangan Islam

.

2. Huraikan cara mencapai matlamat perundangan Islam dalam memelihara keturunan

3. Huraikan cara mencapai matlamat perundangan Islam dalam memelihara kehormatan diri

4. Nyatakan kebaikan daripada pencapaian matlamat perundangan Islam memelihara kehormatan diri

5. Huraikan cara mencapai matlamat perundangan Islam dalam memelihara agama

PELAJARAN 5 UNIT 3 : MATLAMAT PERUNDANGAN ISLAM

Page 95: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

94

6. Nyatakan kebaikan daripada pencapaian matlamat perundangan Islam memelihara agama

7. Huraikan cara mencapai matlamat perundangan Islam dalam memelihara akal

8. Nyatakan kebaikan daripada pencapaian matlamat perundangan Islam dalam memelihara akal

9. Huraikan cara mencapai memelihara nyawa dalam matlamat dalam perundangan Islam

10. Nyatakan kebaikan daripada pencapaian matlamat perundangan Islam dalam memelihara nyawa

11. Huraikan cara mencapai memelihara harta dalam matlamat dalam perundangan Islam

12. Nyatakan kebaikan matlamat perundangan Islam dalam memelihara harta manusia.

13. Jelaskan kesan perundangan Islam dalam menjaga nasab manusia

14. Huraikan cara perundangan Islam memelihara kehormanian negara

15. Allah menetapkan hukuman keatas penjenayah tertentu. Jelaskan hikmah Allah menetapkan hukuman

tersebut.

16. Nyatakan keistimewaan perundangan Islam.

17. Nyatakan hukum-hukum yang mengatur hubungan sesama manusia.

18. Terangkan sebab umat Islam mesti menerima perundangan Islam untuk dilaksanakan

19. Nyatakan contoh perbuatan yang membawa mudharat kepada akal manusia.

20. Terangkan cara-cara menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan yang tidak memberi manfaat.

21. Huraikan kepentingan matlamat perundangan Islam

22. Bincangkan cara mencapai matlamat perudangan Islam tersebut

Page 96: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

95

Jawapan

1. Matlamat perundangan Islam ialah.

• memelihara keturunan

• memelihara kehormatan diri

• menjaga harta

• memelihara akal.

• memelihara agama.

• memelihara nyawa

• memelihara kehormonian negara

2. Cara mencapai matlamat perundangan Islam memelihara keturunan

• Islam mewajibkan umatnya supaya menjauhi perbuatan yang boleh merosakkan keturunan

manusia seperti zina, liwat, homoseks dan lesbian

• Mensyariatkan perkahwinan untuk melahirkan keturunan manusia yang sempurna

• Islam mengenakan hukuman Hudud ( sebat atau rejam ) keatas orang yang berzina.

3. Cara mencapai matlamat perundangan Islam memelihara kehormatan diri

• Islam melarang umatnya berakhlak buruk seperti dengki dan melakukan perbuatan yang sia-sia

seperti merayau-rayau di pusat membeli belah

• Melarang umatnya menghina dan menjatuhkan maruah seseorang

• Menyuruh umatnya menjaga batasan pergaulan, bercakap dengan bersopan dan menjalin

persahabatan dengan baik.

• Mewajibkan umatnya supaya berpakaian yang menutup aurat

• Mewajibkan umatnya supaya menjaga tingkah laku

4. Kebaikan matlamat perundangan Islam dalam memelihara kehormatan diri

� menjamin kemuliaan diri manusia sentiasa terjaga.

� terhindar dari anasir negatif seperti pergaulan bebas daripada berleluasa

� mengawal tingkah laku supaya sentiasa berakhlak mulia dalam pergaulan

5. Cara mencapai matlamat perundangan Islam dalam memelihara agama

� Mewajibkan umat Islam mematuhi segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya

� Mewajibkan umat Islam supaya sentiasa berakhlak mulia

� Mengambil tindakan yang tegas keatas mereka yang menyelewengkan ajaran Islam

� Menyuburkan pelbagai disiplin ilmu supaya kefahaman mengenai Islam meningkat dalam

masyarakat.

� Mensyariatkan hukuman bunuh keatas orang yang murtad ( keluar daripada agama Islam )

6. Kebaikan matlamat perundangan Islam dalam memelihara agama

� Akidah umat Islam akan terjaga daripada perkara yang menyeleweng seperti ajaran sesat

� Akan memartabatkan hukum Allah daripada dipermainkan oleh golongan tertentu

� Umat Islam dapat melaksanakan dan mentaati perintah Allah dengan selesa

Page 97: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

96

7. Cara perundangan Islam memelihara akal

� Mewajibkan umat Islam menjauhi perkara yang boleh merosakkan akal seperti minum arak,

mengambil dadah, pil khayal dan sebagainya

� Islam mewajibkan umatnya supaya sentiasa melakukan ibadat, membaca buku-buku yang

berfaedah, melakukan riadah dan sebagainya

� Mewajibkan umat Islam supaya sentiasa berfikiran rasional dan melarang daripada memikirkan

perkara-perkara yang boleh merosakkan akal manusia.

� Menggalakkan umatnya supaya mendampingi ulama dan para cendekiawan

8. Kebaikan matlamat perundangan Islam memelihara akal

� menjauhkan manusia daripada perkara yang boleh merosakkan akal seperti dadah dan arak

� membimbing manusia supaya sentiasa berfikiran rasional

� mendorong manusia memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah

9. Cara mencapai matlamat perundangan Islam dalam memelihara nyawa

� Mewajibkan umat Islam menjaga kebersihan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain seperti

memakan makanan yang berzat, bersih dan halal

� Islam mengharamkan perbuatan membunuh diri sendiri atau orang lain

� Islam mewajibkan umatnya menjauhkan diri daripada perbuatan yang boleh menyebabkan

kecederaaan seperti memandu secara berbahaya dan terlibat dengan perlumbaan haram.

� Mensyariatkan hukuman Qisas keatas pembunuh

10. Kebaikan memelihara nyawa dalam matlamat perundangan Islam

� kewajipan menjaga keselamatan dan kesihatan diri

� menjamin keselamatan manusia dari bahaya

� mengharamkan perbuatan membunuh diri

� mengharamkan pembunuhan tanpa sebab yang dibenarkan

11. Cara perundangan Islam memelihara harta

� Islam menghormati dan mengiktiraf hak milik individu (persendirian)

� Menghormati hak awam seperti memelihara harta benda awam yang telah disediakan oleh

kerajaan

� Mengenakan hukuman Hudud (potong tangan keatas pencuri)

� Mewajibkan umat Islam mencari dan membelanjakan harta secara halal

� Mewajibkan dikeluarkan zakat katas orang yang mampu

� Mengharamkan perbuatan membazirkan harta

12. Kebaikan memelihara harta dalam matlamat perundangan Islam

� mewujudkan keamanan masyarakat dan negara

� Umat Islam dapat mencari harta dengan tenang.

� Dapat memajukan negara dengan aktiviti perniagaan yang halal.

13. Kesan Perundangan Islam dalam menjaga nasab manusia

� Nasib manusia terpelihara daripada fitnah dan tiada keraguan terhadap keturunannya

� Mengelakkan perbalahan dalam pembahagian pesaka

� Hak penjagaan anak terjamin

� Setiap ahli keluarga akan mendapat haknya secara adil

� Maruah dan keturunan manusia terpelihara

Page 98: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

97

14. Cara perundangan Islam memelihara kehormanian negara

� Menjaga hubungan diplomatik dengan negara luar

� Menghormati hak individu dalam negara

� Meningkatkan semangat perpaduan dikalangan rakyat

� Mewajibkan rakyat mentaati pemerintah yang adil

� Mempertingkatkan usaha kearah membangun dan memakmurkan negara.

� Melarang umat Islam daripada menderhaka kepada negara

15. Hikmah Allah menetapkan hukuman keatas penjenayah tertentu.

� Untuk menegakkan keadilan dan mengelak kezaliman dalam masyarakat

� Untuk memberi keinsafan kepada orang lain serta amaran kepada orang yang hendak melakukan

maksiat

� Untuk dapat menyekat jenayah daripada berleluasa dalam masyarakat

� Untuk mengujudkan keamanan dan keharmonian masyarakat dan negara

16. Keistimewaan perundangan Islam.

� dapat mendidik jiwa manusia.

� merupakan ciptaan Allah dan bersih daripada kekurangan dan kelemahan

� memberi persamaan hak dan keadilan kepada semua manusia

� sesuai dilaksanakan pada semua tempat dan masa

17. Hukum-hukum yang mengatur hubungan sesama manusia.

� hukum munakahat: mengatur urusan kekeluargaan dan rumahtangga

� hukum muamalat: mengatur hubungan sesama manusia seharian

� hukum jenayah: berkaitan dengan salahlaku manusia

18. Sebab umat Islam mesti menerima perundangan Islam untuk dilaksanakan

� perundangan Islam lengkap dan sesuai untuk dilaksanakan setiap masa dan tempat

� perundangan Islam mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan manusia

� undang-undang Islam adalah ciptaan Allah

19. Contoh perbuatan yang membawa mudharat kepada akal manusia.

� meminum arak

� penyalahgunaan dadah

� menghidu gam

20. Cara-cara menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan yang tidak memberi manfaat.

� memenuhi masa lapang dengan aktiviti berfaedah.

� memberi tumpuan kepada pelajaran

� sentiasa mengingati Allah / melakukan perkara-perkara sunat

� menanamkan kesedaran tentang kepentingan masa/ kesempatan yang ada

Page 99: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

98

21. Kepentingan matlamat perundangan Islam

Bil Matlamat Perundangan Islam

Kepentingan Matlamat Perundangan Islam

1 Memelihara

Agama

• Untuk menjaga akidah umat Islam daripada terpesong

• Untuk menjaga kesucian agama Islam

2 Memelihara

Nyawa

• Supaya kehidupan manusia berada dalam keadaan selamat dan sejahtera

• Untuk menjamin kehidupan supaya lebih sempurna

3 Memelihara

Akal

• Untuk memastikan pemikiran manusia sentiasa waras

• Untuk memastikan kewarasan akal sentiasa terpelihara

4 Memelihara

Harta Benda

• Supaya manusia mencari dan memiliki harta secara halal

• Untuk memastikan agihan harta dilakukan secara halal

5 Memelihara

Keturunan

• Untuk melahirkan zuriat yang bersih

• Untuk memantapkan institusi kekeluargaan

6 Memelihara

Maruah

• Supaya umat Islam berakhlak mulia

• Untuk menjamin kemuliaan seseorang terpelihara

7

Memelihara

Keharmonian

Negara

• Untuk menjamin keamanan negara

• Untuk memantapkan kemajuan negara

22. Cara mencapai matlamat perundangan Islam

� Dengan berpegang teguh dengan peraturan Allah SWT

� Dengan bertindak mengikut ajaran Islam

� Dengan mengamalkan cara hidup Islam dalam kehidupan seharian

� Dengan mencintai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat

� Dengan melaksanakan perundangan Islam dalam kehidupan

� Dengan berfikir serta mengakui kebenaran ajaran Islam

Page 100: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

99

Soalan

Jawapan

1. Berikan maksud hukum

2. Senaraikan pembahagian hukum menurut Islam

3. Berikan pengertian hukum harus

4. Nyatakan contoh-contoh hukum harus

5. Jelaskan hikmah penetapan hukum harus

6. Berikan pengertian hukum wajib

7. Berikan pengertian hukum makruh

8. Nyatakan contoh-contoh hukum makruh

9. Jelaskan kesan pelanggaran hukum makruh

10. Jelaskan hikmah Allah SWT mensyariatkan hum-hukum tersebut

1. Maksud hukum

� Ialah peraturan Allah SWT yang ditujukan kepada umat Islam yang mukalaf yang berhubung

dengan perbuatan-perbuatan mereka, samada menuntut supaya dilakukan, ditinggalkan atau

pilihan

2. Pembahagian hukum menurut Islam ialah

� Hukum harus

� Hukum wajib

� Hukum haram

� Hukum sunat

� Hukum makruh

PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM Unit 4 : Pengertian Harus, Wajib, Haram, Sunat Dan Makruh

Page 101: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

100

3. Pengertian hukum harus

� Perkara yang diberi kebebasan kepada seseorang samada untuk melakukan atau meninggalkan

perbuatan tersebut

4. Contoh-contoh hukum harus

� Memakai pakaian yang digemari tanpa melanggar hukum syarak

� Memilih jenis makanan yang halal yang disukainya

� Memilih bidang pekerjaan yang bersesuaian minat dan kelulusannya

5. Hikmah penetapan hukum harus

� Untuk memberi kebebasan kepada manusia samada melakukan atau meninggalkan perbuatan

tersebut

� Untuk memberi kelonggaran kepada umat Islam untuk membuat pilihan yang sesuai

� Membuktikan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. kapada hambanya.

6. Pengertian hukum wajib

� Perintah Allah SWT yang mesti dilakukan. Jika perintah itu dilaksanakan, manusia akan diberikan

pahala. Jika ditinggalkan, manusia akan dibalas dengan dosa dan azab neraka di akhirat kelak.

7. Contoh-contoh hukum wajib

� Kewajipan solat lima waktu sehari semalam

� Kewajipan berpuasa di bulan Ramadhan

� Kewajipan mengeluarkan zakat keatas orang yang mengcukupi syarat-syaratnya

� Berpakaian menutup aurat dan sebagainya

8. Kesan pelanggaran hukum wajib

� Akan mendapat kemurkaan Allah SWT dan balasan seksaan azab neraka di akhirat kelak

� Akan mendatangkan permasalahan dan kerosakkan dalam masyarakat dan negara

� Menyebabkan kehidupan seseorang tidak akan tenang dan sentiasa berada dalam kegelisahan

� Menyebabkan amalan yang dilakukan terpesong daripada kebenaran

9. Pengertian hukum haram

� Larangan Allah yang mesti ditinggalkan. Jika perbuatan haram itu ditinggalkan, mereka akan

mendapat ganjaran pahala dan syurga di akhirat kelak, tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan

mereka akan mendapat balasan dosa dan azab neraka di akhirat kelak

10. Contoh-contoh hukum haram

� Berzina

� Mencuri

� Membunuh

Page 102: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

101

Haram:

� menjaga kepentingan manusia

� supaya manusia hidup dengan aman dan tenteram di dunia

� mengawal nafsu manusia.

� sebagai tanda kasih dan rahmat Allah kepada makhlukNya

Makruh:

� supaya berhati-hati agar tidak terjerumus kepada perkara yang haram

� mengelak diri daripada melakukan perkara yang tidak baik / sia-sia.

� mengelakkan daripada terlibat dan dibenci oleh Allah dan manusia.

11. Kesan pelanggaran hukum haram

� Untuk memastikan kepentingan diri manusia terpelihara. Contohnya pengharaman zina kerana

perbuatan tersebut boleh merosakkan keturunan manusia

� Untuk memastikan kehidupan manusia lebih aman dan sejahtera

� Untuk memastikan manusia tidak melakukan kerosakkan dan penindasan

� Untuk memastikan manusia sentiasa berdisiplin dan menjauhi perkara-perkara yang merosakan

12. Pengertian hukum sunat

� Perkara yang sangat digalakkan oleh agama untuk dilakukan dan diberikan pahala serta balasan

syurga jika dilakukan perkara tersebut, tetapi tidak berdosa jika perbuatan tersebut ditinggalkan.

13. Contoh-contoh hukum sunat

� Solat Sunat

� Puasa Sunat

� Bersedekah

14. Pengertian hukum makruh

� Perkara yang sangat digalakan untuk ditinggalkan. Jika ditinggalkan mendapat pahala, tetapi jika

dilakukan tidak mendapat sebarang dosa

15. Contoh-contoh hukum makruh

� Membasuh anggota wuduk melebihi tiga kali

� Memakai pakaian yang berbau busuk ketika solat

� Memakan bawang ketika hendak solat berjemaah di masjid

� Tidur secara berlebihan

16. Kesan pelanggaran hukum makruh

� Akan menyebabkan seseorang itu tidak disenangi oleh masyarakat

� Akan menghalang seseorang itu daripada mendapat pahala

� Akan menghampirkan seseorang kepada perbuatan sia-sia

� Akan menyebabkan seseorang itu melakukan pembaziran

17. Hikmah Allah SWT mensyariatkan hum-hukum tersebut

Wajib:

� supaya manusia tidak akan meninggalkan perkara yang penting dalam agama

� sebagai ujian kepada manusia sama ada mematuhi perintah Allah atau mengingkarinya

� untuk memastikan golongan tertentu melaksanakan sesuatu ibadat yang disyariatkan.

Page 103: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

102

Sunat:

� supaya umat Islam sentiasa melakukan kebaikan dan kebajikan

� memberi peluang mendapat sebanyak mungkin ganjaran pahala

� menghapuskan dosa-dosa kecil.

� mendekatkan diri kepada Allah

Harus:

� memberi kebebasan memilih mengikut kehendak/ keperluan masing-masing

� memberi kemudahan dan kelonggaran kepada umat Islam

Soalan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan ibadat dalam Islam

2. Ibadat terbahagi kepada ibadat khusus dan ibadat umum. Berikan pengertian ibadat –ibadat tersebut

dengan contohnya sekali

3. Jelaskan perkara-perkara yang boleh mengukuhkan ibadat seseorang

4. Huraikan perkaitan antara ibadat khusus dengan ibadat umum

5. Huraikan perkaitan antara ibadat dengan perudangan menurut Islam

6. Huraikan cara perundangan menjelaskan cara beribadat

7. Apakah hikmah sentiasa melakukan ibadat.

8. Terdapat beberapa perkara yang boleh menjejaskan ibadat seseorang. Jelaskan perkara-perkara

tersebut

9. Bincangkan cara meningkatkan kualiti ibadat yang dilakukan.

Jawapan

1. Maksud ibadat dalam Islam

� ibadat bermaksud kepatuhan kepada Allah SWTmelalui perbuatan dan perkataan yang

berlandaskan syariat Allah SWT serta mengakui dan meyakini bahawa Allah SWT sahajalah yang

layak menjadi tumpuan segala ketaatan.

2. Pengertian ibadat khusus dan ibadat umum dan contohnya sekali Ibadat Khusus

� Semua amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia, samada fardu atau sunat

seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya

PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 1 : Pengertian Ibadat

Page 104: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

103

Ibadat Umum

� Segala amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi menghubungkan sesama

manusia dalam masyarakat demi keharmonian hidup bersama. Amalan tersebut samada fardu ain

atau kifayah seperti tolong menolong, bekerjasama dan sebagainya

3. Perkara-perkara yang boleh mengukuhkan ibadat seseorang

� Percaya kepada rukun Iman seperti percaya kepada Allah SWT, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari

Akhirat dan Qada dan Qadar.

� Melaksanakan segala rukun Islam, seperti mengucap dua kalimah syahadah, solat, puasa, zakat

dan menunaikan haji

� Sentiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia seperti, tolong-menolong, bekerjasama dan

sebagainya.

� Sentiasa taat kan kepada pemerintah yang adil dan menjaga kepentingan rakyatnya

4. Perkaitan antara ibadat khusus dengan ibadat umum

Bil Ibadat Khusus Ibadat Umum

1

� Membolehkan segala dosa dan

kesalahan yang kecil terhapus daripada

seseorang

� Membolehkan segala akhlak buruk

seperti mengumpat dan hasad dengki

terhapus dalam masyarakat

2 � Dapat melahirkan individu yang bersih

jiwa dan peribadinya

� Melahirkan masyarakat dan negara

yang harmoni yang dan aman damai

3 � Melahirkan individu yang taatkan

perintah Allah SWT dan Rasul-Nya

� Melahirkan masyarakat yang taatkan

pemimpin dan kerajaan

4 � Dapat meningkatkan ekonomi diri dan

keluarga

� Dapat meningkatkan ekonomi dan

memajukan negara

5 � Melahirkan individu yang berilmu

pengetahuan

� Melahirkan masyarakat dan negara

yang maju.

5. Perkaitan antara ibadat dengan perudangan menurut Islam

� Kepatuhan kepada undang-undang menunjukkan pengabdian seseorang kepada Allah SWT.

� Mendisiplinkan diri ke arah yang lebih baik dan cemerlang kerana akal dan jiwa manusia tidak

mengcukupi untuk mengawal akhlak dan tingkah laku mereka.

� Sebagai panduan kepada manusia untuk memilih antara kebaikan dengan keburukan kerana

semua perkara yang dikira sebagai ibadat adalah perkara yang boleh membawa kebaikan

manakala perkara yang dilarang pula akan membawa keburukan kepada manusia.

� Dorongan kepada manusia melakukan ibadat. Contohnya hukum wajib akan disertai dengan

ganjaran pahala manakala hukum haram pula akan disertai dengan balasan dosa, oleh itu

penetapan hukum tersebut akan mendorong manusia melakukan ibadat kepada Allah SWT

dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.

� Perundangan hukum wajib, haram, makruh, sunat dan sebagainya memudahkan manusia

pelaksanaan ibadat kepada Allah SWT, kerana semua hukum wajib itu mesti dilaksanakan

manakala semua hukum haram pula wajib ditinggalkan

Page 105: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

104

6. Cara perundangan menjelaskan cara beribadat

� Menetapkan sesuatu perbuatan tersebut sebagai wajib. Seperti kewajipan bersuci

� Perundangan menetapkan sesuatu perkara tersebut sebagai perkara yang sangat-sangat

digalakkan kepada manusia untuk melakukannya. Seperti berbuat baik kepada orang tua

� Perundangan menjelaskan dengan terperinci tentang sesuatu perkara tersebut. Contohnya

mengenai aurat lelaki

7. Hikmah sentiasa melakukan ibadat.

� Dapat membaiki peribadi manusia dan menjauhi daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

� Dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat mazmumah.

� Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

� Dapat merapatkan hubungan dengan sesama manusia.

8. Perkara yang boleh menjejaskan ibadat seseorang 1. Murtad :

� ialah seseorang yang keluar daripada agama Islam.

2. Syirik :

� ialah menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain.

3. Munafik :

� ialah seseorang yang berpura-pura menganut dan patuh kepada ajaran Islam sedangkan hatinya

tidak mempercayai ajaran Islam. Amalan kebajikan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai

sifat-sifat tersebut tidak akan diterima oleh Allah SWT.

4. Takbur :

� Sikap membesarkan diri seperti sombong dan angkuh dengan perkara kebaikan yang telah

dilakukan dan segala nikmat kesenangan yang telah dikurniakan oleh Allah SWT. kepadanya.

5. Riak :

� Iaitu menunjuk-nunjuk amalan baik yang telah dilakukannya kepada orang lain dengan tujuan

mendapat pujian dan sanjungan daripada masyarakat

6. Ujub :

� Iaitu merasa kagum dengan amalan sendiri serta sombong dalam melakukan sesuatu ibadat serta

memandang rendah dan melekeh-lekehkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain

7. Sum,ah

� Iaitu menceritakan amalan baik yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan untuk

mendapatkan pujian dan sanjungan daripada orang lain

8. Mengungkit- ungkit:

� Iaitu mengungkit-ungkit kembali bantuan dan perbuatan baik yang telah diberikan kepada

seseorang dengan tujuan supaya orang tersebut sentiasa mengenang jasa dan pertolongan yang

telah diberikannya

9. Aza :

� Ialah perkataan atau perbuatan yang dilakukan ke atas orang yang menerima bantuan dan

pertolongan daripada seseorang. Perbuatan itu dilakukan dengan mengungkit-ungkit pertolongan

yang telah diberikannya sehingga menimbulkan perasaan sakit hati orang yang mendapat

pertolongan tersebut.

Page 106: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

105

10. Hasad dengki:

� Iaitu iri hati atau rasa benci dengan nikmat dan kebaikan yang diperoleh oleh orang lain dan

berusaha agar nikmat tersebut hilang daripada orang itu atau berpindah kepadanya dengan cara

yang salah

9. Cara meningkatkan kualiti ibadat yang dilakukan.

� Sentiasa mengingati Allah SWT. dalam melakukan sebarang pekerjaan dengan mengambil kira

segala peraturan dan batasan yang telah ditetapkan agama. Contohnya sentiasa menjaga batasan

halal dan haram dalam memperoleh harta.

� Meningkatkan ilmu pengetahuan tentang sesuatu ibadat supaya ibadat yang dilakukan akan

mencapai kesempurnaan dan menepati tujuan ibadat tersebut. Contohnya dalam melakukan solat

umat Islam mestilah sentiasa mendalami ilmu solat dan tidak memadai dengan ilmu pengetahuan

yang sedia ada.

� Mendampingi orang-orang yang berilmu dan soleh dengan sentiasa mengikut segala amalan

kebaikan mereka serta mendalami sesuatu ilmu yang dipelajari daripada mereka.

� Ibadat yang dilakukan mestilah dengan tenang dan sabar dalam menghadapi segala kesusahan

dan cabaran. Contohnya tabah dan berhati-hati dalam menuntut ilmu agar ilmu yang dipelajari

dapat dimiliki dengan sempurna dan menyeluruh.

� Melakukan ibadat secara berterusan dan tidak mengikut trend masyarakat pada sesuatu masa.

Contohnya memakai pakaian yang menutup aurat mestilah dilakukan secara berterusan walau di

mana jua kita berada.

Soalan 1. Nyatakan ciri-ciri kesempurnaan ibadat

2. Huraikan ciri-ciri ibadat dalam Islam

3. Mengapakah manusia mesti melakukan ibadat

4. Jelaskan kesan melakukan ibadat tanpa berpandukan syariah

5. Jelaskan kesan melaksanakan syariah tanpa ibadah

Jawapan

1. Ciri-ciri kesempurnaan ibadat

� Mempunyai niat yang ikhlas kerana Allah SWT.

� Memenuhi segala peraturan dalam ibadat yang dilakukan.

� Dilakukan dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh

� Memenuhi tuntutan hukum wajib, sunat, makruh dan haram

� Ihsan semasa melakukan ibadat.

PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 2 : Konsep Dan Falsafah Ibadat

Page 107: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

106

2. Ciri-ciri ibadat dalam Islam

� Bebas daripada sebarang bentuk perantaraan antara hamba dengan Allah SWT

� Tidak memerlukan tempat yang khusus dan boleh dilakukan di mana sahaja kecuali tempat yang

najis dan kotor.

� Boleh dilakukan dengan mudah dan menepati dengan kemampuan manusia.

� Tidak dibatasi dengan masa dan tempat yang tertentu sahaja.

3. Sebab manusia mesti melakukan ibadat

� Untuk menyempurnakan perintah Allah SWT

� Dapat mendidik jiwa dari segi kebendaan

� Mendapat pahala dan keredaan dari Allah SWT

� Untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

� Sebagai latihan jasmani dan rohani yang mengatur hal ehwal perseorangan dan masyarakat, yang

memelihara perkara-perkara dunia dan mendatangkan kebaikan kepada agama.

4. Kesan melakukan ibadat tanpa berpandukan syariah

� Amalan yang dilakukan tanpa panduan dan kefarduan yang sebenar tidak akan diterima oleh

Allah SWT.

� Merosakkan ibadat dan tidak mendapat sebarang pahala.

� Dilaknat oleh Allah SWT

� Merosakkan iman.

5. Kesan melaksanakan syariah tanpa ibadah

� Dilaknat oleh Allah SWT.

� Merosakkan syariat dan sia-sia

� Menimbulkan huru hara dan salah faham dalam masyarakat

Soalan

1. Nyatakan falsafah munakahat

2. Apakah maksud munakahat

3. Apakah yang dimaksudkan dengan nikah

4. Nyatakan faedah / hikmah perkahwinan.

5. Jelaskan hikmah disyariatkan wali sebagai salah satu daripada rukun nikah

6. Mengapakah enggan berkahwin boleh mendatangkan keburukan

7. Antara tujuan perkahwinan dalam Islam ialah memelihara akhlak manusia.

Terangkan hujah bagi menyokong penyataan di atas.

PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 3 : Munakahat

Page 108: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

107

8. Bagaimanakah cara menyelamatkan diri daripada terjerumus ke lembah perzinaan

9. Dalam syariat Islam manusia dituntut memelihara keturunan untuk tujuan tertentu. Jelaskan tujuan

tersebut

10. Jelaskan hukum perkahwinan satu persatu.

11. Pertunangan bagi pasangan yang ingin berkahwin adalah penting. Bincangkan.

12. Nyatakan hikmat iddah terhadap pasangan suami dan isteri..

13. Bagaimanakah sesuatu perkahwinan boleh menjadi ibadat.

14. Nyatakan kesan perlaksanaan akad nikah

15. Mengapakah Islam menggalakkan seseorang itu berkahwin.

16. Saksi dalam sistem munakahah mestilah seorang yang adil

Jelaskan maksud adil dalam pernyataan tersebut.

17. Jelaskan kepentingan saksi dalam pernikahan

18. Jelaskan tanggungjawab suami

19. Jelaskan tanggungjawab isteri

20. Jelaskan tanggungjawab bersama suami isteri

21. Bincangkan cara mengekalkan kebahagian rumahtangga

22. Jelaskan punca keutuhan sesebuah rumahtangga

Jawapan

1. Falsafah munakahat ialah

� ikatan antara suami isteri untuk membina keluarga dan menjaga keturunan umat manusia secara

sah dan bertanggungjawab.

2. Maksud munakahat

� Sistem yang mengatur perkara yang berkaitan dengan perkahwinan, perceraian, kewajipan suami

isteri dan sebagainya.

3. Nikah bermaksud

� bahasa: berkumpul.

� Syarak: ikatan yang teguh antara lelaki dan perempuan melalui akad nikah yang sah untuk hidup

bersama, tolong-menolong dan menunaikan naluri seks secara halal.

4. Faedah / hikmah perkahwinan.

� Mendapat ketenangan jiwa

� Melahirkan rasa bertanggungjawab dikalangan suami isteri

� Dapat memupuk semangat daya juang yang tinggi

Page 109: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

108

� Dapat memelihara nasab dan keturunan manusia dengan sempurna

� Dapat mengembangkan zuriat umat Islam dengan teratur

5. Hikmah disyariatkan wali sebagai salah satu daripada rukun nikah

� supaya akad nikah tidak dilakukan dengan sewenang-wenangnya.

� supaya tidak berlaku penipuan dan fitnah dalam masyarakat

� mengesahkan status perempuan tersebut

� membuktikan bakal isteri adalah daripada nasab yang sah

6. Enggan berkahwin boleh mendatangkan keburukan kerana:-

� menyalahi sunnah rasulullah yang menggalakkan umatnya supaya berkahwin

� membantutkan perkembangan zuriat manusia di muka bumi

� menghapuskan institusi kekeluargaan

� terdorong melakukan maksiat dan bersekedudukan tanpa nikah

7. Hujah bahawa perkahwinan dalam Islam ialah memelihara akhlak manusia ialah

� melalui perkahwinan nafsu seks dapat disalurkan dengan baik dan beradab sopan

� memupuk kasih sayang dan hubungan mesra antara suami isteri

� menyekat dari melakukan maksiat

8. Cara menyelamatkan diri daripada terjerumus ke lembah perzinaan

� menghindarkan diri dari pergaulan bebas

� menjauhkan diri daripada tempat-tempat maksiat

� menjaga akhlak dan tingkah laku manusia.

� berkahwin apabila cukup syaratnya

� mengamalkan Islam dalam kehidupan seharian.

� Menutup aurat dan memelihara pandangan daripada perkara maksiat

� Menghindarkan diri daripada unsur-unsur dan bahan-bahan lucah

9. Dalam syariat Islam manusia dituntut memelihara keturunan untuk tujuan untuk

� melahirkan zuriat yang bersih dan suci

� mengelakkan daripada maksiat dan fitnah dalam masyarakat

� memantapkan institusi kekeluargaan Islam

� sistem munakahat Islam dapat diteruskan

� dapat menentukan dan memelihara pertalian keturunan manusia

10. Hukum perkahwinan ialah

� haram: mereka tidak mampu dari segi nafkah zahir dan batin serta berkahwin dengan tujuan

menzalimi pasangannya

� sunat: mempunyai nafkah , sihat tubuh badan dan mempunyai keinginan untuk berkahwin

tetapi berupaya mengawal nafsu

� wajib: mempunyai nafkah, sihat tubuh badan dan takut terjerumus kepada zina kerana tidak

dapat mengawal nafsu.

� makruh: mereka yang tidak mampu memberi nafkah tetapi berkeinginan untuk beristeri

� harus: mereka yang tidak ada perkara mendesak untuk berkahwin dan juga tidak ada perkara

yang menghalang.

Page 110: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

109

11. Pertunangan bagi pasangan yang ingin berkahwin adalah penting supaya:-

� dapat memberi peluang menilai pasangan masing-masing.

� Mengenali bakal pasangan masing-masing / suami isteri

� supaya kedua-dua belah pihak berpuas hati.

� Dapat berpeluang mengenali pasangan masing-masing

12. Hikmat iddah terhadap pasangan suami dan isteri..

� memberi peluang kepada suami isteri untuk kembali semula kepada ikatan perkahwinan .

� memastikan rahim perempuan tersebut bersih daripada zuriat bekas suaminya.

� memberi masa kepada isteri untuk menyesuaikan diri hidup bersendirian tanpa suami

� memberi penghormatan kepada kaum wanita.

13. Perkahwinan boleh menjadi ibadat apabila

� niat perkahwinan adalah kerana Allah

� segala kaifiat perkahwinan hendaklah mengikut hukum syarak

� niat perkahwinan adalah kerana untuk mengikut sunnah Rasulullah.

14. Kesan perlaksanaan akad nikah menyebabkan:-

� Isteri wajib mentaati suami

� halalnya hubungan lelaki dan perempuan yang telah diijabkabukan

� suami bertanggungjawab memberi nafkah, pendidikan dan perlindungan kepada isteri dan anak-

anak

� suami isteri berhak mewarisi harta peninggalan masing-masing

� suami diwajibkan membayar mas kahwin kepada isteri

� suami isteri sama berkongsi tanggungjawab membina kebahagiaan keluarga dan rumahtangga.

15. Islam menggalakkan seseorang itu berkahwin kerana

� untuk memupuk sikap bertanggunjawab

� dapat mengatur kehidupan yang lebih baik

� dengan perkahwinan dapat mengembangkan dakwah Islamiah

� dapat mengatasi masalah sosial.

16. Saksi adil dalam sistem munakat bermaksud

� seorang yang warak dan zuhud

� seorang yang tidak meninggalkan ibadah wajib

� seorang yang tidak melakukan dosa besar dan mengekali dosa kecil

� seorang yang tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah atau tidak fasik

� seorang yang boleh dipercayai atau tidak dikenali sebagai seorang yang pembohong

17. Kepentingan saksi dalam pernikahan kerana

� untuk memastikan sesuatu pernikahan itu dilaksanakan mengikut syarak

� menjadi rujukan jika berlaku sesuatu masalah antara suami isteri

18. Tanggungjawab suami ialah:-

� memberi nafkah kepada isteri dan anak

� memberi layanan yang baik kepada isteri

� memberi didikan yang sempurna kepada anak dan isteri

Page 111: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

110

19. Tanggungjawab isteri ialah

� Sentiasa taat kepada suami

� Sentiasa memberi layanan yang baik dan ikhlas kepada suami

� Sentiasa menjaga harta suami

� Sentiasa menjaga maruah diri dan keluarga

20. Tanggungjawab bersama suami isteri ialah

� mengekalkan kerukunan rumah tangga supaya sentiasa bahagia

� memelihara dan mendidik anak-anak dengan baik

� memberi layanan yang saksama kepada keluarga kedua-dua pihak suami dan isteri

21. Cara mengekalkan kebahagian rumahtangga

� Setiap pasangan mestilah melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan ikhlas

� Mewujudkan hubungan silaturahim dikalangan anggota keluarga setiap pasangan

� Sentiasa tegur menegur dan nasihat menasihati antara satu sam a lain

� Sentiasa menjauhi perkara mungkar dalam rumahtangga

� Sentiasa menjaga amanah dalam kehidupan berumahtangga

� Setiap pasangan mestilah sedia bermaaf-maafan dan tidak membesarkan isu yang remeh temeh

� Segera menyelesaikan setiap masalah yang timbul dan merujuk kepada mereka yang pakar jika

timbul sebarang masalah

� Saling memenuhi keperluan pasangan masing-masing

� Sentiasa berusaha untuk mengukuhkan ekonomi rumahtangga

22. Punca keutuhan sesebuah rumahtangga

� Semua pihak menjalankan tanggungjawab terhadap rumahtangga dengan sempurna mengikut

bidang dan tugas masing-masing

� Mengamalkan segala perintah agama dan menjauhi maksiat dalam keluarga

� Mengamalkan sikap hormat menghormati dan berkasih sayang dalam keluarga

� Sentiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan berbelanja mengikut kemampuan

Soalan

1. Apakah maksud jenayah

2. Nyatakan maksud falsafah jenayah Islam

3. Jelaskan pengertian istilah-istilah berikut:

a. Qisas b. Hudud c. Takzir d. Diat

4. Huraikan faedah / kepentingan undang-undang jenayah dan qadha’

5. Nyatakan jenis, kesalahan, dan hukuman yang ditetapkan di dalam hukum jenayah Islam

PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 4 : Falsafah Jenayah

Page 112: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

111

6. Jelaskan hikmat perlaksanaan hukum hudud dan qisas

7. Jelaskan hikmah perlaksanaan hukum takzir dan diat

8. Jelaskan bukti perlaksanaan hukum jenayah berteraskan Islam dapat menyelesaikan pelbagai

masalah negara.

9. Ada pendapat mengatakan bahawa hukuman bunuh terhadap orang yang murtad dianggap

zalim.Nyatakan alasan menolak pendapat tersebut.

10. Qisas bermaksud pembalasan yang setimpal terhadap kesalahan yang dilakukan. Mengapakah Allah

menetapkan qisas kepada penjenayah tertentu.

11. Jelaskan perbezaan diantara qisas, hudud dan takzir

12. Perbuatan mencuri masih berleluasa walaupun hukuman dijatuhkan ke atas pesalah.Mengapakah

perbuatan tersebut masih berlaku

13. Bagaimanakanah cara mengatasi masalah kecurian menurut Islam

14. Nyatakan contoh perlakuan jenayah

15. Terangkan perbezaan antara hukum jenayah Islam dengan hukum jenayah yang tidak berpandukan

syariat Islam

16. Apakah yang dimaksudkan dengan taubat

17. Nyatakan syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah SWT

18. Jelaskan kepentingan taubat

Jawapan

1. Maksud jenayah ialah:-

� melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh Allah serta melanggar peraturan bermasyarakat dan

bernegara sepertimana yang telah ditetapkan oleh Islam

2. Maksud falsafah jenayah Islam ialah:-

� peraturan / hukuman yang telah ditentukan oleh Allah untuk dilaksanakan dalam sesebuah negara

bagi menjamin keadilan dan keselamatan ummah.

3. Faedah / kepentingan undang-undang jenayah dan qadha’ ialah:-

� menegakkan keadilan

� melaksanakan kanun ilahi

� mewujudkan ketenteraman dalam masyarakat dan negara

� menjamin kebebasan diri dan masyarakat.sebagai peringatan/pencegahan kepada orang ramai

agar tidak melakukan jenayah

Page 113: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

112

4. Pengertian istilah-istilah berikut: Qisas

� bahasa: memotong

� syarak: membalas perbuatan jenayah dengan perbuatan yang serupa dengan apa yang telah

dilakukan. Contohnya bunuh dibalas dengan bunuh.

5. Hudud:

� bahasa: menahan atau mencegah

� istilah: jenis kesalahan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Quran dan mesti

dilaksanakan oleh manusia berkait dengan kesalahan yang berhubung dengan hak Allah

Takzir:

� bahasa: tolak atau menghalang

� istilah: kesalahan yang tidak termasuk di bawah hukum hudud dan qisas atau kesalahan-

kesalahan yang termasuk di bawah ketegori hudud dan qisas tetapi tidak cukup syarat untuk

disabitkan kesalahannya.

Diat:

� Bahasa : denda

� Istilah: denda yang ditetapkan oleh syarak sebagai ganti kepada qisas yang tidak dilaksanakan.

6. Jenis, kesalahan, dan hukuman yang ditetapkan di dalam hukum jenayah Islam ialah:-

Jenis Contoh kesalahan Hukuman

� Qisas � membunuh

� mencederakan anggota

tubuh badan

� balas bunuh

� dibalas cedera yang serupa

� hudud � zina

� tuduh zina

� minum arak

� mencuri

� murtad

� merompak

� disebat 100 kali jika belum berkahwin dan

direjam hingga mati jika sudah berkahwin

� dirotan 80 kali sebatan

� dirotan 80 kali sebatan

� potong tangan

� dihukum bunuh setelah enggan bertaubat

� potong tangan secara bersilang

� takzir /diat

� kesalahan yang tidak

termasuk di bawah hukum

qisas dan hudud contoh:

mendedahkan aurat,

fitnah, kesalahan

jalanraya

� hakim berhak menentu atau menjatuhkan

hukum mengikut kesesuaian dengan

kesalahan yang dilakukan

7. Hikmat perlaksanaan hukum hudud dan qisas ialah

� menjamin keamanan, keharmonian dan kesejahteraan individu dan masyarakat

� melindungi nyawa dan hartabenda dari dianiaya

� menjamin maruah dan keturunan supaya tidak rosak dan tercemar

� menggelakkan berlakunya persengketaan dalam keluarga dan masyarakat

� menjaga nama baik dan maruah seseorang .

Page 114: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

113

8. Hikmah perlaksanaan hukum takzir dan diat ialah

� jaminan sosial untuk memberi perlindungan kepada masyarakat

� memberi peluang kepada penjenayah bertaubat / tidak mengulangi kesalahannya

� menanam sifat bertolak ansur dan bermaaf-maafan

� menghindarkan perasaan ingin membalas dendam

� memberi amaran agar tidak terlanjur melakukan kesalahan yang lebih besar

9. Bukti perlaksanaan hukum jenayah berteraskan Islam dapat menyelesaikan pelbagai masalah negara ialah:-

� Hudud - dapat menghindarkan dan mencegah jenayah tersebut daripada dilakukan

� Qisas - dapat mengelakkan rasa tidak puas hati mangsa / keluarganya

� Takzir - memberi kesedaran dan pengajaran kepada penjenayah dan orang ramai

10. Ada pendapat mengatakan bahawa hukuman bunuh terhadap orang yang murtad dianggap zalim tidak boleh diterima kerana:-

� hukum bunuh adalah dari Allah mustahil hukum ini kejam dan zalim

� hukum murtad adalah untuk pencegahan dan bukan suatu penganiayaan.

� orang yang murtad terlebih dahulu diberi peluang untuk kembali kepada ajaran Islam serta

bertaubat.

� kepentingan orang ramai dan kesucian agama Islam adalah lebih utama daripada menjaga

kepentingan individu

11. Allah menetapkan qisas kepada penjenayah tertentu kerana:-

� untuk memberi keinsafan kepada penjenayah

� supaya masyarakat dapat mengambil iktibar dan pengajaran dari hukuman tersebut.

� mendidik masyarakat menghormati dan menghargai nyawa orang lain.

� supaya jenayah tersebut tidak akan diulangi lagi

12. Perbezaan diantara qisas, hudud dan takzir ialah

Qisas Hudud Takzir

� hukumnya terkandung di

dalam al-Quran dan

hadis

� hukumnya terkandung dalam

al-Quran dan hadis

� hukumnya tidak termaktub

di dalam al-Quran dan

hadis (ditentukan oleh

pemerintah)

� kuasa pengampunan

terletak pada waris

mangsa

� Tiada kuasa pengampunan

� kuasa pengampunan

terletak kepada

pemerintah

� pembalasannya adalah

hak Allah dan juga

mangsa / waris

� Pembalasannya adalah hak

Allah secara tetap

� pembalasannya adalahak

hakim

� Hukumannya

� Hukumannya sama

dengan kesalahan yang

dilakukan

� Hukumannya telah ditetapkan

oleh Allah

� mengikut budi bicara

hakim / pihak berkuasa

Page 115: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

114

13. Perbuatan mencuri masih berleluasa walaupun hukuman dijatuhkan ke atas pesalah.

� kerana hukuman yang dikenakan tidak mengikut syarak

� kerana terpengaruh dengan keadaan persekitaran / rakan / nafsu

� kerana kesempitan hidup

� kerana kurang penghayatan agama

14. Cara mengatasi masalah kecurian menurut Islam ialah

� menanamkan sifat-sifat terpuji seperti zuhud dan qanaah / menjauhi sifat tamak

� menjaga harta dengan baik

� mengenakan hukuman mengikut hukum jenayah Islam.

� meningkatkan kefahaman dan penghayatan Islam

15. Contoh perlakuan jenayah ialah

� mencuri

� minum arak

� berzina

� berjudi

16. Perbezaan antara hukum jenayah Islam dengan hukum jenayah yang tidak berpandukan syariat Islam :-

Bil Hukum Jenayah Islam Hukum Jenayah bukan Islam

1 � berdasarkan al Qur’an dan al Hadis � berdasarkan kepada pandangan dan

pendapat manusia

2

� bermatlamatkan keadilan sejagat

� bermatlamatkan kebendaan dan keduniaan

serta kepentingan pihak-pihak tertentu

3 � dapat membentuk dan mendidik

jiwa manusia

� tidak berupaya dan gagal membentuk jiwa

manusia.

4 � berdasarkan al Qur’an dan al Hadis � berdasarkan kepada pandangan

danpendapat manusia

5

� bermatlamatkan untuk menjaga

keadilan sejagat

� bermatlamatkan kebendaan dan keduniaan

serta kepentingan pihak-pihak tertentu

17. Maksud taubat

� Kesal dengan dosa yang telah dilakukan dan berazam tidak akan melakukannya lagi

18. Syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah SWT

� Bertaubat dengan ikhlas

� Menyesali dosa yang telah dilakukan

� Berhenti daripada melakukan dosa-dosa tersebut

� Benci kepada perbuatan tersebut jika dilakukan oleh orang lain

� Jika kesalahan tersebut melibatkan manusia, pesalah mestilah meminta maaf daripada nya

Page 116: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

115

19. Kepentingan taubat

� Orang yang bertaubat mendapat keampunan dan petunjuk daripada Allah SWT

� Memperoleh kemenangan dan ketenangan jiwa

� Menjadikan orang yang bertaubat sentiasa patuh dan taat kepada perintah Allah SWT

� Akan melahirkan perasaan bersalah dan penyesalan kepada penjenayah

BAB 3 : PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM

Soalan

1. Jelaskan pengertian penyelesaian masalah menurut Islam

2. Huraikan matlamat penyelesaian masalah menurut Islam

3. Bincangkan keperluan penyelesaian masalah berdsarkan Islam

4. Nyatakan sumber penyelesaian masalah menurut Islam

5. Berikan bukti Islam mampu menyelesaikan masalah

Jawapan

1. Pengertian penyelesaian masalah menurut Islam

� Penyelesaian masalah menurut Islam bermaksud menyelesaikan masalah umat manusia

dilakukan berasaskan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT dengan mengambil kira

semua aspek kehidupan manusia yang meliputi ekonomi, politik, sosial, perundangan dan

sebagainya

2. Matlamat penyelesaian masalah menurut Islam

� Dapat menambahkan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT

� Dapat memberi ketenangan dalam kehidupan kerana masalah dapat diselesaikan sehingga ke

akar umbi

� Dapat membangkitkan semangat untuk berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh dan tidak

mudah berputus asa untuk menyelesaikan masalah tersebut

3. Keperluan penyelesaian masalah berdasarkan Islam

� Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah semula jadi manusia, kerana agama Islam

adalah agama yang cintakan keamanan , kebaikan dan bencikan sesuatu yang boleh membawa

kemusnahan sama seperti kehendak semula jadi manusia.

� Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna dan meliputi semua aspek kehidupan manusia

sama ada dari segi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.

� Islam memberi keadilan kepada semua manusia tanpa mengira kedudukan, pangkat dan

keturunan seseorang.

PELAJARAN 7 : ASAS DAN PERTIMBANGAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM

Page 117: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

116

4. Sumber penyelesaian masalah menurut Islam

� Al-Quran

� As-Sunnah

� Al-Ijmak

� Al-Qias

5. Bukti Islam mampu menyelesaikan masalah

� Islam telah mensyariatkan pelbagai peraturan dan hukum dalam mengawal setiap aktiviti

manusia agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Contohnya hukum akidah,

hukum etika dan hukum amaliyyah.

� Islam juga telah menyediakan cara penyelesaian sesuatu masalah dengan terperinci dan

bersistematik. Contohnya dalam menyelesaikan masalah pembuangan bayi Islam telah

mengharamkan semua unsur yang boleh membawa kepada masalah tersebut seperti pergaulan

bebas dan perzinaan

� Islam menyediakan pembalasan ke atas semua perbuatan manusia sama ada di dunia dan

akhirat, di mana jika seseorang itu terlepas daripada menerima pembalasan semasa di dunia ,

dia akan mendapat pembalasan semasa di akhirat

Soalan

1. Nyatakan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah

2. Terangkan perlakuan dalam menyelesaikan masalah

3. Senaraiakn cara penyelesaian masalah menurut Islam

4. Doa merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah umat Islam. Apakah yang dimaksudkan

dengan doa

5. Huraikan adab-adab berdoa

6. Nyatakan tindakan yang harus anada lakukan selepas berdoa

7. Huraikan kesan doa dalam pembentukan akhlak

8. Apa yang dimaksudkan dengan dakwah

9. Jelaskan sifat-sifat yang mesti dimiliki oleh pendakwah.

10. Mengapakah dakwah mesti diteruskan.

11. Bagaimanakah cara melakukan dakwah dengan lebih berkesan

PELAJARAN 8 : CARA PENYELESAIAN MASALAH

Page 118: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

117

12. Bagaimanakah cara anda berdakwah di sekolah

13. Penyelesaian masalah secara Islam memberi kesan kepada jiwa manusia

Jelaskan pernyataan tersebut

Jawapan

1. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ialah :

� Mengenal pasti masalah yang berlaku

� Mengenalpasti punca masalah secara terperinci dan menyeluruh

� Membuat strategi dan kaedah untuk menyelesaikan masalah

� Menguji kaedah dan strategi untuk menyelesaikan masalah

� Melakukan penilaian semula terhadap strategi yang telah dilakukan

2. Perlakuan dalam menyelesaikan masalah

� Niat : Mempunyai niat yang betul dan baik untuk menyelesaikan masalah

� Keazaman : Mempunyai keazaman yang tinggi untuk menyelesaikan masalah yang berlaku

� Tindakan : Tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah mestilah betul dan menepati

kehendak syarak

� Tawakal : Iaitu berserah kepada Allah SWT untuk menentukan kejayaannya setelah segala usaha

dan ikhtiar dilakukan dengan sempurna dan bersungguh-sungguh

� Muhasabah : Iaitu menilai kelemahan dan kekuatan diri sendiri dalam usaha untuk

menyelesaikan masalah

3. Cara penyelesaian masalah menurut Islam

� Melalui al-Quran

� Melalui al-Hadis

� Melalui tindakan yang betul dari pemerintah

� Melalui nasihat yang bijaksana

� Melalui dakwah yang berkesan

� Melalui pendidikan yang betul

� Melalui doa

� Melalui kesungguhan bekerja

� Melalui pegangan kepada agama Islam yang teguh

4. Maksud doa

� Doa ialah cara untuk memohon kebaikan atau menolak sesuatu keburukan kepada Allah SWT.

Seseorang yang menghadapi masalah mestilah berdoa kepada Allah SWT supaya masalah yang

dihadapinya dapat diselesaikan dengan baik, setelah segala usaha dilakukan dengan sempurna

5. Adab-adab berdoa

� Berdoa dengan ikhlas kepada Allah SWT

� Berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan besar

� Berkeadaan khyusuk dan tenang

� Berdoa dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh serta tidak berputus asa

� Melunakkan suara ketika berdoa

� Memulakan doa dengan memuji Allah SWT dan mengakhiri doa dengan berselawat

Page 119: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

118

6. Tindakan yang harus lakukan selepas berdoa

� Bekerja dengan bersungguh-sungguh

� Bertawakal kepada Allah SWT

� Sentiasa berusaha tanpa rasa jemu

7. Kesan doa dalam pembentukan akhlak

� manusia sedar bahawa dirinya lemah berbanding dengan kekuasaan Allah SWT

� menghindarkan sifat sombong dan riak dalam diri seseorang

� memotivasikan diri untuk terus berusaha dengan bersungguh-sungguh

� dapat menghampirkan diri kepada Allah

� menambahkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT

8. Maksud dakwah

� Suatu usaha menyeru dan menyakinkan orang lain supaya menerima dan mengamalkan ajaran

Islam.

� menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang mereka daripda melakukan kejahatan.

9. Sifat-sifat yang mesti dimiliki oleh pendakwah.

� Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT

� memahami suasana dan masalah masyarakat

� bijaksana dan berilmu pengetahuan yang tinggi

� petah berbicara.

� berani menyatakan yang hak

� ikhlas kerana Allah

� gigih dan tekun dalam menghadapi cabaran

10. Sebab dakwah mesti diteruskan.

� untuk meningkatkan kefahaman umat Islam kepada ajaran Islam

� kerana masih banyak berlaku pelanggaran hukum-hukum Allah dalam kalangan umat Islam

� untuk terus menyebarkan ajaran Islam ke seluruh alam

11. Cara melakukan dakwah dengan lebih berkesan

� menggunakan media massa dan teknologi maklumat

� menggunakan pelbagai bahasa yang sesuai

� menggunakan saluran khidmat amal yang dapat memenuhi kehendak masyarakat

� melalui saluran pemerintahan yang melibatkan semua agensi

� pendakwah menjadi contoh dengan beramal soleh dan sentiasa berakhlak mulia

12. Cara saya berdakwah di sekolah

� menunjuk contoh teladan yang baik kepada rakan-rakan di sekolah

� menerbitkan risalah-risalah dakwah untuk disebarkan kepada rakan-rakan

� menganjurkan minggu dakwah

� mengadakan ceramah, forum, tazkirah dan lain-lain di sekolah

13. Penyelesaian masalah secara Islam memberi kesan kepada jiwa manusia

� Menambah keyakinan kepada Allah dan RasulNya

� melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh

� menanam sifat ikhlas dalam jiwa

Page 120: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

119

Soalan

1. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat Islam kini.

2. Apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan ummah

3. Perpecahan dan persengketaan dalam kalangan masyarakat akan mengakibatkan huru hara dan

ekonomi negara menjadi mundur. Bagaimanakah masalah tersebut dapat dielakkan daripada berlaku

4. Kecemerlangan dalam pelajaran akan melahirkan bangsa yang berilmu dan maju. Sebagai seorang

pelajar bagaimanakah anda dapat mencapai kecemerlangan dalam pelajaran

5. Bagaimanakah cara Islam menyatukan masyarakat majmuk.

6. Jelaskan cara penyelesaian Islam dalam menangani perpecahan masyarakat.

7. Sarankan langkah-langkah untuk mewujudkan perpaduan umat.

8. Jelaskan peranan kerajaan dalam menangani masalah kejahilan umat Islam.

9. Kejahilan antara punca kemunduran umat Islam. Terangkan faktor berlakunya kejahilan

10. Kemukakan cadangan anda bagi mengatasi masalah kejahilan ummah

11. Apakah sumbangan yang dapat anda berikan dalam membasmi kejahilan ummah

12. Islam memartabatkan ilmu pengetahuan. Terangkan hujah bagi menyokong pernyataan diatas

13. Nyatakan cara penyelesaian Islam dalam menangani masalah kemiskinan.

14. Berikan contoh keruntuhan akhlak muda-mudi sekarang.

15. Kes buli dalam kalangan pelajar merupakan masalah disiplin yang berlaku di sekolah. Huraikan cara

anda membantu pihak sekolah menyelesaikan masalah tersebut.

16. Sumbang mahram merupakan perbuatan keji yang maih berlaku dalam kalangan masyarakat hari ini.

Terangkan langkah bagi menangani masalah tersebut.

17. Masalah samseng dalam kalangan pelajar sekolah membimbangkan masyarakat. Huraikan kesan jika

masalah tersebut tidak dibendung

18. Kemukakan cara untuk mengatasi masalah samseng

19. Bagaimanakah cara institusi zakat boleh meningkatkan ekonomi negara dan umat Islam

PELAJARAN 9 : ISU, MASALAH DAN CARA PENYELESAIAN MENURUT ISLAM

Page 121: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

120

20. Jelaskan cara-cara menangani masalah gejala lepak

21. Islam memelihara institusi keluaraga daripada sebarang kepincangan.Jelaskan kenyataan di atas

22. Tingkah laku tidak menghormati guru masih berlaku di sekolah. Terangkan akibat tingkah laku

tersebut terhadap persekitaran sekolah

23. Jelaskan cara yang dapat anda lakukan bagi menyelesaikan masalah tidak menghormati guru di

sekolah.

24. Kesaksamaan sosial bermaksud keharmonian hubungan sesama manusia. Jelaskan punca

kegagalan mengamalkan kjesaksamaan sosial

25. Huraikan contoh pengamalan kesaksamaan sosial dalam masyarakat

Jawapan

1. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat Islam kini.

� Ketinggalan dalam bidang ilmu dan ekonomi

� Jahil dalam bidang agama

� berlaku perpecahan dan permusuhan sesama sendiri

� serangan pemikiran daripada negara-negara barat

2. Maksud perpaduan ummah

� Perpaduan ummah bermaksud manusia hidup dalam sebuah masyarakat yang sayang

menyayangi dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Perpaduan dalam Islam

meliputi semua manusia tanpa mengira keturunan, warna kulit, bahasa, bangsa dan pangkat

seseorang

3. Cara masalah perpecahan ummah dapat dielakkan daripada berlaku

� Saling hormat menghormati antara satu sama lain

� Sentiasa bekerjasama dalam menjayakan sesuatu aktiviti masyarakat seperti gotong-royong,

bantu membantu dan tolong menolong

� Mengamalkan toleransi di kalangan masyarakat yang tidak menjejaskan akidah dan sentiasa

bersikap terbuka

� Mengamalkan kebebasan beragama tanpa menganggu ketenteraman orang lain

� MengadakanaAktiviti berbentuk kempen dan ceramah yang berkaitan dengan perpaduan

dalam media massa

� Aktiviti mengeratkan silaturrahim seperti ziarah menziarahi dan mengadakan rumah terbuka

sempena perayaan tertentu

4. Cara \anda dapat mencapai kecemerlangan dalam pelajaran

� Belajar bersungguh-sungguh

� Menepati masa

� Mengulangkaji pelajaran

� Berdisiplin

� Menghormati guru

� Sayangi rakan / orang lain

� Mencintai ilmu

� Berakhlak mulia

Page 122: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

121

5. Bagaimanakah cara Islam menyatukan masyarakat majmuk.

� semua rakyat dan masyarakat mesti mematuhi undang-undang negara.

� Kerajaan bersikap adil kepada semua tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit.

� mengamalkan kebebasan beragama, berbudaya dan bersuara dalam negara

� saling memahami dan menghormati kebudayaan masing-masing.

6. Jelaskan cara penyelesaian Islam dalam menangani perpecahan masyarakat.

� memperbanyakkan aktiviti yang boleh memupuk perpaduan seperti gotong royong

� menerapkan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati melalui pendidikan di sekolah.

� mentaati segala peraturan dan undang-undang negara.

� menghormati antara satu sama lain

7. Sarankan langkah-langkah untuk mewujudkan perpaduan umat.

� menyemai nilai-nilai murni seperti hormat menghormati ke dalam jiwa umat Islam

� memberi kesedaran tentang kepentingan perpaduan kepada masyarakat

� memperbanyakkan aktiviti yang boleh memupuk semangat perpaduan seperti rumah terbuka

� Mengadakan kempen dan ceramah mengenai kebaikan perpaduan dan keburukan perpecahan

dalam masyarakat.

8. Jelaskan peranan kerajaan dalam menangani masalah kejahilan umat Islam.

� menyediakan kemudahan menuntut ilmu kepada rakyat

� berusaha mengatasi masalah keciciran pelajar dengan mewajibkan semua rakyat untuk

menghadiri sekolah

� memperbanyakkan program agama dalam media massa seperti TV dan radio

� menyebarkan majalah dan kitab-kitab agama kepada orang ramai

9. Kejahilan antara punca kemunduran umat Islam. Terangkan faktor berlakunya kejahilan

� Kurang kesedaran tentang kepentingan ilmu pengetahuan atau malas untuk belajar

� Desakan hidup disebabkan taraf hidup yang rendah atau berada dalam kemiskinan

menyebabkan mereka tiada wang untuk belajar

� Kehilangan tempat pergantungan akibat kematian orang tua

� Kemampuan pemikiran yang lemah

� Pengaruh luar yang negetif dan merosakkan seperti hiburan yang keterlaluan menyebabkan

mereka tidak berminat untuk belajar

� Kurang didikan agama menyebabkan mereka tidak mengetahui kepentingan ilmu pengetahuan

10. Kemukakan cadangan anda bagi mengatasi masalah kejahilan ummah

� Menguatkuasakan kewajipan menuntut ilmu keatas semua rakyat dalam negara

� Memberi kesedaran dan motivasi agar menuntut ilmu melalui kempen dan ceramah melalui

media massa

� Menyahut cabaran untuk melaksanakan pendidikan seumur hidup serta mewujudkan budaya

ilmu dalam masyarakat

� Melakukan penyelidikan dan pengkajian dalam pelbagai bidang

� Memberi insentif pelajaran seperti biasiswa dan derma siswa kepada para pelajar

� Peranan ibu bapa dengan memberi kesedaran terhadap kepentingan menuntut ilmu kepada

anak-anak sejak dari kecil

� Menyediakan prasarana pembelajaran yang kondusif dan sesuai kepada semua rakyat

� Mengawal pengaruh luar yang merosakkan seperti hiburan yang keterlaluan daripada

berkembang dalam masyarakat

Page 123: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

122

11. Sumbangan anda dalam usaha membasmi kejahilan masyarakat dengan cara

� membantu mengadakan majlis ilmu seperti ceramah, forum dan sebagainya

� mengedarkan risalah tentang kepentingan ilmu pengetahuan kepada masyarakt

� turut serta bersama kerajaan dalam usaha membasmi buta huruf dalam kalangan masyarakat

� mengajak rakan - rakan berusaha mendalami ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang

12. Islam memartabatkan ilmu pengetahuan. Terangkan hujah bagi menyokong pernyataan diatas

� Allah memuliakan orang - orang yang berilmu dengan mengangkat darjat mereka

� Mewajibkan orang Islam menuntut ilmu, dengan ilmu seseorang itu, boleh beribadat dengan

lebih sempurna.

� Menggalakkan umatnya membuat kajian untuk menambahkan mutu produk yang dihasilkan

� Menyeru serta mengalakkan umatNya menuntut ilmu sepanjang hayat

� Orang yang berilmu akan disanjung tinggi oleh masyarakat

� Orang yang mati ketika menuntut ilmu diberikan pahala mati syahid

13. Nyatakan cara penyelesaian Islam dalam menangani masalah kemiskinan.

� memberi dorongan dan motivasi kepada individu dan masyarakat untuk mengubah nasib

� golongan yang berada dikehendaki memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan melalui

sedekah dan derma

� melalui sistem muamalah Islam seperti al ijarah, al rahn dan al qardhul hasan

14. Berikan contoh keruntuhan akhlak muda-mudi sekarang.

� budaya lepak

� tidak menghormati orang tua

� pergaulan bebas

� berpakaian menjolok mata / mendedahkan aurat

15. Kes buli dalam kalangan pelajar merupakan masalah disiplin yang berlaku di sekolah. Huraikan cara anda membantu pihak sekolah menyelesaikan masalah tersebut.

� Melaporkan kes tersebut kepada pihak sekolah supaya kes dapat diselesaikan dari awal

� Memberi nasihat kepada pelaku kes tersebut agar bertaubat daripada kesalahan yang

dilakukan

� Menyertai kelab pencegah jenayah untuk memberi kerjasama kepada pihak berwajib dalam

membasmi perbuatan tersebut

� Menjadi pembimbing rakan sebaya atau pengawas untuk membantu pihak sekolah dalam

membasmi perbuatan tersebut

� Menunjukkan contoh teladan yang baik seperti menghormati guru

� Mengadakan kempen, ceramah, forum atau menampal poster tentang keburukan perbuatan buli

dan membantu rakan yang terlibat

� Melaporkan kepada pihak berkuasa atau polis tentang kejadian buli yang berlaku

� Melaporkan kepada ibu bapa tentang kejadian buli terhadap anak mereka

16. Langkah bagi menangani masalah sumbang mahram.

� Memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak sejak dari kecil

� Melaksanakan hukuman mengikut hukuman Islam seperti hukum hudud keatas pesalah

� Menjaga batasan aurat antara lelaki dan perempuan dalam keluarga

� Mengamalkan akhlak mulia seperti hormat menghormati dalam rumahtangga

� Menguatkuasakan undang-undang dan tindakan tegas keatas pesalah

� Memberi kesedaran melalui kempen, ceramah dan dakwah kepada masyarakat

Page 124: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

123

� Memantapkan iman dengan sentiasa menambahkan ilmu agama

� Sentiasa melakukan amal soleh seperti soalt dan berzikir

� Waspada dengan pergaulan anak-anak melalui keperihatinan ibu bapa terhadap anak mereka.

17. Kesan jika masalah samseng dalam kalangan pelajar sekolah tidak dibendung

� Keselamatan pelajar sentiasa terancam dan berada dalam ketakutan

� Matlamat kecemerlangan pendidikan tidak tercapai.

� Merugikan negara dari segi peruntukan dan perancangan pendidikan

� Pembangunan pendidikan negara terbantut.

� Kegiatan jenayah dikalangan remaja berleluasa

� Masa depan generasi muda dalam kegelapan.

� Ibu bapa berasa bimbang terhadap keselamatan anak

� Masyarakat mundur akan dipandang hina dan mencemarkan imej negara

18. Kemukakan cara untuk mengatasi masalah samseng

� Mengadakan program motivasi dan kesedaran tentang pencegahan jenayah secara berterusan

melalui ceramah dan kempen

� Melaksanakan penguatkuasaan disiplin yang bersepadu antara guru, ibu bapa dan masyarakat

� Tindakan tegas oleh pihak berkuasa, kementerian pelajaran dan oleh sekolah dengan

menjatuhkan hukuman yang sewajarnya keatas pesalah

� Pelaksanaan program penghayatan Islam dan penerapan nilai murni melalui program khemah

ibadat dan sebagainya

� Melaksanakan program rakan sebaya yang efektif seperti rakan masjid

19. Bagaimanakah cara institusi zakat boleh meningkatkan ekonomi negara dan umat Islam

� menyediakan modal untuk memulakan dalam mengembangkan perniagaan

� memberi bantuan pembelajaran agar umat Islam mampu menceburi bidang-bidang profesional

� membantu fakir miskin menyara kehidupan mereka

� membina institusi pendidikan dan kemahiran kepada fakir miskin

20. Jelaskan cara-cara menangani masalah gejala lepak

� memberi didikan agama yang sempurna

� mangadakan kem motivasi / bina insan

� menganjurkan aktiviti yang berfaedah

� mengeratkan hubungan kekeluargaan dan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak

21. Islam memelihara institusi keluaraga daripada sebarang kepincangan. Jelaskan kenyataan di atas

� Islam telah menetapkan tanggungjawab yang tertentu ke atas suami, isteri,ibu bapa dan anak-

anak yang wajib ditunaikan

� semua pihak dalam sesebuah keluarga mempunyai peranan dan sumbangan dalam membina

kerukunan rumah tangga

� hubungan kekeluargaan dalam Islam adalah berdasarkan ikatan yang kukuh dan sempurna

� hubungan kekeluargaan Islam adalah berteraskan syariah Islamiah yang mementingkan akhlak

terpuji

22. Akibat tingkah laku tidak menghormati guru terhadap persekitaran sekolah

� Proses pengajaran dan pembelajaran tidak berjalan dalam suasana harmoni

� Tidak wujud komunikasi yang berkesan antara guru dan pelajar

� Masalah ponteng kelas akan berlaku secara berleluasa

Page 125: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

124

� Gejala vandalisme seperti merosakan harta benda sekolah sukar dikawal

� Gejala samseng, buli, gaduh, ugut dan gejala sosial akan meningkat

� Disiplin pelajar merosot seperti bersikap biadap dan berakhlak buruk kepada guru dan ibu bapa

� Suasana sekolah menjadi tidak aman dan berada dalam keadaan kucar kacir, huru hara serta

tidak selesa untuk belajar kerana ramainya pelajar yang samseng

23. Jelaskan cara yang dapat anda lakukan bagi menyelesaikan masalah tidak menghormati guru di sekolah.

� Memberi nasihat, ceramah, motivasi / kaunseling / bengkel / kempen supaya meninggalkan

perbuatan tersebut

� Melaporkan kepada ibu bapa mengenai kesalahan pelajar tersebut

� Mengajak rakan tersebut meminta maaf dengan guru berkenaan

� Berdakwah kepada pelaku dengan menceritakan balasan buruk akibat tidak menghormati guru

� Mengajak rakan menghadiri kelas agama untuk memberi kesedaran kepada mereka

� Menguatkuasakan disiplin supaya dipatuhi oleh pelajar

� Memberi contoh / teladan yang baik kepada pelajar lain

� Memantapkan keimanan / didikan agama / ajaran Islam melalui kem-kem ibadat dan dakwah

yang berterusan

� Mengamalkan / menghayati ajaran Islam / nilai-nilai murni dalam kehidupan

24. Punca kegagalan mengamalkan kesaksamaan sosial

� Sikap mementingkan diri sendiri / tamak dalam segala hal

� Bangga dengan kedudukan yang dimiliki dalam masyarakat

� Mengabaikan sikap prihatin terhadap orang lain dengan tidak peduli terhadap masalah mereka

� Menunjuk – nunjuk melakukan kebaikan untuk mendapat sanjungan

� Enggan membantu orang lain seperti bersedekah / berzakat

� Tidak peka terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain yang menderita

� Tiada semangat kerjasama antara satu sama lain dalam masyarakat

� Sifat hasad dengki / cemburu antara sesama insan

25. Huraikan contoh pengamalan kesaksamaan sosial dalam masyarakat

� Bergotong royong / hari keluarga dapat mewujudkan hubungan baik antara ahli masyarakat

� Mengeluarkan zakat / derma / sedekah dapat membantu golongan miskin dalam kehidupan

dalam membasmi perbuatan tersebut

� Menziarahi sesama ahli masyarakat terutamanya pada hari perayaan

� Mewujudkan badan kebajikan / rumah anak yatim / orang tua dapat meringankan beban yang

ditanggung

� Bantu membantu / tolong menolong dalam masyarakat

� Menghormati agama / budaya kaum lain dalam masyarakat majmuk

Page 126: Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5 · PDF file• Bilangan nabi tidak wajib diketahui • Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul • Jumlah nabi 124,000

Soalan Topikal dan Jawapan Tasawwur Islam Ting 4 & 5

By Tokburong.wordpress.com

125

Soalan 1. Jelaskan ciri penyelesaian masalah secara Islam

2. Huraikan kelebihan penyelesaian masalah secara Islam

3. Mengapakah penyelesaian masalah mesti dilakukan menurut Islam.

4. Nyatakan perbezaan antara penyelesaian masalah secara Islam dengan konvensional

Jawapan

1. Ciiri penyelesaian masalah secara Islam ialah :-

� penyelesaian dilakukan secara menyeluruh.

� Bersumberkan wahyu / al- Quran dan al-Sunnah

2. Kelebihan penyelesaian masalah secara Islam :-

� mewujudkan kestabilan dalam kehidupan masyarakat dan negara.

� menjamin perpaduan dan persaudaraan ummah.

� menghidupkan semangat daya juang.

3. Penyelesaian masalah mesti dilakukan menurut Islam :-

� Kerana menurut Islam sesuatu masalah itu diselesaikan daripada akar umbinya / secara

menyeluruh

� Kerana penyelesaian masalah secara Islam adalah berpandukan wahyu yang pasti benar

� Kerana Islam memberi keadilan kepada semua pihak

� Kerana penyelesaian masalah secara Islam lebih berbentuk mendidik dan membina

keperibadian yang mulia

5. Perbezaan antara penyelesaian masalah secara Islam dengan konvensional

Bil penyelesaian masalah secara Islam penyelesaian masalah secara konvensional

1

Sumber utama penyelesaian masalah

secara Islam adalah daripada Allah

SWT, seperti al-Quran dan al-Hadis

Sumbernya adalah berasaskan kepada

kefahaman rasional manusia yang terbatas

2

Matlamatnya adalah untuk

kebahagiaan hidup didunia dan akhirat

Matlamatnya adalah bersifatkan keduniaan dan

sementara

3

Penyelesaiannya dapat menambahkan

keyakinan dan ketakwaan kepada

Allah SWT

Kaedah penyelesaian masalahnya akan

menjauhkan diri daripada rahmat Allah SWT

4 Penyelesaiannya berteraskan nilai-nilai

akhlak yang murni

Penyelesaianya lebih berteraskan kepada

sentimen dan emosi

PELAJARAN 10 : KELEBIHAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM