soalan-soalan lazim pentaksiran...

of 51 /51
0 SOALAN-SOALAN LAZIM PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN 2014 PENTAKSIRAN SEKOLAH PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI SUKAN DAN KOKURIKULUM

Author: lenhu

Post on 06-Feb-2018

265 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 0

  SOALAN-SOALAN LAZIM

  PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

  2014

  PENTAKSIRAN SEKOLAH

  PENTAKSIRAN PUSAT

  PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

  PENTAKSIRAN AKTIVITI

  JASMANI SUKAN DAN

  KOKURIKULUM

 • 1

  KANDUNGAN KANDUNGAN HALAMAN

  1.0 DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2 - 7

  2.0 PENTAKSIRAN SEKOLAH 8 - 20

  3.0 PENTAKSIRAN PUSAT 21 - 35

  4.0 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI ,SUKAN DAN KOKURIKULUM

  36 - 37

  5.0 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 38 - 41

  6.0 PENJAMINAN KUALITI 42 - 44

  7.0 PEREKODAN SKOR 45 - 46

  8.0 PELAPORAN 47 - 48

 • 2

  1 DASAR KPM

  1.1 Apakah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)?

  PBS direkabentuk selaras dengan dasar pentaksiran pendidikan yang bertujuan

  mendapatkan maklumat tentang prestasi individu bagi memperkembangkan sepenuhnya

  potensi diri sebagai modal insan. PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang bersifat

  holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani), psikomotor (jasmani)

  dan sosial selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi penekanan

  kepada aspek Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelektual (JERI).

  Selain itu PBS merupakan sistem pentaksiran yang akan digunakan bagi menjamin

  pencapaian seseorang murid supaya tidak hanya dinilai berasaskan peperiksaan semata-

  mata.

  1.2 Apakah komponen PBS?

  PBS melibatkan pentaksiran secara menyeluruh (holistik) terhadap pencapaian akademik

  dan bukan akademik yang terangkum menerusi 4 komponen pentaksiran seperti berikut:

  1. Pentaksiran Sekolah (PS);

  2. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK);

  3. Pentaksiran Psikometrik (PPsi); dan

  4. Pentaksiran Pusat (PP).

  Melalui empat komponen PBS pengumpulan maklumat tentang kebolehan murid adalah lebih

  komprehensif melalui profil, pencapaian (achievement), perkembangan (development) dan

  penglibatan (involvement) dan mampu memberi gambaran lebih tepat tentang potensi dan

  prestasi murid.

 • 3

  1.3 Apakah punca kuasa pelaksanaan PBS?

  Pelaksanaan PBS di peringkat sekolah rendah mulai tahun 2011 dan peringkat menengah

  rendah mulai tahun 2012 berdasarkan:

  Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan

  Peperiksaan) 1997, Bahagian II, Perkara 3 yang menggariskan fungsi Lembaga Peperiksaan

  adalah:

  i. Perkara 3 (a): untuk memberi nasihat, memantau dan membuat analisis tentang

  penilaian berasaskan sekolah;

  ii. Perkara 3 (b): untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturan-

  peraturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan; dan

  iii. Perkara 3 (c): untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan

  peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan, garis panduan dan

  arahan tentang peperiksaan.

  Mesyuarat Jemaah Menteri pada 17 Disember, 2010 telah bersetuju supaya PBS

  dilaksanakan sebagai sebahagian daripada program transformasi pendidikan.

  Pengoperasian PBS mula dilaksanakan di sekolah rendah pada sesi persekolahan tahun

  2011 dan sekolah menengah pada sesi persekolahan tahun 2012.

 • 4

  1.4 Apakah dasar PBS di Malaysia ini mengambil model sepenuhnya dari negara maju?

  PBS dibangunkan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996,

  yang menilai aspek kognitif, afektif dan psikomotor untuk membangunkan modal insan yang

  holistik. Kurikulum yang holistik perlu dilengkapi dengan sistem pentaksiran yang holistik.

  Dalam membangunkan PBS, LP merujuk kepada amalan negara yang telah berjaya

  melaksanakan PBS seperti Australia, Kanada dan New Zealand.

  1.5 Adakah kajian rintis dibuat sebelum PBS dilaksanakan seluruh negara?

  Pada tahun 2008, LP telah menjalankan kajian rintis kepada persampelan 500 buah

  sekolah rendah yang merangkumi SK, SJKC dan SJKT, bandar dan luar bandar, kluster,

  Sekolah Kurang Murid di pedalaman dan SK Pendidikan Khas. Tujuan kajian rintis adalah

  untuk mendapat maklumat tentang keperluan, kesesuaian dan kebolehlaksanaan daripada

  segi sistem pentaksiran, personel, kemahiran guru dalam bidang pentaksiran serta

  prasarana fizikal dan ICT.

  Dapatan adalah positif, sebagai contoh dari aspek keperluan transformasi pentaksiran, jika

  sebelum kajian rintis 68% bersetuju, tetapi setelah kajian dilaksanakan peratusan

  meningkat kepada 93.1%.

  1.6 Adakah PBS sesuatu yang baharu?

  Pentaksiran sekolah telah dilaksanakan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran .

  Murid ditaksir melalui proses dan produk secara formatif dan sumatif. Pentaksiran sebagai

  pembelajaran (assessment as learning) dan pentaksiran untuk pembelajaran (assessment

  for learning) dijalankan bagi mendapatkan maklumat mengenai perkembangan murid.

  Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menjalankan pemulihan, pengukuhan atau

  pengayaan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran tentang pembelajaran

  (assessment of learning) dijalankan untuk mendapatkan maklumat mengenai pencapaian

  murid dalam pembelajaran.

  Pentaksiran Pusat telah dilaksanakan oleh guru di sekolah semasa menjalankan Penilaian

 • 5

  Kerja Amali (PEKA), Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS), Pentaksiran Lisan Berasaskan

  Sekolah (PLBS) dan Perkara Asas Fardu Ain (PAFA)

  1.7 Bagaimanakah pengoperasian PBS dilaksanakan di sekolah?

  Pengoperasian PBS hendaklah dilaksanakan berdasarkan dokumen Panduan Pengurusan

  PBS, Panduan Penjaminan Kualiti, Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid, Surat

  Pekeliling Lembaga Peperiksaan dan surat siaran Lembaga Peperiksaan.

  1.8 Adakah murid akan dinaikkan kelas secara automatik dengan pelaksanaan PBS?

  PBS tidak mengubah dasar sedia ada tentang kenaikan murid ke kelas / tingkatan yang lebih

  tinggi. Murid akan dinaikkan kelas secara automatik. Walau bagaimanapun melalui

  pelaksanaan PBS, guru harus membantu murid menguasai aspek pengetahuan, kemahiran

  dan nilai yang dihasratkan dalam kurikulum.

  1.9 Adakah pelaporan PBS di peringkat Tingkatan 3 (PT3) digunakan untuk kemasukan

  ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA),

  Maktab Rendah Sains Mara (MRSM), Sekolah Teknik dan Kolej Vokasional dan

  penentuan aliran di Tingkatan 4?

  PT3 ini juga akan digunakan sebagai asas untuk menentukan kemasukan murid-murid

  ke tingkatan 4 sama ada di Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah

  Kebangsaan Agama (SMKA), Maktab Rendah Sains Mara (MRSM), Sekolah Menengah

  Teknik (SMT) dan Kolej Vokasional. Di samping PT3, kemasukan ke sekolah-sekolah

  tersebut juga menggunakan Ujian Psikometrik bagi memastikan pemilihan dan penempatan

  murid bersesuaian dengan kemampuan dan minat mereka.

  Penentuan aliran murid di Tingkatan 4 dibuat oleh sekolah berdasarkan pelaporan

  Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Tingkatan 3 dan Pentaksiran Psikometrik.

 • 6

  1.10 Bagaimana dengan kemasukan murid ke pusat pengajian tinggi?

  Kemasukan murid ke pusat pengajian tinggi adalah berdasarkan keputusan Sijil

  Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau kedua-duanya

  sekali.

  1.11 Bagaimana pelaporan PBS di peringkat menengah rendah digunakan untuk

  permohonan pekerjaan?

  Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan pelaporan Pentaksiran Sekolah,

  Pentaksiran Pusat (PT3), Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan

  dan Kokurikulum. Penggunaannya bergantung kepada syarat dan keperluan yang

  ditentukan oleh majikan.

  1.12 Apakah maksud penambahbaikan PMR mulai 2014?

  Penambahbaikan dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bermula pada 1 April 2014

  di semua sekolah kerajaan,sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta yang

  menggunakan kurikulum kebangsaan. Penambahbaikan yang dilaksanakan adalah dalam

  perkara berikut:

  1. Dokumen Standard Prestasi dipermudahkan menjadi Panduan Perkembangan

  Pembelajaran Murid. Pernyataan evidens disatukan dalam pernyataan deskriptor.

  Bilangan deskriptor juga dikurangkan.

  2. Fail Perkembangan Murid, Fail Showcase Rekod Transit ditiadakan. Perekodan

  perkembangan pembelajaran murid dilakukan mengikut kesesuaian guru.

  3. Pengisian data penguasaan murid menerusi SPPBS secara online ditiadakan bagi

  memastikan guru memberi fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh

  merekodkan perkembangan pembelajaran murid secara offline atau secara manual

  menggunakan cetakan daripada sistem / mengisi dalam buku rekod pengajaran harian.

  4. Penilaian Menengah Rendah (PMR) di Tingkatan 3 akan digantikan dengan Pentaksiran

  Tingkatan 3 (PT3). PT3 merupakan pentaksiran sumatif di peringkat pendidikan

  menengah rendah bagi melihat pencapaian akademik murid. Melalui PT3, pihak sekolah

 • 7

  akan mentadbir pentaksiran, mentaksir dan memberi skor terhadap respon (jawapan)

  murid berdasarkan instrumen dan panduan penskoran yang setara (standardised) yang

  disediakan oleh LP. LP dan pentaksir luar yang dilantik oleh LP akan melaksanakan

  moderasi dan verifikasi sebelum pelaporan dikeluarkan. Moderasi dan verifikasi adalah

  proses untuk memastikan kesahan dan ketekalan (konsistensi) pemberian skor antara

  pemeriksa.

  1.13 Adakah apabila peperiksaan PMR telah tiada lagi, maka murid tidak memiliki

  sebarang sijil kelulusan akademik sejak darjah satu hingga tingkatan tiga?

  Peperiksaan UPSR dan PMR yang dilaksanakan adalah untuk melihat pencapaian murid

  dalam bidang akademik pada peringkat umur tertentu iaitu pada umur 12 tahun dan 15

  tahun sebelum mereka meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Kedua-dua

  peperiksaan tersebut bukanlah di peringkat persijilan seperti SPM, STAM atau STPM.

  Sehubungan itu, KPM hanya mengeluarkan pernyataan keputusan dan bukannya sijil

  kelulusan akademik.

  PT3 mulai 2014 dilaksanakan untuk melihat penguasaan dan pencapaian murid dalam

  bidang akademik dan pelaporan dalam bentuk gred A,B,C,D,E dan F akan dikeluarkan

  untuk PT3.

  1.14 Bagaimanakah KPM memastikan PBS yang telah ditambahbaik ini dapat

  dilaksanakan dengan berkesan?

  KPM akan mengadakan taklimat secara terperinci tentang konsep dan pelaksanaannya

  kepada pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah,

  pentadbir sekolah dan guru-guru.

  Latihan secara menyeluruh mengenai pelaksanaan PBS yang telah ditambah baik ini

  adalah penting dalam memastikan guru dapat melaksanakan pentaksiran berkenaan

  dengan komprehensif. Oleh itu, KPM akan berusaha mengadakan latihan supaya guru

  lebih memahami konsep pentaksiran dan mengamalkan cara yang betul dalam proses

  pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu, KPM juga akan mengadakan latihan

  bagi meningkatkan kemahiran guru memeriksa jawapan murid.

 • 8

  2 PENTAKSIRAN SEKOLAH

  2.1 Apakah PS?

  PS dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru. Guru menjalankan

  pentaksiran secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

  PS yang dilaksanakan dalam bentuk pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif mentaksir

  proses dan produk. Pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan

  pembelajaran (PdP). Manakala pentaksiran sumatif dijalankan pada akhir unit

  pembelajaran, penggal, bulan atau tahun.

  Pentaksiran Sekolah memberikan penekanan kepada pentaksiran sebagai pembelajaran

  (assessment as learning), pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan

  pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning).

  Pentaksiran Sekolah dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai instrumen untuk melihat

  perkembangan (growth) pembelajaran murid serta pencapaian prestasi seseorang murid.

  Kuiz, lakonan, lisan, latihan bertulis boleh digunakan untuk melihat perkembangan

  pembelajaran murid . Ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir

  tahun boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat mengenai pencapaian murid dalam

  pembelajaran.

 • 9

  2.2 Apakah Pentaksiran Rujukan Standard?

  Pentaksiran Rujukan Standard melaporkan prestasi atau tahap penguasaan murid dalam

  pembelajaran dengan merujuk kepada pernyataan standard bagi setiap mata pelajaran.

  Pernyataan standard ini ditetapkan mengikut tahap-tahap penguasaan seperti yang

  dihasratkan dalam dokumen kurikulum.

  Dalam pentaksiran ini, Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid digunakan untuk

  melihat kemajuan dan perkembangan (growth) pembelajaran serta pencapaian prestasi

  seseorang murid.

  2.3 Apakah Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid?

  Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid mengandungi panduan untuk mentaksir dan

  melapor pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dipamerkan oleh murid mengikut

  tahap-tahap seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Dokumen ini merangkumi

  band, pernyataan standard, deskriptor dan evidens.

  Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid adalah lebih fleksibel. Panduan

  Perkembangan Pembelajaran Murid membantu guru:

  - mengenal pasti tahap penguasaan murid murid

  - merancang pengajaran-pembelajaran dan pentaksiran yang sesuai untuk murid

  (cth: pengayaan, pemulihan dan pengukuhan)

  - memberi fokus terhadap PdP dan pentaksiran

  Pernyataan evidens ditiadakan:

  - Guru tidak perlu menyediakan instrumen berdasarkan setiap pernyataan evidens

  - Guru tidak terikat dengan pernyataan evidens

 • 10

  2.4 Bagaimanakah contoh Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid?

  Contoh Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid mata pelajaran Geografi Tingkatan 1

  TEMA BAND DESKRIPTOR

  Kemahiran Geografi

  Kedudukan

  Arah

  Jarak dan skala

  Simbol peta

  Peta topo

  Graf bar mudah

  1

  Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul:

  Kedudukan

  Arah

  Jarak dan skala

  2

  Menjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan jelas.

  Kedudukan

  Arah

  Jarak dan skala

  Simbol peta

  3

  Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut dengan betul dan tepat.

  Mengorientasi kompas

  Mengukur jarak menggunakan skala

  Membina graf

  4

  Mengaplikasikan dan menghubungkait kemahiran geografi dalam organisasi ruang atau lapangan mengikut prosedur yang betul dan tepat.

  5

  Mentafsir dan menjelaskan maklumat dalam peta lakar dan bahan grafik dengan tepat relevan/sesuai dan terperinci

  6

  Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geogarafi yang relevan dan jelas

  2.5 Apakah yang dimaksudkan dengan band dan deskriptor?

  Band adalah menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi

  tujuan pelaporan tahap penguasaan murid. Band 6 adalah band tertinggi manakala Band 1

  adalah band terendah.

  Deskriptor adalah pernyataan tentang tingkah laku terperinci yang boleh diperhati dan

  diukur dalam menentukan prestasi atau tahap penguasaan murid dalam pembelajaran.

  Deskriptor mengandungi tingkah laku yang perlu dipamerkan dalam pentaksiran, cakupan

 • 11

  kriteria atau aspek yang ditaksir dan dimensi kualiti tingkah laku (Qualifier) yang perlu

  dipamerkan oleh murid.

  26 Apakah Standard Prestasi?

  Standard prestasi merupakan satu pernyataan yang menerangkan tentang tahap-tahap

  penguasaan seseorang murid dalam sesuatu bidang atau mata pelajaran yang dipelajari.

  Dalam satu tempoh pembelajaran, murid ditaksir berdasarkan penanda aras (benchmark)

  yang terdapat dalam standard prestasi.

  2.7 Apakah perkaitan antara Standard Kurikulum dengan Panduan Perkembangan

  Pembelajaran Murid?

  Guru mengajar menggunakan kurikulum kebangsaan yang dibangunkan berdasarkan tema,

  tajuk atau kemahiran mata pelajaran yang perlu dikuasai oleh murid.

  Guru mentaksir perkembangan pembelajaran murid berdasarkan pemerhatian dan

  penilaian mereka sendiri dengan merujuk kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran

  Murid. Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid dibina sebagai panduan untuk guru

  menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan

  Standard.

  2.8 Apakah fungsi Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid?

  Guru menggunakannya sebagai rujukan untuk menentukan aktiviti pentaksiran

  dilaksanakan secara adil dan berfokus.

  Guru boleh merekodkan tahap penguasaan murid mengikut kesesuaian masa dan kaedah

  mereka sendiri. Perekodan ini menggambarkan perkembangan pembelajaran murid

  semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang boleh dimaklumkan kepada ibu bapa.

  Bagi ibu bapa yang ingin mengetahui tahap pencapaian anak-anak mereka, pihak sekolah

  boleh menyediakan pelaporan pencapaian dengan mengadakan ujian bulanan,

 • 12

  peperiksaan pertengahan tahun atau peperiksaan akhir tahun sekolah.

  2.9 Adakah instrumen PS perlu diselaraskan antara murid, kelas dan sekolah?

  Instrumen PS tidak perlu diselaraskan kerana guru perlu mempelbagaikan instrumen

  mengikut kesesuaian murid.

  2.10 Adakah seseorang murid itu mesti menguasai setiap deskriptor untuk menentukan

  band yang dicapainya?

  Murid perlu menguasai setiap deskriptor untuk menentukan band yang dicapainya.

  Penguasaan setiap deskriptor membuktikan murid telah menguasai semua standard

  kandungan / hasil pembelajaran bagi band berkenaan.

  2.11 Adakah murid boleh ditaksir pada band yang lebih tinggi walaupun dia belum

  menguasai setiap deskriptor dalam band terdahulu?

  Boleh, murid boleh ditaksir pada band yang lebih tinggi walaupun dia belum menguasai

  setiap deskriptor dalam band terdahulu kerana guru mengajar berdasarkan Dokumen

  Standard Kurikulum (DSK) / Sukatan Pelajaran.

  Walau bagaimanapun, murid perlu menunjukkan evidens lisan atau bertulis atau bahan

  yang membuktikan bahawa murid telah menguasai deskriptor dalam band yang terdahulu.

  Evidens boleh dikemukakan dalam bentuk bahan atau murid itu sendiri.

  2.12 Adakah sekolah perlu melaksanakan PEKA, PLBS / ULBS dan kerja kursus

  Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) Tingkatan 1?

  PEKA dan PLBS / ULBS perlu dilaksanakan sebagai sebahagian daripada PS. Kerja

  kursus bagi KHB tidak perlu dilaksanakan di Tingkatan 1 mulai tahun 2012.

 • 13

  2.13 Perlukah Ujian Bulanan dan Peperiksaan Akhir Tahun diadakan?

  Ujian Bulanan, Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Akhir Tahun boleh

  dijalankan bagi mendapatkan maklumat mengenai pencapaian murid. Pelaporan disediakan

  dalam bentuk markah atau gred.

  2.14 Bagaimanakah contoh Pelaporan Perkembangan Pembelajaran Murid?

  Contoh Pelaporan Perkembangan Pembelajaran Murid bagi Geografi Tingkatan 1

  PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENTAKSIRAN SEKOLAH

  GEOGRAFI TINGKATAN 1

  NAMA MURID: ALI BIN AHMAD

  TEMA BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6

  1 KEMAHIRAN GEOGRAFI

  2 BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA

  3 CUACA DAN IKLIM

  4 TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR

  2.15 Bolehkah Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) menjadi pentaksir?

  Boleh, kerana GSTT telah dilantik untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran

  di bilik darjah. Pentaksiran hendaklah dijalankan oleh guru yang mengajar.

 • 14

  2.16 Bagaimanakah LP dapat menjamin pentaksiran sekolah dilaksanakan

  mengikut prosedur?

  Lembaga Peperiksaan telah menyediakan dokumen Panduan Pengurusan Pentaksiran

  Bersasaskan Sekolah yang merangkumi enam bab iaitu:

  Bab 1 Dasar dan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  Bab 2 Pengoperasian Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  Bab 3 Pentaksiran Pusat

  Bab 4 Pentaksiran Sekolah

  Bab 5 Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum

  Bab 6 Pentaksiran Psikometrik

  Dokumen ini digunakan sebagai panduan kepada pentadbir sekolah dan guru-guru dalam

  melaksanakan PBS. Dokumen ini juga dapat diakses melalui laman web LP.

  LP juga telah menyediakan dokumen Panduan Penjaminan Kualiti yang merangkumi lima

  bab iaitu:

  Bab 1 Pengoperasian Penjaminan Kualiti Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  Bab 2 Pementoran

  Bab 3 Penyelarasan

  Bab 4 Pemantauan

  Bab 5 Pengesanan

 • 15

  2.17 Apakah langkah-langkah yang diambil oleh KPM untuk menjamin kesahan dan

  kebolehpercayaan pelaksanaan PS di sekolah? Bagaimanakah untuk mengelak

  berlakunya ketidakadilan dalam penskoran oleh guru di sekolah?

  KPM telah mewujudkan satu mekanisme penjaminan kualiti untuk memastikan bahawa

  pelaksanaan PS adalah selaras dengan matlamat yang ditetapkan. Pentadbir sekolah

  hendaklah menjalankan penjaminan kualiti yang merangkumi aktiviti pementoran,

  pemantauan, penyelarasan, dan pengesanan adalah untuk memastikan kesahan dan

  kebolehpercayaan pentaksiran.

  2.18 Bagaimanakah KPM memastikan guru yang mentaksir murid dapat menyediakan

  instrumen pentaksiran sekolah.

  Guru-guru yang akan melaksanakan PS telah diberi penataran dan dilatih cara

  menghasilkan instrumen pentaksiran yang menepati deskriptor dalam Panduan

  Perkembangan Pembelajaran Murid.

  KPM juga akan melantik personel pentaksiran yang terdiri daripada Guru Pakar Mata

  Pelajaran (Subject Matter Expert) untuk membimbing guru-guru dalam penghasilan

  instrumen pentaksiran.

  2.19 Bagaimanakah KPM memastikan integriti guru dalam menjalankan pentaksiran

  sekolah.

  Guru seharusnya memahami bahawa tujuan PS dilaksanakan adalah untuk melihat

  keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang berlaku.

  PS dilaksanakan bagi menilai pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai yang telah

  dikuasai oleh murid semasa PdP. Dapatan dari PS seharusnya digunakan oleh guru untuk

  pemulihan dan pengayaan murid serta penambahbaikan dalam teknik penjajaran dan

  pembelajaran. Ini selari dengan konsep Pentaksiran Untuk Pembelajaran atau Assessment

  For Learning.

  Oleh itu integriti guru dalam pentaksiran penguasaan murid dapat diukur melalui kebolehan

 • 16

  murid sendiri. Kebolehan yang dipamerkan oleh murid seharusnya mempunyai korelasi

  dengan prestasi yang diberikan oleh guru.

  2.20 Siapakah personel Penjaminan Kualiti di sekolah?

  Di peringkat sekolah, Penjaminan Kualiti iaitu Pementoran, Pemantauan, Penyelarasan dan

  Pengesanan dijalankan oleh Pengetua / Guru Besar, Guru Penolong Kanan, Guru Kanan

  Mata Pelajaran / Ketua Panitia, Guru Cemerlang, Jurulatih Utama dan guru yang dilantik

  oleh pentadbir.

  2.21 Bagaimanakah ibu bapa boleh mendapat maklumat tentang prestasi pentaksiran

  sekolah anak mereka?

  Ibu bapa boleh mendapat maklumat tentang prestasi pentaksiran sekolah anak mereka

  melalui pelaporan formatif dan pelaporan sumatif dari sekolah contohnya semasa hari

  perjumpaan ibu bapa dan guru.

  2.23 Apakah kelebihan pelaporan formatif dalam bentuk band dan deskriptif berbanding

  dengan pemberian markah oleh guru dalam peperiksaan dan ujian?

  Pelaporan formatif dalam bentuk band dan deskriptif adalah untuk melihat perkembangan

  pembelajaran murid bagi setiap mata pelajaran yang dipelajari pada tahun semasa.

  Pelaporan diperolehi daripada aktiviti pentaksiran sewakti PdP.

  Pelaporan sumatif dalam PS adalah untuk melihat pencapaian pembelajaran murid bagi

  setiap mata pelajaran yang dipelajari pada tahun semasa. Pelaporan diperolehi daripada

  ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun.

 • 17

  2.24 Adakah murid-murid diberitahu bahawa penglibatan mereka di dalam atau di luar

  bilik darjah akan dinilai oleh guru?

  Murid diberitahu bahawa penglibatan mereka di dalam atau di luar bilik darjah akan dinilai

  oleh guru. Makluman ini disampaikan melalui:

  Taklimat semasa minggu orientasi

  Poster dan banner PBS

  Perhimpunan mingguan sekolah

  Semasa pengajaran dan pembelajaran

  Laman web sekolah

  2.25 Bilakah guru boleh mentaksir murid?

  Guru boleh mentaksir semasa proses PdP dan di luar waktu PdP.

  PBS bersifat fleksibel. Guru perlu kreatif dalam menilai dan mentaksir murid dengan

  menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran. Sebagai contoh, guru boleh mentaksir

  penguasaan murid melalui tugasan yang diberikan sebagai kerja rumah.

  2.26 Bagaimanakah guru hendak mentaksir murid yang pelbagai tahap pencapaiannya

  dalam satu kelas?

  Guru boleh mempelbagaikan aktiviti, kaedah pentaksiran dan menggunakan instrumen

  yang berbeza mengikut tahap pencapaian murid.

  Guru boleh menjalankan kelas pemulihan bagi murid-murid yang belum mencapai standard

  dan membuat pentaksiran semula sehingga murid menguasai standard yang telah

  ditetapkan dalam Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid.

 • 18

  2.27 Bolehkah pentaksiran sekolah membantu dalam penguasaan 3M?

  Sistem pentaksiran PBS yang lebih bersistematik dan holistik ini boleh membantu murid

  untuk menguasai 3M iaitu membaca, menulis dan mengira kerana PS berpusatkan murid

  dan melihat kepada perkembangan murid.

  2.28 Bagaimana pentaksiran untuk murid di Sekolah Dalam Hospital dijalankan?

  PBS dijalankan sewaktu PdP. Guru yang bertugas di Sekolah Dalam Hospital (SDH) akan

  menjalankan pentaksiran dan menyerahkan pelaporan murid berkenaan kepada sekolah

  asal mereka untuk direkodkan.

  2.29 Bolehkan buku kerja, buku aktiviti bahan yang diakses dari internet digunakan untuk

  pentaksiran sekolah?

  Buku kerja, buku aktiviti dan bahan yang diakses dari internet boleh digunakan untuk PS

  selagi ia bertepatan serta bersesuaian dengan deskriptor dalam Panduan Perkembangan

  Pembelajaran Murid.

  Pentadbir sekolah hendaklah menggunakan kebijaksanaan dalam menentukan bahan-

  bahan yang digunakan.

  2.30 Adakah unsur IQ (Intelligence Quotient) dan EQ (Emotional Quotient) diterapkan

  dalam pentaksiran sekolah?

  PS bersifat holistik dan menilai aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang memberikan

  penekanan kepada penerapan unsur IQ dan EQ dalam usaha untuk membentuk

  perwatakan murid yang lebih beridentiti, berpengetahuan, beretika, berkemahiran

  dwibahasa dan berkemahiran memimpin seperti yang dihasratkan dalam Falsafah

  Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)

  2013 2025.

 • 19

  2.31 Apakah evidens?

  Evidens adalah hasil kerja murid merujuk kepada apa-apa bukti produk atau proses seperti

  foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain yang dihasilkan oleh murid dalam melaksanakan

  sesuatu tugasan.

  Evidens terbahagi kepada dua iaitu evidens murid dan evidens bahan.

  Evidens murid merujuk kepada keupayaan sebenar murid tentang apa yang dia tahu dan

  boleh buat secara lisan atau perlakuan.

  2.32 Apakah evidens bagi kemahiran Mendengar dan Bertutur?

  Murid itu sendiri adalah evidens bagi kemahiran mendengar dan bertutur. Murid boleh

  berinteraksi dan bertindak balas dengan betul dalam situasi yang berbeza.

  2.33 Bagaimanakah evidens murid diuruskan?

  Evidens murid dalam bentuk buku latihan, buku kerja, atau lembaran kerja boleh disimpan

  oleh murid sendiri.

  2.34 Bilakah evidens Pentaksiran Sekolah murid boleh diserahkan semula kepada murid ?

  Evidens hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod.

  2.35 Adakah murid dibenarkan memohon pengecualian dari melaksanakan PS?

  Tidak timbul isu pengecualian kerana pentaksiran dijalankan mengikut tahap pencapaian

  murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

 • 20

  2.36 Adakah Fail Perkembangan Murid (FPM) dan Fail Showcase perlu disediakan?

  Guru tidak perlu menyediakan FPM untuk menyimpan evidens terkini murid. Evidens murid

  disimpan oleh murid sendiri. Guru juga tidak perlu menyediakan Fail Showcase untuk

  menyimpan evidens terbaik murid. Evidens terbaik boleh dipamerkan sebagai rujukan,

  panduan dan penanda aras.

  2.37 Adakah Rekod Transit perlu disediakan?

  Guru tidak perlu menyediakan rekod transit secara berasingan. Penguasaan murid boleh

  direkodkan pada cetakan daripada sistem atau mengisi dalam buku rekod pengajaran harian.

  2.38 Bolehkah pentaksiran yang dibuat oleh guru dipercayai?

  Boleh kerana guru merupakan orang yang paling layak untuk mentaksir murid

  masing-masing kerana mereka:

  merupakan pakar mata pelajaran (subject matter expert)

  telah menerima latihan dalam pentaksiran

  boleh memantau perkembangan murid secara berterusan

  boleh memberi maklum balas yang membina untuk penambahbaikan

  pembelajaran murid

  lebih memahami konteks yang sesuai dengan persekitaran dan perkembangan

  murid panduan perkembangan pembelajaran murid

  Integriti guru dikawal melalui proses penjaminan kualiti yang merangkumi pementoran,

  penyelarasan, pemantauan dan pengesanan.

  Pentadbir sekolah seperti Pengetua / Guru Besar, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata

  Pelajaran dan Ketua Panitia bertanggungjawab untuk menjalankan penjaminan kualiti bagi

  memastikan pentaksiran dilaksanakan mengikut panduan dan prosedur yang ditetapkan.

 • 21

  3 PENTAKSIRAN PUSAT

  3.1 Apakah Pentaksiran Pusat ?

  Pentaksiran Pusat (PP) adalah komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di mana

  pihak sekolah mentadbir pentaksiran, mentaksir dan memberi skor terhadap respons

  (jawapan) murid berdasarkan instrumen dan panduan penskoran yang setara (standardised)

  yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan.

  Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) adalah pentaksiran pusat di peringkat menengah rendah.

  PT3 merupakan pentaksiran sumatif yang setara bagi menilai pencapaian akademik murid.

  dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai secara menyeluruh di peringkat menengah

  rendah.

  3.2 Apakah maksud penambahbaikan PMR mulai 2014?

  Penambahbaikan dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bermula pada 1 April 2014

  di semua sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan termasuk sekolah swasta yang

  menggunakan kurikulum kebangsaan.

  Menerusi PBS peperiksaan Penilaian menengah Rendah (PMR) di Tingkatan 3 digantikan

  dengan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Ini bermakna tiada peperiksaan berpusat untuk

  murid-murid Tingkatan 3 mulai tahun 2014.

  PT3 merupakan pentaksiran sumatif di peringkat pendidikan menengah rendah bagi melihat

  pencapaian akademik murid. Melalui PT3, pihak sekolah akan mentadbir pentaksiran,

  mentaksir dan memberi skor terhadap respon (jawapan) murid berdasarkan instrumen dan

  panduan penskoran yang setara (standardised) yang disediakan oleh LP.

  LP dan pentaksir luar yang dilantik oleh LP akan melaksanakan moderasi dan verifikasi

  sebelum pelaporan dikeluarkan. Moderasi dan verifikasi adalah proses untuk memastikan

  kesahan dan ketekalan (konsistensi) pemberian skor antara pemeriksa.

 • 22

  3.3 Apakah mata pelajaran yang dijalankan PT3?

  PT3 dilaksanakan berdasarkan mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum kebangsaan

  yang ditawarkan di sekolah.

  1. Bahasa Melayu

  2. Bahasa Inggeris

  3. Bahasa Cina

  4. Bahasa Tamil

  5. Bahasa Arab

  6. Bahasa Iban

  7. Bahasa Kadazandusun

  8. Science

  9. Mathematics

  10. Pendidikan Islam

  11. Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal

  12. Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga

  13. Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian

  14. Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan

  15. Sejarah

  16. Geografi

  17. Pendidikan Kesenian (Sekolah Seni)

 • 23

  3.4 Apakah prinsip PT3?

  PT3 bagi peringkat menengah rendah adalah berdasarkan kepada prinsip yang dibangunkan

  oleh LP.

  Lembaga Peperiksaan menyediakan:

  1. Item

  2. Jadual Spesifikasi Ujian

  3. Format Instrumen

  4. Jadual Penggredan

  5. Panduan Pemasangan Instrumen

  6. Panduan Penskoran Item

  7. Peraturan Pentadbiran

  8. Format Pelaporan PT3

  Sekolah melaksanakan perkara berikut:

  1. Menyediakan Instrumen

  Memasang instrumen berdasarkan Jadual Spesifikasi Ujian, Format Instrumen

  dan Panduan Pemasangan Instrumen

  Membuat verifikasi instrumen

  2. Mentadbir instrumen

  Menyediakan jadual

  Mentadbir PT3 dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP dengan mematuhi

  peraturan pentadbiran PT3

  3. Memeriksa Skrip Jawapan

  Memeriksa skrip jawapan murid berpandukan Panduan Penskoran Item

  Menjalankan moderasi

  Memberi skor dan membuat verifikasi skor

  Menetapkan gred berpandukan Jadual Penggredan

  Menghantar gred ke Lembaga Peperiksaan

  4. Mengeluarkan Pelaporan

  Mencetak pelaporan berdasarkan format Pelaporan PT3

 • 24

  3.5 Apakah jenis instrumen bagi PT3?

  Instrumen pentaksiran yang digunakan dalam PT3 bagi setiap mata pelajaran mencakupi

  sukatan pelajaran Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3.

  BIL MATA PELAJARAN JENIS INSTRUMEN

  PENTAKSIRAN PUSAT

  1. Bahasa Melayu Ujian Bertulis dan

  Ujian Lisan

  (Bertutur dan Mendengar)

  2. Bahasa Inggeris

  3. Bahasa Cina

  Ujian Bertulis

  4. Bahasa Tamil

  5. Bahasa Arab

  6. Bahasa Iban

  7. Bahasa Kadazandusun

  8. Science

  9. Mathematics

  10. Pendidikan Islam

  11. Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal

  12. Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah

  Tangga

  13. Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian

  14. Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan

  Keusahawanan

  15. Sejarah

  Pelbagai Instrumen 16. Geografi

  17. Pendidikan Kesenian (Sekolah Seni)

 • 25

  3.6 Apakah tugasan bertulis?

  Tugasan yang memerlukan murid memberikan respons secara bertulis dalam bentuk

  objektif atau subjektif.

  3.7 Apakah ujian lisan mendengar dan ujian lisan bertutur?

  Ujian lisan mendengar adalah tugasan yang memerlukan murid mendengar rakaman audio

  dan respons secara bertulis.

  Ujian lisan bertutur adalah tugasan yang memerlukan murid memberi respons secara lisan.

  3.8 Mengapakah mata pelajaran Sejarah tidak ditaksir menggunakan instrumen ujian

  bertulis sedangkan mata pelajaran tersebut telah menjadi wajib lulus dalam SPM?

  Objektif mata pelajaran Sejarah berfokus kepada domain pengetahuan, afektif, nilai, dan

  dan kemahiran. Mata pelajaran Sejarah menekankan kepada penghayatan terhadap nilai

  sejarah dan menanam semangat patriotisme.

  Di peringkat menengah rendah, Sejarah lebih sesuai diukur melalui pelbagai instrumen

  yang memerlukan murid membuat kajian, rujukan dan mempersembahkan jawapan dengan

  kreatif dan kritis. Kemahiran yang diperolehi melalui instrumen pelbagai seperti kemahiran

  learn how to learn iaitu mencari maklumat daripada sumber yang sahih akan digunakan

  semasa murid menjawab soalan-soalan sejarah di peringkat menengah atas.

 • 26

  3.9 Apakah pelbagai Instrumen?

  i. Tugasan

  bertulis

  Tugasan yang memerlukan murid membuat laporan atau

  dokumen mengikut spesifikasi atau format yang ditetapkan,

  menghasilkan karya kreatif, ciptaan dan gubahan dalam

  bentuk tulisan.

  ii. Ujian amali

  Tugasan yang memerlukan murid melakukan suatu proses kerja

  dan / atau menghasilkan sesuatu produk.

  iii. Projek

  Tugasan yang memerlukan murid menghasilkan sesuatu

  produk dan membuat pelaporan tentang produk / artifak

  yang dihasilkan.

  iv. Persembahan

  Tugasan yang memerlukan murid menunjukkan / melakukan /

  beraksi / mempraktikkan sesuatu aktiviti yang mempamerkan

  aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap secara lisan dan

  bukan lisan.

  v. Demonstrasi

  Tugasan yang memerlukan murid menunjukkan cara dengan

  melakukan sesuatu aktiviti yang memberi kefahaman tentang

  sesuatu perkara secara lisan.

  vi. Kajian

  lapangan

  Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian di luar bilik

  darjah atau di makmal untuk mendapatkan data dan maklumat

  serta membuat laporan.

  viii. Kajian kes

  Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian berdasarkan

  data dan / maklumat yang diperoleh dan membuat laporan.

 • 27

  3.10 Siapakah yang akan menyediakan instrumen (kertas soalan) PT3?

  Ujian Lisan

  Mendengar

  Lembaga Peperiksaan akan menyediakan CD yang mengandungi

  rakaman audio, soalan, Jadual Penggredan dan Panduan

  Penskoran Lisan dan menyerahkannya kepada JPN.

  Sekolah akan menerima CD yang mengandungi dokumen

  berkenaan daripada JPN mengikut jadual.

  Ujian Lisan

  Bertutur

  Lembaga Peperiksaan akan menyediakan tugasan Ujian Lisan

  Bertutur, Arahan Persediaan Tugasan, Jadual Penggredan,

  Panduan Penskoran Lisan dan Lembaran Markah.

  Sekolah akan memuat turun dokumen berkenaan dari portal LP:

  http://www.moe.gov.my/lp mengikut jadual.

  Instrumen Pelbagai Lembaga Peperiksaan akan menyediakan CD yang mengandungi

  tugasan, Arahan Persediaan Tugasan, Jadual Penggredan,

  Panduan Penskoran Pelbagai Instrumen dan Lembaran Markah.

  Sekolah akan menerima CD yang mengandungi dokumen

  berkenaan daripada JPN mengikut jadual.

  Ujian Bertulis Lembaga Peperiksaan akan menyediakan CD yang mengandungi

  soalan, Jadual Spesifikasi Ujian, Format Instrumen, Jadual

  Penggredan, Panduan Pemasangan Instrumen dan Panduan

  Penskoran Item.

  Sekolah akan menerima CD yang mengandungi dokumen

  berkenaan daripada JPN mengikut jadual.

  Guru mata pelajaran akan menghasilkan instrumen (kertas

  soalan) berdasarkan soalan yang disediakan. Pemasangan

  mengikut Jadual Spesifikasi Ujian, Format Instrumen, Jadual

  Penggredan dan Panduan Pemasangan Instrumen.

  Instrumen (kertas soalan) akan diverifikasikan (sahkan) oleh

  Ketua Panitia dan Pentaksir yang dilantik oleh Lembaga

  Peperiksaan.

  http://www.moe.gov.my/lp

 • 28

  3.11 Siapakah yang melaksanakan PT3?

  Calon Sekolah

  1 Semua murid sekolah kerajaan / sekolah bantuan kerajaan / Sekolah Agama Bantuan

  Kerajaan (SABK) / sekolah di bawah agensi kerajaan / Sekolah Menengah Agama Negeri

  (SMAN) / Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR), SM Pendidikan Khas, dan sekolah

  swasta yang berdaftar dengan KPM atau Sekolah Swasta yang Tidak Berdaftar tetapi

  mengikuti kurikulum kebangsaan hendaklah melaksanakan PP di peringkat menengah

  rendah; dan

  2 Murid berada di Tingkatan Tiga

  Calon Persendirian

  1 Calon tidak berada dalam sistem persekolahan. dan

  2 Calon telah berumur 14 tahun pada 1 Januari tahun pendaftaran.

  3.12 Berapakah kadar yuran calon swasta dan calon persendirian?

  Calon Sekolah Swasta dan Calon Persendirian hendaklah membuat pendaftaran dengan

  bayaran yuran RM 65.00.

  3.13 Bagaimanakah cara calon persendirian mendaftar untuk menduduki PT3?

  Calon Calon Persendirian hendaklah membuat pendaftaran di Jabatan Pendidikan Negeri

  menggunakan borang pendaftaran yang disediakan.

 • 29

  3.14 Apakah syarat pendaftaran mata pelajaran?

  Calon Sekolah - Menganut agama Islam

  Pilihan Pertama Pilihan Kedua

  1 Bahasa Melayu Bahasa Melayu

  2 Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris

  3 Science Science

  4 Mathematics Mathematics

  5 Pendidikan Islam Pendidikan Islam

  6 Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup

  7 Sejarah Sejarah

  8 Geografi Geografi

  9 Bahasa Cina

  Bahasa Tamil

  Bahasa Arab

  Bahasa Kadazandusun

  Bahasa Iban

 • 30

  Calon Sekolah - Tidak menganut agama Islam

  Pilihan Pertama Pilihan Kedua

  1 Bahasa Melayu Bahasa Melayu

  2 Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris

  3 Science Science

  4 Mathematics Mathematics

  5 Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup

  6 Sejarah Sejarah

  7 Geografi Geografi

  8 Bahasa Cina

  Bahasa Tamil

  Bahasa Arab

  Bahasa Kadazandusun

  Bahasa Iban

 • 31

  Calon Persendirian - Menganut agama Islam

  Pilihan Pertama Pilihan Kedua

  1 Bahasa Melayu Bahasa Melayu

  2 Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris

  3 Science Science

  4 Mathematics Mathematics

  5 Pendidikan Islam Pendidikan Islam

  6 Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup

  7 Bahasa Cina

  Bahasa Tamil

  Bahasa Arab

  Bahasa Kadazandusun

  Bahasa Iban

 • 32

  Calon Persendirian - Tidak menganut agama Islam

  Pilihan Pertama Pilihan Kedua

  1 Bahasa Melayu Bahasa Melayu

  2 Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris

  3 Science Science

  4 Mathematics Mathematics

  5 Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup

  6 Bahasa Cina

  Bahasa Tamil

  Bahasa Arab

  Bahasa Kadazandusun

  Bahasa Iban

  Nota : Calon Persendirian hanya dibenarkan menduduki Ujian Bertulis sahaja.

  3.15 Adakah murid perlu melaksanakan PT3 bagi semua mata pelajaran?

  Murid hendaklah mendaftar mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah di mana murid

  belajar kerana hasil kerja murid bagi PT3 ditaksir oleh guru yang mengajar mata

  pelajaran berkenaan.

 • 33

  3.16 Bagaimanakah pentadbiran PT3 bagi calon hospital?

  Murid yang berada di hospital akan melaksanakan PT3 mengikut jadual yang ditetapkan

  oleh LP. Guru di Sekolah Dalam Hospital akan mentaksir hasil kerja murid dan memastikan

  markah murid direkodkan diserahkan kepada pihak sekolah untuk direkodkan dalam sistem

  kemasukan markah.

  3.17 Bagaimanakah pentadbiran PT3 bagi calon berkeperluan khas (CBK)?

  CBK akan melaksanakan PT3 mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP. Tiada sebarang

  pengecualian diberikan kepada calon berkenaan.

  Walau bagaimanapun murid pekak dan bisu dikecualikan daripada melaksanakan ujian

  lisan bertutur dan mendengar.

  Pihak sekolah hendaklah menyediakan keperluan khas yang diperlukan oleh murid

  berkenaan seperti perkhidmatan, peralatan atau perisian khas dalam PT3.

  3.18 Bagaimanakah murid yang bertukar sekolah?

  PT3 dilaksanakan di tadbir, dilaksana dan diberikan skor oleh pihak sekolah. Murid yang

  bertukar sekolah hendaklah melaksanakan PT3 mengikut mata pelajaran yang ditawarkan

  di sekolah baharu.

  3.19 Bagaimanakah murid yang baru pulang dari bermastautin di luar negara?

  PT3 dilaksanakan mengikut jadual sepanjang murid hadir di sekolah. Sekiranya tempoh

  pelaksanaan dan penilaian PT3 telah tamat, murid tidak perlu melaksanakan

  PT3 tersebut.

 • 34

  3.20 Adakah Calon Berkeperluan Khas (CBK) dikecualikan daripada melaksanakan PT3?

  PT3 hendaklah dilaksanakan oleh semua murid termasuk CBK kerana tiada sebarang

  pengecualian diberikan kepada murid berkenaan. Murid pekak dan bisu dikecualikan

  daripada melaksanakan ujian lisan bertutur dan mendengar.

  3.21 Apakah langkah LP untuk memastikan skor PT 3 yang diperoleh murid sahih?

  LP telah menyediakan dokumen Panduan Penjaminan Kualiti sebagai panduan kepada

  pihak pentadbir sekolah menjalankan penjaminan kualiti dalaman. Dokumen ini

  merangkumi empat aspek penjaminan kualiti iaitu:

  Bab 1 Pengoperasian Penjaminan Kualiti Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  Bab 2 Pementoran

  Bab 3 Penyelarasan

  Bab 4 Pemantauan

  Bab 5 Pengesanan

  Lembaga Peperiksaan juga menyediakan prosedur pelaksanaan moderasi dan verifikasi

  sebelum pelaporan dikeluarkan. Moderasi ialah suatu proses menyelaras markah yang

  diberi oleh beberapa orang pemeriksa ke atas hasil kerja murid bagi mendapatkan satu

  markah yang dipersetujui bersama. Persetujuan ini adalah berdasarkan peraturan

  pemarkahan yang disediakan dan merupakan prosedur untuk memastikan ketekalan

  (konsistensi) pemberian markah antara pemeriksa. Verifikasi pula ialah proses

  menentusahkan markah yang diperoleh murid adalah markah yang selayaknya diterima.

  Pentadbir sekolah hendaklah menjalankan penjaminan kualiti bagi memastikan skor yang

  diberikan oleh guru adalah sahih. Ketua Panitia berperanan sebagai penyelaras (moderasi)

  dan penentusah skor (verifikasi) yang diberi oleh guru sekolah. Ketua Panitia akan

  menjalankan penyelarasan (moderasi) pemeriksaan skrip jawapan murid bagi memastikan

  pemeriksaan akur dengan panduan penskoran yang disediakan oleh Lembaga

  Peperiksaan dan juga pemeriksaan adalah selaras antara kelas. Ketua Panitia juga akan

  menentusahkan (verifikasi) skor yang diberikan oleh guru bagi murid adalah sahih dan

  menepati jawapan murid.

 • 35

  LP juga melantik pentaksir luar iaitu Ketua Pentaksir Kebangsaan, Ketua Pentaksir Negeri,

  Ketua Pentaksir Kawasan dan Pentaksir Kawasan dari kalangan guru mata pelajaran untuk

  menjalankan moderasi pemeriksaan dan verifikasi skor bagi memastikan kesahan dan

  kebolepercayaan skor sebelum pelaporan dikeluarkan.

  Pengetua sekolah sekali lagi perlu menjalankan verifikasi skor sebelum menghantar gred

  murid kepada Lembaga Peperiksaan.

  3.22 Bagaimanakah sekiranya murid tidak melaksanakan PT3 bagi satu mata pelajaran?

  Murid hendaklah melaksanakan PT3 bagi semua mata pelajaran yang didaftar. Murid

  yang tidak melaksanakan PT3 bagi mana-mana mata pelajaran tidak akan menerima

  keputusan (gred) bagi mata pelajaran berkenaan.

  3.23 Apakah wajaran ujian lisan dalam PP?

  Ujian Lisan dan Ujian Bertulis dilaporkan secara berasingan dengan dua gred yang

  berbeza.

 • 36

  3.24 Apakah perbezaan antara pelaporan PS dan PT3?

  Pelaporan formatif dalam PS adalah untuk melihat perkembangan pembelajaran murid bagi

  setiap mata pelajaran yang dipelajari pada tahun semasa. Pelaporan diperolehi daripada

  aktiviti pentaksiran sewaktu PdP.

  Pelaporan sumatif dalam PS adalah untuk melihat pencapaian pembelajaran murid bagi

  setiap mata pelajaran yang dipelajari pada tahun semasa. Pelaporan diperolehi daripada

  ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun.

  Pelaporan formatif dan sumatif PS yang memberi maklumat tentang perkembangan

  pembelajaran dan pencapaian murid boleh digunakan oleh guru, ibu bapa dan murid untuk

  memperbaiki atau mempertingkatkan pengajaran dan pembelajaran.

  Pelaporan PT3 adalah untuk melihat pencapaian murid dalam mata pelajaran yang

  dipelajari dalam tempoh 3 tahun di peringkat menengah rendah (Tingkatan 1 hingga

  Tingkatan 3).

  3.25 Bilakah PT3 ditadbir?

  Lembaga Peperiksaan menetapkan tempoh pelaksanaan PT3 tetapi pentadbir sekolah

  menetapkan jadual pelaksanaannya.

  Pelbagai Instrumen 1 hingga 18 Julai 2014

  Ujian Lisan 6 hingga 29 Ogos 2014

  Ujian Bertulis 12 hingga 17 Oktober 2014

 • 37

  3.26 Bagaimanakah pentadbiran PT3 bagi calon persendirian?

  Pihak Jabaran Pendidikan negeri akan menetapkan PT3 bagi calon persendirian seperti

  berikut:

  1. Menetapkan pusat pentaksiran PT3 bagi calon persendirian.

  2. Menyediakan jadual pelaksanaan PT3 dalam tempoh yang ditetapkan oleh Lembaga

  Peperiksaan.

  3. Menyediakan instrumen pentaksiran PT3 dengan mendapatkannya dari sekolah

  kerajaan yang dijadikan pusat pentaksiran.

  4. Menyediakan personel pentaksiran bagi memeriksa skrip jawapan calon.

  5. Menghantar gred calon ke Lembaga Peperiksaan.

  6. Mengeluarkan pelaporan PT3 bagi calon persendirian berdasarkan Format pelaporan

  PT3.

 • 38

  4 PENTAKSIRAN PAJSK

  4.1 Apakah Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan Dan Kokurikulum (PAJSK) ?

  PAJSK adalah Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan Dan Kokurikulum yang ditadbir, direkod

  dan dilaporkan melalui penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti sukan,

  kokurikulum dan ekstra kurikulum. Manakala Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan

  (SEGAK) dan Body Mass Index (BMI) dilaksanakan untuk menilai dan melaporkan aktiviti

  fizikal murid.

  4.2 Bilakah PAJSK dilaksanakan dalam PBS?

  PAJSK bagi sekolah rendah dilaksanakan pada Tahun 4 mulai 2014, Tahun 5 mulai 2015

  dan Tahun 6 mulai 2016.

  PAJSK bagi sekolah menengah dilaksanakan pada Tingkatan 1 mulai 2012, Tingkatan 2

  mulai 2013, Tingkatan 3 mulai 2014, Tingkatan 4 mulai 2015 dan Tingkatan 5 mulai 2016.

  4.3 Berapa kalikah perjumpaan untuk kokurikulum setahun?

  Bahagaian Kesenian dan Kokurikulum telah menetapkan perjumpaan untuk kesemua

  komponen dalam kokurikulum adalah 12 kali setahun.

 • 39

  4.4 Siapakah yang perlu merekod SEGAK dan BMI murid?

  Guru PAJSK perlu merekod SEGAK dan BMI murid kerana pentaksiran dijalankan semasa

  waktu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

  4.5 Siapakah yang perlu merekod Sukan, Kokurikulum dan Ekstra Kurikulum murid?

  Guru kelas perlu merekod Sukan, Kokurikulum dan Ekstra Kurikulum murid.

 • 40

  5 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

  5.1 Apakah Pentaksiran Psikometrik (Ppsi)?

  PPsi dilaksanakan di sekolah untuk mengenal pasti kebolehan semula jadi dan kebolehan

  yang diperoleh, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat kerjaya,

  kecenderungan, sikap dan personaliti murid. Pentaksiran ini tidak berasaskan kurikulum dan

  proses pengajaran dan pembelajaran.

  5.2 Bilakah PPsi dilaksanakan dalam PBS?

  PPsi bagi Sekolah Rendah dilaksanakan bagi murid-murid Tahun 3 dan Tahun 6.

  PPsi bagi Sekolah Menengah dilaksanakan bagi murid-murid Tingkatan 1 dan Tingkatan 3.

  5.3 Apakah kaitan antara Pentaksiran Psikometrik dengan Pentaksiran Sekolah?

  Maklumat yang diperoleh daripada Pentaksiran Psikometrik boleh digunakan oleh guru untuk

  menyesuai dan mempelbagaikan kaedah pengajaran, pembelajaran serta pembinaan

  instrumen PS.

 • 41

  5.4 Apakah kepentingan PPsi kepada murid yang mengikuti PBS?

  Maklumat yang diperoleh melalui PPsi digunakan untuk mengenal pasti kecenderungan,

  kekuatan / kelemahan, minat, bakat dan kesediaan murid. Maklumat ini dapat membantu

  guru menyediakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan mewujudkan

  suasana pembelajaran yang berkesan.

  Maklumat yang diperoleh daripada PPsi juga boleh digunakan bagi membimbing murid

  dalam penentuan aliran di tingkatan empat bagi laluan kerjaya murid.

  5.5 Siapakah yang melaksanakan PPsi?

  Murid-murid Sekolah Rendah

  Ujian Aptitud Am ditadbir dan diskor oleh guru kelas. Skor diserahkan kepada Guru

  Bimbingan untuk interpretasi skor dan penyediaan laporan. Laporan disimpan oleh Guru

  Bimbingan di Bilik Kaunseling. Guru Bimbingan akan berbincang dapatan skor dengan guru

  mata pelajaran (Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik) untuk penyediaan aktiviti

  pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid.

  Murid-murid Sekolah Menengah

  Inventori Tret Personaliti, Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus ditadbir oleh

  Guru Bimbingan dan Kaunseling. Guru Bimbingan dan Kaunseling akan menginterpretasi

  skor dan menyediakan laporan. Laporan disimpan oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling

  di Bilik Kaunseling.

  Guru Bimbingan dan Kaunseling akan berbincang dapatan skor Inventori Tret Personaliti

  dan Inventori Minat Kerjaya dengan guru kelas untuk membantu murid dari segi pemilihan

  kerjaya yang sesuai dengan murid. Skor Ujian Aptitud Khusus boleh digunakan oleh pihak

  sekolah untuk tujuan menentukan aliran murid di Tingkatan 4.

 • 42

  5.6 Apakah status skor PPsi?

  Murid-murid Sekolah Rendah

  Skor Ujian Aptitud Am (UAA) tidak sulit dan boleh dibincangkan dengan guru mata

  pelajaran dan ibu bapa. UAA bertujuan untuk melihat penguasaan murid dalam kemahiran

  berfikir aras tinggi.

  Murid-murid Sekolah Menengah

  Skor Inventori Tret Personaliti (ITP) adalah sulit. Maklumat Ujian ini disimpan oleh Guru

  Bimbingan dan Kaunseling. ITP bertujuan untuk membantu guru mengenal pasti dan

  memahami personaliti murid dan memilih intervensi yang sesuai untuk proses pengajaran

  dan pembelajaran. Matlamat akhir ITP adalah untuk memastikan ciri peribadi individu

  selaras dengan bidang pekerjaan.

  Skor Ujian Aptitud Khusus (UAK) tidak sulit. UAK bertujuan mengukur ciri yang

  menggambarkan potensi seseorang untuk menceburi atau berjaya dalam sesuatu tugasan,

  bidang pembelajaran, aliran, pekerjaan atau situasi tertentu.

  Skor Inventori Minat Kerjaya (IMK) tidak sulit. IMK bertujuan untuk membantu murid

  mengenal pasti laluan kerjaya yang sesuai dengan mereka.

  5.7 Apakah pelaporan PPsi yang boleh dimaklumkan kepada ibu bapa?

  Ibu bapa boleh memohon untuk mendapatkan pelaporan Ujian Aptitud Am, Inventori Tret

  Personaliti, Ujian Aptitud Khusus dan Inventori Minat Kerjaya daripada Guru Bimbingan dan

  Kaunseling.

  5.8 Bagaimanakah pelaporan PPsi direkodkan?

  Pelaporan PPsi direkodkan secara manual oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling dalam

  program (MS EXCEL) yang dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan. Pelaporan hanya perlu

  dihantar kepada Pengarah Peperiksaan sekiranya dimohon.

 • 43

  5.9 Berapa lamakah pelaporan PPsi murid perlu disimpan oleh sekolah?

  Pelaporan PPsi Tahun 3 dan Tahun 6 disimpan sehingga murid tamat sekolah rendah.

  Pelaporan PPsi murid Tingkatan 1 dan Tingkatan 3 disimpan sehingga murid tamat

  sekolah menengah.

 • 44

  6 PENJAMINAN KUALITI

  6.1 Apakah maksud penjaminan kualiti?

  Penjaminan kualiti merupakan piawaian untuk menentukan kualiti pelaksanaan PBS

  mengikut garis panduan yang ditetapkan. Kualiti hendaklah menjadi keutamaan dalam

  semua aspek dan peringkat pentaksiran. Pentaksiran yang berkualiti akan menghasilkan

  maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap pembelajaran

  murid. Penjaminanan Kualiti dilakukan melalui Pementoran, Penyelarasan, Pemantauan

  dan Pengesanan.

  6.2 Apakah pementoran?

  Pementoran dalam konteks PBS adalah satu proses yang diijalankan untuk penjaminan

  kualiti bagi membantu, memudah cara, membimbing, meningkatkan pengetahuan dan

  kefahaman guru untuk melaksanakan PBS mengikut prosedur dan garis panduan yang

  ditetapkan.

  Pementoran dalaman dilaksanakan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia,

  Jurulatih Utama, Guru Cemerlang, Pengetua / Guru Besar atau guru. Manakala pementoran

  luaran dilaksanakan oleh LP / JPN / PPD.

 • 45

  6.3 Apakah pemantauan?

  Pemantauan adalah satu proses penjaminan kualiti bagi memastikan pelaksanaan PBS

  mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan oleh LP.

  Kekerapan aktiviti pemantauan adalah sepanjang tempoh pelaksanaan PBS dan mengikut

  jadual yang ditentukan oleh JK PBS.

  Pemantauan dalaman dilaksanakan oleh Pentadbir Sekolah, Guru Kanan Mata Pelajaran /

  Ketua Panitia, Jurulatih Utama, Guru Cemerlang atau guru.

  Manakala pemantauan luaran dilaksanakan oleh LP / JPN / PPD / Bahagian di KPM.

  6.4 Apakah penyelarasan?

  Penyelarasan adalah satu proses penjaminan kualiti untuk memastikan keseragaman

  pelaksanaan tugasan dan penskoran demi keadilan kepada calon serta kesahan dan

  kebolehpercayaan skor pentaksiran.

  Penyelarasan dalaman dilaksanakan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia,

  Jurulatih Utama, Guru Cemerlang atau guru.

  Manakala penyelarasan luaran dilaksanakan oleh LP / JPN / PPD.

  6.5 Apakah pengesanan?

  Pengesanan ialah proses menilai instrumen PBS yang bertujuan untuk:

  1. Mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan kebolehlaksanaan instrumen

  pentaksiran

  2. Menilai kesahan dan kebolehpercayaan instrumen pentaksiran

  3. Mencadangkan penambahbaikan instrumen pentaksiran

  Pengesanan dilaksanakan oleh pegawai LP atau pegawai yang dilantik oleh LP

 • 46

  6.6 Apakah maksud verifikasi dan moderasi?

  Moderasi dan verifikasi adalah proses untuk memastikan kesahan dan ketekalan

  (konsistensi) pemberian skor antara Pemeriksa.

  6.7 Bolehkah sekolah melaksanakan silang penyelarasan dan pemantauan dengan

  sekolah berhampiran untuk tujuan kebaikan bersama?

  Boleh, bagi menjamin kebolehpercayaan instrumen / tugasan yang digunakan dalam

  pengajaran dan pembelajaran. Kerjasama tersebut akan meningkatkan keberkesanan

  pelaksanaan PBS.

 • 47

  7 PEREKODAN SKOR

  7.1 Bagaimana dengan kemasukan prestasi dalam SPPBS yang tidak sempat

  dilaksanakan pada tahun lepas?

  Memandangkan perekodan prestasi murid bertujuan membantu guru meningkatkan tahap

  perkembangan pembelajaran murid bagi tahun semasa, maka kemasukan prestasi yang

  belum selesai pada tahun lepas tidak perlu dilaksanakan.

  7.2 Apa yang telah KPM lakukan dengan data tahun-tahun sebelumnya?

  Dalam usaha menambahbaik PBS, KPM telah menggunakan data yang ada untuk dibuat

  pemantauan perkembangan pembelajaran murid. Ekoran daripada pemantauan tersebut,

  beberapa penambahbaikan telah dibuat dalam pelaksanaan PBS pada tahun ini. Contohnya:

  KPM telah menambahbaik DSP dan menjadikannya sebagai Panduan Perkembangan

  Pembelajaran Murid (PPPM).

  7.3 Bagaimanakah guru merekod penguasaan murid?

  Guru merekod menggunakan modul perekodan offline atau secara manual menggunakan

  cetakan daripada modul berkenaan / mengisi dalam buku rekod pengajaran harian.

  7.4 Boleh terangkan serba ringkas tentang modul perekodan offline tersebut?

  KPM menyediakan satu modul yang sangat mudah untuk dikendalikan oleh guru. Melalui

  modul perekodan offline ini, setiap guru mata pelajaran perlu menanda pada Band yang telah

  dikuasai oleh murid setelah selesai sesuatu tajuk atau tema yang ditaksir. Pelaporan akan

  dijana secara automatik oleh modul perekodan offline.

 • 48

  7.5 Bilakah guru merekod tahap penguasaan murid?

  Guru boleh merekodkan tahap penguasaan murid mengikut kesesuaian masa dan

  kaedah guru.

  7.6 Bagaimanakah cara ibu bapa mendapatkan pelaporan anak-anak mereka?

  Memandangkan modul perekodan yang disediakan adalah secara offline, maka ibu bapa

  boleh mendapatkan pelaporan perkembangan pembelajaran anak masing-masing di

  sekolah.

 • 49

  8 PELAPORAN

  8.1 Apakah bentuk pelaporan yang akan dikeluarkan di Tingkatan 3 mulai 2014?

  Sehingga 2013, pelaporan PMR adalah dalam bentuk pernyataan keputusan bagi setiap

  mata pelajaran yang diduduki calon dalam peperiksaan pusat.

  Mulai 2014, pelaporan pentaksiran di peringkat menengah rendah adalah bagi setiap

  komponen PBS iaitu PT3, PS, PAJSK dan Ppsi. Pelaporan akan dikeluarkan oleh pihak

  sekolah dengan format standard yang disediakan oleh LP.

  Pelaporan ini dapat memberi gambaran tentang potensi murid secara holistik dan maklumat

  tersebut dapat membantu murid membuat keputusan yang lebih tepat dalam pemilihan aliran

  pendidikan di peringkat menengah atas.

 • 50

  8.2 Apakah bentuk pelaporan yang akan dikeluarkan bagi empat komponen PBS?

  KOMPONEN AKADEMIK KOMPONEN BUKAN AKADEMIK

  Pentaksiran Sekolah

  (PS)

  Pentaksiran Tingkatan 3

  (PT3)

  PAJSK Pentaksiran

  Psikometrik (PPsi)

  Pernyataan keputusan

  bagi semua mata

  pelajaran yang dipelajari

  murid adalah berbentuk

  deskriptif dan Band:

  6 Tahu, faham dan

  boleh buat

  dengan beradab

  misali.

  5 Tahu, faham dan

  buat dengan

  beradab terpuji

  4 Tahu, faham dan

  boleh buat

  dengan beradab

  3 Tahu, faham dan

  boleh buat

  2 Tahu dan faham

  1 Tahu

  Pernyataan keputusan

  bagi semua mata

  pelajaran yang diduduki

  murid adalah berbentuk

  deskriptif dan gred:

  A Cemerlang

  B Kepujian

  C Baik

  D Memuaskan

  E Mencapai tahap

  minimum

  F Belum mencapai

  tahap minimum

  Pernyataan keputusan

  bagi semua aktiviti

  kokurikulum yang

  diceburi murid adalah

  berbentuk deskriptif

  tentang:

  - Penyertaan

  - Penglibatan

  - Prestasi

  Pernyataan keputusan

  adalah berbentuk

  deskriptif bagi:

  - Inventori Minat

  Kerjaya

  - Ujian Aptitud Khusus

  (minat &

  kecenderungan

  pembelajaran)