soalan peperiksaan pertengahan tahun geografi tingkatan 2

of 4 /4
NAMA: _____________________ KELAS: _____________________ PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN GEOGRAFI TINGKATAN 2 BAHAGIAN A JAWAB SEMUA SOALAN 1. Antara yang berikut, negeri manakah tidak mempunyai petempatan luar Bandar? A. Pahang B. Melaka C. Kuala Lumpur D. Perak Soalan 2 berdasarkan Peta 1 di bawah. Peta 1: Malaysia 2. Pernyataan manakah yang benar tentang kawasan yang bertanda Q dalam Peta 1? I. Petempatan awal manusia II. Kedudukan di muara sungai III. Kawasan pertanian yang subur IV. Gua sebagai tempat tinggal A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. III dan IV 3. Mengapakah kerajaan Johor Lama dibina di kawasan tebing sungai yang agak tinggi? A. Berlindung daripada serangan binatang buas B. Menangkis ancaman serangan musuh C. Membekalkan air minuman dan sumber protein D. Menjalankan aktiviti bercucuk tanam dan menternak binatang. 4. Apakah ciri-ciri petempatan luar bandar di Malaysia? A. Jumlah penduduk kurang daripada 10 000 orang. B. Menjalankan kegiatan ekonomi yang pelbagai. C. Terdapat kemudahan asas yang lengkap. D. Kepadatan penduduk 200 orang sekilo meter persegi. 5. Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk luar bandar? I. Perniagaan III. Pertanian II. Perikanan IV. Perdagangan A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. III dan IV 6. Apakah yang membezakan petempatan luar bandar dan petempatan bandar? I. Bilangan penduduk II. Jenis kegiatan ekonomi III. Bentuk muka bumi IV. Keperluan asas A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. III dan IV 7. Mengapakah petempatan dibina di kawasan yang bertanda X dalam Rajah 1?

Upload: cikla321

Post on 16-Apr-2017

2.548 views

Category:

Education


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN GEOGRAFI TINGKATAN 2

NAMA: _____________________

KELAS: _____________________

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNGEOGRAFI TINGKATAN 2

BAHAGIAN AJAWAB SEMUA SOALAN

1. Antara yang berikut, negeri manakah tidak mempunyai petempatan luar Bandar?A. PahangB. MelakaC. Kuala LumpurD. Perak

Soalan 2 berdasarkan Peta 1 di bawah.

Peta 1: Malaysia

2. Pernyataan manakah yang benar tentang kawasan yang bertanda Q dalam Peta 1?

I. Petempatan awal manusiaII. Kedudukan di muara sungai

III. Kawasan pertanian yang suburIV. Gua sebagai tempat tinggal

A. I dan II C. I dan IVB. II dan III D. III dan IV

3. Mengapakah kerajaan Johor Lama dibina di kawasan tebing sungai yang agak tinggi?

A. Berlindung daripada serangan binatang buasB. Menangkis ancaman serangan musuhC. Membekalkan air minuman dan sumber

proteinD. Menjalankan aktiviti bercucuk tanam dan

menternak binatang.

4. Apakah ciri-ciri petempatan luar bandar di Malaysia?A. Jumlah penduduk kurang daripada 10 000

orang.B. Menjalankan kegiatan ekonomi yang

pelbagai.C. Terdapat kemudahan asas yang lengkap.D. Kepadatan penduduk 200 orang sekilo meter

persegi.

5. Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk luar bandar?

I. Perniagaan III. PertanianII. Perikanan IV. Perdagangan

A. I dan II C. I dan IVB. II dan III D. III dan IV

6. Apakah yang membezakan petempatan luar bandar dan petempatan bandar?

I. Bilangan pendudukII. Jenis kegiatan ekonomi

III. Bentuk muka bumiIV. Keperluan asas

A. I dan II C. I dan IVB. II dan III D. III dan IV

7. Mengapakah petempatan dibina di kawasan yang bertanda X dalam Rajah 1?

Rajah 1

A. Dataran yang suburB. Memudahkan pengangkutanC. Mengelakkan kejadian banjirD. Mudah memperoleh bekalan air.

8. Petempatan luar bandar biasanya tertumpu di kawasan yang terdapat punca air seperti sungai. Mengapakah keadaan ini berlaku?

I. Mengairi tanamanII. Untuk kegunaan domestik

III. Memudahkan petempatan dibinaIV. Terdapat sumber mineral.

A. I dan II C. I dan IVB. II dan III D. III dan IV

Page 2: SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN GEOGRAFI TINGKATAN 2

9. Apakah faktor pemilihan lokasi petempatan luar bandar yang berkaitan dengan ciri berikut?

A. TanihB. Sumber airC. KeselamatanD. Ketersampaian

10. Kawasan manakah yang berkait dengan ciri-ciri dalam maklumat berikut?

A. Delta RajangB. Dataran JohorC. Dataran KedahD. Dataran Kelantan

11. Kombinasi manakah yang benar tentang pola petempatan dan lokasinya?

POLA PETEMPATAN

LOKASI

I Berjajar Lombing bijih timahII Berselerak Kebun kelapaIII Berkelompok Muara sungaiIV

Berpusat Perkampungan nelayan

A. I dan II C. I dan IVB. II dan III D. III dan IV

12. Kawasan berlorek dalam Rajah 2 merujuk kepada sejenis pola petempatan.

Rajah 2Apakah pola petempatan tersebut?A. Berjajar C. BerpusatB. Berselerak D. Berkelompok

13. Apakah jenis pola petempatan yang ditunjukkan dalam Peta 3?

Peta 3A. Berjajar C. BerpusatB. Berselerak D. Berkelompok

14. Kawasan yang mempunyai penduduk paling padat di Malaysia ialahA. BintuluB. Kuala LumpurC. Gua MusangD. Gunung Kinabalu

15. Antara berikut, keadaan yang manakah telah mengurangkan kadar kelahiran?A. Lelaki awal berkahwinB. Lelaki lambat berkahwinC. Wanita awal berkahwinD. Wanita lambat berkahwin

16. Apakah jenis migrasi yang berlaku di kawasan yang berlorek dalam Peta 5?

Peta 2: Semenanjung Malaysia

A. Dari Bandar ke BandarB. Dari luar Bandar ke BandarC. Dari Bandar ke luar BandarD. Dari luar Bandar ke luar Bandar

Tanah pamah yang rata Kawasan pertanian yang subur Ditanami padi sawah

Kawasan tanah pamah beralun dan bersaliran baik

Terdiri daripada tanih laterit

Page 3: SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN GEOGRAFI TINGKATAN 2

17. Faktor yang manakah mempengaruhi migrasi penduduk dalam rajah di bawah?

A. Keadaan udara yang nyamanB. Rancangan pembangunan tanahC. Peluang pekerjaan yang banyakD. Saiz keluarga yang besar

18. X dalam huraian di bawah merujuk kepada usaha

A. Mengutip sampah sarapB. Menggunakan baja kimiaC. Menanam bungaD. Kutip semula kertas

19. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar tentang hubungan kependudukan dengan sumbernya?

NEGARA PENDUDUKA Kanada KurangB Ethiopia OptimumC Australia BerlebihanD Bangladesh Berlebihan

20. Maklumat berikut merujuk kepada

A. ImigrasiB. TransmigrasiC. Migrasi dalamanD. Migrasi antarabangsa

JAWAPAN SOALAN 1 HINGGA 20

1. 6 11 16

2. 7 12 17

3 8 13 18

4 9 14 19

5 10 15 20

Usaha X diadakan berharap masyarakat dapat menyelamatkan lebih banyak pokok daripada

ditebang.

Penghijrahan penduduk dari satu Negara ke Negara lain