soalan pat sejarah tingkatan 1

of 17 /17
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT JALAN ENGGANG TIMUR 4 54200 KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN SATU 2015 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap- tiap soalan.. 3. Gunakan kertas jawapan untuk menjawab kesemua soalan ini Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh: Nama : ………………………..…………… Tingkatan : …………. SEJARAH Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Author: jawahir-bt-jamid

Post on 11-Dec-2015

252 views

Category:

Documents


39 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan objektif 60 soalan

TRANSCRIPT

Page 1: Soalan PAT sejarah tingkatan 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMATJALAN ENGGANG TIMUR 4

54200 KUALA LUMPUR

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN SATU 2015

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

2. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan..

3. Gunakan kertas jawapan untuk menjawab kesemua soalan ini

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

……………………… ……………………… ……………………………(Jawahir binti Jamid) (Pn. Soleha binti Asmat) (Pn Rohana binti Megat)Guru Subjek Sejarah Ketua Panitia Bahasa Melayu GKMP Bahasa

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak

Nama : ………………………..…………… Tingkatan : ………….

SEJARAHKertas 1

Satu jam lima belas minit

Page 2: Soalan PAT sejarah tingkatan 1

1. Rajah berikut menunjukkan kepada pengertian sejarah.

I. Asal-usul III. LagendaII. Keluarga IV Riwayat

A. I dan II C. II dan IIIB. I dan IV D. III dan IV

2. Apakah ciri sejarah yang terdapat pada maklumat berikut?

A. Peristiwa yang benar berlakuB. Fakta yang tepat dan benarC. Penting dan bermaknaD. Sebab dan akibat

3. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber sekunder?

A. Bahan yang bersifat asliB. Bahan yang telah diolahC. Bahan yang belum ditafsirD. Bahan yang ditulis berdasarkan kajian

4. Bahan-bahan berikut digunakan untuk mendapat sumber sejarah.Sumber tersebut dikategorikan sebagai:

A. Kaedah lisanB. Kaedah bertulisC. Kaedah saintifikD. Kaedah pandang dengar

5. Bagaimanakah ketepatan usia bahan-bahan berikut dapat disahkan oleh sejarawan?

A. Pentarikhan radiocarbonB. Kaedah perundanganC. Kaedah bertulisD. Proses gali cari

6. Rajah berikut merujuk kepada kaedah pengkaji sejarah.

Apakah kelemahan kaedah lisan?

A. Sumber yang berbezaB. Berlaku tokok tambahC. Kekurangan faktaD. Tidak Saintifik

7. Jadual berikut merujuk kepada pentafsiran sejarah.

Sejarawan Barat Sejarawan TempatanMenganggap Dol Said sebagai pemberontak

Menganggap Dol Said sebagai pahlawan

Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan tersebut?

A. BudayaB. MaklumatC. Pandangan

2

Istilah sejarah

Berasal daripada “Syajaratun”

- Sambutan Hari Guru

- Sambutan ulangtahun perkahwinan ibu bapa

- Internet- Pita rakaman

- Peralatan logam- Tembikar- Kulit siput

Kaedah Pengkajian Sejarah

Lisan Bertulis Arkeologi

Page 3: Soalan PAT sejarah tingkatan 1

D. Keagamaan

8. Apakah kronologi Zaman Prasejarah yang betul?

A. Logam, Neolitik, Paleolitik dan MesolitikB. Neolitik, Paleolitik, Logam dan MesolitikC. Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan LogamD. Mesolitik, Logam, Neolitik dan Paleolitik

9. Apakah aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Zaman Prasejarah yang mendiami kawasan berikut?

I. Memungut hasil hutanII. Menternak binatangIII. Mencipta barang kemasIV. Mengamalkan cara hidup sara diri

A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

10. Peralatan berikut dicipta oleh masyarakat Zaman Prasejarah.

Apakah rumusan anda daripada penggunaan peralatan tersebut?

A. Berbangga dengan kekayaan negaraB. Kewujudan perubahan kerjaC. Menghargai khazanah negaraD. Bijaksana dalam tindakan

11. Bilakah bermulanya Zaman Neolitik di negara kita?

A. 4 000 tahun yang laluB. 5 000 tahun yang laluC. 7 000 tahun yang laluD. 10 000 tahun yang lalu

12. Apakah masyarakat Zaman Prasejarah yang melakukan tindakan berikut?

Apakah matlamat dasar Jepun tersebut?

A. PaleolitikB. MesolitikC. NeoolitikD. Logam

13. Nyatakan lokasi penemuan peralatan masyarakat Zaman Prasejarah berikut?

A. Klang, SelangorB. Lembah Bernam, SelangorC. Sungai Tembeling, PahangD. Raub, Pahang

3

Bukit Jawa, Perak

Mengamalkan upacara perkuburan

Page 4: Soalan PAT sejarah tingkatan 1

14. Ciri-ciri berikut merujuk kepada kehidupan manusia Zaman Neolitik.

Apakah iktibar yang boleh kita pelajari daripada mereka?

A. Berilmu dalam kehidupanB.Bermuafakat membuat keputusanC. Berwaspada dalam perjuanganD. Berhati-hati dalam tindakan

15. Masyarakat Zaman Prasejarah yang manakah yang mendiami lokasi berikut?

A. Zaman PaleolitikB. Zaman MesolitikC. Zaman NeolitikD. Zaman Logam

16. Pernyataan berikut merujuk kepada pembentukan kerajaan awal di Asia Tenggara.

Apakah iktibar yang terdapat daripada petikan tersebut?

A. Bertoleransi dalam perjuangan

B. Berwaspada terhadap anasir luarC. Kepatuhan kepada undang-undangD. Kedaulatan negara tanggungjawab Bersama

17. Apakah sumbangan Fan Shin Man terhadap kerajaan Funan?

A. Memajukan pertanianB. Menyebarkan agamaC. Menjaga keamananD. Membina candi

18. Apakah sumbangan rujukan yang digunakan untuk mengkaji kerajaan Champa?

A. Sumber ArabB. Sumber PortugisC. Sumber SanskritD. Sumber China

19. Rajah berikut merujuk kepada pembentukan kerajaan awal di Asia Tenggara.

X ialah

A. Majapahit C. ChampaB. Ayuthia D. Srivijaya

20. Apakah kepentingan Palembang terhadap kerajaan Srivijaya?

A. Pengeluaran pertanianB. Pelabuhan pentingC. Pusat pentadbiranD. Pusat keagamaan

4

- Wujud system bermasyarakat- Mempunyai ketua- Membuat pembahagian kerja

Gua Harimau, Perak

- Memerintah kerajaan Agrarian

- Memainkan peranan penting dalam membina serta menguruskan empangan dan terusan

Kerajaan X

Mempengaruhi sistem pemerintahan kerajaan Chih Tu

Page 5: Soalan PAT sejarah tingkatan 1

21. Artifak batu bersurat berikut telah ditemui di Telaga Batu

Batu bersurat tersebut mencatatkan perkara yang berkaitan dengan

A. Ekonomi C. PolitikB. Bahasa D. Pendidikan

22. Apakah yang mempengaruhi kejayaan kerajaan Kedah Tua sebagai pengeluar padi yang utama?

A. Buruh yang ramaiB. Iklim yang sesuaiC. Tanah yang suburD. Muka bumi yang rata

23. Pernyataan berikut merujuk kepada peninggalan kerajaan awal di Asia Tenggara.

Pembuktian dapat dilihat melalui

A. Keteguhan binaan

B. Kesenian ukuranC. Kekayaan rajaD. Kedudukan lokasi

24. Apakah faktor yang membantu kegemilangan kerajaan-kerajaan berikut dalam bidang perdagangan?

A. Kaya hasil pertanianB. Mahir membina kapalC. Kekuatan ketenteraanD. Menjalinkan hubungan diplomatic

25. Apakah sumbangan masyarakat pedalaman terhadap kerajaan maritim?

I. Rempah ratusII. PerikananIII. PerhiasanIV. Ubat-ubatan

A. I dan II C. II dan IIIB. I dan IV D. III dan IV

26. Pokok berikut banyak ditemui di sepanjang Sungai Melaka.

Apakah nilai yang boleh kita contohi daripada pertumbuhan tersebut.

A. Bijaksana C. KeterampilanB. Berwibawa D. Kegigihan

27. Mengapakah tindakan berikut dilakukan oleh Parameswara?

5

Candi menggambarkan betapa kuatnya pengaruh Hindu Buddha

- Srivijaya - Majapahit

Pokok Bakau

Page 6: Soalan PAT sejarah tingkatan 1

A. Mengembalikan kegemilangan SrivijayaB. Mengadakan pakatan dengan MajapahitC. Memantapkan pentadbiran negeriD. Memulakan pentadbiran beraja

28. Apakah lokasi terawal disinggahi oleh Parameswara setelah meninggalkan Temasek?

A. Sening Ujung C. BertamB. Muar D. Batu Pahat

29. Tindakan berikut telah dilakukan oleh Parameswara.

Apakah nilai yang boleh docontohi daripada tindakan tersebut?

A. Keberanian C. BerwibawaB. Kegagahan D. Bekerjasama

30. Apakah golongan yang melakukan pekerjaan berikut dalam Kesultanan Melayu Melaka?

A. Orang Laut C. Orang KiwiB. Orang Seletar D. Orang Selat

31. Barangan berikut telah dikurniakan oleh China kepada Melaka.

Apakah kesannya ke atas Melaka?

A. Kedaulatan terjaminB. Pembebasan ancaman lanunC. Kemasukan teknologi asingD. Pemantapan pentadbiran

32. Apakah perkara yang dibincangkan oleh kitab berikut semasa kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka?

A. Aspek perkahwinanB. Aspek pentadbiranC. Aspek peperanganD. Aspek ketuhanan

33. Bagaimanakah terjalinnya hubungan antara kedua-dua kerajaan berikut?

A. PenaklukanB. PerkahwinanC. Kerelaan sendiriD. Bantuan ketenteraan

34. Rajah berikut merujuk kepada peranan pembesar dalam Kesultanan Melayu Melaka.

6

Membunuh Temagi

Memperkenalkan konsep daulat

Menyewa ruang perahu dan penumpang

- Payung kuning

- Cap mohor

- Sepersalinan pakaian

Darul Manzum

Melaka Lingga

Jawatan

Syahbandar I

Syahbandar II

Syahbandar III

Syahbandar IV

Page 7: Soalan PAT sejarah tingkatan 1

Apakah tanggungjawab Syahbandar II?

A. Menjaga pedagang ParsiB. Menjaga pedagang BenggalaC. Menjaga pedagang FilipinaD. Menjaga pedagang China

35. Kawasan berikut telah dianugerahkan oleh sultan kepada Laksamana Melaka.

Apakah kesan daripada tindakan tersebut?’

A. Meningkatkan perdaganganB. Membekalkan perikananC. Meningkatkan sokonganD. Menguasai Selat Sunda

36. Apakah pengangkutan yang digunakan untuk mengangkut barangan dari kapal pedagang?

A. Sampan C. KolekB. Perahu D. Jong

37. Tindakan berikut perlu dilakukan oleh setiap pedagang di Melaka.

Pernyataan tersebut merujuk kepada

A. Cukai rasmiB. Cukai kepalaC. Cukai keselamatanD. Cukai petempatan

38. Mengapakah bahasa Melayu Berjaya menjadi bahasa lingua franca semasa kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka?

A. Mudah difahamiB. Cukai kepalaC. Meninggikan statusD. Bahasa globalisasi

39. Rajah berikut menunjukkan hubungan yang terjalin antara kerajaan Melaka dengan kerajaan luar

Apakah kesan daripada hubungan tersebut?

A. Melaka mendapat bantuan ketenteraanB. Melaka mendapat bantuan pentadbiranC. Melaka mendapat bekalan rempahD. Melaka mendapat bekalan kain

40. Senarai berikut merujuk kepada peranan golongan cerdik pandai di Melaka.

Perkara tersebut dilakukan oleh

A. Ulama C. SasterawanB. Pengarang D. Jurutulis

7

Temasik

Membayar panduan

Melaka GujeratHubungan

perdagangan

- Menyusun salasilah raja

- Mencatat diari istana

Page 8: Soalan PAT sejarah tingkatan 1

41. Dialog berikut pernah diucapkan oleh Bendahara Tun Perak.

Apakah rumusan anda daripada pengucapan dialog tersebut?

A. Keseragaman pentadbiran negaraB. Kestabilan berasaskan toleransiC. Kewujudan pembahagian kerjaD. Kegigihan memperjuangkan hak

42. Mengapakah barangan berikut amat diperlukan oleh pedagang-pedagang Barat?

A. Menjadi mata wangB. Mengawet makananC. Menyebarkan agama kristianD.. Merawat penyakit

43. Tokoh berikut mengetuai angkatan laut Portugis ke Melaka pada tahun 1509

Apakah tujuan kedatangan beliau?

A. Menjalinkan hubungan diplomaticB. Menuntut bayaaran gantirugiC. Menyebarkan agama kristianD. Memonopoli perdagangan rempah

44. Hikayat berikut telah dibacakan kepada tentera Melaka semasa menghadapi serangan Portugis.

Apakah nilai yang boleh kita contohi daripada hikayat tersebut?

A. Bersyukur C. BerwawasanB. Bertoleransi D. Bijaksana

45. Apakah tanggungjawab penjawat jawatan Seri Nara Diraja terhadap kerajaan Johor?

A. Menjamin keselamatan pedagangB. Mengawal hamba sultanC. Memajukan tanaman gambirD. Menyediakan kapal penumpang

46. Pada bulan jun 1551, angkatan perang Johor telah melancarkan serangan terhadap Portugis di Melaka.Serangan tersebut mendapat bantuan daripada

A. Ryukyu C. BelandaB. Japara D. Sepanyol

47. Apakah kuasa luar yang telah membekalkan mata wang berikut kepada kerajaan Johor?

A. Belanda C. PerancisB. Mexico D. Sepanyol

8

“Adat Melayu tidak pernah derhaka, tetapi akan kita bertuankan seorang ini,

janganlah”

- Lada hitam

- Kayu manis

- Buah pala

Lopez de Sequeira

Hikayat Muhammad Ali Hanafiah

Page 9: Soalan PAT sejarah tingkatan 1

48. Barangan berikut pernah dihasilkan oleh kerajaan Melayu Johor.

Apakah persamaannya?

A. Senjata tradisionalB. Makanan tradisionalC. Pengangkutan airD. Alatan pertanian

49. Maklumat berikut merujuk kepada peristiwa yang berlaku di Johor pada awal abad ke-17.

Tahun Peristiwa1602 V.O.C memulakan

perdagangan di pelabuhan Batu Sawar

Apakah kesan daripada peristiwa tersebut.?

A. Menarik kedatangan ChinaB. Mengancam kedaulatan JohorC. Memajukan pentadbiran negeriD. Menghalang campur tangan British

50. Pada tahun 1821, Kedah telah ditakluki oleh Siam.Mengapakah Siam berbuat demikian?

A. Kedah berbaik dengan BritishB. Kedah menghalang perdagangan SiamC. Kedah menuntut haknya ke atas PerlisD. Kedah menjalinkan hubungan dengan Burma

51. Tindakan berikut telah dilakukan oleh Bendahara Megat Terawis.

Apakah kesan daripada tindakan tersebut?

A. Meningkatkan aktiviti pertanianB. Menghadapi serangan musuhC. Memudahkan kutipan cukaiD. Mengukuhkan sempadan negeri

52. Rajah berikut merujuk kepada asal usul nama Neger-Negeri Melayu.

X ialah

A. Arab C. ChinaB. Melayu D. India

53. Pada tahun 1818, Kelantan telah menghantar bunga emas kepada Siam.Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada tindakan tersebut?

9

- Banteng- Baluk- Pencalang

Menentukan sempadan antara Perak dengan Siam

SumberX

Mencatatkan Pahang sebaga Pura

Page 10: Soalan PAT sejarah tingkatan 1

A. BerketerampilanB. BijaksanaC. BerdisiplinD. Berdiplomasi

54. Apakah peranan Buapak dalam struktur pentadbiran di Negeri Sembilan?

A. Menyelesaikan pertelingkahanB. Membahagikan harta pusakaC. Menjadi tempat rujukan adatD. Menjaga keselamatan dan keamanan

55. Maklumat berikut merujuk kepada pengamalan undang-undang bertulis di Negeri-Negeri Melayu.

Undang-undang tersebut digunapakai di negeri

A. Kelantan C. KedahB. Pahang D. Perak

56. Apakah kepentingan peralatan berikut dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional?

A. Mempertahankan diriB. Melombong bijih benih

C. Menangkap ikanD. Menanam padi

57. Dialog berikut mungkin berlaku di sebuah petempatan di Sarawak.

Pada pendapat anda, apakah etnik yang mengucapkan dialog tersebut?

A. Iban C. KelabitB. Penan D. Bidayuh

58. Etnik manakah yang mengamalkan kepercayaan berikut di Sabah?

A. KadazandusunB. KedayanC. BisayaD. Murut

59. Jadual berikut merujuk kepada aktivit ekonomi masyarakat tempatan di Sarawak.

Etnik Altiviti

Melanau Menangkap ikan

Melayu Menanam padi sawah

Mengapakan berlakunya perbezaan tersebut?

10

- Peraturan adat istiadat melantik dan menghadap raja- Hukuman jenayah, undang-undang dan pertanian

Ketua : Sudah lama kita tinggal di sini. Kita mesti berpindah ke tempat lain.

Anak buah: Baik tok….

- Mempercayai animism

- Mempercayai Aki Kopuno

Page 11: Soalan PAT sejarah tingkatan 1

I. Sumber alamII. Bentuk muka bumiIII. Kemudahan peralatanIV. Agama dan kepercayaan

A. I dan II C. II dan IIIB. I dan IV D. III dan IV

60. Peralatan berikut dihasilkan oleh masyarakat tempatan di Sabah.

Alat tersbut dikenali sebagai

A. Bas C. GabangB. Suling D. Sompoton

Skema jawapan

1. B2. C3. B4. D5. A6. B7. D8. C9. B10. D11. C12. D13. B14. B15. D16. D17. C18. C19. D20. B21. C22. D23. B24. B25. B

26. D27. A28. B29. D30. C

31. A32. D33. C34. D35. C36. D37. A38. A

11

Page 12: Soalan PAT sejarah tingkatan 1

39. D40. B41. B42. B43. A44. D45. B46. B47. B48. C49. B50. A51. C52. B53. B54. C55. D56. D57. B58. D59. A60. D

12