soalan kbat psv tingkatan 2 bab 1- garisan bab 2-rupa bab 3- bentuk bab 4- jalinan bab 5-...

Author: ayuyusoff

Post on 16-Oct-2015

1.539 views

Category:

Documents


63 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOALAN APLIKASI KBAT DALAM P&P1. SOALAN UNTUK BERFIKIRBenjamin Bloom, 1976, mengemukakan jenis-jenis soalan yang sesuai untuk menggalakkan pelajar melakukan pelbagai jenis aktiviti berfikir:a. Untuk aktiviti belajar ilmu pengetahuan, proses yang diperlukan ialah daya ingatan. Pelajar perlu menghafal dan mengingat maklumat yang diajarkan oleh guru. Kemudian pelajar hanya perlu mengingat kembali maklumat-maklumat itu. Contoh jenis soalan yang sesuai untuk proses mengingat ialah: " Di manakah Hang Tuah berjumpa Tun Teja"b. Untuk aktiviti memahami apa yang dipelajari, proses yang digunakan ialah mengungkapkan semula apa yang didengar, menukarkan perkataan dengan perkataan lain dan membandingkan satu maklumat dengan maklumat lain. Contoh jenis soalan yang sesuai untuk proses-proses tersebut ialah :"Pada pendapat kamu mengapakah Hang Tuah sanggup menolak cinta Tun Teja?"2. SOALAN UNTUK KREATIFKementerian Pendidikan Negeri Victoria, Australia 1986 menyenaraikan tujuh jenis soalan yang dapat merangsang pelajar untuk berfikir secara kreatif iaitu supaya mereka menerbitkan pelbagai jawapan dan penyelesaian. Ketujuh-tujuh jenis soalan itu boleh digunakan di dalam pelbagai mata pelajaran1. Soalan Jumlaha. Berapakah jenis senjata yang digunakan oleh orang-orang Melaka untuk melawan Portugis?b. Berapakah jenis batang pisang yang digunakan oleh orang-orang Singapura untuk menahan serangan ikan todak?\Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi Mencipta menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif Jadual 1: Penerangan KBAT

TRANSCRIPT

Bab 1 : Garisan1. Teknik ini paling sesuai untuk menghasilkan garisan di atas kain.A. Anyaman dan tampalanB. Jahitan dan potonganC. Pualaman dan tiupanD. Koyak dan tampal2. Garisan seperti di rajah berikut sesuai digunakan untuk membentuk objek ______?

A. Empat segiB. Tiga segiC. SilinderD. Piramid3. Apakah kesan yang dapat ditimbulkan jika kamu menyusun garisan dengan pelbagai gaya?A. Kesan bentukB. Kesan corakC. Kesan rupaD. Kesan ton4. Pergerakan ombak memukul pantai paling sesuai dilukis dengan menggunakn garisan ________.A. Putus-putusB. Beralun-alunC. Tebal dan kasarD. Datar dan serong5. Berdasarkan ilustrasi berikut,kesan berhadapan arah cahaya yang bertanda X sesuai dilorek menggunakan garisan ______.Arah cahaya XA. MelengkungB. BerpancarC. BerduriD. Halus6. Semua bentuk, gambar yang dilukis dan ruang yang terdapat dalam lakaran dapat ditimbulkan menggunakan _______.A. Olahan nipisB. Garisan tebalC. Olahan garisanD. Garisan berpancaran

7. Antara berikut, perkara yang manakah dapat mempengaruhi jenis-jenis garisan yang dihasilkan?I. Media atau bahan yang digunakanII. Teknik menggunakan mediaIII. Harga media yang digunakanIV. Rupa bentuk bahanA. I dan IIC.II dan IIIB. I dan IVD.III dan IV8. Garisan terjadi apabila satu siri titik dicantumkan. Pernyataan tersebut menjelaskan tentang _______.A. Jenis garisanB. Garisan lurusC. Definisi garisanD. Kegunaan garisan9. Garisan merupakan unsur seni paling utama yang boleh didapati secara semula jadi pada _______.A. Rupa corak kain batikB. Objek buatan manusiaC. Objek alam semula jadiD. Susunan binaan batu bata10. Garisan dapat digunakan untuk tujuan berikut, kecuali ______.A. Membuat lakaran awalB. Menghasilkan lukisanC. Menghasilkan jalinanD. Mewarna lukisanJAWAPAN1. B2. C3. A4. B5. D6. C7. A8. C9. C10. C

BAB 2 : RUPA1. Rupa negatif ialah _______.A. Ruang di sekeliling rupa objekB. Bahagian objek yang diwarnakanC. Corak yang terhasil daripada rupaD. Bahagian objek yang tidak diwarnakan2. Antara berikut, objek manakah tergolong dalam kumpulan rupa geometrik?I. BungaIIIPintuII. Buku IVDaunA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV3. Apakah jenis rupa yang sering diaplikasikan dalam reka corak batik tulis di Malaysia?I. Flora II. FaunaIII. SimbolIV. GeometriA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV4. Pilih ciri-ciri rupa organik.I. Rupa bulat, segi tiga dan segi empatII. Direka menggunakan alatan geometriIII. Banyak terdapat dalam alam semula jadiIV. Garis luar lebih bebas dan tidak terkawalA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV5. Logo berikut diolah berdasarkan rupa ______.

A. IlusiB. OrganikC. GeometriD. Representasi

6. Bagaimanakah corak dapat dihasilkan daripada sesuatu rupa?A. Melalui kaedah luakanB. Dengan menggunakan kaedah cetakanC. Dengan menggunakan warnaD. Melalui aplikasi aplikasi rupa yang diulang-ulang7. Antara yang berikut, reka bentuk grafik yang manakah menggunakan olahan muka taip?I. IlustrasiII. CorakIII. PosterIV. IklanA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV8. Pilih rupa yang sesuai digunakan untuk menghasilkan bentuk silinder.

IIII

IIIVA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV9. Rupa dapat dikenali berdasarkan ciri berikut:I. Permukaannya rataII. Bersifat dua dimensiIII. Bersifat tiga dimensiIV. Mempunyai jalinan kasarA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

10. Pilih padanan antara objek dengan rupa atau bentuk asas yang betul.I. Kad ucapan segi empatII. Kotak kasut segi enamIII. Buku segi tigaIV. Bola bulatA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IVD. III dan IVJAWAPAN:1. D2. C3. B4. D5. C6. D7. D8. C9. C10. A

BAB 3 : BENTUK1. Pembinaan sebuah arca berhubung kait dengan asas seni reka berikut, iaitu _______.A. Rupa ilusiB. Bentuk ilusiC. Rupa konkritD. Bentuk konkrit2. Pernyataan berikut merujuk bentuk ______.

Bentuk ini merupakan gabungan dua bulatan dan satu rupa segi empat tepat

A. SilinderB. KubusC. Rupa D. Kon3. Semua pernyataan berikut adalah tentang bentuk konkrit, kecuali?A. Dapat dilihat dari banyak sudutB. Mempunyai isi paduC. Merupakan objek tiga dimensiD. Merupakan objek dua dimensi4. Apakah perbezaan antara bentuk konkrit dengan bentuk ilusi?A. Bentuk konkrit lebih cantik daripada bentuk ilusiB. Bentuk konkrit lebih mudah dihasilkan daripada bentuk ilusiC. Bentuk konkrit adalah objek tiga dimensi, manakala bentuk ilusi ialah karya seni dua dimensiD. Bentuk konkrit adalah objek dua dimensi, manakala bentuk ilusi merupakan objek tiga dimensi5. Antara berikut, hasilan manakah termasuk dalam kumpulan bentuk konkrit?I. Ukiran kayuII. Lukisan keretaIII. Koleksi cetakanIV. Anyaman kelaraiA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV6. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan aktiviti membentuk?I. Seni arcaII. Seni lukisIII. Seni catanIV. Seni ukiranA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV7. Q dalam pernyataan berikut merujuk _______.

Arang digunakan sebagai media utamaQ dihasilkan atas permukaan rataPemati (fixative) digunakan untuk mengekalkan warna

A. Bentuk ilusi B. Bentuk positifC. Bentuk konkritD. Bentuk geometri8. Bentuk ilusi mementingkan ________.I. BentukII. WarnaIII. JalinanIV. Teknik binaanA. I dan IIB. I dan IIIC. II dan IIID. III dan IV9. Pilih pernyataan yang benar tentang bentuk.I. Gambar sebuah kotak kasutII. Bentuk dapat dilihat daripada pelbagai sudutIII. Bentuk mempunyai lebih daripada satu permukaanIV. Bentuk terhasil apabila permulaan garisan bertemu dengan penghujung garisanA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

10. X dalam pernyataan berikut merujuk _______.

X dihasilkan daripada plaster of Paris serta mempunyai tinggi, lebar dan berat.

A. Bentuk ilusiB. Bentuk positifC. Bentuk konkritD. Bentuk geometriJAWAPAN :1. D2. A3. D4. C5. B6. B7. A8. C9. C10. C

JAWAPAN BAB 4 :1. C2. A3. B4. B5. D6. C7. A8. B9. A10. D

BAB 4 : JALINAN1. Antara berikut, teknik yang manakah dapat menghasilkan jalinan sentuh?A. Penggunaan berus dan warna airB. Resis dan pualamanC. Anyaman dan ukiranD. Ikat dan celup2. Bagaimanakah kesan jalinan daripada objek sebenar dapat dipindahkan ke atas sehelai kertas?A. Menggunakan teknik gosokanB. Menggunakan teknik fotografiC. Menggunakan teknik lukisanD. Menggunakan teknik catan3. Corak pada badan kuda belang, kulit tembikai, corak batik, tayar kereta dan sebagainya berkaitan unsur _______ dalam asas seni reka.A. Warna B. JalinanC. BentukD. Garisan4. Apakah teknik yang sesuai untuk menghasilkan jalinan sentuh?I. KolajII. LukisanIII. Catan airIV. AnyamanA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV5. Jalinan dapat diaplikasikan dalam lukisan atau catan untuk kesan-kesan visual ______.I. GarisanII. WarnaIII. RuangIV. TonA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV6. Antara berikut, yang manakah menunjukkan jenis jalinan?A. Jalinan sentuh dan jalinan rupaB. Jalinan rupa dan jalinan tampakC. Jalinan tampak dan jalinan sentuhD. Jalinan lorekan dan jalinan gosokanE. 7. Apakah ciri-ciri jalinan sentuh?i. Dapat dirasai melalui deria lihat dan sentuhanii. Digunakan oleh manusia untuk tujuan tertentuiii. Hanya terdapat pada permukaan daun sahajaiv. Kesannya tidak dapat dipindahkanA. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IV8. Gambar rajah berikut menunjukkan sebiji buah durian.

Apakah jenis dan sifat jalinan yang terdapat pada kulit buah ini?A. Sentuh dan licinB. Sentuh dan tajamC. Tampak dan tajamD. Tampak dan kasar9. Ilustrasi berikut menunjukkan bahawa _______.

A. Garisan menghasilkan jalinanB. Garisan menghasilkan warnaC. Garisan menghasilkan ruangD. Garisan menghasilkan rupa10. Pilih padanan yang betulObjekJalinan

AAnyaman buluhJalinan tampak

BPembalut hadiahJalinan sentuh

CTayar keretaJalinan tampak

DSarang burungJalinan sentuh

BAB 5 : RUANG1. Apakah warna yang sesuai digunakan supaya ruang sempit lebih luas dan selesa?I. PutihII. Biru tuaIII. Erah hatiIV. Kuning cerahA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV2. Pilih pernyataan yang menerangkan ciri-ciri ruang?A. Ruang konkrit terdapat pada karya catanB. Saiz objek yang sama kelihatan lebih besar di hadapan daripada objek di belakangC. Warna objek di ruang belakang lebih jelas daripada warna di ruang hadapanD. Saiz objek yang sama, kelihatan lebih besar di belakang daripada objek di hadapan3. Antara berikut, media yang manakah menghasilkan ruang fizikalI. Cat minyakII. Cat muralIII. Kayu IV. BatuA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV4. Antara berikut, aktiviti yang manakah akan menghasilkan ruang konkrit dalam karya seni visual?A. ArcaB. CatanC. CetakanD. Reka bentuk grafik5. Pilih definisi ruang fizikal yang paling sesuai.I. Luas yang wujud pada sesuatu permukaanII. Perspektif yang wujud dalam catan landskapIII. Jarak di antara dua buah objek dalam lukisanIV. Ruang kosong dalam sesebuah bilikA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

6. Objek yang manakah mempunyai ruangannya yang tersendiri?A. ArcaB. CatanC. PosterD. Lukisan7. Sekiranya kedudukan perabot diubah,apakah yang akan turut berubah?A. Rupa warna B. RuangC. Bentuk8. Antara berikut, yang manakah memerlukan ruang yang luas dan terbuka untuk mempamerkannya?I. PosterII. RisalahIII. Papan iklanIV. Kain rentangA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV9. Pilih pernyataan yang tidak berkaitan dengan konsep ruang.A. Kotak dihiasi gambar bungaB. Kotak yang cantik buatannyaC. Kotak kosong berwarna merahD. Kotak untuk membungkus makanan10. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang ruang ilusi.A. Warna objek di hadapan lebih jelas manakala objek di belakang semakin kaburB. Warna objek di hadapan lebih kabur manakala objek di belakang semakin jelasC. Saiz objek yang sama di hadapan lebih kecil berbanding objek di belakangD. Objek yang sama saiz, tetap sama walau di mana diletakkanJAWAPAN :1. B2. B3. D4. A5. D6. A7. C8. D9. B10. ABAB 6 : WARNA1. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang warna sejuk?A. Sesuai untuk catan dan landskapB. Sesuai untuk catan waktu senjaC. Menggunakan warna merahdan kuningD. Sesuai digunakan untuk catan kebakaran2. MERAHHITAM atau PUTIHGubahan warna yang menggunakan campuran warna berikut dinamakan _______.+

A. Ton warnaB. Warna asasC. Warna kontraD. Warna harmoni3. Apakah jenis warna yang terdapat pada lampu isyarat?A. Dua warna asas dan satu warna sekunderB. Satu warna asas dan dua warna sekunderC. Tiga warna sekunderD. Tiga warna asas4. Antara berikut, pernyataan yang manakah sesuai digunakan bagi mengenali warna berdasarkan objek alam?I. Biru-air lautII. Merah-menyalaIII. Kuning-menyilauIV. Hijau-pucuk pisangA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV5. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang warna sejuk?I. Sesuai untuk tema peperanganII. Hijau dan biru ialah warna sejukIII. Sesuai untuk catan bertemakan hutanIV. Merah dan jingga ialah warna sejukA. I dan IIB. I dan IVC. Ii dan IIID. III dan IV

6. Apakah jenis warna yang sesuai digunakan untuk menghasilkan catan teknik basah atau basah?A. Warna airB. Warna pastelC. Warna posterD. Warna minyak7. Gambar rajah berikut menunjukkan lampu isyarat di persimpangan jalan raya.

Mengapakan warna merah digunakan sebagai amaran berhenti bagi lampu isyarat tersebut?A. Warna merah sangat menarikB. Warna merah dapat dilihat dengan jelasC. Warna merah bermaksud amaran atau bahayaD. Warna merah bermaksud keselamatan8. Apabila warna hitam dicampurkan dengan warna putih, ia akan menghasilkan _______.A. Warna asasB. Warna tertierC. Warna neutralD. Warna sekunder9. Antara berikut, yang manakah merupakan gubahan warna harmoni?A. Merah + hijau + biruB. Hijau + ungu + jinggaC. Kuning + ungu + merahD. Merah + kuning + jingga10. Apakah yang dimaksudkan dengan gubahan sewarna?A. Gubahan yang menggunakan warna-warna kontraB. Gubahan yang menggunakan satu warna dalam beberapa ton warnaC. Gubahan warna yang menggunakan warna-warna asasD. Gubahan warna yang menggunakan warna-warna sekunder

JAWAPAN :1. A2. A3. A4. B5. C6. A7. C8. C9. D10. B

BAB 7 : HARMONI1. Pilih pernyataan yang menunjukkan harmoni?A. Susunan jubin di lantaiB. Sebuah kereta terbalik di tengah jalan rayaC. Susunan objek yang berlainan di kedai runcitD. Bunga raya merah pada daun-daun hijau2. Prinsip rekaan yang wujud dalam ilustrasi berikut ialah ________.

I. HarmoniII. KesatuanIII. Kontra warnaIV. KepelbagaianA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV3. Motif dan corak ukiran bagi cucur atap rumah tradisional Melayu berikut dikatakan harmoni daripada aspek ________.

A. Susunan dan ulangan rupaB. Susunan dan ulangan warnaC. Susunan dan ulangan jalinanD. Susunan dan ulangan garisan

4. Keharmonian diwujudkan dalam landskap bertujuan untuk ________.I. Memberi ketenanganII. Memberi keselesaanIII. Mencari keamananIV. Mencari ilhamA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV5. Harmoni terjadi apabila wujud elemen prinsip rekaan, iaitu ________I. KontraII. UlanganIII. KesatuanIV. PenegasanA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV6. Harmoni dapat dihasilkan dengan cara _________.I. Penggunaan motif yang berbagai-bagai-bagaiII. Penggunaan warna yang berulang-ulangIII. Susunan motif yang berulang-ulangIV. Penggunaan warna yang berlainanA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV7. Antara berikut, objek buatan manusia yang manakah mengutamakan harmoni dalam penghasilannya?I. JubinII. Tikar getahIII. Beg kertasIV. Sarung kasetA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

8. Antara berikut, yang manakah dapat menimbulkan unsur harmoni dalam karya seni visual?I. Susunan dan ulangan rupaII. Pemilihan warna yang berbezaIII. Susunan bentuk yang berselerakIV. Susunan dan ulangan warnaA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV9. Warna pakaian yang harmoni bagi anggota tentera yang bertugas di hutan ialah ______.A. HitamB. PutihC. HijauD. Biru10. Antara berikut, haiwan yang manakah harmoni dengan perkataan cerdik dan pintar?A. GajahB. BadakC. KancilD. Harimau

CCABDCBDACJAWAPAN:JAWAPAN: BAB PENEGASAN1. A2. B3. A4. A5. C6. C7. A8. B9. C10. B

BAB 8 : PENEGASAN1. Penegasan dalam sesebuah karya seni visual bertujuan untuk _______.I. Menimbulkan keharmonianII. Mengelakkan kebosananIII. Mewujudkan tumpuanIV. Menentukan kualitiA. I dan IIB. I dan IVC. II dan III D. III dan IV2. Pilih pernyataan yang menggambarkan prinsip penegasan.I. Sawah padi yang luas terbentangII. Sepuluh biji limau dalam sebiji pingganIII. Seekor kucing di tengah-tengah sepuluh ekor itikIV. Sekuntum bunga raya berwarna merah di atas sehelai kain merahA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV3. Penegasan dapat dihasilkan dalam karya seni visual melalui _______.A. Unsur seni yang kontraB. Penggunaan warna harmoniC. Aplikasi rupa yang berulangD. Aplikasi corak dalam struktur formal4. Karya yang baik dapat mengelakkan kebosanan melalui __________.I. Penggunaan unsur seni yang berbezaII. Mengutamakan prinsip harmoniIII. Pengulangan motif yang samaIV. Penggunaan warna kontraA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV5. Pilih pernyataan yang mempunyai prinsip penegasan.I. Kemalangan jalan rayaII. Burung layan-layang bertebangan di udaraIII. Susunan kerusi meja di dewan peperiksaanIV. Semut sedang menghurung gulaA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

6. Sebilangan biji telur di dalam sebuah bekas dapat menimbulkan prinsip rekaan yang berikut, kecualiI. PenegasanII. KesatuanIII. HarmoniIV. KontraA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV7. Antara berikut, yang manakah mempunyai prinsip penegasan dalam penghasilannya?I. PosterII. BatikIII. JubinIV. IklanA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV8. Dalam sesebuah filem, watak hero sering kalai memakai pakaian yang berbeza warna daripada watak-watak yang lain. Tujuannya supaya _______.A. Hero lebih kacakB. Filem lebih menarikC. Mewujudkan harmoniD. Mewujudkan penegasan9. Apakah yang menjadi penegasan dalam sesebuah pertandingan badminton?A. PemainB. PengadilC. PenontonD. Gelanggang10. Penegasan memainkan peranan penting agar karya seni kelihatan lebih _________.A. BernilaiB. HarmoniC. DiminatiD. Disayangi

BAB 9 : IMBANGAN1. Prinsip imbangan pada sepasang kasut wujud apabilaI. Bentu di sebelah kiri dan kanan samaII. Mempunyai saiz yang sepadanIII. Menarik perhatian pelangganIV. Warnanya berlawanan di antara satu sama lainA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV2. Antara berikut, yang manakah benar tentang imbangan simetri?A. Terdapat pada setiap objekB. Sering terdapat pada hasil kraf dan seni binaC. Hanya melibatkan unsur rupa dan saiz objekD. Imbangan simetri adalah sama dengan imbangan tidak simetri3. Suatu hasil rekaan yang ada imbangan simetri akan dapat memberi kesan ______.I. StabilII. StatikIII. KukuhIV. HarmoniA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV4. Apakah unsur yang dapat menimbulkan kesan imbangan tidak simetri dalam sebuah rekaan?A. HarmoniB. KesatuanC. Ulangan warnaD. Kepelbagaian objek5. Kenderaan mempunyai imbangan simetri yang berperanan untuk _______.A. Harga yang mahalB. Reka bentuk yang hebatC. Keselamatan penggunaD. Lebih laju apabila dipandu6. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang imbangan tidak simetri?A. Menarik perhatianB. Tidak ada penegasanC. Rekaan yang lebih cantikD. Kiri dan kanan tidak sama

7. Pilih ciri yang dapat menerangkan keistimewaan imbangan simetri.I. Gubahan kelihatan bebas dan spontanII. Menimbulkan kesan kontra dan pelbagaiIII. Menimbulkan kesan harmoni dan kesatuanIV. Gubahan kelihatan kukuh, teratur dan terkawalA. I dan II B. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV8. Imbangan tidak simetri dapat dijelaskan oleh pernyataan berikut:I. Kelihatan harmoni dan seimbangII. Gubahan yang bebas dan spontanIII. Memberi kesan kontra dan pelbagaiIV. Susunan rupa lebih teratur dan menarikA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV9. Pernyatan berikut menunjukkan imbangan yang terdapat pada _______.

Rama-rama mempunyai imbangan simetri dari segi rupa,corak, jalinan dan warna

A. Alam floraB. Alam haiwanC. Alam semula jadiD. Objek buatan manusia10. Apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan warna dalam rekaan?A. Warna yang tidak tertumpu pada satu tempat sahajaB. Warna yang tertumpu pada satu tempat sahajaC. Warna yang sama jenis di setiap bahagianD. Warna yang berlainan jenisJAWAPAN :1. A6.D2. B7.D3. D8.C4. D9.B5. C10.C

BAB 10 : KONTRA DAN KEPELBAGAIAN1. Kepelbagaian dapat dilihat pada situasi berikut, iaitu _______.A. Objek alam sekeliling kitaB. Permukaan air laut yang berombakC. Sawah padi yang terbentang luasD. Dinding bangunan yang di cat dengan warna hijau2. Penegasan dapat diwujudkan dalam seni dan komunikasi dengan cara ________.A. Mengulang elemen yang samaB. Menggunakan rupa yang samaC. Menggunakan warna sewarnaD. Pengasingan elemen utama3. Pilih pernyataan yang benar tentang kontra.A. Kontra dapat diwujudkan dengan menggunakan warna yang berlainanB. Ulangan garisan yang sama jarak menimbulkan kesan kontraC. Melukis satu garisan melintang dapat menimbulkan kontraD. Melukis satu garisan tegak dapat menimbulkan kontra4. Antara berikut, pernyataan yang manakah berpadanan dengan prinsip kepelbagaian?A. Pengulangan rupa yang sama dalam satu karyaB. Mengulang bentuk yang sama dalam karyaC. Penggunaan pelbagai motif dalam karyaD. Ulangan warna yang sama dalam catan5. Kepelbagaian garisan dapat menghasilkan kesan pada sesuatu permukaan. Kepelbagaian garisan tersebut dikenali sebagai _________.A. GarisanB. JalinanC. WarnaD. Rupa6. Unsur kontra sengaja diwujudkan dalam sebuah karya seni tampak. Pilih pernyataan yang benar penggunaannya dalam sesuatu gubahan.I. Menunjukkan gubahan yang lebih harmoniII. Memberi penegasan dalam gubahanIII. Menarik perhatian audienIV. Menambah kebosananA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

7. Antara berikut, pernyataan yang manakah dapat menimbulkan kontra?A. Melukis ulangan motif dalam mencorakB. Gubahan warna yang sama dalam rekaanC. Menyusun bentuk tiga segi dalam satu ruangD. Bangunan tinggi di tengah-tengah bangunan rendah8. Pilih pernyataan yang mempunyai kaitan antara kontra dan kepelbagaianI. Rumput di padang bolaII. Pelbagai jenis haiwan di zooIII. Jualan beraneka barang di pasar rayaIV. Tanaman jagung di sebuah ladangA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV9. Pilih pernyataan yang benar menjelaskan fungsi kepelbagaian dan kontra.I. Memberi gayaII. Menimbulkan jalinanIII. Menimbulkan tenagaIV. Mengurangkan daya tarikanA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV10. Poster dapat digunakan untuk menyampaikan mesej dengan berkesan jika _______.A. Rekaannya bersaiz kecilB. Rekaannya digantung tinggiC. Menggunakan warna kontraD. Dihiasi dengan motif terkiniJAWAPAN :1. A2. D3. A4. C5. B6. C7. D8. C9. A10. C