slovo života

Download Slovo života

Post on 09-Jan-2016

39 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slovo života. text: Chiara Lubich. január 2009. „Je mnoho údov, ale iba jedno telo.“ ( 1 Kor 12,20). Stretol si sa už so živou komunitou skutočných kresťanov? Zúčastnil si sa i na ich zhromaždení? Vnikol si do ich života?. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Je mnoho dov, ale iba jedno telo. (1 Kor 12,20)

 • Stretol si sa u soivou komunitou skutonch kresanov? Zastnil si sa ina ich zhromaden? Vnikol si do ich ivota?

 • Ak no, iste si zistil, e t, o ju tvoria, plnia mnoh lohy: Niekto m dar rei aoboznamuje a sduchovnmi skutonosami, ktor nenechaj tvoju duu ahostajnou;

 • niekto m dar pomha inm, oetrova ich a stara sa onich, a a udivuj dosiahnut spechy pre blaho tch, ktor trpia; niekto u stakou mdrosou, e tvojej doterajej viere vlieva celkom nov silu; niekto m dar organizova, niekto dar spravova; niekto zas vynik vtom, ako vie pochopi ud, sktormi sa stka, a akovie potei srdcia, ktor to potrebuj.

 • Toto vetko me skutone zai. Ale o a na takomto ivom spoloenstve upta najviac, je to, e je tu jeden duch, ktor vetkch vedie, dokonca m dojem, e cti, ako vanie avytvra ztohto svojrzneho spoloenstva jeden celok, jedno telo.

 • Je mnoho dov, ale iba jedno telo.

 • Aj svt Pavol sa ocital vo vemi ivch kresanskch komunitch, vytvranch prve psobenm jeho mimoriadnych slov.Jednou znich bola mlad komunita vKorinte, kde Duch Svt neetril svojimi darmi, svojimi charizmami. Dokonca sa tam vtedy vzhadom na osobitn poslanie tamojej rodiacej sa miestnej cirkvi prejavovali mimoriadnym spsobom.

 • Napriek tomu v tejto komunite, hoci mala jedinen sksenos srozlinmi darmi Ducha Svtho, dolo i krivalite anezhodm prve medzi tmi, ktor tie dary dostali.

 • Vysvetuje, e hoci existuj rozlin charizmy, rozlin sluby, ako apotolsk, prorock alebo uitesk, je iba jeden Pn, od ktorho pochdzaj. Preto povaovali za potrebn obrti sa na Pavla, ktor bol vtedy vEfeze, aby im to objasnil. Pavol nevhal aodpovedal im jednm zo svojich nadasovch listov, vktorom vysvetuje, ako sa tieto zvltne milosti maj pouva.

 • Uvdza, e vspoloenstve s tak, o konaj zzraky, o uzdravuj, in, o vedia mimoriadne pomha, al zasa spravova; vyskytuj sa tak, o vedia hovori jazykmi, in ich vedia vysvetova. No Pavol hne dodva, e to vetko m pvod v jedinom Bohu.

 • Akee vetky tieto rozlin dary s prejavom toho istho Ducha Svtho, ktor ich slobodne rozdeuje, mus by medzi obdarovanmi slad, musia sa navzjom dopa.

 • Tieto dary nie s pre osobn poteenie, nemu by pohntkou knamyslenosti, ani kpresadzovaniu seba, ale s uren pre dobro celku, na budovanie spoloenstva. Ich elom je sluba.Nemu by teda zdrojom sperenia ani zmtkov.

 • Pavol mal na mysli zvltne dary, ktor sa tkaj prve ivota spoloenstva, priom bol presveden, e kad jeho len m urit schopnosti, nejak talent, ktorm me sli vetkm, no kad m by spokojn stm talentom, ktor m.

 • Preto pripodobuje spoloenstvo k telu apta sa: Keby bolo cel telo okom, kde by bol sluch? Akeby bolo cel sluchom, kde by bol uch? Ale Boh rozloil dy vtele tak, ako chcel. Keby boli vetky jednm dom, kde by bolo telo? Lene plat:

 • Je mnoho dov, ale iba jedno telo.

 • Akee kad d je in, me by darom pre ostatn dy. Tak me by samm sebou auskutoova osobitn Bo zmer snm. Lene spoloenstvo, kde rozlin dary slia sprvne, Pavol vid aj ako skutonos, ktor nazva ndhernm menom: Kristus.

 • Toto originlne telo, ktor sa sklad zlenov spoloenstva, je naozaj Kristovm telom! Kristus toti ostva i vo svojej Cirkvi aona je jeho telom.

 • To preto, lebo pri krste sa veriaci stva lenom spoloenstva a Duch Svt ho vleuje do Krista. Tak s potom vetci Kristom. To vak vyluuje akkovek rozdelenia aprekonva kad diskriminciu.

 • Je mnoho dov, ale iba jedno telo.

 • Kee ide ojedno telo, lenovia kresanskho spoloenstva ij tmto novm spsobom vtedy, ke s jednotn. Lene ide ojednotu, ktor predpoklad odlinosti, pluralizmus. Spoloenstvo nie jenejak blok, nehybn hmota, ale iv organizmus srozlinmi dmi. Preto vyvolva rozdelenia je pre kresanov osi, omu sa musia vyhba, ako len mu!

 • Je mnoho dov, ale iba jedno telo.

 • Ako teda bude i poda tchto novch slov ivota, ktor ti predklad Psmo?Je potrebn, aby si mal vkresanskom spoloenstve k rozlinm funkcim, darom atalentom vek ctu.

 • Bude si musie rozri srdce apoja doho vetku rozlinos bohatstva celej Cirkvi. Atu u nejde len o mal okruh veriacich zkostola, do ktorho chod akde pozn tamojch ud, akmi s farsk spoloenstvo i kresansk zdruenie, do ktorho patr, alebo cirkevn hnutie, ktorho si lenom. Ide oveobecn Cirkev sjej mnohorakmi vonkajmi formami aprejavmi.

 • Aako si vma kad d svojho fyzickho tela astar sa o, takisto sa mus stara o kadho lena duchovnho tela. Vetkch si mus vi arobi vetko pre to, aby mohli by pre Cirkev uiton tm najlepm spsobom. Vetko to mus povaova za svoje, lebo si asou tohto jedinenho tela.

 • () Preto nebude podceova ni, o Boh od teba bude iada tam, kde si, ike sa ti tvoja kadodenn prca bude zda monotnna amlo vznamn. Vetci toti patrme do toho istho tela akad zns ako d sa zastuje na innosti celho tela len vtedy, ke zotrvva namieste, ktor mu uril Boh.

 • Podstatn je to, aby si mal stle charizmu, ktor poda Pavla prevyuje vetky ostatn. Je to lska. Ma v lske kadho loveka, ktorho stretne, ie milova vetkch ud na zemi.Mnoho dov me by jednm telom jedine cez lsku, cez vzjomn lsku.Parola di Vita, pubblicazione mensile del Movimento dei Focolari.Testo di: Chiara Lubich del gen. 1981Grafica di Anna Lollo in collaborazione con don Placido DOmina (Sicilia - Italia)