slovak connection

Download Slovak connection

Post on 22-Jan-2015

83 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

V dňoch 10.-11. októbra 2011 v Bratislave sa konal odborný celoslovenský seminár Slovak connection, kde riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská odprezentovala portál www.slovackizavod.org.rs. Podujatie organizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

TRANSCRIPT

  • 1. PORTL KULTRY SLOVKOV IJCICH V SRBSKU www.slovackizavod.org.rs Milina Sklabinsk, riaditeka stavu pre kultru vojvodinskch Slovkov Slovensk prepojenie 2011 Slovak Connection 2011 10. 11. oktbra 2011, Bratislava

2. stav pre kultru vojvodinskch Slovkov je profesionlna ustanovize kultry, ktor v roku 2008 zaloila Autonmna Pokrajina Vojvodina spolu s Nrodnostnou radou slovenskej nrodnostnej meniny s cieom chrni, zveaova a rozvja kultru vojvodinskch Slovkov. 3. V roku 2009 stav predstavil verejnosti internetov portl, ktorho primrnym cieom bolo zviditeni v m irch rmcoch tak innos stavu ako aj celkov kultrnu infratruktru Slovkov v Srbsku. 4. lo o premyslen a sofistikovan projekt, ktor pri samom zrode mal prinajmenom dve funkcie: zmapova vetky kultrne body vojvodinskch Slovkov afirmova vetko zmapovan 5. Mapovanie predpokladalo umiestni do virtulneho priestoru relne existujce kultrne body, predstavi ich vo svojej podstate a logicky ich vzjomne poprepja. 6. Celkov kultrna sie tak bola znzornen pomocou poetnch sborov a ich podsborov, osobitnch strnok a ich podcelkov, na vytvorenie ktorch bolo potrebn uskutoni obsiahle vskumy. 7. Kultra Slovkov v Srbsku tak bola najprv rozdelen na segmenty: Produktvna kultra hudba, divadlo, vtvarnctvo, literatra.... Kultrne dedistvo galrie, mze, archvy, kninice.... Kultra v mdich tlaen, elektronick, nov... Kultra a iria verejnos spolky, zdruenia, turizmus... Tieto maj svoje podsegmenty, vypracovan ako osobitn strnky s prslunm designom. Niektor z nich, vysunut s cestou bannerov na domovsk strnku s cieom rchlejie zauja nvtevnka. Spravidla ponkaj obsahy, ktor sa dynamickejie menia m sa zabezpeuje potreba dennodenne navtvi tento portl. 8. Sem patr: Kultrna mapa Predstavench 34 prostred v Srbsku v ktorch ij Slovci 9. Sem patr: Manifestcie a festivaly Predstaven vetky celomeninov podujatia Slovkov v Srbsku 10. Sem patr: Adresr Kontaktn adresy na vetky ustanovizne, zdruenia a spolky, ktor sa venuj slovenskej kultre. 11. Sem patr: Vroia a jubile Tieto daje vygenerovan s z databzy osobnost, ktor je umiestnen v Produktvnej kultre a ktor osobnosti len poda oblasti v ktorej vynikli. Spravidla sa zobrazuje dtum narodenia alebo mrtia, meno osobnosti a krtky popis vznamu diela danej osobnosti. 12. Sem patr: Meniny... Okrem informcie kto m dnes meniny, nvtevnk zska prehad aj o vzname danho mena. 13. Sem zrove patria aj alie obsahy ako s: Kalendr kultrnych podujat, Aktulne vzvy na projekty, rubriku recenzi pod nzvom Z mojho aspektu, Mdia centrum, hudobn skrynku pod nzvom Ad libitum, Mdia centrum a Foto galriu ako aj komplexn prehad o innosti samotnho stavu. 14. Tto as strnky interne nazvame aj statickou asou portlu a v skutonosti je to svojrzna databza, ktor slovom, obrazom a videom virtulne zviditeuje celkov kultru tunajch Slovkov (vetky segmenty, vetky rovne, osobnosti...). 15. Takto databza zrove tvor zklad pre dynamick as portlu - denne vyrban sprvy, vzvy, kalendr udalost, mdia center, recenzie a odborn lnky, ktor mapuj sasn tvorbu a aktulnu innos na poli slovenskej kultry. 16. Kvality portlu Dynamick a statick as strnky s poprepjan, s cieom poskytn nvtevnkovi m jasnej obraz o tom o mu na portli ponkame. 17. Portl je vyroben v troch jazykoch, primrne sa obsah vyrba v slovenskom jazyku a nsledne sa preklad do srbskho jazyka, jedna as aj do anglickho jazyka. Trojjazyn prezentcia kultry vojvodinskch Slovkov prispie k lepej informovanosti irej verejnosti o predstavuje kvalitu v kontexte multietnickej spolonosti ijcej v Srbsku, ktorej cieom je otvranie sa a interkultrny dialg. 18. Portl sa okrem na kultru vojvodinskch Slovkov zameriava aj na kultrne diania Slovkov v Maarsku a Rumunsku. Zrove osobitn vznam m aj preberanie sprv z kultry zo Slovenska. 19. stav pre kultru vojvodinskch Slovkov vytvoril svojrzne mdium, kor domcu a zahranin verejnos informuje o kultrnom dedistve a jeho zveaovan ale aj o sasnej kultrnej tvorbe vojvodinskch Slovkov. Zrove internetov prezentcia kultry vojvodinskch Slovkov otvra dvere k spoluprci stavu s inmi kultrnymi intitciami, ako doma tak aj v zahrani, a podnecuje tm medzikultrny dialg a s nm spt rozvoj a rast. 20. tatistika: 21. tatistika: 22. akujem za pozornos.