sledování publikačních trendů při dlouhodobých analýzách

of 22/22
Sledování publikačních trendů při dlouhodobých analýzách vývoje tématu PhDr. Radka Římanová, Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1

Post on 03-Jan-2022

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sledování publikaních trend pi dlouhodobých analýzách vývoje tématuPhDr. Radka ímanová,
1
Knihovna je místem aplikace významné výsee poznatk informaních vd
Knihovna me být laboratoí pro informaní vdy Místem výzkumu s širokou zdrojovou základnou
Informaní zdroje, chování uivatel, výuka a výzkum informaní gramotnosti,…
Místo primárního výzkumu i ovování výsledk výzkum
Aplikace výzkum informaní vdy do praxe knihoven je jednou z cest udrení významu knihovny na principu vyšším ne pouhé veejné sluby
Co je jeden z nezbytných pedpoklad pro udrení postavení knihoven jako místa vyadujícího specializovaného VŠ vzdlání
Knihovna je místem plnohodnotného a podntného uplatnní absolvent obor informaní vdy
2
• Akcentuje knihovnu jako podnik poskytující sluby • Akcentuje vlivy ízení knihoven – klíová role
zizovatele na produkt(slubu)
• Sleduje ivotní cykly informace
• Sleduje hodnoty a dopady informací
• Promnlivý „lidský faktor“ není výrazn zkoumán • Jeden z prvk informaního systému
• Nerozpracovává aspekty ízení - zizovatele
Sluba je vyjádením poslání knihovny, jejím hlavním produktem
Knihovny neposkytují sluby, které nejsou procesn zpracovány (ad hoc)
Knihovní procesy smují ke slubám – ty jsou vytváeny na základ legislativním, tradiním, trend/spoleenské objednávky, podnt uivatel
ízení poskytování slueb je jádrem innosti knihovního managementu
Proces vzniku nové sluby – PODNT – komplexní MANAGEMENT ZMNY- RUTINNÍ PROVOZ
Sluby jsou vytváeny pro kategorie (skupiny) uivatel – typické erpání je individuální
JÁDREM SYSTÉMU KNIHOVNY NENÍ UIVATEL, ALE KNIHOVNÍ SLUBA
5
• KNIHOVNY SE MUSÍ ZMNIT
• KNIHOVNÍCI SE MUSÍ ZMNIT
6
7
Jak si pedstavujete knihovnu svých sn Studenti FF UK (2008 – 2014)
• Dostatený poet exemplá titul povinné literatury
• Povinná literatura na Internetu
• Vlídný a kvalifikovaný personál
• Dtský koutek
• Plošné dotazníkové šetení? Kdo ho udlá?
• Analýza vnjších vliv? Celoivotní úkol…
• Analýza publikovaných argument….. • Obsahová analýza
• Metoda „on the desk“
Studenti eských vysokých škol mají k dispozici databáze odborných vdeckých asopis …
• …není jich (v roce 2014) rozhodn málo
• Významná myšlenka – je publikována (fixace poznatku) a citována
• Téma budoucnosti knihoven (institucí, event. Sluby) není opomíjeno
• Analýza provedena v dtb. Web of Science
• Dále vyuity odborné knihovnické dtb. LISA, ISTA, LISTA, SCIENCE DIRECT … • Discovery systém ruší povdomí o zdroji informací
11
• Absence ve vdeckých databázích
• Dtb. Knihovnické literatury neobsahuje citaní informace….
• Rešerše me být provedena v rámci autor publikujících na toto téma
• Pro výstup pouze doplkový zdroj (evaluace výsledku výzkumu ve velkých databázích) • Tetí doplkový zdroj – Jak si pedstavuji knihovnu sn – odpovdi student
Filozofické fakulty (2008 – 2014)
• Analýza text, výpis klíových slov – slueb, perspektivních pro 21. století
• Nejstarší analyzovaný lánek
OTTO, Theofil M. THE ACADEMIC LIBRARIAN OF THE 21ST-CENTURY - PUBLIC-SERVICE AND LIBRARY-EDUCATION IN THE YEAR 2000. Journal of Academic Librarianship [online]. 1982, ro. 8, . 2, s. 85-88 [cit. 2014- 04-29]. Dostupné z:http://www.elsevier.com/locate/issn/00991333
• Zvauje se moná dominace elektronického nad tištným zdrojem
• Postgraduální studium programování
• Vysoká role pi zpístupování/pibliování technických zaízení pro práci s informacemi uivatelm
14
Nejcitovanjší lánek – není to vize, ale kvalitní pípadová studie…
ANTELMAN, K., E. LYNEMA a A.K. PACE. Toward a Twenty-First Century Library Catalog. Information Technology and Libraries [online]. 2006, vol. 25, issue 3, 128 - 139 [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: EBSCO.
Porovnání OPAC Sirsi Web2 a Endeca ProFind™ platform, Státní univerzita Severní Karolína
• Parametry
16
Druhý nejcitovanjší lánek – vize z prostedí lékaských knihoven
• MATHESON, N.W. The idea of the library in the twenty-first century. Bulletin of the Medical Library Association [online]. 1995, vol. 83, issue 1, s. 1-7 [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: EBSCO.
• Porovnání s vizemi na konci 19. stol. a 20. stol. (kontext biomedicínského výzkumu)
• Vize 21. stol. • Virtuální knihovny a jejich rozhraní • Znalostní management – promna vdecké komunikace • Tradiní role – kustod (virtuální knihovny zachována!) • Promna textového dokumentu do jiných forem
• Poet knihovník se bude sniovat…
17
• Sluby nad informaními zdroji • Nepotvrzena teze, e sluby zpístupování informaní zdroj nejsou dominantní,
jejich význam je nadále klíový (transformace forem, významný vstup do procesu vzniku dokumentu)
• Komunitní sluby • Sluby jsou poskytovány na principu skupin uivatel, kteí patí do komunity
pináleejících ke knihovn
na samoobsluné, intuitivní rozhraní slueb, tj. pi vlastním erpání konkrétní sluby (zejména sluby nad informaním zdrojem) je uivatel osamocen (asová bariéra, bariéry online komunikace lovk-poíta). I rozpoznání chvíle, kdy se má uivatel obrátit na knihovníka je vcí informaní kompetence
18
19
Šetení s vyuitím metodiky „velkého“ výzkumu…
• UISK 2014 – uito šetení • Poteby uivatel pro projekt Centrální portál eských knihoven –
KNIHOVNY.CZ , Knihovna AV R, 2013
• Studentský experiment- Palarelní šetení v jednotlivých knihovnách • Srovnatelné výsledky, individuální rozdíly • Ovení metodiky zpracované profesionálním dodavatelem • Monost evaluace výsledku vlastního šetení vi národnímu šetení • Vlastní zpracování odpovdí • Výsledky –srovnatelné, porovnatelné, podntné • Postehy student – senioi se mli zájem dozvdt, na co se vlastn student
ptá, souborný katalog není tak známý termín…ten, kdo nechce za dokumentem cestovat…je ochoten platit za informaci….
20
Kritické tení pináší tenái významné podnty…
Pípadová studie – problémy, které ešíte, eší i jiní…i…ve svt
Návrh na zmnu…“Publish or Perish“
„Read and think“
22