sŁawomir wiak - wiak.imsi.pl · energoelektroniczne układy zasilania silników prądu stałego169...

of 15 /15

Author: ngonhan

Post on 28-Feb-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SAWOMIR WIAK (redakcja)

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT

Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika dzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy rozdziaw: Prof. Piotr Ostalczyk (rozdz. 1, 2) Prof. Edward Jezierski (rozdz. 3) Dr hab. in. Zbigniew Gmyrek (rozdz. 4) Dr hab. in. Ryszard Szczerbanowski, prof. P (rozdz. 5) Dr in. Grzegorz Tosik (rozdz. 6) Prof. Zbigniew Lisik (rozdz. 6) Dr hab. in. Jacek Gobiowski, prof. P (rozdz. 7) Dr hab. in. Krzysztof Pacholski, prof. P (rozdz. 8, 9) Prof. Krzysztof Gniotek (rozdz. 10) Dr hab. in. Iwona Frydrych, prof. P (rozdz. 10) Dr hab. In Ryszard Korycki, prof. P (rozdz. 11) Dr in. Grayna Sobiczewska (rozdz. 12) Dr hab. Maria Dems, prof. P (rozdz. 13, 15) Prof. Sawomir Wiak (rozdz. 13, 14, 15, 16, 17) Dr in. Wojciech Rosiak (rozdz. 13, 15) Dr in. Pawe Drzymaa (rozdz. 14, 16, 17) Dr in. Henryk Welfle (rozdz. 14, 16, 17) Dr in. Ryszard Lasota (rozdz. 18) Dr in. Marek Jan Glaba (rozdz. 19) Monografia przygotowana w ramach projektu "Innowacyjna dydaktyka bez ogranicze - zintegrowany rozwj Politechniki dzkiej - zarzdzanie Uczelni, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolnoci do zatrudniania, take osb niepenosprawnych", wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach europejskiego Funduszu Spoecznego - Programu Operacyjnego Kapita Ludzki "Priorytet IV, poddziaanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjau dydakty-cznego uczelni". Utwr w caoci ani we fragmentach nie moe by powielany ani rozpowszechniany za pomoc urzdze elektronicznych, mechanicznych, kopiujcych, nagrywajcych i innych, w tym rwnie nie moe by umieszczany ani rozpowszechniany w postaci cyfrowej zarwno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. ISBN 978-83-60434-85-7 Copyright by EXIT, Politechnika dzka d 2010

MECHATRONIKA 2 SPIS TRECI

WSTP ......................................................................................................... 1 Sawomir Wiak 1. ANALIZA DYNAMIKI UKADW ELEKTROMECHANICZNYCH ...... 3

Piotr Ostalczyk

1.1. Pojcie ukadu dynamicznego ..................................................... 3 1.2. Linearyzacja rwna dynamiki ukadu ........................................ 7 1.3. Rwnowane postaci opisu dynamiki ukadu fizycznego .......... 12

1.3.1. Macierz transmitancji .................................................... 12 1.3.2. Opis w przestrzeni stanu ............................................... 16 1.3.3. Opis za pomoc macierzy wielomianowych .................. 17 1.3.4. Wybrane zwizki pomidzy opisami ukadu liniowego .. 21 1.3.5. Opis poczenia ukadu dyskretnego i cigego ............ 30

1.4. Charakterystyki czasowe i czstotliwociowe ukadu dynamicznego ........................................................................... 33 1.4.1. Odpowiedzi czasowe ukadu opisanego macierz

transmitancji .................................................................. 34 1.4.2. Charakterystyki czasowe ukadu opisanego rwnaniami

stanu ............................................................................. 35 1.4.3. Charakterystyki czstotliwociowe ................................ 37

1.5. Stabilno ukadu liniowego ...................................................... 41 1.5.1. Warunek konieczny i dostateczny stabilnoci asympto-

tycznej ukadu liniowego stacjonarnego cigego ......... 45 1.5.2. Warunek konieczny i dostateczny stabilnoci asympto-

tycznej ukadu liniowego stacjonarnego dyskretnego ... 47 1.6. Osigalno, sterowalno, obserwowalno i odtwarzalno

ukadw liniowych ..................................................................... 51 1.7. Literatura ................................................................................... 55

2. WYBRANE ELEMENTY SYNTEZY ZAMKNITYCH UKADW

STEROWANIA ...................................................................................... 57 Piotr Ostalczyk

2.1. Opis zoonych ukadw sterowania ......................................... 57 2.1.1. Szeregowe poczenie podukadw .............................. 57 2.1.2. Rwnolege poczenie podukadw ............................. 62 2.1.3. Ukad ze sprzeniem zwrotnym .................................. 64

2.2. Oglne zaoenia syntezy zamknitych ukadw sterowania .... 69 2.3. Synteza liniowego, stacjonarnego ukadu zamknitego o

jednym wejciu i jednym wyjciu z regulatorem PID ................. 80 2.4. Synteza modalna liniowego, stacjonarnego ukadu zamkni-

tego o jednym wejciu i jednym wyjciu .................................... 88 2.5. Literatura ..................................................................................... 96

MECHATRONIKA 2 SPIS TRECI

3. PODSTAWY ROBOTYKI .................................................................... 97 Edward Jezierski

3.1. Wprowadzenie .......................................................................... 97 3.2. Kinematyka manipulatorw ..................................................... 104

3.2.1. Wprowadzenie ............................................................ 104 3.2.2. Przeksztacanie ukadw wsprzdnych .................... 104 3.2.3. Przeksztacenia jednorodne ........................................ 111 3.2.4. Algorytm Denavita-Hartenberga .................................. 113 3.2.5. Odwrotne zadanie kinematyki ..................................... 121 3.2.6. Jakobian analityczny manipulatora ............................. 128

3.3. Dynamika manipulatorw ........................................................ 133 3.3.1. Formalizm Lagrangea ................................................ 133

3.4. Literatura ................................................................................. 142 4. WYBRANE ZAGADNIENIA ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRO-

NIKI ................................................................................................... 143 Zbigniew Gmyrek

4.1. Podstawy elektromagnetyzmu zagadnienia wybrane .......... 143 4.2. Drgania w obwodach RLC ...................................................... 152

4.2.1. Drgania nietumione w obwodzie LC ........................... 152 4.2.2. Drgania tumione w obwodzie RLC ............................. 153 4.2.3. Drgania wymuszone w obwodzie RLC ........................ 154

4.3. Moc i energia w obwodach elektrycznych jedno- i trj fazo- wych ........................................................................................ 156

4.4. Elementy, ukady pprzewodnikowe i filtry wybrane zagadnienia ............................................................................. 158

4.5. Energoelektroniczne ukady zasilania silnikw prdu staego . 169 4.6. Energoelektroniczne ukady zasilania silnikw prdu

przemiennego ......................................................................... 182 4.7. Literatura ................................................................................. 186

5. TWORZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W MECHATRO-

NICE .................................................................................................. 187 Ryszard Szczerbanowski

5.1. Wprowadzenie ........................................................................ 187 5.2. Cykl projektowania .................................................................. 188

5.2.1. Obliczenia projektowe ................................................. 189 5.2.2. Opracowanie dokumentacji technicznej ...................... 189 5.2.3. Opracowanie dokumentacji technologicznej ............... 190 5.2.4. Wykonanie prototypu urzdzenia ................................ 190 5.2.5. Przetestowanie prototypu ............................................ 190

MECHATRONIKA 2 SPIS TRECI

5.2.6. Wprowadzenie niezbdnych zmian w dokumentacji technicznej i technologicznej ....................................... 191

5.2.7. Archiwizacja dokumentacji .......................................... 191 5.2.8. Uruchomienie produkcji urzdzenia ............................ 191 5.2.9. Systematyczne poprawienie jakoci wyrobu ............... 192

5.3. Dokumentacja techniczna ....................................................... 192 5.4. Podstawowe normy zwizane z tworzeniem dokumentacji

technicznej .............................................................................. 193 5.5. Oprogramowanie ..................................................................... 194 5.6. Program AutoCAD .................................................................. 197 5.7. Interfejs programu ................................................................... 198 5.8. Wywietlanie obiektw ............................................................ 205 5.9. Wsprzdne punktw i narzdzia rysowania precyzyjnego ... 206 5.10. Wprowadzanie nowych obiektw do rysunku ......................... 208 5.11. Edycja obiektw istniejcych w rysunku ................................. 211 5.12. Waciwoci oglne obiektw .................................................. 217

5.12.1. Warstawa .................................................................... 217 5.12.2. Kolor ............................................................................ 218

5.13. Wymiarowanie ......................................................................... 218 5.14. Wypenianie wzorem ............................................................... 219 5.15. Bloki z atrybutami .................................................................... 222 5.16. Odnoniki zewntrzne ............................................................. 224 5.17. Krelenie ................................................................................. 225 5.18. Wprowadzenie do modelowania w przestrzeni trjwymiaro-

wej ........................................................................................... 226 5.19. Interfejs programu dla modelowania 3D ................................. 227 5.20. Nawigacja w przestrzeni 3D .................................................... 230 5.21. Ukady wsprzdnych ............................................................ 233 5.22. Rodzaje modeli trjwymiarowych ............................................ 235 5.23. Wywietlanie modeli 3D .......................................................... 236 5.24. Wprowadzanie nowych obiektw 3D ...................................... 237

5.24.1. Tworzenie bry podstawowych .................................... 237 5.24.2. Tworzenie modeli 3D z profili 2D ................................ 243

5.25. Tworzenie bry zoonych ........................................................ 251 5.25.1. Tworzenie bry przez sumowanie ................................ 252 5.25.2. Tworzenie bry przez odejmowanie ............................. 252 5.25.3. Tworzenie bry przez zdefiniowanie czci wsplnej .. 252 5.25.4. Sprawdzanie kolizji ...................................................... 253

5.26. Edytowanie obiektw 3D ......................................................... 253 5.26.1. Zaokrglanie modeli bryowych ................................... 253 5.26.2. Fazowanie modeli bryowych ...................................... 254 5.26.3. Przecinanie modeli bryowych ..................................... 255 5.26.4. Historia bryy zoonej i metody edycji ........................ 256

MECHATRONIKA 2 SPIS TRECI

5.26.5. Edycja modeli bryowych za pomoc uchwytw ......... 258 5.26.6. Metauchwyty ............................................................... 259 5.26.7. Struktura polecenia EDBRYA ................................... 260 5.26.8. Wyciganie powierzchni .............................................. 261 5.26.9. Przesuwanie powierzchni ............................................ 262 5.26.10. Odsuwanie powierzchni ............................................ 263 5.26.11. Usuwanie powierzchni w bryle .................................. 264 5.26.12. Obracanie powierzchni .............................................. 264 5.26.13. Zwanie powierzchni ............................................... 266 5.26.14. Tworzenie powoki ..................................................... 267 5.26.15. Odciskanie krawdzi ................................................. 267 5.26.16. Rozdzielanie bry ....................................................... 268

5.27. Przykady dokumentacji i wizualizacji urzdze mechatroni- cznych ..................................................................................... 268

5.28. Literatura ................................................................................. 272 6. SYSTEMY OPTOELEKTRONICZNE................................................ 273

Grzegorz Tosik, Zbigniew Lisik

6.1. Pprzewodnikowe elementy optoelektroniczne ..................... 273 6.1.1. Wstp podstawowe definicje .................................... 273 6.1.2. Ukady konwersji sygnau optycznego ........................ 274 6.1.3. Emitery promieniowania elektromagnetycznego ......... 277 6.1.4. Detektory promieniowania elektromagnetycznego ..... 286

6.2. Systemy przetwarzania i transmisji sygnaw optycznych ...... 294 6.2.1. Transmisja sygnau ..................................................... 294 6.2.2. wiatowody optyczne ................................................. 297 6.2.3. Techniki zwielokrotnienia ............................................ 308

6.3. Literatura ................................................................................. 310 7. UKADY ELEKTRONICZNE W POJAZDACH SAMOCHODO-

WYCH ............................................................................................... 311 Jacek Gobiowski

7.1. Ukady zaponowe ................................................................... 311 7.1.1. Zasada dziaania ......................................................... 311 7.1.2. Elektroniczne ukady zaponowe ................................. 315 7.1.3. Czujniki w ukadach zaponowych ............................... 318 7.1.4. Mikrokomputerowe ukady zaponowe ........................ 323 7.1.5. Diagnostyka ukadw zaponowych ............................ 325

7.2. Systemy zasilania wtryskowego silnikw o zaponie iskro- wym ......................................................................................... 329 7.2.1. Budowa i zasada dziaania mikrokomputerowych

ukadw wtryskowych .................................................. 329

MECHATRONIKA 2 SPIS TRECI

7.2.2. Czujniki i aktuatory stosowane w ukadach wtrysko- wych ............................................................................ 337

7.2.3. Diagnostyka ukadw wtryskowych paliwa .................. 342 7.3. Systemy ogrzewania i klimatyzacji .......................................... 345 7.4. Systemy alarmowe i monitorujce .......................................... 347 7.5. Systemy kontrolno-pomiarowe ................................................ 348

7.5.1. Sieci i interfejsy pomiarowe czujnikw i przetworni- kw .............................................................................. 352

7.6. Literatura ................................................................................. 356 8. UKADY MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ ............................... 357

Krzysztof Pacholski

8.1. Sterowanie wtryskiem paliwa silnikw wysokoprnych ......... 358 8.2. Ukady nadzorujce bezpieczestwo pasaerw .................... 363 8.3. Elektryczne i hybrydowe napdy pojazdw samochodowych . 372 8.4. Badanie i diagnostyka podzespow i ukadw mechatroniki

samochodowej ........................................................................ 378 8.4.1. Badanie czujnikw i podzespow wykonawczych

elektronicznego systemu wtrysku oleju napdowego z pomp rotacyjn ....................................................... 378

8.4.2. Badanie podzespow ukadu sterujcego pomp rotacyjn oraz wtryskiem ............................................. 382

8.4.3. Badanie ukadu sterowania wtryskiem oleju napdo- wego z pomp rotacyjn (EDC) .................................. 385

8.4.4. System sterowania silnikiem ZS typu Common Rail ... 388 8.4.5. System regulacji siy hamowania ABS / ASR .............. 391

8.5. Literatura ................................................................................. 396 9. PROJEKTOWANIE UKADW MECHATRONIKI SAMOCHODO-

WEJ ................................................................................................... 397 Krzysztof Pacholski

9.1. Ukady scalone specjalnego przeznaczenia (ASIC) ................ 398 9.2. System przetwarzania danych w samochodzie ...................... 402 9.3. Skuteczne stosowanie sensorw i aktuatorw ........................ 409 9.4. Oglne zasady projektowania ukadw mechatroniki

samochodowej ........................................................................ 419 9.5. Literatura ................................................................................. 424

10. SYSTEMY TEKSTRONICZNE W MECHATRONICE ....................... 425

Krzysztof Gniotek, Iwona Frydrych

10.1. Geneza i zakres tekstroniki ..................................................... 425

MECHATRONIKA 2 SPIS TRECI

10.2. Tekstylia elektryczne i elektroniczne ....................................... 428 10.2.1. Wkna elektroprzewodzce ....................................... 428 10.2.2. Wkna piezoelektryczne ............................................ 430 10.2.3. Wkna wiatowodowe ............................................... 430 10.2.4. Wkna magnetyczne .................................................. 430

10.3. Elektroniczne elementy tekstroniki .......................................... 433 10.4. Tekstroniczne systemy pomiarowe ......................................... 435 10.5. Tekstroniczne systemy sterowania ......................................... 438 10.6. Programowanie systemw tekstronicznych ............................ 444 10.7. Zasilanie systemw tekstronicznych ....................................... 449 10.8. Transmisja sygnaw w systemach tekstronicznych ............... 452

10.8.1. Wprowadzenie ............................................................ 452 10.8.2. Transmisja wewntrz odziey ..................................... 453 10.8.3. Transmisja na zewntrz odziey ................................. 455

10.9. Biopomiary .............................................................................. 459 10.9.1. Wstp .......................................................................... 459 10.9.2. Pomiar czstoci rytmu oddechowego za pomoc

czujnika wiatowodowego .......................................... 459 10.9.3. Czujnik czstoci rytmu oddechowego wykonany

z wkien elektroprzewodzcych ................................. 461 10.9.4. Pomiar temperatury ciaa czowieka ............................ 462

10.10. Wkniste noniki elementw tekstronicznych ........................ 463 10.10.1. Tkaniny ...................................................................... 463 10.10.2. Dzianiny ..................................................................... 464 10.10.3. Wkniny .................................................................... 465 10.10.4. Wyroby wielowarstwowe ........................................... 465 10.10.5. Pakiety odzieowe ..................................................... 466

10.11. Badania elementw systemw tekstronicznych ...................... 467 10.12. Zastosowania tekstroniki i perspektywy jej rozwoju ................ 472

10.12.1. Wprowadzenie ........................................................... 472 10.12.2. Zastosowania tekstroniki ........................................... 474 10.12.3. Perspektywy rozwoju tekstroniki ............................... 480

10.13. Literatura ................................................................................. 483 11. MODELOWANIE TRANSPORTU MASY I ENERGII W KONSTRUK-

CJACH TEKSTRONICZNYCH ......................................................... 489 Ryszard Korycki

11.1. Podstawowe definicje .............................................................. 490 11.2. Modele fizyczny i matematyczny transportu masy i ciepa

w konstrukcji tekstronicznej ..................................................... 490 11.2.1. Model fizyczny ............................................................. 490 11.2.2. Model matematyczny .................................................. 493

MECHATRONIKA 2 SPIS TRECI

11.3. Rozkad zmiennych stanu podczas przewodzenia masy i energii w konstrukcji tekstronicznej ....................................... 499 11.3.1. Ustalone przewodzenie masy i energii dla zblionych

gstoci elementw tekstronicznych i ubioru .............. 500 11.3.2. Ustalone przewodzenie masy i energii dla rnych

gstoci elementw tekstronicznych i ubioru .............. 502 11.3.3. Nieustalone przewodzenie masy i energii dla rnych

gstoci elementw tekstronicznych i ubioru .............. 509 11.4. Wnioski .................................................................................... 512 11.5. Literatura ................................................................................. 513

12. PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERW ............................... 515

Grayna Sobiczewska

12.1. Informacje wstpne ................................................................. 515 12.2. Architektura mikrokontrolerw ................................................. 516 12.3. Realizacja projektu .................................................................. 525 12.4. rodowiska programistyczne .................................................. 526

12.4.1. rodowisko programistyczne BASCOM-AVR ............. 528 12.4.2. Kompilator AVR-GCC i pakiet WinAVR ...................... 535

12.5. Literatura ................................................................................. 537 13. NOWOCZESNE NAPDY ELEKTRYCZNE W UKADACH

MECHATRONIKI .............................................................................. 539 Maria Dems, Sawomir Wiak, Wojciech Rosiak

13.1. Silnik indukcyjny zasilany z falownika MSI .............................. 540 13.1.1. Straty mocy w silniku zasilanym z falownika MSI ....... 541 13.1.2. Momenty drgajce i szum magnetyczny ..................... 545 13.1.3. Gradienty napicia ...................................................... 545 13.1.4. Charakterystyki pracy silnika indukcyjnego ................. 546 13.1.5. Rozruch silnika z wykorzystaniem soft-startu ............. 549 13.1.6. Rozruch czstotliwociowy silnika indukcyjnego ........ 553

13.2. Mikromaszyny dla ukadw mechatronicznych ....................... 555 13.2.1. Maszyny komutatorowe prdu przemiennego ............ 556 13.2.2. Silniki krokowe ............................................................ 557 13.2.3. Silniki reluktancyjne ..................................................... 557 13.2.4. Silnik impulsowy .......................................................... 558 13.2.5. Silnik reduktorowy ....................................................... 558 13.2.6. Maszyny synchroniczne z magnesami trwaymi ......... 559 13.2.7. Silniki indukcyjne liniowe ............................................. 560 13.2.8. Silniki tarczowe ........................................................... 562 13.2.9. Silnik tarczowy typu torus ............................................ 566

MECHATRONIKA 2 SPIS TRECI

13.2.10. Silnik uobkowany o magnesach trwaych monto- wanych powierzchniowo. ........................................... 567

13.2.11. Komutator elektroniczny ............................................ 569 13.3. Ukady napdowe firmy SEW-EURODRIVE ........................... 571

13.3.1. Parametryzacja falownika ........................................... 574 13.4. Mikrosilniki krzemowe ............................................................. 575

13.4.1. Technologie produkcji ................................................. 576 13.4.2. Konstrukcje mikrosilnikw ........................................... 581

13.5. Literatura ................................................................................. 584 14. NOWOCZESNE UKADY NAPDOWE Z WYKORZYSTANIEM

PRZEMIENNIKW CZSTOTLIWOCI RODZINY MASTERDRIVES .............................................................................. 587 Sawomir Wiak, Pawe Drzymaa, Henryk Welfle

14.1. Sterowanie U/f -modulacja szerokoci impulsw w falowni- kach napicia. ......................................................................... 588

14.2. Zasada sterowania wektorowego ............................................ 589 14.3. Sterowanie wektorowe - modulacja metodami

optymalizacyjnymi ................................................................... 590 14.4. Dane techniczne rodziny przemiennikw Master Drive........... 592 14.5. Budowa przemiennika czstotliwoci MasterDrive oraz

zasady cyfrowego sterowania ................................................. 593 14.5.1. Rodzaje przemiennikw w zalenoci od karty

elektroniki FC, CU2, CUVC, MC ................................. 594 14.5.2. Dynamika urzdzenia FC, CUVC, MC ........................ 595 14.5.3. Charakterystyka przemiennika SIMOVERT CUVC ..... 596 14.5.4. Charakterystyka przemiennika SIMOVERT MC ......... 598 14.5.5. Gniazdo zespou elektroniki falownika wyposaone-

go w kart typu CUVC: ................................................ 599 14.5.6. Gniazdo zespou elektroniki falownika wyposaone-

go w kart typu MC ..................................................... 602 14.5.7. Karty komunikacji przemiennika: CB1, SCB1, SCB2,

CBP, CBC, SLB .......................................................... 603 14.5.8. Dodatkowe regulatory funkcyjne - karty technolo-

giczne TB oraz synchronizacji TSY ............................. 603 14.6. Obsuga przemiennika czstotliwoci ..................................... 603 14.7. Technika BICO przemiennika czstotliwoci MasterDrive

CUVC ...................................................................................... 605 14.8. Literatura ................................................................................. 606

MECHATRONIKA 2 SPIS TRECI

15. STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC ....................................... 607 Maria Dems, Sawomir Wiak, Wojciech Rosiak

15.1. Budowa sterownika PLC ......................................................... 607 15.2. Jednostka centralna CPU ....................................................... 608

15.2.1. Moduy wej/wyj dyskretnych ................................. 609 15.2.2. Moduy wej/wyj analogowych ............................... 610 15.2.3. Modu szybkiego licznika czasu .................................. 610 15.2.4. Moduy komunikacyjne ................................................ 611

15.3. Sterowniki programowalne firmy Siemens .............................. 611 15.3.1. Sterowniki LOGO [7] ................................................... 611 15.3.2. Simatic S7-1200 [6],[7] ................................................ 613

15.4. Programowanie sterownikw PLC .......................................... 617 15.4.1. Elementy oprogramowania sterownikw PLC ............. 618 15.4.2. Jzyki programowania PLC ........................................ 625

15.5. Przykady programowania sterownikw PLC .......................... 627 15.5.1. Sterowanie bez regulatora .......................................... 630 15.5.2. Regulator PID .............................................................. 632 15.5.3. Regulator FUZZYCONTROL++ .................................. 635

15.6. Literatura ................................................................................. 640 16. STEROWANIE CYFROWE Z WYKORZYSTANIEM

PRZEMIENNIKW RODZINY MASTERDRIVES ............................. 641 Sawomir Wiak, Pawe Drzymaa, Henryk Welfle

16.1. Wprowadzanie nastaw napdu z uyciem aplikacji DriveMonitor ............................................................................ 642 16.1.1. Komunikacja przez RS232 .......................................... 643 16.1.2. Protok transmisji danych typu USS PROTOCOL

(Universal Serial Interface Protocol) ........................... 644 16.1.3. Ustanowienie poczenia z aplikacj DriveMonitor ..... 645

16.2. Parametryzacja nastaw napdu przez wybr szybkiej wstpnej parametryzacji .......................................................... 647 16.2.1. Parametryzacja nastaw napdu przez wybr opcji

listy .............................................................................. 652 16.2.2. Rejestracja przebiegw w module TRACE ................. 652

16.3. Moliwe funkcje przemiennika MasterDrive ............................ 654 16.3.1. Automatyczny restart silnika ....................................... 654 16.3.2. Kinetyczne buforowanie .............................................. 655 16.3.3. Elastyczna odpowied ................................................. 657 16.3.4. Zatrzymanie prdem staym DC .................................. 659 16.3.5. Lotny start ................................................................... 660

16.4. Literatura ................................................................................. 660

MECHATRONIKA 2 SPIS TRECI

17. SIECI KOMUNIKACYJNE, URZDZENIA HMI I WIZUALIZACJA PROCESW PRZEMYSOWYCH ................................................... 661 Sawomir Wiak, Pawe Drzymaa, Henryk Welfle

17.1. Przemysowe sieci komunikacyjne .......................................... 661 17.1.1. Interfejsy komunikacyjne i protokoy transmisji ........... 664 17.1.2. Ethernet przemysowy (Industrial Ethernet) ................ 669 17.1.3. ProfiNet ....................................................................... 673

17.2. Wiadomoci oglne o panelach operatorskich ........................ 673 17.2.1. Typy paneli .................................................................. 675 17.2.2. Zadania stawiane panelom operatorskim ................... 677 17.2.3. Wymagania sprztowe i programowe ......................... 678 17.2.4. Funkcjonalno ........................................................... 678 17.2.5. Podstawowe parametry paneli operatorskich ............. 679

17.3. Wizualizacja procesw ............................................................ 680 17.3.1. Zadania i moliwoci programw SCADA ................... 680 17.3.2. Wizualizacja procesw przemysowych z

wykorzystaniem WINCC i WINCC Flexible ................. 681 17.4. Literatura ................................................................................. 684

18. HYBRYDOWE UKADY CZENIOWE MECHATRONIKI ............. 685

Ryszard Lasota

18.1. Zasada pracy cznikw hybrydowych .................................... 685 18.2. Wymagania stawiane cznikom hybrydowym ........................ 686 18.3. Schematy blokowe cznikw hybrydowych ........................... 687 18.4. Ukad przejmowania prdu ...................................................... 688 18.5. Czon czeniowy zestykowy ................................................... 688 18.6. Czon czeniowy pprzewodnikowy ...................................... 695 18.7. Przykady rozwiza H prdu staego ................................... 698 18.8. Przykady rozwiza H prdu przemiennego ........................ 701 18.9. Literatura ................................................................................. 704

19. INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA .............................. 705

Marek Jan Glaba

19.1. Pojcia podstawowe ............................................................... 705 19.2. Wprowadzenie ........................................................................ 706

19.2.1. Pojcie systemu informacyjnego i informatycznego ... 708 19.2.2. Struktura systemu informatycznego ............................ 709

19.3. Rozwj informatycznych systemw zarzdzania .................... 709 19.4. Zintegrowane systemy informatyczne ..................................... 715

19.4.1. Systemy klasy ERP/MRP II wybrane elementy. ....... 716 19.5. Systemy zarzdzania klasy ERP II ......................................... 736

MECHATRONIKA 2 SPIS TRECI

19.5.1. Funkcjonalno systemu ERP II na przykadzie wybranego oprogramowania firm: SIMPLE i COMARCH ................................................................ 738

19.6. Systemy CRM - wspomaganie zarzdzania relacjami z klientem ................................................................................ 743

19.7. Literatura ................................................................................. 746

MECHATRONIKA 2 SPIS TRECI

baza.pdfokladka.pdfPage 1

/ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

/SyntheticBoldness 1.000000 /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice