slatki bo¾i†

Download Slatki Bo¾i‡

Post on 31-Oct-2014

170 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Recepti za božićna jela

TRANSCRIPT

BAKALAR ZA POSTSITNI KOLAIIF IN I im i

ZA'U

NEOBINE ROLADE

150recepata za Boini stoi

Gozba UZ Perad kao kralj

o fQ d rv c ekraljica boinog stola'k

eOva pria knii medu koiisnicima intemeta, ah obzirom da mi saipjest nalae moram ju podijeliti sa VamaKada je 1 9 1 9 . od gripe um rio 40 m iliju n a ljudi, jed an lijen ik je p o sjetio poljoprivrednike kako bi utvrdio to im pom ae u borbi protiv gripe. Lijenik je stigao u jed no poljoprivredno d o m ain stvo gd je su na n jeg o v o iz n e naenje, svi bili potpu no zdravi. Kada ih je upitao - po em u se razlikuju od ostalih, jed na je e na odgovorila - drali sm o neoIjuten i crveni luk u tan ju ru u svakoj sobi. N ije m ogao v jero vati! U pitao je - da li m od a ima jed an luk ko ji je koristila, kako bi napravio m ikroskopsku anali zu. ena m u je dala jed an i lije nik je otkrio virus gripe u luku! B ilo je o ito da luk ap so rbira b a k te rije i z a h v a lju ju i to m e ljudi su ostali zdravi. Istu ovakvu priu uo je i na drugom m jestu. Prije nek oliko godina, vei broj k lijenata jed nog frizera se razbolilo od gripe. D ogod ine su stavi li nek oliko tanju ra sa lukom u salon i na veliko iznena enje b i

J w

e

n

o

g

,

lu

k

a

lo je m an je o b oljelih . Proslijedio sam ovu obavijest prijateljici k o ja se bavi pro blem im a zdravlja i o n a m i je ispriala svoje intersantno iskustvo sa crvenim lukom . Proitala sam lanak ko ji govori o to m e - dvije glavice luka treba izrezati, izbosti ih v ilicom na je d n o m kraju i ostaviti na tanjuru pored b o lesn ik a itavu no. U lanku je b ilo navedeno - sutra dan su dijelovi crvenog luka p o crnjeli. U inila sam kao to je n a v edeno - sutradan su dijelovi lu ka b ili u oajn om stanju, a ja sam se osjeala m nogo b o lje. U tom je lanku takoer b ilo navedeno da su crveni i b ijeli luk, ostavljeni Pouka ove prie, obzirom da luk koristim o gotovo svakodnevno u nekoj prostoriji, zatitili ljude od crne kuge. O ba luka im aju jako antibakterijsko i antiseptiko djelovanje.

u ku hinji, isprobajte. Stavite ne koliko glavica neoljutenog crve nog luka na tan ju r na odreeno m jesto u svojim sobam a u svom d om u. U koliko im ate sree, pa jo uvijek radite, stavite i u radnu prostoriju. Crveni luk e vam p o m o i i ne ete se razb o ljeti. Treba uvijek provjeriti, jer m i se nekako ini da su sta riji lju d i p a m e tn iji i m udriji od nas m ladih. Luk je lijek za cijelu o b ite lj!!! N aravno, ako se ipak razbolite, svakako p o sje tite lijen ik a, ali ipak luk n em oj te m icati i nara vno to je n ajh itn ije svakako v je rujte u t o !!!

S /a t k /

^

^

BOZIC Izdava: AEROGRAM d.o.o. C.M.P. Savica anci 119 10 0 0 0 Zagreb Direktor: Ivan Haina Glavna urednica: Ivana Belan Haina Ureuje: Redakcijski kolegij Adresa redakcije: AEROGRAM d.o.o. C.M.P. Savica anci 119 10 0 0 0 Zagreb Tel: + 385 1 2 4 0 5 8 22 Fax; + 385 1 2 4 09 4 8 0 e-mail aerogram @ zg.hinet.hr Prodaja: Mario Belan m ario@ aerogram .hr IRO RAUN: 2402006 - 1100382938 Erste bank d.d., Rijeka DEVIZNI RAUN: I BAN Hr 7724020061100382938 Erste bank d.d., Rijeka Tisak: RadinSv. Nedelja

Boi u Hrvatskoj..................... 4 Feng Shui i Boi...................... S i ^ Sveanost poinje................... 1 Tijesto od medenjaka od kuice do malih sitnih kolaa..... 24 Post ili kraljevska gozba........... 30 Post uz bakalar...................... 36 Juha je na stolu...................... 40 Meso za slavlje.......................42 Prava zvjezda Boia je puran ili purica.................... 48 Pile, patkica guska takoer su sjajne zvijezde boinog stola.... 52 Sitni kolaii, tako fini mekani i miriljavi.............. 57 Tijesta puna oraha, maka.......... 65

Prodaja: TISAK d.d. 1 0 0 0 0 Zagreb DISTRI PRESS d.o.o. 1 0 0 0 0 Zagreb Uvoznik i distributer za BiH: INTER PRESS d .o.o. Fra. Dominika Mandia b.b. iroki brijeg, BiH GLAS ISTRE d.o.o. 5 1 0 0 0 Pula Delo-Prodaja d.d., Slovenija

B

a

z

i

c

i

l

i)a nikada ne zaboramno svoje obiajeu nekim hrvatskim kraje v im a ve na Sv. Katrinu ( 2 5 . s tu d e n o g ) p o in je b o in a p rip rav a i traje ton o m jesec dana. A dvent (D o ae) je vri jem e priprem a za dolazak i ro en je Isusa Krista, a sastoji se od 4 tjedna koja neposredno prethode B o iu i koji sim b o h ziraju etiri tisuljea, koliko je po Bibliji proslo od stva ranja svijeta do dolask a Kristova. Kroz adventsko vrijem e naa se razm ilja nja i osjeaji kreu i u p ro lost, sa sjeanjem na prvi Kristov dolazak, i u b udu nosti, s n ad om u njegov ponovni povratak. Svakog jutra dre se m ise Zornice, a vjernici pristupaju ispovijedi i priesti pa stoga Boi im a znaenje o b n o ve i novog htijenja u vjer nikom ivotu kao samoj prosudbi vlastitog ivota i djelovanja u svijetu kra nskog m orala. Adventski vjeni koji je sve prisutniji znak Adventa koji ukazuje na Boi i poziva na obi teljsku m olitvu koji se ple te od zim zelenih granica, ali tako da nem a ni p o e tak ni kraj to o zn a u je vjenost. U vijenac se um e-

-O 5 f

8

* ..1

vomo potiu iz dm udaljena i dnigaija svijeta i potekli su iz dvije razliitefilozofije, nije tome ba tako. Pravila J^eng shuia koja se odnose na ravnoteu, mimou ipozitivno stanje duha mogu znaajno pomoi da boine blagdane provedemo ugodno

B oin i su b lag d an i n a bijeni snanim em ocijam a koje ne ukljuuju razoa ranje i tugu, i ve nas sam taj predznak boinog ve selja, radosti, obilja i bljetavila optereuju u n a m jeri da niega od navede nog ne nedostaje. A to nas optereenje unaprijed z a m iljenim savrenim sli-

tite boine rituale, zaje dno u obitelji sudjelujte u dekoraciji, okitite u zajed nitvu b oino drvce, za pjevajte, izgovorite m olit vu na glas... to e vas zbli iti, unijeti pozitivne em o cije i on u dobru "chi" ene rgiju koja je tem elj Feng shuia. D ruite se za sto lom , ne zapostavljaje jedni druge, ne zap oinjite ve like i teke rasprave, gorke i optereujue tem e. N ik ak o ne z a p o in je te tem e vezane uz politiku i vjeru, uivajte u vlastitoj obitelji i to je sm isao ovog blagdana. Budui da je va d om i bez ovih dodatnih predm eta u velikoj mjeri popunjen na m jetajem , lako m oe d o i do potpune zaguenosti prostora to dovodi do ne rvoze i svadljivosti. O dje danput na prostor postaje puno m anji nego to sm o navikli te svi na podsvje snoj razini postajem o teri-

kam a esto vodi do osje aja neuspjeha, prom aen o s ti, n e z a d o v o ljs tv a i u m ora! Mi nism o obitelji sa kom ercijaln ih p rogra m a i reklam a, m i nism o ob itelji iz serija, i takva vam p retp ostavk a m o e olakati put u stvarn o m osjeaju B oica kao tak vog. M oda e vam slije dee sm jernice p om o i da ovoga B oia izbjegnete loe vibracije. Sam o da se m alo podsje tim o Feng shui je drevno kinesko znanje o balansi ranju energije prostora p o znate pod nazivom Chi ili ivotna energija. Koristei jednostavna rjeenja i pri lagodbe feng shui p ovea va kvalitetu i tok pozitivne energije te sprjeava stva ranje n eg ativ n o g ob lik a Chia. Kad uskladim o svo ju osobnu energiju s ener gijom prostora, dolazim o u harm oniju s prirodnim silam a to dovodi do p o boljanja kvalitete ivlje

nja na svim segm entim a. S vrem enom , ova uskladenost i dobar feng shui pro stora p otp om au na p ro speritet i blagostanje. N a d o m je p ro d u etak nas sam ih - mi sm o ga o d abrali, dekorirali i u njega

unijeli namjetaj, predm e te, ukrase i umjetnika dje la koji za nas im aju pose bno znaenje. Tim e dom p o s ta je m e ta fo ra n aeg ivota. U vrijem e Boia, iskoris

Boi 2072torijaln o p o m a lo klaustrofobini. Ako je m ogue, p o eljn o je da n ekoliko m anjih k om ad a n am je taja m aknete kako ne bi dolo do prenatrpanosti i o te a n o g k re ta n ja k ro z d o m . S u k la d n o to m e , o d ab erite drvce p rik lad ne veliin e i n em ojte ga pretjerano nakititi. Preve liko boino drvce zatvorit e cijeli p rostor na isti n a in kao da ste stavili pre d im e n z io n ira n m asiv an regal u m alu sobu. Zim zeleno drvce sim boli zira dugovjenost i prija teljstvo. N ajb olja m jesta za Boinu jelku su istok, jugoistok i jug. U sluaju da ste jelku p o stavili na sjever, ukrasite ju stak len im d e k o ra cija m a plave, bijele, srebrne i zla tne boje. Drvce na zapadu ili sjeve rozapadu bi trebalo biti u bijelim, srebrnim , zlatnim i utim ton ovim a, a nika ko crvenim . U sluaju da se jelka nalazi u ju goza p ad n o m ili sjeveroisto n om dijelu d om a, povolj ne su dekoracije u utim i crvenim ton ovim a i puno keram ikih ukrasa, dok se bijela i sreb rn a b o ja ne preporuuju. O snovn a zelena boja te melj je boine dekoracije. Za ukraavanje esto u p o trebljavam o preveliku ko liinu arke crvene boje te p u n o sja jn ih b ljetav ih predm eta, upaljenih svije a i treptave ukrasne ras vjete. Svi ti dekori m ogu pridonijeti svaam a i ner vozi budui da djeluju p o ticajno na na um . Stoga se preporuuju ukrasi tam -

ja dekoracije. Svakako n a pravite selekciju prije no to ponete ukraavati. Vezano za b oin o drvce, kako b is m o p rid o n ije li kvalitetnijoj p ovezan osti o b ite lji, p o e ljn o je da svaki lan postavi barem jedan ukras na jelku budu i da tim inom postavlja i svoju osobnu energiju. U praznino doba em ocije su p o jaan e pa su osim u god n ih tren utaka esto prisutne svae i nesugla sice. Stol ukrasite s puno ta m n o z e le n ih u k ra sa i tkanine. U hladne zim ske dane svi jee u dom ovim a dodatno "griju " i in e atm o sferu toplijom i ugodnijom , a u boine dane svjetlo svi jee im a n a ro it zn aaj Doaa, kada svako srce dre nekom djetinjom ra dou u iekivanju b oi ne radosti, roenja Isusa Krista. I taj treptaj svijea, toliko velianstven i sim bolian u naim srcim a, ali isto vrem eno i jak vizualni sti m ulans