skurcz betonu - konspekt

Upload: grzesmir

Post on 07-Jul-2018

262 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Skurcz betonu - Konspekt

  1/14

  2015-08-

   Marek Wesołowski  

   Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 

  Skur cz betonu

  Geneza, właściwości, konsekwencje 

  •  A.Mitzel , Reologia betonu, Arkady, Warszawa 1972

  • T.Szulczyński, Wpływ skurczu betonu na wielkość momentu zarysowania zginanychelementów żelbetowych, Archiwum Inżynierii Lądowej 2/1975 

  •  H.Rüsch D.Jungwirth, Skurcz i pełzanie w konstrukcjach betonowych, Arkady,Warszawa 1979

  •  K. Flaga, Skurcz betonu i jego wpływ na nośność, użytkowalność i trwałośćkonstrukcji żelbetowych i sprężonych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,

  Kraków 2002 

  •  K. Flaga, Zbrojenie przeciwskurczowe, obliczenia, zalecenia konstrukcyjne w

   budownictwie powszechnym, XVII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy

  Projektanta Konstrukcji, Ustroń 20 ÷ 23 lutego 2002

  • W. Kiernożycki, Betonowe konstrukcje masywne, Polski Cement, Kraków 2003 

  •  K. Flaga, Naprężenia skurczowe i zbrojenie przypowierzchniowe w konstrukcjach

   betonowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004 

  •  K. Flaga, Naprężenia skurczowe i zbrojenie przypowierzchniowe w konstrukcjach

   betonowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011 

  •  K. Flaga, Rola skurczu betonu w żelbetowych elementach konstrukcyjnych,

  Inżynieria i Budownictwo 9/2014 

  Skurcz betonu –  literatura

  Norma europejska

  EN 1992-1-1. Eur ocode 2. Design of concr ete structures  , Part 1-1. General rules and rules for buildings,

  European Commitee for Standarization, Brussels 2004

  PN-EN 1992-1-1.Eur okod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu  ,Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków,Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2008

  Norma polska

  PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, 

  Obliczenia statyczne i projektowanie,Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2002

  Skurcz betonu –  literatura Skurcz betonu –  dane podstawowe

  Skurcz betonu  jest procesem zmian objętościowych, wywołanych złożonymi

  zjawiskami fizyko-chemicznymi. Powstają one skutkiem wysychania

  twardniejącego zaczynu cementowego –  skurcz od wysychania (zwany także

  fizycznym, wilgotnościowym) oraz wskutek zachodzących w młodym betonie

   procesów przemian strukturalnych i chemicznych –  skurcz samoczynny (zwany

  także samorodnym, chemicznym, autogenicznym, właściwym, plastycznym). 

  Skurcz wilgotnościowy rozwija się powoli, gdyż wynika z powolnego procesu

  migracji wody przez twardniejący beton. 

  Skurcz autogeniczny kształtuje się w trakcie procesu twardnienia masy

   betonowej i dlatego ważna jego część narasta we wczesnym okresie po

  zarobieniu mieszanki betonowej –   jest on liniową funkcją wytrzymałości betonu. 

   Profesor Bronisław Bukowski nazywał go skurczem powstałym z kontrakcji(o charakterze fizyko-chemicznym), czyli z nieodwracalnego zmniejszania

  objętości, towarzyszącego reakcjom chemicznym w betonie, w tym przypadku

  zmniejszaniem objętości układu woda-cement w procesie tężenia oraz

   początkowego okresu twardnienia betonu. 

  W najogólniejszym przypadku, dla bryły betonu o dowolnym kształcie, miarę

  miarodajnego wymiaru przekroju można zdefiniować wzorem 

  gdzie

  V c   –   objętość bryły betonu 

   Aout    –   zewnętrzna powierzchnia betonu, podlegająca wysychaniu 

  Skurcz betonu –  dane podstawowe

  Ponieważ dominującą składową skurczu betonu jest skurcz od wysychania, który

  uzależniony jest głównie od stosunku powierzchni zewnętrznej elementu

  (podlegającej wysychaniu) do jego objętości (zawierającej niezwiązaną wodę),

  stąd jako praktyczną miarę stopnia zwartości zadanego elementu wprowadzono pojęcie miarodajnego wymiaru przekroju ho .

  out 

  co  A

  V h

     2

  Skurcz betonu –  dane podstawowe

  Dla prętowego elementu pryzmatycznego miarodajny wymiar przekroju

  można obliczyć według relacji 

  gdzie

   Ac   –   pole przekroju poprzecznego elementu

  u  –   obwód przekroju poprzecznego elementu 

  l  –   długość elementu 

   Au A Al u l  A AV h cc

  c

  c

  out 

  co

  22222

  Ponieważ dla pręta o znacznej długości (teoretycznie dla l   ∞) stosunek pola

   przekroju poprzecznego do długości zmierza do zera, otrzymuje się 

  u A

  h   co

   2

  Jest to definicja normowa, lecz ważna jedynie dla pręta pryzmatycznego ,

  o czym normy  PN-EN   oraz  PN   jednak nie wspominają! 

 • 8/18/2019 Skurcz betonu - Konspekt

  2/14

  2015-08-

  Dla bryły betonu o dowolnym kształcie, miarę modułu powierzchniowegoelementu definiuje się wzorem 

  gdzie

  V c   –   objętość bryły betonu 

   Aout    –   zewnętrzna powierzchnia betonu, podlegająca wysychaniu 

  Skurcz betonu –  dane podstawowe

  Drugim parametrem, ważnym do oceny zjawiska skurczu betonu (obok

  wspomnianego wcześniej miarodajnego wymiaru przekroju) jest inna miara

  stopnia zwartości elementu w postaci modułu powierzchniowego mo .

  c

  out o V 

   Am  

  Dla zadanego prętowego elementu pryzmatycznego, związek pomiędzy

  modułem powierzchniowym mo a miarodajnym wymiarem przekroju ho 

  opisanym normową zależnością 

  Skurcz betonu –  dane podstawowe

   Na tej podstawie wyróżnia się trzy typy elementów, w zależności od ich modułu

   powierzchniowego:

  •  elementy masywne  mo    2 m-1 

  •  elementy średniomasywne   2 < mo  < 15 m-1 

  •  elementy niemasywne  mo    15 m-1 

  oo h

  m   2

  u A

  h   co

   2

   jest następujący 

  Skurcz betonu –  dane podstawowe

  Skurcz od wysychania objawia się objętościowym zmniejszaniem się bryły

   betonu (co w przypadku elementu prętowego prowadzi praktycznie do jego

  dominującego skracania się podłużnego). 

   Natomiast w sytuacji ograniczenia swobody odkształceń  betonu, powstają

  wymuszone naprężenia wewnętrzne, które dla elementu prętowego mają

  charakter stanu liniowego.

  Wymuszenia powyższe wynikają z dwóch przyczyn:

  • więzów wewnętrznych  –  generowanych przez istniejące zbrojenie elementu

  żelbetowego, 

  • więzów zewnętrznych  –  związanych ze skrępowaniem elementu na

   podporach lub w innych jego obszarach.

  Teoretycznie , umożliwienie swobody odkształceń  bryły betonu w każdym

  dowolnym punkcie, prowadziłoby do beznaprężeniowej  zmiany jej kształtu. 

  Skurcz betonu –  dane podstawowe

   Należy jednak mieć dodatkowo na względzie, że nawet jeżeli nie będzie żadnych

  więzów wewnętrznych (czyli przy braku zbrojenia) ani więzów zewnętrznych

  (czyli przy umożliwieniu całkowitej swobody na podporach), a element zostanie

  dodatkowo w pełni odizolowany od otoczenia zewnętrznego (czyli będzie

  zabezpieczony przed wysychaniem) –  to i tak objawią się w nim odkształcenia

  skurczowe, spowodowane trzecią przyczyną: wewnętrznymi procesami

  chemicznymi w betonie (skurcz autogeniczny).

  W tej sytuacji generowane skutkiem tego nieliniowe i niestacjonarne pola

  wilgotnościowe (wspomniane już wcześniej) pociągają za sobą powstanie

  wypadkowego nieliniowego stanu naprężeń własnych, który charakteryzuje się

  tym, że przypowierzchniowe pasma betonu są rozciągane, natomiast pasma

  wewnętrzne są ściskane. 

   Naprężenia te powstają na skutek oporu jednych warstw betonu w stosunku do

  innych (co wynika z tendencji do nierównomiernych odkształceń skurczowych

   poszczególnych warstw betonu). 

  Według  A.M.Freundenthala (1906-1977), przez długie lata będącego wzorcem

  dla wielu norm, odkształcenia skurczowe można opisać relacją 

  gdzie

  t  –   czas wysychania betonu, w latach

  Skurcz betonu –  ujęcie klasyczne 

  41041 6)(  t t t cs 

  W tym ujęciu, dla czasu t   ∞ wynika

  końcowa wartość odkształceń skurczowych: 0,15·10 -3 = 0,15 ‰ 

  Warto zauważyć, że wg powyższego wzoru otrzymuje się  

  • dla czasu t  = 0,25 roku: 1/2 skurczu całkowitego 

  • dla czasu t  = 0,50 roku: 2/3 skurczu całkowitego 

  • dla czasu t  = 1,00 roku: 8/10 skurczu całkowitego 

  Ponieważ skurcz betonu polega na zmniejszaniu się jego objętości, nasuwa się

  logiczny wniosek, że dla elementów liniowych można jego skutki modelować

  adekwatnym spadkiem temperatury, według relacji 

  gdzie

  αt    –   współczynnik liniowej rozszerzalności betonu   ΔT  –   równoważny skurczowi spadek temperatury 

  Skurcz betonu –  ujęcie klasyczne 

  Przyjmując średnią wartość współczynnika liniowej rozszerzalności betonu na

   poziomie 1· 10-5 1/deg, to przy zastosowaniu wzoru A.M.Freundenthala, dla

  którego końcowa wartość odkształceń skurczowych wynosi 0,15‰ wynika, że

  skurcz ten jest równoważny z obniżeniem temperatury betonu o 15 stopni .

  T t cs     

  Taką wartość przyjmowano w klasycznej teorii żelbetu oraz w wielu normach

   projektowania konstrukcji z betonu w poprzednich dekadach.

 • 8/18/2019 Skurcz betonu - Konspekt

  3/14

  2015-08-

  Całkowite odkształcenia skurczowe  betonu opisuje wzór  

  gdzie

   cd    –   odkształcenie skurczowe od wysychania 

   ca   –   odkształcenie skurczowe autogeniczne 

  W normie  PN-EN   odkształcenia skurczowe betonu opisano z uwzględnieniem

  wszystkich istotnych parametrów materiałowych i warunków środowiskowych,

  a także biorąc pod uwagę technologię wykonywania konstrukcji oraz pielęgnację

  świeżego betonu. 

  cacd cs        

  Skurcz betonu wg PN-EN:2008

  W porównaniu do wcześniejszych norm należy mieć na uwadze istotny fakt, że

  końcowe odkształcenia skurczowe w skrajnie niekorzystnych warunkach mogą

   być znacznie większe, aniżeli klasyczna ich wartość wynosząca 0,15 ‰. 

  Końcowe wartości skurczu przy wysychaniu oblicza się z następującego

  wzoru (odmiennego niż w PN ):

  gdziek h   –   współczynnik zależny od miarodajnego wymiaru przekroju  

  εcd,o   –   nominalne odkształcenia skurczowe przy wysychaniu 

  ocd hcd    k  ,)(       

  Skurcz betonu wg PN-EN:2008

  Współczynnik korekcyjny k h wyznacza się z następującej tabeli: 

   Nominalne odkształcenia skurczowe przy wysychaniu opisuje relacja 

  gdzie

   f cm   –   średnia wytrzymałość betonu na ściskanie 

   f cmo   –   porównawcza wytrzymałość betonu, równa 10 MPa 

     RH    –   współczynnik zależny od wilgotności otoczenia 

   ds1   –   współczynnik zależny od rodzaju cementu 

  = 3 –  dla cementów klasy (S) 

  = 4 –  dla cementów klasy (N) 

  = 6 –  dla cementów klasy (R) 

   ds2   –   współczynnik zależny od rodzaju cementu 

  = 0,13 –  dla cementów klasy (S) 

  = 0,12 –  dla cementów klasy (N) 

  = 0,11 –  dla cementów klasy (R) 

  Skurcz betonu wg PN-EN:2008

  6

  21,   10exp)110220(85,0 

   

    

      RH 

  cmo

  cmdsdsocd 

   f  

   f       

  Tempo narastania w czasie skurczu od wysychania przedstawia równanie

  (odmienne niż w PN )

  gdzie

  t  –   czas (wiek betonu) w dniach

  t  s   –   wiek betonu (w dniach) na początku procesu wysychania 

  ho   –   miarodajny wymiar przekroju równy 2Ac /u

   Ac   –   pole przekroju betonu

  u  –   obwód części przekroju wystawionej na wysychanie 

  34,0),(

  o s

   s sds

  ht t 

  t t t t 

    

  Skurcz betonu wg PN-EN:2008

  Przebieg skurczu od wysychania w funkcji czasu  jest w tym ujęciu ostatecznie

  opisany zależnością 

  ocd h sdscd    k t t t  ,),()(         

  Końcowe wartości skurczu autogenicznego oblicza się z następującego wzoru

  (analogicznego jak w PN ):

  gdzie

   f ck    –   charakterystyczna wytrzymałość betonu (MPa) 

  610)10(5,2)( 

    ck ca   f   

  f ck   [MPa] ca (∞) [‰] 

  12 0,01

  16 0,02

  20 0,03

  25 0,04

  30 0,05

  35 0,06

  40 0,08

  45 0,09

  50 0,10

  Skurcz betonu wg PN-EN:2008

  Tempo narastania w czasie skurczu autogenicznego przedstawia równanie

  (analogiczne jak w PN ):

  gdzie

  t  –   czas (wiek betonu) w dniach

  )2,0exp(1)(   t t as     

  )()()(     caasca   t t        

  Skurcz betonu wg PN-EN:2008

  Przebieg skurczu autogenicznego w funkcji czasu jest ostatecznie opisany

  zależnością 

 • 8/18/2019 Skurcz betonu - Konspekt

  4/14

  2015-08-

  Odkształcenia skurczowe betonu niezbrojonego (swobodnego)  cs  realizują

  się w stanie beznaprężeniowym. 

  Więzami wewnętrznymi dla elementu żelbetowego jest opór zbrojenia,

  spowodowany faktem, że stal zbrojeniowa –  w przeciwieństwie do betonu –  nie

  ulega samoistnie odkształceniom reologicznym. 

  Efekt skurczu betonu wskutek więzów wewnętrznych  

  Efekt działania więzów wewnętrznych w kontekście skurczu betonu zostanie przedstawiony poniżej, na przykładzie symetrycznego elementu zbrojonego,

  o jednostkowej długości. 

  Odkształcenia skurczowe betonu zbrojonego (z więzami wewnętrznymi)  cs RC  

  są mniejsze od odkształceń skurczu swobodnego i generują stan naprężeń

  wewnętrznych w elemencie. 

  Efekt skurczu betonu wskutek więzów wewnętrznych  

   Schemat do wyznaczania odkształceń i naprężeń skurczowych 

  wskutek więzów wewnętrznych 

  Ponieważ wypadkowa siła normalna w przekroju żelbetowym musi być równa

  zero, stąd otrzymujemy zależność 

  Efekt skurczu betonu wskutek więzów wewnętrznych  

  0   sc   N  N 

  Podstawiając odpowiednie wartości odkształceń, wynikające z zasady

  zachowania płaskich przekrojów, dochodzimy do równania 

    0   s RC cs sc RC cscsc   E  A E  A      

  Dzieląc obustronnie przez  Ac· E c  mamy

  0   RC cs se RC 

  cscs         

  … i ostatecznie 

  cs

   se

   RC 

  cs       

     

  1

  1 Skurcz elementu żelbetowego  bez uwzględnienia relaksacji

   betonu wskutek jego pełzania 

  Naprężenia normalne w betonie (rozciągające) wynoszą 

  Efekt skurczu betonu wskutek więzów wewnętrznych  

    csc se

   sec

   RC 

  cscsc   E  E        

          

  1

  Naprężenia normalne w stali (ściskające) wynoszą 

  cs s

   se

   s

   RC 

  cs s   E  E        

      

  1

  1

   Należy raz jeszcze wyraźnie podkreślić, że w wyniku działania więzów

  wewnętrznych nie jest generowana żadna zewnętrzna siła normalna. 

  W metodzie uniwersalnej (która dalej będzie zamiennie nazywana metodą sił

  uogólnionych  N  s  –   M  s ) zakłada się, że najpierw swobodny beton (nie związany

  ze stalą siłami przyczepności) uległ skurczowi beznaprężeniowemu  o wielkości

   jednostkowej  cs  –  natomiast każdy pręt zbrojeniowy został oddzielnie ściśniętyadekwatną dla niego zewnętrzną siłą normalną, co wygenerowało w każdym z

  nich naprężenia 

  Efekt skurczu dla więzów wewnętrznych wg metody uniwersalnej  

   scs s   E    

  Następnie usunięto wspomniane zewnętrzne siły normalne w każdym pręcie,

  których rolę przejęły naprężenia przyczepności na styku stali i betonu. 

  W konsekwencji tego, wskutek odkształcalności betonu, pierwotnie ściśnięte

   pręty doznały stopniowego odprężenia, sukcesywnie rozciągając przy tym

   beton, aż do osiągnięcia stanu równowagi w przekroju. 

  W tej sytuacji opisane powyżej zjawisko można analizować obliczeniowo biorąc

   pod uwagę żelbetowy przekrój sprowadzony (z uwzględnieniem istniejącej stali

  zbrojeniowej, co uwzględnia częściowe jej odprężenie), poddany działaniu

  mimośrodowego rozciągania siłami w stali  N  si  według poniższego szkicu (dla przykładowych dwóch warstw zbrojenia): 

  Efekt skurczu dla więzów wewnętrznych wg metody uniwersalnej  

  Schemat odpowiada sytuacji, gdy A s1  > As2   –  w wyniku tego moment M s  wygina element ku dołowi  

  (gdy As1  < As2   –  wygięcie ku górze, natomiast dla As1  = As2   –  tylko zmiana długości od siły N s )

 • 8/18/2019 Skurcz betonu - Konspekt

  5/14

  2015-08-

  Dla tego przypadku otrzymujemy wypadkową siłę normalną od stali

  Efekt skurczu dla więzów wewnętrznych wg metody uniwersalnej  

    2121   s scs s scs s s s   A E  A E  N  N  N      

    )()( 221121   a z  N a z  N  M  M  M   g  sd  s s s s

    )()( 2211   a z  A E a z  A E   g  s scsd  s scs     

   s scs g  sd  s scs   S  E a z  Aa z  A E           )]()([ 2211

   s scs s s scs   A E  A A E  

         )( 21

  W ostatniej zależności wielkość S  s  jest momentem statycznym zbrojenia

  względem środka ciężkości przekroju żelbetowego (fazy I lub fazy II). 

  oraz wypadkowy moment zginający od stali

  Interpretując wpływ skurczu jako działanie pary sił uogólnionych  N  s  –   M  s(odniesionych do przekroju sprowadzonego) otrzymujemy ze znanych wzorów

  następujące relacje 

  Efekt skurczu dla więzów wewnętrznych wg metody uniwersalnej  

  Z powyższych równań wynikają zależności 

   g csc

   s

  csc

   s

  cg    z  J  E 

   M 

   A E 

   N 

   

  csc

   s

  csc

   scd    z 

   J  E 

   M 

   A E 

   N  

  cg cs g         

  cd csd         

  W szczególnym przypadku, dla zbrojenia symetrycznego ( A s2 = A s1), moment

  zginający  M  s wynosi zero, skąd otrzymujemy 

  Efekt skurczu dla więzów wewnętrznych wg metody uniwersalnej  

  a po dalszych podstawieniach dochodzimy do wyrażenia 

  csc

   sccd cg 

   A E 

   N       

    cs se se

  cs

   secc

   s s

  csc

   s scsc

   A E 

   A E 

   A E 

   A E  

     

      

     

      

  11

  Jak widać, odkształcenia wyznaczone powyższą metodą mają identyczną postać 

   jak wcześniej obliczone w elementarnych rozważaniach wstępnych. 

  Efekt skurczu dla więzów wewnętrznych wg metody uniwersalnej  

  Obraz graficzny przekroju żelbetowego w stanie równowagi: 

  stal ściśnięta odkształceniami εs natomiast beton rozciągnięty odkształceniami εc

  Po wyznaczeniu odkształceń   d     s1    s2    g   można obliczyć towarzyszące im

  naprężenia, oparte na bazie teorii liniowej sprężystości, która w tym przypadku

  może mieć adekwatne zastosowanie: 

  Efekt skurczu betonu wskutek więzów wewnętrznych  

  W powyższych wzorach przyjęto następującą konwencję znakowania naprężeń: 

  rozciąganie  ( + )

  ściskanie  ( –  )

   Należy raz jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że powyższe wzory nie uwzględniają

  pełzania betonu, powodującego relaksację naprężeń. 

    c g cs g    E       

    cd csd    E       

   s s s   E    22     

   s s s   E    11     

  Uwzględnienie relaksacji naprężeń wskutek pełzania betonu może być

  dokonane przy założeniu stałych –  niezależnych od czasu –  naprężeń w betonie. 

  Wpływ pełzania betonu dla symetrycznego elementu zbrojonego 

   przy czym moduł sprężystości opóźnionej (reologicznej) opisuje równanie 

  ,

  11c

   p

  c

   pel  E  E 

    

      

   p

  cc

   E  E 

   1

  ,

  Ten postulat z uwagi na fakt, że efekt skurczu ma charakter wymuszenia typukinematycznego, może być przyjęty bez większych zastrzeżeń. 

  Zostanie to przedstawione na przykładzie symetrycznego elementu zbrojonego,

  w którym dla czasu t  = ∞ mamy całkowite odkształcenia jednostkowe równe 

 • 8/18/2019 Skurcz betonu - Konspekt

  6/14

  2015-08-

  Z wcześniejszych rozwiązań, bez uwzględnienia pełzania betonu (czyli według

  interpretacji reologicznej dla czasu t  = 0 ) uzyskano odkształcenia skurczowe

  dla żelbetowego elementu symetrycznego w postaci 

  gdzie

  Stosując metodę sił uogólnionych  N  s  –   M  s dla czasu t  = ∞  mamy z kolei

  c

   se

   E 

   E  

  cs se

   RC 

  cs         

  1

  1

   s scs s   A E  N     

  0 s M 

  Wpływ pełzania betonu dla symetrycznego elementu zbrojonego 

  W tej sytuacji obliczamy odkształcenia według wzoru  

  gdzie

   ,

  ,

  c

   se

   E 

   E  

    cs se se

  cs

   secc

   s s

  csc

   s scsc

   A E 

   A E 

   A E 

   A E  

     

      

     

      

  ,

  ,

  ,,,,

  ,11

   ,,

  ,

  csc

   sc

   A E 

   N  

  czyli

  Wpływ pełzania betonu dla symetrycznego elementu zbrojonego 

   Na tej podstawie otrzymujemy ostatecznie odkształcenia skurczowe elementu

  żelbetowego z uwzględnieniem pełzania betonu (czyli według interpretacji

  reologicznej dla czasu t  = ∞ ) 

   pe pc

   s

  c

   se

   E  E 

   E  E        

    11,

  ,

  cs

   se

  cs

   se

   se

  csccs

   RC 

  cs       

      

           

  ,,

  ,

  ,,1

  1

  1

  Jak widać, jest to postać równania analogiczna jak dla czasu t  = 0, z jedną tylko

  różnicą: zamiast αe  mamy αe∞  –   przy czym między tymi dwiema wielkościamizachodzi relacja

  Wpływ pełzania betonu dla symetrycznego elementu zbrojonego 

  W tej sytuacji można wyznaczyć związek zachodzący między odkształceniami

  elementu z uwzględnieniem pełzania betonu, a odkształceniami bez

  uwzględnienia pełzania betonu, otrzymując  

   p

   se

   se p se

   se

   se

   se

   RC 

  cs

   RC 

  cs

      

         

     

     

     

   

   

  11

  1

  11

  1

  1

  1

  ,

  ,

  Przyjmując następnie oznaczenie 

   se

   se

     

      

  1

  mamy

  3

  ,

  1

  1k 

   p

   RC 

  cs

   RC 

  cs

     

   

  Wpływ pełzania betonu dla symetrycznego elementu zbrojonego 

  Uwaga: z definicji k 3 < 1

  Aby uwzględnić efekt reologiczny w postaci starzenia betonu, we wzorze

  opisującym współczynnik zmniejszający  k 3  w jego pierwotnej postaci

  dokonuje się modyfikacji, wprowadzając przy φ p  dodatkowy mnożnik   β  

  Przy analizie zjawisk skurczowych przyjmuje się najczęściej  

  80,0  

  Wpływ pełzania betonu dla symetrycznego elementu zbrojonego 

   p

  k   

  1

  13

   p

  k       

  1

  13

   Interpretacja graficzna efektu skurczu z uwzględnieniem pełzania betonu 

  rysunek górny: po czasie t = 0, rysunek dolny: po czasie t = ∞ 

  Wpływ pełzania betonu dla symetrycznego elementu zbrojonego 

 • 8/18/2019 Skurcz betonu - Konspekt

  7/14

  2015-08-

  Po czasie t  = 0

  cs

   se

   RC 

  cs s       

      

  1

  1

  cs

   se

   se RC 

  cscsc       

          

  1

   s

   RC 

  cs s   E    

    c RC cscsc   E       

  Wpływ pełzania betonu dla symetrycznego elementu zbrojonego 

  Po czasie t  = ∞ 

   s

   RC 

  cscs

   se

   RC 

  cs s   k k          

      

    33

  ,

  ,,1

  1

   s s

   RC 

  cs s

   RC 

  cs s   k  E k  E               33,,

   RC 

  cscscs

   se

   se RC 

  cscsc   k          

          

    3

  ,

  ,

  ,,1

        ,3,,,   c RC cscsc RC cscsc   E k  E         

  Wpływ pełzania betonu dla symetrycznego elementu zbrojonego 

  Mamy zatem następujące związki 

  33, k k 

   s

   s

   s

   s

   

   

   

   

  33, k k 

   s

   s

   s

   s

   

   

   

   

    3

  ,

  ,,1

  1

  1k  p

   se

   se

   se

   se

  c

  c

   

     

     

     

     

   

   

    33,,,

  11   k  E 

   E 

  k  E 

   E 

   pc

  c

   pcc

  cc

  c

  c

   

     

   

   

   

  Wniosek : odkształcenia stali, naprężenia stali, naprężenia betonu zmieniają się

   proporcjonalnie do k 3  –  nie dotyczy to odkształceń betonu!

  Wpływ pełzania betonu dla symetrycznego elementu zbrojonego 

  W najogólniejszym przypadku, dla elementu dowolnie zbrojonego, stan

  odkształceń dla czasu  t  = ∞ uzyskamy metodą sił uogólnionych  N  s  –   M  sstosując we wzorach obliczeniowych parametry materiałowe adekwatne dla

  wyżej wymienionego czasu. 

  a następnie wyznaczamy odkształcenia krawędziowe betonu według wzorów 

  Przyjmujemy zatem wyjściowe siły uogólnione w znanej formule  

  Wpływ pełzania betonu dla dowolnego elementu zbrojonego 

   s scs s   S  E  M     

   s scs s   A E  N     

      ,,,,,,   g csc

   s

  csc

   s

  cg 

    z  J  E 

   M 

   A E 

   N  

      ,,,,,

  ,   d 

  csc

   s

  csc

   scd    z 

   J  E 

   M 

   A E 

   N  

  Po wyznaczeniu odkształceń krawędziowych betonu można łatwo obliczyć

  dopełniające odkształcenia krawędziowe:

  Powyższe odkształcenia stanowią punkt wyjścia do obliczenia odpowiednich

  odkształceń stali zbrojeniowej w poszczególnych jej warstwach. 

  Wpływ pełzania betonu dla dowolnego elementu zbrojonego 

      ,,,,   cg cs RC 

   g cs g        

      ,,,,   cd cs RC 

  d csd        

  W tym celu wystarczy tylko znajomość usytuowania poszczególnych warstw

   prętów zbrojeniowych, a następnie skorzystanie z elementarnych zależności

  geometrycznych, wynikających z zasady zachowania płaskich przekrojów.

  Więzami zewnętrznymi elementu żelbetowego są dodatkowe podpory, tworzące

  ustrój statycznie niewyznaczalny, krępujące jego swobodne przemieszczenia.  

  Efekt skurczu betonu wskutek więzów zewnętrznych 

  Efekt działania więzów zewnętrznych w kontekście skurczu betonu zostanie przedstawiony na przykładzie symetrycznego elementu zbrojonego,

  o jednostkowej długości, w schemacie pręta obustronnie utwierdzonego: 

 • 8/18/2019 Skurcz betonu - Konspekt

  8/14

  2015-08-

  Przed analizą wpływu więzów zewnętrznych na zachowanie się elementu

  żelbetowego poddanego skurczowi betonu, należy przypomnieć podstawowy

  fakt, że każda zmiana odkształceń tegoż elementu, przy założeniu zgodności

  odkształceń stali i betonu (co z definicji stanowi istotną cechę konstrukcji

  żelbetowych, opisaną warunkiem:  c =   s =   ), wymaga zaistnienia siły 

  normalnej o wartości 

  Efekt skurczu betonu wskutek więzów zewnętrznych 

  Po uporządkowaniu prowadzi to do znanej relacji  

   s scc s scc sc   A E  A E  A A N  N  N           )(

              

    

      cc se

  c

   s

  c

   scc   A E 

   A

   A

   E 

   E  A E  N    11)(

  Przy więzach zewnętrznych niepodatnych (sztywnych) rozważanego

  elementu, powstaje stan jego wymuszonego rozciągania o wartości  cs RC  .

  Efekt skurczu betonu wskutek więzów zewnętrznych 

  Skutkiem tego generowana jest zewnętrzna siła normalna , której wartość

  można obliczyć, w kontekście poczynionej przed chwilą uwagi, z zależności 

  Podstawiając do powyższego równania wyprowadzoną wcześniej wielkość  

    RC cscc seo RC 

  cs   A E  N  N  N               1)()(

  cs

   se

   RC 

  cs       

     

  1

  1

  otrzymujemy wyrażenie alternatywne 

    cscccs se

  cc seo   A E  A E  N         

       

  1

  11

  Stal zbrojeniowa wskutek niepodatnych więzów zewnętrznych poddana

  rozciąganiu jednostkowemu  cs RC   niejako powraca do swego położenia

  wyjściowego, jak przed zabetonowaniem elementu, stąd naprężenia normalne

  w stali są zerowe, a siła normalna wynosi 

  Efekt skurczu betonu wskutek więzów zewnętrznych 

  Beton od momentu zabetonowania elementu poddany został wypadkowemu

  rozciąganiu jednostkowemu  cs  (odpowiadającemu skurczowi swobodnemu

  elementu betonowego), wykazując naprężenia normalne (bez uwzględnienia

  relaksacji betonu wskutek jego pełzania) o wartości  

    c RC 

  cs seccsc   E  E               1

  Skutkiem tego globalna siła w betonie jest równa 

    cc RC 

  cs secccsccc   A E  A E  A N               1

  0   s s s   A N     

  Warto zauważyć, że globalna siła w betonie, obliczona poprzednim wzorem,

   jest dokładnierówna zewnętrznej sile normalnej, generowanej wskutek

  więzów zewnętrznych w postaci niepodatnych podpór. 

  Efekt skurczu betonu wskutek więzów zewnętrznych 

  co powoduje, że na podporach nie jest potrzebna żadna siła zewnętrzna. 

   Nie powinno to jednak dziwić, gdyż w przypadku braku więzów zewnętrznych 

  sumaryczna siła rozciągająca w betonie jest równoważona sumaryczną siłą

  ściskającą w stali, czyli zachodzi  

   Natomiast w przypadku niepodatnych więzów zewnętrznych, skutkiem czego

  w stali naprężenia ponownie powracają do zera (jak przed zabetonowaniem),

  celem zrównoważenia siły rozciągającej w betonie (która w międzyczasie

  wzrosła w stosunku do stanu, gdy nie było niepodatnych więzów zewnętrznych)

  musi na podporach powstać zewnętrzna siła normalna o takiej samej wartości

   jak wspomniana siła w betonie. 

   sc   N  N  

  Opisany przed chwilą mechanizm powstawania zewnętrznej siły rozciągającej

  oraz obliczona wielkość tej siły dotyczyły sytuacji, gdy element żelbetowy

  wskutek rozciągania od skurczu nie uległ zarysowaniu. 

  Efekt skurczu betonu wskutek więzów zewnętrznych 

  Prowadzi to do zmniejszenia rozciągającej siły normalnej na podporze do

  wartości 

  Po zarysowaniu sytuacja ulega istotnej jakościowej oraz ilościowej zmianie:

  zakładając, że powstało n  rys o rozwarciu wk   –  wymuszone jednostkowe

  odkształcenia ε x  wskutek niepodatnych więzów zewnętrznych są mniejsze niżdla elementu niezarysowanego, proporcjonalnie do sumy szerokości powstałych

  rys, co dla elementu żelbetowego o długości l   można wyrazić równaniem 

  wn k  RC cs x

    

     

    

     

  wn A E  A E  N    k  RC cscc se xcc se x              11

  Po przekształceniach otrzymujemy siłę po zarysowaniu elementu w postaci  

  Efekt skurczu betonu wskutek więzów zewnętrznych 

  Ponieważ siła przed zarysowaniem elementu wynosiła 

  zatem siła rozciągająca po zarysowaniu może być opisana relacją 

   

   

   

   

  wn A E  N 

   RC cs

  k  RC 

  cscc se x         11

    RC cscc seo   A E  N            1

    

   

    

   

    11 o RC 

  cs

  k o x   N 

  wn N  N 

   RC 

  cs

   x

   RC 

  cs

  o

   x

  wn

   N 

   N 

   

    

   

    11

  lub

 • 8/18/2019 Skurcz betonu - Konspekt

  9/14

  2015-08-

  Znając siłę po zarysowaniu elementu 

  Efekt skurczu betonu wskutek więzów zewnętrznych 

  oraz siłę przed zarysowaniem elementu 

  można wyznaczyć spadek siły wskutek zarysowania elementu  

   

    

   

  wn A E  N 

   RC 

  cs

  k  RC 

  cscc se x 

         11

    RC cscc seo   A E  N            1

  Stąd względna miara ubytku siły rozciągającej wskutek zarysowania wynosi 

    

  wn

   N 

   N  RC 

  cs

  o

  wn A E  N  N  N    k cc se xo

      1

  Stal zbrojeniowa w elemencie zarysowanym, wskutek niepodatnych więzów

  zewnętrznych wykazuje średnie naprężenia równe zero, przy czym w rysach

  oraz w ich otoczeniu jest lokalnie rozciągana, natomiast pomiędzy rysami jest

  lokalnie ściskana. 

  Efekt skurczu betonu wskutek więzów zewnętrznych 

  Beton w elemencie zarysowanym, wskutek niepodatnych więzów zewnętrznych

  wykazuje spadek naprężeń rozciągających z pierwotnej wartości przed

  zarysowaniem elementu: 

    c RC 

  cs seccso   E  E               1

  do wartości po zarysowaniu elementu  

          1oc

  Rzeczywiste i obliczeniowe naprężenia skurczowe w betonie 

   Zależność σ–ε dla betonu w strefie rozciąganej, wynikająca z jego nieliniowości materiałowej:  

  σ pl  –  naprężenia rzeczywiste (plastyczne), σ el   –  naprężenia obliczeniowe (sprężyste, elastyczne) 

  W nawiązaniu do poprzedniego rysunku, należy zwrócić uwagę na fakt, że

  obliczając naprężenia rozciągające w betonie według teorii liniowej (co w

   praktyce ma najczęściej miejsce), przeszacowuje się naprężenia obliczeniowe

  w stosunku do rzeczywistych, z uwagi na nieliniowość materiałową betonu.

  Przyjmując w strefie rozciąganej betonu przebieg zależności σ–ε  wedługparaboli drugiego stopnia (co jest wystarczająco dokładne), otrzymuje się

  zależność między naprężeniami sprężystymi –  liniowymi ( σ el ), a naprężeniami plastycznymi –  nieliniowymi ( σ  pl ) w postaci

   

    

   

  ct 

  el el  pl 

   f  

   

   

     

  2

  11

  Przykładowo, dla φ = 1,7 (często przyjmowana wartość w praktyce)

  242,07,1

  17,1122

   

   

   

  Rzeczywiste i obliczeniowe naprężenia skurczowe w betonie 

  Do tej pory były omawiane odkształcenia i naprężenia skurczowe, wynikające

  z istnienia więzów wewnętrznych oraz zewnętrznych w rozpatrywanym

  elemencie żelbetowym. 

  Naprężenia skurczowe własne 

  Istnieje jeszcze trzecia składowa odkształceń i naprężeń skurczowych: są to

  naprężenia skurczowe własne, wynikające z nieliniowych i niestacjonarnych pól

  wilgotnościowych w elemencie. 

  Jak wspomniano już wcześniej, naprężenia skurczowe własne są wynikiem

  oporu  poszczególnych warstw betonu w stosunku do warstw sąsiednich,

  spowodowanego ich zróżnicowaną odkształcalnością skurczową. 

   Na następnym rysunku zostanie przedstawiony przykładowy rozkład

  wspomnianych nieliniowych i niestacjonarnych pól wilgotnościowych w dwóch

  różnych okresach czasu. 

   Interpretacja graficzna nieliniowych i niestacjonarnych pól wilgotnościowych w elemencie 

   z uwzględnieniem funkcji czasu  

  Naprężenia skurczowe własne 

 • 8/18/2019 Skurcz betonu - Konspekt

  10/14

  2015-08-

   Na szkicu obrazującym pole wilgotności na grubości elementu żelbetowego

  wyszczególniono następujące wielkości: 

  U o   –   wilgotność wyjściowa (po zarobieniu betonu) 

  U  z    –   wilgotność zewnętrzna (powietrza) = constU w   –   wilgotność wnętrza elementu po czasie τ  U  p   –   wilgotność powierzchni betonu po czasie τ  U  śr    –   wilgotność średnia elementu po czasie τ  U kr   –   wilgotność średnia początkowa elementu 

  Naprężenia skurczowe własne 

   Należy wspomnieć, że naprężenia skurczowe własne, będące skutkiem

  nieliniowych i niestacjonarnych pól wilgotnościowych, mają przebieg podobny 

  do pól wilgotnościowych w rozważanym czasie. 

  Odkształcenia skurczowe wynikające z więzów zewnętrznych i wewnętrznych

  (oporu zbrojenia) są funkcją średniej zmiany wilgotności w przekroju:

  Naprężenia skurczowe własne 

   Natomiast odkształcenia skurczowe własne zależą od gradientu wilgotności

  przypowierzchniowe j elementu:

            śr w śr kr w

   I 

  cs   U U U   

         p śr w III cs   U U   

            śr w śr kr w

   II 

  cs   U U U   

  W powyższych wzorach  β w  oznacza współczynnik liniowy względnejodkształcalności wilgotnościowej betonu dla jednostkowej względnej zmiany

  wilgotności wagowej 

   Naprężenia skurczowe własne na tle pozostałych dwóch składowych naprężeń skurczowych w elemencie 

  (beznaprężeniowa część skurczu wynika z podatności więzów zewnętrznych)  

  Naprężenia skurczowe własne 

  Schemat do wyznaczania przypowierzchni owego zbroj enia przeciwskurczowego

  dla elementów masywnych i średniomasywnych 

  Zbrojenie z uwagi na naprężenia skurczowe własne  

  W elementach o średniej masywności krzywa naprężeń skurczowych własnych

  (w przybliżeniu podobna do kształtu pola wilgotności) zbliżona jest do paraboli

  trzeciego stopnia, stąd szerokość przypowierzchniowej strefy rozciąganej wynosi 

  Mniejsze wartości odpowiadają elementom o dużej grubości (gdy moduł

   powierzchniowy jest znacząco mniejszy od 2,0 m-1), natomiast większe wartości

  odpowiadają elementom o współczynniku masywności zbliżonym do 2,0 m-1 .

  bb     185,01

  W elementach masywnych krzywa naprężeń skurczowych własnych (w ślad za

  kształtem pola wilgotności) zbliża się do parabol wyższych stopni, stąd

  szerokość przypowierzchniowej strefy rozciąganej wynosi  

   bb     15,005,01

  Zbrojenie z uwagi na naprężenia skurczowe własne  

  Przekrój zbrojenia przeciwskurczowego w warstwie przypowierzchniowej

  o szerokości b1  wyznacza się z warunku podobnego, jak przy klasycznym

  obliczaniu zbrojenia minimalnego w elementach żelbetowych, czyli przy

  założeniu, że w momencie pojawienia się rysy (w tym przypadku rysyskurczowej) cała bryła naprężeń rozciągających musi być przejęta przez stal. 

   przy czym powierzchnia strefy rozciąganej wynosi w tej sytuacji 

  Powyższy postulat można ująć w sposób przybliżony ogólnym warunkiem 

  ct ct  y ss   f   A f   A  

  00,11  b Act 

  Przybliżenie  powyższej procedury polega na założeniu, że w strefie rozciąganej

  naprężenia w betonie są stałe, równe wytrzymałości betonu na rozciąganie. 

  Zbrojenie z uwagi na naprężenia skurczowe własne  

 • 8/18/2019 Skurcz betonu - Konspekt

  11/14

  2015-08-

  Po przekształceniach dochodzi się do relacji  

  W zależności od tego, jakie konkretne wartości przyjmuje się w odniesieniu do

  wytrzymałości betonu na rozciąganie ( f ct ) oraz do wytrzymałości stali ( f  y),

  uzyskuje się różne formuły obliczeniowe do wyznaczania potrzebnego zbrojenia

   przeciwskurczowego.

  a po wykorzystaniu definicji stopnia zbrojenia w przypowierzchniowej warstwie

   betonu uzyskuje się 

   y

  ct 

  ct 

   ss

   f  

   f  

   A

   A

   y

  ct  ss

   f  

   f    

  Zbrojenie z uwagi na naprężenia skurczowe własne  

  Według F.Leonhardta

  Według H.Rüscha –  D.Jungwirtha

   yk 

  ctm

   yk 

  ctk 

   ss f  

   f  

   f  

   f     30,195.0,  

     yk 

  ctm

   yk 

  ctmctm

   yk 

  ctmctk 

   ss f  

   f  

   f  

   f   f  

   f  

   f   f  

    89,0

  7,05,005,1

  5,005,1

    05.0,  

  Według K.Flagi

   yk 

  ctm ss

   f  

   f     10,1  

  Według PN-EN:2008

   yk 

  ctm ss

   f  

   f     00,1  

  Zbrojenie z uwagi na naprężenia skurczowe własne  

  Przy wyznaczaniu zbrojenia przypowierzchniowego z uwagi na działanie

  naprężeń skurczowych własnych, należy mieć dodatkowo na względzie

  spełnienie wymagań w zakresie ograniczenia szerokości rys.

  Wykorzystując pierwszy i trzeci człon powyższej relacji uzyskuje się 

  Wychodząc z teorii przyczepnościowej, rozstaw rys  sr   wyznacza się z warunku 

   s sct ct r  sbm   A A f   su       

  Zbrojenie z uwagi na naprężenia skurczowe własne  

   s

   s

  bm

   sr 

  u

   A s  

   

   

   przy czym τ bm  opisuje średnie naprężenia przyczepności w betonie  

  Dla n  jednakowych prętów zbrojeniowych o średnicy ϕ s  otrzymuje się 

  Ponieważ odległość pomiędzy rysami w skrajnych przypadkach wynosi  sr   lub

  2 sr   –  stąd średnia ich odległość jest równa 

  stąd rozstaw rys  sr   wynosi

  Zbrojenie z uwagi na naprężenia skurczowe własne  

  44

  2

   s

   s

   s

   s

   s

  n

  n

  u

   A    

    

    

  4

   s

  bm

   sr  s

     

   

   

  r r r 

  rm   s s s

   s  

  2

  3

  2

  2

  W tej sytuacji otrzymujemy

  uzyskuje się ostatecznie 

  Przyjmując przybliżenie 

  Zbrojenie z uwagi na naprężenia skurczowe własne  

  bm

   s s s

  bm

   srm s  

     

   

     

  8

  3

  42

  3

  3

  1

  9

  3

  8

  3

  bm

   s srm s

   

    

  3

  Przy założeniu, że całe wydłużenie elementu realizuje się tylko w rysie (bez

  uwzględnienia rozciągania betonu na odcinku między rysami, czyli bez efektu

  tension stiffening ), średnią szerokość rysy wrm  wyznacza się z warunku 

   pociąga za sobą 

  Zatem postulat ograniczenia szerokości rys 

  Zbrojenie z uwagi na naprężenia skurczowe własne  

   sbm

   s s

  bm

   s s

   s

   srm srm

   E  E  sw

   

    

   

      

  33

  2

  limwwrm 

  2

  lim3

   s

   sbm s

   E w

   

    

   

 • 8/18/2019 Skurcz betonu - Konspekt

  12/14

  2015-08-

  Przy zastosowaniu minimalnego zbrojenia przeciwskurczowego, które z definicji

  ulega uplastycznieniu po zarysowaniu, otrzymujemy

  Jest to wzór  H.Rüscha –  D.Jungwirtha  nakładany na średnicę zbrojenia przeciwskurczowego, celem kontroli szerokości rys skurczowych, przy czym dla

   prętów zabetonowanych w pozycji poziomej autorzy dopuszczają przyjęcie 

  stąd warunek ograniczenia średnicy prętów zbrojeniowych przyjmuje postać 

  Zbrojenie z uwagi na naprężenia skurczowe własne  

   yk  s   f   

  2

  lim3

   yk 

   sbm s

   f  

   E w      

   

  cmbm   f     15,0 

  Warto zauważyć, że średnica prętów ϕ s  odpowiadająca uplastycznieniuminimalnego zbrojenia przeciwskurczowego, może być zamieniona na średnicę

  większą ϕ  –   przy czym, aby spełnić wymóg ograniczenia szerokości rys, należyzmienić któryś z innych parametrów wpływających na szerokość rys. 

  •  dla wyjściowej średnicy ϕ s 

  Praktycznie mamy jedynie wpływ na zmniejszenie naprężeń w stali z wyjściowejwartości  f  yk   na wartość σ  s  3 mm), czyli

         1262max s

         632max slub

  W świetle normy  PN-EN:2008  wpływ korzystnego oddziaływania pręta

  zbrojeniowego na zwiększenie wydłużalności granicznej betonu zachodzi w

   paśmie o szerokości 

   przy czym c  jest grubością otuliny betonowej pręta. 

  Zbrojenie z uwagi na naprężenia skurczowe własne  

   

    

   2

  5max 

  c s

  Przykładowo, przy otulinie zbrojenia wynoszącej c = 30 mm, mamy dla prętów

  zbrojeniowych ϕ = 10 mm: c = 3ϕ  i wówczas 

    

       

    

      5,172

  35max s

 • 8/18/2019 Skurcz betonu - Konspekt

  13/14

  2015-08-

  Podstawowym pojęciem w analizie ugięć jest krzywizna, którą wyznaczyć

  można z definicji miary łukowej kąta 

  Wpływ skurczu na ugięcia 

  ds

  d   

    

  1

  gdzie

  κ    –   krzywizna w zadanym punkcie krzywej ρ   –   promień krzywizny w zadanym punkcie krzywej ds  –   przyrost długości łuku krzywej w zadanym punkcie 

  d φ   –   przyrost kąta stycznych do krzywej na długości ds

  otrzymując ostatecznie 

    

     ds

  d   

  W ortogonalnym układzie współrzędnych  x –  y  krzywizna dowolnej krzywej,opisanej równaniem  y( x), wynosi w miejscu o odciętej  x

  Wpływ skurczu na ugięcia 

  2/32

  2

  2

  )(1

  )(

   

    

   

  dx

   xdy

  dx

   x yd 

   x 

  Przy małych nachyleniach krzywej  y( x) jej pierwsza pochodna podniesiona do

  kwadratu przyjmuje bardzo małe wartości, w związku z czym można przyjąć, że

   jest bliska zeru, otrzymując w wyniku tego 

  2

  2)(

  dx

   x yd  x    

  Dla elementów prętowych, przebiegających wzdłuż umownej osi  x  (co często

  wykorzystujemy w praktyce), wychodzimy z definicji

  Wpływ skurczu na ugięcia 

  dx

  d   

    

  1

  gdzie

  κ    –   krzywizna w zadanym punkcie krzywej  ρ   –   promień krzywizny w zadanym punkcie krzywej dx  –   przyrost długości elementu wzdłuż osi x

  d φ   –   przyrost kąta stycznych do krzywej na długości dx

  otrzymując w rezultacie 

       dx

  d   

   Schemat do wyznaczania krzywizny elementu w zadanym przekroju, przy znanych odkształceniach 

  (na rysunku zaznaczono dodatnie wartości odkształceń jednostkowych) 

  Wpływ skurczu na ugięcia 

  Dla przypadku pokazanego na poprzednim rysunku otrzymujemy

  Wpływ skurczu na ugięcia 

  gdzie

  ε g  εd    –   odkształcenia krawędziowe (górne i dolne) h   –   wysokość przekroju poprzecznego 

  Wykorzystując następnie definicję kąta d φ  mamy

     

      d 

  h

  dx

  h

  dxdx d  g  g d 

    11

  skąd ostatecznie krzywizna wynosi 

  h

  d  g       

    

  1

    

       dx

  h

  dxd  g 

  Znając odkształcenia krawędziowe od skurczu betonu w zadanym przekroju

  wzdłuż umownej osi  x, krzywiznę od skurczu, w nawiązaniu do ostatniego

  wzoru, opisujemy analogicznie

  Wpływ skurczu na ugięcia 

  Wykorzystując następnie fakt, że w przypadku skurczu będziemy mieli do

  czynienia z małymi ugięciami (co jest najczęstsze w realnych konstrukcjach

   budowlanych), możemy zapisać 

   przy czym znak minus oznacza, jak w wytrzymałości materiałów, że ugięcia

  skierowane ku dołowi są traktowane jako dodatnie.  

  h

   x  d  g 

  cs

     

   xdx

   xwd cs 2

  2 )(

 • 8/18/2019 Skurcz betonu - Konspekt

  14/14

  2015-08-

  Jeżeli krzywizna od skurczu jest stała na całej długości elementu 

  Wpływ skurczu na ugięcia 

  otrzymujemy

  Stałe całkowania C 1  oraz C 2  w powyższej relacji wyznaczamy z odpowiednich

  warunków brzegowych. 

  cs

  dx

   xwd  

  2

  2

    212

  2C  xC 

   x xw cs      

  to po dwukrotnym scałkowaniu wyrażenia 

    csd  g 

  cs   const h

   x      

     

  W szczególnym przypadku  jednoprzęsłowego elementu swobodnie podpartego

  o długości l   mamy dwa warunki brzegowe:

  •   x = 0    w = 0

  •   x = l     w = 0

  Wpływ skurczu na ugięcia 

  z których ostatecznie uzyskujemy linię ugięcia od skurczu o równaniu 

   przy czym

   

    

   

  22

  2)(

   x

   x x xw   cs

   

  82

  2

  max

  l l ww   cs

   

   

    

   

     

  Podstawiając następnie zdefiniowane wcześniej wyrażenie opisujące krzywiznę

  od skurczu

  Wpływ skurczu na ugięcia 

  uzyskujemy wartość maksymalnego ugięcia od skurczu 

  8

  2

  max

  hw

    d  g 

      

  gdzie ε g  εd    –   skurczowe odkształcenia krawędziowe (górne i dolne) h   –   wysokość przekroju poprzecznego 

  l    –   rozpiętość elementu

  hconst 

    d  g 

  cs

     

  Jak widać, kluczowe dla problemu ugięć jest wyznaczenie adekwatnej krzywizny

  od skurczu, której najogólniejszy wzór ma postać  

  Wpływ skurczu na ugięcia 

  Korzystanie z powyższej relacji może być w praktycznych zastosowaniach

  niewygodne, w związku z czym celowe jest wykorzystanie opisanej wcześniej

  uniwersalnej metody sił uogólnionych  N  s  –   M  s w której dla standardowych

  dwóch warstw zbrojenia (górnego i dolnego) mamy 

  h

  d  g 

  cs

     

   s scs s s scs s   A E  A A E  N           )( 21

   s scs g  sd  s scs s   S  E a z  Aa z  A E  M           )]()([ 2211

  Ponieważ moment od stali  M  s  można interpretować jako moment od skurczu 

   M cs  (siła  N  s  nie daje żadnego wygięcia, a jedynie skrócenie elementu), wobec

  czego krzywizna od skurczu może w tej sytuacji być opisana relacją 

  Wpływ skurczu na ugięcia 

  cs

  cs

   se

  csc

   s scs

  csc

  cscs

   J 

   J  E 

  S  E 

   J  E 

   M   

      

  Powyższy wzór, dokładnie w takiej samej postaci, zamieszczono w normie

   PN-EN:2008  (str.119), gdzie zdefiniowano:

  S  s   –   moment statyczny zbrojenia względem ś.c. przekroju

   J cs   –   moment bezwładności przekroju sprowadzonego  

  εcs   –   swobodne odkształcenia skurczowe betonu 

   Dziękuję za uwagę