skurcz betonu - konspekt

Download Skurcz betonu - Konspekt

Post on 07-Jul-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Skurcz betonu - Konspekt

  1/14

  2015-08-

   Marek Wesołowski  

   Politechnika Gdańska  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 

  Skur cz betonu

  Geneza, właściwości, konsekwencje 

  •  A.Mitzel , Reologia betonu, Arkady, Warszawa 1972

  • T.Szulczyński, Wpływ skurczu betonu na wielkość momentu zarysowania zginanych elementów żelbetowych, Archiwum Inżynierii Lądowej 2/1975 

  •  H.Rüsch D.Jungwirth, Skurcz i pełzanie w konstrukcjach betonowych, Arkady, Warszawa 1979

  •  K. Flaga, Skurcz betonu i jego wpływ na nośność, użytkowalność i trwałość konstrukcji żelbetowych i sprężonych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,

  Kraków 2002 

  •  K. Flaga, Zbrojenie przeciwskurczowe, obliczenia, zalecenia konstrukcyjne w

   budownictwie powszechnym, XVII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy

  Projektanta Konstrukcji, Ustroń 20 ÷ 23 lutego 2002

  • W. Kiernożycki, Betonowe konstrukcje masywne, Polski Cement, Kraków 2003 

  •  K. Flaga, Naprężenia skurczowe i zbrojenie przypowierzchniowe w konstrukcjach

   betonowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004 

  •  K. Flaga, Naprężenia skurczowe i zbrojenie przypowierzchniowe w konstrukcjach

   betonowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011 

  •  K. Flaga, Rola skurczu betonu w żelbetowych elementach konstrukcyjnych,

  Inżynieria i Budownictwo 9/2014 

  Skurcz betonu –  literatura

  Norma europejska

  EN 1992-1-1. Eur ocode 2. Design of concr ete structures  ,  Part 1-1. General rules and rules for buildings,

  European Commitee for Standarization, Brussels 2004

  PN-EN 1992-1-1.Eur okod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu  , Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2008

  Norma polska

  PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, 

  Obliczenia statyczne i projektowanie, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2002

  Skurcz betonu –  literatura Skurcz betonu –  dane podstawowe

  Skurcz betonu  jest procesem zmian objętościowych, wywołanych złożonymi

  zjawiskami fizyko-chemicznymi. Powstają one skutkiem wysychania

  twardniejącego zaczynu cementowego –  skurcz od wysychania (zwany także

  fizycznym, wilgotnościowym) oraz wskutek zachodzących w młodym betonie

   procesów przemian strukturalnych i chemicznych –  skurcz samoczynny (zwany

  także samorodnym, chemicznym, autogenicznym, właściwym, plastycznym). 

  Skurcz wilgotnościowy rozwija się powoli, gdyż wynika z powolnego procesu

  migracji wody przez twardniejący beton. 

  Skurcz autogeniczny kształtuje się w trakcie procesu twardnienia masy

   betonowej i dlatego ważna jego część narasta we wczesnym okresie po

  zarobieniu mieszanki betonowej –   jest on liniową funkcją wytrzymałości betonu. 

   Profesor Bronisław Bukowski nazywał go skurczem powstałym z kontrakcji (o charakterze fizyko-chemicznym), czyli z nieodwracalnego zmniejszania

  objętości, towarzyszącego reakcjom chemicznym w betonie, w tym przypadku

  zmniejszaniem objętości układu woda-cement w procesie tężenia oraz

   początkowego okresu twardnienia betonu. 

  W najogólniejszym przypadku, dla bryły betonu o dowolnym kształcie, miarę

  miarodajnego wymiaru przekroju można zdefiniować wzorem 

  gdzie

  V c   –   objętość bryły betonu 

   Aout    –   zewnętrzna powierzchnia betonu, podlegająca wysychaniu 

  Skurcz betonu –  dane podstawowe

  Ponieważ dominującą składową skurczu betonu jest skurcz od wysychania, który

  uzależniony jest głównie od stosunku powierzchni zewnętrznej elementu

  (podlegającej wysychaniu) do jego objętości (zawierającej niezwiązaną wodę),

  stąd jako praktyczną miarę stopnia zwartości zadanego elementu wprowadzono  pojęcie miarodajnego wymiaru przekroju ho .

  out 

  c o  A

  V  h

       2

  Skurcz betonu –  dane podstawowe

  Dla prętowego elementu pryzmatycznego miarodajny wymiar przekroju

  można obliczyć według relacji 

  gdzie

   Ac   –   pole przekroju poprzecznego elementu

  u  –   obwód przekroju poprzecznego elementu 

  l  –   długość elementu 

   A u  A Al u l  A AV h c c

  c

  c

  out 

  c o

  

   

   

   

  2 2222

  Ponieważ dla pręta o znacznej długości (teoretycznie dla l   ∞) stosunek pola

   przekroju poprzecznego do długości zmierza do zera, otrzymuje się 

  u  A

  h   co 

    2

  Jest to definicja normowa, lecz ważna jedynie dla pręta pryzmatycznego ,

  o czym normy  PN-EN   oraz  PN   jednak nie wspominają! 

 • 8/18/2019 Skurcz betonu - Konspekt

  2/14

  2015-08-

  Dla bryły betonu o dowolnym kształcie, miarę modułu powierzchniowego elementu definiuje się wzorem 

  gdzie

  V c   –   objętość bryły betonu 

   Aout    –   zewnętrzna powierzchnia betonu, podlegająca wysychaniu 

  Skurcz betonu –  dane podstawowe

  Drugim parametrem, ważnym do oceny zjawiska skurczu betonu (obok

  wspomnianego wcześniej miarodajnego wymiaru przekroju) jest inna miara

  stopnia zwartości elementu w postaci modułu powierzchniowego mo .

  c

  out  o V 

   A m   

  Dla zadanego prętowego elementu pryzmatycznego, związek pomiędzy

  modułem powierzchniowym mo a miarodajnym wymiarem przekroju ho 

  opisanym normową zależnością 

  Skurcz betonu –  dane podstawowe

   Na tej podstawie wyróżnia się trzy typy elementów, w zależności od ich modułu

   powierzchniowego:

  •  elementy masywne  mo    2 m -1 

  •  elementy średniomasywne   2 < mo  < 15 m -1 

  •  elementy niemasywne  m o     15 m-1 

  o o h

  m   2

  u  A

  h   co 

    2

   jest następujący 

  Skurcz betonu –  dane podstawowe

  Skurcz od wysychania objawia się objętościowym zmniejszaniem się bryły

   betonu (co w przypadku elementu prętowego prowadzi praktycznie do jego

  dominującego skracania się podłużnego). 

   Natomiast w sytuacji ograniczenia swobody odkształceń  betonu, powstają

  wymuszone naprężenia wewnętrzne, które dla elementu prętowego mają

  charakter stanu liniowego.

  Wymuszenia powyższe wynikają z dwóch przyczyn:

  • więzów wewnętrznych  –  generowanych przez istniejące zbrojenie elementu

  żelbetowego, 

  • więzów zewnętrznych  –  związanych ze skrępowaniem elementu na

   podporach lub w innych jego obszarach.

  Teoretycznie , umożliwienie swobody odkształceń  bryły betonu w każdym

  dowolnym punkcie, prowadziłoby do beznaprężeniowej  zmiany jej kształtu. 

  Skurcz betonu –  dane podstawowe

   Należy jednak mieć dodatkowo na względzie, że nawet jeżeli nie będzie żadnych

  więzów wewnętrznych (czyli przy braku zbrojenia) ani więzów zewnętrznych

  (czyli przy umożliwieniu całkowitej swobody na podporach), a element zostanie

  dodatkowo w pełni odizolowany od otoczenia zewnętrznego (czyli będzie

  zabezpieczony przed wysychaniem) –  to i tak objawią się w nim odkształcenia

  skurczowe, spowodowane trzecią przyczyną: wewnętrznymi procesami

  chemicznymi w betonie (skurcz autogeniczny).

  W tej sytuacji generowane skutkiem tego nieliniowe i niestacjonarne pola

  wilgotnościowe (wspomniane już wcześniej) pociągają za sobą powstanie

  wypadkowego nieliniowego stanu naprężeń własnych, który charakteryzuje się

  tym, że przypowierzchniowe pasma betonu są rozciągane, natomiast pasma

  wewnętrzne są ściskane. 

   Naprężenia te powstają na skutek oporu jednych warstw betonu w stosunku do

  innych (co wynika z tendencji do nierównomiernych odkształceń skurczowych

   poszczególnych warstw betonu). 

  Według  A.M.Freundenthala (1906-1977), przez długie lata będącego wzorcem

  dla wielu norm, odkształcenia skurczowe można opisać relacją 

  gdzie

  t  –   czas wysychania betonu, w latach

  Skurcz betonu –  ujęcie klasyczne 

  41041 6)(     t t t cs 

  W tym ujęciu, dla czasu t   ∞ wynika

  końcowa wartość odkształceń skurczowych: 0,15·10 -3 = 0,15 ‰ 

  Warto zauważyć, że wg powyższego wzoru otrzymuje się  

  • dla czasu t  = 0,25 roku: 1/2 skurczu całkowitego 

  • dla czasu t  = 0,50 roku: 2/3 skurczu całkowitego 

  • dla czasu t  = 1,00 roku: 8/10 skurczu całkowitego 

  Ponieważ skurcz betonu polega na zmniejszaniu się jego objętości, nasuwa się

  logiczny wniosek, że dla elementów liniowych można jego skutki modelować

  adekwatnym spadkiem temperatury, według relacji 

  gdzie

  αt    –   współczynnik liniowej rozszerzalności betonu    ΔT  –   równoważny skurczowi spadek temperatury 

  Skurcz betonu –  ujęcie klasyczne 

  Przyjmują