školska 2016/17. god njemaČki - · pdf file2 ispitom iz njemačkoga jezika provjerava...

Click here to load reader

Post on 07-Feb-2018

227 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 0

  KOLSKA 2016/17. god

  Enisa Grebi, profesor Jasna Mean,nastavnik

  ISPITNI KATALOG ZA EKSTERNU MATURU

  NJEMAKI JEZIK

 • 1

  SADRAJ

  Opi ciljevi ispita i ishodi znanja .......................................................................................... 2

  Struktura testa ........................................................................................................................ 3

  Uputstva za testiranje ............................................................................................................ 6

  PRVI DIO: Hrverstehen ...................................................................................................... 7

  DRUGI DIO:Leseverstehen...................................................................................................68

  TREI DIO: Sprachbausteine I ........................................................................................ 121

  ETVRTI DIO:Sprachbausteine II....................................................................................145

  PETI DIO Wortschatz..........................................................................................................158

  Probni test sa rjeenjem.......................................................................................................173

  Literatura ..............................................................................................................................179

 • 2

  Ispitom iz Njemakoga jezika provjerava se komunikacijska jezina kompetencija uenika koji ue Njemaki jezik kao prvi strani jezik po Nastavnom planu i programu za devetogodinju osnovnu kolu. U nastavi njemakog jezika u devetom razredu osnovne kole

  treba teiti potpunom dostizanju nivoa A2.2 Evropskog okvira za strane jezike.

  U skladu s tim u nastavku su navedeni oekivani ishodi znanja i ciljevi ispita iz Njemakog jezika koji se sastoji iz pet cjelina, kroz koje e uenici pokazati usvojeno znanje iz oblast sluanja i razumijevanja, itanja i razumijevanja i jezikih struktura. I Hrverstehen U prvom dijelu testa provjerava se kompetencija uenika u sluanju i razumijevanju i od

  uenika se oekuje da moe: tokom sluanja osrednje tekih tekstova iz svakidanjice i tekstova baziranih na injenicama selektivno razumijeti njemaki jezik posredovan putem audio medija, a sve u okviru leksike i jezikog gradiva predvienog nastavnim planom i programom.

  II Leseverstehen: U drugom dijelu testa provjerava se kompetencija uenika u itanju i razumijevanju i od uenika se oekuje da moe: razumjeti glavne misli i neke detalje u osrednje tekim tekstovima iz svakidanjice i u tekstovima baziranim na injenicama. III Sprachbausteine I: U ovom dijelu testaprovjerava se kompetencija uenika u prepoznavanju i primjeni usvojenih gramatikih struktura koje se posebno odnose na: a) glagole: perfekt jakih glagola, perfekt pomonih glagola, perfekt glagola sa

  nenaglaenim prefiksom i glagola na ieren, perfekt glagola sa razdvojivim prefiksom, glagoli sa prijedlozima - najfrekventniji (einladen zu, sich interessieren fr)...,

  b) pridjeve: u predikativnoj upotrebi, komparacija pridjeva (pravilna i nepravilna) imenice, zamjenice i pridjevi :deklinacija imenica; deklinacija linih i prisvojnih zamjenica; Upitna zamjenica was fr ein; neodreene zamjenice alles, einer, keiner, jeder, jemand, was;

  odnosna zamjenica der/die/das u nominativu, akuzativu i dativu, te zamjenica das,was (Das, was du gesagt hast...); Negacija nicht i kein; Atributivno upotrijebljen pridjev u nominativu i akuzativu (slaba, jaka, mjeovita deklinacija). Prezent nepravilnih glagola (fahren, sprechen),prezent modalnih glagola mgen, mssen, wollen, konstrukcija es gibt + akuzativ, povratni glagoli.

  IV Sprachbausteine II:

  Opi ciljevi ispita i ishodi znanja:

 • 3

  U ovom dijelu testa provjerava se kompetencija uenika u znanju: zavisnosloena reenica sa veznicima weil i dass, vremenska reenica sa veznicima wenn i als, eliptina sporedna reenica sa W-upitnom rijei (Ich wei nicht, wo...).

  V Wortschatz: U poslijednjem dijelu testa provjerava se kompetencija uenika u prepoznavanju i pravilnom pisanju leksikih struktura gdje se od uenika oekuje da moe:

  rekonstruirati rijei i reenice, dopunjavati izostavljene rijei, dijelove reenice ili cijele reenice.

  Ispitni test se sastoji od 5 cjelina: sluanje i razumijevanje teksta, itanje i razumijevanje teksta, gramatiki zadaci I i II (Sprachbausteine) i vokabular.

  1. Sluanje i razumijevanje teksta sa zadacima Katalog sadri audio zapise tekstova ije su teme realizovane u okviru nastavnog plana i programa VIII i IX razreda i time su po svom sadraju poznate uenicima. Tekstovi ije audio

  snimke sluaju uenici su preuzeti iz razliitih izvora kao to su asopisi, knjige i internet.

  Tekstovi mogu sadravati rijei ili izraze koje uenici ne poznaju, ali te rijei ili izrazi nisu

  kljuni za razumijevanje teksta. Uz svaki tekst ponueni su zadaci. Zadaci su uvijek istog tipa.

  Ponuene su 4 tvrdnje koje su ili tane ili pogrene. Uenici upisivajui X u predvieno polje

  za to odluuju, da li je tvrdnja tana ili ne.Npr.

  falsch richtig 1. Daniel und Philipp haben dreimal in der Woche Training. X 2. Auch im Winter trainiern sie auf dem Fuballplatz. 3. Faris kommt aus Zenica. 4. Stephan hat schon viele Pokale. Svaka ispravna tvrdnja nosi po 0,5 bodova, to je ukupno 2 boda za ovaj zadatak.

  2. itanje i razumijevanje teksta sa zadacima Katalog sadri tekstove koji govore o nekoj temi koja je realizovana na nastavi u VIII i IX razredu i time po svom sadraju vrlo bliska dobi i interesu uenika. Tekstovi su preuzeti iz

  razliitih izvora kao to su asopisi, knjige i internet. Tekstovi mogu sadravati rijei ili izraze koje uenici ne poznaju, ali te rijei ili izrazi nisu kljuni za razumijevanje teksta. Uz svaki tekst ponueni su zadaci. Zadaci su uvijek istog tipa. Ponuene su 4 tvrdnje koje su ili tane ili pogrene. Uenici upisivajui X u predvieno polje za to odluuju, da li je tvrdnja tana ili ne.Npr.

  Struktura testa:

 • 4

  falsch richtig 1. Sie findet, dass die Huser in Norwegen sehr schn sind. X 2. Am Nachmittag waren immer die Konzerte. 3. Ihr Fahrrad war kaputt. 4. Sie musste nicht so frh wie sonst aufstehen.

  Svaka ispravna tvrdnja nosi po 0,5 bodova, to je ukupno 2 boda za ovaj zadatak.

  3. Sprachbausteine / Gramatiki zadaci I

  Katalog sadri gramatike zadatke koji su podijeljeni u 3 cjeline: a, b, i c. Gramatiki zadaci iz cjeline a) odnose se na perfekt. Uenicima su ponuene 2 reenice u prezentu koje treba na liniju pored napisati u perfektu. Reenica u perfektu e se priznavati kao tana ako je kompletno tana, to znai, ispravan pomoni glagol, ispravno lice i ispravan

  particip II. Svaka reenica se boduje sa 0,5 bodova, to je ukupno 1 bod

  a) Schreibe die Stze im Perfekt!

  1. Meine Schwester studiert Boiologie.

  Meine Schwester hat Biologie studiert. 2. Ich spiele gern mit Opas Hund Rex.

  ____________________________________

  Gramatiki zadaci iz cjeline b) odnose se na komparaciju pridjeva. Uenicima su ponuene 2 reenice u kojima treba zaokruiti odgovarajui pridjev koji stoji u komparativu, pozitivu ili superlativu. Uvijek je mogu samo jedan odgovor. Svaki taan zaokruen pridjev se boduje sa 0,5 bodova, to ukupno iznosi 1 bod.

  b) Komparation der Adjektive: Was ist richtig? Unterstreiche!

  1. Sussane ist sehr fleiig/ fleiigsten. 2. Mathe ist viel schwerer/ schwer alt Kunst.

  Gramatiki zadaci iz cjeline c) odnose se na glagole, negacije, zamjenice, imenice ili pridjevsku deklinaciju.

 • 5

  Uenicima su ponuene 2 reenice u kojima treba podvui odgovarajui glagol, negaciju, zamjenicu ili pridjev koji stoje u prezentu tj. u jednom od padea.Uvijek je mogu samo jedan

  odgovor. Svaki taan podvueni odgovor se boduje sa 0,5 bodova, to ukupno iznosi 1 bod. c) Was ist richtig? Unterstreiche!

  1. Ich interessiere ihn/mich fr Musik. 2. Ich erinnere/ denke mich gern an die Reise nach Paris.

  4.Sprachbausteine / Gramatiki zadaci II Katalog sadri gramatike zadatke II koji se odnose na sintaksu. Uenicima su ponuene 2

  reenice i 3 veznika koje treba uvrstiti u reenice. Jedan veznik je viak. Svaki ispravno uvrteni veznik nosi po 0,5 bodova, to je ukupno 1 bod za ovaj zadatak.

  3. Ergnze die Stze mit den Wrtern aus dem Kasten unten. Eins bleibt brig:

  1. ____ wir Zeit haben, besuchen mein Vater und ich die alte Brcke in Mostar. 2. Anna und Freerik haben Sarajevo besucht, weil es die Hauptstadt ist.

  5.Vokabular Katalog sadri i tekstove u kojima nedostaju rijei. Uenici trebaju dopuniti rije koja nedostaje tako to e na prazne linije dopisati traenu rije. Uenicima je ponueno osam

  rijei od kojih su etiri traene rijei. Pri korekciji e se bodovati sa 0,50 bodova svaka samo ispravno napisana rije koja logino odgovara kontekstu. Ukupan broj bodova u zadatku je 2.

  5. Whle die entsprechenden Wrter und setze sie richtig ein! Jahreszeiten - Spa - Lust - Zeit - Glck - Angst - besichtigen - Zukunft

  Heute ist Samstag, der erste Oktober.Um fnf Uhr ist Schlerdisco. Julias Freundin hat leider keine Zeit. Sie fhrt am Wochenende weg. Julia fragt ihre Schwester.Aber Eva hat keine Lust.Schlerdisco, das ist Kinderkram, sagt sie.Also geht Julia allein.Sie hat ihr Partykleid an.Julia sieht sehr hbsch aus, aber sie ist allein.Doch sie hat Glck. Sie trifft dort drei Freunde, Anna, Thomas und Benno.Sie tanzen und haben viel Spa zusammen

  wenn / dass / weil

 • 6

  Ispit iz Njemakoga jezika je pisani i traje ukupno 90 minuta. Svi uenici i

View more