skolica sporta meda

Download Skolica sporta meda

Post on 25-Jul-2015

586 views

Category:

Health & Medicine

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Dete ima potrebu i pravo da bude ono to jeste, da raste i da se razvija.
2. kolica sporta Meda
Pajti Ivan
Professor of Physical Education
3. Odrastanje dananje dece, pod uticajem savremenog naina ivota, praeno je problemima fizike neaktivnosti i nepravilne ishrane. Dete postaje pasivan posmatra sveta oko sebe, sa kojim se interakcija i socijalizacija odvijaju jedino preko savremenih naina komuniciranja. Deija igra, kao najprirodniji element psiho-fizikog sazrevanja i odrastanja deteta, sve vie postaje zaboravljena.
Nedostatakfizike aktivnostizajedno sa nepravilnom ishranom dovodi do brojnih zdravstvenih poremeaja i tegoba. Problem gojazanosti dece, ve odavno predstavlja epidemiju globalnih razmera. Miini i zglobno-kotani sistemi ostaju nerazvijeni, pravilno kretanje oteano. Ako ve manifestovanim telesnim deformitetima, dodamo povean rizik od bolesti kardio-vaskularnog sistema, dijabetesa i insuficijencije imunog sistema, imamo dovoljno razloga za brigu. Formiranje linosti deteta i razvijanje pozitivnih karakternih osobina biva oteano, i dovodi do nemogunosti ostvarenja punog psihofizikog potencijala.
4. Osnovni cilj kole sportova Kids Gym predstavljacelovit razvoj deteta, pruanjem uslova i podsticaja za pravilan motoriki, emocionalni, psiholoki i socijalni rast i razvoj.
Ostvarivanje cilja kole sportova sprovodi se kroz odgovarajue zadatke, sredstva i program rada.
5. Zadaci
Zadaci kole sportova su:
Motoriki razvoj deteta. Podrazumeva razvoj motorikih sposobnostibrzine, snage, kordinacije, izdrljivosti i gipkosti, uskladu sa senzitivnim i kritinim periodima rasta i razvoja. Testiranje i normiranje trenutnog nivoa sposobnosti.
Pravilan posturalni status. Uoavanje postojeh telesnih deformiteta, korektivni i preventivni uticaj na pravilan razvoj miinog i zglobno-kotanog sistema, izborom odgovarajuih metoda i sredstava rada.
Uenje kretnih navika, prirodnih, elementarnih kao i sloenijih sportskih vetina. Ovladavanje sportskim igrama, ekipnog i pojedinanog karaktera. Razvoj oseanja za lepo kretanje.
Sportski skauting. Dijagnostika i prognoziranje uspenog bavljenja odreenom sportskom disciplinom. Prepoznavanje talenta, nadarenosti i pravilno usmeravanje kao sportskoj disciplini.
Vaspitno-obrazovni uticaj. Uticaj na razvoj psihikih procesa, pozitivnih osobina volje, karaktera i moralnih odlika. Razvoj svesti o neophodnosti i znaaju fizikog vebanja. Formiranje radnih navika.
Zdravstveno-higijenski uticaj. Ouvanje zdravlja i formiranje pravilnih navika u ishrani.
Edukacija dece i roditelja o znaaju i pozitivnom uticaju fizikog vebanja na organozam u razvoju.
6. Sredstva
Kao osnovno sredstvo za ostvarenje zadataka sportske kole slue nam fizike vebe. Da bismo fizikim vebama postigli to raznovrsniji i to potpuniji uticaj, koristimo kao pomona sredstva sprave i rekvizite.
Vebe delimo na elementarna kretanja i sportske igre i vetine.
U elementarna kretanja spadaju:
Hodanje ( brzo, na prstima, petama,u unju...)
Tranje ( u svim pravcima, u parovima, sa dizanjem kolena...)
Skaknje ( u dalj, u vis, preko prepreka...)
Puenje ( na stomaku, leima, kruno...)
Kotrljanje ( pojedinano, u parovima, sa preprekama...)
Kolutanje ( napred, nazad...)
Penjanje ( uz konopac, ipku, merdevine...)
Provlaenje ( uspravno, u unju, u parovima...)
Bacanje ( u vis, u dalj...)
Gaanje ( jednom rukom, sa obe ruke...)
Hvatanje ( jednom rukom, sa obe ruke...)
Udaranje lopti ( utiranje, voenje, gaanje...)
Dizanje i noenje ( sportskih rekvizita, partnera...)
Guranje, vuenje i potiskivanje ( sedei, stojei..)
7. Za potrebe rada sportske kole, sportske igre su modifikovane u skladu sa uzrasnim karakteristikama dece. Dimenzije terena i rekvizita su smanjene, i pravila su prilagoena uzrastu. Sportski rezultat ostaje u drugom planu, dok su na prvom mestu radost kretanja i druenja.
Znaajno mesto zauzimaju bazini sportovi atletika, gimnastika i plivanje.
U programu rada sportske kole nalaze se sportske igre:
Mini fudbal
Mini basket
Mini odbojka
Mini rukomet
Mini hokej
8. Sprave i rekviziti
Prostor u kome se vebanje odvija ispunjava sve zdravstveno-higijenske uslove, opremljen je potrebnim rekvizitima i spravama, dovoljno osvetljen i poseduje sistem za ventilaciju.
Sprave i rekviziti koji se koriste su: lopte za sportske igre, lopte manjih dimenzija, vijae, konopci za penjanje i vuenje, strunjae, ripstoli, vedske merdevine i sanduk, obrui, unjevi, grede, vree, palice, ipke...
9. Program
Programi rada sportske kole Kids Gym su:
Kids Gym Fitness Program
Family Fitness Program
Parents Program
Summer/Winter Fun Program
10. Kids Gym Fitness Program
Pruanje informacija polaznicima i roditeljima o nainu rada sportske kole
Inspekcija telesnog statusa. Modifikacija programa vebanja u skladu sa zapaanjima. Obvezna konsultacija lekara.
Primena programa vebanja. Izbor metoda i sredstava rada i skladu sa individualnim karakteristikama polaznika, uzrastom, hronolokom i biolokom zrelou i potrebama polaznika.
Testiranje fizikih sposobnosti. Koristi se Eurofit baterija testova.
Edukacija polaznika i roditeljima o znaaju fizikog vebanja. Pruanje informacija o zdravoj ishrani.
Prognoziranje uspenosti bavljenja odreenom sportskom disciplinom.
Usmeravanje ka odreenoj sportskoj grani.
11. Family Fitness Program
Program namenjen lanovima fitness centra. Za vreme dok roditelj/i vebaju u fitness centru, dete moe uestvovati u Kids Gym programu grupno ili individualno.
12. Parents Program
Program namenjen roditeljima koji ele da naue kako da samostalno organizuju fiziku aktivnost svog deteta. Edukacija roditelja kroz aktivno uee u naim programima vebanja.
13. Summer/Winter Fun
Otkrivanje arobnog sveta prirodnih lepota gde e polaznici nauiti kako da nau svoje mesto u harmoniji sa prirodom i aktivnim vebanjem. Definitivno najzabavniji deo!
kola plivanja na zatvorenim i otvorenim vodama
kola skijanja
Kampovanje ( boravak u prirodi)
Izleti
Peake i biciklistike ture
Planinarske ture
Weight loss kampovi