sk tuote panostaa - ... sk tuote panostaa kasvuun ja kansain- v£¤listymiseen 6...

Download SK Tuote panostaa - ... SK Tuote panostaa kasvuun ja kansain- v£¤listymiseen 6 Omistajanvaihdos on haastava

Post on 23-Nov-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • K U

  VA : E

  SA S

  IL TA

  LO PP

  I

  R A n n I K K O - P O h j A n m A A n Y R I T Tä j äT R Y: n j ä S E n L E h T I

  4 / 2

  01 2

  Kyrönmaan CnC-koneistus Oy Toimialana alumiinikoneistus s. 18

  Pohjoismaiden merkittävimmän energiateknologiakeskittymän kasvu tuo mahdollisuuksia myös logistiikkatoimijoille s. 12

  SK Tuote panostaa kasvuun ja kansainvälistymiseen s.4

 • SISäLLYS

  12

  4

  4 / 2012 TEOLLISUUS & LOgISTIIKKA

  VAASAn YRITTäjäT RY Hietasaarenkatu 6 65100 Vaasa www.vaasanyrittajat.com

  jAKELU Jäsenyritykset sekä sidosryhmät PAINOS: 1300 kpl,

  ILmOITUSmYYnTI Hietasaarenkatu 6 65100 Vaasa (06) 356 0820 Avoinna: ma–pe klo 8–16

  PAInOPAIKKA Wasa Graphics Oy

  PääTOImITTAjA Tuula Töyli 040 086 8070

  ULKOASU jA AInEISTOT C2 Advertising 020 759 8465 y-pressi@c2.fi

  ILmESTYY (AInEISTO) 1/2012 23.02 (04.02) 2/2012 13.04 (26.03) 3/2012 21.06 (28.05) 4/2012 12.09 (13.08) 5/2012 29.10 (05.10) 6/2012 13.12 (16.11)

  TEEmAT VUOnnA 2012 1/12 Tietotekniikka & Tietoliikenne 2/12 Rakentaminen & Kiinteistöt 3/12 Liikenne & Matkailu 4/12 Teollisuus & Logistiikka 5/12 Kauppa & Palvelu 6/12 Terveys & Hyvinvointi

  Pohjoismaiden merkittävimmän energia- teknologiakeskittymän kasvu tuo mahdol- lisuuksia myös logistiikkatoimijoille

  3 Loppuvuoden näkymät hajanaiset ja epävarmat

  4 SK Tuote panostaa kasvuun ja kansain- välistymiseen

  6 Omistajanvaihdos on haastava homma

  8 Uudet jäsenet 10 Vastuuriskien hallinnassa

  sopimukset ovat avain- asemassa

  SK Tuote panostaa kasvuun ja kansain- välistymiseen

  12 Pohjoismaiden merkittä- vimmän energiateknologia- keskittymän kasvu tuo mahdollisuuksia myös logistiikkatoimijoille

  14 Yrittäjä, muista tarkistaa YEL-vakuutuksesi työtulo

  16 Tapahtumia & tapaamisia

  18 Kyrönmaan CnC-koneistus Oy Toimialana alumiini- koneistus

  6 Samaan aikaan pienet ja keskisuuret yrityk-set ovat kuitenkin suurin työllistäjä, joten yrityksille olisi löydettävä jatkajia.

  2

 • LoPPuvuoden näkymät hajanaiset ja epävarmat

  Suomalaisyritysten suh-dannekehitys oli alku- kesästä kohtalaista, mutta tämänhetkinen suhdan-netilanne on kuitenkin kaikilla päätoimialoilla vähän kes- kimääräistä heikompi.

  EK:n heinäkuussa tekemän Suh- dannebarometrin mukaan suhdan- nenäkymät lähikuukausille ovat kaikilla päätoimialoilla kääntyneet hieman heikompaan. Teollisuuden näkymissä on vaihtelua eri yritysten välillä, mutta keskimäärin suhdan- teiden odotetaan pysyvän loppu- vuonna lähes ennallaan.

  Tuotannon kasvu lähes pysähdyksissä

  Teollisuudessa tuotannon kasvu jatkui alkukesällä, mutta vauhti jäi aiempien odotusten mukaisesti var-

  sin verkkaiseksi. Tuotannon arvioi- daan pysyvän lähikuukaudet hyvin hitaassa kasvussa, viimeiselle nel- jännekselle ei ennusteta tuotannon nousua. Myös kannattavuus heik- keni teollisuudessa.

  Elämme odottavia aikoja, mutta aina huonojen aikojen jälkeen olem- me nousseet paremmille vesille.

  Y Pressi uudistui

  Uudistunut Y-Pressi sisältää tästä numerosta alkaen myös Yrittäjä- infon. Näin pystymme tarjoamaan teille yhtenäisen paketin paikallis- ta, alueellista sekä valtakunnallis- ta tietoa yrittäjän arjesta. Toivon mukaan olette tyytyväisiä uudistuk- seen. Otan mielellään kommentte- ja vastaan.

  Hyvää alkanutta syksyä !

  Teollisuudessa tuotannon kasvu jatkui alkukesällä,

  mutta vauhti jäi aiempien odotusten

  mukaisesti varsin verkkaiseksi.

  TUULA TöYLI Toimitusjohtaja Vaasan Yrittäjät ry

  3

 • SK Tuote on vuonna 1975 perustettu perheyritys, joka sai alkunsa yrityksen perus-tajan ja toimitusjohtajan Eero Saikkosen oivalluksesta. Saikkonen työskenteli opiskeluaikoi-

  naan suuren rakennusyrityksen työn- johtajana hallityömailla ja totesi

  kattojen kiinnityksissä ole- van parantamisen varaa.

  Ratkaisuksi hän ke- hitti mekaanisen

  kiinnikkeen, jota muoton-

  sa vuoksi

  ryhdyttiin kutsumaan sienikiinnikkeek- si. Vuonna 1987 kattokiinnikkeiden rinnalle tulivat jyrkkien kattojen viemä- ri-, ilmanvaihto- ja poistoputkielemen- tit, joita yrityksen valikoimissa on tänä päivänä satoja erilaisia.

  Tehdaslaajennus tärkeä osa kasvustrategiaa

  SK Tuotteen tehdasta Mustasaaren Lin- tuvuoressa on vuosien varrella laajen- nettu useaan otteeseen. Parhaillaan vii- meistelyvaiheessa on 2 500 neliömetrin laajennusosa, jonka valmistuttua käytös- sä on kaikkiaan 18 500 neliömetriä toi- mitilaa. – Tarvitsemme lisätilaa uusille tuotteil- le ja työntekijöille. Uudisrakennus mah- dollistaa myös entistä tehokkaamman logistiikan, kun rekkalastaukset voidaan tehdä sisätiloissa ajanmukaisella teknii- kalla, Eero Saikkonen kertoo. – Tontilla on tämän jälkeen vielä 500 neliötä rakennusoikeutta ja suunnitel-

  missa onkin aloittaa seuraava laajennus ensi vuonna, hän visioi.

  SK Tuotteen tehtaalta lähtee päivittäin yli kymmenen rekka-autollista tuottei- ta. Kotimaassa kiinnikkeet toimitetaan suoraan rakennusliikkeille, kun taas il- manvaihtotuotteiden ja kattotarvik- keiden asiakkaina ovat LVI-tukkurit. Vientimarkkinoilla tuotteet siirtyvät asi- akkaille SK Tuotteen oman varasto- ja myyntiverkoston kautta. Ensimmäinen oma varasto perustettiin Pietariin vuon- na 2008 ja viimeisen vuoden aikana Ve- näjällä on avattu varastot myös Mosko- vaan ja Jekaterinburgiin. Puolassa on äskettäin avattu varasto, joka paikallis- ten asiakkaiden lisäksi palvelee vientiä Saksaan, Tšekkiin, Ukrainaan ja muihin Keski- ja Itä-Euroopan maihin. – Venäjällä ja Puolassa olemme luopu- neet jälleenmyyjistä, koska siellä isot asiakkaat haluavat tehdä bisnestä suo- raan valmistajan kanssa. Jatkossa laa- jennamme samalla konseptilla Länsi-

  Sk tuote PanoStaa kaSvuun ja kanSain-

  väLiStymiSeen

  Teksti: Anneli Frantzén Viestintätoimisto Impact Kansi- ja sisäsivukuva: Esa Siltaloppi Siltaloppi Productions Oy

  Ilmanvaihdon päätelaitteita ja kattotarvikkeita sekä erityismateriaalien kiinnikkeitä valmistava SK Tuote kasvattaa tuotantoaan ja lisää

  panostuksiaan vientimarkkinoilla. Alkusyksystä valmistuu yrityksen uusin tehdaslaajennus ja samaan aikaan varasto- ja myyntiverkostoa vahvistetaan

  Venäjällä, Puolassa ja Hollannissa.

  4

 • Tarvitsemme lisätilaa uusille tuotteille ja työntekijöille.

  Eurooppaan. Ruotsissa meillä on ollut jo pidempään oma myyntihenkilö ja seuraavaksi avaamme varaston Hollan- tiin, Saikkonen luettelee.

  menestyksen veturina tuotekehitys

  SK Tuote tekee tänä vuonna noin 16,5 miljoonan euron liikevaihdon. Yrityk- sen tehtaalla Lintuvuoressa työskentelee 85 henkilöä, joista 35 tuotekehityksen, markkinoinnin ja hallinnon tehtävissä ja 50 tuotannossa. Tuotekehitys on keskei- nen osa yrityksen menestyskonseptia ja uusia tuotteita suunnitellaan jatkuvasti toimitusjohtajan ja tuotekehitysinsinöö- rien yhteistyönä.

  – Patenteista huolimatta markkinoil- la on paljon kopioita, mutta aktiivisel- la tuotekehityksellä pystymme pitämään etumatkaa. Pyrimme kehittämään tuot- teita, joita muilla valmistajilla ei vielä ole, Saikkonen analysoi. – Kiinnikkeissä kilpailu on kovaa ja markkinoilla toimii myös monia suu- ria kansainvälisiä yrityksiä. Ilmanvaih- totuotteiden ja kattotarvikkeiden mark- kinoilla olemme ainoa eurooppalainen valmistaja, jolla on tuotteet sekä jyrkil- le että tasakatoille, hän arvioi kilpailu- asetelmia.

  Toimitusjohtaja Eero Saikkonen osallistuu aktiivisesti yrityksensä tuotekehitykseen.

  5

 • Suomen Yrittäjien vuon-na 2011 tekemän tutki-muksen mukaan jopa 50 000 yritystä tulee vaihta-maan omistajaa tai luo- pumaan liiketoiminnasta seuraavan viiden vuoden aikana. Samaan ai- kaan pienet ja keskisuuret yritykset ovat kuitenkin suurimpia työllistä- jiä, joten yrityksille olisi löydettävä jatkajia.

  Koska omistajanvaihdostilanteet ovat monimutkaisia ja myös pitkiä prosesseja, on tavallista, että toteut- tamiseen kuluu vuosia. Ennen aja- teltua vaihdosta olisi yrityksen 2 – 3 viimeisintä vuotta keskitettävä siihen, että yritys saadaan myynti- kuntoon: omistaja turvaa tulevai- suuttaan ja toisaalta myös uuden yrittäjän on helpompaa jatkaa toi- mintaa kestävältä pohjalta. Henki- nen puoli (pehmeät arvot) saattaa viedä viedä vieläkin kauemmin; hy- vän muutoksen toteuttaminen alkaa

  usein muutosajatuksen kypsyttämi- sellä jo vuosia – tai kuten eräs yri- tyskaupan konkari huomautti, jopa kymmenen vuotta - ennen teknisen prosessin aloitusta.

  VASEKin ja Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien yhteinen hanke on tär- keä osa tätä työtä. Toimijoiden te-

  kemä tutkimus omistajan – ja suku- polvenvaihdosten haasteista Vaasan seudulla antoi monta konkreettista toimintaideaa sekä muistutti vies- tinnän tärkeydestä; on syytä viestiä kokonaisvaltaisesti sekä teknisestä että henkisestä prosessista, ajoissa aloittamisesta ja pehmeistä arvoista. Suuret kiitokset kaikille vastaajille! Tutkimukseen vastanneet yrittäjät

  olivat juuri niitä mikro – ja pk-yrit- täjiä, joilla muutostilanne on edes- sä viiden vuoden sisällä, ja saatu tie- to on erittäin arvokasta antaessaan suuntaa hankkeelle sekä toiminnal- le jatkossa.

  Tutk

View more >