sjedinjene američke države

Download Sjedinjene Američke Države

Post on 06-Aug-2015

63 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. SJEDINJENE AMERIKE DRAVE
  2. 2. Povrina: 9,826,630 km2 Stanovnika: 305,000,000 Glavni grad: Vaington Slubeni jezik: Engleski Valuta: ameriki Dolar KIP SLOBODE
  3. 3. POLOAJ: Drava se uglavnom prostire centralnim delom Severno Amerikog kontinenta , gde se , izmeu Tihog i Atlantskog okeana , nalazi 48 saveznih drava i federalni okrug sa glavnim gradom Vaingtonom. Ovaj kontinentalni deo se na severu granii sa Kanadom, a na jugu sa Meksikom. Drava Aljaska nalazi se na severozapadu kontinenta i granii se sa Kanadom na istoku i Ruskom Federacijom na zapadu, preko Beringovog moreuza , dok se drava Havaji nalazi u Tihom okeanu. Sjedinjenim Dravama takoe pripada nekoliko ostrvskih teritorija ratrkanih irom Kariba i Pacifika.
  4. 4. RELJEF: Izmeu gromadih planina Apalaa na isoku i venanih planina Kordiljera na zapadu prostire se sredinja nizija prekrivena plodnim zemljitem. Prema Kordiljerima sredinja nizija prelazi u podruje visoravni koje prima malu koliinu padavina. Stenovite i gole visoravni poznate pod nazivom Bed Lends mestimino su pod oskudnim panjacima. KLIMA: Svi klimatski tipovi Severne Amerike zastupljeni su u SAD, od subpolarne na Aljasci do subtropske na Floridi i do tople i vlane okeanske i sredozemne na zapadu do hladne i vlane okeanske klime na istoku. RENA MREA je na celoj teritoriji SAD uglavnom dobro razvijena, osim u suvim, polupustinjskim i pustinjskim oblastima izmeu planina i na unutranjim visoravnima.
  5. 5. STANOVNITVO Veina stanovnika SAD-a vodi poreklo od doseljenika iz svih krajeva sveta. Starosedeoci Indijanci (stanovnitvo ute rase), ine manjinsko stanovnitvo koje i danas ivi uglavnom u rezervatima. Raznovrsnost stanovnika SAD-a po poreklu, ine etniku, jeziku, versku, obrazovnu i druge strukture veoma sloenim. Prosena gustina naseljenosti (oko 30 st/km) nije velika, a gusto su naseljeni severni deo atlantske obale, oblast oko Velikih jezera i juni deo tihookeanske obale.
  6. 6. POLJOPRIVREDA U SAD-u se poljoprivredom bavi manje od 3% stanovnitva. Istovremeno, SAD su najvei svetski izvoznik poljoprivrednih proizvoda. Monokulture na velikim povrinama proizvode se primenom najsavremenije opreme i naunih dostignua. Posebno je znaajna proizvodnja penice, kukuruza, pamuka, duvana i agruma. Stoarstvo ini skoro polovinu ukupne vrednosti koju daje poljoprivreda. U severoistonom delu SAD-a posebno je razvijeno mleno govedarstvo, svinjogojstvo i ivinarstvo, to je povezano sa snabdevanjem velikih gradova i brojnog stanovnitva. Na zapadu sredinje nizije, gde su zbog male koliine padavina zastupljeni panjaci, razvijeno je mesno govedarstvo.
  7. 7. PRIVREDA Privreda SAD-a je najrazvijenija u svetu. Industrija se poela razvijati na podruju Apalaa gde su i danas jaki centri crne i obojene metalurgije, metalne i mainske industrije. Detroit je najvei centar automobilske industrije. Kotlina izmeu Primorskih planina i planine Sijera Nevade poznata je kao silicijumska dolina zbog razvijene elektroindustrije i elektronike, kao i avioindustrije. Uz nalazita nafte na jugu SAD-a razvila se petrohemija i hemijska industrija. Skoro tri etvrtine stanovnitva SAD-a zaposleno je u delatnostima tercijarnog i kvartarnog sektora. Veoma dobro je razvijen i turizam koji donosi velike prihode privredi SAD-a. Vaington je glavni grad SAD-a, ali je po veliini tek na 27. mestu. Najvei je Njujork uz koji se razvio jedan od najveih megalopolisa na svetu
  8. 8. HVALA NA PANJI!!! Ognjen Milievi VIIb