sisteract-medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β sopran 1...

28
% % % % > % % % % % % % % % > > > > > % % > β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1&2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in B α Klarinette 2 & 3 in B α Altsaxophon 1 & 2 in E α Tenorsax. 1 & 2 in B α Baritonsax. Trompete 1 & 3 in B α Trompete 2 & 4 in B α Horn 1 & 3 in F Horn 2 & 4 in F Euphonium Bariton Posaune 1 & 3 in C Posaune 2 & 4 in C Tuba 1 & 2 in C E-Baß Gitarre Drums Tambourin Cabassa Piano 1 œ Ι œ œ œ œ Ι œ œ œ œ ι œ œ µ œ œ Ι œ œ œ œ Ι œ œ œ œ œ Ι œ œ œ œ œ œ œ œ Ι œ œ œ œ µ œ œ µ œ ι œ œ µ œ œ œ Ι œ œ œ œ µ œ œ œ Ι œ œ œ œ œ œ α œ œ Ι œ œ œ œ µ œ œ µ œ œ ι œ œ œ œ œ œ œ œ Ι œ œ œ œ œ œ œ œ Ι œ œ œ œ œ œ œ œ Ι œ œ œ œ µ œ œ œ œ ι œ œ œ œ µ µ œ œ œ ι œ œ µ œ Ï Ï Ï Ι Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï µ Ï Ï Ï œ ι œ œ µ œ Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε q=120 Ε Ε Ε Ε Ε Ε Maestoso Ε Œ œ œ Hail Œ œ œ Hail ˙ œ Τ Œ ˙ œ Τ Œ œ œ œ Τ Œ ˙ œ Τ Œ ˙ œ Τ Œ œ œ œ œ œ œ Τ Œ œ œ œ œ µ œ Τ Œ œ œ œ Τ Œ ˙ œ Τ Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ µ α œ œ µ τ Œ œ œ œ œ œ œ τ Œ œ œ œ œ µ œ œ Τ Œ œ œ œ œ œ œ Τ Œ œ œ œ œ α œ œ Τ Œ œ œ œ œ œ œ Τ Œ œ œ œ œ œ œ τ Œ œ œ œ Τ Œ ú Ï Τ Œ Ï Ï Ï Ï α Ï Ï Œ œ œ œ Τ Œ œ œ œ œ ho - ly queen en - œ œ œ œ ho - ly queen en - œ ι œ ˙ throned a - bove œ ι œ ˙ throned a - bove ˙ ˙ oh Ma - ˙ ˙ oh Ma - ˙ œ Τ œ œ œ ri - a. Hail ˙ œ Τ œ ri - a. Hail MR50 Sister Act-Medley Arrangement: Roland Kreid © by Musikverlag Reinau ∙ Zwerstr. 10 76337 Waldbronn www.musikverlag-reinau.de Alle Rechte vorbehalten All rights reserved

Upload: others

Post on 23-Apr-2020

55 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀

∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀

∀ ∀∀ ∀

β

β

β

β

β

β

β

β

β

β

β

β

β

β

β

β

β

β

β

β

β

β

β

β

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

1

∑−œ Ιœ

œ œ

−œ Ιœ œ œ

−œ ιœ œµ œ−œ Ιœ œ œ−œ Ιœ œ œ−−œœ Ιœœ œœ œœ−−œœ Ιœœ œœµ œœµ

−œ ιœ œµ œ−−œœ Ι

œœ œœµ œœ−œ Ιœœ

œœ œœα−−œœ Ι

œœ œœµ œœµ−−œœ

ιœœ œœ œœ−−œœ Ιœœ œœ œœ∀−−œœ Ι

œœ œœ œœ−−œœ Ι

œœ œœµ œœ∀

−−œœιœœ œœµµ œœ

−œ ιœ œµ œ∑

∑−−−ÏÏÏ Ι

ÏÏÏ

ÏÏÏÏ

µ ÏÏÏ∀

−œ ιœ œµ œ

ΕΕ

Ε

Ε

Ε

Ε

ΕΕ

Ε

ΕΕ

q=120

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Maestoso

Ε

Ó Œ œ œHail

Ó Œ œ œHail˙ œΤŒ

˙ œΤ Œ

œ œ œΤ Œ˙ œΤ Œ˙ œΤ Œœœ œœ œœΤ Œœœ∀ œœµ œΤ Œ

œ œ œΤ Œ˙ œΤ Œœ œ œ Œœœ œœµα œœµτ Œœœ∀ œœ œœτ Œ

œœ œœµ œœΤ Œ

œœ œœ œœΤ Œœœ œœα œœΤ Œœœ œœ œœΤ Œ

œœ œœ œœτŒ

œ œ œΤ Œ

∑ú Ï

Τ ŒÏÏ ÏÏα ÏÏ Œœ œ œΤ Œ

œ œ œ œho - ly queen en -

œ œ œ œho - ly queen en -

−œ ιœ ˙throned a - bove

−œ ιœ ˙throned a - bove

˙ ˙oh Ma -

˙ ˙oh Ma -

˙ œΤ œ œœ

ri - a. Hail

˙ œΤ

œri - a. Hail

MR50

Sister Act-MedleyArrangement:Roland Kreid

© by Musikverlag Reinau ∙ Zwerstr. 10 ∙ 76337 Waldbronnwww.musikverlag-reinau.de ∙Alle Rechte vorbehalten ∙All rights reserved

Page 2: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀

∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀

∀ ∀∀ ∀

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

7

œœ œœ œœ œœ œœmoth-er of mer - cy

œ œ œ œ œmoth-er of mer - cy

−−œœ ιœœ ˙̇and of love,

−œµ ιœα ˙and of love,

˙̇ ˙̇oh Ma -

˙ ˙oh Ma -

Œ ˙ œ

Œ ˙ œΟ

Ο

˙̇ ˙Τ

ri - a.

˙ ˙Τ

ri - a.

∑œ œ Τ̇

œ œ τ̇

11œ œ œ œ œTri - umph all ye

œ œ œ∀ œTri - umph all ye

∑ÏÏ ÏÏ ÏÏ∀ Ï

ÏÏ

∑Ε

œ œ ˙cher - u - bim.

œ œ œ ˙cher - u - bim.

∑ÏÏ Ï

Ï Ïúú

2

MR50

Page 3: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>>>

>>

%÷÷

%>

∀ ∀∀ ∀

∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀

∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀

∀ ∀∀ ∀

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

13 œ œ œ œ œSing with us ye

œ œ œ∀ œ

œ œ œ œ∀Sing with us ye

œœ œœ œœ∀ œ œ

œ œ œ œ œ

∑œ œ œ œ œ

œœ œœ œœ∀ œœ∑

∑∑∑

∑∑

∑∑∑

ÏÏÏ

ÏÏÏÏÏÏ∀ Ï

ÏÏÏ

Ε

Ε

Ε

Ε

œœ œœ∀ ˙̇µser - a - phim.

œ œ ˙ser - a - phim.

œ œ ˙

œ œ ˙∑

œ œ ˙œœ œœα ˙̇

∑∑∑

∑∑

∑∑∑

ÏÏ ÏÏÏ∀ úúú

µ∑

œœ œœ œœ œœ∀ œœµHea-ven and earth re -

œ œ œ œ œHea-ven and earth re -

œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œ

∑œ œ œ œ

œœ œœ œœµ œœ∑

∑∑∑

∑∑

∑∑∑

ÏÏÏ

ÏÏÏ

ÏÏÏ

∀ ÏÏÏ

µ

œœ∀ œœ ˙̇Τsound the hymn.

œ œ τ̇sound the hymn.

œœ∀ œœ ˙̇Τ

œ œ Τ̇

∑œ œ Τ̇

œœµ œœ ˙̇∀τ∑

∑∑∑

∑∑

∑∑∑

ÏÏÏ

∀ ÏÏÏ

úúúτ

−−œœ Ιœœ ˙̇Sal - ve,

Ó Œ œ œSal - - -

−−œœ Ιœœ ˙̇

−œ Ιœ ˙Ó Œ œ œ

∑∑∑

∑∑

∑∑∑

−−ÏÏ ΙÏÏ úú

Ó Œ œ œΟ

Ο

ΟΟ

œœ œœ ˙̇sal - ve,

œ œ œ œ∀ve,

œœ œœ ˙̇

œ œ ˙œ œ œ œ∀

∑∑∑

∑Ó Œ œ∀

∑∑∑

ÏÏ

ÏÏ

úú

œ œ œ œ∀

Ο

3

MR50

Page 4: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>>

>

÷

%>

∀ ∀∀ ∀

∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀

∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀∀ ∀

∀ ∀∀ ∀

µµααµµαα

µµααµµαα

µµααµµµµµµµµ

µµµµ∀

µµµµ

µµµµ∀

µµµµµµµµµµµαµµµαµµααµµααµµααµµααµµααµµαα

µµαα

µµαα

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

19 −−œœ Ιœœ Ιœœ ‰ œœ∀

sal - ve re -

−œ ιœ ιœ ‰ œsal - ve re -−−œœ Ι

œœ Ιœœ ‰

œœ

−œ Ιœ Ιœ ‰ œ−œ Ιœ Ιœ ‰ œ−œ Ιœ Ιœ ‰ œ

−−œœ Ιœœ Ιœœµ ‰ œœµ

∑∑

−œ Ιœ Ιœ ‰ Œ

∑∑

∑−−−ÏÏÏ Ι

ÏÏÏ Ι

ÏÏϵ ‰ ÏÏÏ∀

−œ Ιœ Ιœ ‰ œµ

Ο

Ο

rit. ˙ Τ̇

gi - na.

œ œα ˙

˙ τ̇gi - na.˙̇ ˙̇Τ

˙ Τ̇

˙ Τ̇

˙ Τ̇

œ∀ œµ ˙Τ˙ ˙∑

∑∑

Ó Τ̇

∑∑

∑úú

úú

ΤÏ Ïα ú

œ œ Τ̇

εε

εε

ε

ε

ε

21 ∑

œ= Œ Óœ= Œ Ó

œ= Œ Óœ= Œ Óœœ= Œ Óœœ= Œ Óœœ= Œ Ó

œ= Œ Óœœ= Œ Œ œœËœœ= Œ Œ œœËœœ= Œ Ó

œœ=Œ Ó

œœ= Œ Óœœ= Œ Œ œœ♣

œœ= Œ Œ œœ

œœ=Œ Ó

œ− ‰ ιœ œ− Œ

œ−‰ ιœ œ−

η

Ï ‰ ΙÏ Ï ŒÓ Œ x∑ÏÏÏ=

Œ Ó

œœ−‰ ιœœ œœ−

Œ

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

Rock´n Rollq=146

εTambourin

ε

Ó Œ œœËÓ Œ œœË

Ó Œ œœ♣

Ó Œ œœ♣

œ− ‰ ιœ œ− Œ

œ−‰ ιœ œ−

Œ

‘∑

œœ−‰ ιœœ œœ−

Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Ó Œ œœËÓ Œ œœËŒ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Ó Œ œœ♣

Ó Œ œœ♣

Œ Œ

œ− ‰ ιœ œ− Œ

œ−‰ ιœ œ−

Œ

‘∑

œœ−‰ ιœœ œœ−

Œ

Hand claps

Hand claps

Hand claps

Hand claps

Hand claps

Hand claps

Hand claps

Hand claps

Hand claps

Hand claps

Hand claps

Hand claps

Hand claps

Hand claps

Ó Œ œ œHail

Ó Œ œ œHail

‘Ó Œ œœËÓ Œ œœË

‘Ó Œ œœ♣

Ó Œ œœ♣

œ− ‰ ιœ œ− Œ

œ−‰ ιœ œ−

Œ

‘∑

œœ−‰ ιœœ œœ−

Œ

4

MR50

Page 5: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

αα

αα

αα

αα

αα

α

α

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

25

œ œ œ œho - ly queen en -

œ œ œ œho - ly queen en -

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

œ− ‰ ιœ œ− Œ

œ−‰ ιœ œ−

η

Ï ‰ ΙÏ Ï ŒÓ Œ xÓ ‰ Ι/ /

œœ−‰ ιœœ œœ−

Œ

Hand claps

Hand claps

Hand claps

Hand claps

Cabassa

−œ ιœ ˙throned a - bove,

−œ ιœ ˙throned a - bove

œ− ‰ ιœ œ− Œ

œ−‰ ιœ œ−

Œ

‘∑

œœ−‰ ιœœ œœ−

Œ

−−œœ ιœœ ˙̇oh Ma -

−œ ιœ ˙oh Ma -

œ− ‰ ιœ œ− Œ

œ−‰ ιœ œ−

Œ

‘∑

œœ−‰ ιœœ œœ−

Œ

−−œœ ιœœ œœ œ œri - a. Hail

−œ ιœ œ œ œri - a. Hail

‘œ− ‰ ιœ œ− Œ

œ−‰ ιœ œ−

Œ

‘∑

œœ−‰ ιœœ œœ−

Œ

œ œ œ œ œ œmoth-er of mer - cy

œ œ œ œ œ œmoth-er of mer - cy

‘œ− ‰ ιœ œ− Œ

œ− ‰ ιœ œ−Œ

‘∑

œœ− ‰ ιœœ œœ−Œ

5

MR50

Page 6: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%

>

>

>

>

>

%÷÷%>

αα

αα

αα

αα

αα

α

α

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

30

−œ ιœ ˙and of love,

−œ ιœ ˙and of love,

œ− ‰ ιœ œ− Œ

œ−‰ ιœ œ−

Œ

‘‘∑

œœ−‰ ιœœ œœ−

Œ

−−œœ ιœœ ˙̇oh Ma - -

−œ ιœ ˙oh Ma - -

‘∑

œ− ‰ ιœ œ− Œ

œ−‰ ιœ œ−

Œ

‘‘∑

œœ−‰ ιœœ œœ−

Œ

−−œœ ιœœ œœ Œri - - - a.

−œ ιœ œ Œri - - - a.

‘∑

‘œ− ‰ ιœ œ− Œ

œ−‰ ιœ œ−

Œ

‘‘∑

œœ−‰ ιœœ œœ−

Œ

33œ œ œ œ œTri - umph all ye

œ œ œ œµTri - umph all ye

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ œœ œœ œœ œœµ

œ œ œ œœ œ ˙œœ œœ ˙̇

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

œ œ œ œ∑∑

Ï ‰ ΙÏ Ï ŒŒ x Œ x/ / / /

ÏÏ ÏÏ ÏÏÏϵ Ï

œ œ œ œ

Ε

ΕΕ

œ œ œ ˙cher - u - bim.

œ œ œ ˙cher - u - bim.

‘∑

‘œœ œœµ ˙̇

ϖœ œ ˙ϖœ œµ ˙

‘œ œ ˙

‘‘

ÏÏ ÏÏ

ÏÏ

úú

œ œ ˙

6

MR50

Page 7: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%

>

>

>

>

>

%÷÷

%>

αα

αα

αα

αα

αα

α

α

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

35

œ œ œ œ œSing with us ye

œ œ œ œµSing with us ye

‘∑

‘œœ œœ œœ œœµ

œ œ œ œœ œ ˙œœ œœ ˙̇

‘œ œ œ œ

‘‘

ÏÏ ÏÏ ÏÏÏϵ Ï

œ œ œ œ

œ œ œ ˙ser - a - phim.

œ œ œ ˙ser - a - phim.

‘∑

‘œœ œœµ ˙̇

ϖœ œ ˙ϖœ œµ ˙

‘œ œ ˙

‘‘

ÏÏÏ

ÏÏÏ

µ Œ ÏÏÏ

œ œ ˙

œ œ œ œ œHeav - en and earth re -

œ œ œ œ œHeav - en and earth re -

‘∑

‘œœ œœ ˙̇œœ œœ ˙̇œœ œœ ˙̇

‘−œ Ιœ œ œ

‘‘

ÏÏÏ

ÏÏÏ ‰ ΙÏ ÏÏ

−œ ιœ œ œ

œœ œœ œœ Œsound the hymn.

œ œ œ Œsound the hymn.

Ó ‰ Ιœ œ œ

‘∑

‘œœ œœ ˙̇

œœ œœ ˙̇œœ œœ ˙̇

‘œ œ œ œ

‘‘

ÏÏÏ

ÏÏÏ ‰ ΙÏ ÏÏ

œ œ œ œ

Ε

7

MR50

Page 8: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%%>

%%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

αα

αα

αα

αα

αα

α

α

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

39

œ œ ˙̇Sal - ve

Ó Œ œ œµSal - - -œ œ œ œ œ œ œ œµ

∑∑∑∑

∑œ œ −œ ιœœ œ −œ ιœ

‘ÏÏÏÏÏÏÏ Ïµ

œ œ −œ Ιœ

œœ œœ ˙̇sal - ve

œ œv̇e

œ œ œ œ œ œ œ œ∑∑∑∑

∑œ œ ˙œ œ ˙

‘ÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï

œ œ ˙

−−œœιœœ œœ œœ

sal - ve re -

−œ ιœ œ œsal - ve re -

∑∑∑∑∑

Œ œœ ˙̇

Œ œœ ˙̇Œ œœ ˙̇

∑−œ Ιœ −œ Ιœ

∑∑

Ï ‰ ΙÏ Ï Œ‘

Œ ÏÏÏÏ ÏÏÏ

ÏÏÏ

−œ ιœ −œ ιœ

−−œœ ιœœ œœ Œgi - na.

−œ ιœ œ Œgi - na.

∑∑∑∑∑

˙̇ ιœœ ‰ Œ

˙̇ ιœœ ‰ Œ˙̇ Ιœœ ‰ Œ

∑−œ Ιœ Ιœ ‰ œ=

∑∑

Ï ‰ ΙÏ Ï ŒŒ x

ιx ‰ ŒŒ / Ι/ ‰ Œ

‰ ιÏÏÏ Ï

ιÏÏωÏ=

−œ ιœιœ ‰ œ=

43

ϖAl - - - -

ϖAl - - - -

∑∑∑∑∑

‰ œ, œ, œ œ œ, œ, œ,

‰ œ, œ, œ œ œ, œ, œ,

‰ œ, œ, œ œ œ, œ, œ,

−œ ιœ œ œ−œ œ œ œ œ œ œ œ

∑∑−Ï ΙÏ Ï Ï

∑œ œ œ œ œ œ œ œ

ο

ο

ο

ο

οο

ο

ϖle - - - -

ϖle - - - -

∑∑∑∑∑

‰ œœ, œœ, œœ œœ œœ, œœ, œœ,

‰ œ, œ, œ œ œ, œ, œ,

‰ œ, œ, œ œ œ, œ, œ,

−œ ιœ œ œ−œ œ œ œ œ œ œ œ

∑∑−Ï ΙÏ Ï Ï

∑œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

}}}}}

8

MR50

Page 9: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

αα

αα

αα

αα

αα

α

α

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

45 ϖlu - - - - -

ϖϖlu - - - - -

‰ œœ, œœ, œœ œœ œœ, œœ, œœ,

‰ œœ, œœ, œœ œœ œœ, œœ, œœ,

‰ œœ, œœ, œœ œœ œœ, œœ, œœ,

−œ ιœ œ œ−œ œ œ œ œ œ œ œ

∑∑−Ï ΙÏ Ï Ï

∑œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

ϖϖia!

ϖϖia!

Ó ‰ −œ=

Ó ‰ −œ=

Ó ‰ −œ=Ó ‰ −œ=

Ó ‰ −œ=

Ó ‰ −−œœ=

Ó ‰ −−œœ=

Ó ‰ −œ=Ó ‰ −−œœ

=

Ó ‰ −−œœ=

Ó ‰ −−œœ=Ó ‰ −−œœ

=

‰ œœ, œœ, œœ] ‰−−œœ=

‰ œœ, œœ, œœ] ‰−−œœ=

‰ œœ, œœ, œœ] ‰ −−œœ=

−œ ιœ ‰ −œ=œ œ œ œυ

‰ −œ=∑∑−Ï ΙÏ ‰ −Ï

Ó ‰ −−−−ÏÏÏÏ=œœœ œœœ œœœ œœœ] ‰ −œ=

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

εε

ε

ε

ε

47 ∑

œ œ œ œ œ œMa - ter a - ma - ter - in -œ♣ Œ Óœ♣ Œ Ó

œË Œ Óœ♣ Œ Óœ♣ Œ Óœœ♣ Œ Óœœ♣ Œ Ó

œË Œ Óœœ♣

Œ Óœ♣ Œ Ó

œœË Œ Ó

œœ♣ Œ Óœœ♣ Œ Óœœ♣ Œ Óœœ♣ Œ Ó

œœËŒ Ó

œË ‰ ιœ œ− Œ

∑∑

Ï♣ ‰ ΙÏ Ï Œ

∑ÏÏÏÏ

♣Œ Ó

œË ‰ ιœ œ− Œ

Ε

Ε

Ε

‰ ιœ ‰ ιœ œ œter - mer - at - a

œ− ‰ ιœ œ− Œ

∑∑

Ï ‰ ΙÏ Ï Œ∑

œ− ‰ ιœ œ− Œ

œœ œœ œœ ‰ ιœœ ‰ ΙœœSanc - tus, sanc - tus, do -

œ œ œ ‰ ιœ ‰ ιœSanc - tus, sanc - tus, do -

∑œœ, œœ, œœυ ‰ ιœœυ ‰ Ι

œœ]

œœ, œœ, œœυ‰ ιœœυ

‰ ιœœυ∑

œ, œ, œυ ‰ Ιœ] ‰ Ιœ]

∑∑

ÏÏÏ, Ï

ÏÏ, ÏÏÏυ

‰ ιÏÏÏυ

‰ ιÏÏÏυ

œ, œ, œυ ‰ Ιœ] ‰ Ιœ]

Ε

Ε

9

MR50

Page 10: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷%>

αα

αα

αα

αα

αα

α

α

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

50

‰ Ιœœ ‰ ιœœ œœ Œmi - nus.

‰ ιœ ‰ ιœ œ Œmi - nus.

‰ Ιœœ] ‰ ιœœ œœ Œ

‰ ιœœυ‰ ιœœ œœ Œ

‰ Ιœ] ‰ ιœ œ œË∑

∑‰ ι

ÏÏÏυ ‰ ι

ÏÏÏ

ÏÏÏ ÏË

‰ Ιœ] ‰ ιœ œ œœË

œœ œœ œœ œœ œœ œœVir - go res - pi - ce ma -

œ− ‰ ιœ œ− Œ

∑∑

Ï ‰ ΙÏ Ï Œ∑∑

œ− ‰ ιœ œ− Œ

‰ ιœœ ‰ ιœœ œœ œœter ad spi - ce.

œ− ‰ ιœ œ− Œ

∑∑

Ï ‰ ΙÏ Ï Œ∑∑

œ− ‰ ιœ œ− Œ

œœ œœ œœ ‰ ιœœ ‰ ΙœœSanc - tus, sanc - tus, do -

œ œ œ ‰ ιœ ‰ ιœSanc - tus, sanc - tus do -

∑œœ, œœ, œœυ ‰ ιœœυ ‰ Ι

œœ]

œœ, œœ, œœυ‰ ιœœυ

‰ ιœœυ∑

œ, œ, œυ ‰ Ιœ] ‰ Ιœ]

∑ÏÏÏ, Ï

ÏÏ, ÏÏÏυ

‰ ιÏÏÏυ

‰ ιÏÏÏυ

œ, œ, œυ ‰ Ιœ] ‰ Ιœ]

‰ Ιœœ ‰ ιœœ œœ Œmi - nus.

‰ ιœ ‰ ιœ œ Œmi - nus.

‰ Ιœœ] ‰ ιœœ œœ Œ

‰ ιœœυ‰ ιœœ œœ Œ

‰ Ιœ] ‰ ιœ œ œË∑

∑‰ ι

ÏÏÏυ ‰ ι

ÏÏÏ

ÏÏÏ ÏË

‰ Ιœ] ‰ ιœ œ œœË

10

MR50

Page 11: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

αα

αα

αα

αα

αα

α

α

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

55

ϖAl - - - -

ϖAl - - - -

‰ œ, œ, œ œ œ, œ, œ,

‰ œ, œ, œ œ œ, œ, œ,

‰ œ, œ, œ œ œ, œ, œ,

−œ ιœ œ œ−œ œ œ œ œ œ œ œ

∑∑−Ï ΙÏ Ï Ï

∑œ œ œ œ œ œ œ œ

ο

ο

ο

ο

οο

ο

ϖle - - - -

ϖle - - - -

‰ œœ, œœ, œœ œœ œœ, œœ, œœ,

‰ œ, œ, œ œ œ, œ, œ,

‰ œ, œ, œ œ œ, œ, œ,

−œ ιœ œ œ−œ œ œ œ œ œ œ œ

∑∑−Ï ΙÏ Ï Ï

∑œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

ϖlu - - - -

ϖϖlu - - - -

‰ œœ, œœ, œœ œœ œœ, œœ, œœ,

‰ œœ, œœ, œœ œœ œœ, œœ, œœ,

‰ œœ, œœ, œœ œœ œœ, œœ, œœ,

−œ ιœ œ œ−œ œ œ œ œ œ œ œ

∑∑−Ï ΙÏ Ï Ï

∑œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

ϖϖia!

ϖϖia!

‰ œœ, œœ, œœ œœ œœ, œœ, œœ,

‰ œœ, œœ, œœ œœ œœ, œœ, œœ,

‰ œœ, œœ, œœ œœ œœ, œœ, œœ,

−œ ιœ œ œ−œ œ œ œ œ œ œ œ

∑∑−Ï ΙÏ Ï Ï

∑œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

ε

ε

∑3

Œ œœ œœ∀∀ 3œœ œœα œœµµ3Œ œ œ∀ 3œ œα œµ

3

œ œ œ∀3

œ œα œµ3Œ œ œ∀ 3œ œα œµ

3Œ œœ œœ∀ 3œœ∀ œœµ œœ∀∀3Œ œœ œœ∀α 3œœµ œœµ œœ∀∀3

Œ œœ œœ∀ 3œœ∀ œœα œœ∀µ3

œ œ œ∀3

œ œµ œ∀3

Œ œœ œœ∀ 3œœµ œœα œœµ∀3Œ œœ œœ∀∀

3œœ œœα œœ∀µ3Œ œœ œœ∀

3œœ∀ œœ∀ œœ∀3Œ œœ œœ∀∀

3

œœ œœ∀ œœµ3

Œ œœ œœ∀ 3œœµ œœµ œœµ∀3

Œ œœ œœ∀∀3œœ œœ∀ œœµ

3Œ œœ œœ∀3œœµ œœ œœ∀µ

3

œ œ œ∀3

œ œα œµ3

œ œ œ∀3

œ œα œµ∑

3

3

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

∑3

Œ ÏÏÏ

ÏÏÏ∀α 3

ÏÏϵα Ï

ÏÏα Ï

Ïϵ∀µ

3

œ œ œ∀3

œ œα œµ

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

εε

ε

ε

ε

ε

ε

60 ∑

∑œœ♣ Œ Óœ♣ Œ Ó

œË Œ Óœ♣ Œ Óœœ♣ Œ Óœœ♣ œœ− ‰ œœ−

ιœœœœ♣ œ− ‰ œ−

ιœœœË œ− ‰ œ− ιœœœ♣ œœ− ‰ œœ− Ι

œœœœ♣ œœ− ‰ œœ−

ιœœœœ♣ Œ ÓœœË Œ Óœœ♣ Œ Óœœ♣ œœ− ‰ œœ− Ι

œœœœ♣ œœ

− ‰ œœ−

Ιœœ

œË Œ Ó

−œ ιœ −œ ιœŒ Û− ‰ Û ΙÛz M MÏ M M M MÏ M−Ï ΙÏ −Ï ΙÏŒ x Œ x/ / / / / / / /

ÏÏÏ♣

ÏÏÏ− ‰ ÏÏ

Ï− ΙÏÏÏ

−œ ιœ −œ ιœ

Bα Eα

q=120

ε

11

MR50

Page 12: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

αα

αα

αα

αα

αα

α

α

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

61

∑œœ œœ− ‰ œœ−

ιœœ,œœ œœ− ‰ œœ−

ιœœ,œ œ− ‰ œ− ιœœœ œœ− ‰ œœ− Ι

œœ,

œœ œœ− ‰ œœ−ιœœ,

∑œœ œœ− ‰ œœ− Ι

œœ,

œœ œœ− ‰ œœ

−Ιœœ,

−œ ιœ −œ ιœÛ Û− ‰ Û− ΙÛ

,

M M MÏ M M M MÏ M−Ï ΙÏ −Ï ΙÏ‘

ÏÏÏ

ÏÏÏ− ‰ Ï

ÏÏ−

ΙÏÏÏ,

−œ ιœ −œ ιœ

œœ− œœ− ‰ œœ−ιœœ

œ− œ− ‰ œ−ιœœ

œ− œ− ‰ œ− ιœœœ− œœ− ‰ œœ− Ι

œœœœ− œœ− ‰ œœ−

ιœœ∑

∑œœ− œœ− ‰ œœ− Ι

œœœœ− œœ

− ‰ œœ−

Ιœœ

−œ ιœ −œ ιœÛ− Û− ‰ Û ΙÛ

‘ÏÏÏ− ÏÏ

Ï− ‰ ÏÏÏ− Ι

ÏÏÏ

−œ ιœ −œ ιœ

Bα Eα

∑œœ œœ− ‰ œœ−

ιœœ,œœ œœ− ‰ œœ−

ιœœ,œ œ− ‰ œ− ιœ,œœ œœ− ‰ œœ− Ι

œœ,

œœ œœ− ‰ œœ−ιœœ,

∑œœ œœ− ‰ œœ− Ι

œœ,

œœ œœ− ‰ œœ

−Ιœœ,

−œ ιœ −œ ιœÛ Û− ‰ Û− ΙÛ

,

‘ÏÏÏ

ÏÏÏ− ‰ Ï

ÏÏ−

ΙÏÏÏ,

−œ ιœ −œ ιœ

œœ− œœ− ‰ œœ−ιœœ

œ− œ− ‰ œ−ιœœ

œ− œ− ‰ œ− ιœœœ− Œ Óœœ− Œ Ó

∑œœ− œœ− ‰ œœ− Ι

œœœœ− œœ− ‰ œœ− Ι

œœ∑

−œ ιœ −œ ιœÛ− Û− ‰ Û ΙÛ

‘ÏÏÏ− Œ Óœœœ− œœœ− ‰ œœœ− Ι

œœœ

Bα EαΕ

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

∑œœ œœ− ‰ œœ−

ιœœ,œœ œœ− ‰ œœ−

ιœœ,œ œ− ‰ œ− ιœ,

∑œœ œœ− ‰ œœ− Ι

œœ,

œœ œœ− ‰ œœ− Ιœœ,

−œ ιœ −œ ιœÛ Û− ‰ Û− ΙÛ

,

‘∑

œœœ œœœ− ‰ œœœ− Ιœœœ,

œœ− œœ− ‰ œœ−ιœœ−

œ− œ− ‰ œ−ιœœ−

œ− œ− ‰ œ− ιœ−∑

∑œœ− œœ− ‰ œœ− Ι

œœ−

œœ− œœ− ‰ œœ− Ιœœ−

−œ ιœ œ œ œ−Û− Û− ‰ Û− ΙÛM M MÏ M M M MÏ Ï−Ï ΙÏ −Ï ΙÏŒ x Œ x x/ / / / / / / /

∑œœœ− œœœ− ‰ œœœ− Ι

œœœ−

Bα Eα

12

MR50

Page 13: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

αα

αα

αα

αα

αα

α

α

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

67

Œ ‰ ιœ œ œ œ œOh, hap - py day!

Solo 68˙ Ó

Œ œ ιœ œ ιœOh, hap - py day!

Ó ‰ œœ−ιœœ

Ó ‰ œ− ιœ∑

∑œœ− œœ− Ó

œœ− œœ−Ó

−œ ιœ −œ ιœÛ− Û− ‰ Û ΙÛM M MÏ M M M MÏ M−Ï ΙÏ −Ï ΙÏŒ x Œ x/ / / / / / / /

ÏÏÏ− ÏÏ

Ï− ‰ ÏÏÏ− Ι

ÏÏÏ

−œ ιœ −œ ιœ

Bα Eα

ο

ο

Chor

ο

ο

Œ ‰ ιœ œ œ œ œOh, hap - py day!

ϖ∑

∑ϖϖ

ϖ∑

−œ ιœ −œ ιœÛ Û− ‰ Û− ΙÛ

,

‘ÏÏÏ

ÏÏÏ ΙÏÏÏ

−−−ÏÏÏ−œ ιœ −œ ιœ

œ Œ Ó

Œ œ ιœ œ ιœOh, hap - py day!

Ó ‰ œœ− ΙœœÓ ‰ œ− Ιœœ∀

∑œœ− œœ− Ó

œœ− œœ−Ó

−œ ιœ −œ ιœÛ− Û− ‰ Û ΙÛ

‘ÏÏÏ− ÏÏ

Ï− ‰ ÏÏÏ− Ι

ÏÏÏ

µ

−œ ιœ −œ ιœ

Bα G7 (5 # )

Œ ‰ Ιœ œ œ œ œWhen Je - sus washed,

ϖ∑

∑œœ −−˙̇∀œœ −−˙̇

−œ ιœ œ œÛ Û− ‰ Û− ΙÛ

,

‘ÏÏÏ

ÏÏÏ

µ ιÏÏÏ

−−−ÏÏÏ

−œ ιœ œ œ

G7

13

MR50

Page 14: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

αα

αα

αα

αα

αα

α

α

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

72 ˙ Ó

Ó œ œ œ œWhen Je- sus washed,

∑∑∑

Ó ‰ œœ− ΙœœÓ ‰ œœ− Ιœ

œœ− œœ− Ó

œœ− œœ− Ó

−œ ιœ −œ Ιœ

Û− Û− ‰ Û ΙÛ

‘ÏÏÏ− Ï

ÏÏ− ‰ Ï

ÏÏ− ι

ÏÏÏ

−œ ιœ −œ Ιœ

Cm7 F

Œ ‰ Ιœ œ œ œ œWhen Je- sus - washed,

ϖ∑∑∑

∑ϖϖϖ

∑−œ Ιœ œ œ

Û Û− ‰ Û− ΙÛ,

ÏÏÏÏÏÏ

ιÏÏÏ

−−−ÏÏÏ−œ Ιœ œ œ

˙ Ó

Ó œ œ œ œWhen Je- sus washed,

∑∑∑

Ó ‰ œœ− ΙœœÓ ‰ œœ− Ιœ

œœ− œœ− Ó

œœ− œœ− Ó

−œ ιœ −œ Ιœ

Û− Û− ‰ Û ΙÛ

‘ÏÏÏ− Ï

ÏÏ− ‰ Ï

ÏÏ

ιÏÏÏ

−œ ιœ −œ Ιœ

Cm7 F

Œ ‰ Ιœ œ œ œwhen Je - sus washed,

ϖ∑∑∑

∑ϖϖϖ

∑−œ Ιœ œ œ

Û Û− ‰ Û− ΙÛ,

ÏÏÏÏÏÏ

ιÏÏÏ

−−−ÏÏÏ−œ Ιœ œ œ

76˙ Ó

Ó œ œ œ œWhen Je- sus washed,

∑∑∑

Ó ‰ œœ− ΙœœÓ ‰ œœ− Ιœ

œœ− œœ− Ó

œœ− œœ− Ó

−œ ιœ −œ Ιœ

Û− Û− ‰ Û ΙÛM M MÏ M M M MÏ M−Ï ΙÏ −Ï ΙÏŒ x Œ x/ / / / / / / /

ÏÏÏ

ÏÏÏ ‰ Ï

ÏÏ

ιÏÏÏ

−œ ιœ −œ Ιœ

Cm7 F

14

MR50

Page 15: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

αα

αα

αα

αα

αα

α

α

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

77

Œ œ œ œ œ œwashed my sins a - way.

ϖ∑

∑ϖϖϖ

∑−œ Ιœ œ œ

Û Û− ‰ Û− ΙÛ,

‘ÏÏÏ

ÏÏÏ

ιÏÏÏ

−−−ÏÏÏ

−œ ιœ œ œ

œ Œ Ó

Œ œ ιœ œ ιœOh, hap - py day!

Ó ‰ œœ−ιœœ

Ó ‰ œ− ιœ∑

∑œœ− œœ− Ó

œœ− œœ−Ó

−œ Ιœ −œ ιœÛ− Û− ‰ Û ΙÛ

‘ÏÏÏ

ÏÏÏ ‰ ÏÏÏ ΙÏÏÏ

−œιœ −œ ιœ

Bα Eα

Œ œ Ιœ œ ΙœOh hap- py day!

ϖ∑

∑ϖϖ

ϖ∑

−œ Ιœ œ œ

Û Û− ‰ Û− ΙÛ,

‘ÏÏÏ

ÏÏÏ Ι

ÏÏÏ

−−−ÏÏÏ

−œιœ œ œ

œ Œ Ó

Œ œ ιœ œ ιœOh, hap - py day!

Ó ‰ œœ−ιœœ

Ó ‰ œ− ιœ∑

∑œœ− œœ− Ó

œœ− œœ−Ó

−œ Ιœ −œ ιœÛ− Û− ‰ Û ΙÛ

‘ÏÏÏ

ÏÏÏ ‰ ÏÏÏ ΙÏÏÏ

−œιœ −œ ιœ

Bα Eα

ϖ∑

∑ϖϖ

ϖ∑

−œ Ιœ œ œ

Û Û− ‰ Û− ΙÛ,

‘ÏÏÏ

ÏÏÏ Ι

ÏÏÏ

−−−ÏÏÏ

−œιœ œ œ

82œ œ œ œ œ œ œ œLa la la la la la la la

∑œœ− œœ− ‰ œœ− Ι

œœœœ− œœ

− ‰ œœ−

Ιœœ

−œ Ιœ −œ ιœÛ− Û− ‰ Û ΙÛM M MÏ M M M MÏ M−Ï ΙÏ −Ï ΙÏŒ x Œ x/ / / / / / / /

ÏÏÏ

ÏÏÏ

‰ÏÏÏ

ιÏÏÏ

−œιœ −œ ιœ

Bα Eαj7

Ε

Ε

tutti

15

MR50

Page 16: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

αα

αα

αα

αα

αα

α

α

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

83

ϖla.

œœ œœ œœœœ œœ œœ œœ œœ

La la la la la la la la

∑ϖϖϖϖ

−œ Ιœ œ œ

Û Û− ‰ Û− ΙÛ,

ÏÏÏÏÏÏ

ιÏÏÏ

−−−ÏÏÏ

−œιœ œ œ

−œ œ −œ œ œ −œ œLa la la la la.

ϖϖla.

∑œœ− œœ− ‰ œœ− Ι

œœœœ− œœ

− ‰ œœ−

Ιœœ

−œ Ιœ −œ ιœÛ− Û− ‰ Û ΙÛ

ÏÏÏ

ÏÏÏ

‰ÏÏÏ

ιÏÏÏ

−œιœ −œ ιœ

Bα Eαj7

ϖ−−œœœœ −−œœ

œœ œœ −−œœ œœLa la la la la.

∑ϖϖϖϖ

−œ Ιœ œ œ

Û Û− ‰ Û− ΙÛ,

ÏÏÏÏÏÏ

ιÏÏÏ

−−−ÏÏÏ

−œιœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œLa la la la la la la.

ϖϖ∑

∑œœ− œœ− ‰ œœ

−Ιœœ

œœ− œœ

− ‰ œœ−

Ιœœ

−œ Ιœ −œ ιœÛ− Û− ‰ Û ΙÛ

ÏÏÏ

ÏÏÏ

‰ÏÏÏ

ιÏÏÏ

−œιœ −œ ιœ

Bα Eαj7

ϖœ œ œ œ œ œ œLa la la la la la la.

∑ϖϖϖϖ

−œ Ιœ œ œ

Û Û− ‰ Û− ΙÛ,

ÏÏÏÏÏÏ

ιÏÏÏ

−−−ÏÏÏ

−œιœ œ œ

œ œ œ œ œ ÓLa la la la la.

˙ œ œ œ œ œLa la la la la.

∑œœ− œœ− ‰ œœ− Ι

œœ]

œœ− œœ

− ‰ œœ−

Ιœœ]

−œ Ιœ −œΙœ]

Û− Û− ‰ Û ΙÛM M MÏ M M M MÏ Ï

]−Ï ΙÏ −Ï ΙÏŒ x Œ x x/ / / / / / / /

ÏÏÏ

ÏÏÏ

‰ÏÏÏ

ιÏÏÏυ

−œιœ −œ ιœυ

Bα Eαj7

16

MR50

Page 17: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

αα

αα

αα

αα

αα

α

α

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

89

Œ ‰ ιœ œ œ œ œOh hap- py day!

90˙ Ó

Œ œ ιœ œ ιœOh hap- py day!

Ó ‰ œœ−ιœœ

Ó ‰ œ− ιœ∑

∑œœ− œœ− Ó

œœ− œœ−Ó

−œ ιœ −œ ιœÛ− Û− ‰ Û ΙÛM M MÏ M M M MÏ M−Ï ΙÏ −Ï ΙÏŒ x Œ x/ / / / / / / /

ÏÏÏ

ÏÏÏ

‰ ÏÏÏ Ι

ÏÏÏ

−œ ιœ −œ ιœ

Bα Eα

ο

ο

ο

ο

Œ ‰ ιœ œ œ œ œOh hap- py day!

ϖ∑

∑ϖϖ

ϖ∑

−œ ιœ −œ ιœÛ Û− ‰ Û− ΙÛ

,

‘ÏÏÏ

ÏÏÏ Ι

ÏÏÏ

−−−ÏÏÏ−œ ιœ −œ ιœ

˙ Ó

Œ œ ιœ œ ιœOh hap- py day!

Ó ‰ œœ− ΙœœÓ ‰ œ− Ιœœ∀

∑œœ− œœ− Ó

œœ− œœ−Ó

−œ ιœ −œ ιœÛ− Û− ‰ Û ΙÛ

‘ÏÏÏ

ÏÏÏ

‰ ÏÏÏ Ι

ÏÏÏ

µ

−œ ιœ −œ ιœ

Bα G7 (5 # )

Œ ‰ Ιœ Ιœ œ ΙœWhen Je- sus

ϖ∑

∑œœ −−˙̇∀œœ −−˙̇

−œ ιœ œ œÛ Û− ‰ Û− ΙÛ

,

‘ÏÏÏ

ÏÏÏ

µ ιÏÏÏ

−−−ÏÏÏ

−œ ιœ œ œ

œ −˙washed,

Ó œ œ œ œWhen Je- sus washed,

Ó ‰ œœ− ΙœœÓ ‰ œœ− Ιœ

œœ− œœ− Ó

œœ− œœ− Ó

−œ ιœ −œ Ιœ

Û− Û− ‰ Û ΙÛ

‘ÏÏÏ

ÏÏÏ ‰ Ï

ÏÏ

ιÏÏÏ

−œ ιœ −œ Ιœ

Cm7 F

17

MR50

Page 18: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

αα

αα

αα

αα

αα

α

α

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

95

Œ ‰ Ιœ œ œ œwhen Je - sus washed,

ϖ∑

∑ϖϖϖ

∑−œ Ιœ œ œ

Û Û− ‰ Û− ΙÛ,

‘ÏÏÏÏÏÏ

ιÏÏÏ

−−−ÏÏÏ−œ Ιœ œ œ

œ ˙ Œ

Ó œ œ œ œwhen Je-sus washed,

Ó ‰ œœ− ΙœœÓ ‰ œœ− Ιœ

œœ− œœ− Ó

œœ− œœ− Ó

−œ ιœ −œ Ιœ

Û− Û− ‰ Û ΙÛ

‘ÏÏÏÏÏÏ ‰ Ï

ÏÏ

ιÏÏÏ

−œ ιœ −œ Ιœ

Cm7 F

Œ ‰ Ιœ œ œ œ œwhen Je-sus washed,

ϖ∑

∑ϖϖϖ

∑−œ Ιœ œ œ

Û Û− ‰ Û− ΙÛ,

‘ÏÏÏÏÏÏ

ιÏÏÏ

−−−ÏÏÏ−œ Ιœ œ œ

98˙ Ó

Ó ‰ œœ− ΙœœÓ ‰ œœ− Ιœ

œœ− œœ− Ó

œœ− œœ− Ó

−œ ιœ −œ Ιœ

Û− Û− ‰ Û ΙÛM M MÏ M M M MÏ M−Ï ΙÏ −Ï ΙÏŒ x Œ x/ / / / / / / /

ÏÏÏ

ÏÏÏ ‰ ÏÏÏ ι

ÏÏÏ

−œ ιœ −œ Ιœ

Cm7 F

‰ ιœ œ œ œ œ œ œHe washed my sins a-way.

∑ϖϖϖ

∑−œ Ιœ œ œ

Û Û− ‰ Û− ΙÛ,

‘ÏÏÏ

ÏÏÏ

ιÏÏÏ

−−−ÏÏÏ

−œ ιœ œ œ

ϖ

œ œ œ œ œ œ œLa la la la la la la

Ó ‰ œœ−ιœœ

Ó ‰ œ− ιœ∑

∑œœ− œœ− Ó

œœ− œœ−Ó

−œ Ιœ −œ ιœÛ− Û− ‰ Û ΙÛ

‘ÏÏÏ

ÏÏÏ

‰ ÏÏÏ Ι

ÏÏÏ

−œιœ −œ ιœ

Bα Eα

18

MR50

Page 19: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%%%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

αα

αα

αα

αα

αα

α

α

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

αα

µµ∀

µµ∀

µµ∀

µµ∀

µµ∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀

µ∀ ∀

µ∀ ∀

µµ∀

µµ∀

µµ∀

µµ∀

µµ∀

µµ∀

µµ∀

µµ∀

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

101

œ œ œ œ œ œ œLa la la la la la la

∑ϖϖ

ϖ∑∑

−œ Ιœ œ œ

Û Û− ‰ Û− ΙÛ,

‘ÏÏÏ

ÏÏÏ ΙÏÏÏ

−−−ÏÏÏ

−œιœ œ œ

Ó œ œ œ œ œLa la la la la

œ œ œ œ ˙ ŒLa la la la la

Ó Œ œ− œµ −∑

∑Ó Œ œ− œ∀ −

∑œœ− œœ− Ó

œœ− œœ−Ó

Ó Œ œœ−œœµµ −

−œ Ιœ œ œ− œµ −Û− Û− ‰ ΙÛ ŒM M MÏ M M M ÏÏ ÏÏ−Ï ΙÏ Ï Ï Ï

Πx Πx x/ / / / / / / /

ÏÏÏ

ÏÏÏ

‰ ιÏÏÏ

Œ

−œιœ œ œœ−

œœµµ −

Bα ε

ε

ε

ε

ε

ε

103 Œ œœ œœ œœHe taught me

Œ œ œ œHe taught me

Œ œœ, œœ, œœ,

Œ œ, œ, œ,

œË Œ Ó

∑œË Œ ÓŒ œœ, œœ, œœ,Œ œœ, œœ, œœ,Œ œœ, œœ, œœ,Œ œœ, œœ, œœ,Œ œœ, œœ, œœ,

Œ œœ, œœ, œœ,

Œ œœ, œœ, œœ,

œœËŒ Ó

œË Œ Ó

Ï Ï Ï Ï

♣ Œ ‰ ιÏ

ιÏ Ï Ï Ï

Ï Œ Óx Œ Ó/ Œ Ó

œœËŒ Ó

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

tutti

ϖϖhow

ϖhowϖϖ

ϖ

ϖ‰ ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ‰ ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ‰ ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ‰ Ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖœ œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ

−Û Û ΙÛ ‰ Û Û Û Û ΙÛ ‰M M MÏ M M M MÏ MÏ Ï ‰ ΙÏ Ï Ï ‰ ΙÏŒ x Œ x/ / / / / / / /

ÏÏÏ

úúú

ÏÏÏÏÏÏ

œ œ œ œ œ œ

G

˙̇ Œ œœto

˙ Œ œto˙̇ Œ œœ,

˙ Œ œ,,

˙ Œ œ,‰ ιœ− œ, œ− œµ υ Ó

‰ ιœ− œ, œ− œµ υ Ó

‰ ιœ− œ, œ− œµ ] Ó

‰ Ιœ− œ, œ− œµ ] Ó

˙ Œ œ,˙̇ Œ œœ,˙̇ Œ œœ,˙̇ Œ œœµ ,˙̇ Œ œœ,˙̇ Œ œœµ ,

˙̇ Œ œœµ ,

˙̇ Œ œœ,

˙ Œ œΙœ œµ Ιœ œ œ œ œ∀ œ

−Û Û ΙÛ ‰ Û Û Û Û ΙÛ ‰

‘−−−ÏÏÏ

ιÏÏϵ Ï

ÏÏÏÏÏÏ

œ œ œ ˙

G7

19

MR50

Page 20: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%%

%

%

%%>>>>

>

÷

%>

∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀

∀ ∀∀ ∀

∀∀∀∀

∀∀

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

106 ϖϖwash,

ϖwash,ϖϖ

ϖ

ϖ‰ ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ‰ ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ‰ Ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ

‰ Ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖœ œ œ œ œ œµ œ∀ œ œ œ

−Û Û ΙÛ ‰ Û Û Û Û ΙÛ ‰

‘úúú

ÏÏÏ Ï Ï Ï

œ œ œ œ œ œ

C

œœ Œ ιœœ œœ ιœœfight and pray.

œ Œ ιœ œ ιœfight and pray.œœ Œ Ιœœ− œœ, Ιœœ

œ Œ Ιœ− œ, Ιœ

œ Œ ιœ− œ, ιœ‰ ιœ− œ, œ− œµ ] Ó

‰ ιœ− œ, œ− œµ ] Ó

‰ Ιœ− œ, œ− œµ ] Ó

‰ Ιœ− œ, œ− œµ ]Ó

œ Œ ιœ− œ,ιœ

œœ Œ Ιœ− œ, Ιœ

œœ Œ Ιœ− œ, Ιœ

œœ Œ ιœœ− œœ,ιœœ

œœ Œ ιœœ− œœ,ιœœ

œœ Œ Ιœœ− œœ, Ι

œœœœ Œ Ι

œœ− œœ, Ιœœ

œœ Œ Ιœœ− œœ, Ι

œœœœ Œ ιœœ−

œœ,ιœ

Ιœ œα Ιœ œ œ œµ œ∀ œ

−Û Û ΙÛ ‰ Û Û Û Û Û Û

‘úúú

ιÏÏÏ

ÏÏÏ

ιÏÏÏ

œ œ œ œ œ œ

G

œ œ œ −˙œ œ −˙œ œ −˙œ œ œ −˙œ œ −˙

œ œ œ −˙

œ œ −˙‰ ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ‰ ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ‰ ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ‰ Ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ

œ œ −˙œ œ œ −˙œ œ œ −˙œœ œœ −−˙̇œœ œœ −−˙̇œœ œœ −−˙̇œœ œœ −−˙̇œœ œœ −−˙̇

œ œ −˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

−Û Û ΙÛ ‰ Û Û Û Û ΙÛ ‰

‘ÏÏÏÏ ÏÏÏ

úúú

ÏÏÏÏÏÏ

œ œ œ œ œ œ

œœ Œ ιœœ œœιœœ

Fight and pray!

œ Œ ιœ œ ιœFight and pray!

œœ Œ Ιœœ− œœ, Ιœœ

]

œ Œ Ιœ− œ, Ιœ]

˙ ιœ− œ, ιœÓ Ιœ− œ, Ιœ]

Ó Ιœœ− œœ, Ιœœ

]

Ó Ιœœ−œœ, Ιœœ

]

Ó ιœœ− œœ, Ιœœ]

˙ ιœ− œ,ιœ

œ Œ Ιœœ− œœ, Ι

œœ]

œ Œ ιœœ−œœ, Ι

œœ]

˙̇ ιœœ− œœ,ιœœ

˙̇ ιœœ− œœ,ιœœ

˙̇Ιœœ− œœ, Ι

œœ˙̇

Ιœœ− œœ, Ι

œœ˙̇

Ιœœ− œœ,

ιœœ˙ ιœœ−

œœ,ιœ

Ιœ œµ Ιœιœ− œ, ιœ

−Û Û ΙÛ ‰ Û Û Û Û Û ÛM M MÏ M

ιÏ Ï

ιz

Ï Ï ‰ ΙÏ Ï Ï ‰ ΙÏιx ‰ Œ ÓΙ/ ‰ Œ ÓÏÏÏ

ÏÏÏ

ιÏÏÏ−

ÏÏÏ,ιÏÏÏ

œ œ œ ιœ− œ, ιœ

C G

20

MR50

Page 21: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>>>

>

>

÷

%>

∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀

∀ ∀∀ ∀∀∀∀

∀∀

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

110 ιœœ ‰ Œ Ó

ιœ ‰ Œ Ó

∑ιœ œ œ œ∀ Ιœ

∑ιœ œ œ œ∀ Ιœ

∑ιœœ œœ œœ œœµ Ι

œœιœœ œœ œœ œœ∀ ιœœ

Ιœœ œœ œœ œœ∀ Ιœœ

Ιœœ œœ œœ œœ∀ Ιœœ

ιœœ œœ œœ œœ∀α Ιœœ

ιœ œœ œœ œœ∀∀ιœœ

ιœ œ œ œ∀ Ιœ

ΙÛ Û Û Û ΙÛιz z z z

ιz

ΙÏ Ï Ï Ï ΙÏ∑

ιÏÏÏ ÏÏÏ

ÏÏÏÏÏÏÏ

∀α ιÏÏÏϵ

ιœ œ œ œ∀ ιœ

C C∀o

111 Œ œœ œœ œœAnd live re -

Œ œ œ œAnd live re -

Œ œœ, œœ, œœ,

Œ œ, œ, œ,

œ− œ, œ, œ,

œ− œ, œ, œ,

Œ œœ, œœ, œœ,Œ œœ, œœ, œœ,œœ− œœ, œœ, œœ,

œœ− œœ, œœ, œœ,œœ− œœ, œœ, œœ,œœ− œœ, œœ, œœ,

œœ− œœ, œœ, œœ,

œœ−œœ,

œœ,œœ,

œ− œ, œ, œ,

Û− Û, Û, Û,

Ï Ï Ï Ï

♣ Œ ‰ ιÏ

ιÏ Ï Ï Ï

Ï Œ Ó∑

ÏÏÏÏ−ÏÏÏ, ÏÏÏ, ÏÏÏ,

œ− œ, œ, œ,

CD7 s u s

ϖϖjoic - - - - -

ϖjoic - - - - -ϖϖ

ϖ

ϖ‰ ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ‰ ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ‰ ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ‰ Ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖœ œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ

−Û Û ΙÛ ‰ Û Û Û Û ΙÛ ‰M M MÏ M M M MÏ MÏ Ï ‰ ΙÏ Ï Ï ‰ ΙÏŒ x Œ x/ / / / / / / /

ÏÏÏ

ÏÏÏ

ÏÏÏ Ï

Ï Ï

œ œ œ œ œ œ

G

ϖϖµing

ϖingϖϖµ

ϖ

ϖ‰ ιœ− œ, œ− œµ υ Ó

‰ ιœ− œ, œ− œµ υ Ó

‰ ιœ− œ, œ− œµ ] Ó

‰ Ιœ− œ, œ− œµ ] Ó

ϖϖϖϖϖϖϖµ

ϖϖϖϖµϖϖϖϖµ

ϖΙœ œµ Ιœ œ œ œ œ∀ œ

−Û Û ΙÛ ‰ Û Û Û Û ΙÛ ‰

‘−−−ÏÏϵ ι

ÏÏÏ

ÏÏÏ Ï

Ï Ï

œ œ œ ˙

G7

ϖϖev - - - - - -

ϖev - - - - - -ϖϖ

ϖ

ϖ‰ ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ‰ ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ‰ Ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ

‰ Ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ

ϖϖϖϖϖϖϖ

ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖœ œ œ œ œ œµ œ∀ œ œ œ

−Û Û ΙÛ ‰ Û Û Û Û ΙÛ ‰

‘ÏÏÏ

úúúÏÏϵ ÏÏÏ

œ œ œ œ œ œ

C

21

MR50

Page 22: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>>

÷

%>

∀∀

∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀

∀ ∀∀ ∀∀

∀∀∀

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

115 œœ Œ ιœœ œœ ιœœ´ry, ev - ´ry day.

œ Œ ιœ œ ιœ´ry, ev - ´ry day.œœ Œ Ι

œœ− œœ, Ιœœ

œ Œ Ιœ− œ, Ιœœ Œ ιœ− œ, ιœ‰ ιœ− œ, œ− œµ ] Ó

‰ ιœ− œ, œ− œµ ] Ó

‰ Ιœ− œ, œ− œµ ] Ó

‰ Ιœ− œ, œ− œµ ]Ó

œ Œ ιœ− œ,ιœ

œœ Œ Ιœ− œ, Ιœ

œœ Œ Ιœ− œ, Ιœ

œœ Œ ιœœ− œœ,ιœœ

œœ Œ ιœœ− œœ,ιœœ

œœ Œ Ιœœ− œœ, Ι

œœœœ Œ Ι

œœ− œœ, Ιœœ

œœ Œ Ιœœ− œœ, Ι

œœ

œœ Œ ιœœ−œœ,

ιœΙœ œα Ιœ œ œ œµ œ∀ œ

−Û Û ΙÛ ‰ Û Û Û Û Û Û

‘ÏÏÏ Ï Ï Ï

ιÏÏÏ

ÏÏÏ

ιÏÏÏ

œ œ œ œ œ œ

G

œ œ œ −˙œ œ −˙œ œ −˙œ œ œ −˙œ œ −˙œ œ œ −˙œ œ −˙‰ ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ‰ ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ‰ ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ‰ Ιœ− œ, œ− œµ œ œ œ œ œ œ

œ œ −˙œ œ œ −˙œ œ œ −˙œœ œœ −−˙̇

œœ œœ −−˙̇œœ œœ −−˙̇œœ œœ −−˙̇œœ œœ −−˙̇

œ œ −˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

−Û Û ΙÛ ‰ Û Û Û Û ΙÛ ‰

‘ÏÏÏÏ ÏÏÏ

úúú

ÏÏÏÏÏÏ

œ œ œ œ œ œ

œœ Œ ιœœ œœ ΙœœEv-`ry day!

œ Œ ιœ œ ιœEv-´ry day!

œœ Œ Ιœœ− œœ, Ιœœ]

œ Œ Ιœ− œ, Ιœ]

˙ ιœ− œ, ιœυÓ Ιœ− œ, Ιœ]

Ó ιœœ− œœ, Ιœœ]

Ó Ιœœ− œœ, Ιœœ]

Ó ιœœ− œœ, Ιœœ]

˙ ιœ− œ,ιœυ

œ Œ ιœœ− œœ, Ιœœ]

œ Œ ιœœ− œœ,ιœœυ

˙̇ ιœœ− œœ,ιœœυ

˙̇ ιœœ− œœ,ιœœυ˙̇

Ιœœ− œœ, Ι

œœ]

˙̇Ιœœ− œœ, Ι

œœ]

˙̇Ιœœ− œœ,

ιœœυ˙ ιœœ−

œœ,ιœυ

Ιœ œµ Ιœιœ− œ, ιœυ

−Û Û ΙÛ ‰ ΙÛ Û ΙÛM M MÏ M

ιÏ Ï

ιÏ

]Ï Ï ‰ ΙÏ Ï Ï ‰ ΙÏŒ x

ιx x

ιx/ / / / Ι/ / Ι/

ÏÏÏ

ÏÏÏ

ιÏÏÏ− Ï

ÏÏ,ιÏÏÏυ

œ œ œ ιœ− œ, ιœυ

C G

Œ œ ιœ œ ιœOh hap- py day!

Œ œ ιœ œ ιœOh hap- py day!

∑∑∑

∑∑∑

∑∑

119

ϖϖ

∑∑∑

Ó Œ ‰ ιœυÓ Œ ‰ Ι

œœ]

Ó Œ ‰ ιœœυ∑

Ó Œ ‰ Ιœœ]

Ó Œ ‰ Ιœœ]

œ œ Œ Ó∑

M M MÏ

=M M M MÏ

=M

Ï Ï Ï Ï

Œ x Œ x/ / / / Œ / / ‰ ŒÓ Œ ‰ ι

ÏÏÏÏυυœ œ Œ Ó

22

MR50

Page 23: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀ ∀∀ ∀ ∀

∀ ∀ ∀

∀ ∀∀ ∀∀

∀∀

µαµαµαµαµαµµ∀

µµ∀µµ∀ ∀

µµ∀µµ∀ ∀

µµ∀

µµ∀

µµµµµαµαµαµαµαµα

µαµα

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

120

Ó Œ ‰ ιœυÓ Œ ‰ Ι

œœ]

Ó Œ ‰ ιœœυ∑

∑∑

Ó Œ ‰ Ιœœ]

Ó Œ ‰ Ιœœ]

œ œ Œ Ó

‘∑

Ó Œ ‰ ιÏÏÏÏυυ

œ œ Œ Ó

121 ∑

Ó Œ ‰ ιœυÓ Œ ‰ Ι

œœ]

Ó Œ ‰ ιœœυ∑

∑∑

Ó Œ ‰ Ιœœ]

Ó Œ ‰ Ιœœ]

œ œ Œ Ó

‘∑

Ó Œ ‰ ιÏÏÏÏυυ

œ œ Œ Ó

∑∑

œ œ Ιœ ‰ ≈ œ œ œ œ

∑M M MÏ

=M Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï

Œ xι

x ‰ Œ/ / / / Œ Ι/ ‰ Œ

œ œιœ ‰ ≈ œ œ œ œ

123Œ œœ œœ −−œœ œœ œœ œœJoy - ful, joy - ful, Lord,

Œ œ œ −œα œ œ œJoy - ful, joy - ful, Lord,

œ, œ− Œ Óœœ, œœ− Œ Óœœ, œœ− Œ Ó

∑∑

œœ, œœ− Œ Óœœ, œœ− Œ Ó

œ, œ− Œ Óœ œ ‰ Ιœ −œ œ œ œŒ Û− Œ Û−

M M MÏ

=M M M MÏ

=M

Ï Ï Ï Ï

Œ x Œ x/ / / / Œ / / ‰ ŒÏÏÏ, Ï

ÏÏ−

ÏÏÏ

−−−ÏÏÏα ÏÏÏÏÏÏ

ÏÏÏÏ

œ œ ‰ ιœ −œ œ œ œ

F

œ œ œ œ œ œwe a - dore Thee

œ œ œ œ œαœ œ œ œα œ

we a- dore Thee

∑∑

œ œ œ œ œ œα œα

Œ Û− Œ Û−

‘ÏÏÏÏ

ÏÏÏ úúúα

œ œ œ œ œ œα œα

Bαj7 Bαm6

23

MR50

Page 24: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

α

α

α

α

α∀

∀ ∀∀

∀ ∀∀

α

α

α

α

αα

α

α

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

125

Œ œœ œœ −−œœ œœ œœ œœGod of glo - ry, Lord

Œ œ œ −œ œ œ œGod of glo - ry, Lord

−œ Ιœ −œ œ œ œ

Œ Û− Œ Û−

ÏÏÏÏÏÏ

−−−ÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏ

ÏÏÏ

−œιœ −œ œ œ œ

F

œ œ œ ˙of Love.

œ œ œ Ιœ œ Ιœα

œ œ œ ιœ œ ιœof Love

Ó ‰ Ιœœ− œœ

, œœ, œœ

]

Ó ‰ Ιœœ− œœ

, œœ, œœ

]

Ó ‰ Ιœ− œ, œ, œ]

Ó ‰ Ιœ− œ, œ, œ]

∑œ œ œµ œ œ œ œŒ Û− Œ Û−

‘ÏÏÏ ÏÏ ÏÏ

ιÏÏ ÏÏ

ιÏÏÏ

α

œ œ œµ œ œ œ œ

Cs u s C

œœ œ œ −−œœ œœ œœ œœHearts un - fold like flow -

œ œ œ −œα œ œ œHearts un - fold like flow -

−œ Ιœ œ œ

Œ Û− Œ Û−

ÏÏÏ

Œ −−−ÏÏÏα ÏÏÏÏÏÏ

ÏÏÏ

−œιœ œ œ

Cm7 F

−−œœ ιœœ œœ œœers be - fore Thee,

−œ ιœ œα œers be - for Thee,

∑−œ œ œ œ œα œα

Œ Û− Œ Û−

‘úúúú

ÏÏÏÏα ÏÏÏÏ

−œ œ œ œ œα œα

Bα7 Bαm6

24

MR50

Page 25: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%%>

%%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

α

α

αα

α∀∀

∀ ∀∀

∀ ∀∀

α

α

α

α

αα

α

α

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

129

œα œ œ œ œα œhail Thee as the

œα œ œ œ œœ œ œ œ œ

hail Thee as the

∑∑∑∑∑

∑œ œµ œα œ œ∀ œŒ Û− Œ Û−

ÏÏ

α ÏÏ

ÏÏÏα ÏÏÏ∀

œ œµ œα œ œ∀ œ

B7 D9 #

−−œœα œœ œœ œœ Ósun a - bove.

−œ œ œ œ Ósun a - bove.

∑∑∑∑∑

Ó ≈ œ œ œ œ œ œ œ]

Ó ≈ œ œ œ œ œ œ œ]

Ó ≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœυ

Ó ≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœυ

∑−œα œµ œ œ ≈ −Ιœ œ œµ œ

−Û Û Û Û Ó−M M M Ï

≈ −ιÏ Ï Ï

z−Ï Ï Ï Ï Œ ‰ ≈ ΘÏ‘

−−−ÏÏÏα ÏÏÏÏÏÏ

ÏÏÏ

Ó

−œα œµ œ œ ≈ −ιœ œ œµ œ

Eα Bα F

131‰ œœ ιœœ −−œœ œœ œœ œœMelt the clouds of sin,

‰ œ ιœ −œ œµ œ œMelt the clouds of sin,

∑∑∑∑∑

≈ Θœ] ‰ Œ Ó

≈ Θœ] ‰ Œ Ó

≈ Θœœ] ‰ Œ Œ ≈ Θ

œœ]‰

≈ Θœœ] ‰ Œ Œ ≈ Θ

œœ]‰

Ó Œ ≈ Θœ] ‰Ó Œ ≈ Θœ] ‰

∑œ œ œ œ œ −œ œ œ œ

Œ Û− Œ Û−z M MÏ

=M M M MÏ

=M

Ï Ï Ï Ï

Œ x Œ x/ / / / Œ / / ‰ Œ‰ ÏÏÏ

ιÏÏÏ

−−−ÏÏÏ ÏÏϵ ÏÏÏÏÏÏ

œ œ œ œ œ −œ œ œ œ

C G7

‰ œœ ιœœ −−œœ œœ œœsin and sad - ness.

‰ œ ιœ −œ œ œsin and sad - ness.

∑∑∑∑∑

Ιœœ=

‰ Œ Œ ‰ Ιœœ]

Ιœœ=

‰ Œ Œ ‰ Ιœœ]

∑Ιœ= ‰ Œ Œ ‰ Ιœ]

Ιœ= ‰ Œ Œ ‰ Ιœ]

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ Û− Œ Û−

M M MÏ

=M M M MÏ

=M

Ï Ï Ï Ï

‘‰ Ï

ÏÏιÏÏÏ

−−−ÏÏÏ ÏÏÏ

ÏÏÏ

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

C F

œ œ œ œ œDrive the dark of

œ œ œ œ

œ œ œ œ∀Drive the dark of

∑∑∑∑∑

∑−œ Ιœ œ œŒ Û− Œ Û−

ÏÏÏ

ÏÏÏÏ Ï

ÏÏÏÏÏÏ

−œ ιœ œ œ

Em7 A7

25

MR50

Page 26: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

α

α

α

α

α∀

∀ ∀∀

∀ ∀∀

α

α

α

α

αα

α

α

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

134

−−œœ œœ œœ œ ιœ ‰ œ œ œœdoubt a - way, drive it a -

−œ œµ œ œ ιœ ‰ œ œ œdoubt a - way, drive it a -

∑−œ œµ œ œ œ œ œα œα

Œ Û− Œ Û−

−−−ÏÏÏ ÏÏϵ Ï

ÏÏ ÏÏÏ

α ιÏÏÏ

‰ÏÏÏα Ï ÏÏ

Ï

−œ œµ œ œ œ œ œα œα

G Dα7

œœ œœ ‰ œœ œœ −−œœ œœ œœ œœway. Giv - er of im - mor -

œ œα ‰ œ œ −œµ œ œ œway. Giv - er of im - mor

∑œ œ œ œ œ œ

Œ Û− Œ Û−

‘ÏÏÏÏÏω ÏÏ

ÏÏÏϵ −−−ÏÏÏα ÏÏÏ

ÏÏÏÏÏÏ

œ œ œ œ œ œ

Cm7 Bα7

Ιœœœœ Ιœœ œœ œœ

tal glad - nessιœ œ ιœ œ œαtal glad - ness

∑−œ œ œ œ −œα Ιœ

Œ Û− Œ Û−

‘ιÏÏÏÏÏÏ

ιÏÏÏ

ÏÏÏÏα ÏÏÏÏ

−œ œ œ œ −œα ιœ

Bα7 Eα7

Œ œœ ˙̇fill us,

Œ œ ˙∀fill us,

∑−œ Ιœ œ œ∀

{ {

úúúα úúúú∀

−œ ιœ œ œ∀

Aø D7

œœ œœ œœ œœ −−œœ −−œœ œœ œœ œœfill us with the light of day.

œµ œ œ œ −œ −œ œ œ œfill us with the light of day.

∑œœ, œœ− œœ] ≈ −−Ιœœ

= −−œœ œœ œœ œœ♣œ, œ− œ] ≈ −Ιœ= −œ œ œ œ♣

œ, œ− œυ ≈ −ιœ −œ∀ œ œ œËœ, œ− œ] ≈ −Ιœ= −œ œ œ œËœ, œ− œ] ≈ −Ιœ= −œ œ œ œË

∑œœ, œœ− œœ] ≈ −−Ι

œœ= −−œœ œœ œœ œœ♣

œœ, œœ− œœ] ≈ −−Ιœœ= −−œœµ œœα œœ œœ♣

∑œ, œ− œ œ −œ −œµ œ œ œ♣

ΙÛ ‰ Œ ÓÏ Ï

z z −z −Ï Ï Ïz−Ï Ï Ï −Ï −Ï Ï Ï Ï

ιx ‰ Œ ÓΙ/ ‰ Œ ÓÏÏϵ ÏÏÏ

ÏÏÏÏÏÏ

−−−ÏÏÏ −−−ÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏ

ÏÏÏ

œ, œ− œ œ −œ −œµ œ œ œË

Gm7

3

26

MR50

Page 27: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%

%>

%

%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>>>

%

÷

÷

%>

α

α

α

α

α∀

∀ ∀∀

∀ ∀∀

α

α

αααα

α

α

−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−

−−

−−

−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−

−−

−−

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

139

∑∑∑

∑zÏ Ï Ï

θ5 5 θ

5 5

3

Ï Ï Ï Ï 5 5Ï ÏÏ Œ Ó

∑∑∑

140 Œ œœ œœ ˙̇Fill us.

Œ œ œ ˙Fill us.

Œ œ œ œ œ] ≈ Θœ] ‰ Œ

Œ œ œ œ œ] ≈ Θœ] ‰ Œ

Œ œ œ œ œ] ≈ Θœ] ‰ Œ

Œ œ œ œ œ] ≈ Θœ] ‰ Œ

∑∑

−œ œ œα −œ œ œ

Œ Û− Œ Û−

M M MÏ

=M M M MÏ

=M

Ï Ï Ï Ï

Œ x Œ x/ / / / Œ / / ‰ ŒÏÏÏα ÏÏÏ ÏÏ

Ïúúú

−œ œ œα −œ œ œ

F7

≈ Θœœ♣ ‰ œœ♣ ≈ œœ♣ Ó

≈ Θœœ♣ ‰ œœ♣ ≈ œœ♣ Ó

≈ Θœ♣ ‰ œ♣ ≈ œ♣ Ó

≈ Θœ♣ ‰ œ♣ ≈ œ♣ Ó

≈ Θœœ♣ ‰

œœ♣ ≈ œœ♣ Ó

≈ Θœœα ♣‰ œœ♣ ≈ œœµ ♣

Ó∑

œ œ œ œα œ œα

Œ Û− Œ Û−

úúúα Ï

Ïϵ ÏÏÏαœ œ œ œα œ œα

Bα7 Dα7

142Œ œœ œœ ˙̇Fill us.

Œ œ œ ˙∀Fill us.

∑ϖ̇α ˙∀˙̇ ˙̇

œ œ œ œ∀

{ {M M MÏ

=M M M MÏ

=M

Ï Ï Ï Ï

Œ x Œ x/ / / / Œ / / ‰ ŒÏÏÏα ÏÏ

ÏÏÏÏ

úúú∀

œ œ œ œ∀

Aø D7

27

MR50

Page 28: SisterAct-Medley...β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β Sopran 1 & 2 Alt Flöte 1 & 2 Oboe Fagott Bassklarin. Klarinette 1 in Bα Klarinette 2 &

%

%

%%>

%%

%

%

%

%

%

%

%>

>

>

>

>

÷

%>

α

α

αα

α∀∀

∀ ∀∀

∀ ∀∀

α

α

α

α

αα

α

α

Sopran1 & 2

Alt

Flöte 1 & 2

Oboe

FagottBassklarin.

Klarinette1 in Bα

Klarinette2 & 3 in Bα

Altsaxophon1 & 2 in Eα

Tenorsax.1 & 2 in Bα

Baritonsax.

Trompete1 & 3 in Bα

Trompete2 & 4 in Bα

Horn 1 & 3in F

Horn 2 & 4in F

EuphoniumBariton

Posaune1 & 3 in C

Posaune2 & 4 in C

Tuba 1 & 2in C

E-Baß

Gitarre

Drums

TambourinCabassa

Piano

143 œœ œœ œœ œœ −−œœ −−œœ œœ œœ œœFill us with the light of day.

œµ œ œ œ −œ −œ œ œ œFill us with the light of day.œ, œ− œ♣ ≈ −Ιœ= −œ œ œ œ♣

œ, œ− œ♣ ≈ −Ιœ= −œ œ œ œË

œ, œ− œυ ≈ −ιœ= −œµ œ œ œËœ, œ− œ♣ ≈ −Ιœ= −œ œ œ œËœœ, œœ− œœË ≈ −−ιœœ= −−œœ œœ œœ œœËœœ, œœ− œœ♣ ≈ −−Ιœœ

= −−œœ œœ œœ œœ♣œœ, œœ− œ♣ ≈ −−Ιœœ

= −−œœ∀ œœµ œœ œœ♣

œ, œ− œυ ≈ −ιœ= −œ∀ œ œ œËœ, œ− œ♣ ≈ −Ιœ= −œ œ œ œËœ, œ− œ♣ ≈ −Ιœ= −œ œ œ œËœœ, œœ− œœυ

≈ −−ιœœ= −−œœ∀ œœµ œœ œœË

œœ, œœ− œœυ≈ −−

ιœœ=−−œœ œœ œœ œœËœœ, œœ− œœ] ≈ −−Ιœœ

= −−œœµ œœα œœ œœ♣œœ, œœ− œœ] ≈ −−Ι

œœ= −−œœ œœ œœ œœ♣

œœ, œœ− œœ] ≈ −−Ιœœ= −−œœµ œœα œœ œœ♣

œ, œ− œυ ≈ −ιœ= −œµ œ œ œËœ, œ− œ] ≈ −Ιœ= −œµ œ œ œ

ΙÛ ‰ Œ ÓÏ Ï Ï

] ≈ −ιz −z

Ï Ï Ï

]Ï ≈ −ΙÏ −Ï Ï Ï Ï

ιx ‰ Œ ÓΙ/ ‰ Œ ÓÏÏϵ , ÏÏ

Ï− ÏÏÏË ≈ −−−ιÏÏÏ=

−−−ÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏ

ÏÏÏËœ, œ− œυ ≈ −ιœ= −œµ œ œ

Gm7

εε

ε

Ó ιœœ ‰ −−œœ œœLight of day!

Ó ιœα ‰ −œ œLight of day!

Ó Ιœ♣ ‰ −œ= œ♣

Ó Ιœ♣ ‰ −œ= œ♣

Ó Ιœα ♣ ‰ −œ= œ♣

Ó Ιœ♣ ‰−œ= œ♣

Ó Ιœœ♣ ‰ −−œœ= œœ♣

Ó Ιœœ♣ ‰ −−œœ= œœ♣

Ó Ιœœµ ♣ ‰ −−œœ= œœ♣

Ó ιœµ♣ ‰ −œ= œ

Ó Ιœœ♣

‰−−œœ

=œœ♣

Ó Ιœ♣ ‰ −œ= œ♣

Ó ιœœαË

‰ −−œœ= œœËÓ ιœœα

♣ ‰ −−œœ= œœË

Ó Ιœœ♣ ‰ −−œœ= œœ♣

Ó Ιœœα ♣ ‰ −−œœ= œœ♣

Ó ιœœα Ë

‰ −−œœ=

œœË

Ó ιœα ˉ −œ= œË

œ œ œα œ œ Ιœ♣ ‰ −œ= œ♣

Ó Ιœ♣ ‰ −œ= œ♣

Ó ιÏ

] ‰ −M ÏÏ

]Ó ΙÏ ‰ −Ï Ï

Ó ιx ‰ −x xÓ Ι/ ‰ −/ /

Ó ιÏÏÏα Ë

‰ −−−ÏÏÏ=ÏÏÏË

œ œ œα œ œ Ιœ♣ ‰ −œ= œ♣

28

MR50