sistemler soru çalışma

Author: kirs4444

Post on 09-Feb-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  1/33

  11.04

  Hava artlandrma sisteminin ana fonksiyonlar nelerdir?Ltfen en iyi cevab sein

  a) Scaklk kontrol, avalandrma ve kabinin ve kar!o b"lmnn

  basnlandrlmas ve eki#man avalandrmas. $$$b) Kabinin havalandrlmas ve kargo kompartmannn stlmas.c) ni takm yuvasnn basnlandrlmas ve ekipmanlarn scaklk kontrol.

  %ir &a'n kabini !enellikle eitli b"l!elere b"lnr. %&n&n sebebi nedir?a) Uan daha iyi g!den geirilmesine i!in vermek iin.b) "lgelere gre daha h!l boarding sistemine i!in vermek iin.c( Her bir b"l!e iin ")el scaklk seimine i)in vermek iin.$$$

  Hava artlandrma sistemi && boy&nca &a' basnlandrr.

  Han!i birbirini taki# eden d&r&m do'r&d&r?a) Uak yaps iin en iyi durum kabini uu srasnda yerdeymi gibi basnlandrmak.b) nsanlar iin en iyi durum uu srasnda basnlandrma olmamasdr.c( *ak ya#s iin en iyi d&r&m && srasnda basnlandrma olmamasdr.$$$d) nsanlar iin en iyi durum insanlarn umamasdr

  +ormal && srasnda sivil &aklar iin i)in verilen maksim&m kabin yksekli'i nedir?a) #$$$ %eetb( 000 feet$$$c) &$$$$ %eet

  d) &'$$$ %eet

  Hava artlandrma sistemi nerede balar?a( -ack valfte$$$b) (ack hava giriindec) (ack hava kndad) Kabine hava girdii !aman

  %ir &a'n basnlandrlm alanlar nerelerdir?a( ok#it, yolc& kom#artman ve kar!o kom#artman $$$b) ni takm yuvas kuyruk konisi ve radom

  c) *adece iki kargo kompartman ve aviyonik kompartman

  -ervaneli yolc& &aklarnda an!i eit so'&tma makinesi olmas beklenir?a) *edece bir s deitiricib( %&ar d"nm makinesi$$$c) +ava dnm makinesi

  -acklerin ilevi nedir?a) Kabin havasn souturlar veya strlar.b) *adece kabin havasn souturlar.

  c) (nmatik havay souturlar veya strlar.d( -n"matik avay so'&t&rlar.$$$

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  2/33

  Han!i ti# so'&tma aletleri ava artlandrma sisteminde k&llanlr?a) ,s deitirici ya soutucu ve buhar dnm makinesib) +ava dnm makinesi su soutma sistemi ve krkc( /s de'itirici, ava d"nm makinesi ve b&ar d"nm makinesi$$$

  %&ar d"nm makinesinin so'&tma ilkesi nedir?a) *cak pnmatik hava sktrlr ve buharlatrlr ve bundan dolay soutulur ve kabine

  gnderilir.b( )en so'&tma svs sktrlr ve ka#al devrede !eniletilir ve kabin avas

  k&llanarak so'&t&l&r.$$$c) -!el soutma svs sktrlr veak devrede geniletilir ve kabin hava kullanarak

  soutulur.

  Hava d"nm makinesinin so'&tma #rensi#leri nelerdir?a( Scak besleme avas basnlandrlr, s de'itiricide "n so'&tma ya#lr ve

  kabine !"nderilmeye balamadan "nce yaylr.$$$b) *outma svs basnlandrlr s deitiricide n soutma yaplr geniletilir ve

  kabin havas kullanlarak soutulur.c) Kabin havas basnlandrlr s deitiricide n soutma yaplr geniletilir ve tekrar

  kabine geri gnderilir.

  -ack valfin birincil fonksiyon& nedir?a( -ack valf kabine !iden ava akn ayarlar.$$$b) (ack val% kabindeki basnc ayarlar.c) (ack val% gerekli olan pack scakln ayarlar.

  d) (ack val% packin soutma verimini ayarlar.

  Hava d"nm makinesinin birincil kom#onentleri nelerdir?a) "ir trbin bir %an ve bir s deitiricib) "ir kompresr bir trbin bir %an ve bir s deitiricic( %ir kom#res"r, bir trbin ve bir fan$$$d) "ir kompresr bir trbin bir %an bir s deitirici ve bir by / pass val%

  -ackteki by #ass valfinin ilevi nedir?a) Kabine giden havann miktarna karar verir.b) (acke giden havann miktarna karar verir.

  c( 2rbine !iden avann miktarna karar verir.$$$d) (ack k basncna karar verir.

  -ackteki by #ass valf acm k scakl'na kara verir.3k scakl' ok dkse, by #ass valf #ack k scakl' arna nasl te#ki verir?

  a( aa fa)la alr.$$$b) +ibir ey olma!.c) 0aha %a!la kapanr.

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  3/33

  %y #ass valf sadece #ackin ierisindeki #ack k scakl'na karar verenkom#onent de'ildir.+angi dier komponent veya komponentler pack k scakln d!enleme iin kullanlr1

  a) (ack val%b) ,s deitiriciye gnderilen ayrm su

  c) 2and( 5am avas !iri ve k ka#s $$$

  Havadaki nem so'&tma #ack6inden dolay ayrtrlr.S& ayrtrlmasnn nedeni nedir?

  a) 0aha scak hava daha a! !nm suya sahiptir bu y!den su kabinin ok slakolmasna neden olur.

  b) 3ksek uu irti%alarnda hava olduka nemlidir bu y!den nem sis veya damlackeklinde kabinde grnebilir.

  c) *u yolcu kon%oru nedenlerinden dolay ayrtrlr nk hava kuru olursa yolcular

  kendilerini daha iyi hissederler.d( )ellikle yere yaklarken s& damlacklar so'&tma devrinde !"rnr. %&

  damlacklar donar ve koro)yona neden ol&r.$$$

  k basn s& ayrtrma sisteminin tanm iin an!i birbirini taki# eden d&r&mdo'r&d&r?

  a) +ava kompresr tara%ndan sktrldktan sonra ve trbine gitmeden nce suayrtrlr.

  b( Hava devir makinesinden ayrldktan sonra ve ram ava !iriine !"nderildi'indes& ayrtrlr.$$$

  c) 4emi! hava eviricide suyu ayrtrr ve pack val% yoluyla birincil s deitiriciyegnderir.

  %& bir s& ayrcnn kesitidir.7oalescer6in ilevi nedir?

  a) 5oalescer su damlacklarn ayrtrr.b( 7oalescer s& damlacklarn da byk ya#ar.$$$c) 5oalescer su ayrcy tkanmadan korur.d) 5oalescer hava dnne i!in verir.

  -ack6teki b&)lanma d&r&m&n& nasl farkederi)?a( S& ayrc !iri ve k arasndaki ayrmsal basn de'iir.$$$

  b) (ack k scakl dk hale gelir.c) +ava devir makinesi su ayrc bu!lanrsa alma!.

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  4/33

  %& 8irb&s &a' 4 motora ve 9 #ack6e sai#tir.%& &akta ka tane #ack kotrol aleti olmas beklenir?

  a) 6 / herbir pack iin & taneb) 7 / herbir pack iin & tane ve & tane de yedek kontrol iinc( 4 erbir #ack iin 1 tane ve erbir #ack iin 1 yedek$$$

  d) # / herbir motor iin & tane & kontrol aleti ve & tane yedek kontrol

  artma nitesinin ilevi nedir?a) (nmatik sistemden gelen scak hava ile packlerden gelen souk havay kartrr.b) Kokpit havas ile yolcu kabini havasn kartrr.c( :olc& kabininden dolam ava ile #ack6lerden so'&k avay kartrr.$$$d) 0k basn yer konektrnden hava ile pnmatik sistemden scak havay kartrr.

  2ekrar dolam sisteminin ilevi nedir?a) *cakl d!enlemek iin kokpit havasn tekrar dolatrr.

  b( -ack ava akn indir!emek iin kabin avasn tekrar dolatrr.$$$c) Kabin havas ile gasper sistemini besler.d) Kokpiti beslemek iin kabin havasn tekrar dolatrr.

  2rim ava basnc d)enleme valfinin ilevi nedir?a) "esleme kanallarna akan trim havasnn scakln d!enler.b) *adece besleme kanallarna akan trim havasnn basncn d!enler.c) *adece ar!a olutuu !aman trim hava sistemini kapatr.d( 2rim ava basncn d)enler ve ar)a ol&t&'& )aman trim avasn keser. $$$

  2rin ava basnc d)enleme valfi ka#and' )aman ne ol&r?a( 8yn )amanda trim ava vafi de ka#anr.$$$b) (ackler hava akn arttrr.c) 4rim hava val%i son po!isyonunda kalr.d) 8yn !amanda pack val% kapanr.

  ;n so'&k tale# iin an!i tanm do'r&d&r?a) +er !aman en dk scaklkl blge en souk taleptir.b( Seilmi ve !erek scaklk arasndaki farka ba'ldr.$$$c) 9n souk talep her !aman kokpitten gelir.d) 9n souk talep ak olan packlerin saysna baldr.

  :olc& b"l!esi iin daa yksek scaklk seildi'i )aman ne ol&r?a( anal scakl'nda )l art ol&r ve bir yava b"l!e scakl' de'iir.$$$b) Kanal scaklnda yava art olur ve bir h!l blge scakl deiir.c) (ack k scaklnda her !aman deiik sonulanr.d) Kanal scakl ve blge scakl yaklak olarak ayn oranda deiir.

  %"l!e beslem kanall ok fa)la scaklk art ol&rsa ne ol&r?a) (ackler manel olarak kapatlmaldr.b) *adece trim hava val%i %a!la snm kanal kapatr.

  c( 2rim ava basnc d)enleme valfi ilk olarak ka#anr. $$$d) 0aha souk scaklk seilmelidir.

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  5/33

  abin b"l!esindeki scaklk sensorlarnn avalandrlmasnn sebebi nedir?a) +avalandrma sensorlarn %a!la snmasn nler.b) *ensorlar to! kirliliinden korur.c) *adece sensorlar elektriksel olarak stld !aman gereklidir.d( Havalandrma kabin avasn sensorlara !"nderir.$$$

  ar!o kom#artmannn do'r& ekilde stlmasn andi birbirini taki# eden d&r&mverir?

  a) 9lektriksel %an stclar kargo kompartmannda s ortam kargo kompartmannayerletirilmitir.

  b) :a! ateli merke!i stma sadece uuta alr.c( -n"matik ava veya elektriksel stclar ava besleme kanalna monte

  edilmitir.$$$d) 3er scaklk besleme konektrleri.

  %& !rafikte bir kar!o avalandrma sistemi !"rnyor.9 i)olasyon valfinin fonksiyon& nedir?

  a( Hava akn d&rd&rmak iin ve ate d&r&m&nda kar!o kom#artmann i)oleetmek iin.$$$

  b) Kargo kompartmanna giden hava akn d!enlemek iin.c) Kabin basn kaybn i!ole etmek iin.d) Kargo kompartmanndaki scakl d!enlemek iin.

  Lavabolar ve m&tfak b"lmde avalandrlr.%& avalandrmann nasl farkna varlr?

  a) Kargo kompartmannda kullanlan sistemle ben!erdir.b( anallar iin ekstra sistem ve k"rk yerletirilmitir.$$$c) +ava kabin ierisine boaltlr ve sonra d ak val%lerine gnderilir.d) +avalandrma %an her bir lavabo ve mut%ak tavannda bulunur.

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  6/33

  So'&tma sisteminin eki#man iin modlarn almas iin kim sor&ml&d&r?a) "ilgisayar 958;>>b) ?evreyec) @!on eviriciyed) Kanattaki antiAice sistemine

  :o'&nlatrcdan !eerken, trbin kndaki ava scakl' de'iir mi ?

  a) +ayr apra! hava besleyicileri scakl sabit tutmasndan.b) 9vet daha souk olur.c( ;vet, daa scak ol&r$$$

  k basn s& ayrc sistemdeki tanmlardan an!isi do'r&d&r.a) 4rbine gitmeden nce ve kompresrle havann sktrlmasndan sonra suyu ayrr.b( Hava=devir makinesinden ayrldktan sonra ve ram ava !iriine !"ndermeden

  s&y& ayrr.$$$c) *uyu o!on eviricide ayrr ve onu pack val%lerden ncelikli s deitiricisine gnderir.

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  7/33

  %& s& karcnn a#ra)=b"lmdr..%irletiricinin !"revi nedir ?

  a) "irletirici su damlacklarnn ayrtrr.b( %irletirici s& damlacklarnn daa da bytr.$$$c) "irletirici kelepeden gelen su karcsn nler.

  d) "irletirici hava dnmesini salar.

  -ackdeki b&)lanma artlarn nasl anlarsn ?a( iferansiyal basn s& ayrtrcnn !iriinde ve k arasnda de'iir.$$$b) (ack k scaklk dmeye balar.c) +avaAdevir makinesi su ayrtrc keletlendiinde durmas ile.

  ok#it ve yolc& kabin b"lmeleri iin ava kaynaklar nerelerdir ?a) +aya her !aman direkt olarak packlerden gelir.b) Kokpit kabinden gelen dn havas ile beslenir ve kabin direkt packlerden beslenir.

  c( ok#it !enellikle bir #ackten direkt olarak beslenir ve kabin b"lmlerikartrma nitesinden beslenir.$$$

  d) +ava daima kartrma nitesinden beslenir.

  >arkl ")el b"lmlerin scaklklar nasl kontrol edilebilir ?a) "lm besleme hatlarndaki elektrikli stclar kullanarak.b) ;otorlardan blm besleme hatlarna giden bleed havay ekleyerek.c( -acklerden b"lm besleme atlarna !iden ayarlanm scak ava eklenerek.$$$d) (ack scaklklarnn kontroll ile.

  at a##ens @en yo& move a trim air valve to o#en?a) lgili kabin scakl aniden artar.b( %"lm besleme at scakl' aniden artar ve kabin b"lm scakl' yavaca

  artar.$$$c) "lm besleme hat scakl ve kabin blm scakl yavaca artar.d) lgili kabin scakl artar ve dier blmlerin scakl der.

  2rim ava sistemi nasl ka#atlr ?a) 4m trim hava val%leri kapal po!isyona hareket ettirilir.b( 2rim ava basn ayarlama valfleri ka#anr.$$$c) 6. pack val%leri kapanr.

  d) *caklk kontrol sistemi manuel moda ayarlanmaldr.

  2rim ava basn ayarlayc valfin !"revi nedir ?a) "lm besleme hatlarna akan trim havasnn scakln ayarlar.b) "lm besleme hatlarna akan trim havasnn basncn ayarlar.c) "ir ar!a olduunda o sadece trim hava sistemini kapatr.d( 2rim ava basncn ayarlar ve trim ava scakl'n keser.$$$

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  8/33

  2rim ava basn ayarlayc valf ka#anrsa ne ol&r ?a( 2rim ava valfleri ka#anr.$$$b) (acklerdeki hava ak artar.c) 4rim hava val%i son po!isyonunda kalr.d) (ak val%leri de kapanr.

  abin b"lmlerindeki scaklk sens"rlerinin avalandrmasnn sebebi nedir ?a) +avalandrma sensrdeki ar snmay nler.b) sensr kirlilie kar korur.c) *ensrler elektrikli stldnda gereklidir.d( abindeki avalandrma avasn sens"re !"nderir.$$$

  *&ta maksim&m so'&tma iinA 7mlesini tamamlayan cmleyi b&l&n&).a( 5am air ka#lar aktr ve by#ass valdi ka#aldr.$$$b) =am air kaplar kapaldr ve bypass val%i kapaldr.

  c) =am air kaplar aktr ve bypass val%i aktr.d) =am air kaplar aktr ve bypass val%i aktr.

  %y#ass valfi daa fa)la alsayd, by#ass valfinin indikasyon&n !"ster!esi an!i y"ney"nelirdi?

  a( B"ster!e sca'a y"nelir, nk #ack a) so'&kt&r.$$$b) :sterge soua ynelir nk pack ok souktur.c) :sterge hareket etme! nk pack scakl deimemitir.

  8irb&s &a'nn 4 motor& ve 9 #acki vardr.

  Si)ce b& &akta ka #ack kontrolcs var?a) 6Bher pack iin & tane)b) 7Bher pack iin & tane yedek kontrolc iin & tane)c( 4Cer #ack iin 9 kontrolc 1 kontrolc ve 1 yedek kontrolc($$$d) #Bher motor iin & tane & kontrolc ve & yedek kontrolc)

  S#il valf ald'nda AAAAAAAAA.a) ar basn %arkn nlerb( kabine ava akn kontrol eder $$$c) kabinden darya hava geiini kontrol eder

  Dinim&m kabin ava ktle akm nedir?a) her dakikada her kiiye & lbsb( er dakikada er kiiye 0.E lbs $$$c) her dakikada her kiiye &$ lbs

  Hava kte ak kontrolnn fonksiyon& AAAAAAAAA..a) hava akmn kabinin dnda tutulmasn kontrol etmekb( tm yksekliklerde, kabinde ktle akn mak&l sabit bir de'erde t&tmak$$$c) sisteme ar olmayan %arkllaan basnc salamak

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  9/33

  >andan da'tlan ava ak AAAAAAAA tarafndan kontrol edilira) otomatik kontrol ciha!b) motor h! varyasyonlarc( s#il valf$$$

  S#il valfin ilevi AAAAAAAAAAAA. kontrol etmektira( kabine ava deste'ini$$$b) kabin basn %arkllamasnc) basn orann

  tle ava ak kontrol valfinin fonksiyon& AAAAAAAAA.a) sisteme alan ar olmayan basnc salamakb( &ak yksekli'i ne ol&rsa ols&n kabinin iindeki ava aknn mak&l ktlesininkor&nmas$$$c) kabin ykseklii tara%ndan dikte edilen kabin d hava aknn sabit tutulmasnn

  salanmas

  %leed Hava ava sisteminde scak ava AAAAAAAAtarfndan tedarik edilir.a) ga! trbinli motorlarn kompresrb) gas trbin eg!osuc) motor eg!os ss

  tle ak kontrolnn amac AAAAAAAAAA.a( tm ko&llarda ava ktlesinin kabine da'tmn sa'lamak $$$b) istenilen kabin yksekliinin seiminde pilota i!in verir

  c) tm koullarda seyir boyunca kabin yksekliini sabit tutmak

  lavabo kresini boald'n nasl tanmlarsn?8. 8mber renkli kre boaltm lambas kokpitte yanar.". 8mber renkli kre boaltm lambas uu grevlileri panelinde yanar.5. Cienin !erinde ki basn gstergesini okuyarak yapabilirsin.. 8'rlk kontrol krenin boald'n !"sterir, fakat scaklk tabakas kreye

  verilir.$$$

  Lavabolardaki otomatik yan!n s"ndrme sistemleri nasl alr?8. Kokpitteki boaltm dmesine baslnca

  ". Uu grevli blmndeki boaltm dmesine baslnca5. Davabodaki duman detektr sistemi otomatik alr.. Frtam scakl' 0G7 yi aarsa sistem otomatik alr$$$

  8a'dakilerden an!isi &)&n men)illi &aklarda kar!o yan!n s"ndrcler iindo'r&d&r?

  8. +er kargo blmnn kendine ait kresi vardr". -n yada arka blmlere boaltlabilmesi iin & kre yerletirilmitir.7. %ir kre emen ve di'er b"lmn kresi !ecikmeli boalr.$$$0. *istemde motor yangn sistemi olarak ayn kre kullanlr.

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  10/33

  8-*6n&n otomatik yan!n s"ndrme sistemi ne )aman aktive edilir?8. 8(U yangn alarm akti% olduu durumlarda%. *ak yerdeyken 8-* yan!n alarm verdi'i )aman$$$5. 8(U 2=9 dmesine basld !aman.

  %& sistemde sol yan!n s"ndrcnn boaltlmas iin ne ya#lmas !erekmektedir?C8. 3angn kolunu sola evirerek". ;otor i!olasyonu iin kolu ekerek ve kolu sola dndrerek5. lk olarak kolu ekerek 6 kre boaltlr. ol&n arkasndaki override d'mesine basarak, kol& eki# ve sola

  d"ndrerek.$$$

  ;lektrik ! anatar ka#al olmasna ra'men yan!n d'mesini aktivite eden 8B;+2 1d'mesine bast'n )aman ne ol&r?

  8. ie boalr nk ateleme devresi direk olarak ot batery b&s a ba'ldr.$$$

  ". +ibir ey nk barutu atelemek iin g yoktur.5. +ibir ey nk yangn uyars oktur.0. Eana yanan alan kapatarak i!ole edilir ve ie boalr

  ienin boald'n sana an!i !"ster!e !"sterir?8. :an!n #anel )erindeki ie bolalma lambasnn amber olmas$$$". 3angn panel !erindeki yangn uyar lambasnn snmesi5. Kokpitte bu gsterilme!. Cie !erinde basn gstergesini kontrol etmelisin0. Cienin yannda gvdenin !erindeki krm! diskin kaybolmas

  ienin )erindeki son k&llanma tarii ne anlama !elir?8. Cie arlnn kontrol iin deitirilmeli". 2iek testi yapmalsn5. Cienin iindeki halon bu tarihten sonra kullanlama!.. %oaltm bar&t&n& de'itirmelisin$$$

  :an!n s"ndrme iesinin boaltm bal' akknda an!isi do'r&d&r?8. "oaltm bal motor kontroll vana ile ieyi aar.%. %oaltm bal', akm tarafndan atelenen bar&t& #atlatarak ieyi aar.$$$5. "oaltm bal bir selenoid vana ile ieyi aar.0. "oaltm bal voltaFla barutu ateleyip patlatarak ieyi aar.

  8a'daki d&r&mlarn an!isi yan!n s"ndrc sistemin iesi iin do'r&d&r.8. 3angn sndrc ie karbon dioksit ile basnlandrlm su ile doludur.". 3angn sndrc ie karbon dioksitle basnlandrlm halon &6&& ile

  doldurulmutur.7. :an!n s"ndrc ie nitraIenle basnlandrlm alon 1J01 ile

  dold&r&lm&t&r.$$$0. 3angn sndrc ie karbon dioksitle doldurulmutur.

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  11/33

  8a'daki an!i d&r&mlar #ortatif yan!n s"ndrc akknda do'r&d&r?8. :an!n s"ndrcde s& ieriyorsa ve sen on& 8 ti#i yan!nlar iin

  k&llanmalsn.$$$". 3angn sndrcde "52 halon varsa ve sen onu tm yangn tipleri iin

  kullanabilirsin.

  5. 3angn sndrcnde su varsa ve sen onu elektrik kompartmannda ve kokpittekullanabilirsin

  9 ti# #ortatif yan!n s"ndrc iinde an!i yan!n s"ndrcler k&llanlr?8. *u her ikisinde de kullanlr.%. %7> alon er iki yan!n s"ndrcnn iindedir.$$$5. "4; halon her iki yangn sndrcnn iindedir.0. *u sol yangn sndrc ve "52 halon sa yangn sndrc iindedir

  8a'daki d&r&mlardan an!isi 9 yan!n s"ndrc akknda do'r&d&r?

  8. +er iki yangn sndrcde tm yangnlar iin kullanlabilir.". +er iki yangn sndrcde 8 tipi yangnlar iin kullanlmaldr.7. ;'er s& elektrik konta' ya#myorsa 8 ti#i yan!nlar iin en iyi yan!n

  s"ndrcdr.$$$0. +alon 8 tipi yangnlar iin en iyi yangn sndrcdr

  8a'dakilerin an!i d&r&mlar #ortatif yan!n s"ndrclerinin k&llanl#k&llanlmamas iin !"rerek kontrol ya#lmaldr?

  8. 3angn sndrcy tartmalsn.%. %asn !"ster!esi, !venlik #imi, k&llanma tarii ve !enel !"rnm kontrol

  etmelisin.$$$5. 3angn sndrcnn gstergesindeki basn kadran yeil banda ise her !amankullanlr durumdadr.

  0. 3angn sndrcnn gvenlik pimi varsa her !aman kullanlabilir

  Kyoni)e ti# d&man detekt"r almasna neden i)in verilme)?8. 3nk radyoaktif madde ierir.$$$". ?nk s!nt !arar verebilir.5. ?nk detektre k girmemelidir.

  &man detekt"rnn iyoni)e ti#i d&man nasl al!lar?

  8. :a!n scakln lerek.%. >arl !a) molekllerini kyaslayarak anali) eder.$$$5. ki elektrot arasndaki grn lerek.0. +avann radyoakti% radyasyonunu anali! eder.

  F#tikal d&man detekt"r nasl d&man al!lar.8. 0umanla detektrdeki sol lambann k iddeti a!alr buda %oto diren tara%ndan

  alglanr.%. &ma lambadan ' yanstr. >oto diren aydnlanr ve de'eri der.$$$5. *caklkla duman alglanr.

  0. 0etektre giren dumanla sol lamba aydnlatr ve %oto direncin !erine k der

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  12/33

  :ar iletken veya !a) basnl devre ya#sala de'di'i )aman an!i d&r&m do'r& ol&r.8. +er iki devre tipinin tek devreli sisteminde hemen bir yangn alarm tetiklenir.". "ir sre sonra devre !arar grr. +er iki sistemin tek devreli sisteminde hata

  alglanr.5. +er iki devre sisteminde hemen hata mesaF tetiklenir.

  . %ir sre sonra devre )arar !"rr. Ba) basnl devre ata al!lar, yar iletkendevreler alarm d&r&m&na !eer.$$$

  J n&maral k aktif old&'&nda ne ol&r?8. +er iki devrede paralel yerletirilmitir. "ir numaralda yangn alglanmaldr.%. Her an!i bir devre 8 ve %6de yan!n al!lanmaldr.$$$5. +er hangi bir devre 8 veya " de yangn olmaldr.0. +er iki kanal 8 veya " de yangn olmaldr

  %ir detekt"rde yan!n al!land'nda di'er detekt"rde ata al!land' )aman ne ol&r?

  8. 0orulama hatas alglar nk devre direnci artar.". Kirlenme hatas alglar nk diren deeri der.7. 8larm al!lanr nk bir anatarda alarm old&'& )aman di'er btn devreler

  by#ass d&r&m&ndadr.$$$0. Gormal alglanr nk bir devrenin yangn durumu dier devrenin hata durumunu

  tela%i eder.ontrol nitesindeki 4 devreden an!isi b& d&r&mda tetiklenir?

  8. o'r&lama atas$$$". Kirlenme hatas5. 8larm

  0. Gormal

  8a'daki d&r&mda test ya#ld'nda ne ol&r?8. 4est sonucu !el sistemin yangn alarmdr nk devre balants kapaldr.". 4est sonucu hata mesaFdr nk kontrol nitesi devre artlar ak alglar.5. 0evre ak olduundan dolay test yaplama!.. 2est son&c& ceva# yokt&r.$$$

  :ar iletken al!layc ortam scakl'nn artmasndan nasl etkilenir?8. 4pn ierisindeki iletken scaklk artyla alarm seviyesini artrr.". 4pn ierisindeki iletkenin scaklk deeri artka diren deeri de artar. (45

  7. 2#n ierisindeki iletkenin scaklk de'eri artnca diren de'eri a)alr. +27$$$0. ;adde tp ierisine yerletiril ve kablo direncini drr.

  -inomatik s)nt al!lama sisteminde k&llanlan sens"r ti#i an!isidir.8. 0uman detektr%. a#al devre veya bi=metal s#ot al!lama$$$5. Kapal devre veya duman detektr0. "iAmetal spot alglama veya duman detektr

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  13/33

  Dotor ve 8-* yan!n al!lama sistemleri arsndaki temel fark an!isidir?8. 8-* sistemi ilaveli yer &yar ve otomatik ka#atma fonksiyon& vardr.$$$". 6 sistemde %arkl tipte yangn alglama kullanlr.5. 8(U sistem tek devreli sisteme sahiptir. ;otor yangn uyar 6 devre sisteme sahiptir.0. ;otor yangn uyar sistemi motoru otomatik olarak durdurur. 8(U elle

  durdurulmaldr.

  ar!o b"lmnde yan!n al!lama sisteminde k&llanlan yerletirilen sens"r ti#lerian!isidir?

  8. 4ekli kapal devre". kili kapal devre5. 4ekli duman detektr. Kkili d&man detekt"r$$$

  8a'dakilerden an!isi test #anelinin &y!&lamas akknda do'r&d&r.

  8. +ormal yan!n &yar yaln)ca sistem normal alt'nda tetiklenir.$$$". "ir yangn uyars hata olduu !aman tetiklenir. "lm kusuru 958;

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  14/33

  olt&k sralar arasndaki dikey kor&ma ayrcs .................................. olmaldra) ' inb( J inc) H in

  7an yelekleri .............................................. silindirleri tarafndan iirilira( 7F9b) havac) nitroFen

  D&tfak mal)emeleriyle il!ili bil!i nerede b&l&n&r ?a( 8+ b) "58=sc) [email protected]

  7an yelekleri an!i sklkla kontrol edilir?a( retici artname &yarncab) 8;; uyarncac) her &6 ayda bir

  2&aletlerde si!ara al!lama ................................... b&l&nmaldra) ana kabindeki grsel ve iitsel uyarlarb( kok#itteki klarc) pompadan pompaya bal

  ;mniyet kemeri nasl temi)lenir ?a) ;9K ileb) "eya! ispirtoc( dk alkanl sab&nla lk s&yla

  *ak yolc& ot&racak yer ka#asitesinin 14 den fa)la ama 900 den a) olmaldr ......a) & mega%on gereklidirb) 7 mega%on gereklidirc( 9 me!afon !ereklidir

  De!afonlar istiflenmelidir b&ndan dolay ........................... eylemsi)lik !cnedayanmaldra) &Hgb( !.c) &6g.

  :olc& kolt&klar arasndaki minim&m mesafe ne kadar olmaldr?aA) 6I inbA) 6' in

  M c=( 9N in

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  15/33

  ar!o a'lar neden imal edilmitir?aA) ?uval be!i

  M b=( +ayloncA) polipropilen

  ar!oya ykleme ya#lrken neye dikkat edilir?aA) 0ikkatli olarak takip edildiinde uan arlk limiti alabilir.bA) 0ikkatli olarak takip edildiinde uan arlk merke!i limiti alabilir.

  M c=( Oretici tarafndan belirtilen maksim&m )emin yk dikkate alnr.

  Balleydeki scak svlar ka G76nin stnde ka#al ka# iinde saklanr?aA) #H J5bA) HH J5

  M c=( 4E G7

  ikey olarak ayrlan kolt&k sralar arasndaki mesafe ka in olmaldr?aA) ' inbA) H in

  M c=( J in

  Dotor kanat yan!n t#leri nitroIenle 1E 07 ve ka -S/ basnla dold&r&l&r?a)&6H$ (*,b(N00 -S/$$$c)&H$$ (*,

  +e )aman bir yan!n al!lama b"l!esi teli di'er yan!n b"l!esinden !eebilir?a(Sistem ve s"ndrme sistemi aynysa$$$b)*istem %arkl %akat sndrc madde aynysac)*istem ayn %akat sndrc madde %arklysa

  %ir t&valet termal kor&mayla ne iin donatlmtr?a)3kseklerde donmay nlemek iinb(8r snma d&r&m&nda yan!n ve telikeli d&mana kar kor&mak iinc)*rekli tamaya B%lushing) kar korumak iin

  8-* yan!n iin arici Cd( &yar nedir?a)*eslib(Hem sesli emde krm) kc)Krm! k

  Dotor yan!n t# basn anatarlar AAAAAtarafndan altrlr.a)85 veya 05b(7c)85

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  16/33

  abin mal)emesinin yanma)l' AAAAA..ya#lm olmaldr.a)+er 6 yldab(+&m&ne bo)&ld&'&ndac)+er H ylda

  901=J00 kiilik kabindeki minim&m yan!n t# says nedir?a)7 "52b(4 :an!n s"ndrcc)' ;etil bromr

  ;lde tanr yan!n s"ndrcler ne sklkla tartlmaldr?a)3lda 6 ke!b)+er H ylda birc(:llk

  :an!n s"ndrcnn a'rl' nereye etiketlenir?a)"racket Bdirsek) !erineb(afa montaI )erine Con ead fittin!(c):vde !erine

  :an!n s"ndrcnn k&llanld' nasl tes#it edilir?a)4el mhr kontrol edilirb(2artlrc)"asnc kontrol edilir

  E01 yolc&l& &akta ne kadar yan!n s"ndrc !ereklidir?a)#b(Pc)H

  401=E00 yolc&l& &akta ne kadar yan!n s"ndrc !ereklidir?a(Nb)Ic)H

  arbon dioksit yan!n s"ndrcler AAAAAA. k&llanlr.a(B"vdedeki tm yan!nlardab)*adece motorlardac)*adece bagaF yerlerinde

  Hidrolik basn eski aline C restore ( ne ile !etirilebilir ?a( 8kmlat"rde arI edilen ava sktrlarakb) "asn

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  17/33

  Hidrolik seal )erindeki bantn ren!i nedir ?a) *arb( :eilc) "eya!

  Hidrolik sistemdeki maintainer valfia( Kkmalin dt' )amanlarda essential sistemdeki basknn devamna i)in verirb) Gemlenmi basn girileridirc) "tn sisteme yksek basn salar

  Hidrolik #om#ada scaklk overeat [email protected] nereye yerletirilmitir ?a) "asn hattnab) 9mi hattnac( 7ase drain6e

  ;'er bir kom#onentte daili idrolik kaa' varsa ne meydana !elir ?a) *v kaybb) *v basncnda artc( Sv scakl'nda art

  :ksek scaklk old&'&nda idrolik svda ne meydana !elir ?a( 8sidite artarb) Eisko!ite artarc) "a!iklik artar

  Hidrolik #om#a basn boaltma selenoidi nas arekete !eirilir ?

  a) Kokpitin seimine gre kapal yada ak enerFilendirilirb) 8k enerFilendirilirc( >ail=safe iin ka#al enerIilendirilir

  Hidrolik svnn k"#rmesi nasl "nlenir ?a( %asnlandrlarakb) =e!ervuar havalandrlarakc) "ir trayden geirilerek

  8kmlat"rler &ak idrolik sistemine ne amacyla yerletirilmitir ?a) 9mergency durumda kullanmak iinb( %asn altnda sv de#olamak iinc) 9er kaak meydana gelirse sv ilave etmesi iin

  Sentetik idrolik svsndaki ar scaklk art neyi artrr ?a( 8siditeb) "a!iklikc) Eisko!ite

  +ormal idrolik sistemia( %asn ve idrolik kayna'n !"sterirb) *v scakl ve miktarn gsterirc) *istem ha!r olduunda kokpitte bir lamba yakar

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  18/33

  Hidrolik sistem normalde ka -S/6da alr ?a) &I$$ (*,b( J000 -S/c) 7$$ (*,

  Hidrolik sistem temi)lenece'inde C fl&s (a) 0enatre alkol ile temi!lenirb) +erhangi bir hidrolik ya ile temi!lenirc( 8yn ti# idrolik ya' ile temi)lenir

  Hidrolik sistem tekrar dold&r&laca'ndaa) +erhangi bir hidrolik sv kullanlrb) 8yn reticiden olan herhangi bir hidrolik sv kullanlrc( 8yn ti# idrolik sv k&llanlr

  >leQible bor&lar yenilenece'indea) "onding kontrol yaplrb) 9lle sklabilecek seviyede sklrc( %or&n&n b&rk&lmasn "nlemek iin iki anatar k&llanlr

  Hidrolik svdaki ava nasl atlr ?a) 8tmos%ere braklrb) "ir kstlaycdan geerc( %ir trayCtabla(6den !eerek

  Sabit da'tm #om#asnda de'iken k ne ile sa'lanr ?

  a( 5e!lat"rb) 0ililerc) *ervo basnc

  e'iken al #om#a...almaya balara) 3arm po!isyondab) ;inimum strokc( Daksim&m strok

  Hidrolik sistemdeki ak kontrol valfi neyi "nler ?a) (ompa kavitasyonunub( 2ers akc) 3ksek basn

  Hidrolik basn boaltmaCde#ress&ri)e( valfi ne )aman enerIilendirilir ?a) @n konumu seildiindeb) 3eterli hidrolik basnn olduu !amanc( Fff kon&m& seildi'inde

  Sabit acimli aksiyal #om#a aa'daki d"nen #aralardan an!ilerini ierir ?a) 0rive sha%tsashplateval% bloub) *ashplateval% blouc( rive saft,[email protected]#late,Silindir blo'&

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  19/33

  a#al idrolik sistem... bir yerdira( Her)aman selekt"r valfinde basncn mevc&t old&'&b) +erhangi bir %onksiyon gerekmedii !aman selektr val%te basncn olmadc) *istemin ou ana komponentini kendi iinde bulundurduu

  %ir idrolik #[email protected] #acki ne meydana !etirir ?a) 0eiken sashplate pompab( 5e)erv&ar,#om#a, selekt"r valf, filtrec) +idrolik ya akmlatr

  ;'er akmlat"r ava basnc kaybederse ne meydana !elir ?a) *istem h!l bir basn kaybna urarb) (ompa kavitasyonu olurc( B"ster!elerde )l dal!alanmalar meydana !elir

  %or&lar )erine markalanm n&maralar neyi !"sterir ?a) "orunun duvar kalnlnb( %or&n&n ")elli'inic) "oru basn testinde kullanlan sv tipini

  Hidrolik sistemde akmlat"r b&l&nmasnn sebe#lerinden biri aa'dakilerdenan!isidir?

  a) (omps kavitasyon ihtimalini drrb( %asn dal!alanmalarn absorbe etmekc) 8r basntan kurtarmak

  Hidrolik sistemde termal relief valf ne amacyla b&l&n&r ?a) "asn kaan nlemekb) 8r scakl nlemekc( 8r basntan k&rtarmak

  Sistem seildi'inde ani areketleri sa'layan idrolik sistemdeki kom#onent nedir ?a( 8kmlat"rb) 9ngine driven pumpc) *elektr

  S&ttle valf ne iin k&llanlr ?

  a) Laktaki kaa nlemekb) 9mergency sistem ar!alandnda sv basncn salamakc( 8r)a d&r&m&nda yardmc C a&Qiliary ( sisteme !emeyi sa'lar

  Hidrolik sistemdeki kstlayc C restrictor ( valfler ne iin k&llanlr ?a) @luan basn orann kstlarb( Sistem alma orann kontrol ederc) ;aksimum basnc limitler

  Dekanik sralama C seR&ence ( valfinin amac neyin almasn sa'lamaktr ?a( Kni takm ve ka#larb) 9mniyet sitchleric) 2ren antiAskid nitesi

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  20/33

  2ek y"nlC non=ret&rn ( valfin amac nedir ?a( Hidrolik akat"re svy y"nlendirmekb) Komponentlerin hareketini kstlamakc) "ir komponenti dierinden ayrmak

  Klk basnc 1000 -S/ olan ava ile dold&r&lan idrolik akmlat"rde idrolik sistembasnc J000 -S/ a &lat'nda ava basnc ka -S/ ol&r ?

  a) '$$$ (*,b( J000 -S/c) &$$$ (*,

  Ftomatik kesme Cc&t=o&t( valfinde ammerin! neden kaynaklanr ?a( k akmlat"r basncb) *vdaki nemc) =elie% val%in yksek seviyeye ayarlanmas

  ;l #om#alar normal olarak tek silindirli ve ift areketli olmasnn sebebi nedir ?a( Kki +5S monte edilmi olmasb) =elie% val%c) (iston ram mesa%esi

  Hidrolik sistemdeki kaak testi srasnda sistem basnca) -nemli deildirb) ;inimumda olmaldrc( Daksim&mda olmaldr

  Sabit da'tm idrolik #om#alara) *istemde otomatik kesme B cutAout ) val%ine ihtiya duyarb( Sistemde otomatik kesme C c&t=o&t ( valfi ve akmlat"re itiya d&yarc) Kendinden rlantilidir

  Dekanik sralamaC seR&ence ( valfi ne ile alr ?a( Striker #inb) (ilotc) G=E almas

  %asn r"le valfi nereye yerletirilmitir ?a( %asn !"ster!esinden "nceb) "asn sralamaBseMuence) val%inden ncec) "asn relie% val%inden nce

  Hidrolik akmlat"rdeki balan! basnc kontrol edilmeden "ncea) 0oru seviye iin re!ervuar kontrol edilmelidirb( Sv basnc serbest braklmaldrc) *istemdeki btn hava dar atlmaldr

  Hidrolik re)erv&arlar niin basnlandrlr ?

  a) 0epolanan enerFiyi saklamay salamak iinb) *v seviyesini sabit tutmak iinc( -om#a kavitasyon itimalini a)altmak iin

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  21/33

  *ak idrolik sisteminde...k&llanmna i)in verilira( Sadece belirlenmi Cs#ecified( svb) *pesi%ik arl ayn olan herhangi bir svc) +erhangi bir hidrolik sv

  Sabit da'tm ti#inde idrolik sistemin an!i ana kom#onentleri k&llanlr ?a( 8kmlat"r,otomatik kesme C c&t=o&t( valfib) 8kmlatrshuttle val%c) 8kmlatr ve relay val%

  Ftomatik kesme C c&t=o&t( valfia) (ompa anmasn nlerb( Hidrolik kilit form&n& "nlerc) *v kaynama noktasn artrr

  Hidrolik sistemdeki maintaini! valf ne iindir ?a) 8kmlatre geri basnc B back pressure ) salamak iinb) 8r basn dnnden kurtarmak iinc( Sistem ar)as d&r&m&nda ana sisteme sv ikmali sa'lamak

  2ermal relief valfa) *v scaklk deiimini hissederb( Sv basncn issederc) *vnn soutulmasn salar

  Hidrolik sistem ne ile temi)lenir ?

  a) 0enatre alkol ileb( Sistemde k&llanlan ayn ti# sv ilec) +erhangi bir temi! hidrolik svs ile

  582 idrolik #om#as ne iindir ?a) ni takmlar ve otomatik %ren sistemib) "urun ini takm dmenic( Hidrolik ! kaybedilirse && kontrolleri iin

  Hidrolik el #om#as ikmal svs nereden alnr ?a) :eri dn hattndaki bir musluktanb) Gormal seviyeden yksekteki bir stack pipedanc( 5e)erv&arn dibinden

  Hidrolik sistemdeki el #om#alar !enelliklea) 4ek ynl alr B single acting )b) 0k basnldrc( 3ift y"nl alr C o&ble actin! (

  >arkl basnlarda alan iki kom#onenti ieren idrolik sistemi aktif etmek iina( %asn drc valfler k&llanlrb) "an ayarlayc val%ler kullanlrc) "asn relie% val% kullanlr

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  22/33

  Hidrolik sistemdeki ! k&llanm neye eittir ?a) alan>hacimb( alan$basnc) basn>stroke

  2akma ilemi esnasnda !evek braklan esnek ort&mlarn basn altnda d&r&m& neol&r?

  a) ?ap ve u!unluk artarb) "oyu ve ap a!alrc( %oy& a)alr a# artar

  Hidrolik sistemde otomatik kesme C c&t=o&t ( valfi neyle birlikte !ereklidir ?a( Sabit acimli #om#ab) 7$$$ (*, !erindeki basnc) 0eiken hacimli pompa

  8a'dakilerden an!isi &ak iiklar iin do'r&d&r?a(Sa' taraf klar yeil, sol taraf klar krm) , arka taraf klar beya).b) *a tara% klar sol tara% klar yeil arka tara% klar krm!c) *a tara% klar krm! sol tara% klar yeil arka tara% klar beya!

  8cil )emin klar sistemiAAAdan sonra alma)a)Uan onarmna kadar uuuna i!in verilmemeb)Uan sadece gnlk ilemelerinde uuuna i!in verilir.c(*a'n bir ana ste bo &masna i)in verilir.

  >lorasan bir t# AAAAierir.a)4uruncu kaplamalar nadir bulunan ga! ve civa buharb(>osfor ka#lama, nadir b&l&nan !a) ve civa b&arc)yotlu kaplamalar ve nadir bulunan ga!.

  Sa'lam beya) bir k AA!erektirir.a(;n a) J kandela,arka tarafn er iki ksmnda &a'n !erisinde P0 dereceb) 9n a! 7 lmenarka tara%n her iki ksmnda uan gerisinde &&$ derecec) 9n a! 7 kandelaarka tara%n her iki ksmnda uan gerisinde &&$ derece

  Servis d d&r&mda T ka )emin yol& 'yla &&labilir?a) N &Hb( T 9Ec) N 6$

  Kni takm klarnn ark nedir?a) &HJ.b( 11Gc) 6$J.

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  23/33

  %eya) arka navi!asyon klarnn !"rlabilir as AAAA..a) &&J.b( 140Gc) &&$J.

  anat navi!asyon& klar an!i adan !"rlr olabilir?a( 110Gb) &6HJ.c) &I$J

  ok#it dome klar AAA. tarafndan sa'lanr.a(%atarya yol& ve yer i)met yol&b)"atarya yoluc)3er hi!met yolu

  Ost ve alt strobe klarnn ren!i nedir?a)3eilb(rm)c)"eya!

  Dodern &aklardaki kar!o klar AA.. tarafndan tedarik edilir?a( 87 da'tm yol&b)05 datm yoluc)"atarya yolu

  ;'er Daster im ve test d'mesi ald'nda ne ol&r?a( ik al indikat"r klar yanar.b)4m klar yanarc)0ome klar yanar

  a Ck( yol& aydnlatmas AAA. dan fa)la olmamaldr?a( T90 karanlkb) N&$ karanlkc) N&H karanlk

  a tane acil d&r&m ' ilevsi) olmak iin !") "nnde b&l&nd&r&lmaldr.a( T 9Eb) N&$c)+i

  -asif sa#ak klarnn as la derece olmaldr?a) '$Jb) #$Jc( E0G

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  24/33

  abin florasan klandrma devreleri AAA tarafndan sa'lanr.a) 6I E 05b( 11E 87.c) 6I E 85

  :olc& ok&ma klarnn normal testleri nasl ya#lr?a(:olc& #anelinden er biri ayr ayr alr.b)+er bir panelde okuma klar test anahtar kullanlr.c)Kabin grevlisi panelinde okuma klar test anahtar kullanlr.

  Han!i #o)isyonda standby ve acil d&r&m landrma sisitemleri iin && boy&ncaselekt"r anatar k&llanlr.a(Ha)r d&r&mb)Kapal

  c)8k

  8cil d&r&m klandrma sistemi !"vdenin eran!i bir tek a#ra) dikey ayrcsndansonra tasarlanmaldr mecb&ri ini boy&nca acil d&r&m klarnn maksim&m ata #aykatr?a) N&Hb) N&$c( T9E

  "nen &yar klar minim&m AA.. k oranna sai# olmaldr

  a)&$$ kandelab)H$ kandelac(90 kandela

  Servis klar AAA.. ierir?a)3akt ikmali klar motor tarama klar logo klarb)8vyonik klar motor tarama klar bagaF kompartman klarc( ba!aI kom#artman klar , avyonik klar , yakt ikmali klar

  Kni takm klar )erindeki [email protected]=back aleti alrsa nasl resetlenir?a)"alant yerinden po!isyonlandrlmaldr ve uak yerdeyken mandallanmalr.

  b(>&ll U!eri ekmekV seilmelidir.c)"u yaplama! yenisiyle deitirilmelidir.?nk gerilim yk olumutur

  Strobe k kafasna dok&nmadan ve ba'lant k&r&lmadan "nce sre seilmeli veelektirik ok veya yan!ndan kanlmaldr.%& sre en a) AAA dr.a(9 dakikab)H dakikac)& dakika

  *a'n arka klar beya) olmaldr.%&n&nla birlikte AAA.. asnda !"sterilmelidir.

  a)&&$ derece ve minimum H kandelab)&&$ derece ve minimum '$ kandela

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  25/33

  c( 140 derece ve minim&m J kandelaendili'inden aydnlatmal iaretler AAA.a(8nnda &yarlanm kiiler tarafndan karanlk b"l!ede !"rlmelidir.b) :n nn bir blm gerkir veya almas iin youn yapay klar gerekir.c)Kendilinden glenir ve %os%or helyum ga!larn ierir.

  Sinyal tablos& klar U/DVseildi'inde se)idans AAAAa),k ve iletken olmayan trasistrle paraleldir.b) ,k ve iletken olmayan trasistrle seridir.c( /k ve iletken trasist"rle #araleldir.

  >rtna klar !enelde falorasan klar ka#al d&r&mdadr AAA.a)?nk %lorasan lamba nitesindeki klandrma en a! niteye sahiptir.b)ve parltAkalkan klar otomatikmen kesilir.c(-lot !"r alanndaki klandrmann etkisini a)altmak iin

  a#tan ve yardmc ka#tan k&bbe klar AAAA s"ndrlebilir.a)8yr ayrAparalel balanmlardr.b(%irlikte seri ba'lanmlardr.c)*adece yardmc kaptandaki acil durum modundadr.

  7SControl dmen tekerle'i( sistemindeki &yar klar AAA..a)Krm!b(oy& sarc)3eil

  8a'dakilerden an!isi 7S )erinde "ncelikli yksekli'e sai#tir?a(:an!n &yarcsb)+idrolik pompa hatasc)8r scaklk borusu

  Han!i atl !a) ti#ik strobe klar k&llanlr?a) 2reon.b) +alon.c( Wenon.

  Xemine yaknllk klar )or&nl& bir !erekliliktir ve er bir k AA.. aralklarlaolmaldr.a)#$ inb)O$ inc(40in

  2irity&m !a) AA.. da k&llanlr.a)*trobe klarb)ni takm klarc(endili'inden aydnlatmal klar

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  26/33

  Strobe klar AA renkli ve cam t# eklindeki !a)l k nitesidir.a( Wenon !a) ve mavi=beya)b)+elyum ga! ve beya!c)Geon ga! ve mavi

  *akta acil d&r&m klandrma sisteminin ksmi bir atas b&l&n&r AAAAa(:olc& yklerinin a)altlmasyla devam eder.b)=ekti%ikasyon iin ana sse nakil uuuc)Uan yer indirilmesi

  +avi!asyon klar AAtakiben desteklenir.a)kili devreb(2ek devrec)8yr ayr devreler

  Ftomatik si!ara iilme) &yar klar AAA.klandrlr.a)&$$$$ altnda ve inilerdeb(Kni takmlar ka#aklar ka#atld'ndac)ni takmlar yukarya alndnda

  8noksi .................................... de kaynaklanra( oksiIen eksikli'ib) vcuttaki dk hava basncc) kandaki a!ot kabarcklarnn serbest hareketi

  il&tor Cseyreltici( !ereksinim re!lat"r ................................... alra) her !amanb) sadece kullanc tara%ndan tedarik val%i ald !amanc( k&llanc nefes ald' )aman

  FksiIen sisteminde nem "lmek iin ........................... k&llanlra) cam levhab) turnusol kadc( i' noktas metod& k&llnlarak, nem "ler

  FksiIen t#leri ................................... tarilerinde test edilira( t# beya)a boyand'ndab) boaltma bal olarak eitlendiindec) tp boynu baslabilir

  FksiIen sistem basnc arIdan sonra s)drma ya#ar. %&n&n en "nemli nedeni nedir?a) *pernumerator d!enlib) *caklk dengeleyicic( nefes d)enleyici

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  27/33

  FksiIen sisteminde s)nt varsa, b& d&r&m&n en m&temel nedeni nerde b&l&n&r?0a) termal relie% val%b( !evek ba'lantc) oksiFen maskesi

  abin yksekli'i J049 metreye &lat'nda ..............................a) @ksiFen maskeleri otomatikmen alr ve mrettebat acil durum panelinden sistemi akti%hale getirir.b( FksiIen maskeleri otomatikmen alr ve yarm yol k&llan alrc) @ksiFen maskeleri otomatikmen alr ve mrettebat acil kokpitten sistemi akti% hale getirir.

  FksiIen t#leri normalde ............................ ile taklra( basn ve mitar "lerb) oksiFen sa%lk ler

  c) scaklk ler

  -ortatif oksiIen t#lerindeki demand Cistek( re!lat"r ........................... alra) her !amanb( nefes anndac) N &$$ seilir

  -ortafif oksiIen t#leri .......................... ile taklra( demand Cistek( re!lat"rb) basn st indikatr

  c) scaklk st indikatr

  8merikallar mrettebat oksiIen silindirlerini ..................... ya#ara) =+ di!iyle siyah renkteb) D+ di!iyle yeil renktec( 5H di)iyle yeil renkte

  FksiIen Ienerat"rnn alma #rensibi nedir?a( elektronik detonat"r tarandan sody&m klorat ve demir karmb) +avayla oksiFen kartrldnda sodyum klorat ve demir mekanik bir %itil kullanlrc) elektronik detonatr tarandan sodyum klorit ve demir karm

  FksiIen t#lerinin basnlandrlmas an!i basnta ol&r ?a) 7$$ (*,.b( 100 -S/c) 7$$$ (*,.

  FksiIen de#o t#leri ilk olarak arI edilir ..................................a) mrettabat tara%ndan alrb) kapanrc( alr ve tel kilidi !venli'i

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  28/33

  2ermal den!eleyici .................................. de k&llanlra) yakt sistemib( oksiIen sistemic) hidrolik sistemi

  FksiIen sistemi oksiIen !a)yla dold&r&ld&'&nda oksiIen .............................a( ienin ierisine scakl' yaklak ortam scakl'nda t&tarak !eerb) scakl etkilemeden tpn ierisine geerc) scakl olabildiince h!l indirerek tpn ierisine geer

  Sol el di)isiCi#i( oksiIen sisteminde nerede b&l&n&r?a) hat val%ib)shutAo%% val%ic( dol&m ba'lants

  -ortatif s&l& FksiIen demand valfi ........................................... alra( k&llanc nefes ald'ndab) N&$$ seildiindec) iede H$$ (*, n altnda olduunda

  3ift bal oksiIen basnc re!lat"r ............................. iin k&llanlra( arici merettebatb) ykseklik deiimic) acil durumda ekstra destek iin

  ;'er &ak aniden 14,000 ft in altna derse ............................a) yolcu bast blmesinden oksiFen maskesini almaldrb( maskeler aniden kmaldrc) grevliler maskeleri indirmelidir

  FksiIen t#leri basn )erinde nasl !"sterilir ?a( yeil disk kr'b) sesli uyarc) krm! disk kr

  *aktaki oksiIen t#lerinin "mr ne kadardr?a) 6 ylb)&$ ylc( E yl

  imyasal boaltm Ienerat"r ............................... tarafndan !"sterilira) kntl bir pimb( renk de'iimic) tellAtale telinin krlmas

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  29/33

  imyasal oksiIen Ienerat"rnn tedarik "mr en a) .................................a( 1E dakikab) 7$ dakikac) H dakika

  FksiIen att servis valfi ...................................... olmaldra( emniyet kilidi akb) emniyet kilidi kapalc) sadece saya teliyle emniyetli olmaldr

  FksiIen eki#manlar ............................ )erindeki &&larda &ak kabiliyeti tarandantanmaldra) '$$$ %tb( 10,000ft.

  c) I$$$%t

  FksiIen itiyacnn kritik yksekli'i yaklak olarak ....................a) 7I$$$ %t.b( 9E,000 ft.c) '$$$ %t.

  ;'er oksiIen normal && && ko&llarnda tedarik edilemiyorsa.......................... kaninyksekli'i ................................ olmaldra) maksimum &6$$$ %t de

  b( ,000 ft veya altndac) &$$$$ % !eri

  +efes alma basn sistemi .......................... yksekliklerinde k&llanlmaldra( 40,000 ft )erib) '$$$$ %t altc) 7$$$$ %t !eri

  S&l& ava s&bab oksiIen sisteminde .............................a) oksiFen srekli basn akyla salanrb) btn mrettebat srekli oksiFen tedariine sahiptir

  c( btn mrettebat re!lat"re sai#tir

  Srekli ak oksiIen sisteminde oksiIen .............................. sa'lanr.a( sadece #ilot tarafndan tedarik d)enlendi'indeb) yolcu maske iinde ne%es aldndac) maske soket iine takl olduunda

  S&l& ava s&bab oksiIen sisteminde ,b& re!lat"rn acil seimi ..............................s&n&lanra) po!iti% basnta N&$$ oksiFen

  b( #o)itif basnta T100 srekli oksiIen akc) kullanc ne%es alrken N &$$ oksiFen tedarii

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  30/33

  -ortatif oksiIen t#nn seti ............................... den ya#lra) alminyumb) paslanma! elikc( elik alam

  -ortatif oksiIen t# normalde ........................ de dold&r&l&ra( 1,00 #.s.i.b) 6$$$ p.s.i.c) &6$$ p.s.i.

  FksiIen ak oran ........................................ !"sterilira) pound

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  31/33

  FksiIen bor& att iin k&llanlan mal)eme nasl beirlenir?a) uak tasarmnn tleransb) boru ilevinin u!unluuc( sistemde k&llanlan basn

  FksiIen olmayan d"n valfindeki akn y"n ...................... tarafndan indklenira) grlr denetimb) renk koduc( ok

  FksiIen filtreleri .................................. den ya#lra) karbon%iberb) elik talac( sinterlenmi bron)

  FksiIen sisteminin yeterli almas ......................... tarafndan indklenira( ak indikat"rlerib) basn indikatrleric) anoksi eksiklii

  FksiIen sisteminde ba'lama teline dikkat etmek !erekiyorsa........................a( teflon bant k&llanlabilirb) sa% su idareli kullanlabilirc) ne olursa olsun yalama yaplmamaldr

  Sol&n&m oksiIeni bor& att iin &l&slararas kodlama ...................... di)isidira) elmaslarb) noktalarc( dikd"rt!en

  Sol&n&m iin saf oksiIen ieren t#ler ............................... boyanra( beya) collar la siyab) siyahc) siyah collar la beya!

  FksiIen sistemelri iin k&llanlan s)nt tes#itinin &y!&n ")m .......................a( s)nt tes#itinin ")m D/L=L=9EENP%b) sabunlu suc) yas! tbbi sabun

  FksiIen t# oksiIen !a) ile dold&r&ld&'&nda,oksiIen ............................a) scakl dk mmkn olduunca h!l tutarak tpe geerb( scakl' yaklak ortam artlarnda t&tarak yavaa t#e !eerc) scakl etkilemeden tpe geer

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  32/33

  FksiIen sistemleriyle yakndan ilikili alanlarda , ")ellikle .................... ayrlmasnadikkat edilmelidira( ya' veya !res i)lerib) akrilik esasl plastik mal!emelerc) magne!yum paracklar

  FksiIen sisteminin civarndaki almalarda ....................................a) alan havalandrlmaldrb) elektrik gc kullanlmamaldrc( ya' sistemle temas etmemelidir

  imyasal oksiIen Ienerat"rnn almas .................................a( 1E dakikada , 10 -S/ da 4E 7 de ol&rb) &H dakikada &$ (*, da 'H 2 de olurc) &H dakikada &$ (*, da 'H K de olur

  FksiIen t#ne taklan !"ster!e ................................... !"sterira( basnb) scaklkc) sa%lk

  FksiIen sistemindeki di)i ya'lama bandnn &y!&lanmas ...................... olmaldra( ilk olarak di)ilere ve bandn J sar!sndan fa)la olamam )ere tmne &y!&lamab) ilk olarak di!ilere ve bandn & tam sargsndan %a!la olmamak !ere tmne uygulamac) tm di!ilere ve bandn & tam sargsndan %a!la olmamak !ere tmne uygulama

  FksiIen sistemindeki yksek basn att ......................... den ya#lmaldra( #aslanma) elikb) alminyum alamc) titanyum

  FksiIen ya'lama ba'lants di)isi ......................................... k&llanlra) hellereneb( teflon bandc) Q0'$

  Harcanan kimyasal oksiIen Ienerat"rde nasl !"sterilir ?a) basn contasnn krlmasylab( assas boya s renk de'iimiylec) indikatr piminin kntlyla

  FksiIen tasfiyesi ................................... nin srecidira) sitem basn testib) reglatrden ak oran lmc( sistemden nemi karma

 • 7/22/2019 sistemler soru alma

  33/33

  +emlenme iin oksiIen sisteminin kontrol ...........................a) koklama testinin kullanmb( y!rometer k&llanmc) temi! camda %iltre kadnda O6 litre