sİstemİk hastaliklarda akcİĞerler

46
SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER Dr. Zeki Yıldırım Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara

Upload: harris

Post on 06-Jan-2016

75 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER. Dr. Zeki Yıldırım Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara. Kalp ve damar hastalıkları Böbrek hastalıkları Gastointestinal sistem Hematolojik hastalıklar Nöromusküler hastalıklar Endokrin sistem hastalıkları - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Dr. Zeki Yıldırım

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara

Page 2: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Konular• Kalp ve damar hastalıkları

• Böbrek hastalıkları

• Gastointestinal sistem

• Hematolojik hastalıklar

• Nöromusküler hastalıklar

• Endokrin sistem hastalıkları

• Gebelik ve jinekolojik durumlar

• Kollajen doku hastalıkları

Page 3: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Kalp ve damar hastalıkları

Konj kalp hast Pulponer hipertansyion

Kardiyojenik pulmoner ödem Plevral efüzyon, raller,

nefes darlığı, ronküsler

Post myokadiyal isk sen Plevral efüzyon pnömotitis,

perikardit, mayalji, artrit,

ateş, lökositoz,

sedimantasyon artışı

Mitral kapak hastalığı Pulmoner hipertansiyon,

kompliyans azalması

Beta bloker kullanma Bronkospazm

ACE inh kullanma Öksürük

Amiodaron Akciğer fibrozisi

Page 4: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Böbrek hastalıkları • Akciğer ödemi

• Plevral efüzyon

• Böbrek hastalıkları ve pulmoner hemoraji

• Anti glomerül bazal membran antikoru pozitif olmayan

pulmoner-renal sendromlar

• Pulmoner kalsifikasyonlar

• Akciğer enfeksiyonları

• Diyalizin solunum fonksiyonlarına etkisi

Page 5: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Böbrek hastalıkları

• Akciğer ödemi Üremik

akciğer

– ABY, KBY

– Na tutulumu

Page 6: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Böbrek hastalıkları

• Plevral efüzyon

(transuda eksuda)

– Diyaliz

– Nefrotik sendrom

– Üremiye bağlı

– Ürinotoraks

– Emboli

Page 7: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Böbrek hastalıkları

• Böbrek hastalıkları ve pulmoner hemoraji

– Goodpasture sendromu

– IgG antikorları

– Hemoptizi ve alveoler hemoraji

– Difüzyon artışı

– Yaygın infiltrasyon

– Hb de 24 saatte 1 gr’dan fazla düşme

Page 8: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Böbrek hastalıkları

• Anti glomerül bazal membran antikoru pozitif olmayan

pulmoner-renal sendromlar

– anti nötrofilik sitoplazmik antikor (ANCA) pozitifliği ile

seyreden Wegener granülomatozisi

– Mokroskobik polianjitis

– Churg-Strauss anjitisi

– İlaca bağlı (penisillamin ve hidralazin)

Page 9: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Böbrek hastalıkları

• Pulmoner kalsifikasyonlar

• Akciğer enfeksiyonları

• Diyalizin solunum

fonksiyonlarına etkisi

Page 12: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Gastointestinal sistem

• Çöliyak hastalığı (Gluten karşı antikorlar gelişmektedir)

– Solunum fonksiyon bozuklukları

– Alveolitis

– İdiopatik pulmoner hemosiderozis

Page 13: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Gastointestinal sistem

• İnflamatuvar barsak hastalıkları

– Lokalize trakeobronşial stenoz

– Kronik bronşit ve kronik bronşial süpürasyon

– Bronşektazi, bronşiolitis, organize pnömoni,

– Pulmoner eozinofili, fibrozan alveolitis, vaskülit, nekrobiotik nodüller,

– Perikarditis, plörezi, apikal fibröz büller

– Tromboemboli ve hipoproteinemik ödem

Page 14: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Gastointestinal sistem

• Karaciğer sirozu (Hepatopulmoner sendrom

– Hipoksik vazokonstriksiyon cevabının kaybolması

– V/Q dengesinin bozulması

– İntapulmoner şantlar

– Oksihemoglobin dissosiasyon eğrisinin sola kayması

– Nadiren PHT

Page 15: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Gastointestinal sistem

• Pankreatit (%5-10 mortal)

– ARDS

– Ölenlerin %50-70 solunumsal komplikasyonlar

– Plevral efüzyon (kr pankreatit, amilaz yüksek)

Page 16: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Hematolojik hastalıklar

• Anemi

• Orak hücreli anemi

• Kanama pıhtılaşma bozuklukları

• Hiperglobülinemik sendromlar

• Kemik iliği transplantasyonu

• Lökozlar

Page 17: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Hematolojik hastalıklar

• Anemi – Nefes darlığı

– Difüzyon kapasitesinde azalma

Page 18: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Hematolojik hastalıklar

• Orak hücreli anemi

– Hemoliz (ateş infeksiyon dehidratasyon)

– Venöz infakt

– Ağrılı krizler

– Ateş, plörezi, nefes darlığı ve hemoptizi (akciğer

enfeksiyonu ve infaktüs)

– Pulmoner emboli

– Kor pulmonale

– Otosplenektomi enfeksiyona yatkınlık

Page 19: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Hematolojik hastalıklar

• Kanama pıhtılaşma bozuklukları

– İlk bulgu olarak hemoptizi çok nadir

– Trombositopenik purupura, hemofili ve aşırı antikoagülan

tedavi verilmesi gibi ciddi kanama olan durumlarda bile

nadirdir

– Varsa akciğer hastalığı araştırılır.

Page 20: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Hematolojik hastalıklar

• Hiperglobülinemik sendromlar

– Plazmositomlar

– Plevral efüzyon

– Alveoler hemoraji

– Pulmoner ödem

– Akciğer enfeksiyonları

Page 21: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Hematolojik hastalıklar

• Kemik iliği transplantasyonu

– Fırsatçı ve diğer akciğer enfeksiyonları

– İnterstisyel pnömoni

– Kuru öksürük, ateş ve hipoksemi

– Tanı için invaziv yöntemler

– Erken ya da geç dönem graft-versus-host reaksiyonları

Page 22: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Hematolojik hastalıklar

• Lökozlar

– Akciğer tutulumu beklendiğinden daha sıktır.

– Nötropeniye bağlılı her türlü enfeksiyon sık

– Enfeksyionu tümörden ayırmak güç

– Mediastinal lenf nodu tutulumu

Page 23: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Nöromusküler hastalıklar

• Nörojenik solunum paternleri

– Hipoventilasyon

– Hiperventilasyon

– İkisi birden

Page 24: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Nöromusküler hastalıklar

• Nörojenik pulmoner ödem

– Servikal medulla spinalis kesilerinde ciddi cerebral hipoksi ve kafa

travmalarından sonra oluşan nadir bir durumdur.

– Ani alfa adrenerjik deşarj

– Pulmoner ve sistemik vazokonstriksiyon

– Kapiller kapiller basınç artması sorumlu tutuluyor

– Destek tedavisi

Page 25: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Nöromusküler hastalıklar

• Şuur kaybı ve koma

– Aspirasyon pnömonisi

– Hastane pnömonisi

– Hipoventilasyon

– Pulmoner emboli

– Nörojenik pulmoner ödem

Page 26: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Nöromusküler hastalıklar

• Epilepsi

– Aspirasyon pnömonisi

– Larinks spazmı

– Fenitoinin IgA eksikliğine neden olması

– Fenitoin kullanan hastalarda hafif derecede lenfadenopati

Page 28: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Nöromusküler hastalıklar

• Myonöronal ve musküler hastalıklar (nöromyopatiler,

demiyelinizan hastalıklar, motor nöron hastalıkları ve distrofik

musküler bozukluklar)

– Solunum kas güçsüzlüğü

– Aspirasyon pnömonisi

– Restriktif solunum fonksiyon bozukluğu

– Tekrarlayan enfeksiyonlar

– Pulmoner emboli

– Hipoventilasyon

Page 29: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Nöromusküler hastalıklar

• Periferik sinir hastalıkları (Solunum yetmezliği ve aspirasyon

pnömonisi)

– Poliomyelitis

– Guillen-Barre

– Amiyotrofik lateral skleroz

– Solunum kası tutulumu semptomlar başlamadan önce tespit

edilebilir.

– Bazılarında ise solunum yetmezliği ilk bulgu olarak ortaya

çıkabilir.

– Bu hastalarda görülen ikinci önemli problem de aspirasyon

pnömonileridir.

Page 30: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Nöromusküler hastalıklar

• Parkinson hastalığı

– Pnömoni

– Pulmoner emboli

– Üst solunum yolu

obstrüksiyonu

Page 31: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Endokrin sistem hastalıkları

• Obezite ve malnütrisyon

– Restriktif defekt

– VK, TAK hafif azalır

– FRC belirgin azalır

– Kas zayıflığı

Page 32: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Endokrin sistem hastalıkları

• Pitiuter bozukluklar

– Akromegalide akciğer hacimleri fazla

– Hipopitiutarizmde ise azdır

– Akromegalide alveol büyüklükleri fazladır

– Akromegali hastalarında dilin fazla büyümesi, larinks

duvarının kalınlaşması ve vokal kord myopatisi gelişir,

– Üst hava yolu tıkanması stridor ve uyku-apne sendromu

Page 33: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Endokrin sistem hastalıkları

• Tiroid hastalıkları – Hipertiroidi de astımın kötüleştiği tiroid replasman tedavisi

ile düzelir– Hipotirioidi de ise astımın düzeldiği tiroksin verilmesi ile

kötüleştişir– Hipotiroidi ve hipertiroidi kalp fonksiyonlarını bozarak

akciğer ödemine yol açar. – Solunum kas fonksiyonları bozulur ve tedaviyle bu

fonksiyonlar geri döner. – Guatr inspiratuvar dispneye neden olur– Hipotiroidi komasında ölüm solunum yetmezliğinden olur.– Hipotirodili hastalarda OSAS gelişir. – Miksödemde plevra ve perikartta sıvı

Page 34: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Endokrin sistem hastalıkları

• Adrenal bozuklukları

– Cushing sendromunda obezite

ve hipokalemiye bağlı kas

zayıflığı nedeniyle nefes darlığı

ortaya çıkar.

– Mediastinal yağlanma görülür

ve tüberküloz riski artar.

– Obstrüktif sleep-apne sıktır.

Page 35: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Endokrin sistem hastalıkları • Diabetes mellitus

– Otonomik nöropati gelişen hastalarda solunum kontrol

merkezinin hem hipoksemiye hem hiperkapniye karşı

duyarlılığı azalır.

– Akciğer enfeksiyonu riski artar.

– Sigara içmeyenlerde kronik bronşit, bronşektazi, ampiyem

ve akciğer apsesi riski artar.

– Tüberküloz riski belirgin şekilde artar

– Fırsatçı kandida enfeksiyonları ve diğer mantar

enfeksiyonları riski artar

Page 36: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Gebelik ve jinekolojik durumlar

• Gebelik

• Over hiperstimulasyon

sendromu

• Meigs sendromu

Page 37: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Gebelik ve jinekolojik durumlar• Gebelik

– Nefes darlığı ve alkaloz– Astım sarkoidoz, bronşektazi, kistik fibrozis, kifoskolyoz,

fibrozan alveolitis, kronik hava yolu daralmaları, pnömonektomi, alveoler proteinozis ve akciğer transplantasyonundan sonra bile gebeliğin başarıyla tamamlanabileceği bildirilmiştir.

– Doğumda ve lohusalık döneminde pnömomediastinum– Pulmoner hipertansiyon gebelik sırasında kötüleşir. – İzoniazid, rifampisin, etambutol ve pirazinamidin teratojenik

olduğuna dair kanıt yoktur. – Amniotik sıvı embolisi ve hava embolisi– Preeklamsiye bağlı pulmoner ödem ve pulmoner trombo

emboli– Gebelik kardiyomyopatisi– İlaca bağlı pulmoner ödem gibi nedenlerle ARDS görülebilir.

Page 38: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Gebelik ve jinekolojik durumlar• Over hiperstimulasyon sendromu

– Ovulasyon induksiyonu nu takiben hastaların %1’inde

yaşamı tehdit eden çoklu organ yetmezliği görülür.

– Asit, hemokonsantrasyon, hiperkoagülabilite, oliguri ve

karaciğer fonksiyonlarında bozulma görülür.

– Plevral efüzyon ve ARDS gelişebilir.

– En etkili tedavi asitin ve over kistinin boşaltılmasıdır.

– Diüretik tedavisi bazen işe yarayabilir.

– Patogenezi kesin olarak bilinmemektedir fakat overlerden

aşırı sitokin ve vazoaktif madde salgılanmasına bağlı

olabileceği düşünülmektedir.

Page 39: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Gebelik ve jinekolojik durumlar

• Meigs sendromu

– Benign over tümörü asit ve plevral efüzyon

– Yüzde 70 oranında sağda %20 olda ve %10 oranında iki

taraflı olarak görülmektedir.

– Primer hastalığın tedavi edilmesinden sonra 3 hafta içinde

plevra sıvısı kendiliğinden düzelir.

Page 40: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Kollajen doku hastalıkları

• Romatoid artrit

• Sistemik lupus eritematozis

• Skleroderma

• Polimyozit dermatomyozit

• Ankilozan spondilit

• Behçet sendromu

Page 41: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Kollajen doku hastalıkları

• Romatoid artrit

– Bronşitis, bronşektazi ve obliteratif bronşiololitis

– Pnömonitis, fibrozis, kriptojenik organize pnömoni ve nodüller

– Pulmoner hipertansiyon ve plevral efüzyon

– Akciğer tutulumu erkeklerde daha sıktır.

– Plevral sıvıda tipik olarak sıvıda glukoz düzeyi çok düşüktür.

– Parankimal tutulum idiopatik interstisyel fibrozisden kolay ayrılamaz ancak romatoid artritin diğer bulgularının olması ile tanı konabilir.

– Açıklanamayan üst loplarda kavitasyon ve fibrozis

– Pulmoner nodüller genellikle akciğer grafisinde tesadüfen çıkar.

– Kaviteleşebilir ve hemoptiziye yol açabilir.

Page 42: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Kollajen doku hastalıkları

• Sistemik lupus eritematozis

– Spontan ve ilaca bağlı SLE de otopside %70 oranında akciğer tutulumu görülmektedir.

– Akciğer tutulumu direk veya sekonder

– Plevral efüzyon SLE’nin en yaygın solunum sistemi tutulumu şeklidir.

– Sıvı genellikle az miktardadır fakat masif de olabilir.

– Diğer bir nadir tutulum şekli de akut lupus pnömontisidir.

– Hemoptizi alveoler hemorajinin habercisidir.

– Alveoler hemoraji % 70 oranında ölümle seyreden bir durumdur ve acil müdahale gerektireceği için iyi tanınmalıdır.

Page 43: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Kollajen doku hastalıkları

• Skleroderma

– Genellikle akciğer tutulumu anti Scl-70 antikoru pozitif olan

hastalarda görülür.

– Antisentromer antikoru pozitif olanlar ise akciğer tutulumu

daha sınırlıdır ve bunlar normal solunum fonksiyonlarına

sahiptirler.

– Sklerodermadan ölen hemen hemen bütün hastalarda

otopside interstisyel fibrozis görülür.

– Deri tutulumu nedeniyle restriktif bozukluk

– Pulmoner hipertansiyon

Page 44: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Kollajen doku hastalıkları

• Polimyozit dermatomyozit

– Polimyozitte simetrik olarak kol çevresi, boyun ve farinks

kaslarında atrofi ve zayıflık vardır.

– Farinks tutulumuna bağlı aspirasyon pnömonisi

– Diğerlerinde olduğu gibi interstisyel pnömoni sık

görülmektedir.

Page 45: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Kollajen doku hastalıkları

• Ankilozan spondilit

– Hastaların %1’inden daha azında üst loplarda fibrozis ve

kaviteleşme görülür.

– Tüberküloz ile karışabilir.

– İnterstisyel fibrozise yol açabilir.

– Kosta vertebral eklemin inflamasyon ve füzyonuna bağlı

restriktif defekt görülebilir

Page 46: SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Kollajen doku hastalıkları

• Behçet sendromu

– Plumoner arter anevrizması

– Pulmoner arterde tromboz ve infaktüs

– Hava yolu obstriksiyonu

– Pulmoner fibrozis ve pnömonitis

– Daha nadir tutulumlar ise plevral efüzyon ve şilotorakstır