sistemi za upravljanje spletnih vsebin

Download SISTEMI ZA UPRAVLJANJE SPLETNIH VSEBIN

If you can't read please download the document

Post on 05-Feb-2017

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA RAUNALNITVO IN INFORMATIKO

  Miha Pucelj

  SISTEMI ZA UPRAVLJANJE

  SPLETNIH VSEBIN

  DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM TUDIJU

  Ljubljana, 2009

 • I Z J A V A O A V T O R S T V U

  diplomskega dela

  Spodaj podpisani/-a ____________________________________,

  z vpisno tevilko ____________________________________,

  sem avtor/-ica diplomskega dela z naslovom:

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  S svojim podpisom zagotavljam, da:

  sem diplomsko delo izdelal/-a samostojno pod mentorstvom (naziv, ime in priimek)

  ____________________________________________________________________

  in somentorstvom (naziv, ime in priimek)

  ____________________________________________________________________

  so elektronska oblika diplomskega dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., angl.) ter kljune besede (slov., angl.) identini s tiskano obliko diplomskega dela

  soglaam z javno objavo elektronske oblike diplomskega dela v zbirki Dela FRI.

  V Ljubljani, dne ____________________ Podpis avtorja/-ice: ________________________

 • Zahvala

  Zahvaljujem se svojemu mentorju, doc. dr. Matjau Kukarju, za njegovo strokovno pomo in

  dobro usmerjanje pri pisanju diplomske naloge. Rad bi se zahvalil tudi starem in ostalim

  blinjim, ki so mi ves as tudija stali ob stani in me moralno in finanno podpirali.

 • KAZALO

  POVZETEK ...........................................................................................................................1

  ABSTRACT ...........................................................................................................................2

  1 Uvod ...............................................................................................................................3

  2 Sistemi za upravljanje spletnih vsebin .............................................................................5

  2.1 Upravljanje z vsebinami ..........................................................................................5

  2.2 Sistemi za upravljanje vsebin na splono ..................................................................6

  2.3 Celovito upravljanje vsebin .....................................................................................7

  2.4 Sistemi za upravljanje spletnih vsebin ......................................................................8

  2.4.1 Odprtokodni in komercialni sistemi za upravljanje spletnih vsebin ....................8

  2.4.2 Funkcionalnosti sistemov za upravljanje spletnih vsebin ................................. 10

  3 Arhitektura CMS sistema .............................................................................................. 12

  3.1 Statine spletne strani ............................................................................................. 12

  3.2 Dinamine spletne strani......................................................................................... 12

  3.3 CMS sistem ............................................................................................................ 13

  3.3.1 Sistem za objavljanje vsebine .......................................................................... 15

  3.4 Potisni in povleni CMS sistemi (angl. Push and Pull CMS Systems) ..................... 17

  3.4.1 Potisni CMS sistem ......................................................................................... 17

  3.4.2 Povleni CMS sistem ...................................................................................... 20

  3.4.3 Sklep o potisnih in povlenih sistemih ............................................................. 21

  4 Predstavitev CMS sistemov .......................................................................................... 23

  4.1 Joomla 1.5 .............................................................................................................. 24

  4.2 Plone 3.1.7 ............................................................................................................. 27

  4.3 Drupal 6.9 .............................................................................................................. 29

  4.4 Typo3 4.2.3 ............................................................................................................ 31

  4.5 DotNetNuke 3 ........................................................................................................ 33

  4.6 WordPress 2.7.1 ..................................................................................................... 36

  4.7 Silverstripe 2.2.3 .................................................................................................... 39

  4.8 Microsoft Office SharePoint Server 2007 ............................................................... 41

  4.9 Xoops 2.3.2 ............................................................................................................ 44

  4.10 dotCMS 1.7 ............................................................................................................ 46

  5 Uporaba teorije odloanja pri izbiri CMS ...................................................................... 50

 • 5.1 Odloanje ............................................................................................................... 50

  5.2 Elementi odloitvenega procesa .............................................................................. 50

  5.2.1 Mnoica variant ............................................................................................... 50

  5.2.2 Preferenna relacija ......................................................................................... 51

  5.3 Funkcija koristnosti ................................................................................................ 51

  5.4 Faze odloitvenega procesa .................................................................................... 52

  5.4.1 FAZA 1: Identifikacija odloitvenega problema .............................................. 52

  5.4.2 FAZA 2: Identifikacija kriterijev ..................................................................... 52

  5.4.3 FAZA 3: Definicija funkcije koristnosti ........................................................... 53

  5.4.4 FAZA 4: Opis variant ...................................................................................... 54

  5.4.5 FAZA 5: Vrednotenje in analiza variant .......................................................... 54

  5.5 Veparametersko odloanje .................................................................................... 54

  5.5.1 Metoda veparameterskega odloanja .............................................................. 55

  5.5.2 Uteena vsota .................................................................................................. 56

  6 Odloitveni model za izbiro CMS ................................................................................. 57

  6.1 Identifikacija odloitvenega problema .................................................................... 57

  6.2 Identifikacija kriterijev ........................................................................................... 57

  6.2.1 Osnovna zmogljivost ....................................................................................... 57

  6.2.2 Razirljivost z dodatnimi funkcionalnostmi ..................................................... 58

  6.2.3 Enostavnost za uporabo z vidika uporabnika ................................................... 60

  6.2.4 Enostavnost za uporabno z vidika administratorja............................................ 62

  6.2.5 Oblikovanje izgleda ......................................................................................... 62

  6.2.6 Interoperabilnost (angl. Interoperability) ......................................................... 63

  6.2.7 Varnost............................................................................................................ 64

  6.2.8 Skalabilnost ..................................................................................................... 66

  6.2.9 Tehnine znailnosti ........................................................................................ 67

  6.2.10 Popularnost sistema ......................................................................................... 68

  6.3 Definicija funkcije koristnosti ................................................................................. 70

  6.3.1 Osnovne funkcije koristnosti ........................................................................... 70

  6.3.2 Funkcije zdruevanja ....................................................................................... 70

  6.4 Opis variant ............................................................................................................ 71

  6.4.1 Osnovna zmogljivost ....................................................................................... 71

  6.4.2 Razirljivost z dodatnimi funkcionalnostmi ..................................................... 72

  6.4.3 Enostavnost uporabe za uporabnika ................................................................. 73

  6.4.4 Enostavnost uporabe za administratorja ........................................................... 73

  6.4.5 Oblikovanje izgleda .............................................................................

View more