Şirketi - taraholding.com.tr

of 2 /2
' 11 3 14 ·6: UGUR KAIIRAI\1.r\N IMZA SIRKULERI: 3 Cad. 51 . Tel: t0212) 260 2'2 46 '2 6 1 02 39 ve ilzama yetkili soy selahiyet dereceleri ve imza örnekleri 1- her tamamen temsil ve ilzam eden, taahhüt 2fJ10 maksat ve · mevzuuna giren her türlü muameleleri,_ her türlü evrak vesaik ve mukavelenameleri ve vekaletnameleri ve gayrimenkule müteallik her türlü muameleleri, borç senetleri ve ve tesisat mukaveleleri ve teyit ve mutabakat çek ve makbuz vesair terliye emirleri ve banka ve kredi muameleleri ve akreditif mukaveleleri ve kambiyo muameleleri ile alelitlak menkul ve gayrimenkullerin ve tazammun eden kredi mukaveleleri ve taahhütnameleri , ve toplu taahhütnam e, gayrimenkulleri veya ait gayrimenkuller üzerine Ieh ve aleyhine ayni haklar tesisi, resmi ve özel müesseselerk taahhüt tahkim, sulh ve ihra belgeleri, makine, teçhizat ve mal mukaveleleri, senet ciro bankaya verilecek terliye · ve transfer emirleri, . sigorta poliçeleri, zeyilnameler, mali beyannameler, münferit akitleri, gümrük beyannameleri ve gümrükle ilgili bilcümle ve belgeler, bankalardaki cari hesaplar üzerine edilecek .çekler, her türlü fatura ve irsaliyelerin muteber için A grubu imza· yetkililerinden ikisi imza .edilmesi yeterlidir; 2- Birinci maddede . her. türlü muamelelerden kadar olan · muanieleler, bjrisi A grubundan B grubundan iki imza yetkilisi tarafmdan _ . 3- Yetkili muteber olabilmesi için ünvaiu A Grubu Yetkilileri: Yönetim Kurulu _ .. ·1 Yönetin Kurulu Vekili <_1 _ M_ehmet Sinan T ARA ,. \..;t./V Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda Lale TARA Genel Müdür Bahattin GÜLERY!7 _. :, . . '• ,. j B Grubu Yetkilisi: Muhasebeci Recep BAYRAK

Upload: others

Post on 04-Apr-2022

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Şirketi - taraholding.com.tr

' 'iı~ŞiKT~Ş ~, N_fl~~OLDİ~G A~ONİ~1 ŞİRKETİ 11 3 1 4 ·6: UGUR KAIIRAI\1.r\N IMZA SIRKULERI: 3 Ortnb:ıhçe Cad. 51 ll~~ıJ.iınş .

Tel: t0212) 260 2'2 46 • '26 1 02 39

Şirketimizf2fe~sB9 ve ilzama yetkili kılınan kişilerin adları, soy adları, selahiyet dereceleri ve imza örnekleri aşağıda gösterilmiştir.

1- Şirketi her bakımdan tamamen temsil ve ilzam eden, taahhüt altıQa7 s~J4S 2fJ10 Şirketimiz maksat ve · mevzuuna giren her türlü muameleleri,_ her türlü evrak vesaik ve mukavelenameleri ve vekaletnameleri ve gayrimenkule müteallik her türlü muameleleri, borç senetleri alım satım ve inşaat ve tesisat mukaveleler i ve sipariş teyit ve mutabakat mektupları, çek ve makbuz vesair terliye emirleri ve biliımum banka ve kredi muameleleri ve akreditif mukaveleleri ve kambiyo muameleleri ile alelitlak menkul ve gayrimenkullerin ve ipoteği tazammun eden kredi mukaveleleri ve taahhütnameleri , ve toplu iş sözleşmeleri, taahhütnam e, şirket gayrimenkulleri veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket Ieh ve aleyhine ayni haklar tesisi, resmi ve özel müesseselerk taahhüt anlaşmaları, tahkim, sulh ve ihra belgeleri, makine, teçhizat ve mal alıni mukaveleleri, senet ciro ları, bankaya verilecek terliye · ve transfer emirleri, . sigorta poliçeleri, zeyilnameler, mali beyannameler, münferit iş akitleri, gümrük beyannameleri ve gümrükle ilgili bilcümle işlemler ve belgeler, bankalardaki cari hesaplar üzerine keşide edilecek . çekler, her türlü fatura ve irsaliyelerin muteber olması için A grubu imza· yetkililerinden ikisi tarafından müştereken imza. edilmesi yeterlidir;

2- Birinci maddede . belirtile~ her. türlü muamelelerden 500.000;-TL.'sına kadar meblağlı olan · muanieleler, bjrisi A grubundan diğeri · B grubundan iki imza yetkilisi tarafmdan müştereken imzalanır. _ .

3- Yetkili imzaların muteber olabilmesi için Şirket ünvaiu altına atılmış olması şarttır.

A Grubu İmza Yetkilileri:

Yönetim Kurulu Baikanı ŞarıkTARA

_ _,/h~ ~.r- _ · .. ·1

Yönetin Kurulu Başkan Vekili <_1 _ ~ ~ M_ehmet Sinan T ARA ,. \..;t./V

Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda Lale TARA

Genel Müdür

Bahattin GÜLERY!7 _. :, . . '• , . j -~-~ '

B Grubu İmza Yetkilisi:

Muhasebeci Recep BAYRAK

Page 2: Şirketi - taraholding.com.tr

. / T ü r k i ye C u m h u r i y e t i . Yev.N'o :(A) · ==ı ~======~======~========~==~==============~

T.C. BEŞIKTAŞ

1.NOTERLIGi

•.

BEŞIKTAŞ 1.NOTERI

UGUR KAHRAMAN

ORTABAHÇE CADDESI N0.25

BEŞIKTAŞ/ISTANSU L

· Tel : 212-2610239-260224

6-2272999

, • !

Bu Onaylama işlem (N.K.90,md.) altındaki imzaların gösterdiği: BEŞIKTAŞ Nüfus Müdürlüğu 'nden verilmiş 3.4.2003 tarih, 3578 kayıt, B09 seri ve 569878 numarali· fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre ISTANBUL ili ŞIŞLI ilÇesiTEŞVIKIYE mahallesi 1 köyü 27 cilt, 1690 aile sıra, 7 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı FEVZI, ana ·adı MAHMURE, doğum tarihi 1. 7.1930, doğum yeri ÜSKÜP olan- ve halen. yukarıdaki : adreste bulunduğunu·, okur yazar Olduğunu söyleyen, 1.3409464618 T.C. kimlik numaralı ŞARIK TARA, BEŞIKTAŞ Nüfus Müdtirlüğü'nden. verilmiş 27.3.2003 tarih, 3277 kayıt, 809 seri ve 569577 numaralı fotoğrafl ı Nüfus Cüzdanına göre ISTANBUL ili ŞIŞLI ilçesi TEŞVIKIYE mahallesi 1 köyü 27 cilt, 1690 aile sıra, 9 sıra- numaralarında nüfusa kayıtl ı. olup , baba adı ŞARIK, ana adı CEYDALALE, doğum tarihi 24:5.1958, doğum yeri ŞIŞLI olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğUnu, okür yazar oldUğunu söyleyen, T.C. No : 13403464836 T.C. 'kimlik numaralı MEHMET SiNAN . TARA, Kadıköy Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş . 24,11..2005 tarih, 42622 kayıt, T09 seri ve 973622. numaralı fotoğrafi ı Nüfus Cüzdanına göre Istanbul ili Maltepe ilçesi Küçükyalı mahallesi f köyü 0025 cilt, 00197 aile sıra, 0001 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup;. baba adı BÜNYAMIN; -a"na adı REMZIYE, doğum tarihi. 19.04.1950, doğum yeri Malatya. olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu , okur yazar olduğunu söyleyen, T.C. No: 19964239272 T.C. kimlik . numaralı BAHATTiN GÜLERYÜZ, Erfelek Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 16.09.2003 ·tarih, 2026 kayıt, U07 seri ve 575775 numaralı fotoğrafi ı Nüfus Cüzdanına göre Sinop ili Erfelek ilçesi Kızılcaelma KöyÜ mahallesi 1 köyü 0024 cilt, 00034 aile sıra, 0035 sıra numaralarında nüfi.ısa kayıtlı olup, babaadı KAZIM,ana adı FATMA, doğumtarihi 12.03.1957, doğum yeriSinop olan ve halen yukarıdaki adreste bUlunduğunu, okur yazar oldUğunu söyleyen, T.C. No : 47686753264 T.C. kimlik numaralı RECEP BAYRAK, BEŞiKTAŞ Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 11A.2007 tarih, .7690 kayıt, 810 · seri_ ve 71181 numaralı. fotoğraflı Nüfus Cü:Zdanına göre ISTANBUL ili ŞiŞLI ilçesi TEŞVIKIYE mahallesi 1 köyü 27 cilt, 1690 aile sıra, 8 sıra . numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı ŞAKIR HASAN, ana adı ZEHRA, dôğum tarihi 16.3.1932, doğum yeri ANKARA olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okur yazar oldUğunu söyleyen, T.C. No: 13406464772 T.C. kimlik numaralı CEYDA LALETARA, adlı kişilere ait olduğunu ve işlerinin yoğunluğU nedeniyle gelemediğinden va ki istek · ve davetleri üzerine nedeni ile mahallinde huzurumda imzalandığım onaylarım. Ikibinan yılı Mayıs ayının yedinô günü

. 07.05.201 o .

. . . . ~ -:

DAYANAK: Istanbul Tiearet· Siciıi Memutiuğun metnine göre, Beşiktaş 1. Noterliğindeli tasdi ait 21,04,201 O tarih ve 2010/2 nolu kararın ila

· Işbu dayanak Noterlik Yasasının 79. . ı

-: -: -~: .. ,.;- - ~ __ , .

v"""""'"'·v tarih ve 192812-201 O sayılı ilan 104708 tarihli Tara Holding A.Ş.'ne iği görülmüştür. ir .. ·

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı ·tahsil edilmiştir. (TNB) AlS Ka=2435/0, A/S YAZ1 =3/0, AlS DeK.=1/0, DYNK.Sf,Ka.=,200.1 A-2/1