simbang gabi, 2004 - olpl · pdf filesa simula 'sinaloob mo 0, ... ( alleluia) .aleluya,...

of 15 /15

Author: phamthien

Post on 01-Feb-2018

305 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • : ....................................... . : Sim6ang (}a6iiturgy : I.

  :

  II.

  Introtfuctory

  6. 1

  St.

 • HISTORY of SIMBANG GABI

  SIM BANG GABI is also known as Misa

 • 3. lsinilang s 'ya ni Maria Birheng tangi, hiyas ng hudea At Hesus ang pangalang bigay sa kanya Arning Diyos ay tagapag-adya.

  4. Darating muli sa takdang araw U- pang tanang tao 'y tawagin At sa puso mo aming ama 'y bigkisin Sa pag-ibig na 'di mamaliw.

  All: Halina Jesus, halina (2x)

  II. GREETING

  III. PENITENTIAL RITE

  1. PANGINOON MAAWA KA (LORD HAVE MERCY)

  Panginoon maawa ka sa amin Panginoon maawa ka sa amin Kristo Hesus , kami ay patawarin Nang lunas mo kami ay pagpalain

  Panginoon maawa ka sa amin Panginoon maawa ka sa amin Kristo Hesus, kami ay patawarin Nang lunas mo kami ay pagpalain

  Panginoon maawa ka, pag-ibig mo'y ipadama Kristo Hesus, maawa ka, lunas mo 'y pagpalain (2x)

  2. MISANG ANTIPONA-PANGINONO, MAAWAKA (LORD HAVE MERCY)

  Panginoon, maawa ka (3x) Kristo maawa ka (2x) Kristo, Kristo maawa ka. Panginoon maawa ka ( 4x)

  2

  IV. KYRIE

  IV. GLORIA/ LUWALHATI

  1. PAPURI SA DIYOS ( PRAISES FOR GOD)

  Intro : Papuri sa Diyos , papuri sa Diyos Papuri sa Diyos sa kaitaasan.

  At sa Jupa'y kapayapaan, at sa lupa' y kapayapaan Sa mga taong kinalulugdan n 'ya . Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, Pinasasalamatan ka namin, Dahil sa dakila mong angking , Kapuri-han.

  Panginoong Diyos, haring langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos , kordero ng Diyos , anak ng ama.

  Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin.

  Tanggapin mo ang aming kahilingan Tanggapin mo ang aming kahilingan Ikaw na naluluklok sa kanan ng ama Maawa ka, maawa ka sa a -min.

  Sapagka ' t ikaw lamang ang banal at ang kataastaasan Ikaw Iamang o Hesukristo ang panginoon. Kasama ng espiritu santo sa kadakilaan , Ng diyos ama, amen.

  Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos Papuri sa Diyos sa kaita-as-ta-asan.

  3

 • 2. LUWALHATI SADIYOS ( GLORY TO GOD)

  Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan !

  .Atsalupa'y kapayapaan Sa mga taong may mabuting kalooban Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin Sinasamba ka namin, nilu- walhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong Kai 'walhati-an

  Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan !

  Panginoong Diyos, haring langit Diyos amang makapangyarihan sa lahat Panginoong Hesukristo bugtong na anak Panginoong Diyos, kordero ng Diyos, anak ng ama.

  Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan !

  Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa ka sa amin Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Tanggapin mo ang aming kahilingan Ikaw na naluluklok sa kanan ng ama , Maawa ka sa amin.

  Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan !

  Sapagka ' t ikaw lamang ang banal Sapagka 't ikaw lamang ang panginoon Ikaw, ikaw lamang ang kataastaa-san Ikaw, ikaw lamang o Hesukristo. Kasama ng espiritu santo, Sa kaluwalhatian ng Diyos ama, amen.

  Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan !

  4

  V. OPENING PRAYER

  9/iu{!1?# !1/ the ~J

 • G PROFESSIONOFFAITHH PLEASERISE (SATURDAY AND SUNDAY ONLY)

  H. PRAYERS OF THE FAITHFUL ~l, @aiJi, mloraf PLEASE BE SEATED A. CHILDREN'S PROCESSION B. SYMBOL ( THEME NARRATION)

  A. PAG-AALAY (OFFERTORY) I COLLECTION

  1. SA 'YO LAMANG (FOR YOU ALONE)

  Puso ko 'y binihag mo, sa tamis ng pagsuyo Tanggapin yaring alay, ako 'y iyo habang buhay

  Anhin pa ang kayamanan, luho at karangalan Kung ika 'y mapasa 'kin, lahat na nga ay kakamtin.

  Refrain : Sa 'yo lamang ang puso ko Sa 'yo lamang ang buhay ko Kalinisan, pagdaralita, pagtalima 'y, aking sumpa

  Tangan kong kalooban, sa iyo 'y nilalaan Dahil atas ng pagsuyo, tumalima lamang sa 'yo

  Repeat : Refrain

  2. PAG-AALAY (OFFERING)

  Panginoon , aming alay, itong alak, at tinapay Sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay

  A lay namin, aming buhay, bawa 't galak, at lumbay Bawa 't pangarap, naming taglay, sa palad mo ilalagay

  6

  r

  Lahat ng arning mahal sa buhay, lahat ng aming aring taglay Talino at kalayaan, sa 'yo ngayon iaalay Itong alak, at tinapay, magiging si Kristong tunay Gawin pati ang aming buhay, pagka 't sa 'yo dumalisay.

  3. SALAMATSAIYO-(TANGINGALAY) (I THANK YOU-MY ONLY OFFERING)

  Salamat sa iyo, aking panginoong Hesus Ako 'y inibig mo - at inangking lubos

  Koro:

  Ang tanging alay ko sa 'yo aking ama Ang buong buhay ko, puso 't kaluluwa Nadi na makaya nang maipagkalook Mamahaling hiyas na gintong nilukob. Ang aking dalangin OD 'yos ay tanggapin Ang buong buhay ko, nawa ay gamitin Ito lamang ama, wala ng iba pa, akong hinihiling

  'Di ko akalain, ako'y iyong bigyangpansin Ang taong tulad ko 'y, 'di dapat mahalin. Repeat koro.

  Ako 'y naghihintay, sa 'yong pagbabalik Hesus. Ang makapiling ka kagalakang lubos.

  REPEAT KORO.

  B. SANTO/ HOLY PLEASE RISE

  SANTO

  Santo, Santo, Santo Diyosmakapangyarihan Puspos ng I 'walhati ang langit at lupa Hosana, Hosana, sa kaitaasan Pinagpala ang narito sa ngalan ng panginoon _Hosana, Hosana, sa kaitaa-san.

  7

 • C. EUCHARISTIC PRAYERER PLEASE STANDN

  D. MEMORIAL ACCLAMATION

  . SI KRISTO AY GUNITAIN ( REMEMBER CHRIST)

  Si Kristo ay gunitaing, sarili ay inihain Bilang pagkai 't inumin, pinagsasaluhan natin Hanggang sa siya'y dumating Hanggang sa siya'y dumating. (2x)

  E. GREAT AMEN

  DAKILANG AMEN (GREAT AMEN)

  Amen , amen , amen, amen alleluia Amen, amen , amen, amen alleluia

  F. AMA NAMIN ( OUR FATHER)

  AMA NAMIN

  Arna namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon Nang aming kakanin sa araw-araw, At patawarin mo kami sa aming mga sala . Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso At iadya mo karni sa lahat ng masama.

  G KORDERO NG DIYOS (LAMB OF GOD) PLEASE STAND

  8

  )

  )

  KORDERO NG DIYOS - VERSION 1 (HONTIVEROS)

  Kordero ng Diyos na nag-aalis, ng mga Kasalanan ng sanlibutan ... Maawa ka

  Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga Kasalanan ng sanlibutan .... Maawa ka

  . Kordero ng Diyos , na nag-aalis ng mga Kasalanan, ipagkaloob mo sa amin Ang kapayapaan

  KORDERO NG DIYOS - Version 2 ( Que)

  Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan Ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin - repeat

  Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng Sanlibutan ipagkaloob mo sa aminand kapayapaan.

  H. KOMUNYON I COMMUNION

  1. STELLA MARIS

  Kung itong aming paglalayag lnabotngpagkabagabag Nawa'y mabanaagan ka Hinirang na tala ng umaga.

  Kahit alon man ng pangamba, 'Di alintana, sapagka't naro'n ka Ni unos ng pighati at kadiliman ng gabi

  Refrain: Maria, sa puso ninuman Ika'y tala ng kalangitan Ningning mo ay walang pagmarnaliw Inang sinta, inang ginigiliw.

  9

 • Tanglawan kami, arning ina Sa kalangitan naming pita Nawa'ymaging hanttmgan Pinakami.mithing kaharian ( refrain - x2)

  2. PAG-IBIG MO AMA ( FATHER'S LOVE)

  1 Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim Buong kalangitan nagsaya't nagningning Kumislap, umindak ang mga bituin Nalikha ang lahat, ng mga lupain Pag-ibig mo ama, ay hatid mo sa aminA Malaya 't, matindi, hindi nagmamaliw

  Lalake: Dinilig sa tuwa ang buong nilikha

  Babae: Pinuno ng aliw ang aba at ang dukha Ng pagmamahal, binigay mong sadyang Matupad sa gawa ang 'yong salita

  Repeat verse 1 Ending : Amen

  3. TANGING YAMAN (PRECIOUS TREASURE)

  Refrain Draw ang aking tanging yaman Na di lubusang masumpungan Ang nilikha mong kariktan Sulyap ng 'yong kagandahan

  Ika'y hanap sa t'wina nitong pusong , Ikaw lamang ang saya. Sa ganda ng umaga Nangungulila sa 'yo sinta. ( Refrain)

  Ika'y hanap sa t'wina sa kap'wa ko kita laging nadarama Sa iyong mga likha , hangad pa rin masdan Ang 'yong mukha. (Refrain)

  10

  4. ANG DIYOS NA SANGGOL (BABY JESUS OUR GOD)

  Masdan n 'yo ang sanggol na s 'yang hari sa bayan ng Diyos S 'ya 'y pastol ng mundo at kordero, Angina n 'yang birhen, ay s 'yang reyna ng mga anghel Sa kanyang paligid, mga hayop dito sa belen.

  A tin s 'yang dalawin buong puso natin ibigin Ihanda at dalhin ang alay ng buong buhay natin.

  Dinalaw ang sanggol ng mabababang pastol Sa kanya 'nihandog pag-ibig ng kanyang puso Ang awit ng anghel, papuri sa diyos ng israel Kanyang kaligtasan, sa mga naligaw sa daan. A tin s 'yang dalawin at ibigin Ihanda at dalhin ang alay ng buhay natin Buhay ...... Natin.

  5. SAHAPAG NG PAGINOON (LORD'S TABLE)

  Koro: (Unison) Sa hapaag ng panaginoon Buong bayan ngayon nagtitipon Upang pagsaluhan and kaligtasan Handog ng diyos sa tanan

  (Babae) Sa panahong tigang ang lupa Sa panahon ang ani 'y sagana

  (Lalake) Sa panahon ng digmaan aat kaguluhan Sa panahon ng kapayapaan (Repeat koro- SATB)

  11

 • II Ang mga dakila 't dukha Ang banal at makasalanan Ang bu_lag at lumpo, and api at sugatan Ang lahat ay inaayayahan (Repeat koro - satb)

  III Sa 'ming pagdadalumhati Sa 'ming pagvivigay puri Ano pa mang pagtangis, hapo 't pasakit Ang pangalan n 'ya 'y sinsambit

  Koro: (Unison) Sa hapag ng panginoon Buong bayan ngayon natitipon Upang pagsaluhan and kaligtasan Handog ng diyos sa tanan.

  I. PRAYER AFTER COMMUNION PLEASE BE SEATED

  ?f3012dadi/J'f? @we 4.ACKNOWLEDGEMENT

  (PASTOR OR CELEBRANT)

  B. FINAL BLESSINGS PLEASE RISE C. PAGHAYO/RECESSIONAL

  1. PASKO NA NAMAN ( IT'S