sigurnosni napuci ukloniti prijevozne osigura priklju

of 8/8
1 Sigurnosni napuci Stroj za pranje i suenje rublja je vrlo teak oprez pri podizanju. Pozor: Smrznute gipke cijevi se mogu pokidati/puknuti. Stroj za pranje i suenje rublja ne postavljati u podru jima gdje postoji opasnost od smrzavice i/ili vani. Stroj za pranje i suenje rublja se moe otetiti. Ne podizati za izbo ene sastavne dijelove (npr. vrata za punjenje). Dodatno uz ovdje navedene naputke mogu vrijediti posebni propisi mjerodavnoga vodopskrbnoga poduze a te poduze a za opskrbu elektri nom energijom. U dvojbenim slu ajevima priklju ivanje prepustiti stru njaku. Gipke cijevi i vodove tako poloiti da ne postoji opasnost od spoticanja. Zbrinuti na otpad na na in nekodljiv za okoli Pakiranje zbrinuti na otpad na na in nekodljiv za okoli. Ovaj aparat je obiljeen sukladno europskoj smjernici 2002/96/EG za elektri ne i elektroni ke stare aparate (waste electrical and electronic equipment WEEE). Smjernica zadaje okvir za povra aj te iskoritavanje starih aparata koji vrijedi diljem EU. Obujam dopreme ovisno o modelu Vlaga u bubnju je uvjetovana zavrnom provjerom. Ovisno o priklju ku dodatno potrebno 1 obujmica gipke cijevi Ø 2440 mm (specijalizirana trgovina) za priklju ak na sifon. Stranica 4: Priklju ak za vodu Korisni alat Razulja za izravnavanje. Klju za vijke sa OK13: za odvij avanje prijevoznih osigura a Stranica 3 i OK17: za izravnavanje noica aparata Stranica 5 Odvod vode Mreni vod Dovod vode Zatitni pokrovi Dra gipke cijevi Aqua-Stop Aqua-Secure Standard 2 Povrina za postavljanje Stabilnost je vana da stroj ne bi hodao! Povrina za postavljanje mora biti vrsta i ravna. Nisu prikladni meki podovi/podne obloge. Radi dobrih rezultata suenja skrbiti za dobro provjetravanje prostora! Pri postavljanju na postolje Noice stroja za pranje i suenje rublja bezuvjetno u vrstiti pridrnim vezicama*. *Narudbeni br. WMZ 2200, WX 9756 Pri postavljanju na drveni nosa Stroj za pranje i suenje rublja ako je mogu e postaviti u kut. Vodootporu drvenu plo u (min. 30 mm debljine) privij ati za pod. Noice stroja za pranje i suenje rublja bezuvjetno u vrstiti pridrnim vezicama*. *Narudbeni br. vidjeti gore Duljine gipkih cijevi i vodova ovisno o modelu Priklju ak s lijeve strane priklju ak s desne strane Naputak: Pri koritenju dra a gipke cijevi se mogu e duljine gipke cijevi smanjuju! Mogu e nabaviti kod specijaliziranog trgovca/slube odravanja Produetak za Aqua-Stop odn. dovodna gipka cijev za hladnu vodu (oko 2,50 m). Narudbeni br. WMZ2380, WZ10130 Dulja dovodna gipka cijev (oko 2,20 m) za model Standard. Podgradnja/ugradnja aparata Podgradnja/ugradnja ispred priklju ka za opskrbu elektri nom strujom. Pri suenju izlazi topli zrak temperature do 60 °C. Ugradnja u kuhinjski niz (podgradnja ili ugradnja) Potrebne mjere: a = 650 mm, b = 620 mm, c = 850 mm Stroj za pranje i suenje rublja postaviti samo ispod neprekidne radne plo e vrsto spojene sa susjednim ormarima. Povrinu za postavljanje dobro provjetravati, ina e nema optimalnih rezultata suenja. Mjere otvora za provjetravanje (predvidjeti ovisno o okolnostima na jednoj strani). Presjek otvora: d x e = 200 mm x 100 mm. Visina iznad poda: f = 365 mm. Razmak izmedju stijene i aparata: 50 mm. ~140 cm ~160 cm ~140 cm ~90 cm ~165 cm ~95 cm max. 100 cm min. 60 cm f e 3 Ukloniti prijevozne osigura e Prije prve uporabe 4 prijevozna osigura a bezuvjetno u cijelosti ukloniti i pohraniti. Pri kasnijem prijevozu prijevozne osigura e bezuvjetno ponovno ugraditi spre ava ote enje stroja. Stranica 6 Vijak i ahuru sastavljeno pohraniti. 1. Gipke cijevi (ovisno o modelu) izvaditi iz dra a. 2. Sva 4 vijka prijevoznih osigura a odvij ati i ukloniti. 3. Ukloniti sve ahure prijevoznih osigura a. 4. Umetnuti zatitne pokrove. vrsto zabraviti pritiskom na u vrsnu kuku. Umetnuti dra gipke cijevi. 5. Gipke cijevi u vrstiti u dra ima. 4 Priklju ak za vodu ovisno o modelu Opasnost od udara groma! Sigurnosni uredjaj Aqua-Stop ne potapati u vodu (sadri elektri ni ventil). Da bi se izbjeglo propusnost te tete od vode, naputke u ovome poglavlju bezuvjetno potivati! Pozor: Stroj za pranje i suenje rublja rabiti samo s hladnom pitkom vodom. Ne priklju ivati na bateriju za mijeanje bestla nog grijala vru e vode. Rabiti samo dopremljenu dovodnu cijev ili nabavljenu u ovlatenoj specijaliziranoj trgovini, ne polovnu! U dvojbenim slu ajevima priklju ivanje prepustiti stru njaku. Dovod vode Gipka cijev za dovod vode: Pozor: ne lomiti, prignje iti, mijenjati ili presjecati ( vrsto a nije vie zajam ena). Optimalni tlak vode u dovodnoj mrei: 1001000 kPa (110 bara) Kod otvorenoga pipca za vodu te e najmanje 8l/min. Kod vieg tlaka vode ugraditi ventil za snienje tlaka. Model: Aqua-Stop/Secure Standard 1. Gipku cijev za dovod vode priklju iti na pipac za vodu. Pozor: Vij ane spojeve zatezati samo ru no. 2. Pipac za vodu oprezno otvoriti te pri tome provjeriti tijesnost priklju nih mjesta. Pozor: Vij ani spoj je pod vodovodnim tlakom. Odvod vode Gipka cijev za odvod vode: Pozor: ne lomiti ili istezati u duljinu. Razlika u visini izmedju povrine za postavljanje i otjecanja: 60 cm maks. 100 cm Odvod u umivaonik Pozor: Odvodnu gipku cijev osigurati da ne isklizne. Pozor: Zapuni ep ne smije zatvoriti otjecanje iz umivaonika. Pri izbacivanju vode provjeriti je li voda dovoljno brzo otje e. Kraj odvodne gipke cijevi ne smije se uroniti u izba enu vodu! Opasnost da se vodu usisa natrag u stroj za pranje i suenje rublja! Odvod u sifon: Pozor: Priklju no mjesto mora biti osigurano obujmicom gipke cijevi, Ø 2440 mm (specijalizirana trgovina). Odvod u plasti nu gipku cijev s gumenim kol akom ili u slivnik: Pozor: Odvodnu gipku cijev osigurati da ne isklizne. 3/4 min. 10 mm maks. 90° maks. 90° 3/4 min. 10 mm 5 Proizvodja (vidjeti Uputu za uporabu) 0810 / 9000495225 Izravnavanje Pojava jakog uma, vibracije te hodanje mogu biti posljedica loeg izravnavanja! Rabite razulju za izravnavanje uredjaja za suenje. Stroj za pranje i suenje rublja izravnati razuljom 1. Protumaticu poputati klju em za vijke u smjeru kazaljke na satu. 2. Visinu mijenjati okretanjem noice aparata. Pozor: Sve etiri noice aparata moraju stajati vrsto na tlu. Stroj za pranje i suenje rublja se ne smije njihati! Provjeriti izravnavanje stroja za pranje i suenje rublja pomo u razulje, mogu e korigirati. 3. Protumaticu vrsto zategnuti za ku ite. Noicu pri tome vrsto pridravati te ne mijenjati visinu. Pozor: Protumatice sve etiri noice aparata moraju biti vrsto privij ane za ku ite! Elektri ni priklju ak Priklju ak stroja za pranje i suenje rublja samo na izmjeni nu struju preko propisno instalirane uti nice sa zatitnim kontaktom. Napon mree i podaci o naponu na stroju za pranje i suenje rublja (plo ica aparata) se moraju podudarati. Priklju na vrijednost kao i potrebni osigura su navedeni na plo ici aparata. Uvjeriti se da: mreni utika i uti nica medjusobno odgovaraju, da je presjek voda dostatan, da je sustav za uzemljenje propisno instaliran. Zamjenu mrenoga voda (ako je potrebno) provodi samo stru ni elektri ar. Pri uvni mreni vod se moe nabaviti u slubi odravanja. Ne rabiti viestruke utika e/spojke niti produne vodove. Ako se rabi zatitnu nadstrujnu sklopku, umetnuti samo tip s ovim znakom: . Samo ovaj znak jam i ispunjenje propisa koji danas vrijede. Mreni utika : vlanim rukama ne umetati/ne izvla iti iz uti nice. vu i iz uti nice samo za utika , ne za vod. nikada ne vu i za vrijeme rada.

Post on 24-Apr-2022

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Untitled