siedziba pppp w tarnowie

of 45/45
SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE z działalności z działalności Powiatowej Poradni Powiatowej Poradni Psychologiczno- Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2008/2009 w roku szkolnym 2008/2009

Post on 09-Jan-2016

57 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SPRAWOZDANIE z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2008/2009. Tarnów, ul. Krzyska 17 a. Siedziba PPPP w Tarnowie. Filie PPPP w Tarnowie. Filia w Tuchowie: ul. Wróblewskiego 1 Filia w Wojniczu: ul. Długa 82 Filia w Żabnie: ul. Św. Jana 1 - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • SPRAWOZDANIE z dziaalnoci Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowiew roku szkolnym 2008/2009

 • Siedziba PPPP w TarnowieTarnw, ul. Krzyska 17 a

 • Filie PPPP w TarnowieFilia w Tuchowie: ul. Wrblewskiego 1

  Filia w Wojniczu: ul. Duga 82

  Filia w abnie: ul. w. Jana 1 (nowa siedziba)

 • Misja PPPP w Tarnowiep o m o c dzieciom, modziey, rodzicom (opiekunom) i nauczycielom, potrzebujcym wsparcia i poszukujcym drg w samorozwoju

  indywidualne podejcie oraz pomoc poprzez w n i k l i w d i a g n o z psychologiczn, pedagogiczn i logopedyczn

  w s p a r c i e dla rodzicw i nauczycieli w dziaaniach wychowawczych oraz pomoc w minimalizowaniu nieharmonijnoci rozwojowych dzieci

 • Obszar dziaania PPPP w Tarnowie16 gmin Powiatu Tarnowskiego

  podzielone pomidzy Poradni Tarnw i poszczeglne filie

 • Obszar dziaania PPPP Tarnw

  Lisia Gra PlenaRadwRyglice (Zalasowa, Lubcza, Wola Lubecka)SkrzyszwTarnwWierzchosawice

  Obszar dziaania Filia Tuchw

  Cikowice GromnikRyglice (Ryglice, Bistuszowa, Joniny, Kowalowa)Rzepiennik StrzyewskiSzerzynyTuchw

 • Obszar dziaania - Filia w Wojniczu WojniczZakliczyn

  Obszar dziaania - Filia w abnie

  Wietrzychowice abno

 • Kadra pedagogiczna(stan na 30.10.2009r.)26 osb (24,7 etatu)

  w tym: 11 psychologw (10,5 etatu)8 pedagogw (7,5 etatu)7 logopedw (6,7 etatu)

 • Pracownicy administracji i obsugi (stan na 30.10.2009r.)

  7 osb (4,75 etatu)w tym: Gwna Ksigowa (0,5 etatu)3 starszych referentw (2,5 etatu)2 sekretarki (1,25 etatu)Sprztajca (0,5 etatu)

 • Zakres zada pracownikw pedagogicznych

  diagnozowanieterapia indywidualna i grupowapsychoedukacjadoradztwo zawodowemediacjeinterwencje w rodowisku uczniadziaalno informacyjna

 • Pomoc psychologiczno-pedagogicznai logopedycznaw roku szkolnym 2008/2009

 • Liczba placwek owiatowych w rejonie dziaania

  68 przedszkoli122 szk podstawowych 52 gimnazja10 szk ponadgimnazjalnych

 • Liczba dzieci pod opiekW roku szkolnym 2008/2009pod opiek Poradni znajdowao si 45 166dzieci i modziey

 • Dziaalno merytoryczna w liczbach

  przyjto w PPPP w Tarnowie oraz w Filiach 3993 dzieci

  wystawiono 3979 diagnoz

 • Dziaalno merytoryczna w liczbach c.d.

  w zajciach psychoterapii uczestniczyo 16 dzieci

  na terapi pedagogiczn uczszczao 85 dzieci

  w terapii logopedycznej wzio udzia 958 dzieci

 • Dziaalno merytoryczna w liczbach c.d.zorganizowano zajcia psychoedukacyjne w szkoach dla 765 dzieci i modziey

  pracownicy Poradni udzielili 1484 porad po badaniach przesiewowych dzieci 6 letnich

 • Dla rodzicw i nauczycieliudzielono 843 indywidualnych porad i konsultacji dla rodzicw

  pracownicy wygosili 35 prelekcji dla rodzicw

  na zaproszenie Dyrektorw szk pracownicy uczestniczyli w 20 posiedzeniach Rad Pedagogicznych

 • Doradztwo zawodowe

  w zajciach aktywizujcych do wyboru kierunku ksztacenia i zawodu udzia wzio 275 uczniw

  udzielono 5 porad zawodowych

 • Zesp Orzekajcy

  wydano 234 orzeczenia dla dzieci z rnymi niepenosprawnociami i upoledzeniami

  42 dzieci otrzymao orzeczenie o potrzebie zaj rewalidacyjno-wychowawczych

  wydano 150 orzecze o potrzebie indywidualnego nauczania

  36 dzieci w wieku 0-7 lat otrzymao opini o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 • Pracownicy Poradni doskonalili swj warsztat pracy poprzez: nabywanie nowych kwalifikacji na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych

  uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, kursach

  samodoskonalenie oraz WDN

  korzystanie z literatury specjalistycznej

 • Wsppraca PPPP w Tarnowie z rnymi instytucjami

  Starostwo Powiatowe w TarnowieUrzdy Miast i GminPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gminne Orodki Pomocy Spoecznejwietlice profilaktyczno wychowawczePogotowie OpiekuczeSd dla nieletnich Policja

  Specjalne Orodki Szkolno-Wychowawcze Orodek Opiekuczo Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Urzdy Pracy OHP placwki suby zdrowia media lokalne

 • Przedsiwzicia zrealizowanew roku szkolnym 2008/2009

 • Programy terapeutyczno - edukacyjne

  WYGRA Z DYSLEKSJ

  ORTOGRAFFITI

  WSPOMAGANIE ROZWOJU I WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA

  DOBRY START SZKOLNY

  WCZESNA INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA

  DZIEN BEZPATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH

  ZAJCIA INTEGRACYJNO-ADAPTACYJNE DLA UCZNIW KLAS I GIMNAZJW

  ZAJCIA AKTYWIZUJCE DO WYBORU ZAWODU

  ZAJCIA WARSZTATOWE NA TEMAT UZALENIE

 • Europejski Dzie Pracy 2008

  Organizator: Wojewdzki Urzd Pracy w Krakowie

  Adresaci: uczniowie gimnazjw, szk ponadgimnazjalnych oraz absolwenci planujcy swoj karier zawodow

  Termin: 15 padziernika 2008r.

  Porad zawodowych udzielali:doradcy zawodowi zatrudnieni w Poradni

 • Europejski Dzie Pracy 2008

 • Rzdowy programBezpieczna i przyjazna szkoa

  powoanie w ramach programu 4 Punktw Konsultacyjnych w gminach Cikowice, Rzepiennik Biskupi, Szerzynach, Zalasowej

  zorganizowanie zaj psychoedukacyjnych w przedszkolach na terenie Gminy abno i Wojnicz

 • Dziaalno Punktw Konsultacyjnych(w ramach rzdowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoa)

  Adresaci: rodzice, nauczycieleCzas trwania: 23.10-20.12.2008r.Cele: zwikszenie dostpnoci do specjalistycznej pomocy psychologiczno pedagogicznej wskazanie jak pracowa zdzieckiem najmodszym, aby skutecznie wyrwnywa jego szanse edukacyjneumoliwienie szybkiego i skutecznego rozwizywania problemw wychowawczych oraz edukacyjnych dzieciwspieranie rodzicw i nauczycieli wpodnoszeniu ich kompetencji wychowawczych i przebudowie nieprawidowych relacji rodzice dziecko

 • Dziaalno punktw konsultacyjnych(w ramach rzdowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoa)Formy pomocy: porady, konsultacje, zajcia rozwijajce kompetencje wychowawcze nauczycieli

  Pomoc suyli: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi zatrudnieni w PPPP w Tarnowie oraz jej filiach

  Liczba osb, ktre skorzystay z pomocy:243

 • Zajcia psychoedukacyjne (w ramach rzdowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoa)

  Adresaci: dzieci 6-letnie Czas trwania: 13.11-19.12.2008r.Cel: wspieranie rozwoju dzieci z deficytami rozwojowymi w tym z zaburzon mowLiczba osb, ktre skorzystay z pomocy:124

 • Zimowisko terapeutyczne 2009

  Organizator: Filia w Tuchowie

  Adresaci: dzieci w wieku 5-10 lat

  Termin: 16-27 lutego 2009r.

  Prowadzcy: pracownicy Filii w Tuchowie

 • Zimowisko terapeutyczne 2009

  Cel: usprawnienie funkcji poznawczych oraz intelektualnychrozwj jzyka i mowy dzieci oraz korygowanie wad i zaburze wymowy oddziaywanie psychoterapeutyczne, w tym ksztatowanie i wzbogacanie motywacji do nauki

  Forma: zajcia grupowe i indywidualne

  Liczba uczestnikw: 20

 • Zimowisko terapeutyczne 2009

 • Konferencja Jak radzi sobie z trudnymi dziecicymi zachowaniami?Organizator: Filia w abnie, PP abno, SCE

  Adresaci: nauczyciele przedszkoli

  Termin: 26 marca 2009r.

  Prowadzcy: pracownicy Filii w abnie, zaproszeni gocie

 • Konferencja Jak radzi sobie z trudnymi dziecicymi zachowaniami?

  Tematyka:Maopolski Rok Przedszkolakauwarunkowania wystpowania zaburze emocjonalnych najczciej wystpujce problemy wychowawcze u dzieci w wieku przedszkolnym przykadowe metody diagnozy zaburze emocjonalno-spoecznych u dzieci w wieku przedszkolnymsztuka komunikowania si z dzieckiem i rodzicamiLiczba uczestnikw: 40

 • Konferencja Jak radzi sobie z trudnymi dziecicymi zachowaniami?

 • Konferencja Formy wsparcia dla uczniw o specjalnych potrzebach edukacyjnych i modziey niepenosprawnej

  Organizator: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Centrum Edukacji i Pracy Modziey OHP w Tarnowie

  Adresaci: dyrektorzy i pedagodzy ze szk podstawowych i gimnazjw Powiatu Tarnowskiego, pracownicy owiaty, pracownicy socjalni

  Termin: 19 marca 2009r.

 • Konferencja Formy wsparcia dla uczniw o specjalnych potrzebach edukacyjnych i modziey niepenosprawnej

  Cele prezentacji podkrelenie roli poradniprzygotowanej : w podejmowaniu decyzji zawodowych przez Poradni i edukacyjnych uczniw z rnymi niepenosprawnociami

  Prowadzcy mgr Magorzata Piotrowska,prezentacj: mgr Joanna Wrbel doradcy zawodowi

 • Turnus logopedyczny Lato z Zuzi 2009

  Organizator: Filia w Wojniczu

  Adresaci: dzieci oddziau przedszkolnego i nauczania zintegrowanego

  Termin: 29.06-10.07.2009r.

  Prowadzcy: pracownicy Filii w Wojniczu, GOPS w Wojniczu wolontariusze, studenci, praktykantki

 • Turnus logopedyczny Lato z Zuzi 2009

  Cel: wspomaganie rozwoju dzieci z wadami wymowy

  Forma: art-terapia, relaksacja, terapia logopedyczna i terapia pedagogiczna

  Liczba uczestnikw: 18

 • Turnus logopedyczny Lato z Zuzi 2009

 • Zesp samoksztaceniowy pedagogwOrganizator: PPPP w Tarnowie

  Adresaci: dzieci oddziau przedszkolnego i nauczania zintegrowanego

  Czas trwania: listopad 2008r. nadal

  Prowadzcy: mgr Boena Dulowska pedagog,mgr Joanna Wrbel psycholog

  Cele: pomoc i wsparcie dla pedagogw szkolnych, okrelenie zasad wsppracy pedagogw z poradni

  Forma: zajcia samoksztaceniowe, dyskusja

  Liczba uczestnikw: 10

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  od maja 2008r. w odbywaj si w PPPP w Tarnowie zajcia z dziemi potrzebujcymi wspomagania rozwoju, ktre otrzymay opini poradni o koniecznoci zastosowania takich zajw roku szkolnym 2008/2009 z tego rodzaju pomocy w naszej Poradni skorzystao 16 dzieciposiadamy wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych do pracy z maymi dziemi

 • Sukcesy organizacyjne 2008/2009

  zmiana siedziby oraz doposaenie Filii Poradni w abnie dziki przychylnoci Urzdu Miejskiego w abnie oraz rodkom finansowym przekazanym przez Powiat Tarnowski

  uruchomienie zaj wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Filii Poradni w Wojniczu, dziki pomocy Urzdu Miejskiego w Wojniczu

 • Poradnia sukcesywnie doposaana jest w: testy do bada pomoce dydaktyczne do zaj terapeutycznychliteratur specjalistycznsprzt biurowy i komputerowy

 • Dzikujemy za uwag i zapraszamy do wsppracy

  *