sieć najciekawszych wsi jako markowy produkt turystyczny, tworzenie sieci w polsce

Download Sieć  Najciekawszych  Wsi  jako markowy produkt turystyczny, tworzenie sieci w Polsce

Post on 22-Feb-2016

47 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sieć Najciekawszych Wsi jako markowy produkt turystyczny, tworzenie sieci w Polsce . Kielce 11 04 2014, Ryszard Wilczyński. Sieci Najpiękniejszych Wsi: Belgia , Włochy, Niemcy (Saksonia) Hiszpania , Rumunia, Kanada, Japonia. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Polska Sie Najciekawszych Wsi europejski pomys i nowa idea odnowie wsi

Sie Najciekawszych Wsi jako markowy produkt turystyczny, tworzenie sieci w Polsce Kielce 11 04 2014, Ryszard Wilczyski1Sieci Najpikniejszych Wsi:

Belgia, Wochy, Niemcy (Saksonia)Hiszpania, Rumunia, Kanada, Japonia.

rdo: prezentacja Ochrona zabytkw, rozwj wsi, turystyka: odnoszca sukcesy koncepcja najpikniejszych wsi rozprzestrzenia si w Europie, Marcus Thieme, Saksoski Urzd Krajowy ds. rodowiska, Rolnictwa i Geologii, Drezno; Konferencja Wiejska Przestrze zagroone dziedzictwo, Kamie lski (woj. Opolskie, Polska), 16 czerwca 2011 r.2Stowarzyszenie Najpikniejszych Wsi Francji

Rok zaoenia 1982Liczba miejscowoci 157Budet (2011) 490 tys. EuroKreowanie oferty sieci:3

Jako:zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowegoukad urbanistyczny

4

Opracowanie na podstawie www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

Jako:zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowegosubstancja budowlana5Jako: atrakcyjnowydarze i przey

Opracowanie Karolina Rybak na podstawie www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

6Opracowanie i fot. Karolina Rybak.

Rozwj: tworzenie koszyka produktw lokalnych7

Wizerunek (marka Premium) sieci Najpikniejszych Wsi FrancjiOpracowanie na podstawie www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

8

Koncepcja utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polscerozwj miejscowoci poprzez:wykorzystanie walorw kulturowych, przyrodniczych, krajobrazowych, jakoci przestrzeni publicznych i adu przestrzennego,dowiadczanie wiejskoci.

Dlaczego najciekawsze a nie najpikniejsze?www.dziedzictwowsiopolskiej.pl9Sie Najciekawszych WsiUczestnicy - wsie dysponujce:wysokimi walorami dziedzictwa materialnego, adu przestrzennego i krajobrazu lub atrybutami tradycyjnie pojmowanej wiejskoci wraz z walorami adu przestrzennego i krajobrazutj. wartociami: kulturowymi, historycznymi, estetycznymi, emocjonalnymi i edukacyjnymi

Poziom walorw i zasobw uzasadnia rozwj tych wsi w kierunku generowania szeroko pojtej oferty turystyki i pobytu.

Cele:ochroni dziedzictwo kulturowe najcenniejszych wsi w Polsce,wykorzysta je do rozwoju miejscowoci (turystyka soft), tworzenia wysokiej jakoci ycia i ochrony wartoci nieruchomoci.Jak?Stosujc mechanizmy rewitalizacji i rozwoju wewntrznego miejscowoci

10Walory wsiasatysfakcja odbiorcyJako miejsca i oferty Satysfakcja odbiorcy ofertyKLIMATSPECYFIKA ZASB1.Uksztatowanie przestrzenne i wizerunek miejscowoci 2. Infrastruktura pobytowa 3. Infrastruktura udostpnienia (trasa)

11Typy wsi w sieci12po lewej Wojszki (woj. podlaskie), po prawej Jemielnica (woj. opolskie). Przykady potencjalnych uczestnikw Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce, jako wsie dziedzictwa kulturowego, fot. Ryszard Wilczyski.

Typ A wsie dziedzictwa kulturowego13Typ B wsie przey i emocji

Przykady potencjalnych wsi przey i emocjipo lewej Skansen w Szymbarku w wojewdztwie pomorskim: dom do gry nogami, najdusze deski wiata 36,83m i 46,53m wpisane do Ksigi Rekordw Guinnesa, park linowy, fot. Ryszard Wilczyski po prawej wioski tematyczne w wojewdztwie zachodniopomorskim: Sierakowo Sawieskie wie hobbitw, Iwicino wie koca wiata, Dbrowa wie dobrego ycia, fot. Maria Idziak. .14Gniewino (gmina i wie w wojewdztwie pomorskim) - uczestnik konkursu o Europejk Nagrod Odnowy Wsi 2012. We wsi midzy innymi Centrum pobytowe Euro 2012 (wykorzystane przez zwycizc turnieju - reprezentacj Hiszpanii) oraz park rozrywki Kaszubskie Oko.

Wie spenia warunki uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi, jako wie przey i emocji. fot. Ryszard Wilczyski.

15Walory wsiKLIMATSPECYFIKA ZASOBYUksztatowanie przestrzenne i wizerunek miejscowoci Infrastruktura pobytowa Infrastruktura udostpnienia (trasa)

nonik walorw i wartoci decydujcych o atrakcyjnoci miejscowoci. 16warto ukadu ruralistycznego i zabudowy (historyczna, zabytkowa)stan i wizualna atrakcyjno:wntrz krajobrazowych,powiza z terenem otaczajcym, ramy krajobrazowej miejscowoci. charakter miejscowoci

Uksztatowanie przestrzenne i wizerunek miejscowoci17Uksztatowanie przestrzenne i wizerunek miejscowoci

Kamie lski (gmina Gogolin, woj.. opolskie) - spenia warunki uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi, jako wie dziedzictwa kulturowego. Wysoka jako uksztatowania przestrzennego i wizerunku miejscowoci jako wiejskiego kurortu. fot. Ryszard Wilczyski.18Infrastruktura pobytowa Obiekty gwarantujce zaspokojenie potrzeb bezporednio zwizanych z pobytem i zwiedzaniem(nocleg, wyywienie, odpoczynek, urzdzenie miejsc wanych dla odbioru oferty).

19Infrastruktura pobytowa

Kamie lski infrastruktura noclegowo konferencyjna: zamek i sanatorium Sebastianeum Silesiacum spacerowo rekreacyjna: w obrbie zabudowy wiejskiej i w parku zamkowym, fot. Ryszard Wilczyski.20Infrastruktura udostpnienia walorw miejscowoci,

trasa zwiedzania, jej wyposaenie i powizania funkcjonalne.

21Walory wsiKLIMATSPECYFIKA ZASOBYUksztatowanie przestrzenne i wizerunek miejscowoci Infrastruktura pobytowa Infrastruktura udostpnienia (trasa)

Wyrniki miejscowoci - elementynadajce tosamo i rozpoznawalno jako miejsca szczeglnego22SPECYFIKA MIEJSCOWOCIspecyficzna zabudowa - celowo eksponowana,organizacja przestrzeni - zakomponowana na rzecz ekspozycji wiodcego tematu miejscowoci,produkt lokalny lub tradycyjny - wizytwka miejscowoci,ycie wsi i jej mieszkacw - gospodarowanie, wytwarzanie, obyczaje (praktyki rolnicze, rzemioso i rkodzieo, sztuka ludowa, tradycyjne potrawy),organizowane wydarzenia.

Specyfik wsi komunikuje krtkie haso (slogan) - oddajce istot jej atrakcyjnoci i motywujce do odwiedzin oraz logo. 23Specyfika

Kamie lski ogrd metod leczniczych ks. Sebastiana Kneippa przy Sanatorium, fot. Ryszard Wilczyski.24Walory wsiKLIMATSPECYFIKA ZASOBYUksztatowanie przestrzenne i wizerunek miejscowoci Infrastruktura pobytowa Infrastruktura udostpnienia (trasa)

elementy powodujce wraeniowy odbir miejscowoci z udziaem wyobrani , emocji i zmysw25KLIMAT MIEJSCA

wraenia powodujce pogbiony odbir dowiadczanego/przeywanego miejsca.zaangaowanie zmysw: muzyka, dwiki, wiato, zapachy, itd.,wartoci emocjonalne i symboliczne (historia miejsca, spucizna duchowa, przekaz midzypokoleniowy, gwara, obrzdy, legendy), elementy sacrum, postawa mieszkacw - komunikowana gocinno i serdeczno oraz umiejtno podejmowania interakcji.26Klimat

Kamie lskiIntymne wntrza krajobrazowe, emanujce ciepem kamienia wapiennego. fot. Ryszard Wilczyski.27Wymagania uczestnictwa w sieci KLIMAT 20% SPECYFIKA 20% ZASB 60% sposb udostpnienia (trasa) - 15% infrastruktura pobytowa - 15% uksztatowanie i wizerunek miejscowoci - 30%

Typ Amin. 60 %Typ Bmin 50%

Typ A i Bmin. 10%Typ Amin. 12,5%Typ B min 10 %Typ A min. 37,5 %Typ Bmin 30 %28Zasoby

Uksztatowanie przestrzenne miejscowoci i wizerunek30 pktUkad przestrzenny miejscowoci 8 pktZabytki i obiekty o szczeglnych walorach 8 pktZabudowa i architektura 6 pktMaa architektura 2 pktElementy przyrodnicze i krajobrazowe wewntrz miejscowoci, 3 pktElementy przyrodnicze i krajobrazowe w otoczeniu miejscowoci, 3 pkt29ZasobyInfrastruktura pobytowa15 pktBaza noclegowa 6 pktBaza gastronomiczna4 pktMiejsca parkingowe i postoju turystw 2 pktInfrastruktura wypoczynku i uzupeniajca3 pkt30ZasobySposb udostpnienia15 pktPrzebieg trasy prezentujcej walory wsi 6 pktAtrakcyjno i moliwoci przemieszczania si w obrbie miejscowoci, 3 pktPowizanie z innymi istniejcymi trasami i szlakami 2 pktSystem informacji 2 pktInfrastruktura uzupeniajca 2 pkt31Specyfika i klimat

Klimat miejsca20 pktEksponowanie tosamoci i wartoci symbolicznych 6 pktNastawienie mieszkacw, 4 pktKsztatowanie przestrzeni zmysw, 5 pktMoliwoci kreacji i dziaa artystycznych, 5 pktSpecyfika wsi20 pktZdefiniowanie i komunikowanie atrakcyjnoci miejscowoci, 5 pktSzczeglne atrakcje (ponadlokalne, regionalne, krajowe) w bezporednim otoczeniu, 5 pktKsztatowanie specyfiki i/lub tematu wsi, 5 pktSpecyfika ycia wiejskiego i wydarzenia, 5 pkt32Mechanizm spenienia wymaga uczestnictwa w SNWZASB1.Uksztatowanie przestrzenne i wizerunek miejscowoci 30%2. Infrastruktura pobytowa 15%3. Infrastruktura udostpnienia 15%(trasa)

SPECYFIKA 20% KLIMAT 20%Program rewitalizacjiRozwj wewntrzny miejscowociPLAN DZIAA na rzecz wypenienia kryteriw uczestnictwa w sieci33NarzdziaPlan rewitalizacji - suy rozpoznaniu, ocenie i opisaniu walorw wsi w odniesieniu do kryteriw uczestnictwa w sieci (obszarw, podobszarw i poszczeglnych aspektw). Jego funkcj jest zaproponowanie:kierunkw ksztatowania i rozwoju poszczeglnych walorw miejscowoci (w szczeglnoci ochrony i wykorzystania wartoci zasobw zabytkowych i historycznych) rozwoju infrastruktury wg zasad rozwoju wewntrznego miejscowoci. Na tej podstawie powstaje Plan dziaa projektujcy przedsiwzicia na rzecz spenienia kryteriw uczestnictwa w SNW.

34RokFaza realizacjiWynik2012koncepcyjnaopracowanie koncepcji Sieci Najciekawszych Wsi2013upowszechniania i wyonienia instytucji wdrajcejwprowadzenie zamysu do dyskursu o rozwoju obszarw wiejskichumieszczenie w planach dziaania PSORWprzygotowawcza projektw wdroeniowychpreselekcja uczestnikw SNWwyonienie partnerwopracowanie koncepcji projektw wdroeniowych (spotkanie w Jemielnicy)2014projektw wdroeniowychwyonienie potencjalnych uczestnikw sieci i regionalnych struktur organizujcych sie w wojewdztwachprzygotowanie planw dziaa na rzecz spenienia przez wsie warunkw uczestnictwa w sieci2015organizacji sieciwyonienie krajowego operatora sieciprzyjcie zasad funkcjonowania sieci i planu tworzenia ofertyprzyjcie zasad certyfikacji i uczestnictwa w sieci2016funkcjonowania sieciObecno Sieci na rynku usug turystycznychTworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce35Wsie z cennymi