shrnovacÍ radlice ŠÍpovÁ srs-120h, srs-140h, srs-165h, …

of 19/19
SHRNOVACÍ RADLICE ŠÍPOVÁ SRS-120H, SRS-140H, SRS-165H, SRS-188H, SRS-205H P Ů VODNÍ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Šálek s.r.o., Vrahovická 2527/5, 796 01 PROSTĚJOV tel/fax: 582330407 e-mail: [email protected] http://www.agroservispv.cz 2015

Post on 16-Feb-2022

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

návod šípová radlice 2015 SRSS H R N O V A C Í R A D L I C E Š Í P O V Á
SRS-120H, SRS-140H, SRS-165H, SRS-188H, SRS-205H
P V O D N Í N Á V O D K P O U Í V Á N Í Šálek s.r.o., Vrahovická 2527/5, 796 01 PROSTJOV
tel/fax: 582330407 e-mail: [email protected] http://www.agroservispv.cz
2015
2
Úvod Dkujeme Vám, e jste si zakoupili práv náš výrobek - shrnovací radlici Naše firma se výrobou tchto zaízení zabývá ji adu let a má v této oblasti znané zkušenosti. Úelem tohoto návodu je zajistit vlastníkovi a uivateli stroje jeho seznámení s výrobkem s bezpenostními pokyny pi práci, jako i se zkušenostmi a názory z provozu. Seznámíte se jak provádt údrbu, opravy a servis stroje. Kdo me a jakým zpsobem provádt zásahy do stroje. Váš prodejce vám dává návod k obsluze a údrb, kdy si pevezmte dodávku vašeho nového stroje a ujistte se, e jste pln porozuml všemu, co potebujete znát. Kdyby, jakkoliv jste se setkal s tkostmi v porozumní v kterékoliv ásti této píruky, neváhejte a spojte se s vaším nejbliším prodejcem k nalezení vysvtlení. Je to pro vás základem pln porozumt a vyhovt všem pokynm v této píruce. Firma nerespektuje a nenese odpovdnost za škody vznikající nedodrováním tohoto návodu k pouívání. Tento návod k pouívání obsahuje na rzných místech pokyny pro bezpenou práci. Mimo kapitolu Bezpenostní pokyny jsou pasáe obsahující bezpenostní pokyny zdraznny následujícím symbolem
3
4
1. Identifikace výrobku Náš výrobek je oznaen výrobním íslem vyraeným na výrobním štítku stroje a vyraen na rámu stroje. Doporuujeme Vám po pevzetí výrobku od prodejce doplnit do následující tabulky údaje o výrobku a Vašem prodejci.
Typ výrobku …………………………………………………………………………….
Datum konce záruky ……………………………………………………………………………..
Perušení záruní doby ……………………………………………………………………….…….. Výrobní štítek je umístn na ebrování radlice u otoe Výrobní štítek obsahuje: - adresu výrobce - typ - výrobní íslo - hmotnost stroje - oznaení výrobku znakou CE
2. Bezpenostní pokyny
2.1 Urení výrobku Shrnovací radlice ve spojení s malotraktorem slouí k odhrnování snhu a podobných sypkých materiál z manipulaních prostor, na zahrádkách a z ko- munikací. Radlice je urena pro agregaci do pedního tíbodového závsu traktoru Radlici lze vyuívat dvma zpsoby : • Odhrnovací desky jsou sklopeny do tvaru šípu - materiál je hrnut po
odhrnovacích plochách radlice do dvou stran • Odhrnovací desky jsou v jedné rovin - materiál je odhrnován do jedné strany dle
nastavení radlice • Odhrnovací desky jsou sklopeny do tvaru „V“ - materiál je hrnut do stedu
odhrnovacích ploch
6
2.2 Zakázané pouívání Výrobek je zakázáno pouívat na neúnosném podklad, kde me dojít k propadání traktoru a dále pi hrnutí vjídt na hrany násp. Radlici je zakázáno pouívat pro rozhrnování zeminy, pihrnování a rozhrnování písku a podobných stavebních materiál, dále k ištni a odstraování výkal z tvrdých výbh apod. Radlici je rovn zakázáno pouívat k jiným úelm ne hrnutí. Je zakázáno pouívat radlici k postrkování a hrnutí pedmt.
2.3 Všeobecn - Výrobek me obsluhovat pouze obsluha starší 18 let, duševn, psychicky a
fyzicky zdatná, prokazateln zaškolená a seznámena s pouíváním výrobku, vlastnící ídiský prkaz skupiny B
- Nedovolte aby výrobek pouívaly dti a neoprávnné osoby - Obsluha stroje je odpovdná za škody zpsobené tetím osobám v rozsahu
innosti stroje - Ne zanete pracovat ze strojem seznamte se s funkcemi a ovládáním stroje - Maximální pepravní rychlost je 15 kmh-1, v terénu musí být pimen sníena - Zvýšenou opatrnost pi práci je nutno vnovat dojídní na kyprý násep, pi
kterém vzniká nebezpeí pevrácení celé soupravy v dsledku boeni kol do pdy.
- Pi pouití výrobku v obytných zónách, jej provozujte v souladu s místními pedpisy, zejména aby jste neobtovali hlukem a neohroovali bezpenost svoji a ostatních.
- Pi agregaci s malotraktory a traktory bez kabiny je obsluha povinna pouívat ochranné pomcky - ochranu sluchu, pevnou pracovní obuv, pracovní odv ádn obleený a upnutý
- V tomto návod jsou uvedeny a popsány potíe a poruchy, které se mohou na výrobku vyskytnout a které si me uivatel opravit za pomoci náleit vyškoleného pracovníka. Ostatní problémy a poruchy nahlaste pímo výrobci, který Vám je kdykoliv k dispozici.
- Je zakázáno provádt na stroji jakékoliv zásahy i modifikace , je nejsou uvedeny v tomto manuálu a nejsou povolené výrobcem. Stroj zapojený nesprávn me fungovat bez sebemenší chyb, ale v budoucnosti me nadlat spoustu škody.
- Neodkládejte na výrobek ádné pedmty, klíe, náadí - Výrobce neodpovídá za škody zpsobené osobám nebo blízkému okolí, jejich
píinou je nedodrování návodu k pouívání. - V dob, kdy není výrobek pouíván a je agregován s traktorem nenechávejte
klíky ve spínací skíce traktoru - Údrbu a kontrolu dotaení šroubových spoj provádjte v pravidelných
intervalech - Výrobek uchovávejte istý, po ukonení práce provete jeho vyištní - Veškeré práce na výrobku je dovoleno provádt za klidu stroje, ádn
zajištném. - Je zakázáno provádt údrbu na stroji zvednutém na tíbodovém závsu traktoru
a nezajištném vzprami proti poklesu - V istot uchovávejte zejména hydraulické prvky stroje (pouité z traktoru). - Nepouívejte benzín jako isticí prostedek - Nevystavujte výrobek v blízkosti oteveného ohn
7
- Je písn zakázáno pepravovat na stroji osoby nebo jiný náklad - Nepouívejte stroj pi špatných svtelných podmínkách - Nepouívejte stroj pokud jste si neosvdili pouívání stroje - Neprovádjte opravy které jsou nad Vaše monosti - Je zakázáný provoz stroje s poškozenými tlumícími gumami - Je písn zakázáno provádt pestavování radlice pi hrnutí materiálu - Je písn zakázáno provádt pestavování radlice a zmnu nastavení tzv. rohlík
pokud je o radlici zapen materiál. - Pestavení tzv. rohlík musí být provádno na rovin
2.3.1 Bezpenostní znaení na stroji
1 2 3 4 5 Ped pouitím se
seznamte s návodem k pouívání
opravy provádjte podle pokyn v
návodu k pouívání
Pozor! stiné místo. Nevkládejte ruce do
nebezpeného prostoru
- V tomto odstavci je zobrazeno bezpenostní znaení (piktogramy) pouité na výrobku a vysvtlen jejich význam. Pod zobrazeným znaením je uvedeno íslo pozice na stroji. Bezpenostní znaení upozoruje obsluhu na rizika spojená s uíváním výrobku. Respektování jejich významu pedpokládá bezpené pouití výrobku.
- Uivatel je povinen bezpenostní znaení udrovat itelné a nepoškozené. V pípad ztráty itelnosti nebo poškození, poádejte Vašeho prodejce nebo servisní opravnu o dodání nového piktogramu.
2.4 Peprava a dodání výrobku - Výrobek je od výrobce dodáván kompletní. Na konci pipojovacích hadic jsou
nasazeny šroubovatelné rychlospojky - Pro zvedání je mono pouít jeábu apod. (úvazku) se zavšením za závs. - Pi ukládání výrobku pokládejte výrobek na rovný pevný a pimen únosný
podklad. - Je písn zakázáno ukládat výrobek na vratké podklady. - Je písn zakázáno ukládat na výrobek další výrobky
3. Pouívání výrobku
Radlice se pipojuje do pedního tíbodového závsu traktoru. Kategorie závsu musí být 1N. Nejprve se pipojí dolní epy do dolních ramen a potom horní táhlo.
Dolní táhla musí být epy ádn zajištny a do epových uloení vloeny pojistky . Po pipojení horního táhla provete mírné pozvednutí radlice na závsu.
9
3.2 Píprava výrobku k pouití - Výrobek ped prvním pouitím zkontrolujte zda je po peprav a skladování
event. montái nepoškozený, neporušený a celistvý - V pípad poškození se obrate na svého prodejce nebo nejbliší servisní
opravnu - V pípad výmny poškozených souástí pouívejte pouze originální náhradní
díly - Zkontrolujte dotaení šroubových spoj, event. neporušenost ostatní konstrukce - Pi píprav a manipulaci se strojem jej zabezpete proti poklesu - Nenechávejte stroj bez dozoru. - Práce se strojem je moná pokud je stroj agregován do pedního tíbodového
závsu
- Zasute oprné nohy radlice a zajistte epem ped pouitím radlice
- Výškové nastavení plasu provete dle poadovaného nastavení radlic a
opotebování gumového hrotu na odhrnovacích deskách. Zmnu výšky provete pestavením podloek na dolní ásti plasu pesunutím do ásti pod závlaku
10
3.2 Peprava, manipulace a skladování - Stroj lze pepravovat po veejných komunikacích za podmínek stanovených
píslušnými dopravními pedpisy a pokyny uvedenými v technickém osvdení - Pro pípadnou manipulaci pouívejte zvedací prostedky které upevnte za
závs. Runí manipulace vzhledem k hmotnosti je moná pi manipulaci dvmi osobami.
- Výrobek neklade vzláštní nároky na skladování z hlediska klimatického. - Ke skladování ukládejte výrobek oištný od vnjších neistot, zejména soli a
ostatních posypových materiál - Ped uloením promate epová oloení nkolika kapkami oleje
- Oistte zejména ropné produkty
- Steelé, poškozené, a jinak znehodnocené díly vymte za nové, pouívejte originální náhradní díly, provete jejich objednání v servisní organizaci
- Výrobek odlote na pevnou rovnou podlahu - Výrobek neodkládejte na další výrobek - Na výrobek neodkládejte další pedmty
3.3 Kontrola stroje ped uvedením do chodu - Ped uvedením stroje zkontrolujte celistvost stroje - Zkontrolujte dotaení šroub - Zkontrolujte opotebení a upevnní gumové lišty - Zkontrolujte pipojení hydraulických hadic - Zkontrolujte zajištní - Provete zkušebn pestavení/sklopení radlice - Dle monosti je také moné s radlicí odhrnovat jako s pímou elní radlicí. Za
tímto pouitím je nutné radlici pestavit následovn: - Ocelové tmeny drící jednotlivé poloviny odhrnovací desky je nutné pestavit
(nahoe i dole) tak, aby byly napímo. Oba tmeny jsou na spolených epech. epy musí být ádn zajištny
- Hydraulický válec v pípad nastavení radlice do pímé pozice slouí pro peklápní radlice pro hrnutí vpravo nebo vlevo
3.4 Uvedení do chodu, práce se strojem - Díve ne zanete pracovat se strojem, dkladn se seznamte s místními
podmínkami - Smr pohybu pi práci orientujte tak, aby jste neohroovali sebe a ani okolí.
V prbhu innosti s radlicí mete dle poteby zmnit naklopení radlice a stranu na kterou je zapotebí odloit hrnutý materiál
- Pi práci na pozemcích sousedících s místy kde se mou vyskytovat osoby, dti, zvíata práci okamit perušte, pokud se objeví v nebezpeném prostoru
12
- Ozve-li se pi práci njaký neznámý zvuk nebo vibrace okamit ukonete práci ukonete, a zjistte píinu, pípadn kontaktujte prodejce nebo pímo výrobce
- Je písn zakázáno provozovat stroj s poruchou
Šíka radlice pesahuje šíku traktoru. Pozor pi prjezdu komunikací s zením.
3.5 Nouzové situace - Dojde-li v prbhu innosti se strojem k piblíení osob nebo zvíat do
nepimené vzdálenosti, neprodlen ukonete práci - Ozve-li se po uvedení do chodu njaký neznámý zvuk nebo vibrace, pach
okamit ukonete práci, vypnte stroj a zjistte píinu nebo kontaktujte prodejce nebo výrobce
- Dojde-li k pi hrnutí k nepimenému náklonu traktoru vlivem hrnutého materiálu nebo propadu traktoru práci okamit perušte a provete nezbytné úkony proti dalšímu naklánní
3.6 Dopravní bezpenost
• Pi provozu stroje na pozemních komunikacích dodrujte píslušné platné pedpisy
• Pi provozu na pozemních komunikacích musí být na nosii rozsvíceny tlumená svtla. Jsou-li tyto svtlomety zakryty musí být nosi vybaven dvojicí homologovaných pracovních svtlomet.
• Na nosii musí být umístna odrazová deska pro pomalá vozidla • Pi agregaci s traktorem musí být splnny poadavky na max/min. zatíení
náprav vozidla (minimální zatíení ízené nápravy traktoru musí být 20 % z okamité hmotnosti soupravy)
Pi provozu na pozemních komunikacích musí být stroj v pepravní poloze, k tomu je nutno provést následující opatení - Zvednte stroj do pepravní polohy a to tak, aby dolní hrana radlice byla alespo
200 - 250 mm od zem - Radlice musí být pipojena a ádn zajištna v tíbodovém závsu • Pi jízd po pozemních komunikacích musí být vdy zapnuto osvtlení traktoru
s potkávacími svtly. Za sníené viditelnosti je provoz zakázán. • Je zakázaný provoz po komunikacích I. tídy a komunikacích pro mezinárodní
provoz. Uvedené silnice smí být pejídny pouze v píném smru. • Obsluha je povinna dbát zvýšené opatrnosti pi projídní zatáek s ohledem na
šíku stroje a setrvanou hmotnost • Nejvyšší povolená rychlost jízdy je 20 km/hod. • Pi provozu soupravy po pozemních komunikacích nesmí být za stroj nic
pipojováno • Peprava osob a nákladu na stroji je zakázána • Stroj je schválen k provozu na pozemních komunikacích, další podmínky
stanovené pi schválení technické zpsobilosti jsou uvedeny v dokladech o schválení, které jsou dodávány ke kadému stroji. Technické osvdení musí mít obsluha u sebe a v pípad kontroly je pedloí dopravní policii.
13
4. Popis stroje
K hlavním ástem výrobku pat í: • nosný rám , který je svaen z profilovaného materiálu a plech a je pišroubován
k pevodové skíni malotraktoru • kyvný mechanismus vyrobené z profilovaných materiál a plech, svaené. Je
kyvn uloeno na nosném rámu svorníkem a oton pipevnno na radlici prostednictvím svorníku. Výkyv je zajištn naklápním hydraulického válce
• radlice je vyrobena z plechu o tloušce 3 mm, válcov zakulacené. Radlice je po celé délce vyztuena podélnými a pínými ebry. V dolní ásti je radlice vybavena vymnitelným gumovým ostím, které je vymnitelné. Radlice je na kyvném rameni upevnna prostednictvím svorníku a lze ji dle poteby natáet ± 45o . Aretace je provedena šroubem. Základní rám lze rozšíit pevnými nástavky, které se šroubují na boní lištu. Tímto rozšíením vzniká provedení radlice.
• Hydraulický válec který slouí k ovládání - naklápní se upevuje do ep na nosném rámu a kyvném ramenu. Hydraulický válec není souástí výrobku a pouívá se proto válce, který je souástí traktoru a slouí pro ovládání zadního závsu. Rovn tak ovládání je provedeno pomocí ovlada které jsou souástí traktoru.
4.1 Technické parametry Parametr Jednotka Veliina Délka mm 850 Šíka mm 120 140 165 188 205 výška hrnutí materiálu mm 473 Výška mm 660 Pracovní zábr m 101 118 139 158 173 Hmotnost radlice kg 90 102 Max. úhel natoení o ± 34o
14
5. Údrba
- Údrbu stroje mohou provádt pouze osoby k tomu povené s píslušnou kvalifikací
- Pi provádní údrby dodrujte pedpisy platné pro bezpenost práce - Seizování, ištní, údrbu a opravy pi stroji pipojeném k traktoru provádjte
pouze, je-li traktor zajištn proti pohybu runí brzdou a klíny a motor traktoru je v klidu.
- Provádjte pravidelné mazání mazacích míst po 20 - 30 hodinách provozu. - Po zimním pouívání zejména ve spojení s solí, obnovte nátry a omezte korozi.
5.1 Informace o píslušenství Gumové ostí 1 ks Vysokotlaká hadice 10X750 2 ks
6. Likvidace odpadu
Odpady produkované strojem likvidujte v souladu s pokyny pedpis platných v zemi uivatele. Oleje, filtry nevyhazujte do popelnic a nelijte do vodních tok, pírody. Výrobek likvidujte v souladu s platnými pedpisy a zákony pro likvidaci odpad v zemi uivatele
7. Záruka
Výrobce poskytuje záruku na výrobek v délce trvání 6 msíc. Záruka zaíná plynout pi pedání výrobku zákazníkovi Záruka se vztahuje na závady zpsobené chybnou montáí, výrobou a materiálem Výrobce není odpovdný za škody vzniklé vlastním pouitím jako nap: • Pouití stroje nepovolanou osobou • Neoprávnné zmny, zásahy i opravy ve stroji • Pouitím neoriginálních náhradních díl i díl urených pro jiné modely • Nedodrování instrukcí pro pouití • Poškození stroje vzniklé pi nevhodné manipulaci, údrb, petování stroje • Záruka se nevztahuje na vady výrobku které mají pvod v poškození výrobku
odbratelem. • Záruka se nevztahuje na ásti podléhající bnému opotebení • Záruka se nevztahuje na poškození stroje vzniklé pouitím neoriginálních
náhradních díl • záruka se nevztahuje na následky zpsobené pírodními vlivy • závady, vzniklé pouitím taného prostedku jiných parametr, ne je schválen
výrobcem a uveden v návodu k obsluze • závady, vzniklé neodborným skladováním • nehody osob • ásti zaízení dodaten montované na stroj • odstranní výrobního štítku nebo odstranním údaj z výrobního štítku
15
• poškození a škody vzniklé nedbalostí, špatným pouíváním, neodpovídající údrbou, pechodným petíením, poškozením zapíinným vniknutím cizího tlesa
V dob záruky provede prodejce obchodní sít fy Agroservisu pedprodejní servis a zaškolení obsluhy. Je v zájmu zákazníka, aby se ídil pokyny prodejce obchodní sít Agroservis. Záruka musí být uplatnna písemn, tj. musíte mít vystaven doklad o pevzetí výrobku do záruní, pozáruní opravy
8. Údrbáské a servisní zásahy Do pipravené tabulky zapisujte všechny zásahy provedené bhem ivotnosti stroje, vyplte popis práce i vymovaného dílu a pipojte podpis odpovdného technika.
popis práce a vymnných díl popis technika
16
9. Náhradní díly
Seznam dil je uren pro objednávání náhradních souástí. V seznamu jsou zahrnuty všechny díly, jako náhradní se dodávají pouze ty, které jsou oznaené ND. íslo vyznaené na obrázku ve tverci je íslo tabulky. Montání sestavy jsou v seznamu díl vyznaeny písmenem M. Dílce, které jsou nakresleny na obraze jsou v textu oznaeny znaminkem o. Pi objednávání náhradních díl je nutno uvést: 1. Typ stroje 2. Výrobní íslo stroje. 3. íslo tabulky, pozici, JKPOV, název dílce, a poadovaný poet kus. Kadé zaízení je vybaveno píslušenstvím podle balíciho listu, který je dodáván s píslušným strojem. Šrouby, nýty, matice, závlaky, podloky a jiný drobný spojovací souásti , vyrobené podle normy SN, jsou v seznamu oznaeny píslušným íslem rozmrové normy. Výrobce tyto souásti jako náhradní díly nedodává, nebo jsou dodávány specializovanými prodejnami normalizovaných souástí. Výrobce si vyhrazuje právo na zmnu výrobku.
Katalog náhradních díl
1 SP Levé k ídlo AS02711 1
2 SP Pravé k ídlo AS02371 1
3 SP Nosi radlice AS02712 1
4 SP ep radlice AS02372 1
5 SP Hydraulický válec 50/281/131 AS00393 2
6 SP Rohlík AS02373 1
7 SP Rohlík AS02373Z 1
9 SP Plaz AS02385 2
10 SP Tlapa S1876 1
11 SP ep ramen S1885 2
12 SP ep nohy S1880 1
13 SP N AS02350Z 1
14 SP N AS02350 1
15 SP Píloka AS02394 2
16 SP Rohlík AS02358 2
17 SP ep válce S1896 4
18 SP Podloka AS02356 2
19 SP Podloka 18
20 SP Silenblok 4
24 Pruný kolík 2
26 SP Pojistka beta 8
27 Šroub M10x30 SN 021101 1
28 Šroub M10x55 SN 021319 12
29 Závlaka 5x45 SN 021781 8
SN- ROZMR