shame and guilt culture

Download Shame and Guilt Culture

Post on 30-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verschillende culturen kunnen enorm botsen wanneer ze met elkaar in aanraking komen. Eén van de oorzaken is het verschil tussen een 'shame culture' en een 'guilt culture'

TRANSCRIPT

 • Michel Pauw Over het concept schuld DC Themasyllabus 2004-2005

  1

  Inhoud

  SCHULDIG! .................................................................................................................................................... 2

  INLEIDING .............................................................................................................................................................. 2

  SCHULD ALS CHRISTELIJKE NOTIE ................................................................................................................................. 2

  Schuld, zonde en de ander ............................................................................................................................. 3

  Schuld en individualiteit ................................................................................................................................. 3

  DE GRIEKEN EEN DWAASHEID .................................................................................................................................... 3

  SHAME-CULTURE EN GUILT-CULTURE ....................................................................................................................... 4

  Enkele voorbeelden ........................................................................................................................................ 4

  CHRISTEN, SCHULD EN VERGEVING .............................................................................................................................. 6

  EEN ANTWOORD OP HET SECULIERE DENKEN ................................................................................................................. 6

  GEBRUIKTE LITERATUUR ............................................................................................................................................ 7

 • Michel Pauw Over het concept schuld DC Themasyllabus 2004-2005

  2

  Schuldig! Een assertieve houding ten opzichte van het seculiere denken

  Ik vind geen schuld in deze Mens! (Luk. 23:4)

  Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook

  door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens

  (Rom. 5:18)

  O Felix culpa quae talem et tantum meruit habere Redemptorem

  (Vert.: O gelukkige schuld, die het verdiende zulk een en zulk een grote Verlosser te hebben)

  (uit het in de Paasnacht gezongen Exsultet

  Inleiding

  In hoeverre is de reformatorische traditie benvloed door het moderne denken over schuld en

  vergeving?, luidde een van de vragen die het bestuur aan onze lector, dr. G. van den Brink, heeft

  gesteld. Een tamelijk suggestieve vraag, in die zin dat eigenlijk al aangenomen wordt dt de

  reformatorische traditie wordt benvloed door het moderne denken. De vraag is alleen in hoeverre

  dat het geval is.

  Ik laat het aan dr. Van den Brink over om in te gaan op de vraag of deze suggestieve aanname terecht

  is. Toch denk ik, dat we op zn minst ook een andere, wat assertievere vraag mogen stellen. We

  denken al veel te vaak, dat we aangevallen worden door het seculiere denken en dat het

  christendom door het (al dan niet moderne) heidendom wordt aangetast. Zullen we het dit keer eens

  omdraaien en wat vrijmoediger naar buiten treden door te vragen in hoeverre het seculiere denken

  over schuld is benvloed door het christendom? Is schuld niet een typisch christelijk concept? Kennen

  andere culturen, die niet met het christendom in aanraking zijn gekomen, k een schuldbegrip?

  Het is niet mijn bedoeling om een kant-en-klaar antwoord op deze vraag te geven, maar ik wil deze

  vraag onder de aandacht brengen, zodat er over nagedacht wordt. Bezie dit artikel als een aanzet tot

  discussie.1

  Schuld als christelijke notie

  In de lezing zal het gaan over de vraag hoe het moderne, seculiere denken over begrippen als schuld

  en vergeving het christelijke denken over deze begrippen benvloedt. Ik denk echter dat het ons

  aangenaam zal verrassen, als we bedenken, dat het hele concept schuld eigenlijk een typisch

  christelijke notie is.

  1 Hetzij in Documentum, hetzij in de plenaire discussie op Deo volente 17 maart 2005, hetzij in persoonlijke sfeer.

 • Michel Pauw Over het concept schuld DC Themasyllabus 2004-2005

  3

  Schuld, zonde en de ander

  Ik verwacht dat de meeste christenen schuld direct zullen relateren aan zonde (vgl. Rom. 5:18). Deze

  relatie wordt ook gelegd door de seculiere westerling, hoewel deze veeleer het woord fout, of

  gebrek, of misser in de mond zal nemen in plaats van de meer christelijke term zonde.

  Als iemand iets goeds heeft teweeggebracht, is het onzin om te zeggen: dat is zijn schuld. In plaats

  daarvan zeggen we dan: dat hebben we aan hem te danken, of iets dergelijks. We spreken pas over

  schuld als iemand iets verkeerds heeft gedaan.

  Daarmee is echter nog niet alles gezegd, want wanneer is iets verkeerd, zonde? Iets is verkeerd,

  zonde, als bepaalde regels overtreden zijn, die door een ander of door anderen worden

  gehandhaafd. Schuld is relatief, schuld bestaat bij de gratie van de ander. Als die ander er niet zou

  zijn, dan zouden wij geen schuld kunnen hebben. Dat suggereert ook de ondertitel van ons

  jaarthema: Schuld en vergeving. Vergeving kan slechts door een ander geschieden. Daarom, als wij

  schuldig zijn, staan we schuldig tegenover de ander, tegenover de Ander, coram Deo.

  Als de Heidelbergse Catechismus over de verlossing spreekt, luidt het antwoord op de 13e vraag

  Maar kunnen wij door onszelf betalen?: In generlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog

  dagelijks meer. Hier wordt over een schuld gesproken, een schuld van de mens tegenover God. Ook

  al noemt met name het Nieuwe Testament het woord schuld niet vaak, toch is de relatie tussen de

  mens en God duidelijk: wij hebben gezondigd en staan daarom in een relatie van schuld, niet alleen

  ten opzichte van andere mensen, maar vooral ten opzichte van God.

  Schuld en individualiteit

  Een begrip dat nauw samenhangt met schuld, is het geweten. Het is een typisch westers begrip, dat

  zijn wortels heeft in het joods-christelijke denken. Augustinus was de eerste christelijke denker die

  een onderzoek deed naar het innerlijk van de mens. Hij wijdt in zijn Confessiones een indringend

  tiende boek aan het onderzoek naar zijn eigen geweten. Door het geweten staat een mens

  existentieel alleen voor het aangezicht van God. Uiteindelijk zal de mens zelf en alleen

  verantwoording moeten afleggen van zijn positie ten opzichte van God. Met Augustinus (misschien:

  met het christendom) is het individualisme in de wereld gekomen. Niet als alomvattend perspectief,

  maar als aanvullend perspectief. We staan immers als individu in een gemeenschap en, hoewel we

  als individu tegenover God staan, wil Hij dat wij Hem dienen in gemeenschap met de ander.

  De Grieken een dwaasheid

  Volgens Hegel hadden de Grieken geen geweten, althans geen individueel geweten. Het geweten

  werd gedragen door de gemeenschap. Vergelijk het groepsgevoel bij bijvoorbeeld Marokkanen. Als

  iemand ruzie heeft met een Marokkaan, dan is het heel waarschijnlijk, dat hij dan ruzie heeft met zijn

  hele Marokkaanse familie- en vriendenkring.

  Plato, die er vanuit ging, dat de mens handelt volgens zijn inzicht, was van mening dat niemand

  vrijwillig zondigt.2 Had zijn leermeester Sokrates immers niet gezegd: kennis is deugd? Als een

  mens zondigt en verkeerde dingen doet, dan komt dat volgens Plato, doordat hij geen kennis van het

  2 Plato, Politeia 589c6.

 • Michel Pauw Over het concept schuld DC Themasyllabus 2004-2005

  4

  goede heeft. Het logische gevolg van deze gedachte is, dat de mens dan eigenlijk ook geen schuld

  treft, als hij verkeerde dingen doet: hij wist immers niet beter.3 Hoeveel overeenkomsten er ook zijn

  tussen het christendom en het platonisme, hier komen we op een fundamenteel onderscheid.

  Schuld: voor de Grieken een dwaasheid?

  Shame-culture en guilt-culture

  Eind jaren 40 van de 20e eeuw deed men in de culturele anthropologie een revolutionaire

  ontdekking: men ging onderscheiden tussen een shame-culture en een guilt-culture. Een onderscheid

  dat E.R. Dodds enkele jaren later ook toepaste op de Griekse cultuur, zoals beschreven door

  Homerus, versus de christelijke, westerse cultuur.

  Het verschil brengt Ruth Benedict als volgt onder woorden: een man uit een guilt-culture heeft een

  internalized conviction of sin, precisely because he lives in a society that inculcates absolute

  standards of morality and relies on mens developing a conscience, terwijl shame-cultures () are

  those that rely on external sanction for good behaviour, whereby feeling comes as a reaction to other

  peoples criticism.4 Ofwel, precies wat Hegel over de Grieken zei: mensen uit een guilt-culture

  hebben een geweten, mensen uit een shame-culture niet. Nu is het met dit onderscheid gegaan zoals

  met zoveel andere wetenschappelijke theorien: aanvankelijk hebben ze groot succes, maar later

  worden ze weer afgezwakt of met een mooier woord: gerelativeerd.

  Met het onderscheid shame/guilt-culture meende men aanvankelijk veel beter in staat te zijn om

  verschillen tussen bepaalde culturen te beschrijven en daar zit ook zeker een kern van w

Recommended

View more >